Y ddau ar y Ddaear a'r Nefoedd: Kain ac Abel (5.)

16334x 23. 10. 2017 Darllenydd 1

Roeddent yn teimlo'n unig. Yn unig yn gwmni elfod, elfod, blodau, anifeiliaid, ond heb ffrindiau, heb bobl. Ar y dechrau, roedd popeth yn ymddangos mor afreal, mor swynol. Roedd y blodau'n blodeuo'n blodeuo, rhoddodd y coed eu ffrwythau iddynt, roedd y bwystfilod o amgylch yn cerdded i mewn i'w gardd i wneud eu cwmni. Mae'r ewiniaid yn tynnu sylw at eu gemau a'u hetifau gyda'u straeon diddorol a diddorol. Maent yn ei fwynhau, ond maent yn cofio cymuned y bobl, eu rhieni a'u teuluoedd, a gwnaethon nhw sylweddoli sut roeddent yn ei ddiffyg. Yn araf, roedd eu teimladau o dawelwch yn y lle yr oeddent yn byw o'r blaen, yn mynd yn ôl at eu traed yn araf. Fe wnaethon nhw geisio eu goresgyn trwy weithio yn yr ardd a'r tŷ, ond nid oedd gan yr eiffr fawr ddim i'w wneud â nhw.

Ac roedd yn oer, a gorchuddiodd yr ardd yr eira. Mae'r tywyllwch yn ymestyn a'r cysgod a oedd yn gysylltiedig â ffilament yr Antenna. Dechreuodd rhywfaint o dristwch rhyfedd a dwyn ofn tonio eto o amgylch cyrff ynni Adam ac Efa. Gwelodd yr elfenni, ac er eu bod yn ceisio dro ar ôl tro i gynhyrchu'r cysgod a oedd yn codi, roedd yn dychwelyd yn gyson. Dim ond eu Cariad a roddodd y pŵer iddynt orchfygu a gwanhau effeithiau'r Golau. Ond wedyn, yn eu calonnau, roedd anrheg anhygoel o hapusrwydd - yr eiliad y dysgon nhw fod baban Ei yn cael ei eni. "Yn sicr bydd popeth yn newid!" Roeddent yn sicrhau ei gilydd.

Ac mewn gwirionedd - y noson daeth Nos i fyd mab o'r enw Cain. Llawenydd anferthol aeth heibio i Adam ac Efa a'u bywydau wedi'u goleuo gyda golau creadigol. Ynghyd â'r elfennod a'r criwiau, fe wnaethon nhw ddathlu'r digwyddiad hwn am sawl diwrnod a noson, pan oedd hi'n bosibl gweld o pelydrau golau Nanar yn dod o rywle yn y gogledd wrth i awyr y nos gael ei oleuo yn y fflamiau. Mae neges geni ei fab, Adam ac Eve, yn ymledu i bobl o gwmpas y byd, i'r rhai sy'n sefyll ar eu pennau eu hunain ar gyfer eu iachâd. A chofiodd pobl eu stori a'u hanfon atynt eu meddyliau a'u dymuniadau o lawenydd, hapusrwydd a iachâd cynnar. Roedd teimladau unigrwydd yn cael eu gorlethu, a chyda nhw yn cysgod.

"Gwyliwch, Arglwydd, y plentyn bach a anwyd i'n pobl," meddai wrth ei we, Devil, "yn gysylltiedig â'r Antisluster. Trosglwyddwyd eich firws o fam i blentyn. Wel, nid yw hynny'n wych! "

"Ie, mae'n deimlad wych rydw i wedi ei wneud," meddai. "Dyna sut yr wyf yn ymestyn fy firws i'r Bydysawd. Bydd gan bob person newydd y potensial i fod o dan fy ewyllys. Heb ei reoli gan y Golau, ond bydd y Golau hefyd yn ei reoli. A chyda'm rhaglenni. Ac dros amser, byddaf yn ei gymryd drosodd. Dros amser, byddaf yn dod o hyd i ffordd i ganslo derbyniad amlder Ysgafn. Bydd pobl a'r holl Bydysawd o dan fy ewyllys! "

"Nid yw'n bosibl," nid oeddent yn credu yr hyn a welsant ar eu consolau, yn union fel yr Octaeders, pan welon nhw edau'r Antebellum yn addasu'r Cain sydd newydd ei eni.

"Beth yw'r firws, Io, ei bod hi'n gallu trosglwyddo o fam i blentyn?" Roedd Aia yn meddwl.

"Dwi ddim yn gwybod, annwyl Aio. Rydw i mor syfrdanol fel yr ydych chi, "meddai Io. "Rydym yn aros i bawb, ond yr ydym mewn gwirionedd yn tanamcangyfrif hyn. Yr hyn yr wyf am ei ymestyn i Gaia yn fwy niweidiol nag yr oeddem yn ei feddwl. Byddaf yn ceisio cyfrifo rhywbeth na fyddai'n caniatáu trosglwyddo. Byddwn yn dal i weld. Am beth amser, mae ail fab Eve yn cael ei eni. Dyma beth yw ein dewisiadau! "
Roedd yn waith anodd i Io, a oedd yn mynnu ei ganolbwyntio'n llawn a'i wybodaeth adnewyddol o strwythur manwl y corff dynol a'r patrymau y mae wedi eu rhaglennu yn ei greadigaeth. Ond yn y pen draw, darganfuodd ffordd i atal trosglwyddo gwybodaeth a ddewiswyd gan fam i blentyn. "Dim ond i'w wneud yn gweithio'r ffordd y mae'n bwriadu," meddai. Ond bydd angen iddo gysylltu â Elephis - rhaid iddynt weithredu'r rhaglen hon yn ategu'r Ganolfan Rheoli Evin. '
Adroddodd i Iltar.

"Rwy'n croesawu chi, Arglwydd Io," atebodd Iltar, "Rwyf wedi clywed eich galwad, ac yr wyf yn dod. Efallai bod gennych newyddion addawol am y feddyginiaeth ar gyfer Ada ac Efa, ac yn awr ar gyfer Cain. "

"Annwyl Iltare, yn anffodus, dydw i ddim yn dal i gael y driniaeth ar gyfer y firws, ond rwy'n dal i ymweld â'r bobl hyn."

"Rwy'n gwrando, Arglwydd."

"Fel y gwyddoch, dechreuodd Adam ac Efa fywyd newydd. Weithiau mae ail fab yn cael ei eni iddynt. - Ac oherwydd ein bod i gyd yn gwybod nad ydym am iddi fod yn gludo firws fel ei rieni, rwy'n gobeithio fy mod wedi dod o hyd i ffordd i atal Eva rhag trosglwyddo'r babi i'r babi. Ond mae angen eich help arnaf. "

"O, Arglwydd Io, byddai'n wych pe bai eich bwriad wedi llwyddo. Pe bai babi iach yn cael ei eni! Rydw i ar gael i chi am eich tasgau! "Cried Iltar.

"Diolch, Iltar, rwy'n falch y gallwn ni wneud rhywbeth eto, er y tro hwn, yn hytrach, gwella'r clwyfau y mae ein brawd yn ei wneud i ni. Felly, mewn cludwr, anfonaf ddau sylwedd arbennig atoch yn y pecyn y mae angen ei gyflwyno i Efa. Mae un, hylif, diodydd Eve, a'r llall, yn egnïol, yn cymryd un o'r elfenni a ddewiswch; dylai fod yn un sydd â'r eiddo i wella. Mae'n rhaid iddo wedyn roi Eub yn rheolaidd bob bore gyfran o'r sylwedd hwn tan enedigaeth y plentyn. Dylai màs effeithio ar hyn yng nghorff y fam, y dylid ei ddiogelu o'r tu mewn ac o'r tu allan fel nad yw'r firws yn cael y cyfle i'w ddal. Cyn gynted ag y caiff plentyn ei eni, mae ei gorff yn dirywio dim ond gydag amlder Goleuni gyda'r cysylltiad cyntaf. "

"Rwy'n credu y bydd popeth yn gwneud y ffordd yr ydych wedi'i wneud," meddai Iltar.

Dewisodd Iltar yr Elf Niobé, y comisiynodd ef i ddiogelu ail blentyn Evino. Digwyddodd, fel y dywedodd Io, ac mewn pryd, daeth Efa i'r mab arall, mab maen nhw'n enwi Abel. Yn wir - gyda'r cyffwrdd cyntaf, disgynnodd y Golau yn ei galon, ac ni welodd yr edafedd Antenna Light yn yr ymennydd faes amlder paratoi y gellid ei ddal ynddo. Roedd y llawenydd o lawenydd heb ei ddarllen yn cael ei ryddhau ymysg yr elfennod; mae'r ymdeimlad o lwyddiant wedi dod i gymuned y Gymdeithas.

Ond roedd enaid Ine wedi ei orchfygu gan dicter. "Mae'n rhaid i hyn byth gael ei ailadrodd, brawd!" Dywedodd. "Peidiwch byth!"

Mae llwyddiant gyda'r sylwedd sy'n atal trosglwyddiad y firws o fam i blentyn wedi buddsoddi'r Ynni Newydd Newydd i ddod o hyd i ffordd i ddileu effaith y Light on Rhee. Mae'r arsylwi bod gan egni Cariad y pŵer i aflonyddu amlder y Mellt, wedi eu gorfodi i geisio cywiro'r egni hwn yn Adam ac Efa i'r graddau na all unrhyw heddlu arall ei oresgyn.

"Dim ond cariad cydfuddiannol puraf presennol gyfle i gwared ar y firws gan y corff dyn, cariad sy'n gallu lluosi cryfder egni goleuni i'r fath raddau fel bod yn ystod y cyfnod o ganslo allan bopeth nad yw'n mewn cytgord ac undod. Gall ei ddwysedd fod mor bwerus y gall ddal yr unigolyn ar y cyd â'r Golau er bod ei gysylltiad uniongyrchol yn cael ei amharu. Ie, a all fod yn rym pwerus o Love, "cyhoeddodd Etholedig AIA pan wnaethant gyfarfod eto bod yn trafod sut i barhau â'u hymdrechion. "Yr hyn rwy'n ei ddweud yw gwybodaeth gan fy Angel Strážce. - Annwyl Io, "meddai wrtho," os ydych yn llwyddo i ddod o hyd i ffordd i basio cyngor hwn i'r Bydysawd, os gallwch ddod o hyd i ffordd i dreiddio rhaglen arall a newid cwrs y digwyddiadau o Adda ac Efa, rydym yn rhoi ar brawf o gariad. Ond os nad yw eu Cariad ar y cyd mor pur ac yn gadarn, gall olygu diwedd eu bywydau. "

"Roeddwn wedi gobeithio y byddai'n ffordd haws, ond rwy'n falch iawn o roi cyngor a chymorth i'n helpu ni, Aio, chi, bob amser," meddai Io. "Rydym yn chwilio am amser hir ac ni allwn ddod o hyd i ni ein hunain. Mae hon yn neges anhygoel, er efallai na fydd hi'n bosib ei weithredu. Ond rwy'n credu y gallaf ddod o hyd i, gyda'ch help, ffordd i ddod â llif Love i Adam ac Eve er mwyn iddynt gael eu gwella mewn cydweithrediad â'r Golau. Ac yn union fel yr wyf yn credu chi, fy ffrindiau, felly rwy'n credu yn fy nghartref, rwy'n credu y bydd yn parau ac yn puro ei hun! "Meddai.

"Rydym hefyd yn credu chi, Io, yr ydym yn credu mewn pobl, rydym yn credu ym mhob un o'n creaduriaid. Gallwch ddibynnu ar ein help, "cadarnhaodd ar gyfer yr holl Lygaid wedi'u Dethol.

Y tu allan roedd hi'n ddiam, ac roedd y bach Cain ac Abel yn gorwedd yn y crib, a phan ddaeth Eve yn canu'n cysgu'n araf. "Roedd hi'n ddiwrnod prydferth eto," meddai Eve wrth iddi wylio iddi gysgu'n wych. Gorchuddiodd hi ac aeth i'r ystafell. Beth oedd ei syndod pan welodd Gawa a Niobe yn eistedd wrth y bwrdd ac yn siarad ag Adam.

"Doeddwn i ddim yn clywed eich bod yn dod," meddai mewn syndod, gan sylweddoli pa mor gyffyrddus oedd y ddedfryd. Roedd pawb yn chwerthin. "Esgusodwch fi", ymddiheurodd Eva, "Doeddwn i ddim hyd yn oed yn eich poeni, felly fe wnaethoch neidio â mi. Oes gennych chi unrhyw beth? "

"Na, na, Evika, diolch," meddai Gawain, "ond rydym yn deall yr hyn yr ydych ar fin ei ddweud wrthym - mae ein cyrhaeddiad weithiau'n annisgwyl. Eisteddwch i ni. Mae gennym neges bwysig i chi. "

"O ddifrif?" Efa i lawr ac eistedd i lawr wrth y bwrdd nesaf i Adam. "A oes gennych chi iachâd i ni?" Gofynnodd, gan edrych ar Niobe.
"Nid yw'n wellhad, ond mae'n ffordd o gael gwared ar effaith amlder yr Antenna."

Edrychodd Adam ac Efa ar yr ewinod yn syfrdanol, eu llygaid yn pounding gyda dagrau o emosiwn. "Os gwelwch yn dda, siaradwch, rydym wedi bod yn aros am y funud hon," meddai Adam.

"Mae'r ffordd i'ch gwella chi yn ansicr ond yn bosibl," dechreuodd Gawain. Dim ond pŵer Cariad i'r llall all eich arbed rhag y firws yr ydych yn ymosod arno. "Parhaodd ef ac roedd Adam ac Efa yn edrych ar ei gilydd. Ar y funud honno, gwelodd yr elfennod sut roedd gwanwyn egni hardd yn deillio o'r ddau galon i ymuno a hedfan pennau Ada ac Efa, lle creodd galon enfawr. Maent yn rhestru a chafodd Gawain ymlaen:

"Rydym yn gweld bod gennych obaith. Ond gwyddoch nad yw prawf Cariad heb risg. "

"Nid ydym yn poeni," meddai Adam yn gadarn, gan wasgu llaw Eva yn gadarn.

"Byddwn ni gyda chi, ond ni allwn ymyrryd â'r broses rydych chi'n ei wneud. Hun Crëwr goruchaf byddwch yn anfon ffrydiau o olau y mae'n rhaid i chi rhowch eich egni o gariad at ei gilydd er mwyn ei wella. Fodd bynnag, os bydd y llif o ynni yn cael ei gofnodi hyd yn oed un amheuon pan fydd yn dod ar eu traws efallai y bydd y rhwystr lleiaf yw bod eich bywyd Rhee pen, oherwydd dim ond y grym cariad yn eich cadw mewn cysylltiad â'ch corff pan fydd eich byd oddi wrtho ddatgysylltu i wedi bod am reswm da wedi rhyddhau eu hunain o bob cysylltiad posibl â'r Gwrth-Ysgafn.

Eich penderfyniad chi yw penderfynu a ydych chi'n credu eich Cariad i'r graddau eich bod chi'n fodlon cymryd y prawf hwn. "Fel arall, o ran y meibion, byddem yn gofalu am eich ymadawiad o'r byd hwn."

Roedd yn ymddangos fel eiliad anfeidrol o hir lle'r oedd y cysgod yn llifo o amgylch pen Adam a Eve, gan roi amheuon ar gariad y llall am reswm. , Gallaf sefyll, ond beth am y llall? A fydd hefyd yn sefyll? Beth am ein meibion? Ni wnaf byth eu gweld nhw eto. '

Gwelodd yr ewiniaid fod ffilament yr Antenna'n symud ac yn ceisio gweithredu ar Adam ac Efa. A safodd Gawain i fyny, a chyda'i egni mwyaf pwerus, roedd yn goleuo'r ystafell gyfan. "Daw amheuon o Ffynhonnell Tywyllwch! Nid oes unrhyw amheuaeth pwy bynnag sy'n cerdded yn y Goleuni, felly peidiwch â chi! "Meddai.

Ar ôl y rhyfedd hwn, daliodd Eva Adam ei law, fe gododd y ddau, ac dywedodd Eve gyda llais cryf, "Rydym yn barod i gyflwyno ein cariad at y prawf. Roedd hi'n hir. Credwn fod ein Crëwr gyda ni. Dim ond Roedd yn gallu paratoi'r iachâd ar gyfer ein clefyd, ac yr ydym am iddo brofi i chi fod ein Cariad yn bur. Ni fyddwn yn ei siomi! Beth sydd raid i ni ei wneud amdano? "
"Dilynwch fi," meddai Gawain.

Maent yn dal i stopio yn y gwely o feibion ​​cysgu ac yn camu allan o'r elfâu. Maent yn o flaen gipio dwylo ac yn sydyn pawb diflannu i gael eu darganfod ar y llwyfandir y mynydd uchaf yn y cylch Rhea sawl corachod eraill y mae Adda ac Efa, yn y cyfamser, na welwyd.

"Mae'r rhain yn aelodau o Fwrdd y Bydysawd," yn cael ei gyflwyno Gawain ac mae hyn yn ei gadeirydd, ac mae fy nhad, Iltar. "Syrthiodd Adda ac Efa ar eu gliniau." Get up and groesawu, "meddai Iltar. "Mae heddiw'n brawf pwysig a byddwn ni i gyd yn dysgu oddi wrth y Creawdwr."

Cododd Adam ac Efa'n araf.

"Dewch, byddaf yn eich rhoi ar waith," meddai. gwastadeddau canol fraith cylch a nodweddwyd i ba Iltar sefyll ar leoedd dynodedig a dywedodd: ". Mai dy gariad erases bydd popeth sy'n gysylltiedig â Antisvětlem ac ynni grym yn unig o olau eto yn dod hyn y byddwch yn cysylltu â'r Bydysawd" Yna trodd i'r wal a ddisglair yn y cyfamser, ac roedd holl aelodau'r cyngor yma yn gweld eu hunain yn eistedd yn y cylch a'u gwylio. "Mr Io," meddai Iltar i'r wal, "mae dau berson sydd wedi dewis cael prawf Cariad. Glanhewch nhw. "

Ac eisteddodd Io a rhedeg ei gais. Agorodd y Sianel Golau.

Roedd yn llif anhylawadwy y teimlai Eub yn sydyn, a chyda'r cyfan roedd yr atgofion o'i bywyd wedi agor. Ond beth bynnag a ddaeth, roedd hi'n dal i ganfod un peth - ei chariad at Adam, ei dymuniad i iacháu fel y byddai hi'n dioddef, os bydd yn methu. Roedd pob meddwl ac amheuaeth wedi dod i'w meddwl i'w thorri rhag ei ​​gollfarn, ond roedd hi'n gwybod, roedd hi'n sicr. A pha mor bwerus yr oedd yr egni'n llifo, roedd y cysgodion mor fawr â hi. Roedd hi eisiau agor ei llygaid fel y gallai Adam ei gweld am y tro olaf i ffarwelio iddo oherwydd ei bod hi mewn grym. Oherwydd mai dim ond cariad Adam oedd yr unig beth a adawodd. Ac ar yr adeg honno, cafodd Efa ei golli, ei hadau o Ysgafn wedi'i wahanu oddi wrthi i ddychwelyd i Ffynonellau. Fodd bynnag, rhoddwyd rhywbeth yn ôl. Mae atyniad hudol anhygoel wedi llusgo'r Fiber Ysgafn yn ôl i galon Evine. Syrthiodd Eve yn dawel i'r glaswellt, a gwelodd y rhai a oedd yn gwylio'r broses gyfan fod Adam yn syrthio wrth ei hôl hi.

Ac y mae'r elfennod yn cipio'r ddau gorff a'u cario i'r gwely yn eu tŷ. Cymerodd y Niobé nhw gan y dwylo a rhoddodd iddynt egni ysgafn, iachus, ac adfer.

"Mam, Dad, ewch i fyny, mae'n fore," galwodd Cain ac Abel, gan dynnu Adam ac Eve allan o'r gwely. Maent yn deffro ac yn edrych yn anhygoel o'i gilydd. "Ydy hi'n freuddwyd neu yn dwyll?" roedden nhw'n meddwl. Ond nid oedd y plant yn eu gadael ar eu pen eu hunain. Roeddent yn edrych ar ei gilydd ac yn deall eu bod yn cael eu gwella. Mae'r ymdeimlad llethol o lawenydd a hapusrwydd yn cael ei dreiddio ganddynt. Maent yn hugged ac roedd eu cofleidio mor ddwfn bod y bechgyn yn dawel ac yn dawel yn eistedd i lawr i'w gwely, gan eu bod yn canfod bod hyn yn rhywbeth rhyfeddol yma.

"Darling, rydych chi'n gwybod ..." Dechreuodd Eva.

"Rwy'n gwybod," meddai Adam.

Roedd ton o ostyngeiddrwydd, llawenydd, gwerthfawrogiad a diolchgarwch welodd ddewiswyd gan eu bod yn lledaenu o aelodau bwrdd ar ôl eu bod i gyd yn gweld bod Adda ac Efa yn unwaith eto yn gysylltiedig i edefyn y Goleuni.

"Fe'u healedir, Io," meddai Eia yn gyntaf, "wnaethoch chi! O, Io, rwyf mor hapus! "

"Annwyl Io, gwaith gwych," canmolodd Roy, "Rwy'n credu i chi! Ac nid wyf wedi gweld cymaint o bleser ar Rhee am amser maith. "

"Diolch, Io," meddai Aia.

"Rwy'n diolch i bawb," Io a atebodd, "heb eich cefnogaeth a'ch help, ni fyddwn wedi llwyddo. Rydych chi'n wych! A phan mae Cain yn cyrraedd ac yn rhyfeddu ei gariad i fenyw a fydd yn ymyrryd â hi gyda Love, fe wnawn ni eu galw i'r mynydd i wella ei. "

"Dim ond i ddod allan o'r ffordd," meddai Leo.

"Peidiwch ag anghofio, mae Gordon yn dal i fod yno," meddai Ron.

"Rwy'n gwybod," cytunodd Io, "mae angen i chi gadw mewn cof. Cofrestriaf fwy a mwy o ymdrechion i newid y system ers i Abel gael ei eni heb firws. Mae'n paratoi rhywbeth iddyn nhw, ac rwy'n ofni y bydd yr hyn yr ydym wedi'i wneud nawr yn ei wneud yn ddig iawn. "

Roedd cymylau tywyll yn mynd ar drywydd yn y byd, ac ni chaniateir i Devil fynd i mewn. Gormesodd dicter a dicter Ine gan ei fod yn gweld sut roedd Golau'r Golau wedi colli'r cyfle i ymuno â Adam ac Efa. "Dyma'r tro diwethaf i chi dorri fy nghynlluniau, brawd," meddai. "Y tro diwethaf!"

teimlad aruthrol o lawenydd a hapusrwydd a diolchgarwch darlledu Adda ac Efa pan ar drothwy eu elves tai darganfod Gawain, Dilmund a niobium gyda gwên eang ar eu hwynebau.

"Rydych chi'n iach, Adam a Eve," meddai Gawain yn ddoeth. "Croeso yn ôl i gymuniad bodau o Ysgafn. Rydych wedi dod i brawf gwych ac rydym yn eich edmygu ac yn llawenhau ynddo. Sefyll gyda chi! "

Llenwyd Eve gyda dagrau o lwc. "O Gawaine," meddai, "rydyn ni'n diolch i chi a'n Creawdwr am ddod o hyd i ffordd i'n gwella ni. Mae'n teimlo'n afreal i fod yn dda eto ymhlith chi! "

"Ydw," meddai Adam, "oherwydd goleuni ein gobaith wedi arafu ond yn sicr oresgyn y cysgodion. Dim ond ein ffydd ni a'r help a gawsom oddi wrthych ni fyddwn yn caniatáu i ni danseilio bwriad grymoedd y Golau. Nawr mae hyn i gyd ac mae'n amser i ddathlu. Dewch ymlaen! "

"Gwnaeth amser i ddathlu," meddai Dilmund, "ond mae un peth arall i'w drafod."

"Beth ydyw?" Gofynnodd Adam.

"Dyma berthynas eich teulu," parhaodd Dilmund. "Ar hyn o bryd, rydych chi'n cael eich gwella, felly does dim rheswm dros ichi aros yma, wedi'i wahanu gan y bobl. Ac eithrio un. "

Parhaodd Adam ac Efa wrth iddyn nhw sylweddoli beth a ddywedodd Dilmund. Ydyn, maen nhw'n cael eu gwella, mae Abel yn iach, ond mae Cain, Cain, sy'n dal yn sâl, ac mae angen iddo aros am ei iachâd. Hoffai cymaint fynd yn ôl ymhlith y bobl i ymweld â'u ffrindiau eto, ond ni allant fynd heb Cain. Roeddent yn edrych ar ei gilydd gyda chariad mawr ac yn gwybod nad oedd angen siarad un gair.
"Rydych chi'n gwybod, mae ein teulu'n rhan o'r cyfan, ond mae hefyd yn undod," meddai Eve. Cyn belled nad yw Cain yn iach, ni fyddwn yn gadael. Buom yn aros am amser hir, ac ar y dechrau roeddem ni wedi blino. Ond cyn gynted ag y cafodd ein plant eu geni, mae ein bywyd wedi dod yn fyw ac wedi dod â ni gymaint o lawenydd i ni na all unrhyw beth guddio ar ôl ein iachâd. Rydyn ni'n eu caru nhw, rydym ni wrth eich bodd, rydym wrth ein bodd, ein planhigion, ein anifeiliaid, dim ond popeth fel y mae yma. Byddwn yn falch os gallwn ymweld â'n teuluoedd, er enghraifft, i wybod ein bod ni'n dda, ond mae ein lle yn dal i fod yma. Os daw amser i Abel fynd i mewn i'r byd, gadewch iddo fynd gyda chariad. Byddwn yn aros gyda Cain am ei iachâd. "

"Rydych chi wrth fy modd, Evo," meddai Niobe. "Dwi ddim yn meddwl ein bod ni'n dechrau dathlu nawr."

Roedd y rhedeg o'r digwyddiadau ar Rhee wedi sefydlogi, a diflannodd y pryderon a adawodd yn araf. Roedd y llawenydd a'r cysur sy'n gysylltiedig â chytgord yr undod yn rhedeg o gwmpas.

Tyfodd Cain ac Abel a daeth dynion ifanc yn ddynion, yna dynion. Roedd Abel yn caru'r planhigyn, yn gofalu amdanynt, ac yn ceisio tyfu llawer o fathau o flodau a oedd yn addas ar gyfer bwyta a bwydo. Siaradodd yn rheolaidd â Rhea, a oedd yn ei garu yn fawr iawn.

Roedd Cain yn mwynhau presenoldeb yr anifeiliaid yr oedd yn gofalu amdanynt, yn eu chwarae gyda nhw, yn eu bwydo, ac yn cymryd teithiau tywyll i gefn y ceirw. Ac un diwrnod daeth i'r mynyddoedd uchel. Nid oedd yr elfennod yn ei ddilyn mwyach, gan adael ef yn unig gyda'r gêm. Neidiodd Kain oddi wrth y ceirw a rhoddodd y llwybr i lawr, gan ddarganfod y creigiau. Gadawodd yr anifail yn y dyffryn gwyrdd i gallop. Ar ôl eiliad o ddringo serth, collwyd y ffordd mewn ceunant cul rhwng y creigiau. Ymestynnodd i ganfod ei fod yn troi at ogof. Roedd yn ddiddorol ac yn arwain at y twll hwn. Ond cyn ei fod yn ddigon, daeth ffigur allan o gysgod yr ogof. Cadarnhaodd Cain ac ysgwyd edau'r Antenna. Pryderodd Cain bryder rhyfedd: "Pwy ydyw? Dyn? Elf? '

"Rydw i'n ddyn," meddai'r ffigwr, a gwenodd yn Cain. "Fy enw i yw Gordon. Dewch yn agosach, peidiwch â phoeni. "

"Ofn," meddai Cain, "gair rhyfedd, yn rhywle y clywodd ef. Mae'n debyg o'r elfau - ie, dyna'r gair sy'n mynegi'r teimlad rhyfedd sy'n gysylltiedig â'i salwch. Ond pam ddylai fod yn ofni'r dyn hwn, pam ei fod yn teimlo? Ni ddylem osgoi pobl eraill? Ie, ni all heintio'r dyn hwn. ' Ymyrryd yn gyflym â llif y meddyliau.

"Byddwch yn iach, Gordon. Rwy'n Cain. Doeddwn i ddim yn gwybod bod pobl yn byw yma yn y mynyddoedd. Ni allaf gysylltu ag unrhyw un, bydd yn well pe bawn yn gadael eto, "meddai, ac roedd ar fin troi.

"Rwy'n gwybod, ond dwi yma'n unig," meddai Gordon yn feddal. "Byddaf yn falch os byddwch chi'n aros am ychydig. Rwy'n byw yma ac nid wyf wedi gweld dynol ers amser maith. Y person olaf a welais oedd fy ffrind Meret, ond yn anffodus bu farw yn y dyddiau pan rhew yn unig oedd ar wyneb y ddaear. Ac roedd gennym y freuddwyd o weld glaswellt fel ein tadau. Rwyf yn awr yr wyf yn ei weld, yw bod Meret ond heb fyw, "Gordon drist bod dweud yn fuan yn gadarn:" Gallaf siarad am y peth, ei fod wedi digwydd mor bell yn ôl ".

Roedd ei frawddeg olaf ar Cain yn drawiadol. Teimlai rywfaint o fynnu, rhyw fath o ddyletswydd i wrando ar y dyn hwn. "Iawn, hoffwn glywed y stori," meddai, ac aeth i lawr i fynedfa'r ogof. Gordon cyfamser tynnu allan o'r cysgodion rywle braf dau cwiltiau a draped dros dwy garreg oedd yn sefyll wrth y fynedfa, ac anogodd Cain i fod yn un ohonyn nhw eistedd i lawr. Pan ymgartrefwyd, dechreuodd siarad. Ac yn union fel yr oedd wedi hudo a hudo greadur rhyfedd yn y tywyllwch, ac yn awr mae'n, ei stori, Cain ymladd a gadael ei gorff gan achosi gwybodaeth i gryfhau Antisvětla dirgryniad.

Ond roedd yr amser yn anhygoel, ac roedd yr haul yn troi'n araf tuag at y gorllewin. Ymosododd Gordon yn sydyn ar ei stori a dywedodd,

"Mae'n brin cael gwesteion o'r fath, Kaine, ond mae'n bryd i chi ddod yn ôl. Ond byddaf yn falch eich gweld eto i ddweud wrthych bopeth. "

"Ie, Gordon, mae'n stori wych, rwy'n blino o wybod sut y bu i gyd weithio allan. Fe ddychwelaf yfory. "

"Iawn, ond cofiwch, peidiwch â dweud wrth unrhyw un am ein cyfarfod. Nid wyf am i neb sy'n edrych i mi. "

"Rwy'n addo! Bydd yn ein cyfrinach, "meddai Kain, a daeth y golau Antisnow ymlaen.

Dyna'r bwriad yr oedd wedi'i gynllunio. "Nawr yw'r amser i Gordon ddod allan ar y ddaear," roedd yn meddwl wrth iddo feddwl yn llwyr.
Dyna'r amser hwnnw - bu'n hir amser yn ôl - yn syndod braf pan aeth ei was tywyll i fynd i mewn i dan do Gordon, cofiodd. A sut roedd Gordon yn anhapus gyda'u hymweliadau. Llwyddodd i wneud iddo fod mor wych. Nid oedd hyd yn oed yn gludo Ysgafn. Llwyddodd i gadw ef yn gyson mewn anwybodaeth yn y ddaear am ei ymgais. Ac nid oedd unrhyw un o Elefi yn ei chael hi mor llwyr. Gorchuddiwyd hyd yn oed edau'r Ysgafn â thywyllwch, "roedd yn llawenhau. Ac yna rhoddodd Gordon yr afal. Ac efe a welodd, Ine, edau'r Ysgafn yn ôl i'w ganolfan ymennydd. Mae'r firws wedi ei argraffu. Yn olaf! Ac yna gallai Gordon ond bwydo'r afalau yn rheolaidd ac atgyfnerthu ewyllys yr Antenna i agor ei sianel. Pa mor ddiddorol '. Roedd yn falch iawn o glywed am y digwyddiadau, a gwyddai, er bod Gordon wedi'i gysylltu â'r Goleuni a'r Golau, roedd yn gallu ei drin gyda chymorth y Goleuni. Ydw, bydd Gordon yn dod yn rheolwr pobl, ar gyfer dechrau o leiaf y rhai a fydd yn cael eu heintio â'i firws. Nawr mae ganddo'r dasg gyntaf iddo. Convince Cain i fynd i mewn i'r ddaear. Kaina, mab Adam ac Efa. Nid oedd yn gweithio gyda nhw, ond byddai'r hyn nad oedd yn gweithio gyda'r rhieni yn mynd i'r mab. Mae angen i chi agor y Sianel Gwrth-Ysgafn yn fwy. A dechrau sibrwdio. Heblaw, mae ganddo helpwr gwych - Gordon. Bydd hyn yn dod yn offeryn. - Dim ond i Cain beidio â siarad. '

"Kaine, Kaine, ble wyt ti'n mynd?" Galw Eve, wrth i betys cain Cain ddod i gefn y tŷ ar ôl tywyllwch.

"Roeddwn i'n bell yn y mynyddoedd," meddai Cain yn garedig, "ni fyddech chi'n credu, Mom, pa mor brydferth ydyw. Byddaf nawr yn siarad am y peth yn amlach. Mae cymaint i'w weld. "

"Yn iawn, yn iawn, ond gwyliwch amdanoch chi'ch hun," meddai Adam. "Yn enwedig peidiwch â dringo'r uchder yn unrhyw le. Rydych chi'n gwybod na allwn hedfan. "Roedd popeth o hyd. Hyd yn oed yr elfennod a'r ddau elf a oedd yn ymweld â nhw.

"Pity," meddai Cain.

"Efallai unwaith eto," meddai un o'r elfau. "Ar ôl tro, daeth unicorns i'r tir hwn i'r bobl a oedd yn cario pobl o le i le."

"Yn wir?" Gofynnodd Eva. "A ble maen nhw wedi mynd?"

"Fe wnaethon nhw aberthu ar eich cyfer gyda diwedd yr hen fyd. Fe wnaethon nhw ddod â phobl at y gatiau yn y tanddaear, yna eu rhewi. "

Mae'r tawelwch tawel yn crwydro o gwmpas. "Efallai bod ffordd arall i hedfan," meddai Cain yn dawel. "Fel adar, rydym yn dringo i'r cymylau ..."

Mwy a mwy, roedd Kain yn swyno tuag at y mynyddoedd gogleddol ac yn aros yno dros nos. I ddechrau, roedd Eve yn poeni amdano, ond pan ddaeth i wybod ei bod hi bob amser yn dychwelyd yn dda a dweud wrth brofiadau diddorol, roedd hi'n llawenhau yn ei deithiau. Ac nid oedd yr un o'r Elfiaid na'r Elfiaid yn gwrthwynebu Cain. Ac ar ôl pob cyfarfod gyda Gordon, daeth Cain yn fwy a mwy yn amodol ar ddylanwad y Gwrth-Ysgafn, ac rwy'n llawenhau.

Cyfarfu Dilmund a Gawain yn rheolaidd i drafod yr hyn sy'n newydd gyda phobl, yn enwedig Adam ac Eva. Maent yn cofnodi teithiau Kain i'r mynyddoedd, ond nid oeddent yn cadw i fyny â'r hyn a wnaeth Cain yn y mynyddoedd.

Roedd hi'n ddiwrnod haf prydferth wrth iddyn nhw gyd-fynd â Nannar a mwynhau'r digwyddiadau yr oeddent wedi bod yn eu profi.

"Gawaine," meddai Dilmund, "Rwy'n credu ei bod hi'n amser cymryd Abel i'r bobl eraill. Mae wedi tyfu i fyny a dylai fod yn gallu dod o hyd i fenyw a byw bywyd arferol. "

"Rydych chi'n iawn, Dilmund," atebodd Gawain, gan gymryd allan Octaedr. "Gadewch i ni edrych arno," meddai, ac roedd y ddau ohonyn nhw'n gwenu.
Yn y llun o Octahedra gwelsant Abel yn cerdded drwy'r rhaff grawn a dod o hyd i'w aeddfedrwydd. Ei gorff cyfan radiogodd yr egni di-dor o lawenydd gan roddion Mother Rhea. "Ef yw'r person iawn," meddai Gawain, "mae'n haeddu gwybod am gariad a llawenydd bywyd partner. "Yn iawn," cytunodd. "Cymerwch Niobah a mynd i ddweud wrth y teulu. Byddaf yn agor cwestiwn ar sut i wella Cain yn y cyngor nesaf. "

Gyda phleser, derbyniodd Adam ac Eve adroddiadau am ymadawiad Abel, oherwydd roeddent yn deall bod yn rhaid i ei fywyd barhau mewn cymundeb. Roedd Abel ei hun ychydig yn embaras gan ei fod yn caru ei rieni a'r pŵer yr oedd yn dymuno iddo fynd gydag ef. Ond roedd yn gwybod nad oeddent am adael Cain yn unig.

Ond cafodd Kain neges chwerw yn ei feddwl. "Felly bydd Abel yn mynd i bobl eraill a bydd yn aros ar ei ben ei hun gyda'i rieni yma," meddai. Mae'n ddrwg gennyf fod bywyd yn ei wahanu o'r amser yr oedd yn cyfarfod â Gordon, yn enwedig pan ddywedodd Gordon wrtho am bobl eraill, yn enwedig y merched y gallai ei garu. Ac roedd straeon Gordon yn ddiddorol ac yn ddrwg. Felly, byddai'n hoffi cwrdd â phobl eraill! Ond ni all. Ond dywedodd Gordon i groesi'r ffin. Er mwyn atal yn gyson rhag dilyn y rheolau a roddir iddynt gan yr elfennod. I Dod yn Ddynol! Fel dyn gwych! I ddangos pawb sy'n Cain! Ond, sut alla i wneud hynny? Sut i ddangos i bawb beth ydyw? Strong, smart, di-ofn, rhywun sy'n gwybod mwy na'r lleill, yr un sy'n adnabod y cyfrinachau y tu mewn Rhea, Gordon am ei fod yn arwain at dan y ddaear ac yn dangos iddo y tân - na, nid yw'n ymwneud ag ef, Gordon gwahardd i siarad. O leiaf hyd yn hyn! Ond sut y gall ddangos i bawb sy'n Cain pan na allant? Ond mae ei frawd Abel, y gall, am nad oedd yn sâl. Sut nad yw ef ac Abel ddim? Nid oedd yn fwriad gan y pen draw gorachod neu hyd yn oed y Creawdwr i'w gael yma am rai o'ch arbrofion? Sut maen nhw am ei wella? Beth sydd nawr? '

Trosglwyddodd yr edafedd Antisvětla fwy a mwy o amheuon, ofnau ac anghydfodion i ben Cain.

Mewn saith niwrnod roedd Abel ar fin bod yn barod am daith.

Hwn oedd y chweched diwrnod. Roedd ychydig yn is na'r cwmwl, ond nid oedd yn glaw. Cerddodd Abel rhwng y grawn a aeddfedodd a rheoli'r clustiau unigol yn araf. Roedd yn hoffi chwerthin arnynt, cymerwch bob cob i'w law, strôc ef a chyfarch Rhea. Ac roedd Rhea yn ei garu a'i helpu gydag aeddfedu a chynaeafu. "Rydw i'n gadael yfory," meddai wrth y planhigion. Byddaf yn eich colli. "

"Abel, Abel," maent yn torri eu clustiau yn yr awel, "peidiwch â phoeni, mae Mother Rhea ym mhobman. Bydd yn sicr yn rhoi ein cyfarchion i chi. "
Casglodd Abel a'i osod yn araf ar ei ffordd adref.

Nid oedd yn agos ato pan ddechreuodd ysgwyd. Yna clywodd y pwll o gefachau, ac yn y pellter gwelodd y ceirw rhedeg a gariodd o Fynyddoedd Cain. Roedd Abel yn gobeithio y byddai ei frawd yn mwynhau'r ychydig ddyddiau nesaf i wneud rhywbeth gyda'i gilydd, ond fe wnaeth ef fynd i'r mynyddoedd y diwrnod ar ôl cyhoeddi ei ymadawiad ac roedd yn dychwelyd yn awr. O leiaf gallwn ddweud hwyl fawr iddo, roedd yn falch.

"Halo, Kaine," meddai, gan ei wagio. "Rwy'n croesawu chi adref!"

Cainiodd Kain yr alwad a gweld ei frawd. Y sgrechian llawenog, yr wyneb hyfryd hwnnw, ond y croeso ynddo a ddymunodd yr egni tywyll. Dechreuodd y syniadau Gwrth-Ysgafn lifo ynddi, yn enwedig ar ôl clywed Gordon eto. Yr awydd i ddod ymhlith y bobl, i beidio â bod ar wahân, i beidio â bod ar ei ben ei hun, bob tro y gadawodd y mynyddoedd, torturodd ei ben. Byddai wedi hoffi gweld rhai merched yn llawenhau yn eu cymunedau. Ond bydd ei frawd Abel yn ei brofi. Yr un sy'n mwynhau cropian yn gyson rhwng y caeau, un a fyddai'n sicr ddim yn meddwl aros yma, fel y gall adael tra bydd yn rhaid iddo aros. O, pa mor annheg ydyw. Beth ydyw yn union am y clefyd sy'n ei wahanu oddi wrth y lleill? Pam gall Abel ac nid yw'n? Pam? "

Daeth y meddyliau tywyll i mewn i fedd Cain wrth iddo fynd at Abel.

"Byddwch yn dda, brawd bach," meddai wrth Cain Abel, yn neidio yn neidio o'r ceirw ac yn camu ymlaen. "Da i'ch gweld eto". Ymestynodd ei freichiau. "Ydych chi wedi gweld rhywbeth newydd, rhywbeth diddorol?"

Maent yn hugged. "Y tro hwn dydw i ddim yn darganfod unrhyw beth i'w darganfod," atebodd Cain yn dawel. "Ond mae'n brydferth yno. Mae gan y mynyddoedd ynni ychwanegol o'r fath. Nid wyf yn deall sut y gallwch chi eistedd yma yn y meysydd hynny. "

Edrychodd Abel ar ei frawd. Nid oedd y naws yr oedd wedi gwneud y frawddeg olaf yn ei adnabod. "Ddim yn digwydd rhywbeth, brawd?" Roedd yn meddwl. "Dyma ein cartref ni!"

"Beth yw i fod i fod? Dyna pam na fyddaf yn aros yma. Mae Rhea yn helaeth. Pam ddylwn i fod ynghlwm wrth un lle? Rwyf am deithio, darganfod tiroedd newydd, lleoedd newydd, pobl newydd ... "stopiodd.

Dryslwyd Abel gydag araith Kain. "Ond Kaine, ni allwch adael nes i chi gael eich iacháu. Ond bydd yn fuan. Llwyddodd ein rhieni i wella a bydd eich elfion yn gwella hefyd. Arhoswch am eiliad. Yna byddwch chi'n gallu teithio lle rydych chi'n mynd. Bydd pob Rhea ar gael i chi. "

"Pche, daliwch ar ... nad ydych chi'n sâl, rydych chi'n sôn am pan fyddwch chi'n gadael." Deimlad rhyfedd o dicter yn sydyn a ddechreuodd arllwys corff Cain. "Ond beth ydyw am y clefyd, beth yw'r firws? Pwy ddaeth â ni a pham? Mae Elfiau yn gorchymyn yr hyn y mae'n rhaid i ni ei wneud. Ond nid wyf am wrando mwyach! Rwyf am fyw'n wahanol nag erioed o'r blaen! "Nid oedd Kain hyd yn oed yn cydnabod ei hun. Cytunodd â'r hyn yr oedd yn ei ddweud, ond roedd y geiriau'n rhedeg allan o'i geg. Rhywbeth nad oedd yn hoffi ei ddweud, ond ni ellid ei osgoi. Roedd yn gryfach na'i ewyllys. A gorchuddiwyd dirgryniad y Goleuni.

"Rydych chi'n gwybod y byddai'n well gennyf aros yma," meddai Abel gyda'r caredigrwydd mwyaf y gallai.

Hwn oedd y llais Abel a Cain, rhywun sibrydodd i ei hun nad oedd yn gwybod pam ei fod yn gwneud hynny, ond yr ymadrodd hwnnw ynddo chwyddo Antisvětla ynni tonnau tynnodd mewn ogof o dywyllwch. "Os yw'n well gennych chi aros yno yna byddwch chi'n aros yma," meddai mewn llais dirgel anhygoel. Cododd garreg fawr o'r ddaear a tharo ei frawd yn y pen. Chwiliodd Abel yn Kain yn ei lygaid am y tro diwethaf, yna syrthiodd i'r ddaear. Roedd goleuni bywyd yn ei adael ar y funud hwnnw ac roedd ei gorff yn crumbled i lwch.
Dim ond ar hyn o bryd yr oedd Kain yn deffro ac, gydag arswyd, sylweddoli beth wnaeth ei wneud. Ac roedd yn ofni, teimlad nad oedd ond wedi ei brofi mewn ofn, ac erbyn hyn roedd yn agored. Roedd yr ofn yn ei gipio, ac roedd yn edrych yn anhygoel ar y rhosyn o lludw wrth ei draed. Yna syrthiodd arni ac yn crio. "Fy mrawd, Abel, beth ydw i wedi ei wneud? Gadewch i mi, maddau i mi! "

Roedd hi eisoes yn noson ddwfn pan oedd Cain wedi gwella. "Sut mae hynny'n esbonio i'm rhieni?" Roedd yn llofruddio. "A ddylai byth ddod adref?"

Roedd Elf Dilmund, y golau disglair, yn ei weld. "Kaine, Kaine, beth ydych chi wedi'i wneud? Ble mae eich brawd Abel? "
Roedd yn syniadau rhyfedd fod Cain wedi ymosod ar y pryd. Roedd y teimlad o ofn yn rhwystro, ac roedd ei feddwl yn llifogyddu'r gelyn gyda'r elfennod. "Fe wnaethant i mi wneud yr hyn a wnes i," roedd yn swnio'n ei ben, "mae'n fy atal rhag gadael pe na bai, ni fyddai dim erioed yn digwydd. Oherwydd eu bod nawr, nid yw brawd yma. - A beth ydyw mewn gwirionedd ynghylch yr hyn a ddigwyddodd? Gadewch iddyn nhw wybod pryd maen nhw mor omniscient. ' Anfonodd Sianel Antenna orchmynion trawiadol i ymennydd Cain.

"Dwi ddim yn gwybod, Arglwydd, lle mae'r frawd," meddai Kain mewn llais ysgwyd. "Rydw i wedi bod yn cysgu yma am ychydig, ac erbyn hyn mae wedi mynd. Byddaf yn mynd adref. "

Roedd Dilmund yn sefyll i fyny at Cain, sawl gwaith yn fwy, ac fe ysgwydodd. "Kaine, y dyn anffodus, a beth mae'r llwch yr ydych chi'n sefyll arno? Ydych chi'n meddwl nad wyf yn gwybod beth ddigwyddodd? Pa bŵer a gymerwyd i gyflawni'r hyn a wnaethoch chi? Rwy'n gweld bod eich cysylltiad â'r Antislith wedi tyfu'n gryfach. Ble wnaethoch chi dynnu lluoedd tywyllwch i'ch corff? Siaradwch! "Galwodd Dilmund mewn llais uchel.

Cain ysgwyd. Siaradodd yr elf yn garedig, ond agorodd y nerth a ddaeth allan ohono ei galon. Fe syrthiodd i glustiau Dilmund, yn ysgwyd ac yn ymgeisio am faddeuant. Ymestynodd Dilmund ei law droso, a chafodd Cain i lawr yn araf.

"Felly sut oedd hi?"

Mewn gwirionedd, dywedodd Cain wrth Gordon am ei gyfarfodydd, ei ymweliadau tanddaearol a phob un a ddysgodd yno. Po fwyaf y siaradodd ef, roedd y mwyaf Dimund yn poeni mwy. "Gordon," meddai, "felly mae gennym ni yma. Daeth yr amser i gyd ei guddio yn y tywyllwch ac fe'i rhyddhawyd bellach i heu y Golau. Mae'r amser wedi dod i gwrdd ag ef. '

Cyn gynted ag y mae Cain wedi cytuno, dywedodd Dilmund, "Mae angen cydymdeimlo a gras mawr i gydbwyso'r gweithredoedd yr ydych wedi'u gwneud. Ond nid dyma'r un a fydd yn eu barnu. Rhoddaf yr holl gyngor i'r Bydysawd, a bydd yn penderfynu beth fydd yn digwydd gyda chi. Nawr, ewch adref ac yn yr amser hwn rwy'n gorchymyn i chi beidio â rhoi'r gorau iddi. Arhoswch am ein cyrraedd. "

Fel ar y ddaear, ac yn y nefoedd

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb