Sut i gael perthynas ddofn gyda'ch partner

6624x 17. 07. 2019 Darllenydd 1

Pan fyddwch chi'n creu gyda'ch partner cysylltiad mewnol dwfn, bydd eich math o feddwl yn newid. Rydych chi'n dargyfeirio o feddwl amdanoch chi'ch hun a'ch lles eich hun ac agor y ffordd i feddwl am sut y gallwch chi wneud eich gilydd yn hapus, sut i gyflawni'ch potensial gorau gyda'ch gilydd.

Wrth gwrs, mae'n briodol bod gan y ddau bartner yr ymagwedd hon. Felly gall ymagwedd fwy ysbrydol tuag at y berthynas helpu i weld y berthynas o safbwynt mwy ymwybodol, i'w dyfnhau'n fwy ac i uno partneriaid. Isod rydym yn cynnig sawl dull dyfnhau'r bartneriaeth a dod yn agosach at eich partner nid yn unig gan eich corff ond hefyd gan eich calon.

Ffyrdd o greu perthynas ddofn

1 Deall nad yw eich cyfarfod yn gyd-ddigwyddiad

I ddod â'ch perthynas i lefel ddyfnach, mae angen i chi ddeall nad yw'ch cyfarfod a'ch perthynas yn ymwneud â rhoi a chymryd yn unig, mae'n ymwneud â chael eich gilydd ar eich llwybr eich hun. Bydd parch at hyn yn eich helpu i ddeall ystyr eich perthynas a'i chysylltiad dwfn.

2 Ceisiwch roi'r gorau i chi'ch hun

Hyd yn oed mewn perthynas iach, mae adegau pan allwn deimlo ein bod ar goll, dan ddylanwad partner. Foment pan fyddwn ni'n meddwl a ydym ni'n dal i fod. Gall y teimlad hwn, os yw'n ynysig, ein helpu i ddod o hyd i fwy. Fodd bynnag, os yw'n cymryd mwy o amser, dylai fod yn frawychus i ni fod rhywbeth o'i le. P'un a ydych chi'n mynd i'r cyfeiriad rydych chi eisiau mynd iddo.

Mewn perthynas wirioneddol ddofn ac ysbrydol, nid oes angen i bartneriaid rwymo a rheoli, parchu ei gilydd, a mynegi eu hunain yn rhydd o fewn eu perthynas. Os yw'r partneriaid yn gyfartal, maent yn helpu i greu gofod sy'n llawn parch a llonyddwch, fel y gallant ganolbwyntio ar ddod â'r gorau o'i gilydd.

3 Datblygwch eich hun

Mewn perthynas ysbrydol a dwfn, mae partneriaid yn deall y gallant, trwy fod gyda'i gilydd, ategu ei gilydd. Ond mae'n amhosibl gweithio arnoch chi'ch hun. Mae angen i ni weithio ar ein datblygiad ein hunain, a hefyd sut i ddarganfod ymdeimlad o gyfanrwydd o fewn a thrwyddo. Am unwaith y byddwch chi'n teimlo gwacter ac ofn oddi mewn i chi, mae lle i hunan-wella. Ac yn y rhan fwyaf o berthnasau ysbrydol mae un o'r partneriaid yn dilyn y llall yn naturiol. O ganlyniad, mae'r berthynas yn cynnwys dau unigolyn sy'n deall, er mwyn i berthynas fod yn iach ac yn ddwfn, bod angen gweithio arnoch chi'ch hun hefyd.

4) Gadewch y gorffennol

Mae gan bob un ohonom anafiadau o berthnasau yn y gorffennol y mae angen eu trin. Naill ai fe allwch chi fod â chasineb cudd, teimlad o frad, teimlad o niwed, gofid a theimladau tebyg. Neu gallwch, yn enwedig er eich mwyn chi, faddau i bawb ynoch chi'ch hun a gadael i'r holl glwyfau fynd i ffwrdd. Er mwyn creu perthynas ysbrydol ddofn gyda'ch partner, dylai eich calon fod yn agored gyda gorffennol.

5) Derbyniwch eich ochr dywyll

Gall perthnasoedd fod yn heriol gan eu bod yn aml yn datgelu pethau tywyllach dyfnach y tu mewn i ni yr ydym yn daer yn ceisio eu cuddio o'r amgylchoedd. I'r gwrthwyneb, mae'r berthynas ysbrydol yn gofyn i chi dderbyn eich ochr dywyll fel eich un chi. Dyma'r ffordd i dderbyn eich hun, hyd yn oed gyda'r holl ddiffygion. Chi yw e.

Wrth gwrs, gall datgelu'r safle hwn arwain at wrthdaro, ond mae'r rhain yn rhan naturiol o ddod i adnabod ochr ei gilydd, hyd yn oed y rhai tywyll. Mae cyd-gefnogaeth a pharch yn diffodd y gwrthdaro hwn.

6) Mae newidiadau yn naturiol

Yn union fel y byddwch chi'n newid ac yn datblygu yn ystod eich bywyd, felly hefyd eich perthynas. Gall newid amgylchiadau, amodau. Mae partneriaid perthynas ddofn yn parchu'r newidiadau hyn. Maent yn parchu'r llall ac yn ei gefnogi gyda'r galon, nid ydynt yn defnyddio blacmel emosiynol nac yn trin partner i fodloni eu ego (rwyf am i chi….).

7) Cyffyrddwch â'ch gilydd bob dydd

Mae cyffwrdd ac agosatrwydd yn hynod bwysig i bob perthynas, gan greu cyswllt cryfach rhwng partneriaid. At hynny, yn y berthynas ysbrydol, mae cyffwrdd yn helpu i ddatblygu egni ysbrydol uchel ac felly'n creu harmoni rhwng meddwl, corff, calon ac enaid.

8) Trin eich perthynas fel rhywbeth arbennig, sanctaidd

Wrth i ni goginio crisialau a'u sychu yng ngoleuni'r lleuad, dylem roi'r un sylw i'n perthynas. Cynllunio gweithgareddau hwyliog, paratoi pethau annisgwyl braf i bartner, helpu ei gilydd, tylino pan nad oedd partner yn cael diwrnod da… mae'n cryfhau ac yn atgyfnerthu'r berthynas.

9 Crëwch eich defodau

Mae prosiectau ar y cyd a chysylltiadau ysbrydol yn cryfhau'r berthynas. Hefyd mae'r defodau cyffredin yn ardderchog. P'un ai dawns sanctaidd gyffredin, cinio cyffredin heb deledu bob dydd, diwrnod cyffredin heb blant unwaith bob yn dipyn, plannu coeden, goresgyn ofn gyda'i gilydd - mae popeth yn dod â phartneriaid at ei gilydd ac yn hyrwyddo agosatrwydd. Hefyd, mae myfyrdodau ar y cyd mewn lleoedd sanctaidd yn gweithio'n berffaith (efallai y bydd Honza Kroča yn argymell hynny - gweler y fideo isod), neu gadarnhad cyffredin o'r berthynas trwy ddawnsio cylch ar gyfer drymiau djembe a siamanaidd. Mae yna ddefodau di-ri a bydd pawb yn sicr yn dod o hyd i'w hun.

10) Cariad

Does dim byd yn para am byth neu berthynas ysbrydol. Ond yr hyn sy'n para am byth yw budd perthynas o'r fath i'ch enaid. Fe'i hanfonwyd yma ar genhadaeth, a hynny yw dysgu caru, derbyn yn ei gyfanrwydd. Mae'n bwysig deall bod popeth sy'n digwydd i chi mewn bywyd, pawb rydych chi'n eu cyfarfod - dim ohono wedi digwydd trwy ddamwain, mae gan bopeth ei bwrpas - eich symud ymhellach a'ch dysgu beth i'w ddysgu. Derbyniwch eich perthynas fel rhan o'r daith hon, dysgwch garu'ch hun, ac yna dewch â'r cariad hwn drwy'r byd i'r byd.

Awgrym o Sueneé Universe

Taith gerdded gyfrinachol trwy Vysehrad

Mae Honza yn storïwr medrus iawn ac mae ganddo fewnwelediad a theimlad dwfn iawn am leoedd ynni. Mae hi'n gwybod yn dda iawn yn hanes y llefydd y mae'n eu cerdded ac yn arwain ei gwesteion.

Jan Kroča - Taith gerdded gyfriniol trwy Vyšehrad

Drymiau Shamanig

Gyda a heb wahanol fotiffau wedi'u peintio â llaw, gellir deialu'r drwm â symbol cyffredin ac yna ei chwarae'n ddefodol i gefnogi egni'r berthynas.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb