Sut mae'r Lleuad yn effeithio ar ein hwyliau?

5855x 10. 09. 2019 Darllenydd 1

Mae theori gallu’r Lleuad i ddylanwadu ar hwyliau a hwyliau pobl yn dyddio’n ôl filoedd o flynyddoedd, ond mae meddygaeth fodern wedi ei wrthod yn llwyr. Mae ymchwil newydd yn awgrymu y gallai hen straeon gynnwys gronyn o wirionedd.

Hwyliau'n gysylltiedig â'r Lleuad

Peiriannydd oedd y dyn 35 oed yn yr ysbyty yn ysbyty seiciatryddol David Avery. "Roedd yn hoff o ddatrys problemau," mae Avery yn cofio. Y rheswm dros ei leoliad o dan oruchwyliaeth seiciatryddol, a oedd yn cynnwys 2005 a David Avery, oedd ei hwyliau, gan basio o eithafol i eithafol heb rybudd - weithiau gyda syniadau hunanladdol a gweld neu glywed y rhai nad oeddent yn bodoli. Roedd rhythm ei gwsg yn yr un modd yn anwadal, yn amrywio rhwng anhunedd bron yn llwyr ac 12 (neu fwy) o oriau'r nos.

Efallai yn yr arfer galwedigaethol, cadwodd y dyn gofnodion trylwyr o'r newidiadau hyn, gan geisio dod o hyd i system yn hyn oll. Crafodd Avery ei glust wrth iddo astudio’r cofnodion hyn: “Rhythm yr holl beth oedd yr hyn a’m cynhyrfodd,” meddai. Roedd yn ymddangos bod newidiadau hwyliau a chysgu biorhythm y claf yn disgrifio cromlin cylchdroi'r llanw, y cylchdro a gychwynnwyd gan rym disgyrchiant y Lleuad. "Roedd yn ymddangos bod y llanw uchaf yn ystod y cyfnod cysgu byr," meddai Avery. Yn gyntaf gwrthododd ei draethawd ymchwil fel ffolineb. Hyd yn oed pe bai cylchoedd hwyliau'r dyn hwn yn cyd-daro â chylch y lleuad, nid oedd ganddo fecanwaith i esbonio'r ffenomen hon, ac nid oedd ganddo unrhyw syniad o sut i ddelio ag ef. Rhagnodwyd tawelyddion a therapi ysgafn i'r claf i sefydlogi ei hwyliau gwyllt a'i rythm cysgu, a chafodd ei ryddhau dros amser. Rhoddodd Avery gofnod y claf yn y drôr diarhebol ac ni feddyliodd ddim mwy amdano.

Anhwylder deubegynol cylchol

Ddeuddeg mlynedd yn ddiweddarach, cyhoeddodd y seiciatrydd enwog Thomas Wehr bapur yn disgrifio cleifion 17 ag Anhwylder Deubegwn Cylchol - salwch meddwl lle mae hwyliau'r claf yn sydyn yn amrywio o iselder ysbryd i mania - yr oedd ei afiechydon, yn wahanol i glaf Avery, yn dangos cyclicity anarferol.

Effaith y Lleuad ar bobl ag anhwylder deubegynol

Dywedodd Thomas Wehr:

“Cefais fy syfrdanu gan y cywirdeb anarferol nad yw fel arfer yn golygu prosesau biolegol. Fe arweiniodd fi i feddwl bod y cylchoedd hyn yn cael eu gyrru gan ddylanwad allanol, sydd yn ôl pob golwg yn gweddu i ddylanwad y Lleuad (o ystyried y rhagdybiaethau hanesyddol ynghylch dylanwad y Lleuad ar ymddygiad dynol). "

Am ganrifoedd, roedd pobl yn credu yng ngallu'r lleuad i reoleiddio mympwyon dynol. Daw'r gair Saesneg "lunacy" o'r Lladin lunaticus, sy'n golygu "luned by the moon," a chredai'r athronydd Groegaidd Aristotle a'r naturiaethwr Rhufeinig Plinius the Elder mai afiechydon fel gwallgofrwydd ac epilepsi a achoswyd gan y lleuad.

Bu sibrydion hefyd bod menyw feichiog yn debygol o roi genedigaeth yn y lleuad lawn, ond yn ôl cofnodion genedigaeth a gofnodwyd, nid yw unrhyw ddilysrwydd gwyddonol yn ddigonol yn ystod amrywiol gylchoedd lleuad. Mae'r un peth yn wir am y dystiolaeth bod cylch y lleuad yn cynyddu neu'n lleihau tueddiadau treisgar pobl sydd wedi'u diagnosio ag anhwylder meddwl neu garcharorion - er bod un astudiaeth yn awgrymu y gallai gweithgaredd troseddol awyr agored (digwyddiadau stryd neu draeth naturiol) gynyddu gyda faint o olau lleuad.

Astudiaeth ansawdd cwsg yn dibynnu ar gyfnod y lleuad

I'r gwrthwyneb, mae tystiolaeth yn cefnogi'r traethawd ymchwil bod cwsg yn amrywio yn ôl lleoliad y lleuad. Er enghraifft, dangosodd astudiaeth yn 2013, a gynhaliwyd mewn amgylchedd labordy cysgu dan reolaeth uchel, fod pobl yn ystod lleuad llawn yn cwympo i gysgu bum munud yn hwy ar gyfartaledd ac yn cysgu ugain munud yn llai na gweddill y mis - hyd yn oed os nad oeddent yn agored i olau haul. Dangosodd mesuriadau o weithgaredd eu hymennydd fod maint y cwsg dwfn a brofwyd ganddynt wedi gostwng 30%. Fodd bynnag, dylid ychwanegu bod yr astudiaeth ddyblyg wedi methu â chadarnhau'r canfyddiadau hyn.

Yn ôl Vladyslav Vyazovski, ymchwilydd cwsg ym Mhrifysgol Rhydychen, y broblem allweddol yw nad oedd yr un o’r astudiaethau yn monitro cwsg unigolyn am y mis lleuad cyfan neu fwy o fisoedd. "Yr unig ffordd gywir i ddelio â'r broblem yw cofnodi'r unigolyn penodol hwnnw'n systematig dros gyfnod hirach o amser ac yn ystod gwahanol gyfnodau," ychwanega. Dyma'r union beth y mae Wehr wedi'i ddilyn yn ei astudiaeth o gleifion deubegwn, gan olrhain data eu hwyliau ansad, mewn rhai achosion ers blynyddoedd. "Oherwydd bod pobl mor wahanol mewn ymateb i'r cylch lleuad, rwy'n amau ​​y gallem ddod o hyd i unrhyw beth pe byddem yn cyfartaleddu'r holl ddata o fy ymchwil," meddai Wehr. "Yr unig ffordd i ddod o hyd i unrhyw beth yw barnu pob unigolyn yn unigol dros amser, ac ar yr adeg honno mae fformwlâu yn dechrau ymddangos." Pan wnaeth, darganfu Wehr fod y cleifion hyn yn disgyn i ddau gategori: roedd hwyliau rhai pobl yn dilyn y cylch 14.8 / dydd, hwyliau eraill cylchoedd 13.7 / dydd - er bod rhai wedi newid rhwng y taleithiau hyn.

Dylanwad y Lleuad

Mae'r lleuad yn effeithio ar y Ddaear mewn sawl ffordd. Y cyntaf a'r amlycaf yw presenoldeb golau lleuad, y rhan fwyaf ohono ar y lleuad lawn, hynny yw, unwaith mewn dyddiau 29,5, ac o leiaf 14,8 ddyddiau ar ôl, yn ystod y lleuad newydd. Dilynir hyn gan rym disgyrchiant y Lleuad, gan ffurfio eiliad llanw bob 12,4 awr. Mae uchder y ffenomenau hyn hefyd yn efelychu cylch o bythefnos - sef cylch y gwanwyn-neap, sy'n ganlyniad cyfuno pŵer yr Haul a'r Lleuad, para 14,8, a 13. ', Y cylch lledaenu 7-dydd, dan ddylanwad safle cymharol y lleuad a'r cyhydedd. A’r cylchoedd llanw hyn o oddeutu pythefnos y mae cleifion Wehr yn “cydamseru” â nhw. Nid yw'n golygu eu bod yn newid rhwng mania ac iselder bob diwrnod 13,7, "y pwynt yw pan ddaw switsh o'r fath, nid yw'n digwydd ar eiliad yn unig, mae'n digwydd yn aml ar ryw adeg o'r cylch lleuad," meddai Avery.

Ar ôl ymgynghori ag ymchwil Wehr, cysylltodd Avery ag ef dros y ffôn, a gyda'i gilydd dadansoddodd ddata claf Avery, dim ond i ddarganfod bod ei achos hefyd yn dangos cyfnodoldeb o ddyddiau 14,8 yn ei neidiau naws. Mae'r dystiolaeth ganlynol o ddylanwad y Lleuad yn dangos bod cylchoedd lleuad arall yn tarfu ar y rhythmau afreolaidd eraill hyn bob diwrnod 206 - y cylch sy'n gyfrifol am ffurfio “uwch-leuadau”, lle mae'r Lleuad yn rhwystredig yn arbennig o agos at y Ddaear gyda'i orbit eliptig.

Anne-Wirz

Disgrifiodd Anne-Wirz Justice, cronolegydd yn Ysbyty Seiciatryddol Prifysgol Basel yn y Swistir, Wehr fel "credadwy ond cymhleth" ynglŷn â'r berthynas rhwng cylch y lleuad ac anhwylderau manig-iselder. "Dydyn ni dal ddim yn gwybod pa fecanweithiau sydd y tu ôl iddo," ychwanega. Mewn theori, gall golau'r lleuad lawn amharu ar gwsg dynol, a all yn ei dro effeithio ar eu hwyliau. Mae hyn yn arbennig o wir am gleifion deubegwn y mae eu hwyliau ansad yn aml yn cael eu gwaethygu gan darfu ar gwsg neu rythm circadaidd - osgiliadau 24-awr, a elwir yn gyffredin fel cloc biolegol neu ffenomen amser mewnol, a allai gael ei amharu, er enghraifft, gan sifftiau nos neu hediadau amldanwydd. Mae tystiolaeth i awgrymu y gellir defnyddio amddifadedd cwsg i ddyrchafu cleifion deubegwn o gyflwr iselder.

Cyfnod lleuad

Mae Wehr felly'n cefnogi'r theori bod gan y Lleuad rywfaint o ddylanwad ar gwsg dynol. Mae'r amser deffro yn ei gleifion yn ystod cylch y lleuad yn parhau i symud ymlaen, tra bod cwympo i gysgu yr un peth (felly'n cysgu fwy ac yn hirach) nes ei fod yn byrhau'n sydyn. Mae'r naid gam hon yn aml yn gysylltiedig â dechrau'r cyfnod manig. Ac eto nid yw Wehr yn ystyried Moonlight fel y pensaer. “Mae'r byd modern wedi'i lygru mor ysgafn ac mae pobl yn treulio cymaint o amser o dan oleuadau artiffisial nes bod signal golau'r lleuad, hy yr amser i gysgu, wedi'i atal ynom." I'r gwrthwyneb, mae'n credu bod ffenomenau eraill sy'n gysylltiedig â chylch y lleuad yn dylanwadu ar gwsg ac, yn anuniongyrchol, hwyliau - yn fwyaf tebygol yn gysylltiedig â grym disgyrchiant y lleuad.

Amrywiadau maes magnetig y Ddaear

Un posibilrwydd yw bod y grym hwn yn sbarduno amrywiadau anamlwg ym maes magnetig y Ddaear, y gallai rhai unigolion fod yn sensitif iddo. “Mae'r cefnforoedd yn ddargludol oherwydd dŵr halen, a gall eu symud ar lanw isel helpu yn hyn o beth.” Meddai Robert Wickes, arbenigwr tywydd yn y gofod ym Mhrifysgol Llundain. Serch hynny, mae'r effaith yn ddibwys ac mae gallu'r Lleuad i ddylanwadu ar faes disgyrchiant y Ddaear i raddau sy'n arwain at newidiadau biolegol heb ei gadarnhau. Mae rhai astudiaethau wedi cysylltu gweithgaredd solar yn hyderus â chynnydd mewn trawiadau ar y galon a strôc, trawiadau epileptig, achosion o sgitsoffrenia a hunanladdiad. Pan fydd gwyntoedd solar neu daflegrau màs solar yn taro maes magnetig y ddaear, mae ceryntau trydanol anweledig yn digwydd yn ddigon cryf i gael gwared ar y torwyr cylched, a allai effeithio ar gelloedd y galon a'r ymennydd sy'n sensitif i drydan.

Eglura Wickes:

"Nid y broblem yw nad yw'r ffenomenau hyn yn bodoli, mae'r ymchwil maen nhw'n delio â hi yn gyfyngedig iawn ac ni ellir dweud dim gyda sicrwydd."

Yn wahanol i rai rhywogaethau adar, pysgod a phryfed, nid yw'n ymddangos bod gan ddyn synnwyr magnetig. Serch hynny, cyhoeddwyd astudiaeth yn gynharach eleni i wrthbrofi'r traethawd ymchwil hwn. A'r canlyniad? Pan oedd pobl yn agored i newidiadau maes magnetig - sy'n cyfateb i'r rhai y gallem ddod ar eu traws ym mywyd beunyddiol - fe wnaethant brofi gostyngiad yng ngweithgaredd yr ymennydd o ran gronynnau alffa. Cynhyrchir gronynnau alffa pan fyddwn yn effro, ond nid ydym yn perfformio unrhyw weithgaredd penodol. Mae pwysigrwydd y newidiadau hyn yn parhau i fod yn aneglur, gall fod yn sgil-gynnyrch esblygiad diangen. Ond gallwn hefyd fod yn dueddol o gael ymatebion i'r maes magnetig y mae'n ei chwarae gyda'n hymennydd mewn ffordd nad ydym yn ei wybod.

Mae theori magnetig yn apelio at Wehr oherwydd dros y degawd diwethaf mae sawl astudiaeth wedi awgrymu bod gan rai organebau, fel pryfed ffrwythau, brotein o'r enw cryptochrome yn eu cyrff a all weithredu fel synhwyrydd magnetig. Mae cryptochrome yn rhan allweddol o'r cloc cell sy'n cofnodi ein biorhythm awr 24 yn ein celloedd a'n horganau, gan gynnwys yr ymennydd. Pan fydd y cryptochrome yn clymu i'r moleciwl flavin sy'n amsugno golau, nid yn unig y mae'r sylwedd hwn yn dweud wrth gloc y gell ei fod yn ysgafn, mae'n sbarduno adwaith sy'n gwneud y moleciwl cyfan yn gymhleth yn magnetig sensitif. Mae Bambos Kyriacou, genetegydd ymddygiadol ym Mhrifysgol Caerlŷr, wedi dangos y gall dod i gysylltiad â thonnau electromagnetig amledd isel ddiystyru cloc y gell hedfan ffrwythau, gan arwain at newid yn eu biorhythm cysgu.

Newidiadau yn oriau celloedd

Pe bai'r un peth yn wir am fodau dynol, gallai esbonio'r siglenni hwyliau sydyn a welwyd yng nghleifion deubegwn Wehr ac Avery. "Mae'r cleifion hyn yn profi newidiadau aml a dramatig yn eu horiau celloedd wrth iddynt fynd trwy eu cylchoedd hwyliau, ac yn amseriad a hyd eu cwsg," ychwanega Wehr.

Er bod cryptochrome yn rhan allweddol o'r cloc circadian dynol, mae'n cynnwys fersiwn ychydig yn wahanol na'r cloc pryf ffrwythau.

Dywed Alex Jones, meddyg yn y Labordy Meddygol Cenedlaethol yn Teddington, y DU:

“Mae’n ymddangos nad yw cryptochrome bodau dynol a mamaliaid eraill yn rhwymo flafin, a heb flafin, nid oes gan yr holl system magnetig sensitif unrhyw sbardun i ddeffro. Yn ogystal, mae'n annhebygol bod cryptochrome dynol yn sensitif i feysydd magnetig, ar yr amod nad yw'n rhwymo i foleciwlau eraill sy'n anhysbys i ni o'n corff sy'n gallu canfod meysydd magnetig. "

Posibilrwydd arall yw bod cleifion Wehr ac Avery yn dueddol o atyniad lleuad yn yr un modd â chefnforoedd: trwy rymoedd llanw. Dadl wrthgyferbyniol gyffredin yw er bod bodau dynol yn cynnwys 75% o ddŵr, mae ganddyn nhw lai na'r cefnfor.

mis

Dywed Kyriacou:

"Er bod bodau dynol yn cynnwys dŵr, mae'r maint hwn o gryfder mor wan fel na ellir ei ystyried yn fiolegol."

Arbrofion gydag organeb enghreifftiol

Serch hynny, mae'n cytuno â'r arbrofion a gynhaliwyd ar Arabadopsis thaliana, rhywogaeth laswellt yr ystyrir ei bod yn organeb enghreifftiol ar gyfer astudio planhigion blodeuol. Mae'r arbrofion hyn yn dangos bod twf ei wreiddiau'n dilyn cylch dydd 24.8 - bron yr union hyd o un mis lleuad.

"Mae'r newidiadau hyn mor fach fel mai dim ond dyfeisiau hynod sensitif y gellir eu canfod, ond mae astudiaethau 200 eisoes yn cefnogi'r traethawd ymchwil hwn," meddai Joachim Fisahn, biofeddygydd yn Sefydliad Ffisioleg Planhigion Max Planck yn Potsdam, yr Almaen. Fe wnaeth Fisahn efelychu dynameg rhyngweithio moleciwlau dŵr mewn un gell planhigyn a chanfod y byddai'r newidiadau golau dyddiol mewn disgyrchiant a achosir gan orbit y Lleuad yn ddigonol i greu colled neu warged o foleciwlau dŵr yn y gell.

Bydd cynnwys moleciwlau dŵr - er eu bod yn nhrefn nanometrau - yn newid hyd yn oed gyda'r amrywiadau lleiaf mewn disgyrchiant. O ganlyniad, mae symudiad moleciwlau dŵr trwy'r sianeli dŵr yn digwydd, mae'r dŵr o'r tu mewn yn dechrau llifo tuag allan neu i'r gwrthwyneb yn dibynnu ar gyfeiriad disgyrchiant. Gallai hyn effeithio ar yr organeb gyfan.

Mae bellach yn bwriadu profi'r planhigyn yng nghyd-destun tyfiant gwreiddiau trwy astudio planhigion â sianeli dŵr treigledig i weld a yw eu cylchoedd twf yn newid. Os yw ffenomenau llanw yn dylanwadu cymaint ar gelloedd o darddiad planhigion, nid yw Fisahn yn gweld unrhyw reswm pam na fyddai hyn yn berthnasol i gelloedd o darddiad dynol. O ystyried bod bywyd yn debygol o fod wedi tarddu yn y cefnforoedd, efallai y bydd gan rai organebau daearol gyfleuster da o hyd i ragfynegi ffenomenau llanw, er nad ydyn nhw'n ddefnyddiol iddyn nhw mwyach.

Er ein bod yn dal i fethu â darganfod y dyfeisiau hyn, nid oedd yr un o'r gwyddonwyr a gafodd eu cyfweld at ddiben yr erthygl hon yn gwrthwynebu canfyddiad Wehr fod newidiadau mewn hwyliau yn rhythmig ac y gallai'r rhythmau hyn gydberthyn â rhai cylchoedd disgyrchiant lleuad. Mae Wehr ei hun yn gobeithio y bydd gwyddonwyr eraill yn ystyried y mater hwn fel gwahoddiad i archwilio ymhellach. Dywed, "Ni allwn ateb y cwestiwn beth achosodd yr effaith hon, ond credaf fy mod o leiaf wedi gofyn y cwestiynau hyn gyda'm darganfyddiadau."

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb