Sut mae newidiadau cosmig yn effeithio ar ein corff corfforol

5746x 31. 05. 2019 Darllenydd 1

Rydym i gyd yn gysylltiedig â'r bydysawd. Rydym yn fydysawd sy'n mynegi ei hun fel dyn, sy'n golygu, pan fydd newidiadau yn ymddangos yn yr awyr, ein bod hefyd yn eu teimlo ac yn eu gweld. Dydd / nos, dyddiau heulog / cymylog. Gellir teimlo newidiadau yn y bydysawd nid yn unig ar y lefelau emosiynol ac ysbrydol, ond hefyd ar y lefel gorfforol.

Meddyliwch amdano fel hyn… gwyddom fod gan y Lleuad y gallu i ddylanwadu ar y mewnlifiad o'r cefnfor ac rydym yn gwybod ein bod hefyd yn cael ein gwneud o bron i 80% o ddŵr. Felly dychmygwch sut mae'r Lleuad yn effeithio arnom ni? Yn yr un modd, gallant actifadu ni a'r gwahanol blanedau yn yr awyr ar y lefel gorfforol, p'un a ydynt yn dod ag egni isel neu egni uchel, egni allanol neu ynni mewnol.

Beth mae Low Energy yn ei olygu o sêr-ddewiniaeth?

Mae'r cosmos yn radiates ynni isel pan fydd gennym lawer o blanedau yn ôl, neu pan fydd tramwyfa neu symudiad sylweddol sy'n gofyn i ni ddod yn ôl ac edrych ar bethau o'r gorffennol fel y gallwn symud ymlaen.

Gall yr amledd ynni isel hwn greu rhwystrau, sy'n gwneud i ni deimlo'n sownd, yn llonydd, yn swrth ac yn araf. Efallai y bydd problemau gyda threuliad, neu efallai ein bod yn colli'r cymhelliant i ganolbwyntio ar y pethau rydym yn gweithio arnynt. Gellir gweld symptomau fel chwysu, syrthni, anniddigrwydd, tagfeydd trwynol, rhwymedd, poen yn y cyhyrau neu boen cefn hefyd.

Efallai y bydd awydd i gysgu mwy ac encilio i mewn, yn enwedig pan fydd ynni hefyd yn cael ei gyfeirio i mewn.

Beth mae High Energy yn ei olygu o sêr-ddewiniaeth?

Mae'r cosmos yn radiates ynni uchel pan fyddwn yn dechrau cylch newydd pan fydd y blaned yn dod yn arwydd newydd pan fydd gennym eclipse haul neu leuad, a phan fydd lleuad newydd neu leuad lawn gennym. Mae'r rhain i gyd yn gyfnodau pan gawn ddos ​​crynodedig o ynni o'r planedau uchod. Gall ein greddfau a'n galluoedd seicig hefyd gael eu cynyddu yn ystod cyfnodau o egni uchel, a all achosi ysgogiad y trydydd llygad a'r cur pen cysylltiedig.

Gall yr egni amledd uchel hwn achosi ymdeimlad o ymlacio ac felly gall ymhelaethu ar unrhyw boen a salwch sydd wedi eu hatal. Gallwn hefyd deimlo'n gryf, sy'n gwneud i ni deimlo'n ysbrydoliaeth. Gall ynni uchel hefyd ein gwneud yn fwy sensitif gyda'r tueddiad cysylltiedig i beswch ac annwyd a firysau eraill. Gall amleddau ynni uchel hefyd arwain at broblemau gyda phwysedd gwaed, colli cydbwysedd neu bendro, dirywiad y croen a phimples / acne. Gall fod tuedd hefyd tuag at anhunedd, ofn a theimlad cyffredinol o aflonyddwch.

Beth yw Ynni Mewnol o'r Safbwynt Astroleg?

Mae Kosmos yn gofyn i ni fynd i mewn pryd bynnag y byddwn yn gorffen yr hen gylchred neu'n paratoi ar gyfer y bennod nesaf yn ein bywydau. Gall egni mewnol ddigwydd hefyd yn ystod tymhorau retrograde, cyhydedd yr hydref a heuldro'r gaeaf. Yn aml, dim ond eiliadau o'r blaen y daw egni mewnol ac eiliadau ar ôl newid neu newid sylweddol, oherwydd dyma'r amser y mae angen i ni addasu i'w roi i ni ein hunain.

Yn wir, gall egni mewnol helpu i ddileu symptomau corfforol a gall ysgogi'r broses iacháu ac ymlacio'r corff. Gan fod egni'n cael ei sugno i mewn, mae symptomau corfforol yn aml yn cael eu teimlo ar y lefel fewnol.

Beth yw Ynni Allanol o'r Safbwynt Astroleg?

Mae Kosmos yn gofyn i ni droi ein hegni allan ar ôl i ni ddechrau cylch newydd, neu pan fydd newid ynni newydd wedi dod i'r amlwg. Mae egni allanol hefyd yn cael ei deimlo yn ystod Equinox y Gwanwyn, a Haul y Haf. Gall yr egni allanol hwn ein helpu i'n hysbrydoli a'n hannog a gall hefyd ysgogi proses iachau y corff. Gan fod ynni yn cael ei gyfeirio allan, mae unrhyw symptomau yn aml yn cael eu harsylwi ar y lefel allanol.

Mae egni mewnol ac allanol yn gweithio gydag amleddau ynni uchel ac isel a gallant newid y ffordd yr ydym yn teimlo ac yn derbyn yr holl egni hwn. Mae hefyd yn bwysig nodi bod symptomau a symptomau corfforol yn aml yn cael eu teimlo pan fo rhwystrau neu broblemau sylfaenol i'w datrys.

Os ydych chi'n sylwi ar batrwm yn y gofod ac yn eich iechyd, gall hefyd roi cliwiau i'ch llwybr gwella. Iachau eich hun. Er enghraifft, os oes cur pen arnoch ar ôl sifft planedol neu leuad lawn, gall hyn olygu bod eich greddf wedi'i blocio ac mae angen ei rhyddhau. Yn yr un modd, os ydych chi'n teimlo'n flinedig ac yn swrth yn ystod cyfnod o egni isel, gallai fod oherwydd bod angen i chi gymryd peth amser i amddiffyn eich hun a chamu'n ôl y tu mewn am ychydig. Y ffordd orau i fynd trwyddi yw meddwl am eich symptom ac yna edrych arno o safbwynt ynni.

Er enghraifft, os oes gennych wddf poenus, sych, gallwch ofyn i chi'ch hun:

  • Beth sydd gennych chi, pa egni sydd ei angen arnoch i gyrraedd y lefel allanol?
  • Sut allwch chi wneud sylwadau?

Mae symptomau corfforol bob amser yn arwydd o anghydbwysedd. Y cyfan y gallwch ei wneud yw meithrin a diogelu eich corff yn y ffordd orau y gallwch chi ac ar yr un pryd ddysgu sut i reoli eich egni yn ystod newidiadau cosmig drwy ddefodau, myfyrdod, ymarfer corff, ac ati.

(nodyn yr awdur: er gwybodaeth yn unig y mae'r holl wybodaeth yn yr erthygl hon.

Awgrym ar gyfer llyfrau o Escape Bydysawd Suenee

Ruediger Dahlke: Iselder fel araith enaid blinedig

Ruediger Dahlke: Iselder fel Iaith Enaid Wedi Blino

Byddwch yn cael gwybod o'r cyhoeddiad hwn sut i'w brofi i ryddhau eich isymwybod a sut i gael gwared ar y strwythurau hynny sy'n hen ac yn ddiwerth. Ategir y cynnwys gan ymarferion ymarferol i'ch helpu i ryddhau eich egni bywydy gellir ei rwystro a sut i ddechrau ailadeiladu eich bywyd.

Mantak Chia: Iachau cosmig Taoist

Mantak Chia: Iachau Cosmig Taoist

Taoism mae'n seiliedig ar ffydd mewn cytgord, undod sy'n cyfuno popeth a ffenomena yn berffaith. Mae'r awdur yn cyflwyno manylion i ddarllenydd y byd Gorllewinol iacháu lliw chi (qigong therapi lliw), sy'n ffordd bwysig o ysgogi a chryfhau system imiwnedd dyn.

Erthyglau tebyg

ysgrifennu sylw