Sut i wynebu'ch tywyllwch a'ch ofn mewnol

6968x 13. 08. 2019 Darllenydd 1

Rydyn ni bob amser yn ceisio troi at olau, daioni a chalon. Felly rydyn ni'n ceisio anwybyddu'r tywyllwch neu ei wthio i rywle dwfn. Ond weithiau mae angen sylweddoli, os ydym yn derbyn ein tywyllwch ein hunain, nid yw'n golygu ein bod yn dod yn berson drwg. Nid yw derbyn a datrys eich tywyllwch eich hun yn rhywbeth i'n dinistrio a dod â ni i'r gwaelod. I'r gwrthwyneb.

Tywyllwch mewnol a'i ffurf

Gall fod ar sawl ffurf, ofn, ymddygiad ymosodol, pryder a theimladau negyddol eraill. Mae gan bob un ohonom ein tywyllwch mewnol. Rydyn ni'n ceisio ei chael hi dan reolaeth, ei gyrru i ffwrdd neu beidio â'i chyfaddef. Y dyddiau hyn, mae wedi gwisgo i fod yn “cŵl”. Ond oni bai ein bod ni'n wynebu'r tywyllwch, mae'n tyfu ac yn ffynnu. Cyn gynted ag y byddwn yn canolbwyntio arno ac yn troi ato, bydd yn pylu ... mae angen ein sylw a bydd yn ei gymryd os na fyddwn yn ei dalu mewn gwirionedd.

Beth yw tywyllwch ac sy'n ddrwg?

Mae tywyllwch yn rhywbeth nad ydym am ddelio ag ef. Ond trwy anwybodaeth, mae'n tyfu, yn dod yn feistr pypedau ac rydyn ni'n bypedau. Po fwyaf yr ydym yn ei anwybyddu, y mwyaf yr ydym yn ei ddioddef. Er enghraifft, gall dyn sydd wedi cael ei gam-drin gan ei fam dueddu i drin menywod. Efallai y bydd menyw sydd wedi cael ei cham-drin yn rhywiol yn tueddu i ddenu rhai mathau o bartneriaid treisgar. Weithiau gall tywyllwch droi’n weithredoedd treisgar. Weithiau mae poen a thywyllwch mewnol yn achosi diflasrwydd a diffyg canfyddiad llwyr o gariad a thosturi. Hyd yn oed heddiw, oherwydd profiadau poenus, mae rhai ohonom yn ystyried cariad fel ffuglen yn hytrach na rhywbeth y gallant ei brofi. Os ydych chi'n perthyn i bobl o'r fath hefyd, mae'n bryd newid hynny.

Dianc, anwybyddu, twyllo ei hun ac eraill

Daw'r rhan fwyaf o'r tywyllwch o ofn. Ofn rhywbeth nad ydym am ei weld. O rywbeth sy'n sensitif i ni ac a all ein brifo'n fewnol mewn gwirionedd. Boed yn ego, hunanhyder toredig iawn, ymddiriedaeth wedi torri mewn pobl, bradychu profiadol, ac ati. Mae'r cwmni hefyd yn ein dysgu bod cuddio emosiynau ac ofnau yn iawn. Wedi'r cyfan, “Byddwch yn gryf. Nid yw guys yn crio. Peidiwch â chwyno. ”Rydyn ni'n ceisio cuddio ein hanafiadau a'n tywyllwch trwy waith gorliwiedig, alcohol, cyffuriau, cysylltiadau arwynebol ... Gadewch i ni geisio stopio am eiliad a sylweddoli a ydyn ni'n delio â'r tywyllwch cudd ynom ni mewn ffordd debyg.

Courage i wynebu tywyllwch

Os penderfynwch wynebu eich tywyllwch a'i wynebu, fe welwch ei fod yn talu ar ei ganfed. Bydd rhai problemau'n diflannu'n gyflymach nag y gallwn ddychmygu. Gadewch i ni ddychmygu awgrymiadau 5 ar sut i wynebu'ch tywyllwch mewnol.

1) Edrych o gwmpas

Os yw'r tywyllwch yn ddwfn ynom, efallai na fyddwn yn ei gyrraedd ar unwaith nac yn dod yn gwbl ymwybodol ohono. Os wyf am wynebu rhywun, mae angen i mi wybod i bwy. Gofynnwch i'r gymdogaeth agosaf rydych chi'n credu yn eu hymddygiad a'u hymddygiad. Mae'r cam hwn yn gofyn am ddewrder i wynebu beirniadaeth. Dyma hefyd un o'r ffyrdd i dyfu'n fewnol.

2) Ystyried atebion

Gadewch i ni eistedd i lawr ac ystyried yr atebion o gwmpas. Nid ydynt yn dweud unrhyw beth amdanom ni, dim ond rhagolwg o bobl benodol ydyw. Ond gall eu rhagolwg ein helpu i wireddu ein pwyntiau sensitif a'n hymatebion gorliwiedig ein hunain. Pam mae gennym ymatebion o'r fath? Pam rydyn ni'n gorymateb?

3) Gadewch i ni fod yn agored i niwed

Ar ôl i ni sylweddoli'n fewnol beth yw ein tywyllwch mewnol, pa anghyfiawnder neu boen y mae'n ei achosi, mae'n bryd i'r cam nesaf. Rydych chi'n adnabod y boen yn dda iawn, yn y broses ymwybyddiaeth rydych chi naill ai'n sbarduno emosiynau neu byddwch chi'n teimlo sut NAD ydych chi am ddelio ag ef. Yn teimlo eich bod chi am ddianc ohono nawr. Mae hyn yn union arwydd bod angen atal y broblem hon ac adfer y clwyf. Mae'n cymryd llawer o ddewrder i'w wynebu. Gadewch i ni geisio troi drosodd yr ofn a'r boen hawdd i'w gweld a fydd yn tynhau ein gwddf ac yn achosi poen yn y frest. Gadewch i ni geisio cau ein llygaid, anadlu'n bwyllog a gwneud penderfyniad y tu mewn i'n hunain - nad ydym am fod yn hapusach mwyach. Y penderfyniad yw'r cam pwysicaf. Mae'n rhaid i ni ei eisiau, nid yn unig oherwydd yr erthygl sy'n apelio, ond oherwydd ein hunain.

4) Anadlwch yn ystod y broses

Ar ôl i ni benderfynu ac agor y broblem yn ein hunain, caniatáu inni ei dychmygu a gadael i'n hemosiynau ddod at ei gilydd, gallwn deimlo'n agored i niwed, wedi'i barlysu. Bydd ymgais i ddianc, teimlad nad ydym am deimlo hynny. Gadewch i ni ddioddef a theimlo'r boen yn llawn. Gadewch i'r dagrau redeg i lawr a chanfod yr emosiynau sy'n mynd trwom ni. Canolbwyntiwch ar anadlu a derbyn parhaus. Os yw hynny'n ein helpu, gadewch i ni ysgrifennu ein hemosiynau ar bapur fel y gellir eu prosesu'n well.

5) Peidiwch â bod ofn gofyn am help

Mae ymladd tywyllwch fel arfer yn broses hirach, weithiau gall therapydd, ffrind neu hyd yn oed anifail anwes helpu. Os ydych chi'n poeni, ceisiwch ofyn iddyn nhw am help i oresgyn y tywyllwch. Ar ôl i chi deimlo'ch gwrthdaro yn llawn a'i wynebu, gallwch weld y cyd-destun yn glir. Sefyllfa lle mae poen wedi effeithio ac wedi eich tynnu yn ôl. Pan na wnaeth hi adael i chi deimlo'n lwcus neu'n credu. Onid yw'n drueni cael eich rheoli? Nawr yw'r amser i ddod o hyd i'r ffordd eto trwy boen i olau a hapusrwydd a chariad. Rydych chi'n ei haeddu.

Gadewch i ni gael amynedd

Nid oes rhaid i bopeth fynd nawr, gadewch inni fod yn amyneddgar. Bydd tywyllwch ac ofn yn pilio haen wrth haen. Mae bob amser yn angenrheidiol ei wynebu'n uniongyrchol a chaniatáu i'ch hun brofi emosiynau annymunol. Gall hyn hefyd helpu myfyrdodau sy'n helpu i dawelu'ch byd mewnol. Fel arall, gall chwaraeon helpu yn ystod y broses o ymladd tywyllwch. Rhaid i emosiynau fynd allan, a chi sydd i benderfynu sut rydych chi'n eu cael allan. Dros amser, fe welwch eich datblygiadau eich hun - efallai na fydd yr ofn o siarad allan yn gyhoeddus mor gryf bellach - efallai na fydd y duedd i setlo i bawb a bod yn ddigynnwrf a brifo mor gryf - nid yw ymddiried yn rhywun bob amser yn golygu bygwth ... gall gorwelion newydd agor… ac mae'n werth chweil.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Sandra Ingerman: Dadwenwyno Meddwl

Bydd Sandra Ingerman, therapydd a siaman, yn eich dysgu sut i ddelio â'i hofn, ei dicter a'i rhwystredigaeth. Mae Sandra yn adnabyddus am ei gallu i ddod â dulliau iacháu hynafol i'n diwylliant, ar ffurf ddealladwy, o amrywiaeth o ddiwylliannau i ddiwallu ein hanghenion cyfredol, wrth ddangos i ni sut y gallwn amddiffyn ein hunain mewn unrhyw amgylchedd negyddol sy'n llawn egni niweidiol a gelyniaethus. Yn ei waith mae'n defnyddio egwyddorion hynafol alcemi, sy'n cael ei ddisgrifio fel techneg y gwnaeth athronwyr naturiol canoloesol geisio trosi plwm yn aur. Ond mae alcemegwyr hefyd yn ffigurol yn gweithio ar lefel uwch, gan drawsnewid ymwybyddiaeth plwm trwm yn ymwybyddiaeth euraidd lawen a hapus. Gyda chymorth ei damcaniaethau, mae'r awdur yn y llyfr hwn yn trafod sut y gallwch chi brosesu a thrawsnewid y meddyliau a'r emosiynau negyddol sy'n dod i'r amlwg ynoch chi yn ystod y dydd.

Sandra Ingerman: Dadwenwyno meddyliol - bydd clicio ar y llun yn mynd â chi i eshop Bydysawd Sueneé

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb