Rhyfel Niwclear yn India Hynafol?

619238x 05. 06. 2019 Darllenydd 1

Wrth gloddio yn ardal dinasoedd Indiaidd hynafol Harappa a Mohendžodaro (alias Troed y meirw) cyrraedd lefel y strydoedd gwreiddiol, roedd pentyrrau o weddillion ysgerbydol wedi'u gwasgaru ledled y dinasoedd. Mae llawer o sgerbydau yn dal dwylo ac yn gorwedd ar y ddaear fel pe baent eisoes yn symud ymlaen cludwyr roeddent yn disgwyl dynged ofnadwy. Mae'n edrych fel pe baent yn gorwedd yn gorwedd ar y stryd, nid yn llosgi.

Marwolaeth Drais Treisgar?

Mae'r ysgerbydau hyn yn filoedd o flynyddoedd oed ac yn ôl safonau archeolegol traddodiadol. Beth allai fod wedi gwneud i bobl ymddwyn yn y modd hwn? Pam na wnaeth bywyd gwyllt ledaenu'r corff dadelfennu? Yn swyddogol, nid yw achos y farwolaeth dreisgar enfawr hon yn hysbys. Ond mae'n wir bod y sgerbydau hyn ymhlith y mwyaf ymbelydrol a ddarganfuwyd erioed mewn cloddiadau. Mae'r lefel ymbelydredd yn debyg i olion ysgerbydol Hiroshima a Nagasaki.

Mewn un lle penodol, gwyddonwyr Sofietaidd cawsant hyd i sgerbwd a gafodd 50x lefel uwch o ymbelydredd na'r cefndir arferol.

Nid dinasoedd Harappa a Mohendžodaro yw'r unig le sydd â theimlad tebyg. Mae yna rai eraill sydd â'r un baneri sy'n dangos ffrwydrad ar raddfa fawr. Er enghraifft, mae un ddinas rhwng dwy ffynhonnell Afon Ganges, ger Mynydd Rajmahal. Mae popeth yn awgrymu bod y lle hwn wedi bod yn agored i dymheredd eithafol. Mae màs helaeth y waliau a sylfeini'r ddinas yn toddi ac yn uno gyda màs gwydr neu fyd ceramig.

Cerfluniau o Mohendzodaro

Dim tystiolaeth o weithgaredd folcanig

Yn Mohenzodaro a dinasoedd eraill, nid oes tystiolaeth o weithgarwch folcanig o raddfa mor fawr. Un esboniad rhesymegol fyddai cyfaddef bod rhywbeth y gellid ei debyg i ffrwydrad niwclear, neu, felly, i arf arall o darddiad anhysbys nad oes ganddo effaith lai. Beth bynnag oedd, roedd ganddo effaith hollol ddinistriol ar yr holl ddinasoedd a'u trigolion.

Yn ôl dyddiad radiocarbon, tybir bod y sgaffaldiau o 2500 cyn ein blwyddyn. Ond rhaid inni gofio pe bai'r ysgerbydau'n agored i ymbelydredd cryf, fe ymddengys ein bod yn llawer iau nag y byddai mewn realiti cyffredin.

Rhaid cofio nad yw ystyried arfau niwclear yn ddamweiniol. Mae testunau Hanesyddol Indiaidd (fel y Mahabharata) yn amlwg yn sôn am y ffaith bod y duwiau yn meddu ar arfau dinistrio torfol (Brahma Sastra) yn yr hen amser. Roedd sawl rhywogaeth. Llosgi rhai miloedd o haul yn y tân, ac eraill yn dileu'r gelyn o'r byd.

Os ydym serch hynny am feddwl am unrhyw weithgaredd folcanig angheuol, yna setlo sut mae'n edrych yn y Mohendžodáro a Pompeii, sef achos y dinistr o amlwg. Concomitants i ni yn y llwch folcanig cadw olaf yn amlwg yn wahanol. Yn achos Mohendžodaro a'r dinasoedd eraill, bu'n rhaid iddo fod yn wahanol. Y byddai rhyfel niwclear o hyd yn dal yn India ar adeg mwy na 4500 o flynyddoedd? Yn ofnadwy? datblygiad ein cwmni o arfau niwclear ers darganfod ymbelydredd i mewn i'r chwyth modern cyntaf yn ddigon bachog am lai na blynyddoedd 100.

Dywedodd rhai o'r plant y ffrwydrad niwclear gyntaf, "Fe wnaethom ni o'r blaen ...": Rydym wedi gwneud hyn o'r blaen

Erthyglau tebyg

Sylwadau 6 ar "Rhyfel Niwclear yn India Hynafol?"

 • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

  Gyda'r cataclysm niwclear yn ninasoedd Indiaidd Harappa ac mae Mohendžodaro wedi ysgrifennu llawer o gyhoeddiadau yn hytrach na'ch hoff gwestiwn "? "Rwy'n argymell darllen

  • S S yn dweud:

   Mae'r ffaith bod y Ddaear yn ganolfan y Bydysawd wedi ei ysgrifennu unwaith eto gyda nifer o gyhoeddiadau (yn fwyaf nodedig o "awyr awyr" Aristotle). Ni chredaf y byddai nifer o gyhoeddiadau o reidrwydd yn dyst i wirionedd hawliad.

   Byddai digon, er enghraifft, os yn lle honiadau am y "llawer o lyfrau", meddai cyfeiriad penodol at y cyhoeddiad sy'n cynnwys gwybodaeth benodol am mesuriadau ymbelydredd a wnaed (a dull ar gyfer samplau gael, dull o fesur gwerth a fesurwyd).

 • Sueneé yn dweud:

  Enw - gellir ei olrhain. Gwelais hefyd lun o bwy ddywedodd ei fod ... :)
  Rhifau - Edrychwch ar Aliens Hynafol: S03E09 - Aliens ac Arfau Marwol. Mae'n canolbwyntio'n benodol ar arfau atomig. Efallai y gallwch ddod o hyd i awdur y dyfyniad. Ond rwy'n ofni nad ydych yn gwybod unrhyw beth am werthoedd penodol (yr hyn yr ydych ei eisiau). Cyn belled ag y gwn, dim ond y gwerthoedd cymharol (lluosrifau neu ganrannau) o yn erbyn N & H sy'n cael eu rhoi.

  • S. S. yn dweud:

   Os ydych chi'n gwybod yr enw, pam na wnewch chi ei enwi?

   O ran y gwerthoedd cymharol i Hiroshima: unwaith eto yn helpu os ydych yn dweud, o leiaf y gwerth hwn os ydych yn ei wybod. Pla yn Hiroshima oedd oherwydd gymharol fach (bom ffrwydro yn midair, llwch mor aspirated, cynnyrch y ffrwydrad ar wasgar), felly mae'n debyg y byddai dull cyntaf yn ôl pob tebyg fod yn ddigon i weithio gyda lefelau normal o ymbelydredd cefndirol yn Siapan (sy'n amseroedd 2-3 yn is nag, er enghraifft, gyda ni ac yn llawer is nag mewn rhai lleoliadau sy'n seiliedig wraniwm naturiol neu thoriwm yn fwy nag y Weriniaeth Tsiec).

   Dylai ymbelydredd Salwch Gwneud yn yr esgyrn dioddefwyr Hiroshima yn fach iawn (ond hyd yn hyn nid wyf wedi ystyried iddynt, felly mae'n dim ond dyfalu.) Gallwn ddweud y gallwn geisio cyfrifo neu olrhain yn rhywle. Os oes gennych unrhyw rifau, dewch â nhw.

   • Sueneé yn dweud:

    Nid wyf yn cofio'r union enw, byddwn yn ei ysgrifennu. Nid wyf am roi teganau yn y gêm. Dydw i ddim yn chwilio amdano. Mae naill ai'n fideo o dystiolaeth AA neu Steven Greer.
    Fel yr wyf wedi ysgrifennu, nid oes gennyf rifau eraill.

 • S. S. yn dweud:

  Pa ffrwydradwyr yn New Mexico (pwy oedd y cyntaf) a honnodd beth wnaethoch chi ei ysgrifennu?

  Yn Hiroshima, wrth gwrs, mae'r cyfeiriad at y ffrwydrad flaenorol yn rhesymegol, heb sôn am Nagasaki.

  Byddai gennyf ddiddordeb hefyd yn niferoedd penodol ymbelydredd a fesurwyd. A allech chi eu cyflwyno? Mae cymhariaeth â Hiroshima yn ddiwerth oherwydd bod y sgerbydau yno ac mae ganddynt werthoedd gwahanol iawn. Felly pwy, faint a beth a ddarganfuwyd yn y sgerbydau hynny?

Ad a Ateb