Rwy'n Iškomar (8.): Cyfweliad

7692x 27. 10. 2017 Darllenydd 1

Mae nifer o gwestiynau a ofynnwyd gan fywydau Iškomar wedi'u rhestru isod. Bydd llyfrynnau diweddarach yn cynnwys mwy. Mae'r cwestiynau mewn llythrennau italig. Mae'r atebion yn cael eu rhoi o dan bob cwestiwn.

Pwy sy'n gweld sawsiau hedfan?
"Nid yw hyn yn gyfyngedig i unrhyw grŵp o fodau o unrhyw fath, ond dim ond yn ôl siawns y mae'n digwydd. Nid yw'n golygu, fodd bynnag, ein bod yn caniatáu neu'n gwahardd unrhyw bresenoldeb ein llongau. "

Pa blaned yr oeddech chi'n byw?
"Rydym yn teithio ar draws y galact a thu hwnt. Rydym yn archwilio pob planed. "

Yna, a oes gennych fwy o ddiddordeb mewn planedau na'r Ddaear?
"Mae hynny'n iawn, i chi, y Ddaear yw eich cartref, yr ydym yn teithio ar draws yr elfen hon, nid oes gan eich planed fawr o arwyddocâd, ond mae'n bwysig iawn i ni."

Ond nid chi yw'r unig deithiwr yn y bydysawd. Dywedasoch fod grŵp arall nad oedd yn dda.
"Dydw i ddim yn dweud nad yw eu nod yn dda, ond mae'n erbyn ein nod, sy'n golygu nad yw eu bwriadau'n dda nac yn onest."

Eisiau rheoli'r wlad?
"Mae hynny'n iawn, maen nhw am reoli a gyrru!"

Ydyn ni'n gwybod am eich grŵp fel person neu a oes gennych chi ffurf ffisegol wahanol?
"Mae yna rai ohonom sydd wedi cael eu creu ar gyfer yr hyn y byddech chi'n ei ddeall fel system gyfrifiadurol. Mae ein prosesau meddyliol wedi'u cofnodi mewn ffurf nad yw'n ddynol. Mae'r rhain bellach yn cynnal gwaith ategol ein llong ar ffurf ddynol. Mae yna bobl sy'n ymddwyn yn gorfforol i'ch planed. Dechreuodd ein pobl o'r hyn y byddech chi'n ei alw'n ffrwythloni artiffisial. Mae wedi digwydd yn ddiweddar gyda'r math cynradd o fodau sy'n byw yn eich planed. O'r ras ddatblygiadol hon, mae canolradd, fel sgil-gynhyrchion i ffurfio, wedi dod i'r amlwg, yn nes at ein ffurf ddynol, sydd agosaf at y ffurf y mae ein llongau'n byw ynddo. "

Ai Iesu Grist felly wedi ei eni?
"Do, roedd ef."

A'r Bwdha?
"Nid yw'n gwneud hynny. Roedd ei gorff yn ddaearol, ond cafodd ymwybyddiaeth uwch. Mae miloedd o bobl ar eich planed heddiw y gellid eu galw'n Bwdha. "

Pam wnaethoch chi ddewis ni ar hyn o bryd, ond a ydych chi'n torri eich presenoldeb?
"Mae strwythur eich cwmni yn seiliedig ar reolau a ddatblygwyd dros y mileniwm o feddwl ac arferion. Mae gennych strwythur economaidd yn seiliedig ar gyfnewid nwyddau rhyngoch chi trwy arian. Pe baem yn datgelu ein presenoldeb nawr, byddai'ch strwythur economaidd wedi cwympo ar draws y blaned. Byddai pob segment o'ch cwmni yn cael ei aflonyddu, oherwydd byddai wedi digwydd er ein bod ni'n barod iawn iddi ac erbyn hyn rydym yn gwneud paratoadau gofalus i'n cyhoeddiad gael ei gyhoeddi. "

(Dyma'r rheswm pam fod y rhai sy'n rheoli ein byd yn "ddemocrataidd" neu'n aneglur yn cuddio, gan geisio cuddio eu gwybodaeth am y pethau hyn, a cheisio maddau popeth.

Ydych chi'n siŵr eich bod chi'n datgelu ni?
"Rhaid i hyn ddigwydd unwaith y byddwch yn cydweithio â ni."

Ydych chi'n bersonol?
"Rwy'n golygu eich holl blaned."

A wyddys eich presenoldeb yn ystod cataclysm?
"Bydd sioc mawr ar y pryd, rhwng pobl ac arwynebedd eich planed."

A oes yna dymor y gallwch chi ddweud pryd y gall ddigwydd?
"Rydyn ni eisoes wedi dweud wrthych chi."

Nid wyf yn cofio.
Bydd hyn yn digwydd yn ystod 50 years (1966 + 50 = 2016), yn dibynnu a yw pobl yn derbyn ein presenoldeb. (Maent eisoes yn cael oedi!) Rydych chi wedi cofnodi'r neges hon. Mae pobl sy'n ei dderbyn a'r rhai sy'n ei wrthod. O ystyried natur ddadleuol y ddynoliaeth, bydd y derbyniad yn digwydd yn raddol. Mae'r camau nesaf a wnawn yn dod â gwybodaeth i'n presenoldeb yn araf yn unig, ond mae'n sicr y byddant yn cyrraedd meddyliau'r bobl. "

Cysylltwyd â'r rhai a fu'n eich dilyn ers tro. Dywedasant wrthym fod yna grŵp o homininiaid sydd o gwmpas 50 o gwmpas y blaned hon am filiynau o flynyddoedd. Dywedant eu bod yn gorfforol uwch, aeddfed cyn ichi chi a'ch sefydliad, a'u bod yn eich gwylio yn union fel y gwnawn. Ydych chi'n gwybod amdanynt?
"Rydym yn ei adnabod."

A ydyn nhw'n cydweithio â chi mewn perthynas â'r blaned hon?
"Dim beth bynnag."

A yw'r grŵp hwn yn cymryd rhan yn eich nodau?
"Yna, fe wnes i siarad â chi am grŵp arall."

Dywedasoch fod yna wahanol grwpiau.
"Soniais am grŵp cynradd arall nag yr ydych yn sôn amdano."

A yw'r llongau hyn yr ydym yn eu gweld fel goleuadau yn yr awyr pan fyddant yma?
"Maen nhw wedi gwneud newidiadau enfawr ar wyneb eich planed nad ydynt bob amser wedi bod o fudd. A oeddech chi'n sôn am y goleuadau yn yr awyr yr ydych yn eu gwylio? "

Ydw, am y goleuadau.
"Yn rheolaidd, mae'r ardal hon, fel llawer o ardaloedd eraill, yn cael ei arsylwi, gan ein llongau a chan longau yr ail grŵp."

Ydych chi'n golygu'r gwrthrychau golau hynny?
"Ydw, efallai mai un o'n llongau oedd hyn, neu gallai fod wedi bod yn un o longau'r grŵp arall. Mae gennym ddyfeisiau monitro eraill, gallwch eu gweld fel goleuadau, ond nid ydynt yn longau. "

A allaf gyhoeddi fy nghofnodion cyfweliad?
"Gall ail-chwarae y rhagdybiaeth y bydd y rhai a fydd yn gwrando ar a phwy maent yn ei wybod, a hyd yn hyn nid oes dim ond y rhai nad ydynt yn credu. Ar y cwestiwn hwn ni allwn ateb eto, ond mae'n debyg na fydd yn peryglu eich cwmni yn y byd. Os byddwch yn symud yn natblygiad agor sawl mil o ffyrdd a fydd yn gwneud ein presenoldeb wedi dod yn enwog dros nos, heb ystyried y ffaith bod y byd i gyd ffrwydro mewn golwg cythryblus. "

Ydych chi'n meddwl ei bod hi'n bosibl?
"Mae'n ddigon mathemategol, gwyddom amdano ac rydym wedi ei adnabod ers canrifoedd. Ar yr amod nad ydych wedi cyrraedd y datblygiad yn uwch eto, yn dibynnu ar eich derminoleg wyddonol resymol, yr oeddech yn ddiwerth i ni oherwydd oedd gennych bron dim gallu i ddeall yr hyn yr ydym am ei gael gan eich bod yn gyfnewid am yr hyn y gallwn ei wneud. Trwy gydol y bydysawd, cyfnewid yw sail busnes. Peidiwch â disgwyl i ni wneud rhywbeth i chi, ac nid ydym yn disgwyl unrhyw beth yn gyfnewid. Gallwn wneud popeth, ond ni wneir hyn yn anghyffredin. "

Beth ydych chi'n ei ddisgwyl gennym ni?
"Rydym yn disgwyl i'ch pobl wneud rhai mesuriadau ar eich planed, yn eich amgylchedd. Gwna ni eich gwybodaeth am y byd, o'r ffurflenni microbaidd lleiaf o fywyd i'r lefel uchaf o ynni dirgryniad yn eich rhan o'ch byd. "

Mae'n swnio'n rhesymol.
"Ydych chi'n deall hynny?"

Rwy'n ceisio.
"Gallech ddisgwyl gwybod rhywbeth am 5 am filiynau o flynyddoedd o ddatblygiad, mewn cylch bywyd mor fyr. Efallai eich bod eisoes wedi cyrraedd y cyflwr datblygu sydd ei angen i ymestyn bywyd am gyfnod hir. "

Hyd yn hyn dydw i ddim eisiau.
"Bydd yn dod. Gyda datblygiad ymwybyddiaeth yn dod â'r awydd am wybodaeth, mewn cylch amser cyfyngedig mae'n amhosib. Dim ond trwy fywyd hir y byddwch chi'n cael y wybodaeth yr ydych yn chwilio amdano a'r mwyaf rydych chi'n ei geisio, y mwyaf rydych chi ei eisiau, ond ni fyddwch chi'n gwybod popeth sydd angen i chi ddysgu erioed. "

Rwy'n deall hynny.
"Efallai y bydd y diwrnod yn dod i fyd arall, lle gallwch siarad â rhywun arall am lefel eu dealltwriaeth, fel o yn awr i ddim yn siarad â chi."

Ie, yr wyf yn deall. Mae'n beth diddorol. Roeddwn i'n meddwl amdano.
"Nid yw'ch meddwl wedi ymledu i gynnwys syniad o'r fath eto. Yn yr ystyr hwnnw, dywedais nad ydych chi'n deall. Byddwch yn deall mewn pryd. "

Pryd ydych chi'n mynd â mi ar gyfer daith?
"Byddwch hefyd yn dod o hyd i'r ateb i'r cwestiwn hwn mewn pryd."

A allech chi wneud ciplun o Apollo ar y lleuad?
"Rydyn ni wedi tynnu llun eich llong." (Fel y dywedwyd hefyd yn Koldas a Semjas - Nodyn RO)

Hoffwn gael darlun o'r lleuad i ddatgelu golygfa anarferol a chodi cwestiynau ynghylch sut y cafodd ei gael.
"Dyma un o'r miloedd o ffyrdd y gellid cadarnhau ein presenoldeb. Ond byddai hynny'n codi nifer o gwestiynau. "

Byddai pobl yn rhoi ffotograff o'r fath fel ffug.
"Yn rhybudd, byddai'n well gennym ni beidio â'i wneud. Ni ddylid datgelu ein presenoldeb yn rhy gyflym. Gellid cynhyrchu ein llong yn y pen draw ar eich planed fel dyblyg yn eich byd. "

Byddai hynny'n ddiddorol.
"Rydym yn byw mewn cyfnod peryglus pan fyddwch yn wynebu'r perygl o ddiflannu o'r rhan fwyaf o ffurfiau bywyd, yn awr eich bod yn gwybod yn dy fyd, ond mae pob derfydd, rydym yn ceisio annog newidiadau o'r fath yn eich byd sy'n ehangu gwybodaeth i atal trychineb o'r fath. Ni allwch wneud llawer amdanoch chi'ch hun. Rydym yn gweithio gyda'r rhai a all fod yn effeithiol. "

Dywedodd un o'n hymwelwyr y byddai rhai yn gweld dwy ochr y trychineb.
"Ni fydd llawer ohonom sydd â gwobr i ni bellach yn byw. Mae'n ddrwg gennym, ond ni allwch ei osgoi. "

A fydd pobl yn gallu mynd yn ôl drwy'r broses ailgarnio?
"Yn anffodus, mae eich ffactorau etifeddol yn mynd i mewn i ymyrryd ag ail-ymgarniad nodweddion etifeddol sy'n cael eu hymgorffori yn y corff newydd. Nid oes gennych y deallusrwydd cryf sydd ei angen i oresgyn colledion. Mae weithiau weithiau'n cael problemau i oresgyn y ffactorau etifeddol sy'n rheoli'r corff corfforol yn berffaith. "

Mae'n agor ysgol feddwl newydd.
"Dyna ein gwaith ni. Mae yna rai ffactorau a allai fod yn rhan o'ch addysg, ond mae'n rhaid i chi eu dadansoddi. "

Rwy'n ei ddeall, yn y bôn, yn seiliedig arnyn nhw.
"Heddwch gyda chi. Rydym yn aros am eich galwad. Dyma Ishkomar. "

Iškomar

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb