Rwy'n Iškomar (7.): Pam ein bod ni'n hŷn? Teithio astral

6497x 20. 10. 2017 Darllenydd 1

Gofynnoch am wybodaeth am fyrder eich cylchoedd bywyd. Byddwn yn ymateb fel a ganlyn:

Yn un o'ch mytholegau, rydych chi wedi sôn am y ganolfan utopïaidd o fodolaeth, y lle perfformio chwedlonol gyda'r amgylchedd Paradise, a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer cyd-fodolaeth perffaith pob ffurf fyw, gan gynnwys dyn.

Byddai hanes cyflawn y stori mytholegol hon hon yn ddiddorol iawn i chi, ond yn aflonyddwch yn ddwfn ac yn ddrwg i bobl eraill. Ein bwriad yn y Cyfathrebiad hwn yw tynnu sylw at un rhan o'r myth nad yw'n chwedl.

Yn eich ysgrifen, dywedir bod cerub gyda chleddyf llosgi yn cael ei osod wrth giât y baradwys, sy'n atal rhywun rhag dychwelyd i ganolfan Utopia oherwydd ei fod yn cael ei ddiarddel am ei anufudd-dod. Mae dehongliad gwyddonol o'r fath chwedl, y rhwystr rhwng dyn a'i hirhoedledd.

Gelwir y Cherubina, sydd wedi'i rhwymo'n orbitol yn eich stori â'ch planed, yn y Lleuad. Fel cleddyf sy'n cylchdroi mewn ffordd benodol i gadw llwybr y goeden o fywyd, dyma'r haul sy'n adlewyrchu'r Lleuad. Mae llwybr uniongyrchol yr ymbelydredd hwn trwy'ch awyrgylch yn ddigon mawr i gynhyrchu ymbelydredd ïoneiddio sy'n achosi'r ïososffer i rwystro rhywfaint o amleddau niweidiol o'r Haul, trwy amsugno ac adlewyrchiad. Ar y gwrthwyneb, neu ochr nos eich planed, mae'r rhwystr hwn yn parhau i fod bron yn unig.

Mae lleuad sy'n gweithredu fel wyneb adlewyrchol yn adlewyrchu pelydrau'r haul ar wyneb eich planed.

(Mae golau adlewyrchiedig yn cael eu polario, hy dirgrynu mewn un awyren, tra bod golau haul yn dirywio ym mhob cyfeiriad.) Nid yw'n ddigon cryf i greu rhwystr digonol pan fydd yn mynd trwy'ch awyrgylch, felly mae egni golau haul a all fod yn niweidiol i'ch bywyd. Mae ychydig iawn o'r ynni hwn yn cyrraedd wyneb eich planed.

Gellir perfformio graddnodi cywir i bennu cryfder yr egni adlewyrchiedig hyn, trwy gyfrifo'r amsugno ar wyneb y Lleuad yn ystod y broses fyfyrio, yn ogystal â newidiadau yn ystod eich taith trwy'ch awyrgylch. Fodd bynnag, mae amrywiadau pŵer amrywiol yr egni hyn yn digwydd yn gyson, felly dylid gwneud mesuriadau cywir ar wyneb eich blaned. Diolch i'r dechnoleg sydd bellach ar gael i'ch technegwyr ac yn seiliedig ar eich gwybodaeth wyddonol, gellir gwneud cyfrifiadau o'r fath.

Mae prif reswm heneiddio cynamserol organebau byw sy'n cyrraedd aeddfedrwydd yn cael ei adlewyrchu gan yr egni adlewyrchu hyn. Mae effeithiau eilaidd cyfnewid ïon a'r gweithgareddau hyn, sy'n achosi cynnydd mewn gweithgaredd rhwng celloedd byw, yn arwain at addasu mathau penodol o'r egni hwn yn fater, gan arwain at dwf cyflymach a lleihau ffactorau niweidiol.

ffurfiau ar fywyd sy'n cyrraedd y cyflwr a elwir o aeddfedrwydd (oedolaeth), ni all bellach yn cadw'r gallu i dyfu a darparu ynni dros ben gan dwf gweithgarwch ïonau eilaidd, gan achosi pydredd dirywiol mewn celloedd byw, sy'n achosi heneiddio cynamserol. Yn ystod codiadau uchel o ynni yn digwydd mor gyflym disodli'r celloedd sy'n wastraff o hen gell yn ddigon cyflym waredu system ysgarthol yn cael eu heffeithio. Ymyrryd â swyddogaethau arferol o fodau byw achosion dirywiol dadansoddiad pellach o'r cydbwysedd cemegol yr organeb a thrwy hynny gynyddu llwyth ïonig yn y celloedd byw, a hefyd yn cyflymu twf celloedd newydd a gwastraff. Mae'r cylch ymateb hwn yn para tan ddiwedd dadansoddiad cyflawn yr organeb fyw neu ei swyddogaethau bywyd.

Yr hyn rydych chi'n ei wybod fel y broses o heneiddio yn bennaf yw canlyniad yr effaith gyflym hon sy'n dod o egni adlewyrchiedig eich Haul. Drwy ddefnyddio'r wybodaeth sydd ar gael, bydd eich gwyddonwyr yn gwirio'r allwedd i'r ardal hon. Canolbwyntiwch ar eich sylw. Eich penderfyniad chi chi yw canolbwyntio ar y pwyntiau allweddol yr ydym yn tynnu sylw atynt.

Heddwch gyda chi.

Teithio astral

Fe wnaethoch ofyn i ni am wybodaeth am fater yr ydych yn galw teithio astral. Mae angen i chi ddarparu crynodeb byr o ddatblygiad ac eiddo'r ysbryd er mwyn rhoi eglurhad clir i chi yn y maes hwn.

Cyfnewid ion yw hanfod sylfaenol bywyd ei hun. Mae cyfnewidfeydd ïon cymhleth yn rheoli'r elfennau sy'n bresennol, sy'n egwyddor elfennol. Mae amnewid a chymhlethdod cyfnewid ïon neu drin â chydbwysedd ïon sylfaenol yn gofyn am chwilio am elfennau angenrheidiol yr elfennau presennol yn y safle, sy'n drin a meddwl yn ddeallus ar ynni.

Dim ond amlygiad o'r broses hon yw datblygu bywoliaeth, a adlewyrchir mewn meysydd amlder y tu hwnt i'ch canfyddiad synhwyraidd corfforol, sy'n cadarnhau bodolaeth bodau na all eich ymwybyddiaeth gorfforol gydnabod, er eu bod yn gallu meddwl. Mae llawer yn digwydd yn y byd o'ch cwmpas na allwch ei ganfod. Nawr rydym yn cynnig allwedd i chi nad yw'r rhan fwyaf yn ei ddeall:

  • Yr atom newynog yw tad bywyd.
  • Saturation of the atom yw mam y greadigaeth.
  • Mae amser yn waddodiad o fflwcs ïon.
  • Mae llif ion yn newid.
  • Newid yw'r categori esblygiad.

Pob cyfuniad greddfol a gwerthusol o ddeallusrwydd y blaned yw unedau meddwl y byd, hynny yw, unigolrwydd (unigoldeb) meddwl cyfan y blaned. O fewn strwythur meddwl deallusol cyffredinol eich byd, mae yna lawer o gynrychiolwyr o fathau o strwythurau meddwl unigol yn annibynnol ar y cyfan, ond maent yn is-strwythur yn y strwythur meddyliau cyffredinol. Hefyd yn y categori hwn yw bodau meddwl unigol y mae eu maes bodolaeth y tu hwnt i'ch ymwybyddiaeth ac nad ydych yn ymwybodol ohonynt trwy synhwyrau corfforol.

O ystyried bod eich byd materol yn cynnwys miliynau o wahanol fathau o ffurfiau bywyd, ac yn y byd y tu hwnt i'ch canfyddiad synhwyraidd corfforol yn cynnwys amrywiaeth eang o rywogaethau o greaduriaid - rhyw ymdeimladol, mae rhai uwch cymeriad deallusol greddfol a eraill, hyd yn oed y tu hwnt i'ch galluoedd meddyliol eu hunain.

Mae'r hyn rydych chi'n ei ddosbarthu'n bersonoliaeth hefyd yn perthyn i'r seintiau hyn. Mae amrywiadau o bersonoliaeth ac unigolyniaeth ym mhob ffordd mor amrywiol â'ch un chi. Mae rhai o'r rhain bodau deallusol uwch yn ymwybodol o'u hardal neu awyren o fodolaeth ei hun, ond hefyd yn gallu bod yn ymwybodol o'ch byd materol drwy ei feddwl neu ei gorff corfforol dros dro, gyda'ch caniatâd neu hebddo, ers eich gwreiddiol neu arferol y gwneuthurwr.

Mae rhai o'r bodau hyn yn cael ei wneud am resymau personol neu ar gyfer boddhad personol, eraill yn athronwyr neu ddefnyddio eu hawdurdod ac yn ei gwneud yn rhesymau uwch neu anhunanol, y nod yn y pen draw yw i wella eich presenoldeb ar bob lefel o canfyddiad. Mae'r gallu hwn o endidau hynny fyddwch yn ffonio bodau ysbrydol yn gallu drin mater a thrwy hynny greu ei wahanol ffurfiau yn y byd ffisegol.

Dylanwadir yn arbennig ar ddŵr gan y dynion hyn, gydag effeithiau eilaidd trin sylweddau elfenol sy'n creu ffurfiau byw mewn gwirionedd a'u newid dros amser. Mae llawer o'r ffurflenni yr ydych yn eu galw ar ffurfiau annymunol (crisialau), y twf a'r siapiau sy'n gysylltiedig â dw r, yn ffurfiau byw o fater mewn gwirionedd.

Pan fydd y pethau ysbrydol hyn, a drafodir yn y neges hon, yn byw mewn corff corfforol fel chi, boed gyda'ch caniatâd neu hebddynt, mae yna lawer o effeithiau y gellir eu gweld i nodi presenoldeb y bod. Mae'r corff corfforol yn creu patrymau adnabod gweithgarwch a phriodol penodol y gellir eu hadnabod. Gellir gweld newidiadau radical gan ymwybyddiaeth sylwedydd, megis presenoldeb deallusrwydd tramor. (Dyma achos sgitsoffrenia.)

Gall galluoedd seicig a elwir yn flaenorol a ddarganfuwyd o'r blaen ymddangos yn sydyn ym meddyliau a gweithgareddau'r unigolyn gyda'r anabledd hwn. Gall un o'r galluoedd hyn ddangos ei hun fel yr hyn y gall meddwl anymwybodol alw teithio astral. Mae llawer o bobl yn credu bod yr ysbryd yn gallu gadael y corff a symud i le arall yn y bydysawd ac i gyfnod gwahanol na'r corff corfforol ar hyn o bryd. Nid yw hyn wir yn wir.

Mae unigolion sydd â galluoedd eithriadol, y mae ei ymwybyddiaeth yw drwy natur llawer ehangach, gan eu galluogi i ehangu eu ffocws amlochrog ar gyflawni hyn y gallech cyfeirio ato fel bilocating. Gyda chymorth gallu eich meddwl, mae bod neu feddwl o'r fath yn gysylltiedig â un corff, ond gellir ei anfon i le mwy ac yn dod yn eich meddwl y wybodaeth o leoedd eraill yn y gofod ac amser y tu hwnt bodolaeth presennol. Gellir ystyried y teimlad o fwrw'r bwa, ysgubo'r ysbryd, neu'r profiad y tu allan i'r corff, mewn meddwl o'r fath. Gall archwiliad pellach o'r canfyddiadau a gyflwynir yn yr adroddiad hwn agor nifer o lwybrau sy'n arwain at wybodaeth am eich ymwybyddiaeth eang.

Heddwch gyda chi.

Iškomar

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb