Rwy'n Iškomar (4.): Hunan-ymwybyddiaeth ysbrydol a phriodas

4369x 29. 09. 2017

Gwyliwch mewn man caeedig, rhowch gynnig arni unwaith eto ac eto, nes i chi greu eich gallu meddyliol, profi hynny. Gallech wedyn gyfeirio eich sylw at unrhyw le ar y blaned hon a gweld beth sy'n digwydd bryd hynny yn y lle hwn.

Gallwch gyfathrebu ag eraill gan ddefnyddio trosglwyddo a derbyn syniadau. Rydych chi'n gyfarwydd â dibynnu ar y defnydd o eiriau llafar a throsglwyddo syniadau meddyliol, felly nid yw'r rhan fwyaf ohonoch chi'n credu wrth feddwl a throsglwyddo meddyliau mewn ffordd heblaw geiriau. Rydych chi'n esgeuluso trosglwyddo meddyliau uniongyrchol sydd wedi'u cuddio ynoch chi.

Mae llawer o bobl yn siarad, trafod, ac ysgrifennu amdano. Dywedaf wrthych, os na cheisiwch ddychymyg y gallu hwn, bydd yn parhau i fod yn gudd ac ni fyddwch yn ddiwerth. Rhowch gynnig arni dro ar ôl tro, peidiwch â rhoi'r gorau iddi. Rydych chi wedi dysgu siarad eich iaith yn eich ieuenctid. Rydych chi'n siarad â geiriau rydych chi wedi eu dysgu i ymarfer yn ymarferol trwy gydol eich bywyd hyd at y pwynt hwn, ac rydych chi'n dal i ddysgu'r geiriau newydd yr ydych am eu hychwanegu at eich geirfa. Yn yr un ffordd, gallwch chi ennill sgiliau newydd y gallwch chi eu caffael nad ydych yn eu defnyddio nawr ond gallech eu defnyddio yn hytrach na dim ond siarad amdanynt.

Os ydych chi wir eisiau datblygu eich galluoedd cysgu, naturiol, ymarferwch o fewn eich gwybodaeth gyfyngedig. Dechreuwch trwy ddod o hyd i le cae lle byddwch chi'n ceisio canfod y neges, trosglwyddo delweddau meddyliol, lluniau neu emosiynau gan rywun arall y mae gennych ddiddordeb ynddi. Derbyn ac anfon. Ceisiwch weld rhywun yr oeddech chi'n gwybod unwaith yr oeddech chi, edrychwch arnynt yn eu cymdogaeth, ceisiwch weld trwy lygaid rhywun rydych chi'n ei wybod. Gwiriwch beth maen nhw'n ei wneud, beth maen nhw'n ei weld a sut maent yn ei weld.

Gwnewch yn ofalus eich arbrofion nes bod gennych fwy o brofiad nag sydd gennych nawr, peidiwch â cheisio symud gwrthrychau i ffwrdd o bell neu eu newid mewn unrhyw ffordd. Nid ydych chi am brifo unrhyw un, hyd yn oed yn yr adloniant hyn a elwir. Gwerthuswch yn ofalus bob penderfyniad a wnewch ar ddefnyddio'ch sgiliau wrth iddynt esblygu.

Mae pob person yn gyfrifol i berson arall yn y bydysawd am bob gweithred yn eu bywydau. Mae holl fywydau pobl yn cael eu cydgysylltu mewn ffordd na allwch chi ei ddeall eto. Gan fod eich galluoedd yn cynyddu'n gyson, byddwch yn ymwybodol o'r gyfraith hon: Mae popeth a wnewch, popeth rydych chi'n ei feddwl, yn enwedig os yw'n cael ei gyfeirio at ddiben negyddol, dinistriol neu niweidiol, yn eich brifo.

Ymdrin â'ch datblygiad gyda bwriad a bwriadau difrifol. Peidiwch â chwarae ag ef fel tegan newydd, peidiwch byth â chamddefnyddio eich galluoedd naturiol ar unrhyw lefel pan fyddwch chi'n dechrau'ch twf meddwl.

Priodas

Yr awydd naturiol i atgynhyrchu, yr ymdrech i gynyddu poblogaeth mewn amgylchedd cyfeillgar, yw sail partneriaeth rhwng dynion a menywod. Mae trigolion eich byd yn anghywir yn unig mewn persbectif. Dylai sail pob perthynas ddynol fod yn seiliedig ar yr un egwyddor sy'n galluogi dynion a menywod i gydweithio mewn ymdrechion ar y cyd i helpu i ddiwallu anghenion pob person. Mae cenhedloedd, embaen, a'r holl ymatebion emosiynol traws yn ganlyniadau uniongyrchol o amodau byw gelyniaethus. Mae offer emosiynol o'r fath wedi bod a'r offer amddiffyn sydd eu hangen ar gyfer goroesi'r rhywogaeth mewn amgylcheddau elyniaethus. amodau anffafriol yn arwain at ddatblygu adweithiau emosiynol amddiffynnol amlwg, ond oherwydd eu bod yn cael eu camddeall yn y meddwl dynol, nid yn cael eu rheoli ac yn gyfrifol am y ffaith bod pobl yn teimlo effaith eu amgylchedd gelyniaethus, oherwydd eu diffyg canfyddiad.

Nid yw sail perthynas briodasol wir rhwng dau ddyn yn fater o arfer neu emosiwn, ond angen sylfaenol angenrheidiol i fyw'n annibynnol a chyda'i gilydd. Heb angen cyffredin sy'n arwain at yr un nod, ni ellir cynnal unrhyw gydlyniad ac ymdrech cydweithredu rhwng unigolion, pobl, neu fydoedd. Mae'r persbectif cywir a'r angen ar y cyd yn rhwymo sy'n rhwymo pob math o gydweithrediad a meddwl cyffredin. Cariad yw'r cynnyrch emosiynol mwyaf angenrheidiol o anghenion greddfol. Mae'r angen i greu arferion ac arferion yn creu deddfau sy'n deillio i'w cefnogi.

Mae anwybodaeth o gyfreithiau pŵer cyffredinol, rhyngweithio gweithredoedd, yn ein galluogi i gymhwyso ein harferion ein hunain yn y gweithgareddau a phrosesau meddwl deallusrwydd bodau gwaddol.

Y cyfyngiadau dianghenraid y mae trigolion eich byd, yn enwedig eich system gymdeithasol yn y Gorllewin, wedi eu gosod ar eu pennau eu hunain yn gyfyngiadau sy'n rheolau nonsens y tu hwnt i orwel y rheswm a'r wybodaeth.

Iškomar

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb