Rwy'n Iškomar (2.): Sovereignty

6308x 15. 09. 2017 Darllenydd 1

Gofynnaf ichi edrych yn ofalus ar yr hyn yr wyf yn sôn amdano nawr, oherwydd yr wyf yn sôn am sofraniaeth eich byd.

Ymddwyn dynau ar eich planed fel eu bod yn penderfynu pa grwpiau o bobl ddylai reoli'ch planed. Mae llawer ohonoch sy'n ein hadnabod yn ein ffonio i helpu chi i ladd a dinistrio'r rhai rydych chi'n meddwl yw eich gelynion. Nid yw'r rhai sy'n gwneud hynny yn deall mai'r rhai sy'n galw eu hunain yw elynion sy'n gwybod amdanom ni ac yn galw'r un gwasanaeth. A ddylem dderbyn yr heriau hyn a'ch dinistrio i gyd?

Mae trigolion eich byd bob amser yn chwilio am rywun i ddatrys eu problemau ar eu cyfer, unigolion, grwpiau mawr a bach. Gwrthod derbyn y ffaith bod eich byd yn gyfartal yn perthyn i bob bod dynol sy'n boblogi eich blaned ac yn cysylltu'r unig meddwl gyflawn ac yn sofran. Nid oes ateb pendant i'ch problemau, boed fel unigolyn neu endid fel byd sofran, nes i chi gael gwared ar rwystrau yr ydych wedi adeiladu rhwng eu hunain yn eu holl ffurfiau cymhleth. Mae pob un ohonoch yn sofran ynddo'i hun a gellir ei gymharu â bydysawd cymhleth. Rydych chi'n rhannu eich byd â bodau eraill sydd yr un mor sofran yn yr un modd.

Nid yw'n fater o gyfraith i gyflwr hon o fodolaeth, ei fod yn y ffaith bod yn y pen draw naill na'r llall ohonoch nac oes gennym unrhyw hawl neu bŵer i fod yn berchen lles sofran. Difetha sofraniaeth unrhyw gamau yw'r weithred fwyaf difrifol. Mae cymhlethdod eich bod wedi creu ar gyfer eu hunain oherwydd diffyg gwybodaeth am yr egwyddor sylfaenol o fodolaeth, achosodd y byd ar eich gwrthddywediadau anhygoel. Rhaid i bob un ohonoch yn edrych y tu mewn i'ch patrymau meddwl eich bod wedi cronni o enedigaeth, yn ôl eu profiad ac asesu, i gymhwyso egwyddor sylfaenol hon o fodolaeth, ac yna yn parhau i ddarparu'r catalydd i bawb a fydd yn gwrando arnoch.

Os bod yr holl bobl sy'n byw yn dy fyd, nid yn unig yn clywed, ond hefyd yn ei dderbyn, ni fydd yn rhaid i chi weithredu rheolau a chyfreithiau gwrth-ddweud cymhleth, ac ni fydd gennych yn eich bywyd i wastraff cymaint o amser ar eu gorfodi. Dylai'r nod eithaf o bob bod dynol yn dy fyd Dim ond un nod pennaf, y dylech wneud pob ymdrech - gofal eu planed, gadw a gwella cydbwyso unrhyw anghydbwysedd oherwydd ei fod yn eich gardd a'ch cartref. Mae hyn yn hanfodol er mwyn diogelu'ch amgylchedd.

Rydych chi bellach yn fwyfwy dinistrio'r gallu i gynnal eich bodolaeth gorfforol trwy beidio â chydnabod sofraniaeth ac unigolrwydd pob unigolyn. Mae pob person yn ei ffordd ei hun yn cyfrannu at y dinistr hwn. Rydych chi'n gwenwyno'ch gwlad, yn gwenwyno'ch awyr, yn gwenwyno'ch corff a'ch meddwl â'ch meddyliau eich hun, ac yn ddiymdroi felly gwenwynwch y meddwl byd sy'n swm o feddwl pawb. Yn un o'ch crefyddau, mae gennych ddeg o reolau sylfaenol, gan anwybyddu un ohonynt yn anwybyddu sofraniaeth sylfaenol pob person a meddwl y byd, sef eich gwerth cyffredin. Rwy'n rhoi hyn i chi fel enghraifft, nid fel ateb terfynol.

Does dim lle i guddio. Chi yn unig sy'n gyfrifol i'w fyd yn ei gyfanrwydd - ar gyfer pob un o'ch meddyliau a'ch gweithredoedd. Bob meddwl neu weithredu sy'n anwybyddu eich cyfrifoldeb chi yw lles eich cyd-ddinasyddion, yn y dinistr anwrthdroadwy o had yn y pen draw yn tyfu fel bod yn ychwanegu at ei brigyn o goeden, sydd bellach yn dinistrio eich byd. Dim ond y swm yr holl greaduriaid sydd bellach yn byw eich byd, yn gallu dod coeden blodeuo o fywyd.

Yr hyn sy'n eich barn chi yw dychymyg yw'r rhan greadigol o'ch bod chi. Darllenwch hi, ei ddeall, ac yna ceisiwch roi'r gorau i'w gamddefnyddio at ddibenion negyddol. Yn lle hynny, defnyddiwch eich galluoedd creadigol i greu budd i bawb.

Os ydych chi'n ysgrifennu dim ond un gair a fydd yn gwella dim ond un funud, mae'n llawer gwell nag ysgrifennu gair o eiriau heb unrhyw fudd. Ni fyddwn ni'n helpu unrhyw un ohonoch i ddinistrio unrhyw beth, byddwn yn eich helpu i gael y rheolau y byddwch yn eu hadeiladu.

Rydym yn aros am eich galwad. Heddwch gyda chi.

Afiechydon annymunol.

Yr hyn a elwir clefydau anhygoel yn eich byd yw canlyniad uniongyrchol yr ymateb amgylcheddol oherwydd diffyg gwybodaeth am statws prosesau yn amgylchedd eich System Solar. Rydych wedi galluogi newidiadau elfennol sy'n digwydd eiliadau ar ôl yr ail i bennu amodau eich bodolaeth yn hytrach na rheoli'r amgylchedd â gwybodaeth ei rheolaeth.

Mae pob clefyd yn eich byd, heblaw am unigolion ifanc iawn ac eithriadau eraill, yn bosibl ganoch chi, ond ni chânt eu gosod yn awtomatig arnoch chi. Drwy ddeall y mecanwaith o, nid dim ond yr amodau arferol ohonynt yn sail i adweithiau gan yr hyn ydych yn gwybod fel gweddi i agor drysau eich dealltwriaeth o ddylanwad ysbrydol, gan ddefnyddio pwerau meddyliol i newid y grymoedd elfennol yn eich realiti.

Cwmpas estynedig

Gofynnwyd i ni roi cyfarwyddiadau ymlaen llaw ar sut i ganolbwyntio'ch syniadau ar ymestyn eich ymwybyddiaeth. Cynigir y cyfathrebu canlynol i chi yn seiliedig ar eich gofynion ac fe'i rhestrir i gwrdd â'ch cais. Rydym ni, gyda pharch, yn gofyn ichi sicrhau nad ydych chi sy'n derbyn y wybodaeth hon yn cam-gynrychioli ein bwriad trwy ein cyhuddo o gondemnio chi. Unwaith eto, rydym yn tynnu eich sylw at y ffaith bod y ddamcaniaeth a'r gred uchod, yn well na'r ffaith bod y gwir yn gymharol i fodolaeth gwirioneddol a'r holl achosion a chanlyniadau traws.

Er mwyn cael dealltwriaeth o'ch byd eich hun a byd y rhai sydd o'ch cwmpas, mae'n hollol angenrheidiol astudio a deall eich hun. Chi yw canol eich byd yr ydym wedi'i greu ar eich cyfer chi. Mae eich byd unigol yn rhan ohonoch chi yn y byd cyffredin. Y cyfan sydd o fewn eich ymwybyddiaeth yw eich byd unigol, yn ei gyfanrwydd.

Y blaned rydych chi'n byw ynddo yw lle eich bodolaeth bresennol. Eto, gall eich byd unigol gynnwys y bydysawd cyfan. I gael gwell dealltwriaeth o'ch hun, astudio eraill. Mae gennych chi astudiaethau ac adolygiadau o lawer o'ch pobl ym maes gwybyddiaeth eich bod chi'n dosbarthu fel seicoleg. Yma fe welwch lyfrau sy'n cynnwys yr hyn y mae eraill wedi ei ddysgu a'i ddileu. Meddyliwch am eich gwybodaeth yn eich meddwl, darllenwch a gwerthuso'r holl negeseuon a ddarganfuwyd, yna cymharu a'u gwerthuso. (Heddiw, dylai dyn aeddfed astudio gwyddoniaeth ysbrydol megis cosmoleg - Nodyn RO)

Ond ni chewch ddealltwriaeth o gyd-ddinasyddion ar eich planed, fel beirniaid anhysbys, neu ddefnyddio cyfyngiadau addysg ddynol. Mae pawb, i raddau mwy neu lai, yn ceisio dylanwadu ar fyd pobl eraill trwy feddwl am eu meddwl. (Sut ydw i'n gwneud yma yn fy sylwadau - nodwch RO). Mae anghyflawnedd eich gwybodaeth yn aml yn arwain at ddylanwad anghywir ar gydbwysedd a chydlyniad eich gwerthusiad. Dim ond trwy werthuso a chyfnewid gwybodaeth a theorïau cydlynol yn unig y byddwch chi'n gallu dod at ei gilydd i lefel o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth go iawn yn uwch.

Gallwch chi farnu eich byd eich hun, ond ni roddwyd i chi ganolbwyntio ar fydoedd eraill. Gallwn eich gwerthuso, ond ni allwn eich barnu oherwydd byddai'n groes i gyfraith gyffredinol hunaniaeth sofran.

Rydych chi, ar eich planed, yn cymhwyso'ch dymuniadau unigol yn gyson ac yn gwerthuso popeth a cheisio gorfodi'ch ewyllys trwy ddulliau treisgar, os oes angen. Nid ydych chi'n cydnabod hawliau sofran pob bywoliaeth yn ddigonol. Dyna pam yr ydych yn dod ag anhrefn i lefel meddwl y byd, sef swm yr holl beth rydych chi'n ei feddwl.

Rydym yn cynnig i chi unwaith eto y gyfraith gyntaf y bydysawd - sofraniaeth Cyfraith yr unigolyn, yn ceisio deall ei a'i gymhwyso, ond ni fyddwch yn cael ei ddeall heb gaffael gwybodaeth am ffisioleg a seicoleg bodau byw yn dy fyd, ar bob lefel o weithgaredd.

Mae eich planed yn bwynt bach yn unig mewn prifysgol rhynggalactig, lle mae creaduriaid yn ymgyfarwyddo â'u synhwyrau. Mae gennych chi'ch sofran eich hun i ddefnyddio'r wybodaeth sydd gennych ar gael i chi er mwyn cynyddu eich ymwybyddiaeth er mwyn i chi allu tyfu i'ch potensial mwyaf.

Nawr rydych chi'n ymateb i'ch amgylchedd, a thrwy hynny gynyddu eich gelyniaeth oherwydd nad oes gennych ddigon o allu i reoli eich meddyliau. Ni ddylai hynny fod yn wir. Rydych chi'n sylweddoli'ch barn gyda'r argyhoeddiad eich bod chi'n eu rheoli. Rydych chi'n rheoli'r holl amgylchedd sy'n ymateb yn ddiddorol i chi.

Mae'r rhan fwyaf ohonoch chi'n cerdded ar hyd ffordd heddiw gyda ofn yr hyn sy'n eich disgwyl chi yfory. Mae ofn yn ganlyniad i ddiffyg gwybodaeth ac ymwybyddiaeth. Mae ofn yn ystumio'ch prosesau gwerthuso ac yn arwain at yr holl dueddiadau dinistriol y mae pobl yn eu cymhwyso, gan achosi poenau a salwch unigol, sydd, i raddau mwy, yn arwain at ddinistrio cenhedloedd.

Y tu hwnt i'ch gorwelion o ddeall, nid ydych yn gwybod y gall ofn ddinistrio'r holl brifysgolion hysbys ac anhysbys yr ydych chi wedi'u canfod a pha rai y byddwch yn dal i eu gweld. Ehangu eich ymwybyddiaeth, ehangu'ch gwybodaeth, archwilio'r holl feysydd gwybodaeth ddynol sydd gennych ar gael. Gwerthuso'r holl ddata o fewn eich meddwl ynglŷn â'ch planed a'n bydysawd.

Pan ddechreuwch ddeall yr hyn sydd y tu allan i chi, yna byddwch chi'n deall yr hyn sydd y tu mewn i chi. Nid ydych erioed wedi gweld cefn eich pen eich hun yn uniongyrchol gan eich llygaid corfforol. Trwy arsylwi pennaeth eraill, fodd bynnag, rydych chi'n gwerthuso'ch ymddangosiad cyffredinol neu'n gwneud hynny gyda myfyrio yn y drych. Rhaid ichi edrych o'r tu allan i weld beth sydd y tu mewn, ac yna edrychwch tu mewn i weld beth sydd allan yno. Gyda ymdrech ofalus ar eich rhan, gallwch gronni mwy o wybodaeth a thrwy hynny gynyddu ffrwythlondeb eich meddwl.

Ers y sylfaen ar yr ydych yn adeiladu, gallwch ychwanegu at y sylfeini o wybodaeth ac yn ei ddefnyddio i adeiladu sylfeini mewnol o gwmpas eich deyrnas o fodolaeth, yn ôl eich manylebau gofynnol. Yn ychwanegol at ehangu'ch gwybodaeth a chaniatáu i chi ddeall ein cyfathrebu yn well, ni fydd angen help arnoch mwyach. Gormod diffyg gwybodaeth am weithrediad strwythurol eich blaned a'i ffurfiau byw, ond mae'n darparu ychydig o hanfodion yn eich meddwl, rydym wedi ychwanegu rhywbeth ato. Mae gwybodaeth yn iaith gyffredinol. Po fwyaf o wybodaeth yr ydych yn ei storio, y ffurfiau cyfnewid meddwl yn fwy effeithiol ymysg bodau ym mhob cam datblygu.

Er mwyn achub a chadw'r blaned sydd bellach yn dy gartref, mae'n rhaid ichi wneud ymdrech yr holl bobl sy'n byw yma. Eich sefyllfa bresennol mewn lle ac amser yw'r peth mwyaf beirniadol. Yn ogystal, wrth i chi nawr ddysgu gyda'ch holl ymdrechion, ni fydd bron pob un o fywydau eich byd yn bodoli mwyach am fwy nag un genhedlaeth. (Mae ffynonellau diweddarach yn disgrifio sut a pham maen nhw'n helpu 'y tu ôl i'r olygfa' i'w gwneud yn digwydd - fel rhan o'r system imiwnedd ysbrydol, planedol '- Nodyn RO)

Y tro hwn y gellid ei byrhau yn sylweddol drwy storio ddiofal o symiau enfawr o sylweddau gwenwynig iawn sydd bellach yn cael eu storio mewn tanciau a dosbarthu ar hap elfennau marwol o gerbydau allyriadau, a ffactorau eraill sydd bellach nad ydych yn gallu dylanwadu.

Byddwch yn fuan yn dod yn dioddef oherwydd eu hanwybodaeth eu hunain, ond nid oedd y ddioddefwyr diniwed, oherwydd ei fod yn ddyledus i'ch esgeuluso gwybodaeth, gan fod trychineb hwn eisoes o fewn yr ystod o eich cenhedlaeth. O ganlyniad i'ch amharodrwydd i addysg, byddwch yn symud tuag at hunan-ddinistr a dinistrio y byd yr ydych yn byw.

Ehangu eich gwybodaeth ac ehangu eich ymwybyddiaeth. Dod o hyd i ni a dod o hyd i ni. Rydym yn aros am eich galwad. Heddwch gyda chi.

Iškomar

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb