Rwy'n Iškomar (1.): Y llais gan y sêr

310232x 09. 09. 2017 Darllenydd 1

Iškomar oedd an allfydol a ddechreuodd gyntaf yn sianelu neu gyfweliadau ar ddiwedd mis Medi 1966, drwy Phoenix, y mae ef ei ddisgrifio yn unig fel "Charles - addysg gweithiwr ostyngedig" (yn ôl Steiger, o 1973).

Dywedodd Iškomar ei fod yn telepathig ac yn trosglwyddo o long gofod o gwmpas y Ddaear. Mae wedi byw cyhyd â gallu ymyrryd heb y corff corfforol, er bod eraill yn y ffurf ddynol. Dechreuodd Iškomar ei genhadaeth ar y ddaear am tua deng mil ar hugain o flynyddoedd yn ôl, i ddylanwadu ar ein datblygiad fel y gall bodau dynol yn datblygu yn gyflymach ac yn gallu cymryd arweinyddiaeth, nid rheoli bod y gyfraith yn gwahardd galactic bodau doeth o'r gofod, fel ef ei hun.

"Mae'n rhaid i chi gyrraedd lefel uwch o ddatblygiad meddwl a gwybodaeth er mwyn gallu deall ein cyfarwyddiadau," meddai.

Mae eu gweithgaredd yn parhau. Rhybuddiodd Iškomar fod grŵp arall o estroniaid yn gweithredu'n uniongyrchol yn y Ddaear. Mae'r grŵp hwn, er nad yw o reidrwydd yn ddrwg ynddo'i hun, wedi amcanion yn groes i les pennaf y ddynoliaeth, ac mae ei aelodau'n ceisio rheoli dynged dynol. Gwrthod Iškomar i gondemnio'r bodau hyn, ond dim ond dywedodd fod eu nodau'n ddadleuol. Nid yw hyn yn golygu, fodd bynnag, nad yw eu bwriadau yn dda nac yn onest.

Yn fuan bydd newidiadau mawr ar wyneb y Ddaear, a bydd llawer o gamarweiniau a marwolaethau. Dim ond y rhai sydd yn barod yn feddyliol ac yn gorfforol fydd yn goroesi. Nid yw'r estroniaid yn cynllunio unrhyw weithrediad achub enfawr, gan fod "i ni beidio ymysg y peryglus, yn eich tiroedd pell." Ond byddent yn helpu bodau dynol y rhai sy'n gwrando ar eu geiriau, ar ôl y newidiadau a wnaed i gyd ar eich blaned yn well.

Dywedodd Iškomar nad yw ei bobl nid yn unig yn delio â'r Ddaear. Maent yn teithio rhwng galaethau ac yn ymgysylltu â theid llawer o fydau ledled y bydysawd. Dywedodd Charles wrth Brada Steiger nad oedd ganddo syniad pam y cafodd ei ddewis i gysylltu oni bai ei fod oherwydd ei olwg UFO yn Michigan yn 1956. Wrth wneud hynny, anfonodd neges feddyliol i'r criw UFO a ddywedodd, "Rydw i am fod yn ffrind."

Yna, pan ddechreuodd Iškomarovy adroddiadau ddeng mlynedd yn ddiweddarach i ddod, a grëwyd gan Charles a'i grŵp bach wraig Lois o gefnogwyr sydd Charles yn gyrru ei aelodau yn gofyn cwestiynau a chael eu haddysgu. Iškomar gorchmynnodd gryf iddynt beidio byth â datgelu enw gwir Charles fod ei fywyd ei fygwth gan luoedd gelyniaethus.

CYFLWYNIAD

Nid yw'n anghyffredin pan ddaw i rywun sydd â chyfweliad â rhywun, ond os yw'r person hwn yn estron, gall greu sefyllfa amser. Digwyddodd 1. Hydref 1966 yn Phoenix, Arizona, pan ddarganfuodd un dyn ifanc ei weledigaeth yn ymddangos. Roedd yn ymddangos fel pe bai'r lliwiau yn yr ystafell wedi troi. Roedd lliwiau disglair a dywyll mor negyddol â lliwiau.

Wrth archwilio'r ffenomen hon, caeodd y dyn ei lygaid. Roedd ei wraig yn disgwyl iddi ymlacio. Yn sydyn, agorodd ei lygaid mewn golwg dreiddgar, anhyblyg. Gwelodd ei wraig ef yn agos. Mae hi'n ysgwyd yn anhrefnus a gofynnodd, "Beth yw'r mater gyda chi?"

Siaradodd y dyn yr oedd hi wedi priodi fwy nag ugain mlynedd yn ôl yn sydyn mewn llais rhyfedd:

"Rwy'n Iškomar." Roedd yr effeithiau ar y fenyw yn amlwg pan ofynnodd, "Pwy yw Ishkomar?"

Cafwyd trafodaeth hir. Ar ôl i'r sgwrs ddod i ben, diflannodd yr ymwelydd, a'r dyn yn deffro gydag ymddiheuriad: "Mae'n rhaid i mi fod wedi cysgu".

"Mae'n rhaid iddo gael rhywbeth i freuddwyd," meddai casually, oherwydd ei bod yn gwybod ei lais, a oedd wedi clywed am nifer o flynyddoedd a gwelodd ei gŵr unwaith eto yn rheoli ei gorff.

"Pam? Beth ddigwyddodd? "Dywedodd. Roedd y dyn yn eistedd gyda'i geg agored, tra bod ei wraig yn dweud manylion yr awr blaenorol iddo. Dim ond yr amser a aeth heibio i brofi hynny clociau a chred bod ei wraig yn cymryd y peth o ddifrif ac mae'n dim jôc, cadarnhaodd y cywirdeb y Cyd-anghredadwy stori.

Roedd gweddill y nos yn defnyddio'r dyn i ofyn i'w wraig am y profiad anhysbys hwn. Fe benderfynon nhw roi cynnig eto ar y tro nesaf a defnyddiwch y recordydd tâp pe bai Iškomar yn siarad eto.

Nid oedd yn siomedig gyda'r ffordd yn siarad Iškomar, atebodd bob tro yr oedd yn cysylltu i fod yn fod meddwl, mae'n gysylltiedig ag ef ac yn rhoi ei neges ef. Cyfathrebu yn seiliedig ar yr hyn a elwir yn Iškomar "tensor fector trawst". Y trawst yn cael ei reoli gan y rhai sydd ar fwrdd y llong, sydd gerllaw.

Roedd y recordiadau cyntaf yn anodd eu deall, oherwydd y syfrdan uchel a ymddangosodd ar bob tâp gofnodedig. Ym mhob achos, fodd bynnag, roedd y recordydd tâp yn gweithio fel arfer. Nododd Iškomar fod nodweddion magnetig y tâp yn cael eu dylanwadu gan eu traws trosglwyddo, ac mae addasiadau wedi'u gwneud i gywiro'r amod hwn. Yna roedd y recordiadau yn uchel ac yn glir.

Rhestrir cynnwys y neges gyntaf a rhai o'r canlynol ar y tudalennau canlynol. Am flynyddoedd o ymdrech, ni allem brofi, neu hyd yn oed ddadbwyllo, hunaniaeth y seiliau a alwodd Iskomar. Fel y dywedodd, "Fy derbyniad yw eich dewis chi."

Bill Finch

Y datganiad Ishkomar cyntaf

Rwy'n Iškomar. Rwy'n dod â'ch cyfarchion o bellteroedd estel ac yn awr rwy'n gofyn ichi ddod â neges am ein bwriad i drigolion eich planed. Gadewch imi esbonio'n fyr pwy ydyn ni a phwy ydw i.

Rydych chi wedi enwi rhai o'n llongau sy'n symud drosoch chi fel soseri hedfan. Fodd bynnag, ni ellir gweld rhai ohonynt. Mae'r llong hon, lle rwyf fi, yn cynnwys dyfais ar gyfer anweledigrwydd, er bod 6,9 yn bell o hyd ac mae'n ymwneud â diamedr 3,4 km. Mae gan y llong hwn griw, y mae rhai ohonynt yn ddynol. Rwyf hefyd wedi mynd trwy gyfnodau ffurf ddynol. Mae fy ngwybodaeth a'm meddyliau wedi cael eu cofnodi mewn dyfais sy'n debyg i'ch cyfrifiadur.

Roeddwn i'n agosáu at y blaned hon tua thua deg mil o flynyddoedd yn ôl, yn ôl eich amser. Mae gan eich planed a'ch ffurfiau bywyd werth arbennig i ni.

Mae'r rhai ohonom sy'n gwneud y gwaith ategol yn byw yn ein llong mewn ffurf ddyn, bron yr un fath â rhai ohonoch chi. Am y rheswm hwn, ar yr adeg yr ydym wedi cyrraedd ein byd, ni wnaethom ymyrryd â datblygiad naturiol eich rhywogaeth a oedd yn byw yn y blaned ar y pryd. Ein nod oedd lleihau'r cylch datblygu sydd ei angen i drigolion y blaned hon fod yn ddefnyddiol i ni.

"Ond ein bwriad ni yw gyrru na rheoli chi. Mae'r gyfraith rhynggalactig yn ein grŵp yn ei wahardd, ond mae modd i ni gysylltu â chi. Eich caniatâd i hyn yw i chi. Mae gan ein llongau fwy nag ugain mil (yn 1966) yr ydym yn eu defnyddio ar draws y System Solar. Mae'r llongau hyn yn feintiau o sawl troedfedd i lawer o gilometrau o hyd neu gylchedd, gan amrywio mewn siâp a maint, yn dibynnu ar y pwrpas y maent yn cael ei ddefnyddio ar ei gyfer.

Mae yna lawer o filoedd o fodau dynol yn ein ffurf ddynol. Mae rhai ohonynt wedi byw yn eu ffurf bresennol yn barod cyn i ni ddod yma. Mae'r rhai ar ffurf ddynol sy'n byw ein llong stopio i atgynhyrchu. Mae'r amod hwn yn angenrheidiol, roedd yn rhaid iddynt ddewis rhwng dau opsiwn pan fo angen, naill ai ar ffurf hibernated dynol a'i gadw, fel i mi, neu cadwraeth yr ysbryd ar ffurf briodol arall. Ni allai Rydym yn cynhyrchu corff synthetig, sy'n addas ar gyfer y rhywogaeth dynol, ac felly roedd yn angenrheidiol o hyd i ddigon blaned ifanc lle yn cael eu geni greaduriaid newydd, ond eu bod yn ddigon hen i fod yma esblygu hil ddynol i bwynt sy'n caniatáu i'r cyrff priodol er mwyn cael digon o allu o'r ymennydd i dderbyn ein gwybodaeth.

Trwy gyd-gytundeb rhwng criw y blaned a chriw ein llong, gellir cymysgu gwybodaeth ac atgofion un ohonom â pherson y blaned, heb golli hunaniaeth y derbynnydd. Un o'n grŵp yn unig sy'n trosglwyddo ei wybodaeth i drigolion planed a fydd yn eu hehangu ymhellach. Rhaid i'r trosglwyddiad hwn ddigwydd trwy gyd-gytundeb rhwng y rhai sydd â diddordeb ac, o reidrwydd, rhaid i drigolion y blaned gytuno'n ddi-haedd ac yn hir ar gyfer y trosglwyddiad. Dyna pam yr ydym yn ceisio peidio â chymryd dim ond rhoi.

Nid ni yw'r rhai sydd â diddordeb yn eich byd. Mae grŵp arall nad yw ei ddiddordeb o reidrwydd yn niweidiol i chi, ond mae eu dulliau mewn gwrthdaro uniongyrchol â ni. Ar eich planed, maen nhw am gyflawni eu nodau trwy gydweithredu, ond trwy reolaeth a rheolaeth drosoch chi. (Rhaid iddo fod yn hil o Orioniaid tywyll, mae rhai o'r rhai sy'n gwasanaethu "llwyd", fel y Fyddin yr UD yn cydweithio'n gyfrinachol â hwy.

Mae angen i chi gyrraedd lefel uchel o ddatblygiad meddwl a gwybodaeth gyffredinol i ddeall ein bwriadau, y tu hwnt i'w defnyddio. Rydym wedi ceisio cydweithredu yn y mater hwn ers miloedd o flynyddoedd, ond buom mewn gwrthgyferbyniad sylweddol â grŵp arall. Mae angen inni gyflawni ein nod o dan ein harweinyddiaeth, ond mae'n rhaid bod gennych yr awydd a'r ymdrech i'ch helpu chi.

Mae ein busnes yn y tu allan i'ch lefel bresennol o ddealltwriaeth, ond yn y diwedd byddwch yn cael llawer o gymorth gan ein cydweithrediad yn y gwaith o astudiaethau penodol ar waith ar ffurflenni ac amodau ar eich blaned, gall y canlyniad yn cael ei gymharu â'r astudiaethau cyfatebol parhaus ar blanedau eraill, a fydd o fudd i'ch blaned , eich pobl a thrigolion y bydoedd eraill hyn.

Rydym wedi bod yn gweithio gyda chi yn amyneddgar ers dros 30,000 o flynyddoedd, ond byddai'r datblygiad sydd wedi dod â ni yn para mwy na 250 am filoedd o flynyddoedd mewn cylchoedd cenedlaethau cyffredin.

Mae gennym hefyd gyfyngiadau penodol sydd angen cydymffurfio â rhai amodau sy'n anodd i ni, ond ar y pwynt hwn mae'n bosibl ei resymoli. Mae ein bwriadau gyda chi yn fwy na'ch dymuniadau a'ch breuddwydion mwyaf prydferth o'ch bodolaeth. Mae trigolion eich byd wedi bod yn gyfarwydd â hyn dro ar ôl tro, ond fe'i trawsnewidiwyd yn ddelfrydau crefyddol ysbrydol.

Mae'n ddealladwy fod eich proses meddwl yn ceisio deall yr anhysbys trwy ei beirniadu gan y cydnabyddedig. Ni fydd y rhai ohonoch nad ydynt yn dilyn rhai rheolau yn gallu helpu i sicrhau gwell dealltwriaeth. Po fwyaf y byddwch chi'n gwella'ch amodau goroesi eich hun yn eich byd, byddwch hefyd yn ein cynorthwyo yn ein hymdrechion.

Mae'r person y mae ei gorff a'i feddwl a ddefnyddiaf i siarad â chi yn cael ei ddefnyddio gyda'i gydweithrediad llawn ei hun. Os nad yw yn darlledu cwestiynau, fyddwn i ddim ateb iddo, ond nid pob un sy'n gofyn, derbyn ateb, gan fod gan bob un ohonom ddiddordeb diffuant, ac mae rhai yn awyddus i gyflawni rhywfaint o fudd personol, ac felly nid ydynt yn cyrraedd y caniatâd agored sy'n ofynnol ar gyfer fy derbyn. Nid yw person o'r fath yn ddefnyddiol i mi.

Ar hyn o bryd, rydym yn defnyddio llawer o ddulliau i roi gwybod i bobl am ein presenoldeb a'n bwriadau ar unwaith. Mae'n bryd i gydweithredu gychwyn rhyngom ni. (Cofiwch, mae hwn yn amser cymharol hir, maent wedi bod yma ers miloedd o flynyddoedd, nodwch R. 0.) Bydd eich esgyniad nesaf yn dechrau yn fuan.

Bydd y wybodaeth derfynol o'n presenoldeb yn glir yn fuan i chi, pryd y bydd newidiadau mawr yn cael eu gwneud ar eich planed. Mae'n ddrwg gennyf na allwch osgoi hyn trwy unrhyw ffordd, rydym yn ei adnabod o'r cychwyn, felly rydyn ni wedi eich rhybuddio dro ar ôl tro i chi eu paratoi yn feddyliol ac yn gorfforol. Bydd y rhai sydd heb drafferth yn paratoi eu hunain ond yn teimlo newidiadau bach.

Ni allwn ddweud wrthych beth bynnag y diwrnod neu foment y bydd y chwyldro cam uchaf hwn yn dechrau, rhaid i chi ei ddilyn eich hun a pharatoi eich hun yn ôl yr amodau y byddwch yn eu dilyn. Mewn unrhyw achos, nid ydym yn bwriadu gadael eich planed, nid oes gennych werth i ni yn eich ardal chi. Erbyn hyn mae ein llongau'n llawn meddiant. Mae ein cydweithrediad â chi yn cynnwys setlo'ch byd â phobl o dan amodau mwy ffafriol nag yr ydych yn ei wneud nawr.

Yn dilyn y newidiadau enfawr yn eich byd, byddwn yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i gyflawni'r amodau gofynnol i chi a'n budd i'r ddwy ochr.

Dod o hyd i ni a byddwch yn dod o hyd i ni. Rydym yn aros am eich galwad. Heddwch gyda chi.

Iškomar

Mwy o rannau o'r gyfres

Sylwadau 3 ar "Rwy'n Iškomar (1.): Y llais gan y sêr"

 • OKO OKO yn dweud:

  Mae un ffrind wedi fy rhybuddio am y ffenomen "UMMITE" beth amser yn ôl. Mae'n eithaf rhyfeddol, ac os yw'n sgam, roedd gweledigaethwyr deallus iawn o wahanol ddisgyblaethau yn cymryd rhan.

  Yn ddiddorol, rwy'n rhoi cyswllt lle gall darllenwyr ddarllen mwy.

  https://ummo-sciences.org/en/index.htm

  • Sueneé yn dweud:

   Diddorol! :) Diolch am y domen. Gadewch i ni geisio cyfieithu.

   • jablon yn dweud:

    Ummo blaned yng nghytser Virgo, y mae eu trigolion a anfonwyd Earthlings mewn llythyrau 1966 převáně sylw i Sbaen yn 1950 eisoes at y Ffrangeg, lle mae'n sôn glanio gyntaf.

    Parhad: "Cyhoeddodd 2003 y llyfr" Ummo, estroniaid go iawn "a oedd yn honni dadansoddodd athroniaeth Jayzyk a Ummit.

    Yn ddiddorol, nid oes gan Wicipedia y cyfrinair hwn yn Saesneg, ond mae'n Rwsia: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BC%D0%BE ac yno mae'n honni bod y ddolen i Ummo yn y drydedd gyfres o'r gyfres Lost, y mae cefnogwyr yn sicr o ddod o hyd iddo.

    Nid yw PS Iškomar "yn sianelu" yn iawn ...

Ad a Ateb