Nid oedd gan Incas yr arian: Sut oedd eu heconomi yn gweithio?

16743x 29. 07. 2020 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Treuliais wyliau'r llynedd yn crwydro yn ôl troed yr Incas yn Ne America. Teithiais i Periw, Bolifia, Chile a'r Ariannin, lle des i i adnabod y dirwedd leol, pobl, diwylliant a thraddodiadau, ond hefyd bywyd bob dydd cyffredin. Yr hyn a oedd hyd yn oed yn fwy oedd fy syndod pan wnes i ddarganfod bod y genedl hon wedi adeiladu ei hymerodraeth helaeth heb yr angen am arian, bod pobl Bolifia hyd yn oed heddiw yn byw mewn sifftiau, hyd yn oed ym marchnadoedd mwyaf y brifddinas, ac roedd hynny wedi fy swyno’n llwyr. Hyd yn oed heddiw, gall pobl wneud heb arian.

Inca Empire

Yr Ymerodraeth Inca oedd y wladwriaeth fwyaf pwerus yn Ne America. Ar adeg yr enwogrwydd mwyaf (yn 15. A 16. Ganrif), roedd yn dominyddu'r ardal o arfordir yr Andes i'r môr - Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, yr Ariannin a Pheriw heddiw. Roedd hyn oll wedi'i gysylltu gan system ffyrdd a oedd bron cystal â'r un Rhufeinig.

Roedd yr Ymerodraeth Inca yn gyfoethog bwyd, ffabrigau, aur a choca; mae penseiri wedi dylunio ac adeiladu adeiladau sy'n dal i fod yn syndod i ni gyda'u meddylgarwch. Y mwyaf rhyfedd yw hynny nid oedd gan yr ymerodraeth hon unrhyw arian o gwbl. Ac nid oedd ganddi farchnadoedd hyd yn oed. Yr oedd yr unig wareiddiad datblygedig mewn hanes nad oedd yn adnabod busnes. Sut mae'n bosibl bod diwylliant a oedd yn tarfu ar gyfreithiau economaidd honedig yn gyfan gwbl wedi llwyddo i ffynnu mor hir?

Cyfoeth heb arian

Mae dogfennau cenhadol Sbaen yn disgrifio'r Incas fel penseiri mawr sydd wedi gallu adeiladu dinasoedd yn ôl dyluniad trefol tymor hir - rhywbeth nad yw erioed wedi'i wneud mewn Ewrop anhrefnus. Roedd y cwmni Incan hyd yn oed mor gyfoethog fel y gallai fforddio cyflogi cannoedd o arbenigwyr a gynlluniodd beth a sut y byddai'n cael ei dyfu yn y meysydd newydd. Mae amaethyddiaeth a gynlluniwyd i'r fath raddau (ac mor llwyddiannus) wedi methu ag efelychu tan ail hanner 20. ganrif. Roedd yr Incas yn meithrin amrywiaeth o gnydau ar gaeau teras trwy ddewis y mathau priodol ar gyfer lleoliadau delfrydol yn ôl amrywiaeth o ffactorau. Cafodd y caeau hyn eu dyfrhau gan systemau cymhleth a oedd yn dod â dŵr o'r mynyddoedd iddynt. Cynlluniwyd hyn i gyd gan ddefnyddio system ffont clymog a ddefnyddiwyd yn bennaf ar gyfer cyfrif. Ac fe wnaeth yr Incas hyn i gyd heb arian a busnes.

Mae'r hanesydd adnabyddus Gordon Francis McEwans yn esbonio hyn yn The Incas: New Perspectives: "Gydag ychydig o eithriadau mewn gwladwriaethau dan orchfygu ar yr arfordir, nid oedd yr Incas yn gwybod dim fel dosbarth masnachwr. Felly, nid oedd yn bosibl creu cyfoeth personol trwy fasnach. Pe bai yna nwyddau nad oedd ar gael yn yr Inca Empire, sefydlwyd cytrefi i'w gyflenwi i'r ganolfan. Weithiau, roedd tramorwyr yn cael eu masnachu, ac roedd aur yn gweithio fel ffordd o symud. Ond roedd cynhyrchu, dosbarthu a defnyddio'r holl nwyddau hyn yn cael eu rheoli'n ganolog gan lywodraeth yr ymerodraeth."Does dim byd felly nid oedd y farchnad rydd yn bodolio: gallai pob dinesydd yr ymerodraeth ddod am gynhyrchion hanfodol i warysau gwladol, a oedd hefyd yn gwasanaethu fel fferyllfeydd. Yno, dosbarthwyd bwyd, offer, deunyddiau a dillad ymysg y bobl. Lide tam nid oedd angen iddynt brynu unrhyw beth.

Yn wahanol i ymgais debyg gan y Comiwnyddion, gweithiodd yn rhyfeddol o foddhaol gyda'r Incas. Ac oherwydd nid oedd unrhyw fasnach, dim angen arian. Y gyfrinach o lwyddiant system hon (o'n golwg chwilfrydig) trethi. Yn hytrach na thalu'r dreth mewn arian, talodd yr Incas â'r gwaith a ddarparwyd ganddynt i'r wladwriaeth. Ac iddo fe gawson nhw'r angenrheidiau roedd eu hangen arnynt i fyw. Wrth gwrs, nid oedd y dreth hon yn berthnasol i bawb, er enghraifft uchelwyr neu ddinasyddion eithriadol eraill.

Nodwedd ddiddorol arall o economi Inca oedd y pwy popeth gallai fod yn berchen ar eiddo. Felly gallai tir a thai berthyn i bobl farw - a gallai gweinyddwyr ehangu'r eiddo hwn ymhellach. Er enghraifft, roedd y deml enwog yn Pachacamac yn eiddo i uchelwr marw.

Ble mae'r achos?

Eglurhad sut y gallai economi Inca ei wneud heb arian a masnach, mae yna nifer. Un o'r damcaniaethau mwyaf tebygol yw anhawster tyfu bwyd yn yr Ymerodraeth Inca. Roedd yr hinsawdd yno mor galed aeth y rhan fwyaf o arloesi ac egni yn uniongyrchol i wella cynhyrchu amaethyddol. Nid oedd digon o arian ar ôl ar gyfer y siop.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, canfu grŵp o archeolegwyr yn Nyffryn Cuzco Periw dystiolaeth argyhoeddiadol bod ffermio dwys ers miloedd o flynyddoedd. Yno y crëwyd damcaniaeth yr archeolegydd AJ Chepstow-Lusty am arloesi mewn amaethyddiaeth nad oedd yn rhoi digon o gyfleoedd i fasnach. Mewn ardal lle mae sychder ac felly methiant cnydau dan fygythiad bron bob blwyddyn, efallai mai dyma'r unig ffordd i ddarparu digon o fwyd i'r boblogaeth.

Mae'r model economaidd hwn heddiw yn cyfareddu nid yn unig llawer o economegwyr ond hefyd ideolegau. Efallai ei bod yn ymddangos i rai bod yr Incas wedi adeiladu rhywfaint o gomiwnyddiaeth, lle'r oedd pawb yn gwneud yn wych. Ond safodd yr Ymerodraeth Inca hefyd yng ngwaith miloedd o gaethweision (er eu bod yn cael digon o faeth) a llu o goncodion milwrol mawr a ddinistriodd gymdogion ffyniannus. Still, gall system sydd heb arian fod yn ysbrydoledig iawn.

Darlledu gyda Marcela Hrubošová ar YouTube Sueneé Universe

Awgrym ar gyfer llyfr o Escape Bydysawd Suenee

Marcela Hrubošová: Y Deg Gorchymyn o'r Cyfoethog

Addysgu arian syml a addysgir gan fy neiniau a theidiau, rhieni, athrawon doeth, pobl gyfoethog a fy athrawon profiad fy hun.

Y Deg Gorchymyn o'r Cyfoethog

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb