India: Technoleg Uchaf yn y Vedas

18365x 13. 03. 2020 Darllenydd 1

Mae'r Vedas yn destunau Indiaidd hynafolsydd wedi eu hysgrifennu lawer canrif CC. Fodd bynnag, maent yn cynnwys gwybodaeth nad yw ei lefelau gwyddoniaeth wedi cyrraedd yn ddiweddar, neu nad ydynt hyd yn oed wedi cyfateb. Beth allwn ni ei ddysgu o'r Vedas a ddaeth atom o'r hen amser?

Yn syth ar ôl creu'r bydysawd

Mae'r gair Vedas yn cyfieithu o Sanskrit fel gwybodaeth, "doethineb" (cymharu â'r Tsiec "gwybodaeth" - i wybod, i wybod). Ystyrir mai'r Vedas yw rhai o'r testunau hynafol mwyaf hynafol yn y byd ac maent yn drysor diwylliannol hynaf ein planed.

Mae ysgolheigion Indiaidd yn credu bod 6000 wedi'i greu o gwmpas CC, mae gwyddoniaeth Ewrop yn eu sefydlu yn ddiweddarach. Yn Hindŵaeth, roedd y syniad bod y Vedas yn dragwyddol, wedi'u gwreiddio yn y gwaith o greu'r bydysawd, yn cael ei bennu'n uniongyrchol gan y duwiau.

Mae'r Vedas yn disgrifio nifer o feysydd gwyddoniaeth, er enghraifft, trwy feddyginiaeth y maent yn ymwneud â hi, ayurveda, arfau astrashastra, pensaernïaeth sthapatjavda, ac ati. Mae disgyblaethau ategol Vedanga, sy'n cynnwys ffoneg, metrig, gramadeg, etymoleg a seryddiaeth.

Mae'r Vedas yn dweud llawer iawn, ac mae ymchwilwyr o bob cwr o'r byd yn dal i ddod o hyd i amrywiaeth o wybodaeth annisgwyl amdanynt, o gofio amser eu creu, am drefniant y byd ac am ddyn.

Mathemategwyr gwych

Yn ddiddorol, roedd hyd yn oed y gwyddonwyr Sofietaidd y cafodd cyfriniaeth o unrhyw fath eu dieithrio'n llwyr yn dal gwybodaeth gyfrinachol y Vedas. Cyhoeddodd y diwinydd adnabyddus, yr academydd Grigory Maximovich Bongard-Levin, a Grigory Fyodorovich Iljin, yn 1985, y llyfr "India in Antiquity," lle deliodd â nifer o ffeithiau rhyfeddol am wyddoniaeth yn y Vedas, fel algebra a seryddiaeth.

Yn arbennig, gwerthfawrogir rôl mathemateg (criw) a llawer o ddisgyblaethau eraill yn Jojti-vedanza: "fel paun, fel gem, yn addurno sarff, mae ganita hefyd ar ben y gwyddorau Vedang."

Spick technoleg mewn gwyddoniaeth Ffig. 3Mae algebra hefyd yn cael ei grybwyll yn y Vedas - "avjakta ganita"(" Y grefft o gyfrifo gyda meintiau anhysbys "), a'r dull geometrig o drawsnewid sgwâr yn betryal gyda'r ochr honno. Trafodir hefyd gyfres rifyddol a geometrig, megis Pančavimsa a Shatapatha Brahmans. Mae'n ddiddorol hynny roedd theorem Pythagorean enwog eisoes yn hysbys yn y Vedas hynaf.

Ac mae gwyddonwyr cyfoes yn dweud bod y Vedas hefyd yn cynnwys gwybodaeth am anfeidredd, cyfrifiadura deuaidd, a storio gwybodaeth (lleoliad data mewn lleoliadau dynodedig i'w galluogi i gael mynediad atynt yn gyflym) a ddefnyddir mewn algorithmau chwilio.

Seryddwyr o arfordir y Ganges

Gellir barnu lefel gwybodaeth seryddol Indiaid hynafol yn ôl y cyfeiriadau lluosog yn y Vedas. Er enghraifft, roedd seremonïau crefyddol wedi'u clymu i gyfnodau'r Lleuad a'i safle ar yr ecliptig.

Gwyddai Vedas hynafol y Vedas, ar wahân i'r Haul a'r Lleuad, pob un o'r pum planed llygad noeth-llygad. Roeddent yn gallu cyfeirio eu hunain yn yr awyr serennog a chysylltu'r sêr â'r cytserau. Mae eu rhestrau cyflawn i'w gweld yn Black Yajurveda ac Atharvavda, ac mae'r enwau wedi aros bron yn ddigyfnewid ers canrifoedd. Mae'r hen system Indiaidd o kashatra yn cyfateb i'r hyn a nodir yn yr holl gatalogau cyfoes cyfoes.

Yn ogystal, cyfrifwyd cyflymdra'r golau yn fanwl iawn yn Rgvéda. Dyma destun o Rgveda: "Gyda pharch dwfn, yr wyf yn ymgrymu i'r haul, sy'n mynd y tu hwnt i bellter 2002 ïodin am hanner y dydd".

Mae Jodžana yn fesur o hyd ac amser. Pan fyddwn yn troi ïodines a nimes yn y set gyfredol o unedau ac yn ail-gyfrifo, rydym yn cael cyflymder golau 300 km / km.

Gwybodaeth am y bydysawd

Mae'r Vedas hyd yn oed yn siarad am deithio i'r gofod ac amryw beiriannau hedfan (vimna) sy'n llwyddo i oresgyn disgyrchiant y Ddaear. Yn Rgveda, er enghraifft, dywedir am gar gwyrthiol: "wedi'i eni heb geffylau a heb ffrwyn, yn deilwng o ganmoliaeth, mae car tair olwyn yn teithio trwy'r gofod". "Yn gyflymach na meddwl, fe symudodd fel aderyn yn yr awyr, gan godi i'r Haul a'r Lleuad a disgyn i'r Ddaear gyda rhuo uchel ..."

Os gallwn ymddiried yn y testunau hynafol, roedd y peilot yn cael ei reoli gan dri chynllun peilot a gallai dir ar dir ac ar ddŵr. Ymhellach, rhoddir disgrifiad technegol y car yn y Vedas: cafodd ei wneud o sawl math o fetel, a defnyddiwyd hylifau, o'r enw mādhu, hil, ac anna. Mae'r gwyddonydd Indiaidd o Sansgrit, Kumar Kanjilal, awdur "Vimany yn Ancient India," yn honni bod y ras yn fercwri, alcohol madhu, wedi'i wneud o fêl neu sudd ffrwythau, ac anna reis neu olew llysiau.

Dyma atgof o'r llawysgrif Indiaidd hynafol "Samarangana Sutradhara", sydd hefyd yn sôn am gar dirgel yn hedfan ar fercwri:

"Rhaid bod yn gryf ac yn gryf yn ei gorff, wedi'i wneud o ddeunydd ysgafn, ac yn debyg i aderyn hedfan mawr. Mae angen gosod dyfais sy'n cynnwys tu mewn i fercwri a dyfais gwresogi haearn oddi tano. Gyda chymorth y pŵer sydd wedi'i guddio yn y mercwri a'r corwynt, gall y dyn hedfan yn yr awyr yn bell iawn mewn ffordd ryfeddol… Mae'r car yn creu pŵer taran trwy fercwri. Ac yn fuan mae'n troi'n berl yn yr awyr".

Os credwn yn y Vedas, mae gan gerbydau'r duwiau wahanol ddimensiynau, gan gynnwys rhai gwych. Disgrifir taith car enfawr fel a ganlyn: "Roedd y tai a'r coed yn crynu, ac roedd y planhigion bach yn cael eu rhwygo gyda gwreiddiau gwynt brawychus, roedd yr ogofau yn y mynyddoedd yn rhuo, ac roedd yr awyr yn ymddangos fel pe bai'n rhannu'n ddarnau neu'n syrthio - o'r cyflymder enfawr hwnnw a'r taranau enfawr car sy'n hedfan… ”

Meddygaeth lefel uchaf

Ond yn y Vedas nid yn unig y mae'r bydysawd yn cael ei siarad, mae llawer ohonynt yn ymwneud â dyn, ei iechyd, a bioleg yn gyffredinol. Er enghraifft, mae'r Garbha Upanishad yn dweud am fywyd ffetws yng nghroth y fam:

"Mae'r embryo, sydd yn y groth o ddydd a nos, yn fath o elfennau cymysg (madarch). Ar ôl saith diwrnod, mae'n dod yn debyg i swigen, ar ôl pythefnos mae'n glwstwr a fydd yn tewychu mewn pedair wythnos. Mewn dau fis, mae'r pen yn dechrau datblygu, mewn tair coes, ar ôl pedwar mis y bol a'r pen-ôl, mewn pum pig, mewn chwe mis y trwyn, llygaid a chlustiau. Mewn saith mis, mae swyddogaethau bywyd yn dechrau datblygu, ac mewn wyth ohonynt, mae bron yn ddyn bach. ”.

Dylid nodi yma na chyrhaeddodd gwyddoniaeth Ewropeaidd y fath lefel o embryoleg tan ganrifoedd lawer yn ddiweddarach. Er enghraifft, darganfu meddyg o'r Iseldiroedd Reinier de Graaf ffoliglau ofarïaidd yn unig yn 1672. Mae Garbha Upanishad hefyd yn disgrifio adeiladu'r galon: "Mae 101 o bibellau gwaed yn y galon, ac mae gan bob un ohonynt 100 o longau ychwanegol, pob un â 72 o ganghennau" .

Ceir gwybodaeth llawer mwy nodedig mewn llyfrau hynafol. Caiff y zygote hwnnw ei ffurfio gan y cyfuniad o gelloedd rhyw gwrywaidd a benywaidd wedi ei ddarganfod yn 20. ond yn y Vedas cânt eu crybwyll eisoes, yn benodol yn y Bhagavata Purana. Disgrifir hefyd strwythur y gell yn ogystal â'r micro-organebau y darganfuwyd eu bodolaeth gan wyddoniaeth gyfoes yn 18. ganrif.

Yn Rgveda mae yna destun sy'n mynd i'r afael ag Ashvin, ac yn delio â maes prostheteg a chyflawniadau meddygaeth hynafol yn gyffredinol.

Ac eto yr ydych wedi gwneud hynny, O lawer o elw,
y dechreuodd y canwr canu weld yn dda eto.
Oherwydd bod y goes wedi'i thorri fel adenydd aderyn,
fe wnaethoch chi osod troed Haearn Višpal fel y gallai yrru y tu ôl i'r targed.
Ac yma rydym yn siarad am, mae ein meddyginiaeth yn dal yn anhygyrch, adfywiad cyffredinol yr organeb:
… Fel dilledyn, mae gennych chi hen gorff y cnawd wedi'i symud o Chavana,
Yr ydych wedi ymestyn y bywyd a adawyd gan bawb, O'th edmygedd.

A hyd yn oed wedyn daeth yn ŵr merched ifanc. Mae yna foment ddiddorol arall. Mae'r Vedas wedi cael eu cyfieithu yn y canrifoedd diwethaf, a chyda gwybodaeth am lefel gwyddoniaeth a thechnoleg ar y pryd. Ni ellir diystyru y gallai cyfieithiadau newydd o destunau hynafol ddatgelu gwybodaeth gwbl newydd nad oes gan wyddoniaeth gyfoes.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb