India: Mae Ellora yn ddinas daearol o estroniaid neu hynafiaid hynafol?

16894x 01. 05. 2018 Darllenydd 1

Yr ydym mewn ogofâu Ellora (India), a byddaf yn dangos peth tystiolaeth gadarn i chi fod yna ogofâu cyfrinachol eraill o dan y cymhleth coridor sydd wedi cael ei archwilio hyd yn hyn.

Fel y gwelwch ar y fideo, mae twnnel sgwâr ar ochr 31 cm, sy'n wynebu i lawr yn fertigol. Fel y gwelwch, nid yw'n hygyrch i'r cyhoedd. Gofynnais i'r gwarchodwyr weld yn agosach. Dywedasant wrthyf nad yw ymwelwyr yn cael eu caniatáu. Ar yr un pryd, dywedasant wrthyf fod y siafft yn arwain mwy na metr 12 i lawr ac yna'n symud i'r dde rywle dan y ddaear. Nid oes neb yn gwybod yn union beth sydd y tu mewn, oherwydd bod y twnnel yn rhy gul i bobl.

Pas arall i mewn i'r anhysbys

Pas arall i mewn i'r anhysbys

Mae lle diddorol arall yn y cwrt. Mae sianel yn y ddaear sy'n mynd i mewn i coridor mawr sy'n newid i sianel â diamedr o 30 × 30 cm yn fuan ar ôl y fynedfa. Gallai hyn arwain dŵr i ochr arall y wal. Roeddwn i yno i edrych a dyfalu beth. Mae wal gadarn heb un darn. Mae hyn yn golygu bod y sianel ar y llaw arall yn arwain rhywle yn y tanddaear, ond lle nad oes gan un siawns i gael.

Duct awyru neu fynediad tanddaearol?

Duct awyru neu fynediad tanddaearol?

Mae yna darn cudd arall yn Ellor, yr oeddwn yn ceisio ei basio, ond ar ôl 3 metr, roedd y twnnel unwaith eto mor gul na ddes i ddim ato. Ble mae'r holl dwneli dirgel hyn yn arwain? Pwy allai ddefnyddio coridorau cul o'r fath? A chwestiwn pwysig arall: Sut allwch chi gyrraedd coridor mor cul pan mae'n amhosibl i fodau dynol (math a maint heddiw) gyrraedd yno? A oedd yn ddyn? A gafodd ei adeiladu gan estroniaid oedd yn llai na phobl?

Sueneé: Monolith yw cymhleth ogof danddaearol Ellora. Cafodd popeth ei dorri o un darn o graig. Ar y waliau gallwch weld eu bod yn defnyddio technoleg arbennig sydd mae hi'n torri i ffwrdd carreg fel hyn oedd o fenyn.

Dywedodd y gwarchodwyr wrthyf fod yna nifer o dwneli tanddaearol sy'n culhau'n raddol fel na fyddant yn dod i ben yn y diwedd. Mae'r holl fewnbynnau hyn ar gau. O'r hen ddrysau hyn gellir amcangyfrif bod y fynedfa ar gau rywbryd cyn 30 i 40 hedfan.

Mae rhai mewnbynnau wedi'u cloi

Mae rhai mewnbynnau wedi'u cloi

Mae'r twneli tanddaearol hyn mewn mannau mwy. Maent o dan amrywiol rannau o'r holl gymhleth Ellora, sy'n meddiannu ardal o fwy na 8 km. A yw'n bosibl bod dinas gyfan o dan y ddaear fel Derinkuyu yn Nhwrci?

Pe bai hynny'n wir, byddai'n gwneud synnwyr bod yna siafftiau awyru ac mewnfannau dŵr. Mae cannoedd o siafftiau o'r fath yn Derinkuya sy'n arwain o wyneb y wlad i'r ddinas dan ddaear.

Edrychwch ar y darn hir hon yn Ellor, sy'n cael ei ddrilio'n bell yn y tywyllwch yn y siambr hon. Mae'n fras 10 cm o led ac mae'n arwain rhywle ddwfn nad yw'n weladwy i'r gwaelod. A allai fod yn siafft awyru?

Tyllau yn y llawr

Tyllau yn y llawr

Ellora a thyllau yn y llawr

Yma gallwch weld cannoedd o dyllau sy'n cael eu drilio i mewn i'r llawr ac arwain rhywle dan y ddaear. Mae rhai heb eu gorffen a dim ond ychydig o centimetrau o hyd, ond mae eraill sydd wedi'u sowndio'n fwriadol â sment ar hyn o bryd. Gofynnais i'r dyn pam mae'r tyllau hyn yn sownd, a dywedodd wrthyf fod rhywun wedi gollwng yr allwedd o'r car. Ni allent eu tynnu allan, maen nhw'n sownd.

Beth oedd ystyr ac ystyr gwreiddiol y tyllau hyn yn y llawr? Pe na bai siafft awyru, beth oedd eu pwrpas?

Ogof gyda rhyddhad cerfluniau

Ogof gyda rhyddhad cerfluniau

Edrychwch ar y lle arbennig hwn. Mae yna ryddhad cymeriad. Mae malurion o'r allor lle'r oedd yn sefyll lingam. Am sawl canrif yn y gorffennol, daeth dŵr a lithiwm i'r lingam. Yna, aeth y dŵr drwy'r sianel hon drwy'r wal. Rhywun wedi rhwystro trwy'r cerrig. Ond gadewch i ni edrych ar ble mae'n gwneud.

Draenio dŵr i mewn i'r ddaear

Draenio dŵr i mewn i'r ddaear

Gwelwn fod y blychau i lawr y tu ôl i'r wal.

Mae'r traddodiad yn parhau hyd heddiw

Mae'r traddodiad yn parhau hyd heddiw

Mae yna gannoedd o leoedd tebyg o gwmpas Ellora, lle'r oedd y lilac lingam yn gorwedd, a aeth wedyn yn rhywle dan y ddaear. A oedd yn dechneg i gael dŵr glân?

Ellora: uwchben y ddaear

Ellora: uwchben y ddaear

Pwy oedd y cymhleth cyfan? A oedd wedi'i fwriadu ar gyfer pobl oedd yn byw yn y tanddaear neu i rai extrasmiths? Os felly, a fyddai unrhyw lun, ffres neu gerfluniau a fyddai'n debyg i'r pwrpas neu'r trigolion gwreiddiol?

Y Duwiaid Neidr - Nagas - Reptiliani

Y Duwiaid Neidr - Nagas - Reptiliani

Edrychwch ar y llun y gwelwch nagas (duwiau neidr) sy'n gwneud rhywbeth yn y tanddaear ac yn eistedd dros y Bwdha. Yn ddiddorol, mae bod yn sarff yn llawer llai na'r Bwdha ei hun. A yw'n bosibl bod y bylchau bach hyn yn byw yn y cyfamser o dan y ddaear?

Edrychwch ar y ddau lun blaenorol. Ar y dechrau, gwelwch gymeriadau llai sy'n byw yn y tanddaear, ac yn uwch na'r bobl arferol sy'n byw uwchlaw nhw.

India: Cynhae Ogof Ellora

India: Cynhae Ogof Ellora

Ar hyn o bryd mae gan Ogof Ellora dri eglwys grefyddol wahanol: Hindŵaidd, Bwdhaidd a Jainist. Mae'n rhyfedd bod cymeriadau dynol a neidr i'w gweld ym mhob un o'r tri math o temlau heb wahaniaeth. Yn y deml Hindŵaidd, gallwch weld sut mae pobl yn byw o dan y ddaear. Yn y deml Bwdhaidd, i'r gwrthwyneb, mae pobl yn byw ar yr wyneb a bod yn sarff yn y tanddaear. Mae'n debyg mewn deml Gentile. Rydych chi'n gweld lluniau o bobl a seidiau nadroedd sy'n byw gyda'i gilydd mewn un lle. Ond mae bob amser yn gynrychiolaeth bod ymlusgiaid (seidiau niferoedd, neu hefyd nagas) yn llai na phobl.

Suenee: Gellir ei dynnu o'r llun bod creaduriaid nad oeddent yn byw yn yr hen amser yn llai tebygol na phobl, ac yn byw yn y cymhleth dan y tymheredd (uwchben y ddaear) yn Ellora. Fel gyda Derinkuya yn Nhwrci, gellir disgwyl i Ellora fod yn adeilad cymhleth.

Mewn cyfweliad â Lacerta gallwn ddarllen bod yr ymlusgiaid yn byw yn y Ddaear yn hir cyn pobl, a bod yna rasys gwahanol.

Mae'n debyg mai adeiladu'r deml oedd yr un dechneg y gallwn ei weld yn y cymhleth dan y ddaear Longyou (Tsieina).

Ellora: Ogofâu wedi'u Erydi

Ellora: Ogofâu wedi'u Erydi

Ar rai lluniau a lluniau, gallwn weld bod rhan uwchben Ellora wedi'i ddifrodi'n helaeth gan erydiad dŵr, yn union fel y cymhleth yn yr ogof yn Petra (Jordan).

Cofiwch fod diben y cymhleth wedi newid dros amser, a bod y genhedlaeth nesaf o adeilad wedi addasu'n sicr i'w hanghenion, gan gynnwys ychwanegu / anfon cerfluniau neu ryddhad. Felly mae'n anodd iawn penderfynu beth sy'n wreiddiol a'r hyn sy'n cael ei ychwanegu. Efallai na fydd cymhellion crefyddol yn wreiddiol.

Bywyd tanddaearol deallus:

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Mae gan y cymhleth yr holl nodweddion strwythurau monolithig, fel yn achos rhai temlau a chymhlethdodau tebyg ar y Ddaear. Gellir tybio felly eu bod wedi eu creu o leiaf gyda'r un dechneg ac yn ôl pob tebyg ar yr un pryd.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb