Digwyddiad Roswell yw UFO World Day

4431x 05. 07. 2019 Darllenydd 1

“Yr wythnos hon rydym yn coffáu pen-blwydd y digwyddiad damweiniau mwyaf adnabyddus. saethu llongau estron i lawr mewn hanes dynol modern. Gelwir yr achos yn Digwyddiad yn Roswell. Mae'r amgylchiadau lle digwyddodd hyn i gyd wedi'u hysgrifennu'n fanwl iawn yn y llyfr Y diwrnod ar ôl Roswell, a ysgrifennodd Philip J. Corso fel hunangofiant, fel yr olaf o'r tystion i'r digwyddiadau a ddilynodd y digwyddiad pwysig hwn yn y gwasanaethau cudd a'r strwythurau milwrol ... a beth a achosodd gythrwfl dryswch!

Wrth i'r Corso ysgrifennu isod, nid yw union ddyddiad y digwyddiad yn hysbys, felly dim ond dyfalu yw 02.07.1947. Yr hyn sy'n sicr yw bod y digwyddiad wedi cymryd sawl diwrnod ac mai ei uchafbwynt (i lawr) oedd y dyddiad yn wythnos gyntaf Gorffennaf 1947. ”

Fy enw i yw Philip J. Corso ac yn 60. Am flynyddoedd, am ddwy flynedd anhygoel, roeddwn yn Gyrnol y Fyddin yn yr Adran Technoleg Dramor ac Ymchwil a Datblygu'r Fyddin yn y Pentagon. Roeddwn i'n byw bywyd dwbl. Fy ngwaith i oedd ymchwilio a dilysu systemau arfau ar gyfer y fyddin, ymchwilio i bethau fel yr arf hofrennydd a ddatblygwyd gan fyddin Ffrainc, delio â pheryglon defnyddio taflegrau taflegryn, neu ymchwilio i dechnolegau newydd i baratoi a chadw bwyd ar gyfer milwyr maes.

Darllenais newyddion technolegol, cwrdd â pheirianwyr milwrol, a gwirio eu cynnydd. Rhoddais eu canlyniadau i'm goruchwyliwr, yr Is-gadfridog Arthur Trudeau, a oedd yn Bennaeth Ymchwil a Datblygu'r Fyddin ac yn rheolwr ar gyfer dros dair mil o bobl yn gweithio ar wahanol brosiectau ar wahanol gamau datblygu.

Fodd bynnag, rhan o'm cyfrifoldeb mewn Ymchwil a Datblygu oedd casglu gwybodaeth a gweithio fel ymgynghorydd i General Trudeau, a arweiniodd ei hun y wybodaeth filwrol cyn mynd i ymchwil a datblygu. Hwn oedd y swydd y cefais fy hyfforddi amdani yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac yn ystod Rhyfel Corea. Ymhlith pethau eraill, yn y Pentagon, bûm yn gweithio gyda deunydd cudd o dan nawdd General Trudeau. Roeddwn hefyd yn y tîm o General MacArthur yng Nghorea a gwelais sut y bu milwyr o 1961 yn dal i fyw mewn amodau diflas mewn gwersylloedd carchar yn yr Undeb Sofietaidd a Korea, tra bod y cyhoedd yn America wedi gwylio Doctor Kildar neu Gunsmoke (cyfres yr Unol Daleithiau). Aeth y milwyr hyn trwy artaith seicolegol ac ni ddychwelodd rhai ohonynt adref.

Ond o dan bopeth a wneuthum ar gyfer y Pentagon, ac yng nghanol fy mywyd deuol, nad oedd unrhyw un o'm hanwyliaid yn ei adnabod, roedd yn gwpwrdd y cefais fynediad iddo oherwydd fy ngorffennol cudd-wybodaeth. Roedd y ffeil yn cynnwys cyfrinachau tywyllaf a mwyaf diogel y fyddin - dogfennau am ddamwain Roswell, malurion o'r llongddrylliad, a gwybodaeth o 509. uned awyr a ddrylliodd longddrylliad disg sy'n hedfan ger Roswell, New Mexico yn y bore yn ystod wythnos gyntaf Gorffennaf 1947.

Etifeddiaeth Roswell oedd etifeddiaeth yr hyn a ddigwyddodd yn yr oriau a'r dyddiau canlynol ar ôl y ddamwain, pan geisiwyd cuddio a thynnu sylw oddi wrth y ddamwain. Bryd hynny, ceisiodd y fyddin ddarganfod beth oedd y ddamwain, o ble y daeth, a beth oedd gan griw'r llong. Ffurfiwyd grŵp cudd o dan arweiniad pennaeth cudd-wybodaeth Admiral Roscoe Hillenko, Hillenkoetter, i ymchwilio i darddiad disgiau hedfan a chasglu gwybodaeth gan bobl a ddaeth ar draws y ffenomen hon. Yn ogystal, cafodd y grŵp y dasg o wrthod bodolaeth sawsiau hedfan yn gyhoeddus ac yn swyddogol. Parhaodd gwybodaeth am weithrediad mewn gwahanol ffurfiau drwy flynyddoedd 50 ac roedd dirgelwch o'i amgylch o hyd.

Yn 1947, doeddwn i ddim yn Roswell, ac ni chlywais hyd yn oed fanylion y ddamwain ar y pryd oherwydd ei fod wedi'i guddio'n ffyrnig y tu mewn i'r fyddin. Mae'n hawdd sylweddoli pam mae hyn yn digwydd pan ystyriwn y rhaglen radio War of the Worlds, a ddarlledwyd gan Theatr Mercury yn 1938, pan ddechreuodd y wlad banig yn seiliedig ar ddarllediadau ffuglennol, bod goresgynwyr Mars, a laniodd yn Grovers Mill dechreuon nhw ymosod ar y boblogaeth leol. Roedd y dystiolaeth ffug o drais ac anallu ein fyddin i atal y bwystfilod yn lliwgar iawn.

"Fe wnaethon nhw ladd pawb a oedd yn eu ffordd," dywedodd Orson Welles wrth yr adroddwr yn y meicroffon. "Mae'r bwystfilod yn llusgo ar Efrog Newydd yn eu cyfleusterau rhyfel." Roedd y lefel o banig bod y prank hwn ar noson Calan Gaeaf mor uchel fel bod yr heddlu wedi cael eu llethu gan alwadau pobl. Roedd fel y genedl gyfan yn mynd yn wallgof a'r llywodraeth yn cwympo ar wahân.

Fodd bynnag, nid oedd y glaniwr y soser yn Roswell yn 1947 yn ffuglen. Roedd yn ffaith ac nid oedd y fyddin yn gallu ei hatal. Wrth gwrs, nid oedd yr awdurdodau am ailadrodd Rhyfel y Byd. Mae'n dda gweld sut roedd y fyddin yn ceisio ymdrin â'r stori yn daer. Ac nid wyf yn ystyried bod y fyddin yn ofni y gallai'r cwch fod yn arf arbrofol o'r Undeb Sofietaidd oherwydd ei fod yn debyg i rai awyrennau o'r Almaen a ymddangosodd ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd. Yn benodol, roedd yn debyg i adain hedfan cilgant fel Horton. Beth os bydd y Sofietaidd yn datblygu eu fersiwn eu hunain
y peiriant hwn?

Mae straeon damwain Roswell yn wahanol i'w gilydd mewn rhai manylion. Gan nad oeddwn i yno ar y pryd, dwi ond yn dibynnu ar wybodaeth gan weithwyr eraill y fyddin. Dros y blynyddoedd, rwyf wedi clywed fersiwn o stori Roswell lle mae gwersyllwyr, tîm archeolegol, a ffermwr MacBrazel wedi dod o hyd i weddillion. Darllenais adroddiadau milwrol am amrywiol ddamweiniau mewn gwahanol leoliadau ger cyfleusterau milwrol Roswell fel San Agustin a Corona, a hyd yn oed ger y ddinas ei hun. Roedd yr holl negeseuon hyn yn gyfrinachol. Pan adawais y fyddin, ni wnes i gopi ohonynt.

Weithiau roedd data damwain yn wahanol i neges i neges, naill ai 2. a 3. Gorffennaf, neu 4. Gorffennaf. Clywais bobl yn y fyddin yn dadlau am yr union ddyddiad. Ond honnodd pob un ohonynt fod rhywbeth wedi chwalu yn yr anialwch ger Roswell, yn ddigon agos at osodiadau milwrol pwysig yn Alamogord a White Sands bod y fyddin wedi ymateb yn brydlon ac ar unwaith cyn gynted ag y dysgodd am y digwyddiad.

Roedd yn 1961 pan gefais fynediad i wybodaeth gyfrinachol am ddigwyddiad Roswell, diolch i'm gwaith newydd yn yr Adran Ymchwil a Thechnoleg Tramor. Yna, gofynnodd fy rheolwr, General Trudeau, i mi ddefnyddio'r prosiectau parhaus i ddatblygu ac ymchwilio i arfau newydd fel
hidlydd i ryddhau technoleg Roswell i ddiwydiant trwy raglen amddiffyn.

Heddiw, mae dyfeisiau fel laserau, byrddau cylched printiedig, ceblau ffibr optig, cyflymyddion pelydr gronynnau, a hyd yn oed yn fwy cyffredin mewn arfwisg corff yn gyffredin. Fodd bynnag, ar enedigaeth eu dyfais oedd y difrod i long allfydol yn Roswell a ddaeth i'm desg am flynyddoedd 14 yn ddiweddarach.

Ond dim ond y dechrau oedd hynny.

Yn yr oriau dryslyd cyntaf ar ôl darganfod llongddrylliad cwch Roswell, roedd y fyddin, oherwydd diffyg gwybodaeth, yn ei chael yn llong estron. Yn waeth fyth oedd y ffaith bod y rhain a llongau eraill wedi archwilio ein hamddiffynfeydd, a hyd yn oed yn ymddangos bod ganddynt fwriadau gelyniaethus ac y gallent ymyrryd yn filwrol.

Nid oeddem yn gwybod beth yr oedd y creaduriaid hynny yn y soseri sy'n hedfan ei eisiau, ond daethom i'r casgliad o'u hymddygiad eu bod yn elyniaethus. Yn enwedig oherwydd adroddiadau am eu rhyngweithio â phobl ac adroddiadau am anffurfio gwartheg. Roedd yn golygu y byddem yn wynebu grym hynod o dechnolegol gydag arfau a allai ein dinistrio. Ar yr un pryd, fodd bynnag, roeddem wedi'n rhwymo gan y Rhyfel Oer gyda'r Sofietiaid a'r Tsieineaid, ac roedd y KGB yn ymosod ar ein cudd-wybodaeth ein hunain.

Gorfodwyd y fyddin i ymladd mewn dwy ffordd. Yn y rhyfel yn erbyn y Comiwnyddion, a oedd yn ceisio tanseilio ein sefydliadau ac a oedd yn bygwth ein cynghreiriaid, ac er ei bod yn ymddangos yn anhygoel, felly hefyd yr estroniaid a oedd yn ymddangos yn fygythiad llawer mwy na'r lluoedd comiwnyddol. Penderfynasom ddefnyddio technoleg estron
yn eu herbyn trwy ei ddarparu i'n contractwyr milwrol dan gontract ac yna ei addasu i'w ddefnyddio yn y system amddiffyn gofod. Fe aeth â ni tan 1980, ond ar y diwedd roeddem yn gallu defnyddio ein menter amddiffyn Star Wars. Roedd Star Wars yn gallu saethu lloeren y gelyn i lawr, dinistrio system electronig o ryfelwyr, a threchu llong gelyn os oedd angen. Roeddent yn dechnolegau allfydol y gwnaethom eu defnyddio i wneud hyn: laser, arfau nentydd carlam, a llongau â chyfarpar llechwraidd. Yn y diwedd, fe wnaethom nid yn unig drechu'r Sofietaidd a dod â'r Rhyfel Oer i ben, ond fe wnaethom hefyd orfodi'r estroniaid i roi'r gorau i ymweld â ni.

Yr hyn a ddigwyddodd yn Roswell, wrth i ni ddefnyddio technoleg allfydol yn eu herbyn, a sut y gwnaethom ennill y Rhyfel Oer, mae hynny'n stori anhygoel. Roeddwn i ond yn gwneud fy swydd, yn mynd i'r Pentagon cyn belled nad oeddem yn trosglwyddo'r holl dechnoleg estron i ymchwil gyfredol. Mae datblygiad y technolegau hyn wedi dechrau
cymryd ei gyfeiriad ei hun a mynd yn ôl i'r fyddin. Tyfodd canlyniadau gwaith ymchwil a datblygu milwrol fy a Trudeau o uned anhrefnus yng nghysgod yr Asiantaeth Prosiectau Ymchwil Uwch pan gymerais yr adran drosodd, i adran filwrol a helpodd i ddatblygu taflegryn dan reolaeth, amddiffyn taflegrau a chyfleuster lloeren. arf a anfonodd ffrwd o ronynnau carlam. Tan yn ddiweddar, doeddwn i ddim yn sylweddoli i ba raddau roeddem yn gallu newid hanes.

Rwyf bob amser wedi ystyried fy hun yn ddyn di-nod o dref fach Americanaidd yng ngorllewin Pennsylvania, nes ar ôl 35 mlynedd o adael y fyddin, penderfynais ysgrifennu fy atgofion o weithio mewn ymchwil a datblygu milwrol a chaffael technoleg o Roswell damwain. Yna, cefais lyfr hollol wahanol yn fy mhen. Pryd
fodd bynnag, darllenais yr hen nodiadau a'r negeseuon ar gyfer General Trudeau, felly deallaf mai'r hyn a ddigwyddodd yn y dyddiau ar ôl damwain Roswell oedd y stori bwysicaf yn y 50 diwethaf. Credwch neu beidio, dyma hanes yr hyn a ddigwyddodd yn y dyddiau ar ôl Roswell, a sut y newidiodd grŵp bach o swyddogion cudd-wybodaeth milwrol gwrs hanes ledled y byd.

Y diwrnod ar ôl Roswell

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb