Imphoteph: Pwy sy'n cerdded mewn heddwch

51535x 23. 01. 2018 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Stori Fer: I. Mae yna bethau na ellir eu hesbonio'n rhesymol ac eto maent yn bodoli

"Mae hi fel nhw," meddai wrthi.

"Ond mae o'n gwaed hefyd," meddai, "er ei fod yn edrych fel nhw. Efallai ei fod yn fantais. Efallai na fydd. "Edrychodd arni. "Dylai ddod yn ôl atom ni. Dylem roi cyfle iddo benderfynu. "

"A phan fydd yn penderfynu aros gyda nhw?"

"Bydd yn ddewis iddo. Ni allwn wneud unrhyw beth amdano. Ond cyn iddo benderfynu, mae gobaith. Gobeithio i ni, "pwysleisiodd.

"Dwi ddim yn siŵr a yw hwn yn syniad da ..."

"Hefyd, dydw i ddim yn siwr," meddai, "ond y plentyn olaf, a anwyd yma, ei eni'n ddall." Pwysleisiodd, gan ychwanegu: "Mae ganddo hefyd eu gwaed a'r meddwl i chi. Ar wahân, a pheidiwch ag anghofio hynny, efallai mai ef yw ei fab. Gall fod yn ddefnyddiol. "

"Iawn, byddaf yn ei bennu. Fe wn i am Sai, "meddai ar ôl eiliad o dawelwch. Still, nid oedd hi'n siŵr ei bod hi'n gwneud yn dda.

Disgynodd i lawr. Yn araf ac yn urddasol, oherwydd heddiw oedd diwrnod ei gychwyn, y diwrnod y mae'n cael ei enw. Agorodd y porthwr y drws yn araf. Roedd golau yn y ffenestri cul. Roedd gwely fawr yn y canol, deuddeg o gadeiriau o flaen iddo, a cherflun mawr o Nechente ar ffurf falcon sanctaidd. Cerddodd i fyny ato, bowlio a gweddïo. Ceisiodd gysoni sŵn ei galon â rhythm y drwm a'r chwaer, y mae ei sain yn adleisio o'r waliau. Mae'n yfed diod wedi'i baratoi gydag echdyn eog glas. Gadawodd i lawr i'w wely, caeodd ei lygaid, a chlywodd y ffenestri'n cau o'r tu allan. Ymunodd yr ystafell i'r tywyllwch a dechreuodd lenwi mwg narcotig.

Fe'i gwnaethpwyd yn sydyn gan ergyd y gong. Roedd deuddeg offeiriad eisoes yn eu lleoedd. Roeddent yn dawel ac yn aros nes iddo orffen. Gyda'i ewinedd tynnodd aer glân, agorodd ei lygaid a'i eistedd i lawr. Rhoddodd y ieuengaf o'r offeiriaid iddo bowlen o ddŵr a thywel. Yn wynebu diffygiol ac yn diflannu. Yna efe a safodd i fyny a sefyll gerbron y rhai a fyddai'n rhoi ei enw iddo.

Edrychodd Chasechem arno. Rhoddodd ei ddwylo, wedi'i blygu yn ei linell, osod ei gadeiriau breichiau ar gefn y cadeirydd, yn pwyso ychydig tuag ato, "Siaradwch felly. Beth wnaeth Duwau ei ddatgelu i chi mewn breuddwyd? "

Caeodd ei lygaid am eiliad i gofio'r golygfeydd. Y goleuni yng nghefn y ddraig, giât y ddinas, cyn y safodd y ddau sycomas sanctaidd. Dechreuodd ddweud y stori yn araf. Fe'i disgrifiwyd fel dinas gylchol fawr yn llawn golau hyd yn oed yn y nos. Disgrifiodd ei daith ar gefn y ddraig a hen wyr hir a oedd yn aros amdano yng nghanol yr ardd ger y tŷ mawr. Ceisiodd ddisgrifio darnau o'r gweithgareddau y mae'r freuddwyd wedi eu datgelu iddo a'r geiriau a glywodd. Yna fe orffen, ond roedd y teimlad ei fod wedi anghofio rhywbeth hanfodol yn aros ynddi. Ond ni allai gofio.

Edrychodd ar y deuddeg offeiriad. Roedd lletchwith yn eu barn, ac roedd yn ofni nad oedd yn gwneud ei waith. Roeddent yn dawel. Roeddent yn dawel ac yn edrych arno gyda syfrdan.

Rhoddodd Chasechem law iddo i eistedd i lawr. Eisteddodd ar y llawr gyda'i goesau yn croesi, ei ddwylo ar ei frest, a bu'n aros.

Mae'r deuddeg yn sefyll i fyny. Roedd yn meddwl ei fod yn awr yn dweud ei enw, neu ei fod yn dysgu bod y dasg yn cael ei methu, bydd rhaid i chi aros blwyddyn arall am eu hymroddiad, ond agorodd yn lle hynny y drws ac maent yn cerdded allan o'r ystafell. Roedd yn ddryslyd. Roedd yn ofnus ac nid oeddent yn gwybod beth i'w wneud, felly cododd ei ddwylo a dechreuodd siant gweddi dawel. Roedd yn cau ei lygaid ac yn ceisio cofio beth ydych wedi anghofio, ond cyn iddo osod dim ond cae du, ac yn rhywle yn y cefn, yn hytrach na dyfalu yn gweld fawr o bwynt o olau, bydd y golau yn tyfu'n gryfach.

Roedd gong. Agorodd y drws. Arhosodd y porthorion mewn bwa dwfn. Daeth yr offeiriaid i mewn. Roedd sŵn y drwm a'r chwaer yn ymddangos fel petai wedi tanseilio. Dywedodd Chasechem ei fod yn sefyll i fyny. Roedd yn sefyll ac yn ofni gydag ofn beth fyddai'n digwydd nesaf. Yna daeth hi i mewn, offeiriades du, Tehenut.

Gadawodd y deuddeg ei phen, gan groesi ei breichiau mewn cyfarch parchus. Gwenodd. Roedd yn rhaid i'r mater fod yn ddifrifol. Yn anaml iawn y mynychodd y rhai o Sai eu seremonïau cyn iddynt ddechrau ymladd.

Daeth ato. Mae ei balmau'n strôc yn ysgafn ei fodyn fel ei fod yn gallu gweld ei lygaid. Astudiodd ef yn ofalus. Roedd ei hwyneb yn gorchuddio ei gorchudd gwyn, a oedd hyd yn oed yn fwy yn pwysleisio duw eu llygaid.

"Codwch," meddai hi. Ni chymerodd un gair. Swniodd ei gorchmynion y tu mewn i'w phen. Roedd yn ysgwyd ond yn sefyll i fyny. Mae hi'n cyrraedd allan ei ddwylo du main a unfastened ei glogyn. Fe aeth i lawr i'r ddaear. Yna, tynnodd ei charregloth. Safodd cyn ei noeth, ychydig yn cochi gyda chywilydd a crynu gyda oer. Yn araf, cerddodd o gwmpas, yn astudio ei gorff. Yn sydyn ei fod yn teimlo llaw ar ei ysgwydd dde. Mae hi'n cyffwrdd yr arwydd fel crehyrod. "Achboinu - crëyr glas ysbryd," meddai, gan edrych i mewn i'w lygaid. Mae hi'n tynnu ei llaw oddi wrth ei gorff ac yn sefyll ger ei fron ef. "Mae'n amser i fynd ar daith." Unwaith eto fe glywodd ei llais yng nghanol ei ben. Trodd at ddeuddeg dwylo a cyfarwyddo i eistedd ar eu seddi. Safodd Sam yn y canol, fel pe ei fod eisiau amddiffyn ei gorff.

"Rwy'n siŵr nawr," meddai hi'n uchel. Roedd ei llais yn uwch na'r un a glywodd y tu mewn iddi. "Yfory," meddai, yn pwyso. "Bydd Yfory Sopdet a Re yn ôl gyda'i gilydd ar ôl Menopher ar ôl 1460. Dim ond un flwyddyn sydd gennym. Blwyddyn a dydd. "

"A wnaiff ddychwelyd, wraig?" Gofynnodd Chasechem yn dawel.

"Mae wedi dod yn ôl," meddai'n dawel. "O, mae natur ddwyfol yr un yr ydym yn aros amdano ynddo. Ond os bydd yn dod yn ôl ... "siarad ochneidiodd, ac yn nghanol ei ben clywodd yn" ... mae hefyd yn dibynnu arno "Yna dywedodd yn uchel:". Gadewch i obaith a gofyn. Efallai y bydd NeTeR yn fwy teg. "Mae hi'n troi ac yn cerdded allan y drws.

Cododd y deuddeg offeiriad yn gyflym, bowlio ei ben, a chroesi ei freichiau. Pan adawant hwy, maent yn eistedd eto, yn edrych arno, yn sefyll yng nghanol eu dillad heb ddillad, ac yn dawel. Arweiniodd Chasechem y llaw ieuengaf, ac efe a safodd i fyny, gan godi'r clogyn o'r ddaear a gorchuddio ei gorff.

Dechreuodd tawelwch fod yn anffodus. Ymddengys bod yr awyr yn yr ystafell yn ymddangos, a thrwy'r annwydder a oedd yno, teimlai fod y nentiau o chwys yn llifo i lawr ei gefn.

"Dewch ymlaen, lad," meddai Chasechem, ac fe'i cyfarwyddodd iddo adael. Gadawsant y drws. Mae'r offeiriaid wedi eu cysylltu yn y coridor ac felly'n aros ar eu pennau eu hunain gyda'r archoffeiriad.

"Beth sydd nesaf?" Gofynnodd yn feddal ac yn ofni.

"Dwi ddim yn gwybod," meddai, yn parhau i gerdded. "Does neb yn gwybod. Mae'r newyddion sydd gennym yn syml iawn ac mae'r hen destunau yn siarad yn unig yn eu henwau. Efallai bod y rhai o Sai yn gwybod mwy. Roedd eu llyfrgell yn helaeth ac yn cynnwys ysgrifau a ddechreuodd ddwfn yn y gorffennol. Efallai ei fod yn gwybod mwy nag yr ydym yn ei wneud, "meddai. Wrth iddo dawelu ei hun, edrychodd arno â thristwch yn ei lygaid, ac ychwanegodd, "Hyd yn oed os byddwch chi'n dod yn ôl, ni fyddaf yn cael mwyach."

Roedd yr ofn wedi eu pasio fel cyllell. Mae ei ddwylo'n cracio ar ei ddwylo. Yna fe'i gwelodd hi eto. Roedd hi'n sefyll i fyny'r grisiau ar y grisiau. "Calm, dim ond tawelwch, Achboinue. Does dim byd i boeni amdano, "meddai ei ben. Diflannodd pryder, fel gwandid.

Dywedwyd wrthynt fod yn wyddonwyr pwerus, healers annisgwyl, yn ogystal â rhyfelwyr dewr. Roedd yn atodi ei heddwch meddwl at ei alluoedd.

"Bydd popeth yn barod ar gyfer y bore, y Parchedig," meddai Chasechem. Troi a cherdded i mewn i'w hystafell. Parhawyd yn dawel ar eu ffordd.

Yn y bore, cyn y bore, maent yn ei wakio. Cerddodd i lawr o flaen y deml a dechreuodd eistedd camelod. Roedd yr hebrwng yn cynnwys deg dyn o'r deml, ymladd mawr a phwerus, wybodus. Gwiriodd y cyflenwadau, ac unwaith eto roedd yn awyddus i wirio ei harnais pan fu farw'r halas arferol. Ymadawodd hi.

"Na, dim hebryngwr," meddai, gan droi at Chasechemwa, a oedd yn sefyll gerllaw.

"Nid yw'r ffyrdd yn ddiogel ...", fe geisiodd wrthwynebu'r archoffeiriad, ond rhoddodd ar draws iddo.

"Mae'n rhan o'r ffordd. Os ydym wedi dewis yn dda, bydd NeTeR o blaid ni, byddwn yn ddiogel. "Ychwanegodd ac eisteddodd i lawr ar y camel.

Daeth Chasechem i fyny ato a'i ymosod arno. "Peidiwch ag anghofio," meddai'n dawel, gan fagu ei amwled ar ffurf falcon sanctaidd. "Peidiwch ag anghofio."

Troi ato. Gwelodd golwg eu llygaid du ef arno. Llygaid mor ddu mor ddwfn â nos. Maent yn gadael.

Roedd hi'n iawn, roedd y ffordd yn ddiogel. Ni chredai gymaint o rinweddau Duw, ond yn hytrach ofn Tehenut. Roedd ofn eu cyfnodau posibl, yr ofn eu maled, oedd y diogelu mwyaf. Maent yn gyrru trwy strydoedd budr y ddinas, y corneli nad oedd erioed wedi eu gweld, ac a oedd yn ymddangos yn beryglus ar y dechrau. Bywydau llawn o faw, plant tlawd, a chartrefi hanner-dorri. Nid oedd yn gwybod y rhan hon o'r ddinas er ei fod yn magu ynddi. Roedd dinas wahanol yn ymddangos ger ei lygaid. Tref gyda theils cerrig, tai cerrig mawr gyda cholofnau uchel a strydoedd eang. Mae'r dref wedi'i chysylltu â rhwydwaith o gamlesi, yn llawn gwyrdd ac wedi'i hamgylchynu gan wal wyn fawr.

Yn sydyn roedd hi'n stopio. Daeth i lawr oddi wrth y camel, a chymerodd ranfa yn ei llaw a'i orchymyn iddo eistedd a gwylio. Cerddodd i mewn i'r tŷ hanner-dorri, y bu crio'r plentyn yn swnio ohoni. Pan ddaeth hi allan ar ôl ychydig o funud, roedd merch ifanc gyda llygaid yn llawn dagrau gyda hi. Roedd ganddi fabi ar ei dwylo, am ferch dwy flwydd oed â gwddf rhydd. Dychwelodd y wraig o Saja ato ac fe wnaeth y fenyw groen. Roedd y ferch fach yn gwenu ac yn cysgu yn ei breichiau. Parhawyd ar eu taith.

Buont yn teithio trwy lawer o ddinasoedd, yn marchogaeth ar dirwedd nad oedd yn byw ynddo, ond yn treiddio hiraf. Dros y dydd, syrthiodd gwres tingling a thywod mân poeth yn eu llygaid, ac yn oer yn y nos. Yma, maent yn stopio mewn oases i lenwi cyflenwadau bwyd a dŵr. Ym mhobman fe ddangoson nhw eu parch at ofn.

Nid oedd hi'n ofni. Gwelodd hi hi'n stopio bob tro y gallai helpu. Gwelodd sut roedd yn defnyddio ei bŵer lle cafodd ei gyflawni. Na, nid oedd hi'n ofni iddi, ond ni fyddai hi wedi ei eisiau am y gelyn.

"Ble rydyn ni'n mynd?" Gofynnodd iddi unwaith. Edrychodd arno ac ysgwyd.

"Dwi ddim yn gwybod," meddai, chwerthin. "Ond peidiwch â phoeni pan fyddwn ni yno, byddaf yn gwybod."

"Sut?" Gofynnodd yn syfrdanol.

"Dwi ddim yn gwybod. Rwy'n gwybod yn unig y byddaf yn gwybod. Mae yna bethau na ellir eu hesbonio'n rhesymol ac eto maent yn bodoli. Maen nhw'n meddwl bod ein camau'n arwain y Duwiau os yw hynny'n eich calonogi chi. "Mae hi'n syrthio'n dawel ac yn ysgwyd y camel. Nid oedd yn gofyn mwy.

"Beth ydych chi'n ei weld?" Gofynnodd i ferch fach ddall.

Yn sefyll gyferbyn â'i gilydd mewn ogof rhyfedd gyda thabl gwenithfaen. Dim ond sŵn nant o ddŵr sy'n llifo o'r graig oedd yn ymladd yn ddistaw.

"Mae hi'n iawn," meddai, gan godi ei phen ato. Ceisiodd deimlo ei palmwydd. "Dewisant yn dda," ychwanegodd, yn ceisio codi. Yn sydyn, ymddangosodd golygfeydd eraill. Doedden nhw ddim yn ymwneud ag ef, felly roedd yn eu twyllo, ond fe'i cythuddwyd. Clywodd ei ddwylo'r tabl gwenithfaen a cheisiodd ddarganfod strwythur y garreg. Yma, bydd yn ei arbed yma.

Roedd hi eisiau gofyn llawer o bethau, ond roedd y babi yn syfrdanu hi.

"Dydych chi ddim yn siŵr. Mae gennych chi amheuon i gyd. Ond rydych chi'n gwybod orau beth all amgylchedd gelyniaethus ei wneud. Meddyliwch amdano. Ni fyddwn yn tanamcangyfrif iddo ... "

"Ond ..." roedd hi eisiau gwrthwynebu.

Mae'r ferch fach stopio hi: "Dewch ymlaen, mae'n amser." Estynnodd ei law i ddangos yr allanfa ac yn aros nes bod y fenyw grabs ei llaw er mwyn iddi dalu. Byddai'n gwneud hynny ar ei ben ei hun, ond roedd ei meddwl yn ceisio cadw llun y bachgen. Bachgen nad yw ei wyneb yn gweld ei llygaid erioed.

Po hiraf yr oeddent ar eu ffordd, po fwyaf o freuddwydion a ddioddefodd. Ni ellid cydnabod eu hystyr. Gwelodd anialwch yn llawn gwyrdd, adeiladau enfawr, ffyrdd wedi'u gosod gyda sffinsi. Gwelodd ymladd, yn greulon ac yn ddiwerth. Gwelodd y dinasoedd a ddinistriwyd, wedi eu difrodi gan ryfeloedd rhyfeloedd a chlefydau. Gwelodd y Ddaear yn ei gyfanrwydd. Fe'i gwelodd o'r tu hwnt, fel maes lliwgar lle'r oedd y cefnforoedd glas, y ddaear gwyrdd, yr anialwch coch, a'r brigiau brown y mynyddoedd yn ymestyn allan. O'r uchder, gwelodd y llosgfynyddoedd ar agor ac mae'r lafa coch, ymchwyddiad o lludw a mwg, yn tyfu i'r amgylchedd. Gwelodd y wlad a ysgwyd ac yna'n troi. Yn lle'r ardal werdd, dim ond llecyn brwnt oedd yno. Yn y breuddwydion hynny, ffoniodd ddraig yn uchel uwchben y Ddaear ac yn agos at y Lleuad. Roedd honno'n flwyddyn brydferth, ond roedd yn poeni iddo.

Fe ddeffroddodd yn ysgubol ac yn ofnus o'r ymladd a arweiniodd gydag eogiaid y nos, gelynion mor gryf na fyddai'r fyddin o Pharaoh yn eu goresgyn. Fe ddaw i fyny gyda llawenydd o arswyd o'i freuddwyd. Cyn gynted ag y agorodd ei lygaid, gwelodd ei hwyneb. Roedd hi'n dawel. Roedd hi'n dawel ac yn edrych arno. Doedd hi byth yn siarad am yr eiliadau hyn hyd yn oed. Doedd hi byth yn gofyn beth a welodd yn ei breuddwyd. Roedd yn ei drafferthio. Roedd yn poeni cymaint â chyrchfan anhysbys iddo.

Fe syrthiodd yn cysgu gydag ofn. Dwi'n ofni beth fydd yn ei gosbi am noson NeTeR. Roedd yn ymddangos yn anghyfiawn iddo. Ceisiodd ddarganfod ystyr y breuddwydion hynny, ond ni wnaeth. Nid oedd yr amrywiaeth o weithiau, pobl a sefyllfaoedd yn cysylltu yn y bore.

Y tro hwn nid oedd yn deffro ei hun. Chlywodd nhw a rhoddodd ei law ar ei cheg - arwydd o dawelwch. Agorodd ei lygaid. Cymerodd y palmwydd yn raddol allan o'i geg a dywedodd wrth y cyfeiriad. Eisteddodd i lawr ac arosodd. Roedd tywod yn yr awyr. Y tywod ysgafn hwnnw a ddaeth â storm neu glwstwr o farchogion. Gwrandawodd. Tawelwch. Na, ni chlywodd unrhyw beth. Eto sylweddoli ei bod hi'n warchod. Roedd y corff yn rhwym, roedd y llaw dde yn cadw'r cleddyf.

Edrychodd i fyny ar yr awyr. Roedd y sêr yn disgleirio fel fflamau'r lamp yn nhywyllwch y deml y bu'n ei arwain iddi. Collodd hi. Roedd y lleuad yn llawn. "Mae hynny'n dda," meddai yn ei feddwl. Yna clywodd ef. Daeth awel fechan â thawelwch tawel i'w glustiau. Dechreuodd y galon larymau sain, gan ffocysu ei lygaid.

Cyffwrdd â'i fraich yn ysgafn. Troi ei golwg ato. Rhoddodd hi law i rannu nhw. Cymerodd hi'n gefn ac yn symud yn araf i'r ochr arall. Fe'i cuddiodd y tu ôl i orchuddio'r dwyn, gan geisio edrych ar y symudiad lle daeth y sain. Roedd yn aros.

Roeddent yn ymddangos fel ysbrydion. Yn uwch - yn fwyfwy a chrafach na'r bobl yr oedd yn eu hadnabod. Roedd ganddyn nhw glein glas tywyll, a gwmpesir eu hwynebau fel mai dim ond eu llygaid oedd yn weladwy iddynt. Daethon nhw at gyflymder anhygoel tuag at y lle yr oeddent yn cuddio. Edrychai arno, gan wirio a oedd yn ei le ac yn synnu. Roedd hi'n sefyll ar ben y twyni. Cafodd ei law dde ei rhwystro gan y cleddyf, roedd ei choesau ychydig yn cwympo ac yn aros.

"Aeth hi'n wallgof," meddai. Roedd y beicwyr yn llawer, ni allech chi eu curo. Roedd hi wedi deall yn hir nad oedd hi'n credu mewn cyfnodau. Roedd ewyllys Neuter yn cael ei alw'n fwy aml gan ddamwain na'u bwriad. Mae'r pellter rhwng hi a'r marchogion yn lleihau, ac roedd hi'n sefyll yno, wedi'i oleuo gan oleuni'r Lleuad, fel cerflun y Duwies. Tehenut Du. Yna cododd ei dwylo i'r awyr a chlymodd ei phen. Clywodd ei llais. Ar y dechrau roedd yn dawel, ond yn raddol fe dyfodd yn gryf. Swniodd fel gweddi. Gweddi mewn iaith na ddeallodd. Stopiodd y marchogion yn bell, eu disgyn a'u cnau. Mae hi'n disgyn yn araf i lawr iddynt. Yng ngoleuni'r Lleuad, ysgafnodd ei chorff â lliw arianog. Gallai fod yn amlwg yn gweld sut yr oedd yn arogl yn rhyfeddod y gwynt o'i gwmpas. Eisteddodd i fyny. Ddim yn deall yr hyn a welodd fel cysgod, dilynodd i lawr i'r marchogion.

Daeth atynt. Roedd yn sefyll ger ei fron, fel y gwnaeth hi yn y deml, fel petai hi am amddiffyn ei hun gan ei chorff. Roedd hi'n dawel. Dim ond hi oedd yn eu cyfarwyddo i godi. Yna camodd i ffwrdd i'w weld. Roedd y beicwyr yn dawel. Nid oedd y ceffylau yn darparu llais ac yn sefyll mewn un lle. Roedd y tawelwch o gwmpas yn ddealladwy.

Cyrhaeddodd un ohonynt ar gyfer y tyrbin a rhyddhaodd y mwgwd a oedd yn gorchuddio ei wyneb. Roedd ei ben yn rhyfedd, roedd yn hir, roedd y brig yn fwy na'r bobl yr oedd yn eu hadnabod. Ymdriniodd â'i ben a rhoddodd anerchiad iddi. Nid oedd yn gwybod hyn, ond roedd ei alaw yn gyfarwydd iddo. Gwrandawodd yn ofalus ar yr hyn yr oedd y gyrrwr yn ei ddweud wrthi. Chlywodd hi ac yn edrych arno am gyfnod hir. Rydych chi eisoes yn gwybod hynny. Roedd yn gwybod bod ei llais yn cael ei glywed yn ei phen nawr. Dim ond ef. Troi ato.

"Mae Achboinue," meddai'n dawel, "yn paratoi camelod, mae'r storm yn agosáu." Fe droi yn ôl at y gyrrwr, ac mae'n debyg ei bod hi'n dal i ddweud y gair heb eiriau.

Cystadodd at y camelod a cheisiodd eu setlo cyn gynted ag y bo modd. Yn nes ato, roedd dau o'r beicwyr yn ymddangos mewn glas ac yn helpu i waredu popeth sydd ei angen arnynt. Wedi'i gwblhau. Mowntiodd y camel, rhoddodd y llall yn ei law a daeth at y grŵp. Roedd hi eisoes yn aros amdano. Mynydd hi. Roedd y beicwyr yn eu cymryd rhyngddynt eu hunain i gael eu diogelu gan eu cyrff.

Roeddent yn mynd i'r noson tywyll. Roeddent yn gadael, a sylweddolais nad oedd yn gwybod y targed eto. Caniatawyd y tensiwn yn y cyhyrau. Fe'i sylweddolais ac roedd yn synnu. Edrychodd ar ei ffigur o flaen iddo. Troi ato. Roedd ei wyneb mor cudd â'r marchogion o gwmpas, ond roedd ei llygaid yn gwenu. Roedd hefyd yn gwenu arni ac yn gwthio'r camel.

Roedd yn gwybod yn dda dan ddaear y deml lle bu'n byw o'r blaen, ac nid oedd y lleiaf. Ond roedd hynny'n rhagori ar ei holl syniadau. Roedd hon yn ddinas danddaearol. Gwelodd yn syfrdanol y tyrfaoedd o bobl yn llifo i lawr strydoedd golau y tanddaear, paentiadau a cherfiadau ar y waliau, a'r ffynnon yn llawn dwr. Er eu bod o dan y ddaear, roedd digon o olau, er na welodd unrhyw lampau. Fe'i syfrdanwyd ganddo.

Roedd yn blino iawn o'r ffordd hir ac nid oedd yn meddwl llawer am yr hyn a welodd. Fe wnaethant yr ystafell iddo wrth ei bodd. Roedd y gwely a ddangosodd y ferch yn ei oed ef yn uchel ac yn eang. Pan eisteddodd i lawr, roedd yn ofni - roedd yn feddal. Fe syrthiodd yn cysgu cyn y gallai ymsefydlu, felly ni chlywodd lais y ferch yn ei alw i gymryd bath hir. Y noson honno, nid oedd ganddo freuddwyd. O leiaf nid oedd yn cofio.

"Rydych chi wedi cyrraedd," dywedodd y ferch fach iddi hi, ac fe'i cyfarwyddodd hi i adael.

Roedd hi eisiau gofyn iddi ychydig o bethau, ond nid oedd hi'n dare. Mae hi wedi bod yn poeni am ei hymddygiad yn ddiweddar. Roedd y chwerthin o'i hwyneb wedi mynd, ac roedd hi'n aml yn feddylgar. Roedd rhywbeth yn ei chael hi'n drafferthus iddi, ond nid oedd hi eisiau siarad amdano, ac mae hynny'n ei gwneud yn waeth na dyfodiad y bachgen.

Roedd y ferch fach yn aros am ei chamau i syrthio a syrthio i'r ddaear. Y olygfa olaf a welodd oedd wyneb yr ymosodwr. Shudder ysgwyd. Daeth y dagrau allan o lygaid dall. Dywedon nhw ei fod yn anrheg. Fe'u haniladroddodd bob tro y gofynnwyd am atebion, ond ni welodd yr un ohonynt y pris a dalwyd am eu "rhodd". Ychydig iawn o amser sydd ar ôl ... Ond roedd y golygfeydd yn aneglur ac nid oedd hi am wneud banig dianghenraid. Rwbiodd ei dagrau gyda'i llaw a theimlai y ffon.

Dychrynodd ei chwerthin ef. Agorodd ei lygaid a gweld ei wyneb.

"Felly, ewch i fyny," meddai wrthi, chwerthin eto, ac yn plygu ato, "Wel, yn gyntaf oll mae angen i chi ymlacio. Rydych chi'n arogli fel ceffyl chwerw, "ychwanegodd, gan ddod allan o'r drws.

Cododd i fyny a dechreuodd dadwisgo dillad llwchog. Roedd hen wraig yn camu i mewn i'r ystafell ac roedd cynnau ei bysedd yn codi ei bethau'n ofalus o'r ddaear. "Ble mae'r ferch?" Meddai.

"Byddaf yn mynd â chi i'r bath, bachgen," meddai'r ferch, ac aeth allan y drws. Dilynodd hi drwy'r coridor cul i fynedfa'r baddon, wedi'i becynnu yn unig yn y daflen. Roedd y dŵr yn y pwll yn gynnes. Cloddiodd steam ar furiau ystafell fach, wedi'i bwmpio â darganfod hanfodau blodau. Ymladdodd ei hun i mewn i'r dŵr a chau ei lygaid. Roedd hi'n braf. Felly neis.

"Hurry," clywodd ei lais uwchlaw ef. Roedd yn cadw ei lygaid ar gau am eiliad, dim ond curo ei ben i ddeall. Dechreuodd brysur ei gorff, gan ei dynnu o'r llwch o'r llwybrau a basiodd. Mae Lil yn aroglu'r dŵr ar ei ben ac yn ceisio golchi ei wallt, a oedd wedi dechrau tyfu pan adawodd y deml.

Unwaith eto, daeth i mewn i'r dŵr, caeodd ei lygaid unwaith eto, a cheisiodd fwynhau'r funud hwn. Clywodd hi chwerthin eto.

"Dewch ymlaen, mae'n ddigon." Dywedodd hi'n garedig, gan roi tywel. Cododd yn goch, ond yn sefyll i fyny ac yn cerdded allan o'r baddon. Fe sychodd. Roedd ei chefn yn teimlo ei bod hi'n edrych. Yna teimlai ei llaw ar ei hôl dde. Mae hi'n tapio ychydig ar ei harwydd siâp iâr. Yna, yn ei phen, clywodd ei sigh, "Rwy'n gobeithio mai chi yw'r un iawn." Gadawodd hi.

Roedd yn gwisgo'r un dilledyn yr oedd y bobl leol yn ei wisgo. Ffabrig glas tywyll, tywyll, yn esmwyth fel croen babanod. Daeth allan o'r drws. Roedd yr hen wraig yn aros amdano. Fe'i harweiniodd ef trwy strydoedd y ddinas i gyrchfan nad oedd yn ei wybod. Fe'i harweiniodd ef trwy ddiogelwch y ddinas dan ddaear, tra bod tywodlwyd yn rhyfeddu y tu allan.

Roedd hi'n aros yn y cyntedd. Roedd y croen du yn wyllt, ond roedd ei llygaid yn glowt ag y bu hi bob amser. Doedd hi ddim yn chwerthin. Teimlai ofn. Yr ofn oedd wedi syrthio oddi wrthi. Dyna syndod iddo. Am y tro roedd yn ei hadnabod, nid oedd erioed wedi sylwi ei bod hi'n ofni.

"Ond roedd hi wedi ..." meddai ddim byd, gan edrych arno. "Nid oeddech chi ddim yn ei adnabod."

Roedd yn hwylio. Gall ddarllen ei feddyliau. Nid yw hynny'n dda. Nid oedd yn siŵr nawr fod yr hyn yr oedd yn ei feddwl yn dderbyniol iddo, ond nid oedd yn llwyddo. Agorodd y drws. Maent yn mynd i mewn.

Maent yn cerdded ar hyd y teils alabastr iddo. Roedd yn adnabod y dyn. Oeddech chi'n gwybod? Ni allai gofio lle roedd wedi ei weld.

Mae hi'n bowlio. Ac efe a bowodd. Unwaith eto, roedd yn rhyfeddu. Doedd hi byth yn gofyn i unrhyw un. Roedd yr offeiriad Tehenut yn addoli dim ond ei dduwies a'i pharaohs.

"Diolch am eich croeso," meddai'n dawel i'r dynion.

"Na," meddai, "rydym ni'n diolch iddo am ei amddiffyniad." Edrychodd arni, gwenodd ac ychwanegu, "Doubt." Gyda'i law rhoddodd iddynt arwydd i sythio a disgyn yn raddol atynt.

Daeth ato. Cododd ei law ei eidyn i'w lygaid, fel y gwnaeth hi am y tro cyntaf. Roedd yn edrych arno ac yn dawel. Teimlai ei bod ofn yn tyfu. Teimlai fod yr hen ddyn yn gwybod ei fod yn gwybod ei ofn, a'i fod yn gwybod ei fod yn gwybod.

"Na, dim amheuaeth. Dyma'r un iawn, "meddai, ond roedd yn dal i edrych i mewn i'w lygaid. Ond roedd Achboin yn synhwyro cysgod ei lais a chysgod yr amheuaeth. "Doedd eich ffordd ddim yn anffodus ..." Roedd ei llaw yn ei hatal, "... Rwy'n gwybod na fyddai hynny'n anffodus. Mae pob ffordd yn ffordd o wella eich hun os yw un yn ofalus. "Fe wnaeth ei droi ato ac yn gwenu. Roedd hefyd yn gwenu. Roedd ofn yn diflannu.

"Achboin?" Edrychodd arno.

"Ydw, syr," meddai, braidd yn embaras, am nad oedd yn siŵr. Dyna beth yr oedd hi'n ei alw ef. Nid oedd yn enw, ni chafodd ei neilltuo i seremoni.

"Iawn ..." meddai, "beth am. Rywsut rhaid i chi ddweud. "

"Ble ydym ni mewn gwirionedd?" Gofynnodd, yn unig.

"Dydw i ddim yn siŵr," meddai, gan edrych arno. Am y tro cyntaf sylwi ar y wrinkle o gwmpas ei llygaid du. Cofrestrodd yn gyntaf blinder yn ei llais. Edrychodd arno'n agos. Yn ofalus â phan gyfarfuant yn gyntaf. Yna soniodd hi.

"Mae hen destunau'n sôn am y deml yn y ddaear. Adeiladwyd y deml cyn y llifogydd mawr. Roedd unwaith yn sefyll yng nghanol llyn cryf. Unwaith roedd yna ddŵr yr anialwch, a thyfodd y wlad o gwmpas gyda llystyfiant lush. Yn y deml cuddio gwybodaeth y rhai sydd wedi bod yma ac mae'r offeiriaid yn eu hamddiffyn am filoedd o flynyddoedd. "Mae hi'n synnu a pharhau," roeddwn i'n meddwl mai dim ond chwedl oeddwn. Ac efallai ei fod. Efallai fod y ddinas hon yn debyg i'r deml. Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gwybod. Dwi'n falch o gael gweddill am ychydig. Ac roedd y ffordd yn ddiflas i mi. "Caeodd ei llygaid a phwysodd ei phen yn erbyn y wal y tu ôl iddi.

Roedd yn dawel. Nid oedd am amharu arni nawr. Roedd yn awyddus i gymryd anadl. Cymerodd hi fel mater o drefn, wrth i blentyn fynd â'i fam. Fe'i gwarchododd drwy'r amser. Gallai ond ei wneud iddi hi adael iddi ymlacio. Roedd yn edrych arni am foment. Am funud roedd hi'n gadael iddi deimlo'n ymlacio, ac yna fe aeth i fyny i fynd i'r ddinas.

Nid oedd yn mynd yn bell. Fe'i stopiodd yn ei oed. Roedd ei groen yn wyn, yn union fel ei wallt, roedd y penglog yn rhyfeddol yn ymestyn i'r uchder fel y penglogion y rhan fwyaf o'r rhai a gyfarfu yma. Roedd hefyd yn fawr, yn rhy fawr am ei oed. Nid oedd yn gofyn iddo, ni ofynnodd iddo stopio, ond fe wnaeth ef heb wybod pam. Yna, yn ei ben ef, clywodd ei lais yn galw ef i'w ddilyn. Aeth. Cerddodd drwy'r strydoedd fel cwrt y deml a'r iseldrau cul. Nid oedd yn gwybod ble roedd yn mynd. Ni wyddai'r gyrchfan eto, ond fe wnes i arfer hynny. Roeddent yn dawel.

Cymharodd y dref gyda'r ddinas o'i freuddwyd. Dyma'r golau. Heblaw am welai mewn breuddwyd. Roedd ychydig yn wyrdd ac yn rhoi lliw rhyfedd i bopeth. Teimlai ei fod o dan ddŵr. Na, nid oedd yn dref freuddwyd. Nid oedd fel y deml y dywedodd Priest Tehenut.

Daeth y bachgen ato a chlywed yn ei ben: "Byddwch chi'n dysgu popeth. Wedi'i herwgipio yn unig. "

Maent yn troi yn sydyn i'r chwith. Mae'r golygfeydd wedi newid. Dim ddinas mwy. Ogof. Yr ogof a syrthiodd i lawr i'r ddaear. Cerddasant i lawr y grisiau cul, ac roedd ofn yn ofn. Sylweddolodd nad oedd yn gwybod ble roedd ef. Y golau tywyllwyd. Pwysodd ei galon. Daliodd y bachgen o flaen iddo a'i droi ato, "Peidiwch â bod ofn na fydd neb yn eich brifo yma," meddai mewn llais arferol a adleisiodd o furiau'r ogof. Roedd sain ei eiriau yn ei calmedio. Nid oedd yn gwybod pam.

Parhawyd ar eu taith. Am ychydig funudau roedden nhw'n codi, ond ni ddaethon nhw i'r wyneb. Roedd yn meddwl a oedd y storm yn dal yn flin. Yn ystod yr amser yr oedd yma, collodd y cysyniad o amser. Peidiodd â chanfod y ffordd, cerddodd fel pe bai mewn breuddwydion. Stopiodd y bachgen o flaen iddo. Stopiodd hefyd. Roedd drws enfawr yn sefyll ger eu bron. Drysau yn y graig. Maent yn agor. Daethon nhw i mewn.

Roedd yn rhaid iddo blink ei lygaid wrth i'r golau o'i amgylch blincio. Yr haul. "Yn olaf yr haul," meddai. Roedd yn anghywir.

Eisteddodd gyda'i phen yn mynd rhagddo yn erbyn y wal. Doedd hi ddim yn gorffwys mwyach. Gwelodd olygfa gyda bachgen gyda gwallt gwyn yn ei feddwl. Aeth y darn gyda nhw, yna fe'i collwyd. Ceisiodd ymlacio cymaint â phosibl i dreiddio rhwystr anweledig a darganfod pwy oedd hi i ddiogelu, ond nid oedd hi. Teimlai fod yn wag. Maent yn cerdded ar y blaen fel hyn, ac yn sydyn collodd hi.

"Mae'ch ymdrech yn anffodus," meddent dros ei phen. Agorodd ei llygaid a gweld yr hen ddyn. "Ble aethoch chi, ni allwch chi. Dyna'i ffordd, nid eich un chi. Rwyt ti'n gorffwys. Nid nod yw hwn eto, dim ond stop, "meddai, ac a adawodd. Roedd hi'n aros ar ei ben ei hun. Caeodd ei llygaid. Nid oedd hi'n ceisio dod o hyd iddo nawr. Yn ei ysbryd, gweddïodd ei gweddi i'w hiwies ei hun i dawelu ei hun.

"Ewch yn agosach," meddai'r llais o flaen iddo. Roedd y ffigwr yn aneglur o hyd. Nid oedd ei lygaid yn dal i leddfu disgleirdeb y golau. Dilynodd ei lais. Edrychodd yn ôl ar y bachgen a ddaeth â hi yma, ond daeth i ffwrdd. Roedd yn y neuadd fawr yn union gyda'r llais hwnnw. Roedd ei goesau'n drwm gyda ofn, ond aeth. Yna fe'i gwelodd hi.

Roedd hi'n gwisgo siwt marchogaeth - glas tywyll a sgleiniog, ei hwyneb yn cuddio dan y mwgwd. Cuddiodd Tehenut ei wyneb, sylweddoli, a chofio'r geiriau a ysgrifennwyd yn ei deml: "Rydw i i gyd a dyna a beth fydd. Ac nid oedd unrhyw farwolaeth, ac ni fydd yn gallu darganfod y silff sy'n amlennau i mi. " Clywodd chwerthin, a rhyddhaodd y fainc a lapiodd ei hwyneb.

"Ydych chi'n fodlon?" Gofynnodd. Roedd yn teimlo'n goch, ond yn glodio. "Rydych chi'n dal i fod yn blentyn," meddai, gan edrych arno. Cyrhaeddodd hi ato a rhoddodd ei law iddi hi. Astudiodd hi'n ofalus.

Wrth iddi synnu ar ei palmwydd, roedd yn edrych arni. Roedd hi'n llawer uwch na'r merched roedd hi'n ei wybod. Yn llawer uwch na'r Priest Tehenut. Roedd hi'n pwmpio cryfder. Cryfder y cyhyrau a'r ysbryd. Roedd ei chroen yn reddish mewn lliw, yn union fel ei gwallt, ond roedd ei llygaid yn cael ei dal fwyaf. Gwyrdd mawr, ychydig yn gyflym ac yn llachar.

Edrychodd arno a'i chwerthin. Sylweddolodd y gallai hi hefyd gael y gallu i dreiddio ei ben a darllen ei feddyliau. Roedd yn hwylio. Gadawodd ei law a gwyngodd, "Rydych chi'n dal i fod yn blentyn. Roeddwn i'n meddwl y byddech yn hŷn. "Fe wnaeth hi droi ei phen. Edrychodd i'r cyfeiriad a gwelodd ffigur bach yn dod i mewn. Plentyn. Merch fach. Roedd ei daith yn anarferol. Yna deallodd. Roedd hi'n ddall. Daeth y wraig i gyfarfod â hi. Clywodd ei llaw a'i harwain yn araf ato.

"Dyna ef?" Gofynnodd, ei llais meddal bach. Roedd yn oeri iddo. Teimlai godi chwys oer ar ei gefn. Dangosodd ei law ef i syrthio. Yna rhoddodd ei dwylo ar ei temlau. Roedd ei palms yn gynnes. Roedd yn edrych ar ei llygaid. Y llygaid na welodd hi. Roedd yn meddwl sut yr oedd hi'n hoffi symud yn gyson yn y tywyllwch, i beidio â gweld y lliwiau, i beidio â gweld y siapiau ... Tynnodd ei phumau o'i gwsg a chynigiodd y fenyw i adael.

"Eisteddwch, os gwelwch yn dda," meddai. Dywedodd hi'n dawel ac fe eisteddodd i lawr ar ei phen ei hun. Eisteddodd ar ei draws oddi wrthi. Roedd hi'n dawel.

Roedd hefyd yn dawel ac yn edrych arni. Roedd yn meddwl beth oedd yn ei wneud yma. Pam mae ef yma? Beth mae pob un ohonyn nhw eisiau amdano? Ble mae'n mynd? A beth mae'n aros amdano?

"Rydych chi'n gwybod," meddai mewn llais isel, "yn disgwyl mwy na gallwch chi eu rhoi. Ond dyna eu problem. Dylech egluro beth rydych chi'n ei ddisgwyl gennych chi, fel arall ni fydd gennych ddim ond cyflawni disgwyliadau eraill. Ac ni fyddwch byth yn llwyddo. "

Mae hi'n sefyll i fyny ac yn galw menyw yn eu hiaith. Nid oedd yn deall. Maent yn gadael. Eisteddodd ar y ddaear a meddwl am bwrpas y cyfarfod hwn. Yr hyn a ddywedodd wrthi. Yna fe syrthiodd i gysgu.

Roeddent yn gadael ac yn dawel.

"Rydych chi'n siomedig," meddai'r ferch fach, "mae'n dal i fod yn fachgen, ond bydd yn mynd i dyfu i fyny eto."

"A fydd hi'n aros?" Gofynnodd iddi hi.

"Dwi ddim yn gwybod," meddai wrthi, ac mae ei ofn yn llifo eto.

"Pam mae ef?"

"Mae ganddo dasg, ac mae'r dasg honno'n ymwneud â ni. Mae'n dal i wybod dim amdano, ond mae'n gallu ei gyflawni. Ni fyddaf yn dweud mwy wrthych. Nid wyf yn gwybod llawer, "atebodd hi, gan gipio ei llaw yn gadarn.

Ceisiodd dreiddio'r meddyliau ynddo, yn llawn ofn ei ddiogelwch. Hwn oedd ei swydd ac nid oedd hi eisiau rhedeg ei llygaid nes bod y dasg wedi dod i ben. Yna gwelodd ef. Roedd yn gorwedd ar dywod gwyn yng nghanol ogof fawr ac yn cysgu. Roedd y lle hwn yn hysbys iddi hi. Roedd hi'n gwrando ar y rhai a addoli'r Great. Y rhai y mae eu gwreiddiau wedi byw yn bell yn y gorffennol. Roedd eu temlau yn syml, ond maent yn dal i dynnu ar eu doethineb. Fe'i calmedodd hi. Cododd hi a cherdded yn araf i edrych amdano.

Dymchwelodd ei ben yn ei lap. Roedd hi wedi cau ei llygaid ac yn gorffwys. O amgylch ei fod yn dywyllwch ac yn dawel. Clywodd ei wyneb. "Gadewch i ni fynd," meddai.

"Pryd rydyn ni'n gadael?" Gofynnodd iddi.

"Yn fuan, efallai yfory. Efallai ei fod ar ôl y storm, "meddai, gan ychwanegu at y cam.

Cerddant yn dawel wrth ei gilydd. Syrthiodd blinder arni. Blinder mawr. Yn sydyn fe sylweddolais pwysau ei dasg. Gwarchodwch, gwarchodwch, dod â'r plentyn hwn at ddiwedd y daith yn gyson. Nid oedd hi'n gwybod y targed naill ai. Roedd hi'n gwybod ei feddyliau, yn gwybod ei amheuon, ac roedd hi'n drafferthus gan ei hachosion. Mae'n amau ​​am ystyr y daith hon, dewis y plentyn, a'r proffwydoliaeth i helpu i'w gyflawni.

Am ychydig roedd hi eisiau bod yn blentyn. Am ychydig roedd hi eisiau bod yng nghwmni'r wraig wych honno yr oedd hi'n ei ddweud wrthi amdano. Efallai y byddai hi'n rhoi ei hatebion i'w gwestiynau. Hi neu y ferch fach ddall.

Edrychodd arni. Roedd hi wedi blino ar ei hwyneb, a'i llygaid, bob amser yn ysgubol, yn dywyll. Stopiodd. Stopiodd hi hefyd. Doedd hi ddim yn sylwi arno.

"Dewch ymlaen," meddai. "Byddwn ni'n eistedd am ychydig."

Fe'i harweiniodd at y ffynnon yng nghanol y sgwâr. Maent yn sefyll ar ei ymyl, ei choesau blinedig yn suddo yn y dŵr. Roeddent yn dawel. Sylweddolodd yn sydyn na allent fynd eto. Ddim eto. Yn gyntaf, mae'n rhaid iddi gorffwys. Yn sydyn nid oedd yn poeni am y cyrchfan, ond am ei iechyd. Pryderon am eu bywydau y gellid eu diogelu yn unig.

Yna teimlai palmwydd ar ei ysgwydd. Mae'n troi.

Mae hi hefyd yn troi. Roedd ei symud yn dreisgar. Roedd y corff yn barod i ymladd. Roedd hi fel cathod nad oes ganddo ddrwg ar un adeg, ond yna mae hi'n gallu ymosod neu amddiffyn.

"Calm, dim ond tawelwch," meddai'r hen ddyn, gan roi llaw ar ei ysgwydd. Gwenu. Fe'u cyfarwyddodd nhw i'w ddilyn. Cyrhaeddant y giatiau uchel. Daethon nhw i mewn i ardd rhyfeddol yn llawn o gerrig ysblennydd. Yno, yng nghanol yr ardd, roedd yn sefyll fel dyn fel yr un a ddygodd yma. Dyna'r dyn freuddwyd. Gwallt hir gwyn, ffigwr llym. Fe syrthiodd yn cysgu.

Fe'u harweiniodd nhw i dŷ mawr a'u harwain i'r ystafelloedd i ymlacio. Y tro hwn roedd yn gallu golchi cyn iddo fynd i'r gwely. Roedd y freuddwyd a oedd yn ymddangos iddo yn debyg i'r freuddwyd a gafodd yn y seremoni gychwyn y deml. "Efallai mai ef yw'r hen ddyn," meddai wrth iddi ddal i fyny ac aeth i weld a oedd Priest Tehenut yn dal i gysgu.

Cododd hi. Roedd yn cael ei chwythu mewn bêl fel gath ddu. Anadlodd hi'n ysgafn, a safodd drosodd hi, gan feddwl ai'r tro cyntaf iddi fod yn effro cyn hi. Yna, yn dawel i beidio â'i deffro, aeth allan o'i hystafell ac aeth i lawr i'r ardd. Aeth yn chwilio am hen ddyn.

"Eisteddwch i lawr," meddai wrtho. Roedd yn meddwl a oedd yr hen ddyn yn gwybod ei fod yn edrych amdano, neu a oedd wedi cynllunio'r cyfarfod hwn ei hun. Edrychodd arno ac aros am yr hyn fyddai'n digwydd. Edrychodd yr hen ddyn arno. Teimlai fel anifail egsotig. Roedd y teimlad yn anghyfforddus, ond fe'i cynhaliodd.

"Wel," meddai ar ôl eiliad, a gwenodd, "Rwy'n credu y bydd yn mynd."

Nid oedd Achboin yn deall. Roedd ganddo dicter, roedd yn ddig ar sut roedd pawb yn edrych arno gan ei fod yn siarad mewn geiriau nad oedd yn deall. Nid oedd yn deall yr hyn yr oedd yr hen ddyn am ei wneud, ond ni chafodd ei synnu mwyach gan ymddygiad ei amgylchfyd, ond roedd yn syfrdanol. Roedd yn aros yn amyneddgar. Roedd yn aros am bethau i fynd ymlaen, ac yn olaf dysgu rhywbeth mwy am ystyr a phwrpas ei daith.

"Dewch," dywedodd yr hen ddyn iddo, yn sefyll i fyny. Roedd maint y dyn Achboinua yn syfrdanu. Edrychodd yn fwy na breuddwyd, ac roedd yn ymddangos yn fwy na neithiwr. Cerddant yn ôl i'r tŷ. Cerddodd wrth ochr yr hen ddyn a theimlai'n fach, bach iawn. Yn dal i, nid oedd yn teimlo ofn.

"Rwy'n gweld bod Chasechemvey wedi eich paratoi'n dda," meddai'n sydyn, gan edrych arno. Roedd yn synnu ei fod yn gwybod enw ei archoffeiriad. "Sut mae'n gwneud?" Gofynnodd.

"Mae e'n sâl," meddai, ac mae ei galon yn cilio gyda phryder a thristwch. Nid Chasechem yn unig oedd ei athro gwych ond hefyd yn dad nad oedd yn ei adnabod. Cyrhaeddodd am ei frest a theimlai yr amulet ar ffurf falcon sanctaidd. Caeodd ei lygaid a cheisiodd drosglwyddo'r peintiad i'r offeiriaid yn y deml. Delwedd y falcon, yr hen ddyn a'r ddinas yr oedd ynddo.

Aethant i mewn i'r tŷ. "Dewch ymlaen, gadewch i ni fwyta'n gyntaf ac yna siarad am bopeth yr hoffech ei wybod," dywedodd yr hen ddyn iddo a'i arwain at yr ystafell fwyta. Maent yn bwyta mewn tawelwch. Roedd ef gyda'i ben yn ffynnu a meddyliau yn y deml a adawodd yr amser.

Roedd yn sefyll gyferbyn â hi, ac roedd yn ymddangos iddo fod llygaid Sai yn llaith. Roedd ei galon yn cyd-fynd ag ofn yr anhysbys o'r ffaith ei fod yn ei adael.

"A fyddaf byth yn eich gweld chi?" Gofynnodd yn dawel.

Roedd hi'n gwenu. Ond roedd yn wên trist. "Dwi ddim yn gwybod," meddai, gan godi ei llaw i gyfarch.

Cododd ei galon. Rhedodd iddi hi a'i hugged hi. Roedd ganddo ddagrau yn ei lygaid. Cododd ei ben at ei lygaid, yna rhwbio ei ddannedd â dagrau.

"Dewch ymlaen," meddai hi, "nid ydyw dros y dyddiau. Pwy sy'n gwybod beth mae NeTeRu wedi bod yn ei wneud i ni yn y dyfodol. "

Roedd yn chwerthin. "Ydych chi'n wir yn credu maen nhw?" Gofynnodd iddi, gan geisio sychu ei dagrau.

"Dwi'n Priestess Tehenut, peidiwch ag anghofio," meddai, gan ysmygu ei wyneb yn ysgafn.

"Na," ysgwyd ei ben, "Dwi'n wir. Ydych chi'n credu maen nhw? "

"Felly mor fach, a'r bachgen bach?" Roedd hi'n chwerthin. "Edrychwch, dwi ddim yn gwybod. Yn gyntaf oll, dwi ddim yn gwybod pwy ydyn nhw. Beth yw bodau mewn gwirionedd? Os ydynt, yna hoffwn wybod pwy ydyn nhw. Ancestors? Y rhai a oroesodd y cataclysm gwych? Hoffwn ddatgelu y veil Tehenut o leiaf ychydig. "

"A hwy?" Nododd wrth y fynedfa i'r ddinas o dan y ddaear. "Maent yn wahanol, er eu bod yr un fath."

"Dwi ddim yn gwybod. Ond rydym ni'n ddau ohonom. Rwyf yn ddu, yn wahanol i chi, ac nid ydych chi'n teimlo'n wahanol o hyd. "

Roedd yn meddwl.

"Os nad ydych chi'n siŵr o'ch penderfyniad, gallwch fynd gyda mi," meddai wrthi.

Ysgwyd ei ben. Nid oedd am adael iddi, ond dywedodd rhywbeth o fewn iddo fod yn rhaid iddo aros. Nid oedd yn gwybod pa mor hir, ond roedd yn gwybod na ddylai iddo adael nawr. Nid oedd y sgwrs gyda'r hen ddyn yn smart, ond roedd am ddysgu. Roedd am wybod o leiaf ran o'r hyn yr oedd yn ei ddweud wrthyn nhw.

"Na, ni wnaf. . Ddim eto "Roedd seibio ac yn edrych ar ei:" Yr wyf yn fy nenu i godi'r llen eich duwies a rhywbeth yn dweud wrthyf ei bod yn amser i adael ".

Roedd hi'n gwenu a chlywed. Roedd yr haul yn crwydro dros y gorwel. "Mae'n rhaid i mi fynd, ffrind bach," meddai, gan ei cusanu ar y boch. Mynydd hi.

Cododd ei ben ac edrychodd ar ei llygaid am y tro diwethaf. Yna galwodd yn ôl ato, "Fe'i gwelwn chi!" Ac roedd yn argyhoeddedig yn y fan honno. Cofiodd yr hyn a ddywedodd hi am ddiwedd eu taith, gan gofio beth oedd yr hen ddyn wedi ei ddweud wrthi: "Nid dyma'r diwedd, dim ond y stop ..."

Yna sylweddolais nad oedd yn gwybod ei henw.

II. Mae'n bosibl newid traddodiad - i roi un arall yn ei le, ond mae'n cymryd amser

Roedd y wers hon bob amser yn teimlo'n ddrwg. Ni wysgodd am y cerrig. Rydych chi'n teimlo fel ffwl. Cerrig mewn llaw, oer a chaled. Fe'i rhoddodd o flaen iddo ac aeth â llaw arall yn ei law. Roedd yn wahanol mewn lliw, maint a strwythur, ond nid oedd yr hyn i'w wneud nesaf yn gwybod. Yna clywodd troedion. Mae'n troi. Fe'i troi gyda ofn, roedd yr athro'n llym.

Cerddodd yn araf tuag ato, gan ei ffon yn gwylio ei flaen. Chwibanodd yn feddal, er nad oedd ei cherdded yn sicr yn sicr o weld. Cododd ac aeth ato. Cafodd ei galon ei blino ar y rhybudd, teimlad rhyfedd sy'n tarfu ar ei stumog - yn ddymunol ac yn annymunol. Glywodd ei llaw.

"Byddwch yn falch, Imachet," meddai, a gwenodd hi. Roedd yn meddwl beth oedd yn ei wneud yma. Roedd lle'r Parchedig yn y deml, meddai o leiaf.

"Rydych hefyd yn falch, Achboinue," meddai hi'n feddal. "Daeth i i'ch helpu chi," atebodd y cwestiwn heb ei hateb.

"Sut ...?" Gofynnodd, heb wybod. Roedd hi'n ddall, na allai weld strwythur carreg, ei liw. Sut y gallai hi ei helpu?

Cymerodd ei palmwydd a'i wasgu yn erbyn y wal gerrig. Roedd cynhesrwydd ei palmwydd wedi ei drafferthu iddo, ond roedd yn dymuno i'r cyffwrdd barhau cyn belled â phosib.

"Gallwch chi ei weld yn wahanol na'ch llygaid," meddai. "Cau eich llygaid a gwrando ar y garreg sy'n siarad â chi."

Roedd hi'n amharod i ufuddhau ar ei gorchymyn. Roedd yn sefyll gyda'i law wedi ei wasgu yn erbyn y wal ac nid oedd yn gwybod beth i'w wneud. Araf roedd ei law yn teithio dros y garreg. Dechreuodd deimlo strwythur y garreg a'r craciau bach ynddo. Cymerodd law arall am help. Cwympiodd y wal gerrig ac ymddengys iddo fod yn rhan ohoni. Amser i ben. Na, nid oedd yn stopio, dim ond arafu, arafu llawer.

"Ydych chi'n fy nghlywed?" Siaradodd hi.

"Ydw." Atebodd mor dawel nad oedd yn goresgyn sibrwd tawel calon y mater sy'n ymddangos yn farw.

Fe'i tynnodd ef yn araf oddi wrth y wal ac edrychodd am y cerrig a roddodd i lawr ar y ddaear. Eisteddodd i lawr ac fe'i rhoddodd law iddo i eistedd wrth ei ochr. Cymerodd garreg yn ei law. Gwyn, sgleiniog, bron yn dryloyw. Caeodd ei lygaid. Dechreuodd ei bysedd yn araf i groesi'r garreg. Roedd ganddo dymheredd wahanol, roedd y strwythur yn wahanol. Teimlai gryfder y garreg, y llyfn a threfniant ei grisialau. Yna rhoddodd hi i lawr a chymerodd law arall. Roedd hyn yn gynhesach a meddalach. Treiddiodd i mewn i strwythur y garreg hon a theimlai ei fregusrwydd.

"Mae hynny'n rhyfeddol." Siaradodd a throi ato.

"Dywedais wrthych chi weld yn wahanol." Roedd hi'n chwerthin. Yna tyfodd yn gryf a chyrhaeddodd hi am ei llaw. Roedd hi'n edrych am ei hwyneb. Symudodd ei bysedd yn araf dros ei hwyneb fel petai hi eisiau cofio pob manylyn. Fel pe bai hi eisiau gwybod bob plygu, hyd yn oed y lleiaf o wrinkle ar ei wyneb. Caeodd ei lygaid a mwynhau'r cyffyrddiad ysgafn. Pwysiodd ei galon a dechreuodd ei ben i fflachio. Yna aeth hi mor dawel wrth iddi ddod.

Daeth hi i ffarwelio iddo. Roedd hi'n gwybod bod ei hamser wedi dod yn wir. Roedd hi'n gwybod mai'r amser i ddod fyddai ei amser. Amser plentyn nad oes ganddo enw a dymunodd lwc iddo. Aeth at yr allor. Rhoddodd ei dwylo ar slab garreg a chanfuwyd strwythur y garreg. Gwenithfaen. Mae'n ei arbed yma. Yma mae'n storio ei chorff. Yn rhywsut fe'i calmedodd hi. Ond yna gwelodd luniau eraill. Mae delwedd ei chorff yn cael ei gludo o un lle i'r llall, gan ddod i ben o dan y ddaear, yng nghornel labyrinth. Doedd hi ddim yn deall yr olygfa. Gwasgodd ei phumau bach ar ei cheeks a cheisiodd dwyn i gof ei wyneb. Mae wyneb plentyn nad oes ganddi enw na pha swydd na wyddai hi. Ond roedd hi'n gwybod ei bod hi'n gallu ei gyfarfod.

"Pwy ydych chi tu ôl i'r giât fawr?" Gofynnodd yr hen ddyn.

"Rydych chi'n rhy chwilfrydig," meddai wrtho, yn gwenu. "Mae popeth am ei amser. Nawr gallwch ei ddefnyddio ar gyfer eich tasgau penodedig. Dysgwch hi! Dyna bwysicaf nawr. "Edrychodd arno a chlywed. "Hyd yn oed os nad ydych chi'n meddwl," ychwanegodd.

Fe adawodd ef yn yr ardd. Ni atebodd eto. Roedd yn rhaid i bob un ddod yn unig. Roedd yn ddig. Pwysiodd ei ddwylo yn erbyn y bwrdd a chlytiodd ei ddannedd. Roedd chwilfrydedd yn eu crafu ac yn teimlo'n ofnadwy. Yna ymlacio a sythio. Cymerodd y papyrws a ymddeolodd.

Cafodd cysgu ei dynnu o'i gysgu. Neidiodd allan o'r gwely a rhedeg drwy'r coridor i ddrws yr hen ddyn. Roedd eisoes wedi ei wisgo, roedd ei gwn yn ei law.

"Brysiwch," gweiddodd arno, ac fe ddatblygodd y plât ar y llawr. Fe'i gwthiodd ef. "Cychwynwch! Run! "Fe'i gorchmynnodd iddo, gan geisio mynd i lawr yr ysgol cyn gynted ag y bo modd. Roeddent yn rhedeg drwy'r coridor, gyda dim ond y fflam yn barod wrth y fynedfa i'r tanddaear. Roedd y golau yn wan ac ni welodd ond ychydig o gamau ymlaen. Roedd yn gwybod lle roedd yn rhedeg. Pwysodd ei galon. Y tu ôl i'w gefn clywodd anadl gwenith yr hen ddyn. Arafodd.

"Ewch yn unig," meddai wrtho. "Mae'n agos. Mae angen i mi orffwys, "ychwanegodd yn uchel, pwysau ar ei law chwith yn erbyn ei frest.

Roedd yn rhedeg. Roedd yn rhedeg allan o'i nerth. Nawr roedd yn gwybod ble roedd ef. Y tu ôl i'r gromlin bydd yn gweld y giât. Roedd yn rhedeg y tu ôl i'r gornel ac yn stopio. Cafodd y giât ei stampio. Roedd y drws enfawr yn gorwedd ar y ddaear. Unwaith eto, roedd yn rhedeg. Rhedodd y tu mewn a'i weld. Roedd y corff bach yn gorwedd ar y ddaear, ac roedd y llygaid dall yn waed. Doedd hi ddim yn anadlu. Cymerodd ei chorff bach yn ei breichiau a'i gludo i ffwrdd lle'r oedd hi wedi gweld yn gyntaf yn dod. O rywle roedd yn ymddangos ei fod yn clywed jamio ei arf, ond roedd yn ymddangos yn bwysicach iddo, gan ddod o hyd i le urddas i'w achub.

Cerddodd i mewn i'r ystafell, wedi'i orchuddio â cherrig gwyn. Y cerrig y mae ei strwythur yr oedd eisoes yn ei wybod. Roeddent yn anodd, yn llyfn ac yn oer. Fe'i gosododd ar blât mawr o dan gerflun y Duwies, y mae ei enw na wyddai ef. Yna aeth yn ôl y sain.

Croesodd y cyrff marw o'r dynion, a bu'n osgoi gwrthrychau gwasgaredig. Cystadlu. Clywodd synau ymladd, ofni ofn y rhai a ymladdodd rywle yng nghanol y coridorau. Roedd yn ei le yn y pen draw.

Gwydodd y bowlen arian trwm a'i ddefnyddio fel darian. Rhoddodd rhyw wraig gleddyf iddo. Ymunodd â'r frwydr. Roedd yn adlewyrchu clwyfau'r crewyr a cheisiodd ymdopi â'i hun. Ceisiodd ganfod cyfarwyddiadau merched eraill a oedd yn dangos iddo adfywio'n araf. Nid oedd yn deall pam, ond fe wnaeth. Ceisiodd gael lle'r oeddent yn pwyntio. Ceisiodd ei lygaid i ddarganfod ei athro, ond ni wnaeth. Gwnaeth ei aflonyddu arno. Yn olaf cafodd y tu allan i'r llwyni neilltuedig. Roedd y lleill yn aros yno, arfog â rhywbeth nad oedd yn ei wybod. Rhywbeth y daeth y pelydrau ohono, a laddasant fel anadl Sachmets. Roedd cyrff marw y rhai a ymosododd nhw yn tyfu a gweddill y gweddill. Enillwyd y frwydr. Yn ennill, ond ar gost llawer o fywydau cynamserol ar y ddwy ochr. Teimlai ryddhad y rhai yr oedd yn byw ynddo, a theimlai eu poen dros y rhai a oedd wedi mynd i'r ochr arall i Duata. Roedd y poen mor wych bod ei galon yn rhwystro fel na allai anadlu.

Ceisiodd ddod o hyd i athro, ond ni welodd ef. Troi a rhedeg yn ôl. Dychwelwch i ofod y deml i ddod o hyd iddi hi. Roedd ofn. Roedd menywod yn ceisio ei atal rhag mynd i mewn, ond nid oedd yn eu canfod. Gwthiodd un ohonynt a rhedeg fel ras. Rhedodd i lawr yr isysau nes iddo gyrraedd lle y rhoddodd gorff y ferch ddall. Roedd hi'n dal i fod yn gorwedd ar yr allor, ac roedd menywod yn plygu drosodd, ynghyd â chanu. Nid oedd yn gwybod y ddefod hon. Roedd yn rhedeg i fyny atynt ac yn pwyso dros ei gorff. Roedd am ddweud hwyl fawr iddi hi. Gwelodd syndod merched a'r ymdrech i'w atal rhag dod i'r allor, ond yr un yn y glas, yr un a alwodd ef pan gyrhaeddodd, eu hatal. Ymlaenodd dros y corff marw. Roedd hi'n edrych fel ei bod hi'n cysgu. Rhoddodd ei palmwydd ar ei flaen a daeth dagrau i'w lygaid. Roedd rhyfel yn ei ben, ac roedd ei galon yn ymddangos i roi'r gorau i fwydo. Glymodd ei llaw a'i chafwyd â'i wyneb yn ofalus. Mân a chynhesrwydd ei palmwydd oedd yr un yno.

Daeth y gân i ffwrdd, a daeth y merched i ben. Fe'i cymerodd yn ei freichiau. Roedd hi'n ymddangos yn drwm. Nid oedd yn gwybod ble roedd yn mynd, ond roedd rhywbeth y tu mewn iddo yn dod o fewn labyrinth y gaeaf. O gornel ei lygad, gwelodd sut yr oedd llaw y Gwerinoges yn cyfarwyddo eraill i aros. Yna ymunodd â hi.

Gyda'i lygaid dagl, fe gerddodd yn araf ymlaen. Gallai prin weld y ffordd, gan adael ei hun yn dilyn ei greddf. Roedd rhywbeth ynddo ef yn dangos iddo ffordd na wyddai. Am eiliad roedd yn ymddangos pe bai Priest Tehenut wedi dod ochr yn ochr ag ef, gan droi ei ben, ond ni welodd ond y glas mawr, a'i wylio gyda'i lygaid gwyrdd. Roedd y cyrchfan yn agosáu. Teimlai hynny. Roedd y galon yn fyddar, yn canolbwyntio ar y llygaid.

Roedd yr ogof bron yn gylchlythyr, creodd y stalactitau sy'n hongian o'r uchod addurniad rhyfedd o'r ystafell ac roedd bron yn cyffwrdd â'r tabl gwenithfaen sgwâr. Yno fe'i gosododd i lawr. Corff oer bach y bu'r bwrdd yn rhy fawr iddo. Yna ymddiswyddodd. Tynnodd yr holl beth ei wisgo a dim ond mwgwd lumbar a adawodd ef, ac fe orchfygodd ei gorff yn y gwanwyn a oedd yn rhedeg o'r graig. Sychodd i fyny ac yn araf dechreuodd dadwisgo corff marw y ferch ddall. Cynigiodd glas pot o ddŵr seremonïol iddo. Gyda fformiwlâu sanctaidd hebrwng, roedd yn gadael allan o'i chorff a fyddai'n gwneud ei ffordd i'r llys olaf yn anodd. Llosgodd y tanau cysegredig a gosododd y perlysiau persawr i'r fflamau. Wrth iddi adael yn las, roedd yn sefyll tu ôl i ben Imachet a dechreuodd adrodd y geiriau sanctaidd ar gyfer taith y meirw. Geiriau ar gyfer merched bach dall Ba i ddod o hyd i ffordd i fargen haul Ree. Roedd yn aros ar ei ben ei hun. Amser i ben.

"Torrodd ein defod, Meni," meddai'n annifyr.

"Ar hyn o bryd, nid wyf yn ymddangos yn ddoeth i fynnu arno," meddai, yn frowning. "Nid yw'n poeni fi. Yn hytrach, dylech fod â diddordeb mewn dod o hyd i ffordd lle mae'r Parchedig Hemut Neter, heb chi, erioed wedi camu i mewn, heblaw amdanoch chi. "Roedd yna amheuaeth gyfarwydd ynghylch a oedd ef yn un iawn. P'un a yw'r un yn siarad am y proffwydoliaeth a p'un a yw'n fab i ddisgynyddion Horus a Sutech. Ni ellid atal yr amheuaeth hwnnw. Roedd marwolaeth merch fach ddall, y seithfed o Hemut Neter, yr un a oedd â rhodd o weledigaeth, wedi codi'r amheuaeth hwn hyd yn oed yn fwy. Ond nid oedd dim mor hawdd. Y rhai a ymosododd ar eu dinas oedd pobl Siamn, ac mae'n eithaf posibl eu bod yn ymosod arnynt oherwydd eu bod yn cuddio bechgyn. Hyd yn oed yn fwy tebygol, y rheswm dros yr ymosodiad oedd yr awyddus gyda'r hen dechnoleg.

Doedd hi ddim yn meddwl amdano ac yn ofni iddi. Roedd hi'n ofni ei bod hi'n fwy na'r ffaith eu bod wedi ymosod arnynt yn dod o hyd i'w tref. Yna cofiodd hi. Roedd hi'n cofio sut na allai merch fach ateb rhai o'u cwestiynau. Sylweddolodd fod yn rhaid iddi wybod. Pam na wnaethoch chi ddweud unrhyw beth? Efallai y gallai fod wedi'i osgoi.

"Rydym yn chwerthinllyd yn ein anghydfodau," meddai, gan roi ei llaw ar ei ysgwydd. "Mae'n ddrwg gen i," ychwanegodd.

"Ni allwn aros yma," meddai, gan edrych arni. Nid oedd am rwystro unrhyw ymyrraeth, ac nid oedd ganddo sicrwydd ei hunaniaeth. Beth os yw'r peth iawn yw ...

"Rwy'n gwybod," meddai, gan feddwl. Yn sydyn fe sylweddolais ei bod yn blinder. Yn sydyn sylweddolais beth oedd yn dal i aros. "Mae'n rhaid i mi orffwys," meddai hi'n feddal. "Mae'n rhaid i ni ddod o hyd i rywfaint o ateb," ychwanegodd gyda phwyslais.

"Gadewch imi baratoi eich ystafell," meddai, ond mae hi'n ysgwyd ei phen.

"Mae'n rhaid i mi fynd yn ôl. Mae'n rhaid i mi eu sicrhau, "ychwanegodd, gan adael.

Yn sydyn sylweddolais ei fod yn hen. Mae Meni eisoes yn hen. Dim ond ychydig ohonynt oedd yn cofio ... Roedd yn cerdded o gwmpas yr ystafell ac yn meddwl sut y gallai pobl Sanacht fynd yma. Roedd y sefyllfa'n ymddangos yn feirniadol. Roedd y wlad uchaf dan fygythiad cynyddol â'u cyrchoedd. Nid oedd y rheiny o Fehefin yn ei reoli - neu, yn well i ddweud, maent yn mynd allan o law. Yn hytrach na sefydlogrwydd ac amddiffyniad, dechreuodd anhrefn a chychwyn. Dinistrio pobl Sanacht popeth. Maent yn dinistrio'r Mennofer sydd eisoes wedi'i ddinistrio. Maent yn dinistrio'r Deml Saiyi yn ogystal â chofnodion y Cataclysm Fawr. Maent yn dinistrio'r holl weddillion, gan gynnwys temlau y hynafiaid. Nid oeddent wedi ymosod ar Iun eto, ond roedd yn gwybod mai dim ond mater o amser oedd hi. Ni fydd y sŵn yn gwrthsefyll. Mae cyfrinach Hut-Benben yn rhy ddymunol iddo.

Parhaodd ei waith. Drwy dorri, torrodd a thynnodd y coluddion allan, gan gynnwys y galon. Yna sylweddolais ei fod yn colli canabis. Rhoddodd y entrails ar y bowlen, roedd yn ddiffygiol ac yn gorchuddio â natron. Duw a chorff diffygiol mewn dŵr gwanwyn oer. Gadawodd ei gorff yn unig gyda llaincloth a gorchuddiodd gorff y ferch ddall marw gyda'r clogyn gwyn. Gadawodd yr ogof.

Nid oedd yn meddwl dros y ffordd. Gwnaeth restr o'r pethau y mae ei angen arno. Aeth i'r ystafell gyda dwywies. Yno, daeth o hyd i bob peth - hyd yn oed y rhai yr oedd wedi anghofio amdanynt. Roeddent yn gorwedd yn iawn ar gadair olwyn wedi'i orchuddio â brethyn las.

Tynnodd y gart y tu ôl iddo mor gyflym â phosib. Mae angen parhau â'r gwaith. Mae angen i chi ei baratoi ar gyfer taith i'r ochr arall. Yna sylweddolais eu bod ar lan arall Iter.

Roedd ei lygaid yn swlllen â blinder ac yn newynog. Hyd yn oed, nid oedd am adael swyddi.

Ymddangosodd ef fel ysbryd. Roedd yn sgrechian.

"Doeddwn i ddim eisiau eich dychryn," meddai wrthi. Gorchuddiwyd corff y ferch. Sylwodd hefyd yr arwydd ar ffurf siâp ar ei ysgwydd. Pherswadiodd menywod ei bod yn dda gwneud yr hyn yr oedd yn ei ystyried yn angenrheidiol. Nid oedd yn hawdd, ond roedd hi'n olaf yn eu hargyhoeddi. Nid oeddent yn cydbwyso'r corff. Roedd ganddynt ddefod arall. Ond nid oedd y ferch fach yn waed pur, felly maent yn y pen draw wedi magu. "Daeth i gynnig help i chi, ond ni allwn wybod beth ydych chi ac felly ni fyddwn yn ddig os byddwch chi'n gwrthod."

Roedd yn meddwl. Gweithredodd yn awtomatig gan ei fod wedi ei ddysgu yn y deml, fel yr oedd yn ymddangos yn iawn. Ni chredai y gallai fod yn gallu eu hesgusodi trwy weithredu. Nawr digwyddodd iddo fod yn rhaid iddo wneud llawer o ymdrech ar y cynnig o help. Yn enwedig hi.

Chlywodd ar arwydd caniatâd. Ni allai siarad fod yn flinedig nawr.

"Dewch, bwyta a gweddill. Yna byddwch chi'n dewis eich cynorthwy-ydd. Ni chaniateir dynion i'r gofod hwn, "ychwanegodd.

Fe wnaeth Cysgu ei helpu. Ymddengys iddo gael ei ben eto'n lân ac yn gallu meddwl yn gyflym. Aeth i'r sba i olchi ei gorff a safai ei ben, heb orfod poeni am ei wallt, nid oedd ganddo un eto. Nid oedd eisiau unrhyw beth ar ei gorff a allai ddal y bacteria marwol. Dechreuodd blannu ei hun. Cystadleuodd, heb wybod pryd y byddent yn dod ato. Roedd ar frys oherwydd nad oedd cam cyntaf y gwaith wedi dod i ben eto.

Aeth i mewn i'r ogof. Edrychodd o gwmpas. Ar ôl y frwydr nid oedd dim golygfeydd. Cafodd y cyrff marw eu clirio. Roedd y drws ar waith. Mae'n ei brifo'n unig pan gofiais y ferch fach ddall. Roedd yn byw lle'r oedd yn ei gael ac yn siarad mewn gweddi ar gyfer y meirw. Yna daeth chwech o ferched, o'r ieuengaf i'r hynaf.

Astudiodd nhw yn ofalus. Digwyddodd iddo fod yr un ar goll - yr un yn gorwedd ar fwrdd gwenithfaen sgwâr, a chollwyd ei galon eto.

"Ai dyna ef, Maatkar?" Gofynnodd un a daeth ato.

Roedd yn blino. Edrychant arno, a theimlai ei fod yn colli amser gwerthfawr.

"Byddwch yn fwy claf, Achboinue," meddai'r hynaf yn gruffly, gan roi llaw ar ei ysgwydd. "Rydym wedi cytuno i'ch helpu chi, hyd yn oed os ydych chi wedi torri'r rhan fwyaf o gyfreithiau Llety Acacia, hyd yn oed os gwnaethoch chi fynd i Jesser Dzhera, lle mae mynediad i ferched Yswiriant Imachet yn unig.

Cododd ei ben a'i edrych arni. "Mae'n ddrwg gen i," meddai'n dawel, "Doeddwn i ddim eisiau torri eich cyfreithiau a'ch defodau ..." ychwanegodd.

"Rydyn ni'n gwybod hynny," meddai, "ond nid ydym yn gwybod beth rydych chi'n ei ddisgwyl gennym ni. Yr hyn y gallwn ei wneud i'ch helpu chi. "Roedd hi'n sefyll ar y ddaear ar draws y groes, gan annog eraill i wneud yr un peth.

Fe geisiodd esbonio'r gwahanol gamau angenrheidiol i gorff y ferch ddall fod yn barod i redeg ar yr ochr arall fel na chafodd ei Ka ei anghofio, a Ba yn fodlon ar gyfer ei enaid radiant i ymuno â gorymdaith Ra. Ceisiodd hefyd esbonio pam yr oedd yn ymddangos mor bwysig iddo, ond ni wnaeth. Roeddent yn dawel ac yn ufuddhau, ond teimlai ei fod yn anfodlon yn yr awyr na pharodrwydd i'w helpu. Gorffennodd ei araith gyda'r ffaith nad oedd yn sefyll ac roedd ofni na fyddai'n gadael iddo orffen y swydd. Lleihaodd ei ben a chau ei lygaid. Teimlai'n ddiffyg.

Cododd y merched i fyny a'u gadael. Chwiliodd unwaith eto yn y man lle cafodd ei chorff. Cododd ac aeth i orffen ei dasg. Dim ond chwe deg wyth diwrnod oed.

"Mae'n chwerthinllyd," meddai Chentkaus.

"Mae'n anarferol," atebodd yr hynaf. "Peidiwch â chondemnio apriorine yr hyn nad ydych chi'n ei adnabod hyd yn oed os yw'n anarferol." Mae'n bwysig i'r bachgen ac nid ydym yn gwybod pam nad yw'n golygu ei fod yn ddrwg. "

"Seventy diwrnod - mae hynny'n amser hir. Yn rhy hir i fynd i ffwrdd o'n tasgau, "meddai'r un oedd yn warchodwr y ferch ddall. "Mae'n rhaid inni ddod o hyd i un arall yn ei lle. Rhaid inni fod yn saith, "meddai hi. "Rhaid i ni, Nihepetmaat, ddechrau chwilio am le newydd, mwy diogel," meddai wrth yr hynaf.

"Ydy, mae llawer o waith yn aros i ni. Ond rydych chi hefyd yn anghofio bod rhaid i ni ffarwelio ag un ohonom, Maatkar. Ni allwch eich rhyddhau o'r swyddfa, rydych chi'n gwybod ein ceg a'ch tasg. Yn yr un modd, mae Chentkaus - i drefnu popeth i symud bellach yn bwysicach nag unrhyw beth arall. "

"A'r seithfed? Rhaid i chi ddewis y seithfed, "meddai Achnesmerire.

"Bydd yn aros," meddai Nihepetmaat wrthi, "gwyddoch yn dda iawn na fyddwn ni'n cyrraedd y lleuad llawn. Roedd hi hefyd yn gyfaddawd. Nid oedd yn waed pur, ac eto roedd gan un ohonom weledigaeth. Hi oedd ein llygaid, er ei bod hi'n ddall. Fe'i dewisodd hi, ac mae'n debyg ei bod hi'n gwybod pam. "

"Rwy'n cytuno," meddai Achnesmerire, "Byddaf yn mynd."

"Fe wnewch chi fy cynrychioli, Neitokret," dywedodd yr hynaf.

Chlywodd Neitokret, gan dawelu unrhyw sylwadau yn dawel.

"Pam y sant?" Gofynnodd Achnesmerire, gan roi cynhwysydd olew iddo.

Tynnodd y fformiwla a'i edrych arni. "Amser, ma'am. Mae'n mesur amser ac yn atgoffa'r broses. Mae alaw'r fformiwla yn ei gwneud hi'n hawdd cofio beth a sut i gymysgu sut i fynd ymlaen. Mae ei hyd wedyn yn pennu'r amser i gymysgu. Ffordd arall, byddai amser arall a'n gwaith yn ddiwerth. "

"Mae'n swnio'n fwy fel gweddi," meddai Nihepetmaat, gan roi iddo ychwanegyn olew.

"Cymorth." Roedd yn chwerthin ar eu hanwybodaeth, yr hyn yr oedd yn ymddangos yn amlwg. "A hefyd ychydig o amddiffyniad yn erbyn ein camddefnyddio celf gan bobl anawdurdodedig - dyna pam y caiff ei drosglwyddo yn lafar yn unig. Gallai rhai cynhwysion ladd dynol. Ni fydd yn brifo'r corff marw, "ychwanegodd, a pharhaodd i weithio.

Dechreuodd y ddau fenyw dyfu gwallt a oedd yn eu halogi pan ddaethon nhw i'w helpu. Maent yn rhoi'r gorau i brotestio trwy esbonio iddynt yr egwyddorion i'w dilyn wrth ymdrin â'r corff marw. Nawr, nid oedd perygl. Roedd y gwaith yn dod i ben. Roedd yr olew yn gymysg, ac felly dechreuodd beintio'r corff. Dechreuodd o'i draed. Gwnaeth Achnesmerire ei wylio am foment, yna dechreuodd i beintio'r llall. Fe'i gwyliodd hi. Gwnaeth hi'n dda, felly fe adawodd ei choesau a'i symud i'w breichiau. Dangosodd Nihepetmaat beth i'w wneud. Gweddillwch am ychydig.

Roedd yn sefyll wrth ymyl y llinyn yn rhedeg i lawr y wal graig a chau ei lygaid. Fe'i gwelodd ei hun yn eiddo ei deml. Cerddodd trwy ei holl gorneli a cheisiodd Chasechem. Ceisiodd drosglwyddo'r holl luniau yr oedd wedi eu hadfer. Corff y ferch farw, lleoliad y frwydr, y sgwrs gyda'r cerrig ...

"Ni ddylech chi," meddai Nihepetmaat yn dawel, gan ymyrryd â'i ganolbwynt.

"Beth?" Gofynnodd â llais di-lais ac agorodd ei lygaid.

"Rhaid i chi beidio â bradychu ein sefyllfa. Fe fyddech chi'n ein peryglu. "Yn ei llais roedd cysgod ofn rhyfeddod.

"Dwi ddim yn gwybod ble ydw i," meddai wrthi. Gwelodd ei phryderon, gan ychwanegu, "Roeddwn i'n edrych am fy athro. Pan wnes i adael, roedd yn sâl. Peidiwch â bod ofn Mrs. Nihepetmaat, nid wyf yn gwneud unrhyw beth o'i le. "Fe safodd i edrych ar waith y merched a pharhau i weithio. Dechreuodd coesau a breichiau lliwio. Gwyddai, pan fyddai wedi gorffen ei waith, byddai'r ferch ddall yn edrych yn fyw. Roedd hi bron yn syrthio i gysgu. Bob dydd roedd yn sefyll uwchben ei chorff, gan geisio cofio pob manwl o'i hwyneb. Tynnodd ei hwyneb i mewn i'r tywod, ac yna gwthiodd y llun oherwydd ei fod yn ymddangos iddo nad oedd yn cyfateb i realiti. Ar ôl pob un o'i ymdrechion a fethodd, fe'i safodd gyda'i ddwylo yn gorffwys ar y bwrdd desg carreg, a dynnodd ei ddannedd, tynhau ei gorff fel bwa. Roedd yn ddig â'i dicter dros ei anghymhwysedd. Yna dechreuodd y garreg wenithfaen siarad. Teimlai ei wres meddal i lawr ei enaid cythryblus a theimlai ei palms ar ei wyneb wrth iddynt edrych ar ei wyneb. Daeth dagrau yn ei lygaid a dechreuodd i grio. Am eiliad, ond dim ond am gyfnod byr iawn, dim ond bachgen sydd wedi'i adael yn unig oedd yn teimlo mor unig. Cyflymodd y teimlad hwnnw yn gyflym.

"Rydym ni wedi gwneud," meddai Achnesmerire wrthynt.

"Rydym bron yn digwydd," meddai Chentkaus wrthynt, "pecynom y rhan fwyaf o'r pethau. Mae gennym le i ddod o hyd iddynt a gallwn ni ddechrau eu symud. "

"A beth yw'r broblem?" Gofynnodd Nihepetmaat iddynt.

"Yn y lle ei hun," atebodd Neitokret. "Mae tu hwnt i'r hyn yr ydym yn dymuno. Ychydig o'n heibio ac yn bell oddi wrth Sai. Am beth amser byddwn yn cael eu torri oddi ar eu byd. "

"A bachgen?" Chentkaus Gofynnodd.

"Bydd hi'n dod gyda ni. Ar y pwynt hwn byddai'n beryglus ... "roedd hi'n stopio ac nid oedd yn deall y ddedfryd. "Bydd hi gyda ni," meddai Nihepetmaat yn bendant, yn dod allan o'r ystafell.

Mae corff y ferch ddall yn gorwedd mewn sarcophagus. Eisteddodd wrth ymyl y llinyn, ac roedd ei lygaid ar gau, ac roedd yn ymddangos i gysgu. Ond nid oedd yn cysgu. Bob amser yn gweithio ar ei thaith olaf, nid oedd ganddo amser i feddwl am yr hyn oedd yn digwydd yma. Pwy ydyn nhw, ble maen nhw a beth sy'n digwydd o gwmpas. Dechreuodd meddyliau nawr ffynnu gyda chryfder anhygoel, ac nid oedd yn gallu eu datrys. Caeodd ei lygaid a dechreuodd gyfrif ar ei anadl. Gweddïodd mewn gweddi, gan feddwl y byddai'n ysgafn ei hun. Roedd ei law yn cyffwrdd â'r amulet ar ei frest. Nid oedd yn helpu. Agorodd ei lygaid. Cododd a dringo o dan y dŵr iâ. Mae'n gadael iddi redeg y corff i lawr. Am y tro cyntaf ers ei marwolaeth, roedd taith rhydd ei galar yn llawn. Dagrau dywallt allan o'i lygaid ac wedi'u cyfuno â dŵr y gwanwyn. Yna troiodd at y graig a gosododd ei ddwylo arno. Gadewch iddo weld ei ddwylo. Roedd yn canfod strwythur y garreg. Roedd yn canfod beth oedd y dŵr wedi'i wneud gyda'r wyneb, sut roedd y graig wedi ei chwistrellu a sut y cafodd ei gloddio lle'r oedd. Gyda llaw, dim ond gyda'i ddwylo'n pwyso yn erbyn y garreg aeth ymlaen ac yna ymlaen. Ymddengys iddo deimlo'n hoff o awyr. Roedd ganddo grac. Yna agorodd ei lygaid. Roedd y crac, bron yn anhygoel, yn rhy syth. Pwysiodd ar y garreg a throi.

Y tu mewn oedd y golau. Mae'r golau yn wan a'r nifer o bethau a welodd am y tro cyntaf yn ei fywyd ac nad oeddent yn anhysbys iddo. Roedd y gofod o'i flaen yn debyg i dwnnel enfawr gyda waliau llyfn. Roedd y twnnel yn troi i'r chwith i'r dde, felly aeth, gan ofyn y byddai'r ffordd yn ei arwain. Roedd yn rhaid i'r twnnel fod yma am amser hir, yn ôl y llwch sy'n cwmpasu'r waliau a llawr y blociau cerrig mawr. Aeth e'n hir, prysur. Yn hytrach, roedd yn gwybod ei fod yn gwybod ei fod wedi cyrraedd rhywle na wnaeth, ac roedd yn frys. Roedd twneli mawr wedi'u cysylltu â'r prif dwnnel. Fe'u hanwybyddwyd hwy nawr. Gwelodd gyfres o droed ar y ddaear yn y llwch. Sylwodd. Yn y pellter gwelodd y golau, roedd rhaid gadael allan rywle. Yn sydyn, cymerodd un ohonynt y llwybr. Roedd hi'n edrych arno gyda syfrdan ac anghymhwysedd. Ac fe stopiodd yn sydyn, yna cymerodd y cabinet oddi wrth ei heibio a gofynnodd, "Ble wyt ti, wraig?"

Cofiodd, "Dewch ar ôl i mi," meddai, gan droi i mewn i'r coridor ochr. Stopiodd o flaen y drws, cymerodd y cabinet ac edrychodd arno. "Fe awn i fy hun." Roedd hi'n diflannu y tu ôl i'r drws.

Safodd am eiliad, yna parhaodd ei ffordd allan drwy'r brif dwnnel. Roedd am weld yr adeilad cyfan o'r tu allan. Roedd am wybod sut roedd yn edrych ac yn debyg i'r adeiladau yr oedd yn eu hadnabod neu eu hadeiladu o'i freuddwyd.

"Sut y gallai ddod o hyd i'w ffordd?" Gofynnodd Neitokret. Roedd y cwestiwn yn fwy tebygol o gael ei chyfeirio ato nag i'r rhai eraill oedd wedi dod at ei gilydd.

Edrychodd yr eraill arni fel petai'n aros am yr ateb, neu am nad oedd Neitokret yn anaml wedi dweud unrhyw beth. Roeddent yn dawel. Roedd pawb yn ymwybodol bod amseroedd yn newid. Roedd pawb wedi blino.

"Na, ni allai wybod am y fynedfa. Roedd yn rhaid iddo fod yn gyd-ddigwyddiad, "ychwanegodd gyda pheth pwyslais, ond roedd yn swnio fel ei bod am argyhoeddi ei hun.

"Mae gormod o sydyn," meddai Meresanch yn feddylgar.

"Beth ydych chi'n ei olygu?" Dywedodd Maatkar yn anffodus.

Meresanch ysgwyd ei phen. Nid oedd hi am esbonio rhywbeth na wnaeth hi ei datrys. Yr hyn na fu mor eglur eto. Yr hyn a oedd yn glir iddi oedd bod yr amseroedd wedi newid. Gallai eu hamser, hyd yn oed pe baent yn ceisio, yn dod i ben. Efallai ei bod hi'n gwybod hefyd - merch fach ddall. Pe bai hi'n gwybod mwy nag y dywedodd wrthynt, na fyddai hi'n gwybod hynny mwyach.

Roedd tawelwch o gwmpas. Tawelwch caled. Clywwyd anadl pawb.

"Nawr nid dim ond ein peth," meddai yn nhawelwch Nihepetmaat, "Siaradaf â Menim ac yna fe welwn ni."

Roedd e'n eistedd yn yr ardd ac yn meddwl pam y galwodd yr hen ddyn iddo. Nid oedd yn gwbl glir o ymddygiad menywod a oedd rhywbeth yn euog ai peidio. Yn dal, roedd yn poeni. Roedd ganddo lawer o gwestiynau hefyd ac roedd ofni na fyddai'r hen ddyn yn eu hateb. Roedd am wybod rhywbeth am yr hyn a welodd. Roedd am wybod mwy am y ddinas o'r garreg i fyny yno, roedd am wybod beth sy'n gwneud y tu mewn i'r twnnel a thu mewn i brif adeilad y ddinas garreg. Roedd y tensiwn y tu mewn yn codi ac nid oedd yr hen ddyn.

Roedd yn meddwl sut roedd y ddinas wedi newid yn y gorffennol tra roedd yn neilltuo ei dasg. Erbyn hyn roedd yn debyg iawn i gaerfeydd anuniongyrchol. Roedd hyd yn oed y bobl a oedd yn aros yma yn ymwybodol eu bod yn wyliadwrus ac nad oeddent wedi gwella o'r ymosodiad a brofwyd ganddynt. Pan ddaeth yma, roedd y ddinas yn oasis o dawelwch a heddwch. Ddim yn anymore. Roedd yna densiwn ac ofn. Cafodd yr ofn, a oedd arno o bob ochr ac aflonyddu ar ei ganolbwyntio, ei drosglwyddo iddo, ac ni allai ddianc ef yn unrhyw le. Roedd yn gasáu'r teimlad hwnnw.

Cerddodd o gwmpas yr ystafell ac roedd yn meddwl. Dim ond wythnos ar ôl eu sgwrs na allai hi ddod o hyd iddi ei heddwch mewnol i wneud yr hyn roedd hi'n ei wneud. Efallai ei fod yn iawn. Efallai ei fod yn iawn oherwydd bod yn rhaid iddo adael yr hen un a dechrau'n wahanol. Roedd y sefyllfa'n ansefydlog ers amser maith - roedd hi'n ymwybodol ohono ar ôl iddynt orffen gwrthryfel y rhai o Kus, ond nid oedd hi am gyfaddef hynny. Yn union fel nad oedd hi am gyfaddef y nifer cynyddol o frwydrau rhwng y De a'r Gogledd. Efallai mai oherwydd bod Nebuithotpimef yn debyg iawn iddynt - dim ond yn ôl eu maint. Efallai ei bod hi'n amser da iawn i newid pethau ac yn olaf derbyn bod eu llywodraeth wedi dod i ben gyda'r Cataclysm Fawr. Yn sydyn sylweddolais ei fod yn marw. Mae hyd eu bywydau wedi lleihau, nid yw plant bellach yn cael eu geni. Caiff gwybodaeth a gedwir mewn temlau ac archifau ei ddinistrio i raddau helaeth er mwyn peidio â mynd i mewn i ddwylo'r Sanacht.

Newidiodd ofn chwilfrydedd. Eisteddodd yng nghanol aderyn mawr ac edrychodd i fyny ar y ddaear. Roedd y daith honno'n debyg i hedfan breuddwydion. Mae'n prin ddarllen geiriau'r hen ddyn - ond dim ond yn fuan. Bydd ond yn meddwl amdanynt wedyn. Roedd yn gwylio set yr Haul ac mae ei lys yn dechrau blodeuo. Dechreuodd yr aderyn fawr fynd at y ddaear. Gadawodd ei stumog wrth iddo weld y ddaear. Roedd ofn yr effaith, ond ni wnaeth. Stopiodd yr aderyn mawr, a daeth chwilen anferth ato, a'i dynnu allan i'r deml. Yn olaf, roedd yn rhywle yr oedd yn ei wybod - neu o leiaf ychydig fel yr oedd yn ei wybod. Treuliodd ei goesau ychydig wrth iddo gamu ar y tir cadarn, ond syrthiodd ei galon o'r garreg.

"Peidiwch â siarad a pheidiwch â gofyn," dywedodd yr hen ddyn wrth iddo gerdded i mewn. Ceisiodd ei gymeradwyaeth, ond nid oedd yn fodlon. Roedd ganddo gymaint o gwestiynau ac nid oedd yn gywilydd iddo ofyn. Hyd yn oed wrth iddo sylweddoli bod y rhan fwyaf o'r cwestiynau a ofynnodd iddo, roedd yn dal heb ei hateb.

"Dydych chi ddim yn byw yn eu plith, peidiwch â bod mor ddrwg gennym!" Roedd y llais a glywodd yn ddig. Roedd hefyd yn clywed toriad nerfus drwy'r ystafell.

"Dwi ddim," meddai'r hen ddyn yn dawel. "Fi jyst yn meddwl a oedd angen lladd 48 mil ac a ellid ei osgoi? Dyna i gyd. "

Am eiliad roedd tawelwch, a phenderfynodd Achboin mai dyma'r amser iawn i fynd i mewn. Am y tro, nid oedd wedi ei weld eto, ond eto roedd yn dal i guddio colofn uchel.

"Mae'n ddrwg gennym," meddai, y mae ei lais nad oedd yn ei wybod. "Rydych chi'n gwybod, rwyf wedi bod yn meddwl amdano'n ddigon hir. Yr oeddwn yn meddwl lle'r oedd y camgymeriad yn digwydd. Ar y dechrau roeddwn yn beio rhai o Saje, ond yr wyf yn meddwl na allai hyd yn oed eich gwneud yn fwy "Roedd seibio:". Rwy'n meddwl tybed a ydynt yn ymddwyn yn rhy gyflym, bod gennym gofynion uchel iawn ar y rhai o'r gogledd, yn ogystal ag y gall consesiynau ond yn gwneud y tu hwnt i derfyn penodol. Yna dim mwyach. Dinistrio templau hynafol, y beddrodau hynafol - fel petai'n dymuno dileu ein hanes cyfan. Atal mynediad i'r mwyngloddiau copr ... Yn y pen draw, troi yn erbyn y rhai o Sai, a'r canlyniad oedd dinistrio'r llyfrgell gyfan. Mae'r holl gofnodion gwybodaeth neutříděné eto, mynd yn ôl ddwfn i mewn amser ac yn y dyfodol, aeth i fyny mewn fflamau "Mae brawddeg olaf sgrechian bron, ond wedyn, ar ôl saib, parhaodd:". Edrych, yr wyf wedi cyflawni fy dasg. Heblaw, nid dim ond gwrthddywediadau mewnol ydyw. Mae ymosodiadau o'r tu allan hefyd yn dod yn fwy a mwy aml ac yn ddinistriol. Roeddent yn gallu dinistrio popeth a oedd yn aros. Maent bron yn dinistrio Iunu. Maent wedi dewis yr holl ddinasoedd a'r rhai y maent wedi eu hadnabod ... "

Roedd yr hen ddyn am ddweud rhywbeth, ond fe'i gwelodd. Ymyrrodd ar araith y dyn anhysbys gydag ystum a galwodd i Achboin ddod yn nes ato.

"Ai hynny?" Gofynnodd yr hen ddyn, a dechreuodd edrych arno. Cafodd y dyn ei anafu. Mae ei law dde wedi'i lapio, ei garcyn sgarw ar ei wyneb.

Nid oedd Achboinu yn synnu ei weld. Roedd yn arfer da. Roedd yn meddwl lle roedd y dyn yn gwybod. Roedd y dyn bron mor fawr â'r hen ddyn fel y ddinas dan ddaear, ac eto ni allai gael gwared ar yr argraff ei fod wedi ei weld rywle. Yna cofiodd. Roedd yn cofio'r amser yr oedd wedi aros yn ei deml. Roedd yn cofio ei wyneb a'i wyllo cyn yr un a oedd yn rheoli'r wlad honno. Roedd y dyn yn chwerthin. Roedd yn chwerthin pan ddaeth dagrau o'i lygaid. Roedd Achboin yn embaras, ond yna teimlai fod llaw yr hen ddyn ar ei ysgwydd. Roedd y dyn yn chwerthin, yn bowlio, ac yn rhoi llaw iach iddo i'w helpu i sefyll i fyny.

"Mae'n ddrwg gen i," meddai'r hen ddyn, yn ymddiheuro, ac roedd ei wyneb yn ddifrifol, "Doeddwn i ddim yn disgwyl i blentyn, ac nid oeddwn i'n disgwyl yr adwaith hwnnw." Yna, eisteddodd yn edrych ar Achboin ac yna'r hen ddyn. "Na, ni fydd yn gweithio. Ni fyddai'n ddiogel yma. Mae'n dal yn rhy ifanc. Byddai'n rhy beryglus yn y sefyllfa hon. Efallai yn ddiweddarach. Pan fydd yn cyrraedd. "

"Ni fydd hi'n ddiogel gyda ni chwaith. Dechreuodd y cyrchoedd ar y ddinas godi a chawsom ein gorfodi i symud rhai o'r pethau i'r mynyddoedd yn y De. Ychydig iawn a dwi ddim yn gwybod pa mor hir y byddwn yn cadw'r ddinas. "

"Beth sydd mor arbennig amdano?" Gofynnodd Pharo. "Maent yn edrych yn fwy tebyg iddynt."

"Pe bai wedi aros yn y deml ers peth amser ... parhaodd. Fe allai ddysgu, "meddai wrtho, ac yn atal yr amheuaeth ynghylch hunaniaeth bachgen. Am nawr, meddai, gan adael i bethau fynd am ddim.

"Nid wyf yn argymell," atebodd. "Nid wyf yn argymell," pwysleisiodd unwaith eto. "Dwi ddim yn ymddiried ynddynt. Ac mae digon o'r Gogledd ac yma yn peidio â bod yn ddiogel. "Yna sylwi ar amulet amddiffynnol yn y bechgyn gwddf. Plymiodd i lawr a'i gymryd yn ofalus yn ei ddwylo. Silently hebog Eyed, yna dychwelodd i frest y bachgen: "Roedd hefyd yn fy athro," meddai, gan edrych i mewn i'w lygaid.

Edrychodd Achboin i mewn i lygaid y meistr, ac yn sydyn daeth ystyr y geiriau hynny ato. Daeth ton o ofn iddo. "Oedd e?" Gofynnodd yn sydyn. "Beth sydd o'i le gydag ef?" Roedd ei draed yn ymddangos o dan ei draed.

"Roedd ef," meddai Nebuithotpimef. "Nawr mae e ar y lan arall. Roedd yn ddyn mawr. Gwych gyda'i galon a'i ddoethineb. " "Dinistrio'r deml oedd ei waith hefyd," ychwanegodd yn ddrwg i'r hen ddyn, gan sylweddoli bod hyd yn oed dynion Sanacht wedi taro.

"Gadewch imi fynd, syr." Cafodd ei gwddf ei dynnu â phoen, a chafodd y geiriau eu crybwyll yn aneglur. Gadawodd Achboin yr ystafell a gweddïodd. Gleddodd dros farwolaeth y dyn oedd bron ei dad. Roedd yn gweiddi am y bond olaf i ddiflannu gyda'r un a wyddai nad oedd yn perthyn i unrhyw le. Ar gyfer y rhai Gwych, fe'i gwelodd ei hun yn rhyfedd. Maent yn edrych arno fel anifail egsotig. Bu farw Chasechem, mae merch ddall marw wedi marw. Teimlai ar ei ben ei hun, yn ddifrifol ar ei ben ei hun. Roedd yn ysgwyd am amser hir, nes iddo wlychu gyda chrio a thristwch.

"Beth sydd mor arbennig amdano?" Gofynnodd yr hen ddyn eto.

"Posibiliadau," atebodd. Gwnaeth pawb sylweddoli bod eu hamser wedi gorffen. Fe wnaeth pawb sylweddoli mai nhw oedd y olaf. Pan newidiodd y Ddaear, dim ond y rhai a oedd yn gallu addasu eu hunain wedi goroesi. Ond maent yn talu eu pris. Mae'r oedran y mae ei hynafiaid yn byw drwyddi draw wedi'i fyrhau ac yn cael ei golli yn gyson, nid yw plant yn cael eu geni - mae'r treigladau a achosir gan dorri Maat y Ddaear yn genedlaethau o genhedlaeth i genhedlaeth. Mae hen wybodaeth yn cael ei anghofio'n araf, a beth sy'n weddill - yr hyn y gellid ei arbed o hyd - yn araf ond yn sicr yn torri ar wahân. A beth oedd y gwaethaf, roeddent yn ymladd â hwy eu hunain. Mae pob un ohonynt yn amddiffyn eu tiriogaeth. Roedd pawb yn ymwybodol ohono, ond nid oeddent yn siarad amdano. Roeddent yn ofni.

"Ydy hi'n wir yn cael ein gwaed?" Gofynnodd.

"Ydw, cymaint ag y gwnewch chi," atebodd yr hen ddyn, ond roedd ei feddyliau'n wahanol. Yna edrychodd arno a gwelodd ofn.

"A wnaethon nhw ei ddewis o Fehefin?" Gofynnodd yr hen ddyn.

"Na!" Atebodd. Roedd tawelwch am eiliad. Gwelodd wyneb y dyn o flaen ef. Nid oedd yn edrych i fyny a distawrwydd wedi newid i ymladd dawel. Ond nid oedd Meni eisiau ymladd. "Mae'n fwy anodd nag y gallwch chi ddychmygu. Yr ydym yn ei ddiogelu rhag rhai o'r Iun, o leiaf nes ein bod yn glir. "

"Beth sy'n glir?" Roedd anfodlonrwydd yn ei lais.

"Yn ei le ac ynddynt," meddai'n fras, gan ychwanegu, "Ydych chi'n gwybod pwy sy'n ddibynadwy?"

"Bachgen neu offeiriad o Iun?" Gofynnodd yn annwyl.

Nid oedd yn ateb. Roedd yn edrych arno am gyfnod hir ac yn meddwl a oeddent wedi dewis yn dda y tro hwn. P'un a oedd wedi'i baratoi'n dda. Gwelodd fwy na digon, efallai gormod. Ond dyma'r pŵer y gall ei newid oherwydd mae wedi newid y Siaml. Yn yr achos hwnnw, bydd yr hyn y mae'n ei wybod yn dod yn arf peryglus yn nwylo plentyn.

"Mae wedi mynd yn hir," meddai Pharo, gan droi ei wyneb i'r drws. Cafodd ei ddiddymu gan gyfweliad ag ef a'r anafiadau a ddioddefodd. Gofynnodd am esgus i roi'r gorau i'r sgwrs, aeth i chwilio am fachgen.

"Ewch i fyny, bachgen," meddai, yn ysgwyd hi'n ysgafn. Syrthiodd y clogyn oddi ar ei ysgwyddau a datgelodd arwydd ar ffurf siâp. Mae Nebuithotpimef wedi paletio. Yna roedd ton o wrthryfel.

Mae llygaid Achchina yn fflachio yn agored.

"Dewch, rwyf am i chi fod yn bresennol yn ein sgwrs," meddai wrthym yn sydyn a'i hanfon at y neuadd. Ceisiodd dawelu ei hun. Roedd teimladau rhyfedd a chariad yn newid yn gyflym. Pwysiodd ei flaen yn erbyn y golofn a cheisiodd anadlu'n rheolaidd.

Cerddodd i mewn i'r neuadd. Daeth y dynion o'r deml bwyd a'u gosod ar fyrddau parod. Gwelodd Achboin ei fod yn newynog. Cwympodd y cig a gwrandawodd. Nid oedd erioed wedi bod mewn cyfweliad o'r fath o'r blaen. Roedd yn meddwl beth oedd celfyddyd llywodraethu wedi ei ddyfarnu. Hyd yn hyn mae wedi cwrdd â bywyd yn unig yn y deml a'r ddinas. Ni allai ddychmygu pa mor fawr oedd yn rhaid i Pharo reoli. Roedd wedi clywed am yr ymladd, ond nid oedd wedi cyffwrdd ag ef. Yn anaml anaml yr ymosodwyd â thriblau, yn enwedig y rhai nad oeddent yn y dref. Roedd yna rwystrau pŵer mewnol yno, ond roedd y rhyfeloedd yn bennaf y tu allan. Ond yna sylweddoli ei fod hyd yn oed yn sefyll yn bell o'r wlad ogleddol, ac eto roedd y milwyr Sanacht yn ei chodi.

"Beth i symud i'r gogledd, yn nes at y delta? Adfer gogoniant Hutkaptah, "gofynnodd yr hen ddyn. "Efallai y byddai'n well cael eich gelynion o fewn cyrraedd."

"Ac i ryddhau'r ffin ar gyfer estroniaid ymosodol?" Opposed Nebuithotpimef. "Heblaw, rydych chi'n anghofio ein bod wedi bod yn eich gwthio i fyny o'r fan hon yn y gogledd. Nid yw'r ffordd yn ôl mor syml â'ch barn chi. "

"Y Parchedig Nimaathap," meddai wrth Achboin, a pharodd. Roedd yn disgwyl cosb am neidio i mewn i sgwrs dynion, ond roeddent yn edrych arno ac yn aros nes iddo glywed y ddedfryd. "... mae'n dod o Sai. Ef yw'r uchaf o'r Parchedig Hemut Neter. Efallai nad yw priodasau bellach yn ddigon. Mae'r ymladd yn rhy ddiflas ac yn gwanhau. Yna, nid oes pŵer yn erbyn ymosodwyr tramor. Efallai ei bod hi'n bryd i ferched helpu, "meddai. Fe sychu ei wddf mewn ofn ac ofn, ac felly yfed. "Merched o'r delta a'r de." Dywedodd, edrych yn ofni wrth Pharo.

Edrychodd y ddau ddyn ar ei gilydd. Roeddent yn dawel. Eisteddodd a'i wylio. Ar eu hwynebau neu ddiddymu, felly cafodd ei dawelu. Ymddengys bod y meddyliau'n fwy clir ac yn rhedeg i mewn i gynllun clir. Roedd mannau gwag yn dal yno, ond gellid ei lenwi. Nid oedd yn gwybod sut, ond roedd yn gwybod mai dim ond mater o amser a gwybodaeth oedd.

"Wrth i chi ddychmygu," Gofynnodd Nebuithotpimef, "ni wnaeth y merched ymuno â'r ymladd. Mae ganddynt dasg wahanol. Ni fydd torri'r rhwystr yn hawdd. "

"Mae'n gwybod, neu'n hytrach yn clywed, tasgau merched. Treuliodd ddigon o amser yn eu deml, "meddai'r hen ddyn. Edrychodd Nebuithotpimef at y bachgen yn syfrdanol. Gwelodd ei fod eisiau gwybod mwy, ond yr oedd yr hen ddyn yn ei atal:

"Nawr, gadewch iddo orffen yn awr. Mae ei Ib yn berffaith ac nid yw'n cael ei effeithio gan ddysgu ac ofn pŵer neu bŵer. "

"Ni fydd y frwydr yn datrys unrhyw beth. Mae hyn yn eithaf clir. Bydd y 48 mil o ddynion nawr ar goll mewn mannau eraill. Nid oes ffordd gyflym, syr. Ond yn raddol, os yw tir yn barod, gellir gwneud cychwyn newydd. Gallai hyn helpu menywod. Mae'n bosibl newid traddodiad - i'w gyfnewid am un arall, ond mae'n cymryd amser ac eisiau cydweithio. Mae angen i'r temlau ddechrau cydweithredu a pheidio â chystadlu. Mae hefyd yn angenrheidiol i ddewis y rhai sy'n ddibynadwy waeth beth fo'u statws. Yna gallwch chi ddechrau adeiladu. Ddim yng nghanol y delta - byddai'n beryglus ond yn agos iddi. Mae dinas y ddwy wlad gyda'i gilydd am y tro cyntaf yn lle cyfleus. Yr ystum hon fyddai dechrau gobaith. I ddychwelyd Tameri i'w hen ogoniant tra hefyd yn cael y Dir Isaf dan reolaeth. Dim ond yn raddol, syr, allwch chi gael yr hyn na wnaethoch chi ei gael drwy'r frwydr. "

"A'r Tir Uchaf? Ni fydd hi'n cael ei ddiogelu rhag cyrchoedd ... "

"Na, mae gormod o temlau a dinasoedd. Mae'n ymwneud â chryfhau eu cyfrifoldeb dros y diriogaeth sydd wedi'i ymddiried. Mae'r rhan fwyaf ohonynt ... "Parhaodd, heb wybod beth i'w enwi. Nid oedd yn perthyn rhyngddynt, nid oedd yn perthyn i'r llall. "... o'ch pobl. Mae'r ymosodiadau o'r de yn llai peryglus - am y tro, mae'r Núbijce wedi meistroli, oherwydd yn gwrthdaro i lawr yno, mae'n aml yn digwydd. Rwy'n beirniadu o'r hyn a ddywedasoch yma. "

Roedd yn meddwl ei eiriau. Y gwir yw ei fod hefyd yn dylanwadu ar stereoteipiau. Nid oedd erioed wedi ystyried cydweithrediad â Hemut Neter, am y tro yr oedd ef ond yn ymladd â nhw. Nid oeddent yn arfau, ond maent yn ymladd yn eu gorchmynion o temlau, gydag amodau nad oedd bob amser yn fuddiol iddynt. Efallai mai'r rheswm yw bod eu rolau wedi'u gwahanu. Maent yn ceisio symud ymlaen, ond maent yn amddiffyn yr hyn oedd. Nid ydynt yn hoffi rhoi rhywun i'w lle. Mae ganddynt ofn y gellid camddefnyddio gwybodaeth. Wedi'i gam-drin gan ei fod wedi bod lawer gwaith. Cyfathrach gyffredin. Diogelu'ch un chi. Nid yw'n gwneud unrhyw beth da. Mae'r wlad yn dal i gael ei rannu, er bod gofynion pŵer Sanacht wedi cael eu hadlewyrchu hyd yn hyn, ac mae cyn lleied o lawer. Efallai bod y plentyn yn iawn, mae angen dod o hyd i ddulliau newydd ac i fynd ar ffordd arall, fel arall ni fydd unrhyw gyfle i oroesi naill ai ar eu cyfer hwy neu ar gyfer y llall. Wel, mewn unrhyw achos, nid ar eu cyfer.

"Rydych chi yn y deml?" Gofynnodd. "Mae'n anarferol iawn, ac mae'n fy syfrdanu bod Nihepetmaat wedi ei gyfaddef." Roedd yn glir iddo pam ei fod yn ei amddiffyn rhag rhai Ion. Nawr, ie. Yr hyn na wyddai oedd pa beryglon y mae'r bachgen hwn yn ei roi iddo. Roedd yn smart. I ei oedran efallai gormod. Maent yn darparu addysg. Ac, ar ôl amddiffyn, gallai Hemut Neter achosi perygl difrifol iddo. Roedd yn cael trafferth gydag ofn a'r awydd i gael plentyn o'i waed. Ofn ennill.

"Na, syr, nid ydyw. Roedd fy arhosiad yno yn gyd-ddigwyddiad, "meddai, a chwerthin yn uchel. Roedd yn cofio Tehenut yr offeiriad. Efallai y byddai'n well dweud ewyllys Duw, ond gadewch iddo fod. Nid oedd yn pennu ei hun.

"Fe'i dewiswyd gan Sai," meddai'r hen ddyn, "y rheini y gellir ymddiried ynddynt," ychwanegodd wrth iddo weld golwg a chynnydd syfrdanol Nebuithotpimef. "Mae'n amser i orffwys. Yfory bydd taith ddiflas yn aros i ni. Eto, eto, ystyriwch a fyddai'n well rhoi amddiffyniad iddo. O leiaf ar ôl symud. "

"Na," meddai'n rymus, gan roi sylw i Achboin i adael. Yna edrychodd yn annifyr yn Meni, "Pryd wnaethoch chi eisiau dweud wrthyf? Gwelais arwydd. "

"Mae gan bob peth ei amser ei hun," meddai wrthym. "Ond os ydych eisoes yn gwybod, dylech ystyried eich penderfyniad unwaith eto."

"Na, gadewch iddi aros lle y mae. Eto daeth ei amser "Edrychodd ar yr hen ddyn, a dywedodd:". Mae'n fwy diogel lle mae, yn credu i mi "Argyhoeddedig ei hun bod yn rhaid i bopeth unwaith eto yn meddwl am y peth, ond yn ofni y Meni yn arolygu ei ofn..

"Mae'n rhaid i chi ddewis y seithfed," meddai Achnesmerire. "Mae'n amser. Mae pethau'n barod a dylem ddechrau edrych. "

"Rwy'n ymwybodol o hynny," atebodd Nihepetmaat, ac yn hongian. Nid oedd hi am ddweud wrthi beth oedd yn rhaid iddi ei wneud. Anfonodd yr adroddiadau allan ac roedd yr atebion yn anfoddhaol. Anfoddhaol iawn. Ni enwyd unrhyw blentyn o waed pur. Maent yn hen. Maent yn hen ac nid oes neb ar ôl.

"Mae'n rhaid ichi ddweud wrthyn nhw," meddai yn nhawelwch Neitokret. Edrychodd arni hi. Roedd hi'n gwybod nad oedd yn hawdd o gwbl. Roeddent yn gobeithio dod o hyd i rywun yn dawel. Roeddent hefyd yn cysylltu â'r rheiny o wledydd tramor, ond yr ateb oedd yr un peth bob tro. Nid oedd y olaf ohonynt yn waed pur. Nawr mae'r gobaith olaf wedi gostwng.

Roeddent yn dawel. Roeddent yn gwybod y nifer y mae angen ei ychwanegu. Profodd ei hun. Roedd yn symbol, ond hefyd yn ffiws i'w gadw. Tri ochr y triongl a phedair ochr y sgwâr. Roedd dod o hyd i ferch arall ymhlith pawb sydd â'u gwythiennau yn cylchred o leiaf ychydig o'u gwaed yn dasg superhuman. Ac mae'n cymryd amser. Llawer o amser - ac fe wnes i gyd sylweddoli hynny.

"Efallai y byddai ateb," meddai yn nhawelwch Nihepetmaat. "Nid yw'n ddelfrydol, ond bydd yn rhoi amser i ni ddewis." Parhaodd hi. Roedd hi'n ofni ei bod yn derbyn ei chynnig.

"Siaradwch," meddai Maatkar.

"Mae'r bachgen yma," meddai hi'n dawel, ond roedd ei neges fel pe bai chwyth wedi digwydd gerllaw. Roedd hi'n atal eu protestiadau gyda'i ystum palmwydd. "Gadewch i ni gael ein pen yn gyntaf ac yna byddwn yn siarad amdano," meddai'n bendant. Felly mor gryf ei bod hi i gyd yn synnu. Cododd hi a cherdded i ffwrdd. Maent hefyd yn codi, ond roedd eu hymadawiad ychydig yn embaras. Ni allent gredu ei bod hi'n awgrym anarferol.

Roedd unwaith eto mewn aderyn mawr. Mae'r mwg yn dod allan o'i gefn yn cwympo fel sarff. Roedd yn cofio ei freuddwyd - y ddraig yr oedd yn hedfan arno. Nawr fe fwynhaodd y blynyddoedd. Mwynhaodd ei wylio i lawr. Roedd fel ei freuddwyd, ond nid oedd unrhyw wlad yn troi.

"Ble rydyn ni'n mynd?" Gofynnodd yr hen ddyn. Nid oedd yn disgwyl yr ateb. Nid oedd erioed wedi ymateb i'r hyn a ofynnodd, ac felly synnwyd ei ateb.

"Edrychwch ar y lle newydd."

"Pam nad ydym yn hytrach yn gwneud y mesurau ar gyfer ein hamddiffyn? Pam symud yn syth? "Gofynnodd.

"Mae'n fwy diogel. Mae'n fwy llafurus a gwneir llawer o ymdrech, ond mae'n well i ni beidio â gwybod ble rydym ni. "

"Mae gennym arfau gwell," meddai, yn pwyso. Roedd yn cynnwys y ddedfryd yn eu plith, ond nid oedd yn perthyn yno. Nid oedd yn perthyn i unrhyw le.

"Mae hyn yn dod â manteision iddo ond hefyd anfantais," dywedodd yr hen ddyn, gan edrych arno. "Mae'n rhoi'r dewis i chi ddewis, neu i aros yn ddiduedd."

Doedd e ddim yn deall ystyr y geiriau hynny, nad oedd yn gwybod a yw nad yw'n effeithio ar ei feddyliau neu freichiau ddi-eiriau, ond roedd yn gwybod bod yn hwyr neu'n hwyrach bydd yn gwneud synnwyr o'r geiriau hynny, ac yna pwyso yn ôl a chau ei lygaid.

"Deffro!" Clywodd ar ôl eiliad.

Agorodd ei lygaid. "Dydw i ddim yn cysgu." Meddai, gan edrych i lawr, lle nododd yr hen ddyn. Roedd yn rhaid iddynt newid cyfeiriad. Roedd yn edrych ar y tri colomennod gwyn, yn tyfu yng nghanol yr anialwch fel mynyddoedd. O'r uchder roedden nhw'n edrych fel gemau. Roedd y cynghorion yn ysgubo yn yr haul yn y lleoliad ac roeddent yn edrych fel tair saeth yn cyfeirio at y cyfeiriad. "Beth ydyw?" Gofynnodd.

"Pyramid," atebodd yr hen ddyn.

"Beth ydyn nhw?" Gofynnodd. Sylweddolodd fod yn rhaid iddo fod yn wych. Ni allai ddychmygu sut, ond o'r uchder roeddent yn edrych yn enfawr, fel mynyddoedd.

"O garreg," atebodd yr hen ddyn, gan droi'r aderyn yn ôl.

"Beth ydyn nhw am ei wneud?" Gofynnodd eto yn y gobaith y byddai'r hen ddyn yn fwy agosach.

Methodd Meni ei ben. "Mae'n symbol - mae symbol Tameri yn gysylltiedig â Saah a Sopdet am byth. Mae eu sefyllfa yr un fath â chyflwr y sêr. Maent hefyd yn sefyll ar yr un ochr i Iter fel y pyramid, i lawr yma. "

"Pwy wnaeth eu hadeiladu?" Gofynnodd yr hen ddyn, yn edrych i fyny o'r llawr. Gwelai temlau wedi torri, dinistrio dinasoedd.

"Ddim yn awr," dywedodd yr hen ddyn, gan hedfan.

Roeddent yn dawel. Caeodd Achboin ei lygaid eto. Meddyliau rasio trwy ei feddyliau, dicter sy'n tyfu y tu mewn. Maent yn edrych arno fel prinder, toss ef fel craig boeth ac amheuaeth - beth, peidiwch â dweud, peidiwch â dweud wrth yr hyn y maent ei eisiau oddi wrtho. Yna efe gofio y geiriau o ferch farw: "... yn disgwyl mwy nag y maent yn ei roi. Ond dyna eu problem. Dylech egluro beth rydych chi'n ei ddisgwyl gennych chi, fel arall, dim ond disgwyliadau eraill y bydd yn rhaid i chi gyflawni. Ac ni fyddwch byth yn gallu ei wneud. "Aeth i lawr i lawr. Efallai bod yr hen ddyn yn anghywir. Efallai nad yw ef am ei rhwymo â'i ddisgwyliadau ac eisiau gadael dewis iddo. Roedd yn meddwl amdano. Yna cofiodd y pyramid. "Mae yna bobl eraill?" Gofynnodd.

"Ydy," meddai wrtho.

"Ble?"

"Fe welwch chi yn ddiweddarach. Rydych chi'n dal i wybod ychydig ... "

"Pam na wnewch chi fyth fy ateb. Rydych bob amser yn dweud dim ond rhan, "meddai Achboin yn ofid.

Daeth yr hen ddyn ato, "Ydych chi'n meddwl felly? Arbennig, "meddai, ychwanegu," ... ond nid yw. Byddwn yn siarad amdano'n nes ymlaen. Nawr mae'n rhaid i mi fynd â hedfan. "

Roedd am ofyn iddo pa mor hen oeddent, ond fe adawodd y tu ôl iddo. Roedd gan yr hen ddyn swydd ac addawodd ateb ei gwestiynau yn nes ymlaen. Fe'i calmaodd ef. Caeodd ei lygaid a syrthiodd i gysgu.

"Sut allech chi ..." roedd hi'n chwerw yn ofn iddi.

"Peidiwch â chrio," meddai hi'n feddal, gan ei hatal yng nghanol y ddedfryd. "Rydw i wedi bod yn meddwl amdano ers amser maith ac ni allaf weld ffordd arall allan. Ar ben hynny, ni fyddai am byth. Fe gawn ni'r amser i ddewis. Mae'n ofer i wneud y gobaith o ddod o hyd i fabi newydd. Rhaid inni edrych am o leiaf y rhai sydd â rhan o'n gwaed, ac ni fydd yn hawdd naill ai. "

Soniodd beth nad oedd yr un ohonynt eisiau ei gyfaddef. Dywedodd hi, "Ond mae hi'n ddyn ..."

"Na, mae'n fachgen-yn blentyn." Roedd hi'n ei wylio am amser maith yn y gwaith. Yn gyntaf oll, ymddengys iddi na wnaeth yr hyn a wnaeth hi unrhyw synnwyr fod llawer o hud ynddi, ond yna sylweddoli bod gan bob peth yr oedd ganddo rywfaint o ystyr, ac roedd ef, os oedd yn gwybod, yn ceisio ei gwneud yn glir iddi. Daeth meddwl arall i mewn i'w byd. Meddwl - efallai yn ddynion - efallai yn wahanol. Roedd yn wahanol, ond mae'r amser yn wahanol.

Eisteddodd i lawr a dangosodd ei llaw i eistedd. Siaradodd am amser maith. Ceisiodd esbonio ei bwriad, ac roedd hi'n ei wneud. Nawr mae hi'n gadael i amddiffyn ei barn yn erbyn menywod eraill. Roedd y ffaith ei fod yn datgelu eu bwriad gyda'r traddodiadau, gyda symud eu duwiau, yn dawel. Nid oedd hi'n siŵr eto.

"Rydym ni ar waith," meddai'r hen ddyn. Roedd hi eisoes yn dywyll. Maent yn dringo allan o'r aderyn mawr, a'r dynion yn aros amdanynt gyda'u ceffylau parod, a'u gyrru i'r tywyllwch du. Roedd yn ei amau ​​yn hytrach na'i fod yn gweld y mynyddoedd, y creigiau. "Does dim ots," meddai, "Fe'i gwelaf yn y bore."

Astudiodd sail yr hyn a adeiladwyd eisoes. Yn hytrach na dylanwad mawr a dinas, dyma'r cyfan yn ymddangos yn druenus. Dywedodd yr hen ddyn. Dywedodd wrtho yn ddiangen, mewn ofn na fyddai'n ofni.

"Yn raddol," atebodd. "Mae'n rhaid i ni symud yn raddol ac nid i gyd ar unwaith. Ni fyddwn ni i gyd yma hefyd. Bydd rhan ohonom yn mynd i leoedd eraill. "

"Pam?" Gofynnodd.

"Angenrheidiol," meddai wrtho, ac yn hongian. "Mae gennym lawer. Hefyd, yr hyn yr ydym yn ei adnabod yn araf, ond yn sicr yn syrthio i ddiffyg, felly mae angen inni basio a chyfnewid profiadau. Yn ogystal, nid yw'r grŵp llai yn deffro gymaint o sylw ag y mae. "

"A amddiffyniad?"

Roedd yr hen ddyn yn ysgwyd ei ben i anghytuno. "Pa amddiffyniad yna? Mewn eiliad ni fyddwn yn gallu. Rydym yn marw. "

"Pwy ydym ni?" Gofynnodd Achboin â ofn.

"Y rhai a arhosodd ar ôl y cataclysm gwych. Yr ydym ni, gwaed pur. Disgynwyr y rhai a oedd yn adnabod gwlad arall. Amser arall. "Roedd yn meddwl, yna edrychodd arno ac yn strôcio ei wallt. "Mae llawer i'w ddysgu o hyd ac nid wyf yn athro da. Ni allaf esbonio pethau i chi eu deall. Ni allaf ac nid oes gennyf ddigon o amser ar gyfer hynny. Mae gen i dasg arall nawr ... "

Plygu ei ben ac edrychodd i mewn i'w lygaid. Roedd yn ei ddeall. Gwelodd blino a phoeni yn ei wyneb ac nid oedd am ei baich yn fwy. Aeth i weld y lle y maen nhw wedi'i ddewis. Nid oedd y tai bellach yn flociau cerrig, ond yn bennaf brics clai neu rywbeth na allent ei enwi. Roedd yn edrych fel mwd, ond pan gafodd ei caledu, roedd yn fwy tebyg i garreg - ond nid oedd yn garreg, dim ond màs marw heb galon. Na, nid oedd yn lle drwg. Ychydig iawn o hygyrch, wedi'i gwarchod o amgylch y creigiau, gyda digon o ddŵr yn llifo trwy Gamlas Ieri. Nid pompousness y dinasoedd yr oedd yn eu hadnabod. Roedd fel pe bai'n cael ei golli yn y tir cyfagos. Roedd yn meddwl am amddiffynfeydd. Roedd yn meddwl sut i atal y ymosodwyr a sut i sicrhau eu bod yn dysgu am eu cynnydd mewn pryd. Digonol digon amserol i baratoi ar gyfer amddiffyniad. Gwelodd eu harfau, gallai weld beth y gallai ei wneud, ond roedd hefyd yn gwybod nifer yr ymosodwyr posibl. Ond ni welodd popeth eto, ac roedd yn poeni iddo. Roedd yn ofni ymosodiadau eraill, gan ofni lladd a dinistrio synnwyr. Roedd ofn yr anhrefn a ddaeth â'r frwydr gydag ef. Roedd angen y gorchymyn, sylfaen sefydlog - efallai hyd yn oed oherwydd nad oedd ganddo ddim i'w dal. Nid oedd yn gwybod ei wreiddiau, nid oedd yn gwybod ei darddiad, ac ni wyddai'r cyfeiriad y byddai ei dad neu ei fam yn ei ddangos.

Roedd yn gostwng am ginio. Bydd hi'n dywyll ar ôl tro, ac mae'n edrych am hen ddyn. Roedd angen iddo edrych ar y lle hwn o'r uchod. Roedd ei angen ar yr hen ddyn i ddod â nude i mewn i aderyn mawr lle byddai ganddo'r holl safle fel pe bai ar ei palmwydd. Cystadodd i ddod o hyd iddo cyn tywyll.

"Na, nid nawr," dywedodd yr hen ddyn. "A pham ydych chi wir ei angen?"

"Rwy'n ... Dwi ddim yn gwybod. Fi jyst angen ei weld. Ni allant ei ddychmygu o'r ddaear. "Fe geisiodd esbonio iddo beth oedd yn ei feddwl. Ceisiodd ddweud wrtho y gellid defnyddio'r amddiffyniad ar gyfer yr hyn sydd o gwmpas, ond mae'n rhaid iddo ei weld gyntaf.

Gwrandawodd yr hen ddyn. Roedd rhai meddyliau'n ymddangos yn rhy syml, ond roedd gan rywbeth rywbeth i'w wneud â'i gilydd. Efallai bod y plentyn yn reddfol yn wynebu'r hyn a gollwyd ganddynt. Efallai mai'r proffwydoliaeth yw rhywbeth. Nid oedd yn gwybod ei dasg, roedd yn amau ​​am y proffwydoliaeth, ond er mwyn heddwch ac am heddwch ei enaid ei hun penderfynodd beidio â'i amddiffyn.

"Na, nid nawr," meddai unwaith eto, gan ychwanegu, "Y bore yfory i gael digon o amser i weld popeth."

III. Mae Duw - ac a yw ef neu beidio, yn ffordd dda ...

Nid oedd yn hedfan ag hen ddyn, ond gyda dyn y mae ei groen yn efydd. Roedd yn fwy na hwy ac ychydig yn fwy pwerus. Nid oeddent yn hedfan mewn aderyn mawr, ond mewn rhywbeth gyda'r llafnau sy'n troi o gwmpas. Gwnaeth sŵn fel scarabews gwych. Llwyddasant i ffwrdd dros y dyffryn a symudodd o gwmpas y creigiau. Roedd yn sgrechian wrth y dyn pan oedd angen iddynt ddod yn agos neu'n hedfan i lawr. Yr oedd mor brysur yn ei swydd ei fod wedi colli'r syniad o amser. Roedd yn fflachio dro ar ôl tro, gan geisio cofio'r holl fanylion.

"Mae'n rhaid i ni fynd i lawr," y dyn yn gweiddi arno, a gwenu. "Mae'n rhaid i ni fynd i lawr, bachgen."

Ceisiodd ddweud wrtho nad oedd eto ddim yn cofio popeth, ond roedd y dyn yn unig yn chwerthin: "Does dim ots. Gallwch chi godi hyd yn oed os bydd ei angen arnoch chi. "Fe'i calmedodd ef.

Neidiodd y dyn allan o'r peth hwnnw a'i daflu dros ei ysgwydd fel sach o wenith. Roedd yn dal i chwerthin. Roedd yn chwerthin hyd yn oed pan roddodd ef o flaen yr hen ddyn. Yna rhoddodd ei law at ei ffarweliad. Collwyd palmwydd Achboin yn ei law.

"Felly beth wnaethoch chi ei ddarganfod?" Gofynnodd yr hen ddyn, gan droi at y bwrdd lle roedd yn chwilio am rywbeth rhwng sgroliau papyrws.

"Mae angen i mi ddatrys pethau," meddai, gan ychwanegu, "A ydw i'n wir wir eisiau mynd i fyny os bydd arnaf ei angen?"

Gadawodd yr hen ddyn. Yn olaf, canfod yr hyn yr oedd yn chwilio amdano a'i roi i Achboin. "Ystyriwch hyn ac yna ei ddychwelyd ataf."

"Beth ydyw?" Gofynnodd.

"Cynllun - cynllun dinas," meddai'r hen ddyn, yn plygu dros y papyrws.

"Beth os na fydd hi'n ei dderbyn?" Gofynnodd iddi hi.

Doedd hi ddim yn meddwl amdano. Roedd hi mor ffocysu ar eu perswadio iddi iddi ei anghofio. "Dydw i ddim yn gwybod." Dywedodd onest ac yn meddwl, "Bydd rhaid i ni gadw yn edrych." Bydd yn rhaid iddynt gadw edrych beth bynnag, am ei fod yn fachgen, ac yn lle hynny mae yna hyd yn hyn wedi cael ei neilltuo ar gyfer menywod yn unig. Yn sydyn nid oedd hi'n ymddangos yn iawn, roedd yn ateb dros dro. Nid oedd yn deg iddo, ond ar hyn unrhyw beth y gallwn ei wneud. Roedd pethau'n mynd yn rhy bell ac nid oedd yr amser mor fach. Pe bai Nebuithotpimef yn gwrthod ei warchod, byddai'n rhaid iddynt amddiffyn ei hun beth bynnag.

Fe'i gwelodd ef yn cysgu ar gynllun estynedig y ddinas, ei ben yn y ganolfan. Rhedodd slip o saliva i lawr i'r papyrws a gadawodd staen ar y map a oedd yn edrych fel llyn. Ar adegau eraill, byddai wedi dweud wrtho ei fod yn delio â'r dogfennau, ond mae wedi ysgwyd yn ofalus ar ei ysgwydd i ddeffro ef.

Agorodd ei lygaid a gweld yr hen ddyn. Fe syndodd a gweld man ar y map.

"Byddaf yn ei bennu," meddai wrthym, gan rwbio ei lygaid. "Esgusodwch fi," ychwanegodd, "mi syrthio i gysgu."

"Does dim ots. Nawr, brysiwch, rydyn ni'n gadael, "meddai wrtho.

"Ond ..." nododd at y map. "Fy dasg ... Nid wyf wedi gorffen eto."

"Gallwch chi ei ysgrifennu. Fe'i hystyrir, "meddai, gan feicio i frysio.

Roedd Achboin yn blino. Addawodd weld y ddinas eto o'r uchod. Rhoddodd swydd iddo ac erbyn hyn mae'n cael ei dynnu i ffwrdd. Teimlai fel eu teganau roedden nhw'n eu gwisgo. Cododd ei dicter a'i garg yn grimaced.

"Pam?" Gofynnodd mewn llais strangled pan oeddent yn yr awyr.

"Byddwch chi'n dysgu popeth. Amynedd, "meddai, gan edrych arno. Gwelodd anfodlonrwydd yn ei wyneb, ac ychwanegodd. "Mae hyn yn bwysig iawn, credwch fi. Pwysig iawn! Ac nid oes gennyf fy hun hawl i ddweud mwy i chi, "ychwanegodd.

"A fy nhasg?" Ceisiodd dorri ei dawelwch, Achboin.

"Nawr mae'n anoddach i chi, ond nid oes unrhyw le yn dweud na allwch orffen yr hyn a ddechreuoch. Fel y dywedais, ysgrifennwch eich sylwadau fel y gall eraill eu deall. Fe'u hystyrir, rwy'n addo. "

Nid oedd yn brifo iddo. Yn ei law cafodd y garreg a gymerodd ganddi cyn gadael y wlad. Cerrig gwyn, yn dryloyw fel dŵr. Crystal Crystal Crystal. Fe'i oeriodd yn ei law. Siaradodd ag ef a gwrandawodd ar y wlad yr oedd wedi dod allan ohono.

Roedd yn noeth ac wedi ei wisgo mewn dillad pur. Nid oedd neb yn dweud wrtho beth i'w wneud nesaf, a bu'n aros yn ei ystafell. Aeth yn nerfus yn ôl ac ymlaen, eisteddodd am eiliad, ond ni ddaliodd hi hi'n rhy hir. Roedd yr awyrgylch o'i gwmpas yn ymddangos yn nerfus. "Efallai mai fi ydw i," meddai, ac aeth allan. Efallai yn strydoedd yr hen dref ei fod yn darganfod heddwch mewnol.

"A wnaethoch chi ddychwelyd?" Clywodd lais cyfarwydd y tu ôl iddo. Mae'n troi. Y tu ôl iddo oedd y bachgen a arweiniodd ef i ogof y ferched am y tro cyntaf, yn rheng yn ei law.

". Ie, ond chi, yr wyf yn gweld, ydych yn gadael" Atebodd, gwenu: "? Rydych yn mynd i ddinas newydd" Gofynnodd.

"Na," meddai'r bachgen. "Rydw i'n mynd i'r dwyrain, mae hynny'n well i mi."

Edrychodd arno yn syndod. Nid oedd yn deall.

"Rydych chi'n gwybod, nid yw organeb rhai ohonom wedi addasu i'r amodau hinsoddol newydd ac mae'r haul yn niweidiol i ni. Gall ei pelydrau ein lladd. Mae ein croen wedi cael ei niweidio'n ddiangen ac felly dim ond yn yr awyr agored y byddwn ni'n symud pan fydd yr haul yn gosod, neu rydym yn treulio amser i lawr yma. Lle dwi'n gadael hefyd yn ddinas danddaearol. Ddim yn hoffi hyn, ond ... "ni wyddai. Edrychodd ar y dyn a oedd yn ei annog i frwydro. "Mae'n rhaid i mi fynd. Rwy'n dymuno pob lwc i chi, "meddai wrtho, aeth â hi i mewn, gyda chlwt glas o law wedi'i lapio, rhengfa, ac yn prysur i'r allanfa. Roedd Achboin yn dal i weld y dyn yn gwasgu ei wyneb, gan gynnwys ei lygaid. Nid oedd yr haul yn dal i ddisgyn.

Roedd yr hyn a ddywedodd y bachgen iddo yn ofidus. Ni fu erioed wedi cwrdd ag unrhyw beth fel hynny. Yr oedd yr haul yn ddwyfoldeb a santiodd mewn sawl ffurf. Roedd Re was bob amser yn berchen ar fywyd iddo, ac roedd gan Achnesmerire enw iddo - Beloved Reem, yr un sy'n goleuo'r golau dwyfol. Yr haul oedd bywyd iddo, ac i'r bachgen roedd yn farw.

"Ble rwyt ti'n mynd?" Gofynnodd Achnesmerire. "Rydw i wedi bod yn chwilio amdanoch am ychydig yn awr. Dewch ymlaen, ni ddylem fod yn rhy hwyr. "

Cerddodd yn dawel y tu ôl iddi, ond roedd yn dal i feddwl gyda bachgen gyda gwallt gwyn.

"Hurry," meddai, yn gwenu, yn gwenu.

"Ble rydyn ni'n mynd?" Gofynnodd iddi.

"I'r deml," meddai, yn cyflymu.

"Byddai'n haws pe bai hi yma," meddai, gan gofio merch fach ddall.

"Rydym hefyd nad oedd yn gweld unrhyw beth," meddai Maatkare a seibio, gan gofio y ddiwrnod ei marwolaeth. Dywedodd rhywbeth amdani hi ei bod hi'n gwybod amdano. Roedd hi'n gwybod ac nid oedd yn dweud. "Rydych chi'n gwybod, nid yw hi yma nawr, ac ni wnewch unrhyw beth. Dewisodd chi ac rydych yn y modd i gyflawni ei dasg, 'ch jyst angen i chi ei ddefnyddio. "A fyddai wedi dweud y byddent efallai yn cyfarfod beth yw eu swydd, ac nid ydynt yn poeni cymaint am yr hyn sy'n digwydd o gwmpas, ond nid oedd yn dweud wrtho hyn. Roedd ei arhosiad rhyngddynt yn dros dro, ac ni wyddai ei swydd.

"Pam wnaethom ni ddinistrio'r hen ddinas?" Gofynnodd yn sydyn, gan edrych arni. Roedd yn cofio ffrwydradau enfawr a oedd yn gadael dim ond sbardun. O fewn ychydig flynyddoedd, bydd popeth yn cwmpasu'r tywod anialwch.

"Mae'n gymaint o well, credwch fi," meddai wrthi, yn gwenu arni hi. "Mae'n gymaint o well, o leiaf rwy'n gobeithio." Ychwanegodd yn feddal ac ar ôl.

Roedd yn edrych arni am foment, ond wedyn yn plygu dros y papyrws, gan ganolbwyntio ond yn methu. Efallai ei fod wedi bod yn blinder, efallai trwy feddwl mewn mannau eraill - mwy yn y dyfodol nag ar hyn o bryd. Caeodd ei lygaid, gan adael ei feddyliau i lifo. Efallai y bydd yn dawelu yn fuan.

Roedd wyneb Priest Tehenut yn ymddangos ger ei lygaid. Roedd yn cofio ei hagwedd tuag at y duwiau ac yn cofio sut roedd y bobl yn ymateb iddi. Mae Duw - ac a yw ef neu beidio, yn ffordd dda ...

Cododd ac aeth i gerdded. Ceisiodd ddileu meddyliau meddal a dawelu ei hun. Aeth allan a chwythu ar ddyn â chlym efydd a symudodd dros dirwedd dinas newydd.

"Helo," meddai, ac fe'i dyrchafodd. Roedd ei wên yn heintus, a dechreuodd Achboin chwerthin. Am eiliad roedd yn teimlo fel bachgen yr oedd ef ac nid fel offeiriad na swyddogaeth a gynhaliodd nawr ac nad oedd yn enw iddo. "Fe wnaethoch chi dyfu i fyny," gweddodd y dyn, a'i roi ar y llawr. "Ydych chi am hedfan, fy ffrind?"

"Ble?" Gofynnodd.

"I Mennofer," meddai'r dyn, yn chwerthin.

"Pryd fyddwn ni'n dychwelyd?"

"Dwi ddim yn gwybod," meddai. "Maen nhw am adeiladu palas brenhinol newydd yno."

Dywedodd Achboin, "Beth wyt ti'n ei wybod am hynny?"

"Dim byd," meddai'r dyn, yn pwyso droso ac yn sibrwd mewn chwerthin, "ond rydw i'n adnabod rhywun sy'n gwybod mwy amdano." Roedd yn chwerthin ac yn strôc iddo.

Roedd y cares hwnnw fel balm ar ei enaid. Roedd ei balmen yn gynnes ac yn garedig, a theimlai mai dim ond bach bach oedd yn rhaid iddo beidio â phoeni amdano.

"Rwy'n hedfan," meddai. Ni wyddai a oedd chwilfrydedd wedi ennill, na'r awydd i ymestyn y moment pan allai deimlo fel plentyn. "Pryd rydyn ni'n gadael?"

"Yfory. Yfory yn y bore. "

Aeth ar ôl Menim. Aeth i mewn i'w dŷ a'i adael iddo fynd. Eisteddodd ar ymyl ffynnon fach yn atriwm ei dŷ. Roedd yn hoffi'r ffynnon honno. Cymerodd ran ef yn ei gwaith adeiladu. Roedd yn cael trafferth gyda cherrig ac yn gwylio bod y carregwyr yn eu gweithio i gael y siâp cywir. Roedd y gerflun yng nghanol y ffynnon yn wynebu merch fach ddall. Fe'i gwnaeth allan o garreg gwyn ac anadlodd i mewn iddo gyfran o'i enaid. Roedd y golygu diwethaf bron yn ddall. Roedd ei wyneb yn byw ynddo, a chyda'r llygaid ar gau ac yn llawn dagrau, cafodd garreg garreg i ddiogelu ei holl nodweddion ysgafn. Roedd yn drist. Collodd hi hi. Rhoddodd ei law ar y garreg oer a chau ei lygaid. Gwrandewais ar lais y garreg. Gwres tawel ei galon. Yna rhoddodd rhywun ei law ar ei ysgwydd. Troi ei ben yn gyflym ac agor ei lygaid. Dynion.

"Mae'n dda eich bod wedi dod. Yr oeddwn am adael i chi alw, "meddai wrthym, gan ddweud ei fod yn mynd i'w ddilyn.

Aethant i'r swyddfa. Yno, dros fwrdd mawr, dyn nad oedd yn ei adnabod oedd bedyddio ar y papyrws. Nid oedd yn eu hoffi nhw, ef oedd uchder y bobl ac roedd o Cineva yn ôl ei wisgo a'i stribed gwallt. Croesodd Achboin, cyfarch y dyn, ac edrych ar y bwrdd. Mapiau.

"Gadewch i mi, Kanefer, gyflwyno Achboin," meddai Meni.

"Rydw i wedi clywed amdanoch chi," dywedodd y dyn, gan edrych arno. Nid oedd ei geg yn gwenu, roedd ei wyneb yn aros fel carreg. Mae Achboinu yn disglair oer. I gwmpasu ei embaras, fe aeth i lawr dros y bwrdd a chymerodd y map. Gwelodd wely Iter, yr mynyddoedd isel, y wal ffens fawr o gwmpas y ddinas, a lleoliad y temlau a'r tai, ond ni allai ei ddychmygu. Rhoddodd y dyn ail bapurws iddo gyda llun o'r adeilad palas. Fe wylodd ef ef drwy'r amser, a dim ond cyhyr a symudodd yn ei wyneb.

"Dywedodd ei fod yn gweithio ar adeiladu'r ddinas hon," dywedodd y dyn iddo. Roedd ychydig o ffyrnig yn ei lais.

"Na, syr," atebodd Achboin, gan edrych arno. Roedd yn edrych yn syth i'w lygaid ac nid oedd yn edrych. "Na, dim ond fy sylwadau a roddais ar gaer y ddinas a derbyniwyd rhai o'm awgrymiadau. Dyna i gyd. "Gadawodd y dyn ei lygaid. "Dydw i ddim yn bensaer," ychwanegodd, gan ddychwelyd y palas. Yna deallodd. Roedd y dyn yn ofni.

"Roeddwn i'n meddwl y gallech fod â diddordeb," meddai Meni, yn edrych arno.

"Mae ganddo ddiddordeb," meddai. "Mae gen i ddiddordeb mawr. Dyna pam yr wyf hefyd wedi dod i ofyn i chi hedfan ... "

"A yw'r hedfan neu'r ddinas yn fwy diddorol?" Gofynnodd, chwerthin yn Meni, i ymlacio'r tensiwn yn yr astudiaeth.

"Y ddau," Atebodd ateb, yn pwyso. Nid oedd yn sicr y gallai siarad yn agored i ddyn. Edrychodd ar Meni.

"Ie, Pharo am drosglwyddo sedd Tamer yn Memphis," meddai Meni, "ac yn gofyn i ni i gyd-fynd ei brif bensaer, cyflwynodd y gwaith yn y gwledydd y de a'r gogledd." Odcitoval ei deitl er mwyn appease ei ddicter. "Fe'ch dewisais chi os ydych chi'n cytuno."

Ceisiodd Achboin ei gymeradwyaeth ac edrychodd ar Kanefer. Gwelodd ei dynnu sylw, a gwelodd ei syndod: "Ydw, fe wnaf. Ac mae'n ei hoffi, "ychwanegodd. Yna dywedodd wrth y pensaer adref, gan ychwanegu, "Fe'i gwelwn chi, syr, yn y bore."

Aeth at ei hun. Roedd yn gwybod y gallai Meni dal i ffonio. Nid oedd llawer o'r hyn yr oedd i fod i wybod amdano wedi'i siarad eto. Nid oedd y dyn yn ei hoffi. Roedd yn rhy falch ac yn ofni hefyd. Hoffai wybod beth. Roedd yn rhaid iddo siarad â Nihepetmaat ac felly aeth yn chwilio amdano, ond dim ond Neitokret a ddarganfuwyd. Mae wedi tarfu arni hi yng nghanol y swydd.

"Mae'n ddrwg gen i," meddai, "ond ni allaf ddod o hyd iddo."

"Mae hi wedi mynd, Achboinue." Roedd Nihepetmaat yn chwilio am ferch. Doedd hi ddim yn ei roi i fyny. Dim ond yn credu y byddai hi'n darganfod saith o'u gwaed. "Beth sydd ei angen arnoch chi?" Gofynnodd, gan bwyntio i ble y bu i fod i eistedd.

"Mae angen i mi fynd hefyd, ac nid wyf yn gwybod pa mor hir i aros," meddai yng nghanol y ddedfryd. Roedd y dyn yn poeni amdano, nid oedd gan y wybodaeth lawer, ac roedd yn ofni y byddai ei farn yn cael ei ddylanwadu gan ei deimladau.

Edrychodd Neitokret arno. Roedd hi'n dawel ac yn aros. Hi oedd y mwyaf anfantais a'r tawelaf. Roedd hi'n aros ac yn dawel. Sylweddolodd nad oedd y rhan fwyaf o'r fuddugoliaeth wedi bod yn frwydr, ond amynedd, tawelwch a gwybodaeth am bobl. Fel pe bai hi'n gallu treiddio i mewn i'w heneidiau ac yn datgelu eu holl gyfrinachau, tra nad oedd hi, fel y duwies yr oedd hi'n ei wisgo, yn adnabod neb.

Dechreuodd ddweud wrthi am ei gyfarfod â Nebuithotpimef, am y dref aneddiadau newydd, ond am yr angen i gynnwys menywod yn y Tir Uchaf ac Isaf. Soniodd hefyd am y pensaer a anfonodd Pharo at ei ofn. Soniodd hefyd am ei amheuon a oedd yn rhesymol ar hyn o bryd i ddychwelyd i'r man lle yr oedd eisoes wedi'i wthio allan o'r gogledd. Roedd Neitokret yn dawel ac yn gwrando. Gadewch iddi siarad, gadewch iddi amheuon fynd. Gorffennodd ac edrychodd arni.

"Fe ddylech chi ddweud wrthym," meddai wrthi, yn teimlo'n oer yn ei chefn. Efallai mai'r ieuengaf ohonynt yn gwybod llawer mwy nag a wnaethant ac nad oeddent yn dweud wrthynt. Efallai y byddai merch fach ddall yn gwybod y byddai'n treiddio i mewn i'w bwriadau, wedi'i warchod yn llym o flaen dynion a phobl y wlad hon. Roedd ofn iddi. Ofn y ffaith, pe bai'r plentyn hwn yn dod i gynllunio, bydd y lleill yn dod ato.

"Efallai, ond roedd gen i amheuon. Mae gen i nhw nawr. Efallai y bydd ar ôl cyfweliad â Menim I yn ddoeth i ddysgu mwy. "

"Rydych yn gwybod, Achboinue, byddwch yn symud rhwng y ddau fyd, ac nid nid un yn y cartref. Rydych chi eisiau cyfuno rhywbeth a ddatgysylltwyd yn hir cyn eich geni, ac ni allwch ei gyfuno'ch hun. Efallai y dylech gael mwy o ffydd ynddo ei hun, yn ei hun yn glir ynghylch yr hyn yr ydych ei eisiau, fel arall dygi popeth i hyd yn oed mwy o ddryswch. "Doedd e ddim yn geryddu ef. Dywedodd hi yn dawel, fel bob amser. "Edrychwch, ei gymryd fel tasg newydd a cheisiwch ddysgu rhywbeth newydd. Nid yn unig i adeiladu ond hefyd i ddod o hyd i ffordd i'r dyn hwnnw. Nid ydych chi'n gwybod am ei ofn. Rydych chi'n ei adnabod am ychydig funudau, ac rydych chi'n gwneud casgliadau. Efallai eich bod chi'n iawn - efallai nad yw. Ond maen nhw i gyd yn haeddu cyfle. "Parhaodd hi. Edrychodd arno os na wnaeth hi ei brifo.

Ac efe a edrychodd arni a gweld ei fod yn meddwl am eu geiriau. Roedd yn cofio geiriau merch fach ddall - disgwyliad eraill na allai byth gyfarfod. Gall ond gwrdd â'i ben ei hun.

"Peidiwch â brysur," meddai ar ôl eiliad. "Peidiwch â brysur, rydych chi'n dal i fod yn blentyn, peidiwch ag anghofio hynny. Eich tasg nawr yw tyfu i fyny ac aeddfed trwy edrych. Rydych yn ceisio nid yn unig eich hun, ond hefyd yr hyn a aned i chi. Felly edrychwch, edrychwch yn ofalus a dewiswch. Mae hynny'n fargen fawr. Gwybod beth nad ydych chi eisiau, yr hyn yr ydych ei eisiau a beth allwch chi ei wneud. "Roedd hi'n eistedd wrth ei ymyl ac yn ei hogi o amgylch ei ysgwyddau. Clywodd ei wallt a'i ychwanegu, "Rwy'n siarad â Nihepetmaat. Ewch i baratoi ar gyfer y daith a pheidiwch ag anghofio bod rhaid ichi fod yn ôl i'r lleuad llawn nesaf. Dyma'ch gwaith chi i'w wneud. "

"Rydych chi'n rhoi gen i mi gyda chi?" Meddai Kanefer yn ofid.

"Rydych chi'n rhy flinedig!" Stopiodd Meni siarad. "Rwy'n rhoi'r gorau i chi i chi, ac nid wyf yn poeni beth rydych chi'n ei feddwl." Roedd yn sefyll. Fe orfododd Kanefer i blygu ei ben wrth iddo edrych arno. Nawr roedd ganddo faint ei hun. "Rydych chi'n beio fi am ei ddiogelwch. Rydych yn gwarantu i mi bod yr holl sylwadau a promyslíš bachgen na benderfynu a ydynt o fudd ai peidio. "Dywedodd gyda phwyslais. Eisteddodd i lawr, edrych arno a dywedodd yn dawel, "Mae'r bachgen o dan warchodaeth Pharo, peidiwch ag anghofio hynny." Roedd yn gwybod bod hyn yn cymryd, er na gwarchod Pharo mor siwr. Ond roedd yn gwybod y byddai'r bachgen yn ddiogel o dan wyliad Shay. Gall ei cryfder y fantolen ac mae hefyd yn amddiffyn yn erbyn ymosodiadau posibl.

Yn y bore nid oedd yn mwynhau'r daith. Daeth Neitokret i ddweud wrthym. Maent yn cerdded ochr yn ochr ac yn dawel. "Peidiwch â phoeni, bydd yn dda," meddai wrth ei ffarwel, gan ei dynnu ymlaen. Roedd hi'n gwenu.

"Rydw i'n croesawu chi, fy ffrind bach," meddai dyn efydd mawr gyda chwerthin, a'i rwystro i mewn i Kanefer. Chlywodd ei ben a'i fod yn dal yn dawel.

"Beth yw eich enw chi?" Gofynnodd dyn Achbo â chroen efydd.

"Shay," yn chwerthin dyn nad oedd erioed wedi gadael hwyliau da. "Maen nhw'n galw i mi Shai."

"Dywedwch wrthyf, syr, os gwelwch yn dda, rhywbeth am y lle y dylai'r palas sefyll." Fe aeth i Kanefer, a oedd yn gwylio'r wyneb cyfan gyda wyneb garreg. Teimlai fel cerflun. Cerflun wedi'i cherfio o garreg oer caled.

"Dydw i ddim yn gwybod beth rydych chi eisiau ei wybod," meddai wrtho yn y ffordd gynyddol honno.

"Mae pob un ohonoch chi'n meddwl yn bwysig," meddai Achboin yn dawel, ac ar gornel ei lygad, sylweddodd y mynegiant rhyfedd Shay.

"Mae'n dref fechan yn unig," meddai cofio bwriadau Pharo. "O'i cyn fawredd dim llawer chwith a'r hyn oedd ar ôl pobl Sanakht dinistrio, gwrthwynebu dim ond wal wen fawr, yn rhannol Ptahův deml, a gefnogir gan deirw HAPI. Yn ôl y Pharo yn lleoliad addas ar gyfer tref preswyl newydd. "Dywedodd Kanefer hytrach sheepishly a dweud," Rydych yn gweld y map. "

"Ydw, syr, syr, ond ni allaf ddychmygu'r lle. Doeddwn i ddim yn y tir is, ac i ddweud wrth y gwir, treuliais y rhan fwyaf o'r amser yn y deml, felly mae fy nhrysau ychydig yn culhau. Hoffwn wybod eich syniad a syniadau'r rhai a fydd yn cydweithio trwy gydol y prosiect, "meddai. Roedd yn credu y gallai dal i alw Meni, ond ni ddigwyddodd. Mae'n debyg ei fod wedi cael rheswm, ond nid oedd yn edrych amdano. Efallai mae'n well dysgu o geg y dyn hwn.

Dechreuodd Kanefer siarad. Daeth y tôn proverbial oddi wrth ei lais. Soniodd am gyn-harddwch Mennofer yn ystod y Meni a'r waliau gwyn hardd a ddiogelodd y ddinas, am ei syniad o sut i ehangu'r ddinas. Soniodd am beth allai fod yn broblem, ond hefyd am yr hyn y mae eraill yn ei ddweud, yn enwedig offeiriaid. Siaradodd â nhw â rhywfaint o chwerwder na ellid ei anwybyddu. Cafodd ei briffio gan chwestiynau'r offeiriaid o temlau Ptah gyda'r temlau eraill a oedd i'w hadeiladu yno.

"Beth ydych chi'n ofni?" Gofynnodd Achboin yn annisgwyl.

Edrychodd Kanefer arno yn syndod, "Dwi ddim yn deall."

"Mae gennych ofn rhywbeth. Rydych chi'n cylchdroi o gwmpas ac nid wyf yn gwybod beth sy'n digwydd. "

"Dydy hi ddim yn lle da," meddai Kanefer yn sydyn, gan dwyllo dicter. "Mae'n rhy agos ..."

"... yn tynnu sylw rhy bell o'r hyn rydych chi'n ei wybod ac yn rhy ddiamddiffyn?" Ychwanegodd Achboin.

"Ydw, rwy'n credu felly," meddai'n feddwl, ac roedd Achboin yn teimlo'n waeth fyth na'r cyfarfod cyntaf. Ofn a hwyliau. Sylweddolodd fod yn rhaid iddo roi mwy o sylw i'r hyn yr oedd yn ei ddweud a sut y dywedodd. Roedd y dyn yn cuddio ei ofn ac yn meddwl nad oedd yn ymwybodol ohono.

"Rydych chi'n gwybod, syr, mae eich ofnau yn bwysig iawn, a chredaf ei fod yn gyfiawnhau. Efallai cyn i ni ddechrau canolbwyntio ar y palas ei hun, mae'n rhaid i ni ofalu am y tro cyntaf erioed, ac yna er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel. "Meddai, i ddod â'r mater i debunk a lleddfu ei anfodlonrwydd. Ychwanegodd, "Hoffwn glywed rhywbeth am yr offeiriaid. Eich perthynas â nhw ... "Roedd yn meddwl sut i gwblhau'r ddedfryd. Roedd yn gwybod nad oedd Pharo yn ymddiried ynddynt, roedd am wybod pam nad oedd yn ymddiried ynddynt chwaith.

"Doeddwn i ddim eisiau'ch cyffwrdd â chi," meddai Kanefer yn ofnus wrth edrych ar ddillad ei offeiriad.

"Na, ni wnaethoch chi drosedd i mi," meddai. "Mae angen i mi wybod beth i'w wneud â phopeth. Yn anad dim, pa rwystrau neu broblemau y byddwn yn eu hwynebu - ac nid yn unig yr ydych yn pryderu am yr adeilad ei hun, ond hefyd â'r hyn sy'n digwydd o gwmpas.

"Pa mor hir fyddwn ni yno?" Gofynnodd gwestiwn Shay.

"Ddim yn ôl yn ôl, fy ffrind bach," meddai, chwerthin, gan ychwanegu, "A wnawn ni droi drwy'r dydd?"

"Fe welwn ni," meddai. "Ac nid yw'n bwysig i mi hefyd." Edrychodd ar y pensaer, a wylodd eu sgwrs gyda hyfrydwch. Yna edrychodd i lawr. Roedd pobl bychain yn gweithio ar adeiladu camlas newydd i ddileu'r anialwch i'r rhan nesaf o'r wlad.

"Efallai ..." Roedd yn amlwg bod Kanefer yn edrych am yr ymadrodd i fynd i'r afael ag ef, "... byddai'n well pe bai wedi newid eich dillad. Gallai eich swyddfa yn eich oed fod yn drueni, "meddai, gan edrych arno.

Cymerodd Achchina yn dawel. Kanefer yn torri ei feddyliau. Ceisiodd gyrraedd lle roedd yn torri, ond ni wnaeth. Roedd yn gwybod y teimlad hwnnw.

Maent yn dychwelyd i Cineva. Roedd Kanefer yn poeni. Roedd yn ymwybodol iawn o'r hyn a ddywedodd Meni iddo. Roedd y bachgen yn dalentog ac roedd ganddo syniadau da, ond nid oedd yn gwybod sut i ddweud wrthym sut i'w amddiffyn. Byddai'n rhaid iddo dorri'r cynllun cyfan, gan ofni y byddai Pharo yn ofidus. Roedd y bachgen yn chwerthin ar yr hyn yr oedd yn ei ddweud. Roedd y dyn yn dal i fod yn hwyliau da. Tynnodd optimistiaeth yn uniongyrchol oddi wrtho. Sut yr oedd yn gwadu iddo. Caeodd ei lygaid a cheisiodd beidio â meddwl am unrhyw beth, gan orffwys am eiliad, ond roedd yn poeni, ac roedd yn ofni cysylltu.

Astudiodd addurniad y palas. Roedd pobl yn addoli pan welsant Kanefer, ac roedd ef, gyda'i ben i fyny, yn eu hanwybyddu. Roedd Achboin yn gwybod am ofn ac yn deall mai dyma'r mwgwd a guddiodd y tu ôl, ond roedd yn dawel. Ceisiodd gofio pob manylion o'r palas. Ymddengys iddo fod yr un peth â'r gwaith adeiladu i'w ddisodli. Yr un mor glir a anymarferol o safbwynt diogelwch. Gormod o gorneli, gormod o berygl. Yn anfwriadol, llithrodd ei palmwydd i law Kanefer. Ofn y plentyn cyn yr anhysbys. Edrychodd Kanefer arno a gwenu. Roedd y gwên yn ei leddfu, gan sylweddoli bod ei palmwydd yn gynnes. Gadawodd ei law. Agorodd y gwarchod y drws, a daethon nhw i mewn.

"Chi?" Dywedodd Nebuithotpimef mewn syndod, yna chwerthin. Dywedodd wrthynt i godi. "Felly dywedwch wrthyf."

Siaradodd Kanefer. Cyflwynodd luniadau newydd a dynnodd sylw at bwyntiau a allai fod yn allweddol i ddiogelwch y ddinas. Soniodd hefyd am yr hyn y gallai'r ddinas ei beryglu.

Gwrandawodd Pharo ac edrychodd ar Achboin. Roedd yn dawel.

"A chi?" Fe droi ato gyda'r cwestiwn.

"Nid oes gennyf ddim i'w ychwanegu," meddai wrthym, gan bowlio. Mae'r mwclis eang o'i gwddf yn ei dorri ychydig, gan ei wneud yn nerfus. "Pe bawn i'n gallu cyfrannu syniad, fe wnes i, syr. Ond byddai un peth. "

Edrychodd Kanefer arno gydag ofn.

"Nid yw'n berthnasol i'r ddinas ei hun, syr, ond at eich palas, a gwnes i sylweddoli hynny yma." Parhaodd a disgwyl am ganiatâd i barhau "Rydych chi'n gwybod, mae hwn yn adran fewnol. Nid yw'n glir ac mewn ffordd sy'n bygwth, ond efallai yr wyf yn dylanwadu ar adeiladu'r deml ac nid wyf yn gwybod holl anghenion y palas. Efallai pe bawn ... "

"Na!" Meddai Nebuithotpimef, a chafodd Achboin gam yn ôl yn greadigol. "Rydych chi'n gwybod nad yw'n bosibl. Nid yw'n ddiogel, ond gall Kanefer ateb eich holl gwestiynau neu'r un y bydd yn dweud wrthych chi. "Roedd yn ddig ar ei wyneb. Dechreuodd Kanefer oedi, a dechreuodd galon Achboin.

"Gadewch inni ar ben ein hunain am ychydig," meddai Pharo i Kanefer, gan gynnig iddo adael. Eisteddodd i fyny. Edrychodd yn ddig, a sylwi ar Achboin. "Peidiwch â cheisio newid fy meddwl," meddai'n annwyl. "Rwyf eisoes wedi dweud fy mhwynt ac rydych chi'n gwybod yn dda."

"Rwy'n gwybod, syr," atebodd Achboin, gan geisio cadw'n dawel. "Doeddwn i ddim eisiau croesi eich gorchymyn nac i roi cynnig ar eich penderfyniad. Mae'n ddrwg gen i os oedd hynny'n swnio'n hoffi hynny. Cefais fy rhagdybiaethau yn gyntaf i siarad â Kanefer. "

"Beth wyt ti'n ei wybod?" Gofynnodd.

"Beth ydyw, syr?" Dywedodd yn dawel, yn disgwyl i Pharo dawelu. "Ydych chi'n golygu dinasoedd neu drychinebau palas?"

"Y ddau," atebodd.

"Dim llawer. Nid dyna oedd eich amser ac nid yw eich pensaer yn cymryd rhan iawn. "Rydych chi'n gwybod, wedi'r cyfan, eich hun chi," ychwanegodd, yn sgowlo yn y frawddeg olaf. Gallai ef ei gosbi am y dychryniaeth hon.

"A ellir ymddiried ynddo?" Gofynnodd.

"Mae'n gwneud ei waith yn dda ac yn gyfrifol," meddai wrthym, gan feddwl am yr amgylchiadau yn y palas. Yn amlwg, nid oedd Pharaoh yn teimlo'n ddiogel ac nid oedd yn ymddiried i unrhyw un. "Gyda chi, syr, mae'n rhaid ichi benderfynu pwy i ymddiried ynddo. Mae bob amser yn risg, ond nid i gredu bod neb yn rhy ddiflas, ac mae gormod yn dod â chamgymeriadau yn ei farn ef. "Eto, dywedodd yr hyn a ddywedodd.

"Rydych yn anhygoel iawn, bachgen," meddai Pharo, ond nid oedd mwy o dicter yn ei lais, felly rhyddhaodd Achboin hefyd. "Efallai eich bod chi'n iawn. Mae'n bwysig dibynnu ar ein barn ni yn hytrach nag ar adroddiadau eraill. Mae'n fy atgoffa i ysgrifennu fy holl hanfodion, yr holl awgrymiadau, yr holl sylwadau. Fel ar gyfer y palas a'i chynllun, siaradwch amdano gyntaf gyda Kanefer. "

Ymosododd Achboin a bu'n aros am yr ymadawiad, ond ni wnaeth. Roedd Nebuithotpimef eisiau nodi rhai manylion am gynllun a chynnydd y ddinas. Yna fe'u gwnaed.

Roedd Shai yn aros amdano yn y cyntedd. "Ydyn ni'n gadael?" Gofynnodd.

"Na, nid cyn yfory," meddai'n ddrwg. Roedd y palas yn ddrysfa, ac nid oedd yn gyfeiriadus iawn, felly fe'i harweiniodd at yr ystafelloedd a ddynodwyd ar eu cyfer. Roedd pobl yn synnu i weld ffigur Shay. Roedd yn enfawr, yn fwy na pharaoh ei hun, ac roedd yn ofni iddo. Maent yn eu gwthio allan o'r ffordd.

Aethant i mewn i'r ystafell. Roedd prydau wedi'u paratoi ar y bwrdd. Roedd Achboin yn newynog ac yn ymestyn ei law am y ffrwyth. Saj dal ei law.

"Na, syr. Ddim felly. "Chwiliodd yr ystafell ac yna galwodd y gwragedd. Roedd yn gadael iddynt flasu bwyd a diod. Dim ond pan fydd yn gadael iddyn nhw y gallant ddechrau dechrau bwyta.

"Onid yw hynny'n ddianghenraid?" Ymholiad Achos. "Pwy sydd eisiau cael gwared â ni?"

"Na, na," atebodd Shay â cheg lawn. "Mae'r palas yn lle godidog, ffrind bach, brawychus iawn. Yma mae'n rhaid ichi fod yn gyson ar warchod. Nid dynion sy'n dymuno honni eu pŵer yw nhw. Rydych chi'n anghofio merched. Chi yw'r unig un sy'n gwybod eu cyfrinachau ac nid yw rhai yn ei hoffi. Peidiwch ag anghofio hynny. "

Roedd yn chwerthin, "Mae'n gorbwyso. Dydw i ddim yn gwybod cymaint eto. "

"Does dim ots, ond nid ydynt yn meddwl beth rydych chi'n ei wybod."

Nid oedd erioed wedi meddwl amdano. Ni chredai y gallai'r opsiwn ei hun fod yn fygythiol. Yfory i gwrdd â Nimaathap. Rhaid cofio hyn. Roedd yn ddiolchgar am gyfeillgarwch Sha'a ac am ei fod yn agored. Anfonodd ei dynged iddo. Yr un yr oedd ei enw Shay yn gwisgo.

IV. Mae angen dod o hyd i ffordd i gysylltu y duwiau o'r De a'r Gogledd

Yn y bore galwodd ef. Roedd yn synnu y dylent gyfarfod yn y deml. Roedd yn sefyll ger ei bron, yn ei hapus. Roedd yn boeth yn y clustog a ddaeth â Sha ei cyn iddo adael, ond ni chymerodd ef i ffwrdd.

Roedd hi'n iau, yn iau na hi. Edrychodd arno ac nid oedd yn edrych yn hapus.

"Ydych chi?" Meddai, yn pwyso tuag ato. Fe'u cyfarwyddodd nhw i'w gadael ar eu pen eu hunain. Gadawodd ei gweision, ond roedd Shay wedi aros yn ei le. Troi ato ac eto i Achboin: "Rwyf am siarad â chi yn unig."

Chlywodd a rhyddhaodd Shay.

"Rydych chi'n fachgen," meddai hi. "Rydych chi'n rhy ifanc i gael eich cymryd o ddifrif."

Roedd yn dawel. Fe'i defnyddiwyd i roi'r gorau iddi dros ei ryw a'i oed. "Yr oeddwn i'n cynrychioli, Mistress, yn iau na fi," meddai'n dawel.

"Do, ond mae hynny'n wahanol," meddai, yn meddwl. "Edrychwch," ychwanegodd ar ôl eiliad, "Rwy'n gwybod yr amgylchedd hwn yn well nag y gwnewch chi a gofynnaf ichi ymddiried ynof fi. Ni fydd yn hawdd, ni fydd yn hawdd o gwbl, ond y syniad o adleoli'r dref anheddiad yr hoffem ni. Gallai atal rhwystr pellach. Rwy'n gobeithio. "

"Felly beth yw'r broblem, fenyw?" Gofynnodd iddi.

"Symud rhwng dwy fyd - dim ond bod yn ddyn. Still ifanc, ond dyn. "

"A hefyd nid bod yn waed pur?"

"Na, nid yw'n chwarae rôl o'r fath. O leiaf nid yma. Nid oes un ohonom ni'n waed pur, ond ... "meddai. "Efallai mai dyna beth y gallwn ni ei ddechrau, mae'n rhywbeth sy'n eich cysylltu â nhw o leiaf. Rhaid inni hefyd wneud rhywbeth gyda'ch gwisg. Mae'r argraff gyntaf weithiau'n bwysig iawn. Weithiau gormod, "meddai'n feddylgar.

"Dydw i ddim yn gwybod beth rydych chi'n ei ddisgwyl gennyf," meddai wrthi, "Dwi ddim yn gwybod, ac nid wyf yn gwybod a ydw i eisiau gwybod. Efallai bod gennyf dasg, ond rwy'n hytrach yn meddwl nag yr wyf yn ei wybod. Rhaid imi weithredu'r ffordd yr wyf yn delio â'r risg na fydd yn cyd-fynd â'ch cynlluniau, "meddai'n dawel, aeth ei ben i lawr. Roedd ofn. Ofn mawr. Ond awgrymodd rhywbeth ynddo ef yr hyn yr oedd wedi dechrau gorffen. "Dywedasoch, wraig, fy mod yn dal i fod yn blentyn ac yr ydych yn iawn. Weithiau, rwyf yn blentyn mwy dychrynllyd na rhan o'r Parchedig Hemut Neter. Ond rwy'n gwybod un peth, nid yn unig y mae'n rhaid cyfuno byd dynion a merched ond i ddod o hyd i ffordd i gysylltu y duwiau o'r de a'r gogledd, fel arall bydd y ddinas newydd yn ddinas arall yn unig a ni fydd dim yn ei ddatrys. "

Roedd hi'n dawel ac yn meddwl. Roedd ganddo rywbeth ynddo, efallai ei fod yn ei ddewis yn iawn. Roedd y plentyn yn rhy resymol, a'r hyn a ddywedodd yn synnwyr. Cofiodd y neges a anfonwyd gan Neitokret. Adroddiad bod ei fwriad yn cael ei siarad gan ei geg. Os yw'n gwneud yr un argraff arnynt fel y mae, maent wedi ennill y gêm. Wel, yna mae proffwydoliaeth o hyd. Gall hefyd ei ddefnyddio os oes angen. "Gadewch imi ddod â dillad arall i chi. Fe wnaf gyfarfod â chi yn y deml, "ychwanegodd, gan ei ryddhau.

Cerddodd wrth ochr Shay ac roedd yn ddig ac yn flinedig. Roedd yn dawel. Gadawodd heb wybod y canlyniad. Roedd yn teimlo'n ddiffaith ac yn ddi-waith. Glywai law Shay. Roedd angen iddo gyffwrdd â rhywbeth diriaethol, rhywbeth dynol, rhywbeth penodol i'w wneud yn teimlo'n chwerw ac yn aflonyddus. Edrychodd Shay arno. Gwelodd y dagrau yn ei lygaid, ac fe'i croesawodd ef. Teimlai mor ddrwg ac wedi ei anafu. Yn ei galon, roedd ganddo'r anobaith o beidio â chyflawni ei dasg, bod ei holl ymdrechion ac ymdrechion i ddod o hyd i ateb derbyniol wedi diflannu i anghydfod menywod.

Eisteddodd yn ei ystafell ac roedd yn ddiolchgar nad oeddent yn gofyn cwestiynau. Roedd yn ofni cyfarfod arall o Gyngor y Parchedig. Roedd yn ofni nad oedd wedi bodloni eu disgwyliadau, ond nid oedd yn cwrdd â disgwyliadau Meni, ond roedd yn poeni am beidio â bodloni ei ddisgwyliadau.

Cerddodd i lawr y stryd i'r deml gyda'i ben yn hongian. Cerddodd i mewn i'r mannau a oedd yn copïo Jesser Jesser yn ogof yr hen dref. Eisteddodd mewn man a fyddai'n hytrach yn perthyn i'r un nad oedd bellach rhyngddynt, ac roedd yn dawel. Teimlai lygaid merched, yn teimlo eu chwilfrydedd, ac nid oeddent yn gwybod sut i ddechrau. Siaradodd Nihepetmaat. Siaradodd am ei hymgais fethodd i ddod o hyd i ferch i'w ddisodli. Cynigiodd y weithdrefn nesaf ac roedd yn aros am awgrymiadau eraill. Roedd ei llais yn ei leddfu. Gweithiodd hefyd yn unol â'i Ka ac ni lwyddodd hi.

Roedd yn gwybod sut yr oedd yn teimlo a pham ei fod yn dweud, "Efallai nad yw'n purdeb mor hanfodol o waed, ond Ib purdeb, purdeb calon. Yn Cinevu darddiad ac ystyr a briodolir i'r gogledd ac mae'n debyg y bydd yn yr un fath. "Roedd seibio, chwilio am eiriau i ddisgrifio eu meddyliau, geiriau sy'n mynegi'r ofnau cudd Nihepetmaat. "Rydych yn gwybod, nid wyf yn gwybod os yw'n dda neu beidio. Nid wyf yn gwybod. "Roedd yn edrych ar ei. "Ond nid yw'n beth ydyw. Mae gennym dasg a rhaid i ni gyflawni hynny. Nid yw'n berthnasol a yw'n cyflawni'r hyn, sy'n cael ei benderfynu gan y tarddiad, ond pwy bynnag perfformio orau, waeth beth yw eu lles eu hunain ac yn gallu dewis fel y ffordd orau. "Roedd seibio, gan gofio y awyrgylch yn y palas y Pharo a'i clyw teml yn Cinevu. Roedd yn cofio y geiriau a chwipio heibio i bobman bod eu hil yn marw allan. "Efallai ein bod yn symud i'r cyfeiriad anghywir yn eu hymdrechion," meddai yn dawel, "efallai fod angen inni edrych nid yw person ond calon sy'n cam-drin y wybodaeth, ond yn ei ddefnyddio er budd pawb, yr hyn sy'n weddill ar ôl i ni nes i ni yn ymddeol i'r ochr arall." efe seibio ac ychwanegodd, "Efallai." cymerodd anadl ac yn gwybod bod angen yn awr i orffen yr hyn y mae'n ei bwyso, "Nid ydw i'n methu ac mae'n gwneud i mi caled." disgrifiodd ei sgwrs gyda gwraig Pharo a'i wrandawiad gerbron dri Hemut Neter uchaf. Disgrifiodd iddynt fel gorau y gallai, cynllunio dinas preswyl newydd a'i phryderon. Mae'n eu cyflwyno gyda chynllun i roi diwedd ar yr anghysondebau mawr rhwng y temlau Uchaf a gwledydd Isaf. Soniodd am y duwiau a'u tasgau, yn amlinellu sut trosglwyddo a defodau unigol zmodifikovat fel eu bod yn eu derbyn yn raddol yn y Delta ac yn y de. Ei fod yn falch. Ar y naill law yr oedd yn rhyddhad ar yr ochr arall yn disgwyl eu sylwadau. Ond mae'r merched yn dawel.

"Rydych chi'n dweud nad oeddech chi'n gwneud eich gwaith," meddai Neitokret, "ond rydych wedi anghofio nad dyma'r tasg chi. Ein gwaith ni yw hi, ac nid oes raid i chi ei drin ar ei ben ei hun, "meddai gyda rhywfaint o ffôl, ond gyda'r caredigrwydd oedd hi. "Efallai ei bod hi'n amser i chi fod yn ymroddedig i'r hyn a guddiwyd am y tro." Roedd y ddedfryd hon yn perthyn iddo fwy nag nad oeddent yn protestio.

Dywedasoch yr aseiniad, "ychwanegodd Meresanch," a'ch bod yn rhoi tasgau - nid un bach. Yr ydych wedi ymdrin â ni gymaint o wybodaeth y bydd yn cymryd amser inni eu datrys a gosod cynllun a gweithdrefn. Neu yn hytrach na newid ein cynllun yn ôl yr hyn a ddywedasoch wrthym. Na, Achboinue, gwnaethoch eich swydd chi. Er ei bod yn ymddangos nad yw eich ymddygiad yn ganlyniad o'r hyn yr ydych yn dychmygu "Mae hi'n seibio ac yn parhau:". Weithiau mae'n haws i adeiladu tŷ nag i argyhoeddi pobl a adeiladodd iddo. Mae'n cymryd amser, weithiau'n llawer o amser. Ni wnaethoch chi ddysgu cerdded. Mae tasgau nad oes un bywyd dynol yn ddigon i hynny, a dyna pam yr ydym yma. Rydym yn gadwyn y mae ei erthyglau'n newid, ond mae ei nerth yn aros yr un fath. "

"Weithiau mae'n haws i adeiladu tŷ nag i argyhoeddi pobl a adeiladodd iddo." Swnio'n yn ei glustiau ac mae'r olygfa gweld olygfa o uchod - pobl bach hynny sut i adeiladu sianelau, ac yna newid y ddelwedd, ac efe a welodd yr un uchder ddinas. Llai dref. Cafodd syniad.

Ceisiodd wneud brics bach o'r clai, ond nid dyna oedd hi. Eisteddodd, ei ben yn ei ddwylo, gan geisio canfod sut i wneud hynny. Mae'r byd o gwmpas wedi peidio â bodoli, yn ei dref, ac roedd yn cerdded drwy'r strydoedd, gan gerdded drwy'r ystafelloedd palas, gan osgoi'r waliau amddiffynnol o gwmpas y ddinas.

"Ydy'r Mennofer hwnnw?" Roedd yn syfrdanu. Y tu ôl iddo oedd Sha, gyda'i wên cyson ar ei wyneb, gan edrych ar y tirlun graddol ar y bwrdd a'r pentwr o friciau clai bach wedi'u gwasgaru o gwmpas.

"Dwi ddim yn meddwl felly," meddai, a gwenodd arno. Cymerodd frics bach yn ei law. Ni allaf ei gysylltu â'r ffordd yr wyf am ei wneud.

"Pam ydych chi'n eu cysylltu, ffrind bach?" Roedd Shay yn chwerthin ac yn cerdded i'r wal plastr yn ei ystafell. I'r wal yr oedd yr adar yn hedfan, tyfodd blodau ac edrychodd ar NeTeR. "Ydych chi'n gweld unrhyw frics?"

Digwyddodd iddo. Dewisodd y cwrs anghywir. Canolbwyntiodd ar y ffordd anghywir ac nid y targed. Roedd yn chwerthin.

"Mae gennych fwynau coch o ddiffyg cysgu," meddai Shay yn ofalus. "Dylent orffwys, nid dim ond hwy," ychwanegodd.

"Pam wnaethoch chi ddod?" Gofynnodd Achboin.

"Gwahoddwch chi i hela," roedd yn chwerthin, yn sgwatio wrth ei ochr. "Beth ydych chi'n ei wneud?" Gofynnodd.

"Tref fechan. Rwyf am adeiladu Mennofer ar y ffordd y mae'n edrych pan fydd wedi'i wneud. Bydd fel petaech yn edrych arno o'r uchod. "

"Nid yw hynny'n syniad drwg," meddai Shay, yn sefyll i fyny. "Felly sut y bydd yn digwydd gyda'r helfa hon? Peidiwch â meddwl y bydd ymlacio o fudd i chi?"

"Pryd?"

"Yfory, ffrind bach. Yfory, "roedd yn chwerthin, gan ychwanegu," Pan fydd eich llygaid yn cael eu lliw arferol ar ôl cysgu hir. "

"Pwy wyt ti'n adeiladu'r ddinas?" Gofynnodd Shay wrth iddynt ddychwelyd o'r hela.

Roedd y cwestiwn yn ei synnu. Fe adeiladodd am fod yn rhaid iddo. Nid oedd yn gwybod yn union pam. Ar y dechrau, roedd yn credu bod ar gyfer Pharo. Y byddai'n well pe byddai'n ei weld â'i lygaid ei hun, pe na bai yn mynnu bod y ddinas yn edrych fel yr oedd yn amser Meni, nad oedd neb yn gwybod yn union. Ond nid dyna oedd hynny. Po hiraf yr oedd yn meddwl amdano, po fwyaf oedd yn argyhoeddedig ei fod yn rhaid iddo wneud hynny, ac nid oedd yn dal yn ôl pam. Roedd yn gobeithio y byddai'n dod dros hynny.

"Rwy'n meddwl yn hytrach fy hun," meddai. Am eiliad, fe gerddant yn dawel wrth ymyl ei gilydd, gan aflonyddu gan y gêm, ac yn dawel. "Mae'n debyg i gêm. Chwarae plant, "ychwanegodd, a pharhaodd," Rwy'n teimlo bod modd newid rhywbeth arall ar y raddfa fach hon. Symudwch yr adeilad yno neu ymlaen. Ni fyddwch yn gwneud yr adeiladau gorffenedig mwyach. "Tynnodd y ddinas allan o freuddwyd. Y ddinas y gwelodd y duwiau ef - dinas garreg yr oedd am ei adeiladu unwaith.

"Ydw," meddai, "Gall arbed llawer o amser. Dileu camgymeriadau. "Cefais geffylau. "A beth am wneud cartref o bren? Ddim mewn gwirionedd, ond fel model. Er mwyn eu gwneud mor wan bod y syniad mor wirioneddol â phosib. "

Meddyliodd Achboin. Yn sydyn, roedd yn ofni bod ei waith yn ddiwerth. Nid yw'n gwybod unrhyw beth am adeiladu tai neu temlau. Beth os na ellir gwireddu ei syniadau? Cerddodd wrth ymyl y dyn sy'n gwenu yn eternol, yn rhyfeddu. Roedd yn meddwl a oedd hyn yn dasg. Y dasg y bwriedir ei wneud neu a yw'n ffordd arall arall nad yw'n arwain at unrhyw le. Yn olaf, fe gyfarfu â'i ofnau i Shay.

Trowsodd ei lwyth o'r tu ôl a'i stopio. Mae'r gwên o'i wyneb yn diflannu. Edrychais yn ofnadwy. Clywodd Achboin.

"Mae gen i euogrwydd," meddai Shai heb gwên, "o gamwedd sydd wedi gadael i'ch tasg holi. A hefyd y teimlad o siom y gall cyn lleied o le yn codi eich amheuon a'ch rhwystro rhag gweithio. "Eisteddodd i lawr a chyrhaeddodd am y llaw gwaedlyd gyda dŵr. Feddw. "Edrychwch, fy ffrind bach, i chi yw gorffen yr hyn a ddechreuoch. Nid oes gwahaniaeth os yw eich gwaith yn cael ei weld a'i ddefnyddio ganddo. Ond gallwch ddysgu llawer, ac nid yw hynny'n byth yn ddiangen. "Parhaodd ac yfed eto, yna rhoddodd y clychau i Achboin. Roedd yn gwenu arno a dychwelyd hwyliau da. "Nid oes neb ohonom yn gwybod pa lwybrau fydd NeTeR yn ein harwain ni a pha dasgau y bydd yn eu rhoi ger ein bron. Nid oes unrhyw un ohonom yn gwybod yr hyn y byddwn yn ei ddysgu o'n taith yn y dyfodol. Os penderfynwch orffen yr hyn a ddechreuoch, edrychwch am y modd i orffen. Os hoffech i'ch gwelliant ddwyn ffrwyth, edrychwch ar ffyrdd i ymestyn allan ac argyhoeddi pobl eraill. Os oes angen help arnoch, edrychwch am help. Ac os ydych eisiau bwyd, gan fy mod yn brysio ble y maent yn ei fwyta. "Dywedodd, chwerthin a chyflwynodd ei hun ar ei draed.

Gwnaethpwyd y gwaith bron. Ceisiodd gael y gorau o gynlluniau Kanefer, ond gwnaeth rhywbeth iddo wneud rhai addasiadau. Roedd dinas fach o flaen iddo, wedi'i hamgylchynu gan wal wyn fawr, dim ond lle i'r palas fod yn wag. Chwiliodd am gymaint o wybodaeth â phosibl am yr hen Mennofer yn y sgroliau, ond roedd yr hyn a ddarllenodd yn swnio'n anhygoel, ac roedd yn cadw ei argraffiadau yn dal yn fyw.

Roedd ei wyneb cythryblus yn llachar pan welodd ef. Roedd y groeso bron yn gynnes. Roedd Achboinua braidd yn synnu i wybod mai ymweliad Kanefer oedd mwy o egwyl - dianc rhag tynnu llun y palas. Maent yn eistedd yn yr ardd, wedi'u diogelu gan y cysgod o goed, ac yn torri'r sudd melon melys. Roedd Kanefer yn dawel, ond roedd ymlacio ar ei wyneb, ac nid oedd eisiau amharu ar gwestiynau gan Achboa.

"Fe wnes i ddod â rhywbeth i chi," meddai ar ôl eiliad, gan gymell ei gynorthwyydd. "Rwy'n gobeithio nad yw'n difetha eich hwyliau, ond dydw i ddim wedi ei wastraffu hefyd." Dychwelodd y bachgen gyda breichiau'r sgroliau a'i osod o flaen Achboin.

"Beth ydyw?" Gofynnodd, yn aros nes iddo gael cyfarwyddyd i unrollio'r sgroliau.

"Drawings," meddai Kanefer laconiaidd, yn aros am y sgrol cyntaf i ddatblygu. Llenwyd strydoedd y ddinas â phobl ac anifeiliaid. Yn wahanol i'w fodel, roedd palas wedi'i addurno â phaentiadau hardd.

"Rwy'n credu ei bod hi'n amser i chi farnu eich gwaith," meddai Kanefer, yn sefyll i fyny.

Cafodd calon Achboin ei chwalu gan y ddau ddychryn a disgwyliad. Cerddant i mewn i'r ystafell lle roedd dinas yn gorwedd yng nghanol y bwrdd enfawr gyda rhwydwaith o gamlesi a themplau mawr wedi'u grwpio o amgylch llyn sanctaidd.

"Wonder," meddai Kanefer, yn plygu dros y ddinas. "Rwy'n gweld eich bod wedi gwneud rhai newidiadau, a gobeithiaf y byddwch yn esbonio eu rheswm i mi." Nid oedd unrhyw oruchafiaeth, dim sarhad, dim chwilfrydedd. Pwysiodd dros y ffug o'r ddinas ac fe astudiodd y manylion. Dechreuodd y wal a oedd yn rhedeg o amgylch y ddinas, ac yna templau a thai, a pharhaodd ymlaen i'r ganolfan wag lle roedd y palas i fod yn dominyddu. Roedd y lle gwag yn sgrechian pan oedd yn llawn. Mae'r ffordd llydan sy'n arwain o ITER ei leinio gyda sphinxes a ddaeth i ben yn gwacter. Roedd yn dawel. Astudiodd y ddinas yn ofalus a'i gymharu â'i gynlluniau.

"Wel, Parchedig," torrodd ei dawelwch ac edrychodd ar Achboinua "gwallau a oedd wedi ymrwymo i chi, rydym yn cael yn ddiweddarach, ond erbyn hyn mae'n rhaid i mi ymestyn hynny." Gwenodd a dwylo bwyntio at ofod gwag.

Cynigiodd Achboin iddo fynd i'r ail ystafell. Roedd y palas yno. Roedd yn fwy na ffug y ddinas ac roedd yn falch ohono. Gellid gwahanu'r lloriau unigol, fel y gallent weld yr adeilad cyfan o fewn.

Ni chafodd Kanefer ei ganmoliaeth. Roedd y palas - neu yn hytrach cymhleth adeiladau unigol sy'n gysylltiedig â'i gilydd - yn ffurfio cyfan a oedd yn debyg i deml gyda'i faint. Roedd ei waliau yn wyn, roedd yr ail lawr a'r trydydd lloriau wedi'u golchi â cholofnau. Hyd yn oed mewn ffurf ostyngol, bu'n gweithredu'n gymesur, yn gyfartal â'r Deml Ptah.

"Ni fydd waliau'r ail lawr a'r trydydd lloriau yn dal," meddai Kanefer.

"Ie, bydd e." "Gofynnais am help y Chentkaus anhygoel, sy'n rheoli celf Hussite, a helpodd fi gyda chynlluniau a chyfrifiadau." Ysgarodd ychydig theori'r ddau lawr uchaf o'r cyntaf. "Edrychwch, syr, mae'r waliau yn gyfuniad o garreg a brics, lle mae colofnau yn ymuno â'r garreg sy'n chwalu'r cysgod ac yn cŵl yr aer sy'n llifo i'r lloriau uchaf.

Peidiodd Kanefer blino, ond fe welodd yn well. Nid oedd yn gwylio'r wal, ond fe'i taro gan y grisiau o ochr yr adeilad. Roedd yn cysylltu'r llawr uchaf gyda'r un cyntaf a'i llusgo i'r palas. Ni welodd y Dwyrain. Roedd y grisiau canolog yn ddigon eang, felly ystyriodd swyddogaeth y grisiau cul hwn, wedi'i guddio y tu ôl i'r wal garw. Gwisgodd yn drylwyr yn Achboinua.

"Mae'n ddianc," meddai wrtho, "ac nid dim ond hynny." Troddodd y plât y tu ôl i orsedd Phara. "Mae'n rhoi mynediad iddo i'r neuadd felly nid oes neb yn cael ei wylio. Bydd yn ymddangos ac ni fydd neb yn gwybod o ble y daeth. Mae momentyn o syndod weithiau'n bwysig iawn, "ychwanegodd, gan gofio geiriau Nimaathap am bwysigrwydd yr argraff gyntaf.

"Rhoddodd y duwiau chi dalent, bachgen," meddai Kanefer wrtho, yn gwenu arno. "Ac fel y gwelaf, fe syrthiodd Sia mewn cariad â chi a rhoddodd ichi fwy o synnwyr nag eraill. Peidiwch â gwastraffu rhoddion gan NeTeR. "Parhaodd. Yna symudodd i ail lawr y palas, yna i'r trydydd llawr. Astudiodd yn dawel yr ystafelloedd yn yr adeiladau cyfagos.

"Oes gennych chi unrhyw gynlluniau?" Gofynnodd, yn frowning.

"Ydw," meddai wrth Achboin, a dechreuodd boeni bod ei waith yn ofer.

"Edrychwch, weithiau mae'n well gadael i'r holl beth fynd, ac weithiau byddwch yn anghofio am yr hyn sy'n digwydd ym mhob ystafell. Ond ychydig iawn o bethau y gellir eu hadfer yw'r rhain heb adael crafiad ar yr argraff gyffredinol. "Gallai'r bachgen fod yn beryglus, meddai, ond nid oedd yn teimlo'r perygl. Efallai ei fod yn oed, efallai y math o olwg yr oedd yn edrych arno, hyd yn oed ei blinder. "Fy fai ydyw," ychwanegodd ar ôl eiliad, "Doeddwn i ddim yn rhoi'r amser i chi egluro swyddogaethau'r palas, ond gallwn ei bennu. Dewch, byddwn yn mynd yn ôl i'r ddinas yn gyntaf a byddaf yn dangos i chi ble wnaethoch chi gamgymeriadau. Yn gynnar mae'n amser i adnewyddu ac ehangu'r argae - sicrhau'r ddinas rhag llifogydd. Ni fydd y rhai gwreiddiol yn ddigon ... "

"Diolch am eich caredigrwydd i'r bachgen," meddai Meresanch.

"Doedd dim angen maddeuant, y Parchedig, mae gan y bachgen hwnnw dalent aruthrol a byddai'n bensaer wych. Efallai y dylech ystyried fy awgrym, "meddai, gan bowlio.

"Siaradwch gyntaf â'r bachgen amdano. Nid ydym yn trefnu beth i'w wneud. Dyna beth mae'n ei wybod. Ac os mai dyma yw ei dasg, os mai ef yw ei genhadaeth, ni fyddwn yn ei amddiffyn. Yn fuan neu'n hwyrach byddai'n rhaid iddo benderfynu beth i'w wneud nesaf. "Mae hi'n hongian. Dechreuodd ei bresenoldeb fel mater o gwrs ond tyfodd y bachgen ac roedden nhw'n gwybod y byddai'r un amser yn dod pan fyddai mwy o amser yn cael ei wario y tu allan i'w cyrraedd na gyda nhw. Cynyddodd hyn y perygl o gael ei golli. Fe wnaeth hyd yn oed Maatkare sylweddoli y gallai ei eiriau allan fod yn fwy ymatebol na hi. Hi oedd eu ceg, ond gallai gymryd ei rôl yn llwyddiannus. Eto, waeth faint mae'n ei ddewis, mae angen gwneud llawer o waith cyn ei baratoi ar gyfer bywyd yn y byd tu allan.

"Ni fydd yn gweithio," meddai wrth Achboin. Roedd yn cofio tynnu sylw Pharo pan ofynnodd iddo aros yn y palas. Nid oedd y ddinas anheddu yn hygyrch iddo ac fe ofynnodd eto i aros, er ei astudiaethau yn Kanefer - byddai'n debyg i droed-droed i anidlu'r cobra.

"Pam na?" Gofynnodd Kanefer yn dawel. "Mae'n ymddangos yn afresymol i ddileu talent fel chi. Ac heblaw, dydw i ddim yr un ieuengaf anymore, ac mae angen helpwr arnaf. "

"Peidiwch â chael plant, syr?" Wedi'i ofyn am Achboin.

"Na, mae'r NeTers wedi bod yn llwyddiannus, ond ..." ei lygaid yn wlyb. "Fe wnaethon nhw fynd â'm plant a'm wraig ..."

Teimlai Achboin y tristwch y cafodd Kanefer ei llenwi. Roedd yn synnu. Nid oedd yn disgwyl i'r person fod mor bwerus, mor boenus. Roedd yn cofio geiriau Neitokret pan ddywedodd ei fod yn beirniadu ef cyn iddo wybod amdano mewn gwirionedd ac nad oedd yn gwybod dim o'i ofn. Yr ofn o ddod yn ôl y rhai drutaf. Caeodd ei hun o flaen ei deimladau, cyfyngodd ei hun i garchar ei unigrwydd a'i ofn. Nawr mae'n ei gymryd at ei enaid, a rhaid iddo wrthod.

"Pam na?" Fe ailadroddodd ei gwestiwn.

Achosodd Achboin, "Rydych chi'n gwybod, syr, ni allaf fynd i Cineva am nawr. Mae'n orchymyn o Pharo. "

Chwedodd Kanefer a'i feddwl. Ni ofynnodd am y rheswm dros y gwaharddiad, ac roedd Achboin yn ddiolchgar iddo.

"Byddwn ni'n meddwl am rywbeth. Dydw i ddim yn dweud hynny ar hyn o bryd, ond byddwn ni'n meddwl. "Edrychodd arno a gwenu," Rwy'n meddwl eich bod yn mynd gyda mi, ond penderfynodd dynged yn wahanol. Rhaid imi aros. Byddaf yn rhoi gwybod i chi, "ychwanegodd.

Y tro hwn nid oedd yn hedfan, ond roedd ar cwch. Sylweddolodd Achboin ei bod hi'n amser ailystyried popeth a gwneud yr addasiadau olaf yn dderbyniol i'r offeiriaid a'r Pharaohiaid. Roedd yn gwybod y byddai ei machete yn cael ei warchod a'i fod yn gobeithio y byddai'r pharaoh yn cytuno i'w ddysgeidiaeth.

"Mae'n amser ymlaen llaw," meddai yn nhawelwch Nihepetmaat.

"Mae'n risg," meddai Meresanch. "Mae'n risg fawr ac nid anghofio ei fod yn ddyn."

"Efallai mai'r broblem yw nad ydym yn anghofio ei fod yn fachgen," meddai Neitokret yn feddal. "Nid wyf wedi mynd yn anghywir yn erbyn ein cyfreithiau, ond yr ydym yn ddychrynllyd. Efallai mai'r rheswm yw ein bod ni'n fwy cysylltiedig â rhyw a gwaed na phurender y galon. "

"Ydych chi'n golygu ein bod wedi anghofio y dasg i ni ein hunain?" Gofynnodd Chentkaus, gan atal unrhyw wrthwynebiadau posibl. "Mae risg bob amser ac rydym yn ei anghofio! Ac ni waeth os yw hi'n fenyw neu'n ddyn! Mae risg bob amser y gellir camddefnyddio gwybodaeth, ac mae'r risg yn codi gyda'r cychwyn. Nid oeddem yn eithriad, hefyd, "ychwanegodd. "Mae'n bryd y penderfynasom. Mae'n bryd cymryd y risg na fydd ein penderfyniad ni'n iawn. Ni allwn aros mwyach. Yn fuan neu'n hwyrach byddai'n gadael y lle hwn beth bynnag. Ac os bydd yn gadael, mae angen iddo fod yn barod a gwybod beth fydd yn rhaid iddo ei wynebu. "

"Dydyn ni ddim yn gwybod faint o amser sydd gennym," meddai Maatkare. "Ac ni ddylem beidio ag anghofio ei fod yn dal i fod yn blentyn. Ydw, mae hi'n glyfar ac yn smart, ond mae hi'n blentyn, ac ni fyddai rhai o'r ffeithiau yn dderbyniol iddo. Ond rwy'n cytuno â chi na allwn aros yn hirach, felly gallem golli ei ymddiriedolaeth. Rydym hefyd am iddo ddod yn ôl a pharhau â'n tasg. "

"Rhaid inni wneud un penderfyniad," meddai Achnesmerire, gan edrych ar Maatcar. Roedd y merched yn disgyn, a'u llygaid yn sefydlog ar Meresanch.

Roedd hi'n dawel. Mae hi'n lleihau ei llygaid ac yn dal yn dawel. Roedd hi'n gwybod na fyddent yn mynnu, ond mae'n brifo. Unwaith eto, hi oedd yr unig un a wrthwynebodd. Cymerodd anadl ac edrychodd arnynt, "Ydw, rwy'n cytuno a chytunais o'r blaen, ond nawr rwyf am i chi wrando arnaf. Ydw, yr ydych yn iawn gan fod pob gradd o ddechrau yn cynyddu'r risg. Ond rydych chi'n anghofio bod gan ferched bob amser amodau eraill. Mae ein temlau yn ymestyn yr holl ffordd i ITER, ac ym mhob man, mae ein mynedfa wedi ei agor. Fe'i hagorwyd hefyd oherwydd ein bod yn fenywod - ond mae'n ddyn. A fyddant yn cael eu hagor? A fydd temlau dynion yn cael eu hagor? Nid yw ei sefyllfa yn hawdd o gwbl. Ni fydd menywod a dynion yn ei dderbyn heb archeb, ac os byddant yn derbyn, byddant yn ceisio ei ddefnyddio at eu dibenion. Dyna yr wyf yn gweld y risg. Bydd pwysau arno yn llawer cryfach nag unrhyw un ohonom, ac ni wn a ydyw'n barod. "Roedd hi'n paratoi ac yn meddwl a oedd yr hyn a ddywedodd yn ddealladwy iddyn nhw. Nid geiriau oedd ei phwynt cryf, ac nid oedd hi erioed wedi rhoi cynnig arni, ond roedd hi nawr yn ceisio egluro ei phryderon ynghylch y plentyn a oedd wedi dod yn rhan ohonynt. "Ac nid wyf yn gwybod," parhaodd, "Dydw i ddim yn gwybod sut i'w baratoi ar ei gyfer."

Roeddent yn dawel ac yn edrych arni. Deallant yn dda iawn beth oedd hi eisiau ei ddweud.

"Wel," meddai Achnesmerire, "o leiaf rydym yn gwybod ein bod ni'n unedig." Edrychodd ar yr holl fenywod o gwmpas, a pharhaodd, "Ond nid yw'n datrys y broblem y gwnaethoch gyfarfod â ni, Meresanch.

"Efallai y byddai'n well," meddai yn nhawelwch Neitokret, "i amlinellu'r holl risgiau i chi a dod o hyd i ffyrdd i'w hosgoi neu eu hwynebu."

"Ni allaf ei wneud gyda'r plant." Mae hi'n ysgwyd ei phen ac yn cau ei llygaid.

"Efallai ei bod hi'n amser ichi ddechrau dysgu," meddai Nihepetmaat, yn sefyll i fyny ac yn rhoi ei llaw ar ei hysgwydd. Roedd hi'n gwybod ei phoen, roedd hi'n gwybod ei ofn. Rhoddodd Meresanch enedigaeth i dri phlentyn marw, ac roedd un a gafodd ei dadffurfio'n drwm wedi byw ers tro, ond bu farw pan oedd yn ddwy flwydd oed. "Edrychwch," meddai, newid y tôn, "dywedasoch eich hun rywbeth yr ydym wedi'i golli. Fe allwch chi orau rhagdybio peryglon posibl, ond mae angen i chi hefyd eu hadnabod yn well. Yna byddwch yn penderfynu ar yr adnoddau sydd ei hun. "

"Mae'n rhaid i mi feddwl amdano," meddai Meresanch ar ôl eiliad, gan agor ei llygaid. "Dydw i ddim yn siŵr ..." roedd hi'n llyncu ac yn ychwanegu'n dawel, "... os gallaf ei wneud."

"Alla i?" Gofynnodd Chentkaus iddi. "Nid ydych chi wedi dechrau eto! Rydych chi'n dal i ddim yn gwybod beth i'w wneud a phwy? "Roedd hi'n aros nes cyrraedd ei geiriau gyda'r un a benderfynwyd ac ychwanegodd:" Nid ydych chi ar eich pen eich hun ac nid dyma'ch tasg yn unig. Peidiwch ag anghofio. "

Yr oedd y geiriau hynny'n ei chael hi, ond roedd hi'n ddiolchgar iddi. Roedd hi'n ddiolchgar am beidio â sôn am ei hunan-barch, y bu'n syrthio iddi yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Edrychodd arni a chlywed hi. Roedd hi'n gwenu. Roedd y gwên ychydig yn sbasmodig, ond roedd yn wên. Yna meddyliodd hi. Roedd y meddwl yn fynnu felly roedd yn rhaid iddi ddweud, "Rydym yn sôn am unfrydedd, ond dim ond chwech ohonom ydyw. Onid yw'n annheg iddo? Rydym yn sôn am ei ddyfodol, am ei fywyd heb ef. Rwy'n teimlo ein bod ni'n anghywir yn erbyn Maat. "

Sganiodd y papyrws a'i osod wrth ei ochr. Roedd ei wynebau yn llosgi gyda fflam a llid. Roeddent i gyd yn ei wybod, roedd y cynllun wedi'i roi ymlaen llaw, ac roedd ei awgrymiadau, ei sylwadau, yn gwbl ddiangen. Pam na wnaethon nhw ddweud wrtho. Roedd yn teimlo'n ddrwg iawn ac yn unig. Ymddengys ei fod wedi'i dwyllo, wedi'i wahanu o'r gymuned hon, ac wedi ei wahanu oddi wrth y gymdeithas y bobl yr oedd yn ei adnabod unwaith. Nid oedd y teimlad nad oedd yn perthyn i unrhyw le yn cael ei golli.

Stopiodd Meresanch wehyddu a gwylio ef. Disgwyliodd nes iddi ffrwydro, ond ni ddigwyddodd y ffrwydrad. Penododd ei ben, fel pe bai eisiau cuddio'r byd. Cododd hi a cherdded i fyny ato. Nid oedd yn codi ei ben ac yn eistedd, croesi gyda'i goesau, oddi arno a chymryd ei law.

"Ydych chi'n ofidus?"

Chlywodd, ond nid oedd yn edrych arni.

"Ydych chi'n ddig?" Roedd hi'n gwylio'r rosari ar ei cheeks yn tyfu'n gryfach.

"Ydw," atebodd trwy ei ddannedd, gan edrych arni hi. Cynhaliodd ei olwg, a theimlai na allai ei sefyll bellach. Roedd am i neidio, torri rhywbeth, rhwygo rhywbeth. Ond eisteddodd gyferbyn iddo, yn dawel, yn edrych arno gyda llygaid yn llawn tristwch. Tynnodd ei law allan ohonyn nhw. Nid oedd yn gwrthsefyll, ond roedd hi'n ymddangos iddi iddi fynd yn drist a chynyddu'r ymdeimlad o dicter.

"Rydych chi'n gwybod, rwy'n teimlo'n ddi-waith nawr. Ni wn os ydw i'n yr un a ddylai'ch dysgu chi. Ni allaf ddefnyddio geiriau a deheurwydd fy Maatkar fy hun ac rwy'n colli gallu cyflymder Achnesmerire. "Mae hi'n hongian ac yn edrych arno. "Ceisiwch ddweud wrthyf beth mae eich dicter wedi ei achosi."

Edrychodd arni fel petai wedi ei gweld am y tro cyntaf. Daeth tristwch a diymadferth oddi wrthi. Ofn, roedd yn teimlo ofn ac yn ofid. "Ni allaf, ... ni all. Mae llawer a ... mae'n brifo! "Roedd yn crio ac yn neidio. Dechreuodd gerdded o gwmpas yr ystafell fel petai'n ceisio dianc rhag ei ​​hrywydd ei hun, cyn gofyn y cwestiwn, cyn ei hun.

"Does dim ots, mae gennym ddigon o amser," meddai hi'n feddal, yn sefyll i fyny. "Gadewch i ni ddechrau gyda rhywbeth."

Stopiodd a shook ei ben. Daeth dagrau i lawr ei geeks. Aeth hi ato a'i ysgwyd ef. Yna siaradodd. Clywodd y sobs o sobrrwydd a'i brifo rhwng sobs, ac roedd hi'n ymddangos ei fod yn sefyll o flaen ei drych ei hun. Na, nid oedd yn ddymunol, ond roedd yn bwysicach nawr.

"Beth arall?" Gofynnodd ei hun, gan edrych ar ysgwyddau y bachgen, yn araf ysgwyd yn dod i ben. Gadawodd hi a gwyno ato. Rhwbiodd ei lygaid a'i arwain at y wladwriaeth. Wrth law gwennol iddo, "Dos ymlaen," meddai wrth iddo, a dechreuodd i barhau ddifeddwl lle mae'n gadael i ffwrdd. Nid oedd yn deall yr ystyr a roddir dasg, ond roedd yn rhaid iddo ganolbwyntio ar yr hyn y mae'n ei wneud - gwehyddu nad oedd erioed yn dda iawn arno, ac yn araf ei ddicter a gofid fel y bo'r angen i ffwrdd gyda phob llinell. Dechreuodd y syniadau ffurfio rhyw fath o amlinell. Stopiodd ac edrych ar ei waith. Roedd y ffin rhwng yr hyn a chwaraeodd Meresanch a'r hyn yr oedd yn ei wneud yn amlwg.

"Nid ydw i fi. Rwy'n difetha eich gwaith, "meddai wrthi, gan edrych arni.

Roedd hi'n sefyll uwchben ef ac yn gwenu, "Ni ddysgodd ni ni i wehyddu i ddysgu trefn Oriel i ni. Edrychwch yn dda beth wnaethoch chi. Gwyliwch yn dda y gwenyn a'r dianc, gwyliwch gryfder a rheoleidd-dra'r edau. Edrychwch ar y gwahanol rannau o'ch gweithred. "

Pwysiodd dros y gynfas a gwyliodd ble roedd wedi gwneud camgymeriad. Gwelodd yr anhygrwydd, y diffyg yn rhythm y siambr, ond gwelodd hefyd pa mor raddol, wrth iddo dawelu ei hun, ei fod yn cael ei waith ar ansawdd. Nid oedd yn cyrraedd ei berffeithrwydd, ond i'r diwedd roedd ei waith yn well nag ar y dechrau.

"Rydych chi'n athro da," gwnaeth wrth ei bodd.

"Rydw i wedi ei wneud am heddiw," meddai wrthi, gan roi iddo'r sgroliau a oedd wedi eu rhoi o'r blaen. "Ceisiwch eu darllen eto. Unwaith eto a mwy yn ofalus. Ceisiwch ddod o hyd i'r gwahaniaethau rhwng yr hyn a ysgrifennwyd a'r hyn a ddaeth i chi. Yna byddwn yn siarad amdano - os ydych chi eisiau.

Chlywodd. Roedd yn flinedig ac yn newynog, ond roedd angen iddo fod ar ei ben ei hun am gyfnod. Roedd angen iddo ddatrys y dryswch yn ei ben, i drefnu meddyliau unigol fel pe bai edau unigol y gynfas yn cael eu trefnu. Aeth allan o'i thŷ ac edrych o gwmpas. Yna pennaethodd am y deml. Mae ganddo amser i fwyta a meddwl am gyfnod cyn iddo berfformio seremonïau.

"Fe fyddan nhw'n eich torri i ffwrdd yn fuan," Roedd Shay yn chwerthin ac yn chwerthin arno fel merch blentyn.

Meddyliodd Achboin. Daeth y funud honno i ddim, ac nid oedd yn siŵr a oedd yn barod.

"Ble wnaeth eich Ka fynd, fy ffrind bach?" Gofynnodd Shay, gesting. Ers y bore, nid oedd y bachgen yn ei groen. Nid oedd yn ei hoffi, ond nid oedd eisiau gofyn.

"Ydw," meddai ar ôl eiliad, "maen nhw'n torri i ffwrdd." Dylwn i hefyd gael enw. Ei enw cyntaf, "ychwanegodd, yn meddwl. "Rydych chi'n gwybod, fy ffrind, dwi ddim yn gwybod pwy ydw i. Nid oes gen i enw - dydw i ddim yn neb, dydw i ddim yn gwybod ble dwi'n dod, a'r unig un a allai wybod ei fod yn farw. "

"Dyna sy'n eich poeni chi," meddai.

"Dwi ddim neb," meddai wrth Achboin.

"Ond mae gennych enw," yn gwrthwynebu Shay.

"Na, dwi ddim. Maent bob amser yn fy ngwneud yn fachgen i mi - yno yn y deml lle'r oeddwn i'n magu, a phan oeddent am roi enw i mi, daeth hi - Priestess Tehenut, yr un o Sai a chymerodd fi i ffwrdd. Dechreuodd fy ffonio fel hyn, ond nid yw fy enw i. Nid oes gennyf yr enw a roddodd fy mam i, neu dwi ddim yn ei adnabod. Nid oes gennyf enw i ffonio. Nid wyf yn gwybod pwy ydw i ac os ydw i. Rydych yn gofyn lle roedd fy Ka. Mae'n diflannu am na all ddod o hyd i mi. Nid oes gen i enw, "meddai. Dywedodd wrtho rywbeth a oedd wedi ei drafferthu am amser maith, ac yr oedd yn cael mwy a mwy ohono. Po fwyaf a ymroddodd ei hun i astudio'r duwiau, po fwyaf y gofynnodd iddo pwy oedd ef a lle y bu'n mynd.

"Wel, ni fyddwn yn edrych arno, mor dristig," meddai Shay ar ôl eiliad, chwerthin. Edrychodd Achboin arno yn syfrdanol. Onid yw'n gwybod beth yw enw'r enw?

"Edrychwch ar yr ochr arall, ffrind bach," meddai. "Edrych, yr hyn na allwn fynd yn ôl, ewch yn ôl, ac nid yw'n dda i ddim i boeni am y peth. Meddyliwch am yr hyn sy'n digwydd. Dywedwch nad ydych chi - ond dywedwch wrthyf, gyda phwy ydw i'n siarad â chi mewn gwirionedd? Pwy ydw i'n mynd hela hwn yr wyf yn hedfan uwchben y ddaear, pa mor crazy eto? "Derbyn arno i weld os mae'n gwrando yn dda, os yw ei eiriau brifo. Aeth yn ei flaen: "Mae yna famau sy'n rhoi enwau cudd, megis Beauty and the Brave a'r plentyn eu plant yn tyfu i fyny wraig, nid mor hardd, neu ddyn nad ei nodweddu gan ddewrder. Yna y fam braidd yn siomedig nad oedd ei disgwyliadau yn cael eu bodloni, mae'r plentyn yn anffodus oherwydd yn hytrach na cerdded ar ôl ei ffordd ei hun, yn cael ei jolted gyson ar lwybr sy'n gwneud iddo rhywun arall. "Llygaid wirio eto Achboinua. "Ydych chi'n gwrando arnaf?"

"Ydw," meddai, "ewch ymlaen, os gwelwch yn dda."

"Weithiau mae'n anodd iawn gwrthsefyll eraill a mynd i ble mae eich Ka yn mynd, neu beth mae eich Achwydd yn ei wneud. Mae gennych fantais. Mae'n penderfynu ble rydych chi'n mynd, hyd yn oed os nad yw'n ymddangos ar hyn o bryd. Gallwch chi ddweud wrthych pwy ydych chi. Gallwch benderfynu eich hun yn eich cyfeiriad eich hun y cyfeiriad yr ydych am ei gymryd ac ateb eich hun yn unig os ydych chi'n cynnwys eich renu - mae'r enw wedi ei addo neu ei gadarnhau. Peidiwch â gwastraffu'r posibiliadau hyn. "

"Ond ..." yn gwrthwynebu Achboin. "Nid oes gen i ddim syniad gennyf lle rydw i'n mynd. Mae'n ymddangos fy mod yn symud i mewn i ddrysfa ac ni allaf ddod o hyd i ffordd allan. Ar ôl i mi ei dynnu yno eto Onam, a phan fydd yn ymddangos i mi fy mod wedi dod o hyd i hyn yr wyf i'n edrych, mynd â fi fel plentyn drwg tegan. "Dywedodd yn anffodus, gan gofio eu tasgau a sut cafodd ei gwahanu oddi wrthynt .

Roedd Shay yn chwerthin a'i dynnu drosodd. "Rydych chi'n sôn am ddod â'ch bywyd i ben, yn dal i deimlo llaeth maethlon llaeth ar eich tafod. Pam ddylai eich bywyd fod heb rwystrau? Pam na ddylech chi ddysgu oddi wrth eich camgymeriadau eich hun? Pam ddylech chi wybod popeth ar hyn o bryd? Beth oedd, peidiwch â newid, ond edrychwch a cheisiwch beth sydd yn awr a phenderfynu beth fydd. Bydd eich Ka yn dweud wrthych ble i fynd a'ch helpu i ddewis ren - eich enw chi. Ond mae'n cymryd amser, llygaid agored a chlustiau, ac enaid agored yn bennaf. Gallwch chi'ch hun ddewis eich Mam a'ch Tad, neu gallwch chi fod yn dy fam a'ch tad eich hun, fel Ptah neu Neit. Yn ogystal, trwy beidio â chael enw - neu os nad ydych chi'n ei adnabod ef - nid oes gennych unrhyw beth i'w gamgymryd. Rydych chi ar eich pen eich hun yn penderfynu beth fyddwch chi'n cyflawni eich tynged. "

Roedd Achchina yn dawel ac yn gwrando. Roedd yn meddwl am enw Shaah. Yr hyn a ddywedodd y dyn gwych yma yn gwrthod rhagdybiaeth y dynged - y duw yr enwodd ef. A yw Shay wedi cymryd ei dynged yn ei ddwylo ei hun, a yw ef yn greadurwr ei dyluniad ei hun? Ond fe ddigwyddodd iddo ef mai dyna oedd ei ddynged, oherwydd roedd ei gyfeillgarwch yn sicr wedi rhoi iddo Shay ei hun.

"Cofiwch, fy ffrind bach, hynny rydych chi'n bopeth oedd, beth a beth fydd ... " mae'r testun sanctaidd yn ei brifo. "Chi yw'r opsiwn chi'ch hun - rydych chi yr hyn yr ydych yn awr a gallwch benderfynu pryd rydych chi. Rydych chi fel Niau - pwy sy'n rhestru'r hyn sydd ddim eto, ond ble y dywedir na all? Dyna pam dewiswch yn dda, fy ffrind bach, oherwydd mai chi fydd yr un sy'n rhoi'r enw i chi, "ychwanegodd, gan ei daro'n rhydd ar ei gefn.

"Rwy'n hoffi, "meddai Nebuithotpimef," mae'r syniad grisiau ochr yn ardderchog. "

"Dydy hi ddim yn f'w i, syr," meddai, gan amheus i sôn am ei gynllun gyda'r bachgen.

"Ai yw ef?" Gofynnodd, gan godi ei gefn.

Ymddengys i Kanefer y byddai cysgod o sâl yn ymddangos ar ei wyneb, ac nid oedd yn unig yn cefafio ac yn aros yn dawel. Roedd yn dawel ac yn aros.

"Mae ganddo dalent," meddai wrtho'i hun, yna troi at Kanefer, "A oes ganddo dalent?"

"Gwych, fy arglwydd. Mae ganddi ymdeimlad o fanylion ac yn gyfan gwbl, ac erbyn hyn gyda'i alluoedd yn fwy na llawer o ddynion sy'n oedolion yn y maes hwn. "

"Mae'n rhyfedd," meddai Pharo, yn meddwl, "efallai nad oedd y proffwydo yn gorwedd," meddai.

"Mae gen i gais mawr, y mwyaf," meddai Kanefer, ei lais yn ysgwyd gydag ofn. Nebuithotpimef yn curo, ond nid oedd yn edrych arno. Mynnodd Kanefer, ond penderfynodd barhau. Roedd am ddefnyddio'r siawns petai'n cynnig ei hun a pharhau: "Hoffwn ei ddysgu ..."

"Na!" Meddai'n ofid, gan edrych ar Kanefer. "Ni all fynd i Cineva ac mae'n ei adnabod."

Roedd Kanefer yn ofni. Roedd yn ofni na fyddai ei ben-gliniau'n cracio o dan iddo, ond nid oedd am roi'r gorau i'w frwydr: "Ydw, syr, mae'n gwybod hynny, ac am y rheswm hwnnw gwrthododd fy nghynnig. Ond mae ganddo dalent - dawn wych, a gallai wneud llawer o bethau gwych i chi. Gallaf ei ddysgu ef ym Mennofer cyn gynted ag y byddant yn dechrau gweithio ar adnewyddu dinasoedd, a gall hefyd fy helpu i orffen eich TaSetNefer (yn hytrach na harddwch = y bywyd ar ôl). Byddai'n mynd allan o Cinev, syr. "Ei guro'r galon fel brwnt, clustiau yn taro yn ei glustiau. Roedd yn sefyll gerbron y pharaoh ac yn aros am y ortelle.

"Eisteddwch i lawr," meddai wrtho. Gwelodd ei ofn a phalaness ei wyneb. Dywedodd wrth y gwas, a gwthiodd ei gadair a'i setlo i lawr yn Kanefer yn ysgafn. Yna anfonodd bawb allan o'r ystafell. "Dydw i ddim eisiau peryglu ei fywyd, mae'n rhy werthfawr i mi," meddai'n feddal, wedi synnu gan y ddedfryd ei hun. "Os gallwch chi ddiogelu ei ddiogelwch, mae gennych fy nghaniatâd."

"Byddaf yn ceisio darganfod cymaint â phosib yn Nhŷ Ka Ptah," meddai Kanefer.

Nebuithotpimef chlywed, gan ychwanegu, "Dywedwch wrthyf, ond peidiwch â chrysur. Yn hytrach, gwnewch yn siŵr ddwywaith i weld a yw'n ddiogel iddo. Os yw'n ddiogel iddo, bydd yn ddiogel i chi, ac i'r gwrthwyneb, peidiwch ag anghofio hynny. "

"Dwi ddim yn gwybod a ydw i'n barod," meddai ar ôl eiliad.

"Onid ydych chi'n gwybod, neu os na wnaethoch chi feddwl amdano?" Gofynnodd Meresanch iddo.

"Efallai y ddau," meddai, yn sefyll i fyny. "Rydych chi'n gwybod, mae hi'n gweithio i mi beth a ddywedasoch y tro diwethaf. Rwy'n ddyn ymysg merched ac nid oes dyn ymhlith dynion. Nid wyf yn gwybod pwy ydw i, ac nid ydynt yn gwybod hynny. Mae fy sefyllfa ychydig yn anarferol. Yr hyn nad ydym yn ei wybod, mae pryder gennym ni, neu gysgod amheuaeth ... Na, fel arall, Meresanch. Rwy'n rhan o ble nad yw dynion, ac mae hynny'n groes i orchymyn. Y gorchymyn hwnnw sydd wedi dyfarnu yma ers blynyddoedd lawer. Y cwestiwn yw a yw hyn yn groes ac a yw'r Maat yn groes i'r hyn a ddynodwyd yn flaenorol. Lle cydweithrediad - gwahanu, lle cydgyfeirio - polaroli. Yr ydym wedi bod yn sôn am heddwch rhwng Seth a Horus drwy'r amser, ond nid ydym yn delio ag ef. Rydym yn ymladd. Rydym yn ymladd am swyddi, rydym yn cuddio, rydym yn torri - ni fyddwn yn trosglwyddo ar yr adeg iawn, ond i guddio a chael sefyllfa gryfach. "Ymestynnodd ei ddwylo a chlywodd ei ben. Nid oedd yn gwybod sut i fynd. Roedd yn edrych am y geiriau, ond nid oedd yn dod o hyd i'r peth iawn i fynd yn agos at yr hyn yr oedd am ei ddweud, a dim ond ychwanegodd: "Dyna beth a gyflogodd i mi a chyflogai. Ond ... rwy'n ofni na allaf ei gwneud yn gliriach ar hyn o bryd. Dydw i ddim yn glir amdano fy hun. "

Roedd Meresanch yn dawel ac yn aros iddi hi'i hun i dawelu. Doedd hi ddim yn gwybod beth i'w ddweud, ond roedd ganddi swydd ac roedd hi'n gwybod bod rhaid iddi ei baratoi. "Edrychwch, mae yna gwestiynau yr ydym yn edrych am yr ateb dros ein bywydau. Nid yw'r hyn a ddywedasoch yn ddiystyr, ac rydych chi'n fwyaf tebygol o fod yn iawn. Ond os oes gennych chi, yna mae'n rhaid i chi allu ei gyfathrebu i gael ei dderbyn, rhaid iddo gael ffurf ddealladwy ac argyhoeddiadol a rhaid ei gyfathrebu ar yr adeg iawn. Weithiau mae'n cymryd llawer o amser, weithiau mae angen gwthio pethau'n raddol, mewn dosau bach, yn union fel yr ydych chi'n rhoi meddyginiaeth. "

"Ydw, rwy'n ymwybodol o hynny," ymyrrodd. Nid oedd eisiau dychwelyd i'r pwnc hwn. Nid oedd yn barod i'w drafod ag unrhyw un ond ei hun. "Ydw, gwn, ar y pwynt hwn, dylwn ganolbwyntio ar fy nghyffin agosaf. Rwy'n gwybod bod angen i chi baratoi ar gyfer bywyd y tu allan i'r ddinas hon. Gofynnwch a ydw i'n barod. Dwi ddim yn gwybod, ond dwi'n gwybod bod rhaid i mi wneud yr un cam hwnnw. prin y gallaf ragweld popeth a allai ddigwydd yn y dyfodol, ond os ydych yn gofyn a fy mod yn ymwybodol o'r risgiau - felly yr wyf. Dydw i ddim yn dweud pawb ... "parhaodd. "Rydych chi'n gwybod, gofynnaf fy hun lle rydw i'n mynd. Pa ffordd yw'r ffordd rydw i am gerdded a cherdded ar ei ôl, neu a ydw i'n dod allan ohono? Nid wyf yn gwybod, ond yr wyf yn gwybod hyn ac rwy'n siŵr - Rwyf am i gerdded i'r heddwch a dim i ryfel - boed yn frwydr rhwng y sir, y bobl neu'r ef ei hun a gwn fod cyn i mi gyrraedd, bydd rhaid i mi ddod â llawer o ymladd bennaf ag ef ei hun .

"Mae hynny'n ddigon," meddai hi yn hanner y ddedfryd ac edrych arno. "Rydych chi'n barod i mi." Roedd hi'n synnu ar yr hyn a ddywedodd. Nid oedd hi am iddi barhau. Dim ond ef yw ei ffordd ef, ac roedd hi'n gwybod cryfder y geiriau, ac nid oedd am i unrhyw un wybod amdanynt heblaw eu hunain. Mae hi'n dal yn rhy ifanc ac nid yw'n dymuno gadael pwysau ei phenderfyniadau y gallai anfantais ieuenctid, anwybodaeth ei modd ei hun, a chyfyngiadau ei hun effeithio ar ei phenderfyniadau. "Edrychwch, bydd diwrnod eich annibyniaeth yn dod - hyd yn oed os yn eich achos chi, dim ond defod ydyw oherwydd nad ydych chi'n gwybod eich mam neu'ch tad. Still, dylech dderbyn yr enw a ddewiswch. Yr enw yr hoffech chi ddod â'ch tynged at ei gilydd a pha un a fyddai hefyd yn eich atgoffa o foment eich ymroddiad nesaf.

"Na, dwi ddim yn gwybod," meddai, yn frowning. "Edrychwch, rydw i wedi bod yn meddwl amdano ers amser maith ac nid wyf yn gwybod a ydw i'n barod - neu a wyf am benderfynu ar fy nhasg ar hyn o bryd. Nid wyf yn gwybod eto, dwi ddim yn siŵr, felly rwy'n cadw'r hyn sydd gennyf. Pan ddaw'r amser ... "

"Iawn, mae gennych yr hawl a byddwn yn ei barchu. Yn bersonol, rwy'n credu eich bod chi'n gwybod eich bod chi'n gwybod eich ffordd chi, ond eich cyfrifoldeb chi yw penderfynu a ydych chi'n penderfynu mynd ar ei ôl. Rhaid i bob penderfyniad fod yn aeddfed. Mae amser yn rhan bwysig o fywyd - yr amser cywir. Ni all neb ddweud wrthych chi fynd yno neu fynd. Ni fyddai eich penderfyniad chi ac ni fyddai eich cyfrifoldeb chi. Ni fyddai eich bywyd chi. "Edrychodd arno, gan sylweddoli mai dyma'r tro diwethaf. Pwy sy'n gwybod faint o amser i'w basio cyn ei weld eto. Efallai mai dim ond ar achlysuron byr o seremonïau a gwyliau, ond ni fydd y sgyrsiau hyn yn bosibl yno. "Peidiwch â phoeni," ychwanegodd yn ddianghenraid. "Byddwn yn ei barchu. Ond nawr yw'r amser i'w baratoi. "Fe'i cusanodd ar yr wyneb a daeth dagrau i'w llygaid. Troi a cherdded i ffwrdd.

Roedd amser puro. Ei ben oedd gwallt a chefnau, cuddiodd ei drwyn yn ei geg, ac yn y tro hwn fe aethodd ei wallt. Roedd yn sefyll yn yr ystafell ymolchi ac yn edrych i mewn i'r drych. Nid oedd bellach yn fachgen bach a ddaeth yma gyda'r Priest Tehenut gyda hi. O'r drych, edrychodd arno gyda wyneb johncha, ffyrnig, gyda gormod o drwyn a llygaid llwyd. Clywodd ef ddod a mynd allan y drws. Y tu mewn i'r ystafell, safodd Shay gyda'i wên tragwyddol, gan ddal clust wedi'i lapio yn ei gorff wedi'i lanhau.

Aeth trwy fwg sŵn y drwm a'r chwaer, ynghyd â chanu merched. Roedd yn gwenu. Fe'i tynnwyd allan o ganu, o leiaf nes bod ei lais yn stopio yn annisgwyl rhag cuddio i'r tôn. Fe aeth i mewn i'r ystafell dywyll, a oedd i fod yn ogof adnabyddus. Dim gwely, dim cerflun o'r duwiau a fyddai'n rhoi iddo o leiaf ymddangosiad amddiffyniad - dim ond tir noeth a tywyllwch. Roedd yn sefyll ar y llawr ac yn ceisio tawelu ei anadl. Doedd dim sain o ddrymiau na chaneuon merched. Tawelwch. Y tawelwch mor ddwfn bod sain ei anadl a rhythm ei galon yn rheolaidd. Yn rheolaidd fel rheoleidd-dra amser, fel ailiad y dydd a'r nos, fel ailiad bywyd a marwolaeth. Rhedodd ei feddyliau yn ei ben, na allai ei atal.

Yna sylweddoli pa mor flinedig oedd ef. Wedi blino am y digwyddiadau sydd wedi digwydd ers iddo adael Tŷ Nechente. Wedi blino o gyswllt cyson â phobl eraill. Yn sydyn, sylweddolais pa mor amser oedd ganddo ar ei ben ei hun. Arhosodd am gyfnod yn unig gyda'i hun ers peth amser - nid dim ond yn yr eiliadau byr a adawyd rhwng ei weithgareddau. Felly nawr mae hi hi. Mae ganddo ddigon o amser nawr. Roedd y meddwl yn ei leddfu. Roedd hi'n ysgafnhau ei anadl, yn calmygu'r calon a'r meddyliau. Caeodd ei lygaid a gadawodd bethau am ddim. Mae ganddo amser. Neu, i'w roi'n well, nid oes amser iddo ef, nid yw ei foment geni eto wedi dod. Dychmygai grisiau sy'n arwain i lawr i ddyfnder y Ddaear. Grisiau troellog hir, nad yw ei ben yn edrych i fyny ac yn mynd ymlaen. Roedd yn gwybod ei fod yn gorfod dod yn ôl yn gyntaf. Gan ddychwelyd i ddechrau ei fod, efallai hyd yn oed yn gynharach, efallai i ddechrau creu popeth - i'r meddwl a fynegwyd ac a greodd creu. Yna gall fynd yn ôl nes iddo ddringo'r grisiau i fyny'r grisiau i freichiau Golau neu Nut y Rea.

Roedd yn flinched, yn teimlo cryfderau'r aelodau a'r annwyd. Dychwelodd ei Ka. Ychydig o oleuni gwyn oedd y foment o ddychwelyd. Roedd yn blinked, ond roedd ei llygaid ar gau, felly roedd yn rhaid i'r golau ddal. Fe aeth yn araf i ganfod calon calon ei galon. Roedd gan bob streic olygfa newydd. Teimlai ei anadl - tawel, rheolaidd, ond yn angenrheidiol ar gyfer bywyd yn unig. Swniodd y tonau o'i geg, a gwelodd ei enw yng nghanol y tôn hynny. Fe'i gwelodd, ond dim ond am eiliad byr. Am eiliad byr, nid oedd yn siŵr am yr olygfa. Yn sydyn, roedd tonnau, arwyddion, meddyliau'n cael eu cylchredeg mewn rhythm crazy fel pe baent wedi mynd i'r gwynt. Gwelodd ddarnau o ddigwyddiadau yn y gorffennol a'r dyfodol. Poodhalil veil Tehenut ac roedd ofn ei fod yn wallgof. Yna, roedd popeth yn troi'n un man ysgafn a dechreuodd golli mewn tywyllwch du-du.

V. Mae'r opsiynau hynny, y rhai nad ydych yn gwybod dim amdanynt, yn peri i chi ofni. Ofn yr anhysbys.

"Ie, clywais," meddai Meni, yn sefyll i fyny. Cerddodd yn nerfus am ychydig, yna troi at ei wyneb. "Mae'n bryd inni siarad." Roedd yn aros nes i Achboin eistedd i lawr a eistedd gyferbyn. "Mae Hutkaptah yn agos iawn i'r wlad ogleddol, ac nid yw'r sefyllfa wedi'i chyfuno eto, rydych chi'n gwybod. Mae bob amser yn ymladd dan arweiniad Sanacht. Bydd Ptah's House yn rhoi diogelwch i chi, ond mae'r risg yma. Hoffwn i rai ohonom fynd gyda chi. "

Ymosododd ar Shay, ond roedd yn dawel. Ni siaradodd amdano ac nid oedd am ei orfodi i'w ddefnyddio, ond mai dyma'r ateb gorau. Ef oedd ei gyfaill, roedd yn ddigon cryf ac yn rhagweladwy. Roedd yn dawel ac yn meddwl.

"Pam mesurau o'r fath? Pam fi? Nid fy mod yn perthyn i'r Parchedig Hemut Neter, "meddai, gan edrych arno.

Edrychodd i ffwrdd.

"Rwyf am wybod," meddai'n gadarn. "Rwyf am wybod. Mae'n fy mywyd ac mae gen i'r hawl i wneud penderfyniadau amdano. "

Roedd Mena yn gwenu: "Nid yw hynny'n syml. Nid oedd amser eto. A pheidiwch â thorri ar draws ... "meddai'n sydyn wrth iddo weld ei brotestiadau. "Mae hi'n amser byr iawn i gael ei orchfygu gan Sanacht, ond dim ond buddugoliaeth rhannol oedd hi, ac mae'r wlad yn ymddangos yn gysylltiedig â hi. Mae ei gefnogwyr yn dal i fod ar y rhybudd, yn barod i niweidio. Maent yn gudd ac yn dawel, ond maen nhw'n aros am eu cyfle. Mae Mennofer yn rhy agos i Ion, yn rhy agos at ble roedd ei rym yn gryfaf a lle y daeth allan. Gall y Big Rea House guddio llawer o'n gelynion a gallant fygwth sefydlogrwydd bregus Tameri. Hyd yn oed yn Saji, lle'r oedd Great MeritNeit wedi trosglwyddo Archifau'r Word Pwerus, daeth eu dylanwad drwyddi draw. Nid oedd yn ddewis da, "meddai wrtho'i hun.

"A beth mae hynny'n rhaid i mi ei wneud?" Meddai Achboin yn ofid.

Meddyliodd Mena. Nid oedd am ddweud mwy nag yr oedd ei eisiau, ond nid oedd am adael ei gwestiynau heb eu hateb. "Nid ydym yn eithaf siŵr o'ch tarddiad, ond os mai dyna'r ffordd y credwn, yna gall y wybodaeth o bwy rydych chi, ar hyn o bryd, beryglu nid yn unig eich hun chi, ond hefyd eraill. Credwch fi, ni allaf ddweud mwy wrthych ar hyn o bryd, hyd yn oed os oeddwn i eisiau. Byddai'n beryglus iawn. Rwy'n addo gwybod popeth, ond mae gennyf amynedd, os gwelwch yn dda. Mae'r mater yn rhy ddifrifol, a gallai indiscretion y penderfyniad beryglu dyfodol y wlad gyfan.

Nid oedd yn dweud unrhyw beth eto. Nid oedd yn deall y gair o'r hyn a awgrymodd. Roedd ei darddiad wedi'i llenwi â dirgelwch. Iawn, ond beth? Roedd yn gwybod na fyddai Meni yn dweud mwy. Roedd yn gwybod nad oedd pwynt yn mynnu, ond pa ychydig a ddywedodd ei fod yn poeni iddo.

"Dylech chi dderbyn hebryngwr un ohonom ni," ymyrryd â distawrwydd Meni, gan dorri edau ei feddyliau.

"Hoffwn gael Shaja nesaf iddo os ydyw'n cytuno. Hunan ac yn wirfoddol! "Ychwanegodd yn bendant. "Os nad yw'n cytuno, yna dwi ddim eisiau i unrhyw un a byddaf yn dibynnu ar hebryngwr Kanefer a fy marn fy hun," meddai, yn sefyll i fyny. "Byddaf yn siarad amdano fy hun a byddaf yn rhoi gwybod i chi."

Roedd yn gadael sulky ac yn ddryslyd. Roedd angen iddo fod ar ei ben ei hun am gyfnod i feddwl unwaith eto. Roedd yn disgwyl iddo ef siarad â Shay ac roedd yn ofni y byddai'n gwrthod. Roedd yn ofni y byddai'n aros ar ei ben ei hun, heb unrhyw awgrym, dim ond iddo'i hun. Aeth i mewn i'r deml. Daeth ei ben i Nihepetmaat a phennu ar gyfer y cysegr. Agorodd y drws cyfrinachol a mynd i lawr i'r ogof sanctaidd gyda'r bwrdd gwenithfaen - gyda'r bwrdd lle'r oedd y ferch fach marw yn gosod y corff. Roedd angen iddo glywed ei llais. Y llais a oedd yn cyflymu'r storm yn ei enaid. Roedd oer y garreg yn treiddio i mewn i'w bysedd. Roedd yn canfod y strwythur a'r cryfder. Roedd yn canfod pwer y graig a weithiwyd, ac yn araf, yn araf iawn, dechreuodd dawelu.

Teimlai fod yn ysgafn ar ei ysgwydd. Mae'n troi. Nihepetmaat. Roedd yn anhygoel, ond nid oedd yn ei atal. Roedd hi'n sefyll yno, yn dawel, yn edrych arno, yn gwestiwn heb ei hateb yn ei llygaid. Roedd hi'n disgwyl i ddicter fynd heibio, ac fe'i taflu clust dros ei ysgwydd fel nad oedd ei gorff yn rhy oer. Sylweddodd fod mamolaeth yr ystum honno a'i gariadrwydd cariadus, a disodlwyd y dicter gan awydd a dealltwriaeth o'r ddefod. Dywedodd yr ystum yn fwy na geiriau. Ymosododd ar rywbeth ymhob dynol ac felly roedd hi'n ddealladwy i bawb. Roedd yn gwenu arni, yn ei gipio'n ofalus, a'i dynnu'n araf.

"Roeddwn i'n mynd i ddweud wrthym wrthi," meddai wrthi. "Rwy'n eich colli. Doeddwn i ddim yn gwybod iddi am amser hir, ac ni wn a oedd hi'n dda, ond roedd bob amser yn ymddangos yn yr eiliadau pan oeddwn angen ei chyngor. "

"Ydych chi'n poeni?" Gofynnodd.

"Dydw i ddim eisiau siarad amdano nawr. Rwy'n dryslyd. Bob amser rwy'n gofyn fy hun pwy ydw i, a phan rwy'n teimlo bod golau gwybodaeth sydd gennyf yn fy nghyrhaeddiad, mae'n mynd allan. Na, dydw i ddim eisiau siarad amdano nawr. "

"Pryd ydych chi'n gadael?"

"Tri diwrnod," meddai, gan edrych o amgylch y deml. Ceisiodd gofio pob manylyn, gan geisio cofio pob manylion. Yna roedd yn edrych arni ac yn dechrau sgrechian. Hyd yn oed o dan y cyfansoddiad, gwelodd hi'n boel. Glynodd ei llaw a'i weld yn annatonol gwlyb ac oer. "Ydych chi'n sâl?" Gofynnodd iddi.

"Rydw i'n hen," meddai hi, ac yn gwenu. Mae henaint yn dod ag afiechydon ac aflonyddu. Mae henaint yn paratoi ar gyfer y daith yn ôl.

Roedd ei ewinedd yn teimlo'n oer. Atgoffodd yr olygfa iddo pan adawodd Chasechem. Roedd yn crwydro gydag ofn ac oer.

"Dim ond tawelwch, Achboinue, dim ond tawelwch," meddai, yn gofalu am ei wyneb. "Dim ond mwy o wres sydd arnaf. Nid yw oer yr ogof yn dda ar gyfer fy hen esgyrn. "Maent yn cerdded allan i'r cwrt, a gosododd ei hwyneb yn erbyn pelydrau'r haul.

"Fe wnaf ei golli," meddai, a gosododd ei wyneb i gynhesrwydd ysgafn.

"Byddwn ni gyda chi," meddai, gan edrych arno, "byddwn ni'n dal gyda chi. Peidiwch ag anghofio eich bod chi'n rhan ohonom ni. "

"Roedd yn gwenu. "Weithiau nid yw meddyliau'n ddigon, Goruchaf."

"Ac weithiau nid ydych chi'n teimlo'n rhan ohonom," meddai hi, ac arosodd hi nes iddi edrych arni.

Roedd yn hwylio. Dywedodd rhywbeth y mae hi wedi'i weithiau'n cuddio ohono'i hun. Roedd hi'n iawn, y teimlad nad oeddent yn perthyn i unrhyw le. Edrychodd arni a pharhaodd hi:

"A oes unrhyw beth ynddo chi nad yw'n perthyn i unrhyw un - dim ond i chi, ac felly rydych chi'n cadw'ch hun i ffwrdd oddi wrth eraill? Achubwch, ni ddylai hynny fod yn ddrwg, ond yn hytrach boeni amdanoch chi. Cofiwch un. Rydyn ni bob amser yma ac rydym ni yma yn ogystal â chi i ni. Ni fydd unrhyw un ohonom erioed yn manteisio ar y fraint hon, ond fe'i defnyddiwch pryd bynnag y mae ei angen - nid i ni nac i unigolion ond ar gyfer y wlad hon. Rydych chi'n dal i deimlo bod rhaid ichi ddelio â hi i gyd ar eich pen eich hun. Dyma ddylanwad eich ieuenctid a'ch agosrwydd. Ond dyma'r ffordd hawsaf o wneud camgymeriadau i or-amcangyfrif eich cryfderau neu wneud penderfyniad brech. Mae dialog yn llenwi syniadau. Gall llaw gynorthwyol, hyd yn oed os ydych chi'n cael cynnig, bob amser wrthod. Mae eich hawl chi. Ond dyma ni, byddwn ni yma ac i chi, bob amser yn barod i gynnig help i chi mewn eiliadau o angen ac i beidio â rhwymo chi. "

"Nid yw'n hawdd gyda mi," meddai'n ymddiheuriol. "Rydych chi'n gwybod, Nihepetmaat, mae gormod o anhrefn ynof fi, gormod o bryder a dicter, ac nid wyf yn gwybod beth i'w wneud amdano. Dyna pam rwyf weithiau'n tynnu - oherwydd ofn o brifo. "

"Mae'r ddinas yn beth anodd iawn. Os byddant yn edrych allan, yna maent yn ennill pŵer dros bwy all eu rheoli. Maent yn cael eu bywydau eu hunain ac yn dod yn arf pwerus o anhrefn. Cofiwch Sutech, cofiwch Sachmet pan adawodd grym ei dicter heb reolaeth. Ac mae'n bŵer gwych, enfawr a phwerus, sydd yn y llygad yn gallu dinistrio popeth o gwmpas. Ond dyma'r pŵer sy'n dod â bywyd ymlaen. Dim ond cryfder ydyw, ac fel popeth mae'n rhaid i chi ddysgu ei wneud. Dysgu adnabod emosiynau a'u tarddiad, ac yna defnyddio'r egni hwn nid ar gyfer dinistrio heb ei reoli ond ar gyfer creu. Mae angen cadw pethau a chamau ar y cyd, fel arall byddant yn methu ag anhrefn neu anhwylder. "Parhaodd hi, yna chwerthin. Yn fyr a bron yn anhysbys. Dywedodd hi, "Dydw i ddim eisiau darllen y Lefiaid yma. Nid yw'n wir. Doeddwn i ddim eisiau dweud hwyl fawr i chi hefyd trwy ailadrodd hyn yr hyn yr ydym ni wedi'i ddweud wrthych unwaith ac yn eich dysgu chi. Mae'n ddrwg gen i, ond mae'n rhaid imi ddweud wrthych hynny - efallai hyd yn oed am heddwch fy Ka. "

Yr oedd yn hugged hi, ac mae ei galon yn llifogydd. Onid e wedi mynd eto ac mae ar goll? Neu a yw'n ofni anhysbys? Ar y naill law, roedd yn teimlo'n gryf, ar y llaw arall roedd yna blentyn a oedd yn mynnu diogelwch, amddiffyn y rhai yr oedd yn eu hadnabod. Roedd yn gwybod ei bod hi'n amser pasio trwy giât oedolyn, ond roedd y plentyn ynddo yn gwrthdaro ac yn edrych yn ôl, yn cwmpasu ei ddwylo ac yn gofyn iddo aros.

"Mae Meresanch wedi cynnig cymryd drosodd eich dyletswyddau fel bod gennych ddigon o amser i baratoi ar gyfer y daith," meddai wrthi.

"Mae hi'n garedig," meddai. "Ond ni fydd angen hynny, gallaf ei drin."

"Nid yw'n ymwneud â gallu gwneud hynny, Achboinue. Y pwynt yw bod yr ymadrodd hwn o'i charedigrwydd, fel y dywedwch, yn amlygiad o'i synnwyr i chi. Mae hi'n colli'r mab yr ydych chi iddi hi, a dyna'i ffordd i ddangos eich teimladau i chi. Dylech dderbyn y cynnig, ond os ydych chi'n ei dderbyn, mae'n dibynnu dim ond arnoch chi. "Gadawodd a gadael ar ei ben ei hun.

"Roedd yn meddwl pa mor hunanymwybodol oeddent, gan anwybyddu'r llall. Fe'i newidiodd ei hun a phennai ar gyfer y tŷ Meresanch. Cerddodd i'r drws a chafodd ei stopio. Sylweddolodd nad oedd yn gwybod dim ohoni. Nid oedd yn mynd i mewn i'w feddyliau.

Agorodd y drws a daeth dyn yno. Roedd cath yn rhedeg allan o'r drws a dechreuodd gropio i draed Achboin. Parhaodd y dyn. "Pwy ..." Roedd am ofyn, ond yna gwelodd ddillad yr offeiriad a gwenodd. "Ewch ymlaen, bachgen, mae e yn yr ardd." Cefais geis ar y ferch ifanc i ddangos iddo'r ffordd.

Fe wnaeth Meresanch sgwatio yn y gwely perlysiau, a feddiannwyd yn y gwaith. Chlywodd Achboin at y gwenwyn, gan gymdeithasu'n araf, a cherdded yn araf ato. Nid oedd yn sylwi arno o gwbl, felly fe safodd yno yn gwylio ei dwylo yn ofalus yn edrych ar bob planhigyn. Ymladdodd wrth ei gilydd a chymerodd lond llaw o berlysiau oddi wrth ei dwylo, yr oedd wedi tynnu oddi ar y ddaear.

"Rydych chi'n magu arnaf," meddai gyda gwên, gan gymryd ei pherlysiau oddi wrth ei llaw.

"Doeddwn i ddim eisiau," meddai, "ond roeddwn i eisiau gadael i mewn, ond roeddwn i'n amlwg yn chwerthin," meddai ar frys. "Dylech fwyta mwy ohonyn nhw." Cyfeiriodd at y gwyrdd yn eu dwylo. Bydd o fudd nid yn unig i'ch ewinedd ond hefyd eich gwaed, "ychwanegodd.

Roedd hi'n chwerthin ac yn hugged ef. "Dewch adref, rydych chi'n newynog," meddai wrthi, a sylweddoli Achboin mai dyma'r tro cyntaf iddi hi weld ei bod hi'n hapus.

"Rydych chi'n gwybod, daeth i ddiolch i chi am eich cynnig, ond ..."

"Ond ... ydych chi'n gwrthod?" Dywedodd rhywfaint o siomedig.

"Na, ni wnaf wrthod, i'r gwrthwyneb. Mae angen cyngor arnaf, Meresanch, mae arnaf angen rhywun i wrando arnaf, yn fy nghefnu neu'n fy ymladd. "

"Gallaf ddychmygu eich dryswch a'ch amheuon. Hyd yn oed eich anobaith, ond ni fyddwch yn cael Meni mwyach. Ni fydd yn dweud wrthych unrhyw beth ar hyn o bryd, hyd yn oed os ydynt yn ei arteithio, "meddai wrthyn nhw pan glywodd ef. "Mae un peth yn sicr, os ydynt yn bryderus, y gellir eu cyfiawnhau. Nid yw'n ddyn a fyddai'n dweud geiriau anymarferol nac yn gwneud camau di-hid. Ac os ydynt yn gwneud hynny, maen nhw'n gwybod pam. Nid oedd yn rhaid i chi ddweud unrhyw beth, ond fe wnaeth ei fod, er ei fod yn gwybod y byddai'n codi ton o ddim yn ei hoffi. "Cerddodd ar draws yr ystafell ac yn pwyso yn erbyn y golofn yn yr ystafell. Roedd yn ymddangos fel yr oedd angen amser arno.

Fe'i gwyliodd hi. Gwelodd ei sgwrs, ei ystumiau, yr olwg ar ei hwyneb, yr olwg pan oedd hi'n meddwl am rywbeth.

"Ni allaf ddweud wrthych chi i ymddiried ynddo. Ni fydd neb yn mynd â chi os nad ydych chi eisiau, ond mae'n debyg bod ganddo'r rhesymau pam nad oedd wedi dweud mwy wrthych chi, ac rwy'n bersonol yn meddwl ei fod yn dda. Ar y pwynt hwn, nid yw'n gwneud synnwyr i feddwl amdano ymhellach. Ni wnewch unrhyw beth amdano. Cymerwch sylw ohoni. Peidiwch â dyfalu. Rydych chi'n gwybod rhy ychydig i wneud i'ch meddyliau symud i'r cyfeiriad cywir. Mae gennych ffordd ymlaen - tasg y mae'n rhaid i chi ganolbwyntio arno. Mae un yn iawn mewn un. Dylai un ohonom fynd gyda chi. "

Fe'i daeth yn ôl i'r dasg sydd i ddod. Nid oedd yn lleihau ei ddryswch, nid eto, ond mewn un ni oedd Nihepetmaat i'r dde - mae'r ddeialog yn meddyliau rhwbio.

Aeth yn ôl at ei lle ac eistedd wrth ei ochr. Roedd hi'n dawel. Roedd hi'n dychrynllyd. Efallai mewn geiriau, mewn cymaint o eiriau ... Gipioodd ei llaw. Edrychodd arno a'i hesgeuluso. Yn dal i barhau, "Mae un peth arall. Mae yr un mor ansicr, ond efallai y dylech chi wybod. "

Sylwodd. Fe welodd ei fod yn hesitated, ond nid oedd am ei gorfodi i rywbeth y byddai'n ei ofni.

"Mae yna broffwydoliaeth yma. Proffwydo a all fod yn peri pryder i chi. Ond y bachyn yw nad oes neb ohonom yn ei wybod. "

Edrychodd arni gyda syndod. Ni chredai lawer yn y proffwydoliaeth. Ychydig sydd wedi llwyddo i fynd drwy'r rhwydwaith amser, ac yn bennaf yr union greddf, amcangyfrif da o bethau yn y dyfodol a ddaw allan unwaith, weithiau nid ydynt. Na, nid oedd y proffwydoliaeth yn addas iddi.

"Efallai eich bod chi'n gwybod mwy am Sai. Dywedaf efallai, oherwydd nad wyf yn gwybod mwy, ac fel y gwyddoch chi eich hun, dinistriwyd pob cofnod, neu bron pob un, gan Sanachta. "

Aeth yn araf gartref. Gadawodd y sgwrs gyda Shay am yfory. Mae hi'n amser, mae hi'n dal i gael amser a diolch iddi. Cymerodd ei ddyletswyddau fel petai'n gwybod beth oedd yn aros amdano. Credai ar ôl siarad â hi, byddai'n edrych yn glir yn ei ben, ond roedd popeth yn mynd yn fwyfwy. Roedd ganddo gymysgedd o feddyliau yn ei feddwl, ac roedd cymysgedd o emosiynau'n dominyddu'r corff. Roedd angen iddo dawelu. Cerddodd i mewn i'r tŷ, ond yn ei waliau teimlai fel pe bai'n y carchar, a aeth allan i'r ardd ac eistedd i lawr. Aeth ei lygaid i Sopdet. Roedd golau y seren fflachio yn ei calmedio. Yr oedd fel goleuni yng nghanol tonnau ei feddyliau. Roedd ei gorff yn cwympo fel petai wedi bod yn gwisgo llwythi trwm trwy gydol y dydd - fel pe bai ystyr yr hyn a glywodd heddiw wedi'i ddeunyddio. Ceisiodd ymlacio, edrych ar y seren ddisglair, ceisio peidio â meddwl am unrhyw beth ond y golau fflachio bach yn y tywyllwch. Yna diflannodd Ka, gan uno gyda'r golau llachar, a gwelodd fwrw'r straeon eto a cheisiodd gofio mwy na diwrnod ei ailafael.

"Pam na wnaethoch chi ddweud wrthyf unrhyw beth am y proffwydoliaeth?" Gofynnodd i Meni.

"Rwy'n credu fy mod wedi dweud mwy wrthych chi nag yr oedd. Heblaw, mae Meresanch yn iawn. Nid oes neb ohonom yn gwybod beth ydyw. Ond os ydych chi eisiau, efallai nad oes llawer i gael gwybod. Mae gennym ein hadnoddau. "

"Na, nid yw'n hanfodol. Ddim yn hyn o bryd. Rwy'n credu y byddai'n gwneud i mi fod yn wallgof. Gall hefyd fod yn ddisgwyliad gobaith hefyd. Aeth y rhai o Sae allan gydag ef ar ôl i'r archif gael ei ddinistrio, ac efallai ei fod yn ddial. Mae hyn hefyd yn ganlyniad gwahanu - nid ydych chi'n sydyn yn gwybod beth mae'r ochr arall yn ei wneud, yr hyn y mae hi'n ei wybod a beth y gall ei wneud. Mae'r opsiynau hynny, dim ond y rhai nad ydych yn gwybod dim amdanynt, yn achosi i chi ofni. Ofn yr anhysbys. "

"Tactegau da," meddai Meni.

"Da i'w ddefnyddio a'i hawdd ei ddefnyddio," ychwanegodd Achboin.

"Pryd wyt ti'n gadael?" Gofynnodd, hyd yn oed mewn ymdrech i wrthdroi cyfeiriad y sgwrs.

"Yfory," meddai wrtho, a pharhaodd, "Nid oes gennyf ddim i'w wneud yma, rwyf am ddod i mewn cyn i mi weld Mennofer fy hun. Rwyf am wybod sut mae'r gwaith wedi symud ymlaen ers i mi gyda Kanefer.

"Nid yw hynny'n rhesymol. Rhy beryglus, "atebodd Meni, yn frowning.

"Efallai," meddai Achboin. "Gwrandewch, mae dinistrio Pŵer yr Archif yn golled fawr i ni. Ond yn sicr bydd disgrifiadau, yn sicr mae yna rai sy'n dal i wybod ac mae angen casglu popeth sydd ar ôl i'w ychwanegu at yr hyn sydd yn y cof dynol. Dod o hyd i ffordd i roi Power of the Archives yn ôl at ei gilydd. Beth bynnag, ni fyddwn yn dibynnu ar un lle yn unig. Mae hyn, rwy'n credu, yn llawer mwy peryglus, ac mae'n fyr iawn. A oes rhywbeth i'w wneud ynglŷn â hyn? "

"Fe wnaethom ni ddechrau gydag ef, ond mae'n waith diflas. Nid yw pob templ yn fodlon darparu deunydd cefndirol. Yn enwedig nid y rheini sy'n ffynnu ar gyfer Sanacht. Mae ganddo ei gefnogwyr o hyd. "

"A wnewch chi roi gwybodaeth i mi?" Gofynnodd gydag ofn.

"Do, nid yw hynny'n broblem, ond mae'n cymryd amser." Meddai. Nid oedd yn gwybod pam roedd gan Goedwig ddiddordeb mor fawr. Nid oedd yn gwybod ei fwriad. Nid oedd yn gwybod a oedd chwilfrydedd ieuenctid yn unig, na chynlluniau menywod yn Nhŷ Acacia yn cuddio y tu ôl iddo. "Peidiwch â gadael i chi fynd, bachgen," meddai ar ôl eiliad, "cymerwch gymaint ag y gallwch ar eich cluniau."

Roedd yn dal i fod yn flinedig ar y daith, ond yr hyn a ddywedodd Nebuithotpimef iddo ddod ato.

"Ewch â hi wrth gefn, a pheidiwch â phoeni amdano. Peidiwch ag anghofio ei fod wedi ei waed. "Nid oedd yn ei ddweud yn hawdd, ond gallai ddychmygu pa llanast y byddai hyn wedi'i achosi, yn enwedig ar hyn o bryd. Pa mor hawdd fyddai'r rhai sy'n sefyll ar ochr Sanacht i'w defnyddio a'u cam-drin.

"Eich gwaed ydyw, a hefyd yw fy ngwaed," meddai'n annifyr. "Ef yw fy mab," meddai, gan ollwng ei law i'r post.

"Cofiwch efallai na fydd hyn yn wir. Nid oes neb yn gwybod o ble y daeth. Maen nhw wedi ei ddewis o Sai, ac mae hynny bob amser yn amheus. "

"Ond daeth o'r de, o deml Nechentai, cyn belled ag y gwn."

"Ie," Nebuithotpimef susphed, "y mwyaf cymhleth." Cerddodd at y bwrdd a dywalltodd ei hun win. Roedd angen iddo yfed. Yfed y cwpan ar unwaith, gan deimlo'r gwres yn llifo trwy ei gorff.

"Peidiwch â gorwneud hi, mab," meddai gyda gofal, yn meddwl a oedd yr amser iawn i ddweud wrtho. Ond siaradwyd y geiriau ac nid oedd hi'n ei roi yn ôl.

Pwysiodd y ddwy law ar y bwrdd a phlygu ei ben. Roedd y Nebuithotpimef hwn eisoes yn ei wybod. Mae hyn eisoes wedi ei wneud fel plentyn. Gwasgu ei ddannedd, pwysau ei ddwylo yn erbyn y ddesg, ac roedd yn ddig. Yna daeth y tawelu.

"Beth ydyw?" Neerirchet Gofynnwyd. Yn dal gyda'i ben yn bowed a'i gorff yn amser.

"Arbennig. Dwi'n dweud ei fod â'ch llygaid os ydw i'n siŵr ei fod ef. "

"Rwyf am ei weld," meddai, yn troi ato.

"Dwi ddim yn amau ​​hynny," Nebuithotpimef yn gwenu, "ond nid yma. Yn sicr, fe wnaeth Cinev ei wahardd. Ni fyddai ef yn ddiogel yma. "Roedd yn gwylio ei fab. Roedd ei lygaid llwyd yn culhau, y tensiwn a ganiateir. "Mae hynny'n dda," meddai wrtho'i hun, yn ceisio ymlacio.

"Pwy sy'n gwybod?"

"Dwi ddim yn gwybod na fydd llawer. Mae Chasechem yn farw, Meni - mae'n ddibynadwy, ac fe'i cyfrifais yn ddamwain - ond yna mae Sai. Yna ceir y proffwydoliaeth. A yw'r proffwydoliaeth yn rheswm i'w symud, neu a oedd wedi'i gynllunio i'w ddiogelu, neu a oedd wedi'i gynllunio i'w dderbyn? Dydw i ddim yn gwybod. "

"Ble mae e nawr?"

"Mae'n mynd i Hutkaptah. Bydd yn fyfyriwr o Kanefer. Yma bydd hi'n ddiogel, o leiaf rwy'n gobeithio. "

"Mae'n rhaid i mi feddwl," meddai wrtho. "Mae'n rhaid i mi feddwl o ddifrif. Beth bynnag, rwyf am ei weld. Os mai fy mab ydyw, gwn hynny. Mae fy nghalon yn ei wybod. "

"Gadewch i ni obeithio," meddai Nebuithotpimef.

Roedd yn edrych ar y cyhyrau sydd â straen Shay. Roedd eu siâp yn dal i bwysleisio'r chwys a ysgwyd yn yr haul. Roedd yn ysmygu gyda dyn arall a oedd yn gweithio ar lanhau a chryfhau'r gamlas. Aeth y gwaith allan o'i law - nid fel ef.

Saj yn troi yn syth ac edrych arno, "Onid ydych chi hefyd wedi blino?"

Ysgubodd ei ben yn anghrediniaeth a pharhaodd i ysgwyd ei ddwylo gyda phridd mwdlyd. Rydych chi'n teimlo'n dwyllo. Y diwrnod cyntaf yn y deml, ac fe'u hanfonodd ef i atgyweirio'r camlesi a mynd ar y mwd ger y lan. Ni chafodd hyd yn oed Kanefer ei sefyll. Cymerodd ddarnau o glai yn ei law a cheisiodd glirio y craciau rhwng y cerrig a phwyso mewn cerrig llai. Yn sydyn, sylweddoli fod ei law yn dewis yr union glai oedd ei angen. Ddim yma, pwy sy'n cwympo neu'n rhy anhyblyg - mae'n ei daflu'n awtomatig, ond fe wnaeth ei fysedd godi'r clai sy'n ddigon llyfn a hyblyg. "Mae'n debyg i gerrig," meddai, rwbio ei ysgwyddau gyda'r haul. Yn sydyn, teimlai ei fod yn daflu Shay ar y lan.

"Torri. Mae gen i newynog, "gweiddodd arno, gan roi iddo bowlen o ddŵr i'w olchi.

Golchodd ei wyneb a'i ddwylo, ond fe adawodd ei fwd ar ei ysgwyddau. Yn araf, dechreuodd ymlacio.

Roedd y wraig yn crafu i'r lan, yn edrych am y bachgen o'r deml i ddod â bwyd iddynt. Yna edrychodd arno ac yn chwerthin, "Rydych chi'n edrych fel bricswr. Beth yw'r ddaear ar yr ysgwyddau? "

"Mae hi'n tynnu ei ysgwyddau oddi wrth yr haul, ac os oedd hi'n wlyb, mae hi'n oeri," meddai. Roedd hefyd yn newynog.

"Efallai nad yw dod ag unrhyw beth i ni." Meddai Shai a dwylo mawr Bwnglerodd ar ei ranch. Mae'n tynnu allan potel o ddŵr a darn o fara mêl. Fe'i torrodd a'i roi hanner Achboinuovi. Rywbeth i'w fwyta. Rhedodd blant ar draws y gweithwyr ac yn chwerthin llawen. Yma ac acw, rhedodd rhai i Šajovi a gwneud hwyl am ei faint ac mae'n cael ei ddal a'i chodi i'r awyr. Fel pe yn reddfol eu bod yn gwybod na fyddant yn niweidio'r Hulk. Am gyfnod roedd o'u cwmpas, plant gymaint. Tadau o blant a oedd yn gweithio ar gryfhau'r sianel ar y cyntaf sucks edrych yn anghredadwy ac yn ofni ef, ond mae eu plant yn argyhoeddedig nad oes angen y dyn hwn i fod yn ofni, felly yn y pen draw yn briod ymhlith ei gilydd. O bryd i'w gilydd maent yn gweiddi ar y plant i roi ystafell i ddyn mawr, ond chwarddodd a pharhaodd dallying gyda phlant.

"Y baw ..." meddai wrth Achboin gyda'i geg yn llawn.

"Clymu yn gyntaf, nid ydych chi'n deall o gwbl," atebodd Shay, gan anfon y plant i chwarae i ffwrdd o'r gamlas.

"Y clai - mae pob un yn wahanol, wnaethoch chi sylwi?"

"Ydy, mae pawb yn gwybod pwy sy'n gweithio gyda hi. Mae eraill yn ffitio ar gyfer brics wedi'u sychu, eraill i'r rheiny sydd i'w llosgi, ac eraill yn addas ar gyfer cynhyrchu stôf a photiau, "meddai, gan lapio ei hun mewn bag i dynnu'r ffigurau. "Mae'n oherwydd eich bod chi byth yn gweithio gyda hi."

"Pam eu bod nhw mewn gwirionedd yn fy anfon yma yma y diwrnod cyntaf?" Roedd y cwestiwn hwnnw'n perthyn iddo yn hytrach na i Shayah, ond siaradodd yn uchel.

"Mae ein disgwyliadau'n wahanol i'r hyn y bydd bywyd yn ei baratoi atom ni." Fe wnaeth chwerthin a pharhau, "Rydych chi'n oedolyn, ac felly, fel pawb arall, mae dyletswydd arnoch i weithio ar yr hyn sy'n gyffredin i bawb. Dyma'r dreth yr ydym yn ei dalu i fyw yma. Heb garthffosydd, byddai wedi amsugno'r tywod yma. Ni fyddai'r stribed cul o dir a adawwyd yn ein helpu ni. Felly mae angen adnewyddu bob blwyddyn beth sy'n ein galluogi i fyw. Mae hyn yn wir am bawb, ac nid yw rhai pharaohiaid yn cael eu heithrio. "Cymerodd ffug a'i falu'n araf. Roeddent yn dawel. "Rydych chi'n gwybod, fy ffrind bach, roedd hwn yn wers eithaf da. Rydych wedi dysgu swydd wahanol a chwrdd â deunydd arall. Os ydych chi eisiau, byddaf yn mynd â chi lle mae'r brics yn adeiladu. Nid yw'n swydd ysgafn, ac nid yw'n waith glân, ond efallai y byddai o ddiddordeb i chi. "

Chlywodd. Nid oedd yn gwybod y swydd hon, ac roedd yr ieuenctid yn chwilfrydig.

"Mae'n rhaid i ni godi'n gynnar. Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith yn cael ei wneud yn gynnar pan nad yw mor boeth, "meddai Shay, yn sefyll i fyny at ei draed. "Mae angen iddo barhau. Gwydodd ei waist a'i daflu yng nghanol y gamlas.

"O leiaf gallai fod wedi rhybuddio fi," meddai wrthym yn gyhuddo wrth iddo nofio i'r lan.

"Wel, gallai," meddai gyda chwerthin, "ond ni fyddai hi mor hwyl," ychwanegodd, gan bwyntio ar wynebau difyr y gweithwyr eraill.

Teimlai ei fod wedi bod yn cysgu ar y mwyaf am sawl awr. Mae'r corff cyfan yn brifo am ymdrech anarferol.

"Ewch i fyny," meddai Shay yn ysgafn gydag ef. "Mae'n amser."

Agorodd ei lygaid yn anfoddog ac edrychodd arno. Roedd yn sefyll uwchben ef, yn bowlio, gyda'i wên tragwyddol, a oedd ar y funud hwnnw braidd yn nerfus. Yn ofalus, eisteddodd i lawr a grwydro. Teimlai pob cyhyr yn ei gorff, carreg fawr yn ei wddf a oedd yn ei atal rhag llyncu ac anadlu.

"Ajajaj." Roedd Shay yn chwerthin. "Mae'n brifo, onid ydyw?"

Cefais geis yn anfoddog a mynd i'r ystafell ymolchi. Roedd pob cam yn dioddef drosto. Golchodd ef yn anfoddus a chlywodd fod Shay yn dod allan o'r ystafell. Clywodd sain ei olion traed yn ymestyn ar draws y coridor. Plygu ei ben i olchi ei wyneb. Teimlai ei fagog stumog ac ymladdodd y byd o'i amgylch i mewn i'r tywyllwch.

Deffroodd yn oer. Clywodd ei ddannedd, ac fe aeth i ffwrdd. Y tu allan oedd y tywyllwch, ac roedd yn eithaf cryfach i weld rhywun yn troi drosodd.

"Bydd yn iawn, fy ffrind bach, bydd yn iawn." Clywodd lais Shayu yn llawn ofn.

"Rwy'n sychedig," meddai yn ei wefusau chwyddedig.

Tyfodd ei lygaid yn gyflym yn gyfarwydd â'r tywyllwch yn yr ystafell. Yna rhoddodd rhywun oleuni a gwelodd ddyn bach, hen, yn paratoi diod.

"Bydd yn chwerw, ond yn ei yfed. Fe fydd o gymorth, "meddai'r dyn, gan gipio ei arddwrn i deimlo ei curiad calon. Gwelodd ofnau Sai yn ei lygaid. Mae golwg yn cael ei osod ar wefusau'r hen ddyn, fel petai'n disgwyl aur.

Cododd Saj ei ben â'i law yn ofalus a'i ddwyn â chynhwysydd yfed i'w wefusau. Roedd yn wirion chwerw ac nid oedd yn sychedig. Roedd yn ufuddhau i'r hylif ac nid oedd ganddo unrhyw bŵer i wrthwynebu pan wnaeth Shay iddo gymryd sip arall. Yna rhoddodd iddo sudd yr afalau pomgranad i syched a chwerwder y feddyginiaeth.

"Rhowch fwy o ben iddo," meddai'r dyn, a rhoddodd ei law ar ei forehead. Yna edrychodd i mewn i'w lygaid. "Wel, rydych chi'n chwerthin am ychydig ddyddiau, ond nid er mwyn marwolaeth." Cefais geisio ei wddf yn ysgafn. Teimlai ei fod yn cyffwrdd y bwlch a gafodd yn ei wddf, gan ei atal rhag llyncu. Rhoddodd y dyn stribed o frethyn ar ei wddf, wedi'i gymysgu mewn rhywbeth sy'n oeri ac yn arogl y mint. Am foment siaradodd â Shay, ond nid oedd gan Achbo fwy o bŵer i wylio'r sgwrs, a syrthiodd mewn cysgu dwfn.

Dychrynodd sgwrs orchudd iddo. Roedd yn cydnabod y lleisiau. Roedd un yn perthyn i Shay, y llall i Kanefer. Maent yn sefyll wrth y ffenest ac yn trafod rhywbeth angerddol. Roedd yn teimlo'n well ac yn eistedd ar y gwely. Roedd y gwisg wedi'i chwysio i'w gorff, a'i ben yn troelli.

"Dim ond yn araf, bachgen, dim ond araf." Clywodd Shay yn dod i lawr a'i gymryd yn ei fraichiau. Cymerodd ef i'r ystafell ymolchi. Yn araf, gyda brethyn gwlyb, golchodd ei gorff fel plentyn. "Rydych chi wedi ein gwneud ni'n ofnus. Fe wnaf ddweud wrthych chi, "meddai'n hwyliog. "Ond mae ganddo un fantais - i chi," ychwanegodd, "does dim rhaid i chi atgyweirio'r sianeli." Roedd yn chwerthin a'i lapio mewn taflen sych a'i gymryd yn ôl i'r gwely.

Roedd Kanefer yn dal i sefyll wrth y ffenestr, ac sylwi Achboin ei ddwylo'n crynhoi ychydig. Fe wenodd arno, a gwenodd yn ôl. Yna cerddodd i'r gwely. Roedd yn dawel. Roedd yn edrych arno, ac yna, gan groesawu ei lygaid, yn ei groesawu. Roedd y teimlad o deimlad mor annisgwyl ac mor onest ei fod yn crio allan. "Roeddwn yn poeni amdanoch chi," meddai Kanefer, gan lusgo nant o wallt chwysog o'i flaen.

"Ewch oddi wrtho, pensaer," meddai'r dyn a gamodd i mewn i'r drws. "Dydw i ddim eisiau cael claf ychwanegol yma." Edrychais ar Kanefer ac eisteddodd ar ymyl y gwely. "Gadewch i ni gael golchi da a'i roi yn y dŵr," fe orchmynnodd, a'i fewyso i mewn i'r ystafell ymolchi. Roedd golygfa Achboin yn ymddangos yn chwerthinllyd. Nid oedd neb erioed wedi dweud wrth Kanefer unrhyw beth, fel arfer fe roddodd orchmynion, ac yn awr yn ufudd, fel plentyn, fe'i tynnwyd i'r ystafell ymolchi heb un gair o sibrwd.

"Gadewch i ni edrych arnoch chi," meddai Sunu, meddyg, a theimlai ei fod yn tingling. "Rydych chi'n agor eich ceg yn dda iawn," fe orchmynnodd, wrth i Shay gipio'r llen o'r ffenestr i roi mwy o olau i'r ystafell. Edrychodd ef drosodd, yna aeth i'r bwrdd lle rhoddodd ei fag. Dechreuodd dynnu cyfres o boteli hylif, bocsys o berlysiau a phwy sy'n gwybod beth arall. Roedd Achboin yn effro.

"Rhowch hyn iddo," meddai, gan roi'r bocs i Shay. "Dylid ei lyncu bob amser dair gwaith y dydd."

Wedi'i hysgogi i mewn i'r cwpan o ddŵr a chymerodd bêl fechan gyda'r blychau a'i roi i Achboinu.

"Peidiwch â phoeni," meddai Sun. "Mae'n chwerw tu mewn," ychwanegodd, gan droi rhai cynhwysion yn y bowlen ar y bwrdd.

Llwyddodd Achboin i lyncu'r feddygfa'n gordeiddiol a symudodd yn chwilfrydig i'r ochr arall i'r gwely fel y gallai weld beth oedd yr haul yn ei wneud.

"Rwy'n gweld ei fod yn well iawn," meddai heb edrych arno. Roedd yn unig yn cymysgu rhywbeth mewn powlen garreg gwyrdd. "Rydych chi'n wirioneddol chwilfrydig, onid ydych chi?" Gofynnodd, ac nid oedd Achboin yn gwybod a oedd y cwestiwn yn perthyn iddo ef neu i Sha'ah.

"Beth ydych chi'n ei wneud, syr?" Gofynnodd.

"Rydych chi'n ei weld, peidiwch chi?" Dywedodd, yn olaf edrych arno. "Ydych chi'n wir o ddiddordeb?"

"Ydw."

"Olew iacháu ar eich corff. Yn y lle cyntaf, mae'n rhaid i mi daflu'r holl gynhwysion yn iawn ac yna eu gwanhau gydag olew a gwin. Rydych chi'n mynd i baentio'ch corff. Mae'n helpu gyda phoen ac yn gweithredu'n antiseptig. Mae'r croen yn cael sylweddau a fydd yn gwella eich salwch. "

"Ydw, gwn. Defnyddiwyd olewau gan offeiriaid Anubis ar gyfer embalming. Mae gennyf ddiddordeb yn y cynhwysion, "meddai wrth Achboin, yn rhybuddio.

Daeth Sunu i rwystro'r cynhwysion ac edrych ar Achboinua: "Gwrandewch, rydych chi'n rhy chwilfrydig. Os ydych chi eisiau dysgu mwy am ein crefft, bydd Shay yn dweud wrthych ble i ddod o hyd i mi. Nawr, gadewch i mi weithio. Nid chi yw'r unig gleifion rydw i yn gyfrifol amdano. "Fe aethodd dros y bowlen eto a dechreuodd fesur olew a gwin. Yna dechreuodd i beintio ei gorff. Dechreuodd o'r cefn a dangosodd Shayah sut i fynd ymlaen i massaging yr olew yn ei gyhyrau.

Daeth Kanefer allan o'r ystafell ymolchi. "Bydd yn rhaid i mi fynd, Achboinue. Mae llawer o waith yn aros i mi heddiw. "Roedd yn poeni, er ei fod yn ceisio gwisgo i fyny gyda gwên.

"Peidiwch â galw cymaint o benseiri," meddai'n ddifrifol. "Hoffwn edrych arnoch i wneud yn siŵr eich bod chi i gyd yn iawn."

"Y tro nesaf, rwy'n galw," meddai Kanefer. "Peidiwch â phoeni, rwy'n iawn."

"Rwy'n credu mai'r ateb gorau ar gyfer eich anhwylderau yw ef. Nid wyf wedi eich gweld chi mewn cymaint o amser. "

Kanefer yn chwerthin. "Mae'n rhaid i mi fynd yn wirioneddol. Gwnewch yr hyn y gallwch chi ei gael i'w draed cyn gynted ā phosib. Mae arnaf angen iddo gael ef, "meddai wrth Sunu, gan ychwanegu," Nid yn unig fel gwellhad. "

"Ewch yn syth ar ôl ichi, yn anaddas," meddai, chwerthin. "Felly, bachgen, rydym ni wedi gwneud," meddai wrth Achboinua. "Dylech aros yn y gwely am ychydig ddyddiau mwy ac yfed llawer. Rwy'n aros yma yfory - yn sicr, "meddai, ac a adawodd.

"Roedd y dyn i fod i fod yn gyffredinol, a doeddwn i ddim yn galw," meddai Shai i Achboin. "Yna mae ganddo barch," ychwanegodd a gwrthdroi y matres. "Pan fyddaf yn gorffen, rwy'n mynd i'r gegin ac yn dod â rhywbeth i'w fwyta. Rhaid i chi fod yn newynog. "

Chlywodd. Roedd yn newynog ac yn sychedig. Nid oedd y corff yn ofni mwyach, roedd yr olew yn oer, ond roedd yn flinedig. Cerddodd drosodd i'r gwely a gorwedd i lawr. Pan ddaeth Shay â'r bwyd, fe'i cysgu.

Cerddodd drwy'r stablau. Ymddengys iddo fod yr holl wartheg yr un fath. Yr un lliw du, yr un fan triongl gwyn ar y blaen, asgwrn cefn ar ffurf eryr gydag adenydd estynedig, golau dwy-dôn ar y gynffon. Roedden nhw yr un peth â Hapi ei hun.

"Beth ydych chi'n ei ddweud?" Gofynnodd i Merenptah, a oedd yn gyfrifol am y stabl.

"A lloi?"

"Bydd Ibeb neu Inen yn darparu'r cofnodion."

"Canlyniadau y groesfan ...?"

"Annilys," meddai Merenptah, gan fynd am yr allanfa. "Ond bydd Ibeb yn dweud mwy wrthych."

"Ydych chi ond wedi ceisio un genhedlaeth? Beth yw'r disgynyddion. Efallai y caiff y cymeriadau eu trosglwyddo yn yr ail genhedlaeth, "meddai Achboin.

"Fe wnaethon ni roi cynnig arni. Hefyd yn ansicr iawn, ond penderfynasom barhau. Byddwn yn ceisio arbrofi mewn stablau eraill, yn y rhai y tu ôl i'r ddinas. "

Roedd cathod yn rhedeg o gwmpas, ac roedd un ohonynt yn chwistrellu coes Achboinu. Plymodd i lawr a chafwyd hi ar ei phen. Dechreuodd y drws a cheisiodd guddio ei ben yn ei law. Unwaith eto, roedd hi'n crafu ei chlustiau, yna fe'i dalodd i fyny gyda Merenptah wrth yr allanfa.

"Ydych chi am weld y stablau y tu ôl i'r ddinas?" Gofynnodd.

"Na, nid heddiw. Rwy'n dal i gael rhywfaint o waith gyda Kanefer. Ond diolch am y cynnig. Yfory byddaf yn sefyll y tu ôl i Mrs Ibeb i edrych ar y cofnodion. Efallai byddaf yn ddoeth. "

Am eiliad, parhawyd yn dawel i'r llyn sanctaidd. Plannodd y garddwyr goed a fewnforiwyd o amgylch ei glannau.

"A wnewch chi ymweld â nhw i'r rhai y tu ôl i giât orllewinol y Stablau Sanctaidd?" Gofynnodd Merenptaha.

"Fe geisiiaf," atebodd yn anad dim, gan ychwanegu, "Peidiwch â bod yn ormod o obaith ..." parhaodd, gan chwilio am y geiriau mwyaf priodol.

"Does dim byd yn digwydd," ymosododd Achboin, "nid yw'n gymaint o frys. Roeddwn i ddim ond yn meddwl. "

Dywedasant hwyl fawr. Parhaodd Achboin tuag at adeilad y palas. Roedd yn edrych am Kanefer, a oedd yn goruchwylio gwaith gradd gyntaf. Roedd y ffordd fynediad bron wedi'i chwblhau, gan gynnwys y pedestals ar gyfer cyfres o sffincs a oedd i'w lliniaru.

Dychmygai orymdaith ddowri wrth iddo gerdded ar hyd y llwybr hwn. Roedd yn falch. Yr oedd yn mawreddog, mor mawreddog â blaen y palas yr oedd hi'n ei harwain. Rhedodd yr haul yn ôl. "Coed," sylweddolais. "Mae hefyd angen coed a fyddai'n rhoi cysgod ac arogl iddo," meddai, ei lygaid yn chwilio am Shay. Lle mae Shay, bydd Kanefer. Mae bricwr gyda cherbyd gwag yn mynd heibio iddo. Roedd yn cofio cynnig Shaah cyn ei salwch. Rhaid iddynt edrych arnynt. Roedd yn ddirgelwch sut y gallent wneud cymaint o frics ar gyfer yr adeiladwaith a gynlluniwyd yn y ddinas yn ogystal ag estyniad y wal o'i gwmpas a oedd i fod yn 10 metr o uchder. Edrychodd o gwmpas. Roedd crefftwyr ymhobman, ym mhobman. Roedd y safle cyfan yn un safle adeiladu llwchog mawr. Ym mhobman roedd plant, yn sgrechian ac yn chwerthin, ac yn cropian gyda'r gweithwyr o dan eu traed i anffodus mawr gwylwyr yr adeiladau. Roedd yn ymddangos yn beryglus.

Roedd y ddau yn nerfus ac yn aros yn anfantais am ddyfodiad yr haul. Clywsant y drws ar agor, ac roedd yn ymddangos na ellid cynnal dim mewn un lle.

"Felly beth?" Gofynnodd Shay wrth i mi ddod i mewn i'r drws.

"Calm i lawr," meddai mewn tôn nad oedd yn gwrthsefyll. "Helo," ychwanegodd, ac eisteddodd i lawr. Roedd yr eiliadau hynny yn ymddangos yn annymunol o hyd.

Nawr, ni chafodd Kanefer oroesi. Neidiodd allan o'r fainc ac roedd yn sefyll ger yr haul. "Siaradwch."

"Mae'r holl ganlyniadau yn negyddol. Dim gwenwyn, dim i'w awgrymu bod rhywun eisiau ei wenwyno. Nid yw wedi'i ddefnyddio yn yr hinsawdd a'r gwaith caled hwn i'w wneud. "

Roedd rhyddhad ar wynebau'r ddau ddyn. Yn enwedig, roedd Shay yn cwympo i lawr ac yn stopio cerdded o gwmpas yr ystafell, fel llew yn y cawell.

"Ond," parhaodd, "beth sydd ddim, gall fod. Nid yw'r mesurau a wnaethoch, yn fy marn i, yn ddigonol. Mae ar ei ben ei hun ac nid oes ganddo unrhyw un y byddai'r gelynion posibl yn ofni. Nid yw perthyn i Hemut Neter yn golygu cymaint yma oni bai ei fod yn perthyn i'r tri uchaf. Ond nid yw'n poeni fi. "

Shwodd Shay ei ben a'i frowned, ond cyn iddo agor ei geg, fe ychwanegodd,

"Ni allwch fod gydag ef. Nid yw'n gallu. Cyn bo hir, anghenion y corff ac yn dechrau cwrdd â merch gydag ef na allwch "Yna trodd at Kanefera:". Cofiwch fod y bachgen yn treulio gormod o amser gydag oedolion a chyda dim ond grŵp penodol. Mae fel petaech wedi dwyn ei blentyndod. Mae'n gwybod yn dda y bywyd o gwmpas, methu symud ymysg cyfoedion ac yn sicr nid yw'n cydnabod y peryglon posibl. Rhaid ichi ddal i fyny. Rhaid i chi ei gymryd yn fwy rhwng pobl a gweithwyr. Mae angen iddo edrych o gwmpas. Mae hyn ni fydd yn ei helpu i swyddfa sant, dim ond y gallu i fod yn gallu llywio yn yr amgylchedd hwn. "Roedd seibio. Nid oedd unrhyw dewrder i ymyrryd yn y funud fer hon. Yna trodd at wrthynt: "Yr wyf yn gadael, mae gen i aros i mi a chleifion eraill o waith."

Roedd y ddau ohonyn nhw wedi gorchymyn ac yn gadael yn ordew i'r ystafell. Ar ôl ychydig, daeth comedd y sefyllfa atynt, felly fe wnaethant edrych ar ei gilydd a chwerthin ar yr olwyn, er nad oeddent yn chwerthin.

Cerddodd o gwmpas y safle a gwiriodd y gwaith. Ni welodd Kanefer unrhyw le. Ymddengys iddo glywed y sŵn, ac felly aeth i'r cyfeiriad hwnnw. Cymerodd y goruchwyliwr drosodd y brics ac nid oedd yn fodlon â'u hansawdd a'u maint. Bu'n cwympo gyda'r bricswr ac yn gwrthod cymryd y llwyth. Nesaf at y ysgrifennydd yn sefyll i gadarnhau bod y deunydd yn cael ei gymryd a'i fod wedi diflasu'n amlwg. Fe dorrodd i mewn i ryfel a chafodd ei stopio. Eglurodd y broblem ac edrychodd ar y brics. Yna cymerodd un yn ei law a'i dorrodd. Doedd hi ddim yn crafu, torrodd yn hanner, ac ymddengys ei fod yn gadarn, da. Nid oedd y siâp yn addas. Roedd yn fyrrach ac yn gryfach na'r brics eraill a ddefnyddiwyd ganddynt. Yna sylweddolais y byddai'r siâp hwn o'r brics i'w wneud o glai llosgi a byddai'n cael ei ddefnyddio ar gyfer y llwybr o gwmpas y llyn sanctaidd. Mae rhywun yn camgymeriad i gyd. Fe orchmynnodd y gwarchodwyr i gymryd y brics, ond ni ddefnyddiodd adeilad y palas. Byddant yn dod o hyd i waith mewn mannau eraill ar eu cyfer. Eglurodd y bricswr y camgymeriad a wnaeth. Cytunasant y byddai'r swp nesaf yn ôl yr angen gan y goruchwyliwr adeiladu. Adferodd yr ymerawdwr, cofnododd y trosglwyddiad, a symudodd i ffwrdd.

"Beth amdanyn nhw, syr?" Gofynnodd y guard, gan edrych ar y pentwr o frics sgwâr.

"Ceisiwch eu defnyddio ar y wal yn y gerddi. Nid yw'n bwysig cymaint o ran maint. Darganfyddwch ble digwyddodd y gwall, "meddai wrth Achboin, gan edrych i weld a allai weld Shay neu Kanefer. Yn olaf, fe ddaliodd eu golwg arnynt, ac felly dywedodd wrth y pennaeth i ffarwelio i'r warchod a phrysio ar eu hôl.

Maent yn stopio yng nghanol y sgwrs pan oedd yn rhedeg. Gan esbonio i Kanefer yr hyn a ddigwyddodd, cefais geffylau, ond gallai weld ei fod yn meddwl mewn mannau eraill.

"Pryd maen nhw'n mynd i blannu'r coed?" Gofynnodd Achboin.

"Pan fydd y llifogydd yn disgyn. Yna daw'r amser i'r garddwyr. Yn y cyfamser, rhaid inni ganolbwyntio cymaint â phosib ar adeiladu gwaith. Pan fydd y tymor hau yn dechrau, ni fydd gennym lawer o lafur. "

Roedd ganddynt grŵp o blant a siaradodd yn gyfeillgar i Shay. Mewn un o'r plant hyn, mae bric o friciau wedi'u pentyrru yn barod i'w codi, ac felly'n anffodus bod y bwrdd cyfan yn blino a bod y brics yn gorchuddio'r babi. Crybwyllodd Achboin, a hwy i gyd yn rhedeg i'r babi. Roedd y tri, gan gynnwys y plant, yn taflu'r brics ac yn ceisio cael y babi allan. Roedd yn byw, oherwydd roedd gweiddi allan o'r pentwr. Daethon nhw i fyny ato yn olaf. Cymerodd Shay ef i'w freichiau a rhedeg i'r deml gan y gazelles. Roedd Achin a Kanefer yn prysuro ar ei ôl.

Roedd yr anadl yn rhedeg i fyny i'r ystafelloedd salwch ac yn rhedeg i mewn i'r ystafell dderbyn. Yna, ar y bwrdd lle'r oedd y plentyn sgrechian yn gorwedd, cafodd Shaah ei chafwyd â'r babi, aeth ei wyneb i ben, a phwysodd Mrs Pesseth drosto. Roedd coes chwith y babi yn rhyfedd iawn, clwyf gwaedlyd ar y llanw, a dechreuodd gleisiau ar y corff. Cerddodd Achboin yn araf i'r bwrdd ac astudiodd y plentyn. Gelwodd Mrs. Seese y cynorthwy-ydd a gorchymyn iddo baratoi llofruddydd. Mae'r wraig yn chwistrellu corff y babi yn ysgafn. Roedd y clwyf ar y blaen yn gwaedu llawer, ac roedd y gwaed yn llifo i lygaid y babi, ac felly roedd Ceseth yn ymroddedig ei hun yn gyntaf.

Roeddent yn ymddangos i glywed llais cyfarwydd. Dychrynllyd anhapus o'r hen Haul. Cerdded yn y drws, oedd yn edrych ar yr ystafell athrawon, pwyso dros y babi, a dywedodd: "Rydych tri galed iawn i gael gwared o." Cymerodd o ddwylo'r boenladdwyr diod Cynorthwyol a gadael iddo yfed y plentyn. "Peidiwch â chrio. Dylech fod wedi bod yn fwy gofalus am yr hyn rydych chi'n ei wneud, "meddai'n ddifrifol. "Yn awr, yr wyf yn ceisio i ymdawelu a gadewch i mi wneud fy swydd." Mae naws ei araith yn serth, ond mae'r plentyn yn ceisio ufuddhau. Dim ond cryfhau ei frest a awgrymodd ei fod yn crio ynddo.

"Cymerwch ef a dod ar ôl imi." Dywedodd wrth Shay ac Achboin. Dangosodd ei law ar y estynwyr i gario'r plentyn. Dechreuodd yfed weithio ac fe aeth y babi yn araf i gysgu. Daliodd Mrs. Seeseh un ochr i ddillad y gwisgoedd, ail Achbo, a chariodd Sha'r babi yn ofalus. Yna cymerodd y sbwriel o ddwylo Mrs. Pesse a cherdded yn araf i'r man lle roedd hi'n eu dangos.

"Nid yw'n ymddangos fel anaf mewnol, ond mae'r goes chwith wedi'i dorri. Nid wyf hefyd yn hoffi fy llaw, "meddai wrth hen Sunu.

"Rhowch y chwyth hwnnw ar eich pen," meddai, a cherdded at ei goes. "Gallwch chi ddau fynd," meddai.

Daeth Saj yn wybodus allan o'r drws, ond ni symudodd Achboin. Edrych wedi'i osod ar y babi a'i goes. Roedd yn gwybod am doriadau o'r adeg y bu'n helpu Anubis yr offeiriaid yn y deml Nechentai. Cerddodd yn araf at y bwrdd ac roedd eisiau cyffwrdd ei goes.

"Ewch i olchi yn gyntaf!" Roedd yr Haul yn gweiddi. Tynnodd y cynorthwyydd ef at y cynhwysydd dŵr. Cymerodd y blwch oddi arno ac fe'i golchi'n gyflym ei hun hanner ffordd drwy'r corff. Yna fe ymunodd â'r plentyn eto. I hongian pen y babi wedi'i danfon. Dechreuodd i dorri ei goes. Cafodd yr asgwrn ei cracio ar hyd.

"Siaradwch," fe orchmynnodd, a dalodd Achboa wên ar ei wyneb.

Nododd bys Achbo i'r pwynt lle'r oedd yr asgwrn yn torri, ac yna'n patio'r goes isaf yn ofalus. Yn araf, daeth ei lygaid i ben, roedd yn ceisio teimlo pob anghydraddoldeb o esgyrn. Do, yr asgwrn wedi ei dorri hefyd. Roedd rhannau'r asgwrn gyda'i gilydd, ond fe'i torrodd. Agorodd ei lygaid a mynegodd ei fys i le. Pwysodd yr haul dros y bachgen, gan deimlo'n ail doriad. Chlywodd.

"Yn iawn. Beth sydd nawr? "Gofynnodd. Roedd yn swnio'n fwy fel gorchymyn na chwestiwn. Parhaodd Achboin. Byddai cymharu'r esgyrn wedi gwneud, ond roedd ganddo brofiad yn unig gyda'r meirw ond nid y bywoliaeth. Mae'n ysgwyd.

"Peidiwch â phoeni amdano," meddai Hesse. "Mae'n rhaid inni ei gymharu." Roeddent yn ceisio ymestyn eu pen-gliniau i dorri'r doriad. Camodd Achboin i'r bwrdd. Yn ofalus, fe gyffwrdd ag un o'r mannau lle'r oedd yr esgyrn yn gwahanu oddi wrth ei gilydd, gan geisio cael y ddwy ran gyda'i gilydd. O gornel ei lygad, gallai weld y chwys ar ben yr haul. Roedd eisoes yn gwybod sut i wneud hynny. Roedd eisoes yn gwybod lle'r oedd y cyhyrau a'r tendonau yn gwrthsefyll, a sut i droi'r droed fel bod rhannau o'r asgwrn yn dod ynghyd ac yn ymuno â'i gilydd. Gwydodd ei goes drosodd ac o dan y toriad, tynnodd ei hun ar wahân a'i droi. Rhyddhaodd y ddau Sunu y symudiad. Archwiliodd yr hen fab, ar y ffordd, y canlyniad. Yna rhoddodd Achboinue i archwilio ei goes unwaith eto. Roedd yn fodlon, a oedd yn ei gwneud hi'n glir mai dim ond ychydig yn gyfeillgar oedd ef.

"Ble wnaethoch chi ei ddysgu?" Gofynnodd.

"Fel plentyn, fe wnes i helpu offeiriaid Anubis," meddai, ac aeth yn ôl o'r bwrdd. Roedd yn gwylio beth roedden nhw'n ei wneud. Diheintiwyd clwyfau gyda mêl sych, cryfhau eu coesau, a'u bandaged. Gwasgu'r ysgubion ar y corff gyda olew melyn a lafant. Roedd y babi yn dal i gysgu.

"Nawr ewch," fe orchmynnodd, a pharhaodd i weithio. Nid oedd yn protestio. Rhoddodd ar ei grys a cherddodd yn dawel allan o'r ystafell.

Y tu allan i'r deml, safodd Shay a grŵp o blant o'i gwmpas, yn anarferol o dawel. Roedd merch bum mlwydd oed yn dal Shay o gwmpas ei wddf, ac fe'i trawodd yn ysgafn ac yn strôcio ei wallt. Pan welodd y plant ef, roeddent yn effro.

"Bydd yn iawn i gyd," meddai wrthynt, ac roedd am iddynt fod yn fwy gofalus, ond fe stopiodd. Rhyddhaodd y ferch fach ei llaw a gwenu ar Achboinua. Mae'r wraig yn ei rhoi yn ofalus ar y llawr.

"A allaf fynd ar ôl iddo?" Gofynnodd, gan afael â llaw Shai yn gadarn. Roedd Achboin yn gwybod y teimlad hwnnw. Y teimlad o orfod dal rhywbeth, ymdeimlad o ddiogelwch a chymorth.

"Mae e'n cysgu nawr," meddai, a chafodd ei strôc hi dros yr wyneb budr, budr. "Dewch ymlaen, rhaid i chi olchi, felly ni fyddent yn gadael i chi fynd i mewn."

Tynnodd y ferch fach Shajah tuag at ei gartref. Nid oedd yn gadael ei law, ond gyda chipolwg, gwiriodd a oedd Achboin y tu ôl iddyn nhw. Mae'r plant wedi diflannu yn y cyfamser. Tynnodd Shay hi i fyny ac eistedd ar ei hysgwyddau. "Byddwch chi'n dangos y ffordd i mi," meddai, a hi'n chwerthin, a'i llaw yn pwyntio at y cyfeiriad i fynd.

"Sut oedd hi?" Gofynnodd Shay.

"Da," atebodd, gan ychwanegu: "Nid yw'r safle adeiladu yn lle i chwarae. Mae'n beryglus iddynt. Dylem feddwl am rywbeth i gadw'r gweithwyr dan eu traed. Gallai fod wedi bod yn waeth. "

"Yma," meddai'r ferch fach i'r tŷ isel. Fy mam yn rhedeg allan. Edrychodd am fachgen. Mae hi wedi diflannu. Rhoddodd Shay y ferch fach ar y llawr a rhedeg at ei mam.

"Beth ddigwyddodd?" Gofynnodd gydag ofn yn ei llais.

Esboniodd Achboin y sefyllfa a'i gofalu. Roedd y wraig yn gweiddi.

"Roeddwn i'n gweithio yn y deml," meddai hi.

Achubodd Sai hi'n ysgafn, "Calm, dim ond tawelwch, mae hi'n iawn. Mae yn y dwylo gorau. Bydd yn gofalu amdano. Dim ond goes sydd wedi'i dorri. "

Cododd y fenyw ei phen. Roedd yn rhaid iddi blygu ei llygaid i weld Sha'a, "A wnaiff hi gerdded?" Roedd yr ofn yn ei llais yn diriaethol.

"Fe wna," meddai wrth Achboin. "Os nad oes unrhyw gymhlethdodau. Ond bydd yn cymryd ychydig o amser i gael eich coes i fyny. "

Y Llygad Mynydd

Gwnaeth y ferch wylio'r fam am eiliad, ond yna eisteddodd i lawr ar bob a dechreuodd dynnu'r llwch yn y llwch. Eisteddodd y wraig wrth ei gilydd, gan wylio beth oedd hi'n ei wneud. Llygad Drawn Hor. Nid oedd y ddelwedd yn ddigon i berffeithrwydd, ond roedd y siapiau eisoes yn sicr. Fe wnaeth ei lygad helpu i'w osod yn y ffurf gywir.

Ymddiheurodd y fenyw a rhedeg i mewn i'r tŷ i olchi ei hwyneb gyda wyneb aneglur. Ar ôl ychydig galwodd y ferch fach. Yna daethon nhw allan o'r drws, wedi'u trimio, eu trochi ac mewn gwisg glân. Roeddent am ymweld â'r bachgen. Dywedasant hwyl fawr a cherdded tuag at y deml. Yn y bag roedden nhw'n cario ffrwythau, bara a phot mêl.

Yn y bore, dechreuodd ei leisiau. Cydnabu Shaiv, ni wyddai'r llais arall. Daeth y wraig i'r ystafell. Rhoddodd yr hambwrdd bwyd ar y bwrdd.

"Cynt," meddai Shay, yfed rhywfaint o gwrw. "Mae'n rhaid i chi fod yn Siptaha mewn awr. Anfonodd neges i chi. "Mae wedi darnio darn mawr o fara a'i fagu'n araf.

"Mae angen i mi batio, rwy'n chwysu," meddai, gan ddileu ei ddillad gwyliau a sandalau newydd o'r frest.

"Cyn neu ar ôl prydau bwyd?" Roedd Shay yn gwisgo'n rhyfeddol.

Rhoddodd Achboin ei law a'i fynd allan i'r ardd a neidio i'r pwll. Dychrynodd y dŵr a'i adnewyddu. Teimlai'n well nawr. Roedd yr holl wlyb yn rhedeg i mewn i'r ystafell ac yn ysgafnhau Shay.

"Gadewch hi," meddai, gan daflu tywel.

"Y bore gwael?" Gofynnodd, gan edrych arno.

"Dwi ddim yn gwybod. Rwy'n poeni am y babi. Efallai eich bod yn iawn. Dylem nodi rhywbeth allan. Bydd yn hyd yn oed yn fwy peryglus pan fyddant yn gweithio'n llawn, "meddai, yn edrych yn y gwag, gan guro'n araf ar y bara.

"Darganfyddwch sut mae'n ei wneud, efallai y bydd yn dawel i chi. Gallaf fynd i Siptah fy hun, "meddai wrthym, yn meddwl.

Roedd Sai yn fyw. "Ydych chi'n meddwl ei fod yn gartref bellach?" Gofynnodd Achboinua.

"Dwi ddim yn meddwl felly," meddai gyda chwerthin. "Ydych chi am weld y plentyn neu'r fenyw?" Gofynnodd, a ffoi o flaen y sandal y daeth Sha ar ei ôl.

"Ydych chi'n gwybod ei bod yn weddw?" Dywedodd ar ôl eiliad, ac yn eithaf difrifol.

"Rydych wedi darganfod digon," atebodd Achboin, gan godi ei gefn. Roedd hyn yn ddifrifol. "Rwy'n credu, fy ffrind, mae gennych gyfle. Gallai hi fod wedi gadael eich llygaid arnoch chi, "meddai hefyd.

"Ond ..." meddai ef ac nid oedd yn gwybod.

"Siaradwch a pheidiwch â'i rhoi arnaf. Rydych chi'n gwybod bod rhaid imi fynd mewn ychydig funudau, "meddai gyda llais yn ei lais, gan gyrraedd am y ffigyrau.

"Wel, hyd yn oed os daeth allan. Sut ydw i'n eu defnyddio? Ni allaf ond hedfan a na allwch ei wneud, rydych chi'n gwybod. "

Felly mae hynny'n wirioneddol ddifrifol, meddai Achboin. "Gwrandewch, rwy'n credu eich bod chi'n fach iawn. Gallwch sefyll hyd at bob swydd ac mae gennych un rhodd enfawr. Yr anrheg a roddodd y duwiau i chi, rydych chi'n ei adnabod gyda'r plant, ac mae hynny'n dda iawn. Yn ogystal, rydych chi wedi mynd yn rhy bell i'r dyfodol. Yn gyntaf, byddwch chi'n ei gwahodd i'r cyfarfod ac yna fe welwch chi, "meddai wrthym yn sydyn. "Mae'n rhaid i mi fynd," ychwanegodd. "A byddwch yn mynd i ddarganfod beth sydd o'i le gyda'r bachgen hwnnw." Caeodd y drws y tu ôl iddo, a theimlai stumog stranggl o'i gwmpas. "Rwy'n eiddigeddus?" Meddai, yna gwenodd. Cerddodd yn araf i lawr y coridor i'r grisiau mawr.

"Rwy'n croesawu chi, y Parchedig," meddai'r dyn mewn blouse gwenithen plaen. Roedd waliau ei ystafell yn wyn ac yn cael eu cario. Llawer o frasluniau o ffigurau, wynebau a phatrymau. Sylwodd ei syndod, ac yna ychwanegodd at yr esboniad: "Mae'n fwy cyfforddus ac yn rhatach na phapuryrws. Gallwch ei sychu neu ei golli ar unrhyw adeg. "

"Mae hynny'n syniad da," atebodd Achboin.

"Eisteddwch, os gwelwch yn dda," meddai. "Mae'n ddrwg gennyf eich croesawu fel hyn, ond mae gennym lawer o waith a dim ond ychydig o bobl. Rwy'n ceisio defnyddio pob munud. "Galwodd y ferch a gofynnodd iddi ddod â ffrwythau iddynt.

Aeth i gist fawr yn y gornel a'i agor: ". Rydym yn cael chi rai llythrennau" Roedd rhoi iddo bwndel o papyri ac ymddiswyddodd atynt gallai Achboinu edrych. Roedd un ohonynt yn dod o Nihepetmaat. Fe'i tawelodd ei hun. Roedd hi'n byw. Roedd hynny'n hanfodol. Roedd ofn ailadrodd yr un olygfa wrth iddo adael y deml Nechentej ddiflannu. Roedd eraill yn dod o Meni. Rhoddodd wybod iddo am drafodaethau sy'n ymwneud ag adeiladu llyfrgelloedd newydd. Nid oedd yr adroddiad hwn yn foddhaol. Roedd y siamb yn drylwyr yn ei ddinistrio. Llwyddodd i ddwyn y rhan fwyaf o'r temlau yn y gogledd a'r de, ac vyplanit dinistrio rhan fwyaf o'r beddrodau a themlau marwdy hynafiaid. Roedd niwed yn annymunol. Trosglwyddwyd rhai dogfennau i'w palas, ond fe wnaethoch losgi pan gafodd ei orchfygu. Ond un neges yn falch iddo. Roedd hyd yn oed offeiriaid Jon yn barod i gydweithredu. Yn y pen draw, daeth Sanacht yn eu herbyn - yn erbyn y rhai a osododd ef ar yr orsedd. Nid oedd cost cydweithredu mor wych, meddai, dim ond adnewyddu'r temlau yn Ion. Ond roedd hynny'n golygu y byddai hefyd yn gweithio ar ddau brosiect mawr - Mennofer a Jon. Roedd y ddwy ddinas yn bell oddi wrth ei gilydd ac roedd y ddau yn cael eu hadeiladu. Tynnwyd y gweithlu allan at ei gilydd. Cododd ei ben i archwilio waliau Siptah eto. Ar y wal fe ddarganfu'r hyn yr oedd yn chwilio amdano - Atum, Eset, Re. Nid yw'n hawdd uno crefydd yr enwebai. Cryfhau grym y Ion oedd pris angenrheidiol ar gyfer heddwch a chydweithrediad yn Tamer, ond roedd yn golygu oedi y posibilrwydd i uno'r wlad grefyddol. Nid oedd yn fodlon iddo.

"Newyddion gwael?" Gofynnodd Siptah.

"Ie, na, Ver mauu," atebodd ef, yn troi ei bapyrws. Darllenwch hwy yn ddiweddarach. "Mae'n ddrwg gen i roi'r gorau i chi o'r amser, ond roedd angen i mi wybod ..."

"Mae hynny'n iawn," wedi torri Siptah. Eisteddodd. Gwelodd Achboin ei fod yn chwilio am eiriau. Dechreuodd boeni bod y Pharo newydd wedi penderfynu peidio â'i dynnu oddi wrth Mennofer. "Rwy'n siarad ag uwchwyr yr Haul," meddai ar ôl eiliad, gan droi eto. "Nid yw'n argymell eich bod yn gweithio ar adennill sianel. Dywed nad yw eich corff wedi heintio'r amodau eto ac mae'ch corff yn dal i ddatblygu. Gallai gwaith caled eich niweidio. "

"Do, bu'n sôn amdanaf ar ôl fy salwch." Atebodd, "Rwy'n gwybod bod problem yma, mae'n rhaid i mi dalu fy nhreth fel pawb arall. Gallai eithriad achosi amheuaeth. Yr wyf, wedi'r cyfan, dim ond disgybl. Gallaf weithio mewn man arall - efallai wrth wneud brics. "Roedd yn cofio cynnig Shay.

"Na, dim brics. Mae'n bell o'r deml, "meddai Siptah," ac rwy'n gyfrifol am eich diogelwch. "

"Felly?"

"Mae yna lawer o bobl yma. Mae arnom angen llawer o gyfansoddiad ac ointmentau. Cynwysyddion sy'n colli. Daethoch i ddysgu sut i gynllunio a gweithio gyda cherrig. Felly dylech weithio gyda'r hyn rydych chi wedi'i ddod. Awgrymaf eich bod yn cynorthwyo i gynhyrchu llongau a photiau carreg, ac efallai hyd yn oed bowlenni seremonïol. Byddwch chi'n dysgu rhywbeth ar yr un pryd. "Roedd yn disgwyl yr ateb. Roedd ganddo'r pŵer i'w orchymyn, ond ni wnaeth, ac roedd Achboin yn ddiolchgar iddo.

"Rwy'n cytuno â Ver mauu."

"Pryd ydych chi'n gadael, gan gyflawni eich dyletswyddau yn y De?" Gofynnodd.

"Cyn y llifogydd, ond ni fyddaf yn aros yn hir," atebodd. "Mae gen i bled, Ver mauu." Fe'i cyfeiriodd ato gyda'r teitl yr oedd yn iawn ei ddweud. "Dydw i ddim yn casáu eich baich chi, ond dydw i ddim yn gwybod pwy i droi ato."

"Siarad," meddai wrtho, yn rhybuddio.

Mae Achbo wedi portreadu'r sefyllfa gyda'r plant. Rhybuddiodd am y peryglon sy'n cael eu bygwth wrth symud yn anaddas ar y safle a disgrifiodd y digwyddiad gyda'r bachgen a syrthiodd ar y brics. "Mae'n ei gadw fel llafurwyr, felly mae'n bygwth plant. Byddai'r gwaharddiad wedi cwrdd â gwrthiant, ac ni fyddai wedi bod yn ddilys. Nid ydych chi'n gwylio plant. Ond pe baem ni wedi adeiladu ysgol yn y deml, yna byddai o leiaf rai o'r plant yn gorfod gadael allan yn rhydd. Mae arnom angen ysgrifennydd ... ". Esboniodd hefyd anawsterau wrth adeiladu llyfrgelloedd newydd. "Bydd angen llawer o ysgrifenwyr arnom, nid yn unig ar gyfer yr hen destunau, ond hefyd ar gyfer y weinyddiaeth."

"Ond cedwir crefft Toth ar gyfer offeiriaid yn unig. Ac ni all yr offeiriaid ond fod yn rhai sy'n cario o leiaf ran o'r gwaed Fawr, "meddai Siptah.

"Rwy'n gwybod, yr wyf yn meddwl amdano. Ond cymerwch yr Uchaf, y posibiliadau gwych. Posibilrwydd i ddewis y gorau o'r gorau. Cael dewis, ond hefyd yn gallu cyfathrebu. Cyfathrebu cyflymach. Mae Tameri yn dal i ysgwyd ar ôl stormydd milwyr Suchet. Dinistriwyd y templau, cafodd llyfrgelloedd eu siedio, lladdwyd offeiriaid yn unig i anghofio beth oedd. Mae'n debyg i dorri gwreiddiau'r goeden. Pan fyddwch yn rhoi ysgrythur iddynt, byddwch yn cryfhau eu hunan-barch, yn cryfhau eu balchder, ond hefyd yn ddiolchgarwch. Ydyn, maen nhw'n sylweddoli camdriniaeth, ond mae'r buddion yn ymddangos yn fwy. "

"Mae'n rhaid imi feddwl amdano eto," meddai Siptah, yn meddwl. "Heblaw, pwy fyddai'n gwneud y swydd hon? Mae'r emperwyr yn brysur yn gweithio ar safleoedd adeiladu, yn cyflenwi. Ychydig iawn, ond felly nid yw eu nifer yn annigonol. Mae pawb yn brysur i'r eithaf. "

"Ni fyddai hynny'n broblem. Nid offeiriaid a ysgrifenyddion yw'r unig rai sy'n rheoli cyfrinach yr ysgrythur. Ond nawr dydw i ddim yn mynd i oedi chi, a diolch i chi am feddwl am fy awgrym. Rydw i'n mynd i gytuno nawr am fy ngwaith. Pwy ddylwn i adrodd amdano? "

"Mae Cheruef yn gyfrifol am waith. Ac rwy'n ofni na fydd yn eich arbed, "meddai, a dywedodd ffarwel iddo. Pan adawodd, roedd Sipta yn ôl yn ei wal ac yn atgyweirio braslun.

"Nid yw hynny'n syniad drwg," meddai Achboin, ac aeth yn ôl.

Roedd wedi gohirio yr ymweliad â Cherueff. Mae angen iddo gyntaf ddarllen yr hyn a anfonodd Meni ef yn iaith gwaed pur a Nihepetmaat. "Mae'n rhaid i mi hefyd siarad â Kanefer," meddai. "Dylai fod wedi rhybuddio i mi fod y gwaith yn digwydd yn Ono." Roedd yn ofidus ei fod wedi cuddio'r wybodaeth hon, ond yna fe stopiodd. Roedd Kanefer yn uwch weithredwr yn y De a'r Gogledd, ac nid yw'n orfodol i ymddiried ynddo. Yn sydyn sylweddoli pwysau ei dasg a'r perygl yr oedd yn agored iddo. Byddai wedi talu ei holl gamgymeriad, nid yn unig trwy golli ei sefyllfa, ond yn ôl bywyd.

VI. Fy enw i yw ...

"Byddwch yma yma y diwrnod nesaf am bedair awr hyd nes bydd eich ymadawiad," meddai Cheruef, yn frowning. "Oes gennych chi unrhyw brofiad gyda'r gwaith hwn?"

"Rwy'n gwybod cerrig, syr, ac rwy'n gweithio gyda'r seiri maen a'r cerflunwyr yn y De. Ond dydw i ddim yn gwybod llawer am y swydd hon, "atebodd yn wir.

Roedd yr olwg a roddodd Cheruef iddo wedi ei daflu. Roedd yn gwybod bod y goruchafiaeth honno, ond roedd hyn yn wahanol i Kanefer. Roedd hyn yn falchder, yn falch pur a dilys. Tynnodd ei gefn iddo a'i ddangos i ble i fynd.

"Mae'r dyn hwn wedi anghofio gweithio gyda'i ddwylo," meddai Achboin wrth iddo gerdded yn ordeiddiol y tu ôl iddo.

Roedd y rhan fwyaf o'r bobl y tu mewn i'r deml yn gwisgo blwsys ysgafn neu gynnau lumbar, ond cafodd Cheruef ei huwchraddio. Roedd ei wig gyfoethog yn rhyfeddol i ddynion, a thystiodd y breichledau ar ei ddwylo i fod yn wag. Groped yn ofalus o flaen iddo, gan osgoi unrhyw beth y gallai fod yn fudr.

"Efallai ei fod yn drefnwr da," meddai Achboin, ond nid oedd rhywbeth ynddo ef eisiau derbyn y syniad.

"Rydw i'n eich tywys i rywbeth arall na all ei wneud," meddai wrth y dyn uchel, cyhyrol a oedd yn gweithio darn o garreg werdd. Roedd y garreg honno'n gwybod Achboin. Roedd yn gynnes, ond roedd yn rhaid iddo fod yn ofalus wrth weithio. Gan adael dyn Achboin o flaen y dyn, troi a gadael. Pan adawodd, gadawodd y cerflun wrth ymadael yr ystafell. Fe'i tynnodd, syrthiodd i lawr a thorrodd. Aeth Cheruef allan o'r ystafell heb edrych ar waith ei ddinistrio neu'r ddau ohonyn nhw.

"Rhowch y gisel, lad," meddai'r dyn, gan dynnu sylw at y bwrdd lle roedd ganddo'r offer rhannu. Dechreuodd yn ofalus dorri'r garreg gyda chisel a ffon bren. Roedd y symudiadau hynny yn gefn. Roedd yn gyngerdd o ddwylo, bale o rym ysgafn. Gwelodd Achboin pa mor gryf y mae ei fysedd yn edrych am bob darn rhannol. Roedd fel pe bai'n cusanu'r garreg, fel petai'n siarad â'r garreg.

"Hyd yn hyn, tynnwch y llanast, ac yna edrychwch o gwmpas, byddaf yn ei adael mewn munud ac yn egluro beth fyddwch chi'n ei wneud," meddai'r dyn, a pharhaodd i weithio.

Roedd cynhyrchion gorffenedig yng nghornel yr ystafell. Cerfluniau calchfaen, canopïau, fasau, cynwysyddion pob math o siapiau a maint. Roeddent yn bethau hardd, pethau a oedd â enaid. Ni wrthododd Achboin, a chymerodd gerflun ysgrifennydd bach yn ei law. Roedd yn sefyll ar y ddaear, yn cau ei lygaid a'i ddwylo gyda siâp, llyfnder a llyfnder y llinellau, a chynhesrwydd tawel y garreg.

"Sut ydw i'n eich galw chi?"

"Achboin," atebodd, gan agor ei lygaid ac yn pwyso ei ben i weld ei lygaid.

"Fy enw i yw Merjebten," meddai'r dyn, gan roi llaw iddo i'w helpu i sefyll.

Diflannodd Shay fel ei weddw. Gwên dirgel ar ei wyneb, wedi'i addasu, cynnwys. Yn ffodus, roedd yn ffodus. Ar y naill law, rhannodd ag ef y hapusrwydd a ddygwyd iddo gan gariad, ar y llaw arall, roedd y teimlad ei fod ar ei ben ei hun yn squealing. Ofn plentyn sy'n cael ei adael gan fam. Roedd yn chwerthin pan sylweddolais arno ac aeth i weithio.

Cystadlu. Roedd diwrnod ei ymadawiad yn dod ac roedd llawer o dasgau yn aros i'w cwblhau. Roedd yn goleuo'r lamp, ond ni allai ganolbwyntio ar ddarllen. Cymerodd ystadeg pren a chyllell yn ei ddwylo, ond ni wnaeth yr un peth. Dywedodd Merjebten iddo geisio gwneud pethau'n gyntaf o glai neu bren. Roedd y llun yn gymaint â'i palmwydd, ond nid oedd hi'n hoffi iddo. Nid oedd yn dal yn hapus â'r hyn a greodd. Roedd yn dal i fod yn colli rhywbeth. Dechreuodd ei fwydo, ond ar ôl eiliad fe roddodd y swydd i lawr. Nid oedd hi'n gofalu amdano. Rhyfeddodd anger ynddo ef. Dechreuodd nerfus i gerdded o gwmpas yr ystafell fel pe bai am ddianc.

"Pity," meddai wrth iddo sylweddoli hynny.

Agorwyd y drws a chofnododd Kanefer. "Ydych chi ar eich pen eich hun?" Gofynnodd, yn rhyfeddu, gyda'i lygaid.

"Nid yw yma," atebodd Achboin, ac roedd dicter yn ei lais.

"Beth wyt ti?" Gofynnodd, eistedd i lawr.

Ar y ddaear ac ar y bwrdd roedd papyrws, darnau o bren, offer. Dechreuodd Mimodek lanhau pethau a lefel, yna cymerodd gerflun fechan o Thehenut a dechreuodd edrych arno. "Wnaethoch chi wneud hynny?"

Chlywodd, a dechreuodd gasglu pethau gwasgaredig o'r ddaear. "Sut wnaethoch chi ddod i Jon?" Gofynnodd.

Unwaith eto, roedd eu dicter yn rhyfeddu. Unwaith eto, roedd yn ymddangos ei bod eisiau cymryd y dasg yr oeddent wedi'i neilltuo iddo. Nid yw'n ddoeth gweithio ar ddau brosiect mor fawr. Ychydig iawn o bobl, ac yna mae llifogydd yn dechrau, yna'r cyfnod hau, yna y cynhaeaf - mae hyn i gyd yn draenio pobl eraill. Fe'i safodd i fyny, yn blino yn erbyn ymyl y bwrdd, ac yn clenched ei ddannedd. Yna caniatawyd y tensiwn. Edrychodd Kanefer arno ac ni allai helpu i deimlo ei fod wedi gweld y olygfa hon rywle. Ond ni allai gofio.

"Rwy'n blino ac yn annifyr. Roedd yn weithred ddiflas, "meddai, yn frowning. "Roedd yn rhyfedd," ychwanegodd, gan gau ei lygaid. Cyfrifodd ei anadl i dawelu a dechrau gwreiddio.

Gwyliodd Achboin ef. Mae'r negeseuon y mae'n eu cynnal yn waeth na'r disgwyl. "Os gwelwch yn dda, os gwelwch yn dda," meddai bron yn dawel.

"Mae eu galw bron yn ddrwg. Maent yn gwybod bod Nebuithotpimef yn ei angen ar hyn o bryd. Mae angen ei gefnogaeth i gadw heddwch yn y wlad. Bydd yn rhaid inni arafu'r gwaith ym Mennofer a dechrau canolbwyntio ar Ion. Mae Sanacht wedi diswyddo'r hyn y gellir ei wneud, mae'r adeiladau wedi'u difrodi, y cerfluniau wedi'u torri, y cyfoeth a ddwynwyd ... "Rhoddodd Achboin ddŵr iddo ac fe yfed. Teimlai fod y dŵr yn llifo i'w stumog wrth iddo oeri. Roedd ei geg yn dal i fod yn sych. "Mae eu galwadau yn ddryslyd," meddai ar ôl eiliad, meddai, "Dydw i ddim yn gwybod sut i ddweud wrth Pharo."

"Ni fyddant yn delio ag ef yn uniongyrchol?" Gofynnodd Achboin.

"Na, nid ar hyn o bryd. Dim ond eisiau siarad â nhw pan fydd yn derbyn eu gofynion.

"A derbyn?"

"Bydd yn rhaid iddo. Ar y pwynt hwn, ni chaiff dim arall ei adael iddo. Ar y pwynt hwn, bydd yn rhaid iddo wneud yr hyn y maent ei eisiau, fel arall bydd dilynwyr Sanacht mewn trafferthion. Felly mae frwydr Tameri eisoes wedi diflannu ac mae heddwch yn hynod, bregus iawn. "Fe ysgwyd ei ben ac edrychodd ar Achboinua. Gwelai sut roedd yn meddwl.

"A beth am eu cyflogi?"

"Beth, os gwelwch yn dda?" Meddai, yn sefyll i fyny. "Ar hyn o bryd, nid ydynt yn barod i ddeialog ac nid o gwbl i gyfaddawdu. Mae'r bwriad hefyd. Ymddengys i mi fod syniad Pharo o adleoli Tameri i Mennofer yn ddrain yn ei lygad. "

"Ie, mae'n agos. Mae adfer Mennofer yn golygu nid yn unig cryfhau dylanwad Ptah. Cystadleuaeth ym maes materion crefyddol. Dylanwad NeTeR ar y de ac maen nhw'n ofn iddi. Mae angen iddynt roi rhywbeth yn ôl. A nid yn unig hynny- "stopiodd ar y funud olaf.

"Ond beth?" Dywedodd Kanefer wrtho, gan droi ato'n sydyn.

"Dwi ddim yn gwybod. Dydw i ddim yn gwybod hynny ar hyn o bryd, "meddai, gan daflu ei ddwylo i lofnodi am ddiymadferth.

"Pryd wyt ti'n gadael?" Gwrthododd y sgwrs ac eisteddodd yn ôl eto.

"Mewn saith niwrnod," atebodd Achboin. "Ni fyddaf i ffwrdd yn hir, mae fy gwasanaeth eglwys yn para am dair neu saith niwrnod, ond rydych chi'n gwybod."

Chlywodd. Teimlai Achboin yr ofn oedd wedi syrthio oddi wrtho. Roedd yn gwybod bod rhywbeth yn dod, rhywbeth-rhywbeth roedd Kanefer yn ofni, ac roedd mor rhybudd.

"Fel y dywedais wrthych, bu fy ngwraig a'm plant yn farw pan ysgubiodd y dilynwyr Sanacht y wlad. Nid oes gennyf neb. Does gen i ddim mab i ofalu am fy daith ddiwethaf ... "wedi llyncu, gostwng ei lygaid, a dywallt dwr allan o'r pitcher. Sylwodd Achchina ei ysgwyd â llaw. Dechreuodd Kanefer. Rhoddodd y cwpan ar y bwrdd ac fe'ichwanegodd yn feddal, "Roeddwn am ofyn i chi rywbeth yr wyf wedi bod yn meddwl amdano ers amser maith. Peidiwch â gofyn - gofynnwch. Byddwch yn fab i mi. "Dywedodd y geiriau olaf bron afiach. Tynnwyd ei wddf a sefyllodd y gwythiennau ar ei frig. Roedd yn ofni, ac roedd Achbo yn gwybod beth. Roedd ofn ei atebion. Roedd yn ofni gwrthod.

Daeth ato ef a chipio ei ddwylo. Roedd yn rhaid iddo sgwatio i weld ei lygaid. Y llygaid y mae dagrau'n diflannu ynddo. "Byddaf yn fab i," meddai wrtho, gan weld y tensiwn a ganiateir. "Dewch, rydyn ni'n poeni ac mae angen inni olchi olion rhyfedd, diymadferth a thensiwn. Pan fyddwn ni'n glanhau ein hunain yn nyfroedd cysegredig y llyn, pan fyddwn yn tawelu i lawr, byddwn yn siarad amdano'n fwy trylwyr. Ydych chi'n cytuno? "

Kanefer gwenu. Fe'i cynorthwyodd i fyny a cherdded yn araf i'r llyn sanctaidd wrth ymyl y deml.

"Rydw i wir yn newynog," meddai Kanefer wrth iddo ddychwelyd.

Roedd Achboin yn chwerthin, "Efallai ei fod wedi dod yn ôl, gall bob amser gael y cogydd allan o gogyddion. Rwyf am wybod sut mae'n ei wneud. Ond os yw gyda fy ngweddw, yna bydd yn rhaid i mi ddod â rhywbeth. Ond peidiwch â gwneud gobeithion mawr. Dim byd ychwanegol. "

"Wives?" Kanefer's brow a godwyd, a gwenu.

"Do, gweddwon. Mam y plentyn a wrthdroi y brics, "meddai.

"A fydd e'n mynd gyda chi?"

"Ie, peidiwch â phoeni. Mae'n gwneud ei ddyletswyddau'n iawn, "atebodd Achboin, gan guddio ei hun yn treulio'r rhan fwyaf o'r noson yn unig. "Hoffwn ofyn i chi rywbeth," meddai wrth Kanefer, arafu.

Edrychodd Kanefer arno. Roedd ofn ei lygaid.

"Na, peidiwch â phoeni. Byddaf yn fab i mi os ydych chi a byddaf yn eu caru nhw, "ychwanegodd a gwenodd arno. "Does gen i ddim enw ac mae'n anodd ysgrifennu rhestr mabwysiadu gyda rhywun nad oes ganddi hi ren - enw. Rydych chi'n gwybod, rydw i wedi bod yn meddwl amdano ers amser maith, rwyf wedi bod yn drafferthus ers amser maith, ond rwy'n credu fy mod eisoes yn adnabod fy enw. Doeddwn i ddim yn ei godi yn y seremoni adnewyddu ... "Parhaodd am nad oedd yn gwybod sut i esbonio iddo:" ... mae hwn yn gyfle da, peidiwch â meddwl? "Gofynnodd.

Gynnodd Kanefer atgoffa.

"Rydych chi'n gwybod, dwi ddim yn gwybod fy mam y byddai hi'n ei roi i mi ren, ond byddaf i'n cael fy nhad a byddwn wrth fy modd pe bai'r un a fyddai'n ei roi i mi. Dydw i ddim yn siŵr a yw'n amser i'w ddefnyddio, ond rwyf am i chi ei adnabod. "

"Ydy hi'n ddifrifol?" Gofynnodd Kanefer yn sydyn.

"Beth?" Gofynnodd i Achboin mewn syfrdan.

"Mae'n ddrwg gennym," roedd yn chwerthin wrth yr olwyn, "Rwy'n meddwl am Shay."

"Yea, dwi ddim yn gwybod. Byddwn yn dweud ie, ond y drafferth yw nad yw am siarad amdano. "

Aethant i'r ystafell i gymryd gwisg glân. "Rydych chi'n gwybod, roedd bob amser yn hwyl, ond erbyn hyn mae'n ymddangos yn hapus, yn hapus iawn." Dros y dydd, pan mae ganddo amser, mae hi'n cario teganau i'w phlant. Gwnaeth y bechgyn criw er mwyn iddo symud gyda choes wedi'i dorri. Ydych chi'n gofyn a yw'n ddifrifol? Rwy'n credu ei fod yn fwy difrifol nag y mae'n ei feddwl. "

"Dewch, byddaf yn mynd gyda chi i'r gegin, efallai y bydd fy swyddfa'n ein helpu ni'n well na bara. Ni fyddwn yn gallu dal y Shaah a gollwyd, "meddai Kanefer gyda gwên, a phennai am y drws.

Roedd nifer o gynwysyddion colur yn sefyll ar y bwrdd nesaf i'w gilydd. Astudiodd Merjebten nhw yn ofalus. Roedd gan bob claen y cynhwysydd wyneb merch fach ddall ar ffurf Hathor. Yna cerddodd drosodd i'r potiau cerrig. Yn y drydedd, rhoddodd ben a'i law i Achboin i gamu'n agosach. Nid oedd yn siarad. Cyfeiriodd at y camgymeriadau a adawodd ac yna fe'u hatgyweiriwyd. Gwelodd Achboin ef ef a dechreuodd atgyweirio'r ail gynhwysydd. Gwnaeth Merjebten wylio ei waith a chlywed ei ben.

"Fe wnewch chi drwsio'r gweddill eich hun," meddai wrtho, a cherddodd drosodd i'r siâp anarferol. Nid oedd o garreg ond o bren. Bowlen crwn gyda chwyth arno, sef Neit du, croesi bwa a saethau, darian crwn ar yr ysgwydd chwith. Roedd hi'n sefyll yno gydag urddas, roedd ei llygaid yn sefydlog ar Merjebten, ac roedd yn ymddangos iddo ef ei bod am fynd iddo. Cymerodd y gwag yn ei law a dechreuodd edrych arno.

Trwsiodd Achboin y llongau cerrig a gwyliodd ymateb Merjebten i'w waith. Aeth i Cheruef. Ar yr olwg gyntaf i wybod bod ei hwyliau'n ddrwg. Chwiliodd dros yr ystafell ac fe'i stopiodd yn Achboinua. Fe aethodd ar ei ymroddiad i drugaredd ei law, ond ni ryddhaodd yr offeryn gan atgyweirio'r llong carreg.

"Doedden ti ddim yn dysgu ras, dyn ifanc," meddai Cheruef, a chyrrodd ei law. Gadawodd yr offeryn i'r zen, ac fe'i taflu i'r wal, a'i ollwng ar y cracau bach ar y cyfansoddiad, a'u gweld yn syrthio i'r llawr. Mae rhai ohonynt wedi chwalu. Gwelodd y clawr gyda wyneb merch fach ddall yn torri i mewn i bum darn. Fe wnaeth breichled Cheruef addurno'n gyfoethog ei wyneb, a theimlai gynhesrwydd ac arogl ei waed. Roedd yr ergyd mor gryf ei fod yn dywyll cyn ei lygaid. Teimlai y boen. Poen yn eich cefn, ar eich wyneb ac yn eich calon. Rhyfeddodd anger iddo. Anger ar y dyn balch hwnnw a ddinistriodd ei swydd ac a anafodd ei falchder.

Trodd Cheruef i Merjebtenovi: "Ei wneud ar y nid yn unig yn dysgu, ond hefyd i addysgu gwedduster." Roedd yelled oddi wrth ei ddwylo, tynnu cap du gyda Neith a daro ef gyda pedestal carreg. Cafodd ei chwyddo. Gwnaeth hynny ei fod yn fwyfwy flin ac yn codi ei law yn erbyn Merjebten. Neidiodd Achboin i fyny a'i hongian arni hi. Taflodd ef yr eildro ac efe a ddaeth i ben i fyny ar y ddaear, ei ben ei daro gan un o'r llongau cerrig. Wedi'i lledaenu. Cymerodd y dyn o gwmpas y canol, cododd ef i fyny a'i daflu dros y fynedfa i'r ail ystafell. Roedd pobl yn casglu o gwmpas ac yn agos at y gwarchodwyr.

"Cau i fyny a dwyn!" Rattled Cheruef, gan geisio sefyll allan o'r ddaear. Rhoddodd ei law â wig sy'n rholio i'r ddaear. Ymosododd y swyddogion i Merjebten, a gododd y clawdd du Neit oddi ar y ddaear. Roedd yn sefyll ac yn aros iddo ef redeg. Maent yn aros, nid oeddent yn arfer y ffaith nad oedd neb yn gwrthwynebu. Nid oeddent yn ei rhwymo. Roeddent ond wedi ei amgylchynu ef, a cherddodd ef, ymfalchïo, rhyngddynt.

Gwelodd Achboin yr olygfa fel pe bai mewn breuddwyd. Roedd ei ben yn nyddu ac roedd ei draed yn ufuddhau i ufudd-dod. Teimlai ei ddwylo ar ei ysgwydd, yn teimlo ei fod yn codi, yn rhwymo ei ddwylo, a'i arwain yn rhywle. Ond roedd y daith gyfan rywfaint allan o'r ffordd. Yna cafodd golwg ar y Saj agosáu, a oedd yn sefyll ger y gwarchod. Maent wedi gwella. Gwnaeth mynegiant ei wyneb a'i ffigur cadarn ei hun. Nid oedd yn sylwi ar y gweddill bellach. Mae ei gorff yn sownd yn raddol i'r llawr ac wedi'i amgylchynu gan dduwch tywyll.

"Peidiwch â chysgu!" Clywodd sain y Sunu, a theimlai ei fod yn crio ar wyneb iach. Agorodd ei lygad yn anfoddog, ond roedd y ddelwedd yn aneglur, yn aneglur, felly fe'i caeodd eto.

"Rwy'n dweud wrthych, Nespi," y gweiddodd yr hen ysgwyd gydag ef, gan geisio ei gadw yn ei sedd. Syrthiodd ei ben ymlaen, ond agorodd ei lygaid. Edrychodd ar yr wyneb symudol o flaen iddo, ysgwyd ei ben ychydig.

"Ydych chi'n fy ngweld?" Gofynnodd.

"Na," meddai'n wan, "nid cymaint." Mae ei ben yn gaetho'n hurt, a'i glustiau'n taro. Ceisiodd, gallai, ond roedd ei feddwl yn dechrau dod i mewn i'r tywyllwch eto.

"Mae ganddo hawl i'r llys," meddai Kanefer. "Rwyf wedi clywed y llafurwyr, ac yr wyf wedi clywed Meribeth. Mae eu tystiolaeth yn cytuno. "Roedd yn ddig ac yn ofni. Gallai ymosodiad yr uwchwyr olygu eu marwolaeth.

Siptah yn dawel. Roedd yn aros am Kanefer i dawelu. Roedd y cyfan yn ddifrifol, ac roedd yn adnabod Kanefer ac ef. Heblaw am hynny, roedd Achboin yn dal i fod yn ofal Sunu, ac roedd hynny'n gwneud llawer mwy o bryder iddo na'r arbrawf sydd i ddod. Roedd yn gyfrifol am ei ddiogelwch. Roedd yn gyfrifol nid yn unig am y gwaith a gyflwynodd yn y De a'r Gogledd, ond hefyd ar gyfer Pharaoh, ac nid oedd yn cyflawni'r dasg hon.

"Mae'r llys yn ennill," meddai ar ôl eiliad, ac eisteddodd i lawr. "Edrychwch. Broke ddau llongau perthyn i'r deml, yn ogystal â llong seremonïol, ac mae'n anfaddeugar. "Roedd yn meddwl am y peth, os ydynt yn wir yn cael cyfle i ennill, ond roedd yn credu ei dystiolaeth a thystiolaeth arall yn llwyddo. "Sut ydyw?" Gofynnodd Kanefer, gan edrych arno.

"Mae'n well, ond fe'i trosglwyddir i'r De," meddai, ac yn hongian.

"Pam? Onid ydych chi'n ymddiried yn ein haul? "Gofynnodd gyda phryder yn ei leisiau.

"Na, na. Mae'n rhaid iddo ddychwelyd oherwydd ei fod â swydd yn y deml a hefyd oherwydd ei fod wedi dod yn beryglus iddo. Nid ydym yn gwybod beth y gall y digwyddiad hwn ei achosi. Mewn unrhyw achos, mae'n denu sylw ac ni allwn ei fforddio, "atebodd.

"Ydy, rydych chi'n iawn," meddai Siptah, ac yfed. "Rydych chi eisiau i mi ysgrifennu cytundeb mabwysiadu. Mae'n dodrefnu. Os ydych chi eisiau, byddwn ni'n gwneud aseiniad enwau yma. Gallwn hefyd ei amddiffyn. Enw arall ... "

Stopiodd ef. "Rwyf hefyd wedi meddwl amdano, ond yr wyf am siarad ag ef eto. Rwyf am wybod ei bod hi'n cytuno'n iawn. "

"A pharaoh?" Gofynnodd Siptah yn feddal.

"Ar hyn o bryd, does dim byd yn gwybod, a gobeithiaf na fydd yn gwybod dim. Dim ond gobeithio y bydd celf Sunu yn yr hyn y mae'n ei ddweud ac mae'n ei gael. "

"Beth os ydyw'n dysgu ...?" Dywedodd Siptah, yn frowning.

"Dim ond wedyn y byddwn yn delio ag ef," meddai Kanefer, yn sefyll i fyny. "Rwyf am i'r dyn gael ei gosbi. Er mwyn profi pob clwyf roedd wedi rhoi i Merjebten a'r bechgyn ar ei groen. Fy bachgen, "ychwanegodd, a cherddodd y drws allan.

Daeth y wraig i'r ystafell. Ni ddiflannodd y mynegiant yn euog o'i wyneb. Roedd Achboin yn sefyll wrth ymyl y wal waliog a thynnodd. Roedd presenoldeb cyson Shaah, a oedd yn ofni ei adael ar ei ben ei hun, wedi ei wneud yn nerfus iddo.

"Ni ddylech fynd allan o'r gwely eto," meddai wrthym, gan osod y bwyd ar y bwrdd.

"Peidiwch â phoeni amdanaf gymaint. Pan fyddaf yn flinedig, byddaf yn gorwedd i lawr, "fe sicrhaodd ef, a pharhaodd i weithio. Roedd syniad y llys yn amharu arno, ond nid oedd ei ben mor ofni, felly roedd am feddwl yn dawel. "Peidiwch chi eisiau eich gweddw?" Gofynnodd, ond Shay ysgwyd ei ben. Gorffenodd Achboin. Roedd yn camu i ffwrdd o'r wal ac yn edrych ar y canlyniad. Nid dyna, ond bydd yn aros.

"Edrychwch, ni allwch gadw golwg arnaf. Dywedais wrthych unwaith nad oedd eich bai chi. Nid oes gennych unrhyw gyfrifoldeb! "Dywedodd ef yn sydyn.

Roedd Saj yn dawel.

Nid oedd yn ei hoffi o gwbl. "Ydych chi wedi cyhuddo?" Gofynnodd ar ôl eiliad, gan edrych arno.

"Na. Na, ond rydw i mewn gwirionedd ofn eich gadael yma yn unig. Nid ydym yn gwybod pa mor hir yw bysedd Cheruef. Erbyn i ni adael, rwyf am sicrhau bod dim yn digwydd i chi. Eisoes ... "

Fe'i stopiodd yng nghanol y ddedfryd. Roedd yn gwybod ei fod yn iawn, ond sylweddoli ar y llaw arall ei bod hi'n amser iddo wynebu'r peryglon ei hun. Heblaw, roedd angen iddo feddwl am lawer o bethau. Yfory yw llys a chyn iddo gael enw ac yn llofnodi cytundeb mabwysiadu. Gwrthododd yr ofn y byddai seremoni Kanefer yn methu. "Edrychwch, Shai, mae angen i mi fod ar eich pen eich hun am gyfnod. Nid ydych chi'n dechrau fy llygaid drwy'r dydd ac rwy'n mynd yn nerfus. Dyma'r peth olaf sydd ei angen arnaf. Mae angen imi feddwl yn dawel. Ewch, os gwelwch yn dda, ar gyfer eich gweddw a'i phlant, ac os ydych chi'n ofni, rhowch y gwarchodwyr o flaen y drws, "meddai'n dawel, gan geisio peidio â chyffwrdd â Shaah. Edrychodd ar ei wyneb gyda gwên gwan. Fe'i tawelodd ei hun.

"Alla i fwyta?" Gofynnodd yn chwerthinllyd. "Dydyn nhw ddim yn mynd i aros i mi yn y cinio," ychwanegodd yn galonogol, gan dorri bwyd a'i lyncu bron yn gyfan gwbl.

Siptah yn eistedd mewn sefyllfa uchel yn gwylio'r digwyddiadau. Siaradodd Merjebten yn dda. Gwrthododd holl gyhuddiadau Cherueff, a nododd ei fod wedi ei achosi, heblaw am ddinistrio eiddo'r deml a thorri'r llongau seremonïol. Pwysleisiodd fod gan y concealers eraill y teimlad bod Cheruef wedi ymrwymo sacrileg. Nid oedd y rhai a oedd yn bresennol hefyd yn cefnogi pennill Cheruef, ac nid oedd cwynion am ei arogl ac anhwylder deunydd yn ei gwneud yn haws iddo. Roedd y graddfeydd Maat ar yr ochr dde, ac roedd hynny'n falch iddo. Nawr bydd yn fater o bwys i Achboinu's dystiolaeth.

Agorodd y drws a cherddodd i mewn. Roedd yn gwisgo'r ffrog seremonïol gorau, felly nid oedd amheuaeth ynglŷn â'i swyddogaeth, er ei fod yn mynd i ffwrdd oddi wrth Mennofer. Roedd ganddo sistrum a drych copr, Hathor, i bwysleisio ei safle. Cafodd ei wallt ei safftio a phwysleisiodd ei lygaid y fflam werdd. Roedd yn cofio geiriau Nimaathap am yr argraff gyntaf, ac roedd yn gofalu amdano. Roedd sgarch goch ar freichled Cheruef ar ei wyneb. Cerddodd yn araf ac yn urddas. Roedd yn sefyll yn ei le ac yn aros iddo fynd i'r afael ag ef.

Mae'r neuadd wedi cwympo a Cheruef paled. Nawr roedd yn gwybod nad oedd ganddo unrhyw siawns. Yn erbyn gair y Parchedig, ni fydd neb yn sefyll i fyny. Ni fydd neb yn amau ​​ei eiriau. Mae'r mwgwd balchder a'r arogl nawr yn disodli mynegiant ofn a chasineb.

Cofnododd Achboin y newid yn ei wyneb. Nawr roedd yn deall ofnau Sai. Nid oedd erioed wedi dod ar draws agwedd mor ddwys o'r blaen.

"Rydych chi'n sylweddoli na allwch fynd yn ôl i Mennofer," meddai Meni yn ofid. Roedd yn sefyll yn ei erbyn ac yn ddig. Yn ddig iawn. Ceisiodd Achboin gadw'n dawel, ond roedd ei galon yn taro fel hil.

"Pam?" Gofynnodd, gan ostwng ei lais yn anymwybodol. "Pam? Aeth y dyfarniad yn dda ac nid wyf wedi gorffen fy ngwaith. "

Dyna pam. Byddech wedi ennill y llys beth bynnag ac nid oedd yn rhaid i chi ddangos eich swyddfa. Mae i gyd ar hyn o bryd, "meddai, gan slamio ei law dros y bwrdd. "Dylech gael dealltwriaeth dda o'r hyn rydych chi'n ei wneud."

"Rwy'n meddwl felly," meddai'n annwyl. "Roeddwn i'n meddwl yn dda. Doeddwn i ddim yn gwybod pa gyfle a gawsom yn erbyn cefnogwyr Cheruef. Roedd yn rhydd, Merjebten yn y carchar, ac roeddwn yn gloi yn y cartref. Doeddwn i ddim eisiau colli. Ni ddylai'r person hwnnw byth ddal swydd o'r fath. " Roedd yn araf i ddatgelu ei hunaniaeth, ond nid oedd yn affeithio beth oedd wedi'i wneud.

"Ni allwch aros yma naill ai. Cyn gynted ag y bydd eich gwasanaeth yn dod i ben yn y deml, mae'n rhaid ichi adael. Byddai'n beryglus aros yma yn hirach na'r hyn sy'n angenrheidiol, yn enwedig erbyn hyn ei fod yn gwybod lle rydych chi'n gadael. "

"Ble rwyt ti'n mynd i'm hanfon?" Gofynnodd gydag ofn.

"Dwi ddim yn gwybod eto," meddai'n wirioneddol, "mae'n rhaid i mi feddwl amdano."

Yn aml roedd wedi sylweddoli bod yn rhaid dylanwadu ar ei benderfyniad mewn rhyw ffordd. Ddim i chi'ch hun, ond i Sha'ah. Ni all fod yn bell i ffwrdd oddi wrth Mennofer a'i weddw, a bu'n rhaid iddo hefyd ei gael gydag ef. Ef oedd yr unig un, ac eithrio Kanefer, y gallai ef ei roi arno. Nid oedd hefyd am adael y gwaith yr oedd wedi'i wneud. Hwn oedd bron y rheol.

"Edrychwch," meddai Menimu yn dawel, "mae'n debyg y byddwch chi'n iawn ei ordeinio. Rwy'n ei gyfaddef. Ni allaf ond ymddiheuro am beidio â diogelu fy hun, ond yn enwedig Merjebten. Os ydych chi am anfon fi yn rhywle, anfonwch fi i Ion. Nid yw'n bell oddi wrth Mennofer, felly ni fydd neb yn chwilio amdanaf. "

Edrychodd arno gyda syfrdan. Yr oedd fel taflu cwningen i basged cobra. "Dydych chi ddim yn golygu hynny?" Gofynnodd.

"Gadewch i ni fynd drwyddo. Nid yw'n ymddangos mai fi yw'r achos gwaethaf, "meddai ef, ac aeth i'r drws. Yna stopiodd a throi i wynebu ef. Gyda phwyslais yn ei leisiau, dywedodd, "Fy enw i yw Imhoteph - yr un sy'n cerdded mewn heddwch (difrodydd).

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb