Rhagdybiaethau am Lemuria

17407x 12. 04. 2018 Darllenydd 1

Lemuria Fe'i gelwir yn wareiddiad sy'n lledaenu trwy'r cyfandir ac y mae'n debyg y cafodd ei ddinistrio ei achosi gan drychineb naturiol.

Un arall sy'n enwi'r wareiddiad hwn yw Mu (mae rhai ymchwilwyr, fodd bynnag, yn meddwl ei fod yn ymledu yn y Môr Tawel, er bod Lemuria wedi'i leoli yn y Cefnfor India).

Yn bell o bob gwyddonydd yn barod i dderbyn ei fodolaeth, eto mae yna lawer o rai gwahanol a manwl damcaniaethau a dynnwyd ar sut roedd Lemuriaid yn bywsut maen nhw wedi diflannu ac a oedd yr un ohonynt wedi goroesi.

Daeth diddordeb mewn gwareiddiad chwedlonol i ben yn XIX. ganrif, pan sylweddodd gwyddonwyr debygrwydd yn fflora a ffawna De-ddwyrain Asia a Dwyrain Affrica (gan gynnwys Madagascar). Gyda llaw, mae gwareiddiad damcaniaethol yn galw ei enw i lemurs, cynrychiolwyr y gorchymyn semiopig.

Mae tua Dechreuodd yr un pryd yn nhalaith California, yn ardal Mount Shasta, llygad-dystion yn dweud o greaduriaid rhyfedd sy'n byw ar y mynydd ac yn ymddangos mewn dinasoedd er mwyn caffael bwyd.

Roedden nhw yn debyg i'r bobl, a honnodd ei fod yn aelodau o weddill y gwareiddiad a fu farw o dan y môr. Yn ôl y dystiolaeth, daeth gwesteion rhyfedd i ffwrdd o'r cartref, yn ogystal â dod i ben i'w hymweliadau fel peidio â doddi yn yr awyr.

Mae pobl wedi dechrau esbonio galluoedd y seintiau hyn i symud rhwng y dimensiynau ac i reoli cyfreithiau natur. Dywedodd un o'r tystion fod gwylio'r mynydd gyda thelesgop yn gweld deml marmor llwyd wedi'i amgylchynu gan goedwig. Fodd bynnag, unwaith y dechreuodd pobl Mount Shasta chwilio, peidiodd Lemurs damcaniaethol y ddinas i fynychu.

Y rhagdybiaeth lemur mwyaf argyhoeddiadol yw'r cofnod Edgar Cayce (1877 - 1945), clairvoyant Americanaidd. Yn ei ysgrifau, y gwareiddiad y Lemuria ddisgrifiwyd ar y pryd eisoes aeth cyfnod o ei ddiddymu, ond cyrraedd lefel ysbrydol uchel (yn wahanol i'r Atlanteans, sydd, yn ôl Cayce, "dal" ar y ddaear eu karma drwg). Dyna pam mae Lemuriaid yn brin iawn ymysg pobl heddiw oherwydd nid oes angen iddynt unioni eu karma ac nid oes ganddynt unrhyw reswm i aros ar y ddaear.

Mewn sawl achos, cafodd disgrifiad tiriogaethol o dir Edgar Cayce ei gadarnhau gan arolygon archeolegol a daearegol. Credai Cayce fod arfordir De America yn y Môr Tawel yn rhan o Orllewin Lemuria ar adeg darganfod homo sapiens (ein rhywogaeth).

Eisoes yn 90. blynyddoedd o'r ganrif ddiwethaf, 60 mlynedd ar ôl i Cayce ysgrifennu ei ragdybiaeth, darganfuwyd crib mynydd tanddwr o'r plât tectonig Nazca, a oedd unwaith yn dir ac yn cysylltu arfordiroedd Periw heddiw gyda phenrhyn, hefyd wedi ei suddo, a oedd yn cyd-fynd â chofnodion Cayce.

Yn ôl y clairvoyant dechreuodd Lemuria i suddo cyn flynyddoedd 10 700 yn ôl, mae'n golygu diwedd ein hoes amser iâ nesaf, pan rhewlifoedd yn toddi oherwydd eu codi yn sydyn yn lefel y môr. gwareiddiad Mw ond i barhau ei anterth i "ddarnau" y cyn cawr y cyfandir. Dros gyfnod y cwymp Lemuria ystyried yn amser Cayce cyn diflaniad Atlantis.

Mae map Lemuria yn erbyn cefndir dosbarthiad cyfandir heddiw. Mae Lemuria wedi'i farcio mewn coch, mae olion Hyperborey Blue (o sgrolio William Scott-Elliot Lemurie wedi diflannu cyfandir)

Mae map Lemuria yn erbyn cefndir dosbarthiad cyfandir heddiw. Mae Lemuria wedi'i farcio mewn coch, mae olion Hyperborey Blue (o sgrolio William Scott-Elliot Lemurie wedi diflannu cyfandir)

Roedd gwyddonydd a chysylltydd Rwsia, Vasily Rasputin, yn cael ei arwain gan y wybodaeth a ddaeth o'r bydysawd wrth ddisgrifio Lemuria. Yn ei destunau mae'n defnyddio rhifau cywir, ond nid ydynt eto wedi'u cadarnhau. O'i ddisgrifiad gallwn ddeillio o fanylion tiriogaethol a gronolegol; Roedd Lemuria yn bodoli yn 320 - 170 century BC ac yn ymestyn o Fôr Aegean i'r Antarctig.

Y boblogaeth oedd 170 miliwn. Yn ôl Rasputin, nid oedd gan y Lemuriaid gyrff corfforol ac etherig, ac felly dim ond pobl â bio-ynni eithriadol y gellid eu gweld.

Pe bai'r Lemuriaid eisiau, gallant ddeunyddio neu ddiflannu trwy symud i ddimensiynau eraill. Yn ystod esblygiad, mae'r ras hon wedi caffael y cyrff corfforol ac etherig sydd ar goll. Byddai hynny'n esbonio diflaniad dirgel a darganfyddiad y Lemuriaid o amgylch Mynydd Shasta. Roedd y diriogaeth a oedd yn byw yn bennaf, yn honni Rasputin, i'r de o Madagascar heddiw. Yn 170. Canrif CC oedd y rhan fwyaf o Lemuria a oedd yn byw ynddo a gladdwyd gan cataclysm naturiol o dan ddyfroedd y môr a bron yr holl boblogaeth yn cael ei ddinistrio.

Roedd gan y rhai a oroesodd gyrff corfforol, dechreuon nhw alw eu hunain Atlanteans a setlodd cyfandir newydd, Atlantis, a oedd yn bodoli ar gyfer 150 arall arall ac wedi suddo am yr un rheswm â Lemuria.

Mae Rasputin yn cyd-daro â Cayce yn yr ystyr Roedd Lemuriaid yn ysbrydol yn uwch mewn hil. Yn ôl Rasputin, roeddent yn hir-fyw, nid oedd ganddynt nwyddau diriaethol, wedi'u bwydo ag ynni cosmig, a'u lluosi gan awtoreproduction (nid oeddent wedi'u rhannu eto i rywiau gwahanol). Pan gawsant gaffael cyrff corfforol, maent yn diraddio ac yn dod yn bobl "gyffredin".

Mae rhagdybiaeth arall yn seiliedig ar ragdybiaethau Cymdeithas Diwinyddol Helena Blavatska (1831 - 1891), a oedd yn delio ag athroniaeth grefyddol ac ocwltiaeth. Yn yr achos hwn, roedd damcaniaethau'r gwareiddiad diflannu yn seiliedig ar arbrofion ocwlar.

Yn ôl Roedd y cymdeithasau theosoffiaidd ar ein planed yn bodoli a byddant yn bodoli - trwy gydol ei breswylfa - saith ras ras sylfaenol (mae gan bob un ohonynt saith podras): y seiliau anweledig uchaf; Hyperboreans; Lemuriaid; Atlantiaid; pobl; ras sy'n deillio o bobl ac yn byw yn y dyfodol yn Lemuria, a'r ras ddaear ddaearol olaf a fydd yn gadael ac yn ymgartrefu yn y tir Mercury.

Disgrifir y Lemurians yma'n uchel iawn (4 - 5 metr), yn debyg i monkeys, heb ymennydd, ond gyda galluoedd meddyliol a chyfathrebu telepathig. Dylent gael tri llygaid, dau o flaen ac un yn y cefn. Lleolwyd Lemuria, yn ôl y theosoffyddion, yn hemisffer deheuol a meddiannodd ran ddeheuol Affrica, Cefnfor India, Awstralia, rhan o Dde America a thiriogaethau eraill.

Yn ystod cyfnod olaf eu bodolaeth, mae'r Lemuriaid wedi esblygu, creu gwareiddiad ac yn fwy tebyg i ddynion. Ar y pryd, roedd llifogydd eu cyfandir wedi dechrau. Lemurians yn y tiriogaethau sy'n weddill gosod sylfeini Atlantis; daethon nhw hefyd yn rhagflaenwyr y Papuan, Hotentot a grwpiau ethnig eraill y Hemisffer Deheuol.

Cynigiwyd damcaniaeth ddiddorol am Lemuria gan yr arlunydd, yr athronydd, yr archeolegydd a'r awdur Nikolai Rerich Rwsia (1874 - 1947). Mewn sawl ffordd mae ei ragdybiaethau'n cyd-fynd â'r Gymdeithas Theosoffical. Lemuria oedd cartref y drydedd ras sylfaenol, a ddatblygodd o'r ail ras, a dechreuodd o'r ras gyntaf.

Erbyn canol y drydedd hil, roedd dynion ac anifeiliaid yn sobri ac nid oedd ganddynt gorff corfforol (roeddent yn egnïol Rhagdybiaethau am Lemuriabodau). Nid oeddent yn marw, maent yn toddi i ffwrdd, ac yna maent yn ailddechrau i gorff newydd a ddaeth yn fwy a mwy dwys gyda phob geni arall. Mae'r cyrff yn drwchus yn raddol nes iddynt ddod yn gorfforol. Esblygodd pob creadur a'i rannu'n ddau ryw.

Se Trwy gaffael y corff deunydd, dechreuodd pobl farw a rhoi'r gorau i gael eu geni eto. Ar yr un pryd, tua milltiroedd o flynyddoedd 18 yn ôl, roedd pobl yn cael eu tynnu sylw gan reswm ac enaid.

Roedd trydydd hil y ras yn gorwedd ar hyd y cyhydedd, gan feddiannu'r rhan fwyaf o'r Môr Tawel a'r Cefnfor India. Hefyd wedi ei gynnwys Himalayas heddiw, ne India, Ceylon, Sumatra, Madagascar, Tasmania, Awstralia, Siberia, Tsieina, Kamchatka, Bering Strait a Ynys y Pasg yn y dwyrain ei gau gan y canolog Andes. Ymddengys bod y Mynyddoedd Nazca (sydd bellach o dan y môr) yn cysylltu Andy gyda'r rhan fwyaf o Lemuria yn llifogydd.

Yn y de, mae'r cyfandir ymestyn bron i Antarctica, cerdded i lawr y grisiau i'r gorllewin o Dde Affrica a gwyro i'r gogledd, yn perthyn iddo, ar hyn o bryd yn Sweden a Norwy, yn ogystal â Greenland a cyrraedd i ganol Môr Iwerydd. Roedd cynrychiolwyr cyntaf y drydedd hil yn Lemuria tua metr 18 o uchder, ond dros amser maent yn crebachu ac yn cyrraedd cynnydd o fetrau 6.

Y rhain mae tybiaethau Rerich yn cael eu cadarnhau'n anuniongyrchol gan gerfluniau ar Ynys y Pasg, a oedd hefyd yn rhan o Lemuria o dan y ddamcaniaeth hon. Efallai bod y Lemuriaid wedi codi'r cerfluniau mor uchel â hwy (6 - 9 metr) a'r nodweddion wyneb a oedd yn nodweddiadol ohonynt.

Byddai uchder a chryfder corfforol y Lemuriaid yn esbonio posibilrwydd eu bod yn cyd-fyw â'r anifeiliaid mawr yna. Gyda datblygiad eu gwareiddiad, dechreuodd y Lemurians adeiladu trefi cerrig, ac mae gweddillion'r rhain ar ffurf adfeilion Cyclops ar Ynys y Pasg a Madagascar.

Mae cwymp Lemuria wedi plannu Rerich hyd ddiwedd yr ail hanner, wedi gorlifo'r tir mawr gyda 700 mil o flynyddoedd cyn dechrau'r Trydyddol. Mae ymchwilwyr y Gorllewin hefyd yn cytuno â'r amser hwn. Ac fel Blavatsky, mae Rerich yn credu nad yw'r Lemurs yn diflannu heb olrhain, ac mae eu hilifedd yn hil negyddol; Awstraliaid, Bushmen a brodorion o nifer o ynysoedd y Môr Tawel.

Mae'r wybodaeth amrywiol hon, uchod, wedi'i seilio ar waith ymchwil William Scott-Elliot, a oedd yn manylu ar fywyd a datblygiad y Lemuriaid yn ogystal â datblygu a diflannu eu gwareiddiad. Rhoddodd dystiolaeth ddaearegol a biolegol hefyd yn cadarnhau damcaniaethau Lemurian.

Tystiolaeth hefyd yw'r ffaith wyddonol fod y tir presennol gynt o dan y môr, ac yn lle môr heddiw roedd y de. Mae'r ffaith hon, ynghyd â data daearegol arall ar y Ddaear, yn tystio i fodolaeth y cyfandir deheuol helaeth yn yr hen amser.

Arolygon ffosilau a fflora a ffawna presennol yn helpu i benderfynu ar y cyfeiriadedd y diriogaeth tir mawr, sy'n cyfateb i'r cyfandir hynafol ac y mae ei olion yn awr yn lleoli ar wahanol gyfandiroedd a ynysoedd. Ar wahanol adegau fod yn perthyn i gyfandir deheuol Awstralia unwaith, weithiau Penrhyn Malay. Credir bod yn ystod y Permaidd (Paleozoic) yn India, De Affrica ac Awstralia, rhannau o un cyfan sengl. Ac mae'r cyfandir deheuol yw yn yr arolygon hyn yn cael ei ystyried y crud y ddynoliaeth.

Mae un o'r dirgelion mwyaf wedi ei leoli yn rhan ddwyreiniol Ynys Pohnpei (Ponape), "Venice" Pacific, Nan Madol; Ynysoedd 92 artiffisial, wedi'u hadeiladu ar riff coral gydag ardal o hectarau 130.

Mae un o'r dirgelion mwyaf wedi ei leoli yn rhan ddwyreiniol Ynys Pohnpei (Ponape), "Venice" Pacific, Nan Madol; Ynysoedd 92 artiffisial, wedi'u hadeiladu ar riff coral gydag ardal o hectarau 130.

Ymhlith y darganfyddiadau archeolegol sy'n cadarnhau bodolaeth gwareiddiad hynafol dirgel yn cynnwys arteffactau a ganlyn: adfeilion cerrig y porthladd a dinas Nan Madol ar Ynys Pohnpei (Ponape) yn Micronesia; cerfluniau ac adeiladau ar Ynys y Pasg; olion adeiladau a cherfluniau ar ynys Pitcairn (2 miloedd o filltiroedd i'r gorllewin o Ynys y Pasg); mum a wal uchel, wedi'i adeiladu mewn semi-cylch ar ynysoedd Gambier (i'r gorllewin o Pitcairn); bwa carreg monolithig ar ynys Tongatapu yn archipelago Tonga; colofnau ar ynys Tinian (Ynysoedd y Gogledd Mariana, Micronesia); adeiladau seiclopaidd a gweddillion ffyrdd palmantog ar lawr y môr ger Ynysoedd Yonaguni, Kerama a Aguni (archipelago Siapan) a'r temlau megalithig ar ynys Malta.

Ar hyn o bryd mae rhai anthropolegwyr yn cyfaddef y gallai disgynyddion gwareiddiad y Lemuriaid fyw mewn ardaloedd coediog bach, hyd yn oed y tu hwnt i "ffiniau" y cyfandir diflannedig. Mae'n bosibl bod hil newydd y Lemurians sy'n weddill yn cael ei gwthio i'r rhanbarthau mwy anniogel. Fodd bynnag, mae'r dyfyniadau hyn wedi'u dogfennu yn unig gan chwedlau o wahanol wledydd y byd.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb