Rhagdybiaethau am Lemuria

21175x 09. 03. 2019 Darllenydd 1

Lemuria Fe'i gelwir yn wareiddiad sy'n lledaenu trwy'r cyfandir ac y mae'n debyg y cafodd ei ddinistrio ei achosi gan drychineb naturiol.

Un arall sy'n enwi'r wareiddiad hwn yw Mu (mae rhai ymchwilwyr, fodd bynnag, yn meddwl ei fod yn ymledu yn y Môr Tawel, er bod Lemuria wedi'i leoli yn y Cefnfor India).

Yn bell o bob gwyddonydd yn barod i dderbyn ei fodolaeth, eto mae yna lawer o rai gwahanol a manwl damcaniaethau a dynnwyd ar sut roedd Lemuriaid yn bywsut maen nhw wedi diflannu ac a oedd yr un ohonynt wedi goroesi.

Lemuria

Daeth diddordeb mewn gwareiddiad chwedlonol i ben yn XIX. ganrif, pan sylweddodd gwyddonwyr debygrwydd yn fflora a ffawna De-ddwyrain Asia a Dwyrain Affrica (gan gynnwys Madagascar). Gyda llaw, mae gwareiddiad damcaniaethol yn galw ei enw i lemurs, cynrychiolwyr y gorchymyn semiopig.

Mae tua Dechreuodd yr un pryd yn nhalaith California, yn ardal Mount Shasta, llygad-dystion yn dweud o greaduriaid rhyfedd sy'n byw ar y mynydd ac yn ymddangos mewn dinasoedd er mwyn caffael bwyd.

Roedden nhw yn debyg i'r bobl, a honnodd ei fod yn aelodau o weddill y gwareiddiad a fu farw o dan y môr. Yn ôl y dystiolaeth, daeth gwesteion rhyfedd i ffwrdd o'r cartref, yn ogystal â dod i ben i'w hymweliadau fel peidio â doddi yn yr awyr.

Mae pobl wedi dechrau esbonio galluoedd y seintiau hyn i symud rhwng y dimensiynau ac i reoli cyfreithiau natur. Dywedodd un o'r tystion fod gwylio'r mynydd gyda thelesgop yn gweld deml marmor llwyd wedi'i amgylchynu gan goedwig. Fodd bynnag, unwaith y dechreuodd pobl Mount Shasta chwilio, peidiodd Lemurs damcaniaethol y ddinas i fynychu.

Ddaear Mu

Y rhagdybiaeth lemur mwyaf argyhoeddiadol yw'r cofnod Edgar Cayce (1877 - 1945), clairvoyant Americanaidd. Yn ei ysgrifau, y gwareiddiad y Lemuria ddisgrifiwyd ar y pryd eisoes aeth cyfnod o ei ddiddymu, ond cyrraedd lefel ysbrydol uchel (yn wahanol i'r Atlanteans, sydd, yn ôl Cayce, "dal" ar y ddaear eu karma drwg). Dyna pam mae Lemuriaid yn brin iawn ymysg pobl heddiw oherwydd nid oes angen iddynt unioni eu karma ac nid oes ganddynt unrhyw reswm i aros ar y ddaear.

Mewn sawl achos, cafodd disgrifiad tiriogaethol o dir Edgar Cayce ei gadarnhau gan arolygon archeolegol a daearegol. Credai Cayce fod arfordir De America yn y Môr Tawel yn rhan o Orllewin Lemuria ar adeg darganfod homo sapiens (ein rhywogaeth).

Eisoes yn 90. blynyddoedd o'r ganrif ddiwethaf, 60 mlynedd ar ôl i Cayce ysgrifennu ei ragdybiaeth, darganfuwyd crib mynydd tanddwr o'r plât tectonig Nazca, a oedd unwaith yn dir ac yn cysylltu arfordiroedd Periw heddiw gyda phenrhyn, hefyd wedi ei suddo, a oedd yn cyd-fynd â chofnodion Cayce.

Yn ôl y clairvoyant dechreuodd Lemuria i suddo cyn flynyddoedd 10 700 yn ôl, mae'n golygu diwedd ein hoes amser iâ nesaf, pan rhewlifoedd yn toddi oherwydd eu codi yn sydyn yn lefel y môr. gwareiddiad Mw ond i barhau ei anterth i "ddarnau" y cyn cawr y cyfandir. Dros gyfnod y cwymp Lemuria ystyried yn amser Cayce cyn diflaniad Atlantis.

Vasily Rasputin

Roedd gwyddonydd a chysylltydd Rwsia, Vasily Rasputin, yn cael ei arwain gan y wybodaeth a ddaeth o'r bydysawd wrth ddisgrifio Lemuria. Yn ei destunau mae'n defnyddio rhifau cywir, ond nid ydynt eto wedi'u cadarnhau. O'i ddisgrifiad gallwn ddeillio o fanylion tiriogaethol a gronolegol; Roedd Lemuria yn bodoli yn 320 - 170 century BC ac yn ymestyn o Fôr Aegean i'r Antarctig.

Mae map Lemuria yn erbyn cefndir dosbarthiad cyfandir heddiw. Mae Lemuria wedi'i farcio mewn coch, mae olion Hyperborey Blue (o sgrolio William Scott-Elliot Lemurie wedi diflannu cyfandir)

Y boblogaeth oedd 170 miliwn. Yn ôl Rasputin, nid oedd gan y Lemuriaid gyrff corfforol ac etherig, ac felly dim ond pobl â bio-ynni eithriadol y gellid eu gweld.

Pe bai'r Lemuriaid eisiau, gallant ddeunyddio neu ddiflannu trwy symud i ddimensiynau eraill. Yn ystod esblygiad, mae'r ras hon wedi caffael y cyrff corfforol ac etherig sydd ar goll. Byddai hynny'n esbonio diflaniad dirgel a darganfyddiad y Lemuriaid o amgylch Mynydd Shasta. Roedd y diriogaeth a oedd yn byw yn bennaf, yn honni Rasputin, i'r de o Madagascar heddiw. Yn 170. Canrif CC oedd y rhan fwyaf o Lemuria a oedd yn byw ynddo a gladdwyd gan cataclysm naturiol o dan ddyfroedd y môr a bron yr holl boblogaeth yn cael ei ddinistrio.

Atlantida

Roedd gan y rhai a oroesodd gyrff corfforol, dechreuon nhw alw eu hunain Atlanteans a setlodd cyfandir newydd, Atlantis, a oedd yn bodoli ar gyfer 150 arall arall ac wedi suddo am yr un rheswm â Lemuria.

Mae Rasputin yn cyd-daro â Cayce yn yr ystyr Roedd Lemuriaid yn ysbrydol yn uwch mewn hil. Yn ôl Rasputin, roeddent yn hir-fyw, nid oedd ganddynt nwyddau diriaethol, wedi'u bwydo ag ynni cosmig, a'u lluosi gan awtoreproduction (nid oeddent wedi'u rhannu eto i rywiau gwahanol). Pan gawsant gaffael cyrff corfforol, maent yn diraddio ac yn dod yn bobl "gyffredin".

Mae rhagdybiaeth arall yn seiliedig ar ragdybiaethau Cymdeithas Diwinyddol Helena Blavatska (1831 - 1891), a oedd yn delio ag athroniaeth grefyddol ac ocwltiaeth. Yn yr achos hwn, roedd damcaniaethau'r gwareiddiad diflannu yn seiliedig ar arbrofion ocwlar.

Yn ôl Roedd y cymdeithasau theosoffiaidd ar ein planed yn bodoli a byddant yn bodoli - trwy gydol ei breswylfa - saith ras ras sylfaenol (mae gan bob un ohonynt saith podras): y seiliau anweledig uchaf; Hyperboreans; Lemuriaid; Atlantiaid; pobl; ras sy'n deillio o bobl ac yn byw yn y dyfodol yn Lemuria, a'r ras ddaear ddaearol olaf a fydd yn gadael ac yn ymgartrefu yn y tir Mercury.

Disgrifir y Lemurians yma'n uchel iawn (4 - 5 metr), yn debyg i monkeys, heb ymennydd, ond gyda galluoedd meddyliol a chyfathrebu telepathig. Dylent gael tri llygaid, dau o flaen ac un yn y cefn. Lleolwyd Lemuria, yn ôl y theosoffyddion, yn hemisffer deheuol a meddiannodd ran ddeheuol Affrica, Cefnfor India, Awstralia, rhan o Dde America a thiriogaethau eraill.

Yn ystod cyfnod olaf eu bodolaeth, mae'r Lemuriaid wedi esblygu, creu gwareiddiad ac yn fwy tebyg i ddynion. Ar y pryd, roedd llifogydd eu cyfandir wedi dechrau. Lemurians yn y tiriogaethau sy'n weddill gosod sylfeini Atlantis; daethon nhw hefyd yn rhagflaenwyr y Papuan, Hotentot a grwpiau ethnig eraill y Hemisffer Deheuol.

Nikolai Rerich

Cynigiwyd damcaniaeth ddiddorol am Lemuria gan yr arlunydd, yr athronydd, yr archeolegydd a'r awdur Nikolai Rerich Rwsia (1874 - 1947). Mewn sawl ffordd mae ei ragdybiaethau'n cyd-fynd â'r Gymdeithas Theosoffical. Lemuria oedd cartref y drydedd ras sylfaenol, a ddatblygodd o'r ail ras, a dechreuodd o'r ras gyntaf.

Erbyn canol y drydedd hil, roedd dynion ac anifeiliaid yn sobri ac nid oedd ganddynt gorff corfforol (roedden nhw'n enillion egnïol). Nid oeddent yn marw, maent yn toddi i ffwrdd, ac yna maent yn ailddechrau i gorff newydd a ddaeth yn fwy a mwy dwys gyda phob geni arall. Mae'r cyrff yn drwchus yn raddol nes iddynt ddod yn gorfforol. Esblygodd pob creadur a'i rannu'n ddau ryw.

Se Trwy gaffael y corff deunydd, dechreuodd pobl farw a rhoi'r gorau i gael eu geni eto. Ar yr un pryd, tua milltiroedd o flynyddoedd 18 yn ôl, roedd pobl yn cael eu tynnu sylw gan reswm ac enaid.

Roedd trydydd hil y ras yn gorwedd ar hyd y cyhydedd, gan feddiannu'r rhan fwyaf o'r Môr Tawel a'r Cefnfor India. Hefyd wedi ei gynnwys Himalayas heddiw, ne India, Ceylon, Sumatra, Madagascar, Tasmania, Awstralia, Siberia, Tsieina, Kamchatka, Bering Strait a Ynys y Pasg yn y dwyrain ei gau gan y canolog Andes. Ymddengys bod y Mynyddoedd Nazca (sydd bellach o dan y môr) yn cysylltu Andy gyda'r rhan fwyaf o Lemuria yn llifogydd.

Yn y de, mae'r cyfandir ymestyn bron i Antarctica, cerdded i lawr y grisiau i'r gorllewin o Dde Affrica a gwyro i'r gogledd, yn perthyn iddo, ar hyn o bryd yn Sweden a Norwy, yn ogystal â Greenland a cyrraedd i ganol Môr Iwerydd. Roedd cynrychiolwyr cyntaf y drydedd hil yn Lemuria tua metr 18 o uchder, ond dros amser maent yn crebachu ac yn cyrraedd cynnydd o fetrau 6.

Ynys y Pasg

Y rhain mae tybiaethau Rerich yn cael eu cadarnhau'n anuniongyrchol gan gerfluniau ar Ynys y Pasg, a oedd hefyd yn rhan o Lemuria o dan y ddamcaniaeth hon. Efallai bod y Lemuriaid wedi codi'r cerfluniau mor uchel â hwy (6 - 9 metr) a'r nodweddion wyneb a oedd yn nodweddiadol ohonynt.

Byddai uchder a chryfder corfforol y Lemuriaid yn esbonio posibilrwydd eu bod yn cyd-fyw â'r anifeiliaid mawr yna. Gyda datblygiad eu gwareiddiad, dechreuodd y Lemurians adeiladu trefi cerrig, ac mae gweddillion'r rhain ar ffurf adfeilion Cyclops ar Ynys y Pasg a Madagascar.

Mae cwymp Lemuria wedi plannu Rerich hyd ddiwedd yr ail hanner, wedi gorlifo'r tir mawr gyda 700 mil o flynyddoedd cyn dechrau'r Trydyddol. Mae ymchwilwyr y Gorllewin hefyd yn cytuno â'r amser hwn. Ac fel Blavatsky, mae Rerich yn credu nad yw'r Lemurs yn diflannu heb olrhain, ac mae eu hilifedd yn hil negyddol; Awstraliaid, Bushmen a brodorion o nifer o ynysoedd y Môr Tawel.

Mae'r wybodaeth amrywiol hon, uchod, wedi'i seilio ar waith ymchwil William Scott-Elliot, a oedd yn manylu ar fywyd a datblygiad y Lemuriaid yn ogystal â datblygu a diflannu eu gwareiddiad. Rhoddodd dystiolaeth ddaearegol a biolegol hefyd yn cadarnhau damcaniaethau Lemurian.

Roedd y tir gynt yn y môr

Tystiolaeth hefyd yw'r ffaith wyddonol fod y tir presennol gynt o dan y môr, ac yn lle môr heddiw roedd y de. Mae'r ffaith hon, ynghyd â data daearegol arall ar y Ddaear, yn tystio i fodolaeth y cyfandir deheuol helaeth yn yr hen amser.

Arolygon ffosilau a fflora a ffawna presennol yn helpu i benderfynu ar y cyfeiriadedd y diriogaeth tir mawr, sy'n cyfateb i'r cyfandir hynafol ac y mae ei olion yn awr yn lleoli ar wahanol gyfandiroedd a ynysoedd. Ar wahanol adegau fod yn perthyn i gyfandir deheuol Awstralia unwaith, weithiau Penrhyn Malay. Credir bod yn ystod y Permaidd (Paleozoic) yn India, De Affrica ac Awstralia, rhannau o un cyfan sengl. Ac mae'r cyfandir deheuol yw yn yr arolygon hyn yn cael ei ystyried y crud y ddynoliaeth.

Darganfyddiadau archeolegol eraill

Ymhlith y darganfyddiadau archeolegol sy'n cadarnhau bodolaeth gwareiddiad hynafol dirgel yn cynnwys arteffactau a ganlyn: adfeilion cerrig y porthladd a dinas Nan Madol ar Ynys Pohnpei (Ponape) yn Micronesia; cerfluniau ac adeiladau ar Ynys y Pasg; olion adeiladau a cherfluniau ar ynys Pitcairn (2 miloedd o filltiroedd i'r gorllewin o Ynys y Pasg); mum a wal uchel, wedi'i adeiladu mewn semi-cylch ar ynysoedd Gambier (i'r gorllewin o Pitcairn); bwa carreg monolithig ar ynys Tongatapu yn archipelago Tonga; colofnau ar ynys Tinian (Ynysoedd y Gogledd Mariana, Micronesia); adeiladau seiclopaidd a gweddillion ffyrdd palmantog ar lawr y môr ger Ynysoedd Yonaguni, Kerama a Aguni (archipelago Siapan) a'r temlau megalithig ar ynys Malta.

Mae un o'r dirgelion mwyaf wedi ei leoli yn rhan ddwyreiniol Ynys Pohnpei (Ponape), "Venice" Pacific, Nan Madol; Ynysoedd 92 artiffisial, wedi'u hadeiladu ar riff coral gydag ardal o hectarau 130.

Ar hyn o bryd mae rhai anthropolegwyr yn cyfaddef y gallai disgynyddion gwareiddiad y Lemuriaid fyw mewn ardaloedd coediog bach, hyd yn oed y tu hwnt i "ffiniau" y cyfandir diflannedig. Mae'n bosibl bod hil newydd y Lemurians sy'n weddill yn cael ei gwthio i'r rhanbarthau mwy anniogel. Fodd bynnag, mae'r dyfyniadau hyn wedi'u dogfennu yn unig gan chwedlau o wahanol wledydd y byd.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb