Beibl Hybrid: Pontio rhwng dynol, mwncïod a yeti

6466x 07. 09. 2018 Darllenydd 1

A yw pobl hybrid? Yn ôl gwyddonydd Gwlad Belg pwysig a llywydd cwmni International kryptozoologické, Bernard Heuvelmans, roeddent yn y gwersylloedd Gulag yn Siberia gwneud ymdrechion i ffrwythloni artiffisial o ferched Altai sberm dynion gorila. Mewnforwyd gwrywod gorila yn arbennig o Rwanda a Burundi. Roedd gan y epil hyfyw sy'n deillio cryfder corfforol aruthrol i weithio yn y pyllau halen.

Arbrofion yn Gulag

Bernard Heuvelmans, yn ei lyfr "Dirgelwch y Frozen Man" yn dod â'r neges eich ffrind (a allai fod yn ymddiried ynddo) fod yn y blynyddoedd 1952 1953-, cyfarfod â meddyg Rwsia a'i ffrindiau, a ddihangodd o wersyll carchar Siberia Gulag. Dywedodd y meddyg iddo ei fod wedi cael ei arestio am fethu â chydymffurfio â gorchmynion ffrwythloni Mongolia â sberm yr gorila. Cynhaliwyd yr arbrofion hyn yng ngampws Ysbyty Gulag.

Felly, creodd y Rwsiaid ras o hanner polion o uchder 1,8 m, wedi'i orchuddio â cotiau, a oedd wedyn yn gweithio mewn pyllau halen, Roedd ganddo bŵer Herculean ac yn gweithio bron heb orffwys. Fe wnaethant dyfu'n gyflymach na phobl, ac felly'n gyflym daeth yn addas ar gyfer gwaith. Eu hanfantais yn unig oedd anallu i atgynhyrchu. Ond mae ymchwilwyr wedi gweithio'n dda yn y cyfeiriad hwn hefyd!

Yr Athro Ilja Ivanovich Ivanov

Yn 1927, daeth yr erthygl "Amser Rwsiaidd" i bapur yr ymfudwr yn erthygl am brofiadau hibridau dynol a mwnci gan athro Sofietaidd Ilji Ivanovich Ivanov. Ar y pryd, roedd y neges anhygoel hon yn ddiddorol i'r darllenydd.

Yr Athro Ilja Ivanovich Ivanov

Fodd bynnag, mae'n ffaith bod dogfen unigryw yn cael ei chadw yng nghasgliadau Archifau Gwladol Ffederasiwn Rwsia. Yn y ddogfen hon, gallwn ddarllen bod pwyllgor cyd-benderfynu Adran Gorfforol a Mathemategol Academi y Gwyddorau Uherian o'r farn:

1) Dylai hybridization rhyngddisgyblaethol gydag arbrofion ar fwncïod barhau. Prof. Gwnaeth Ivanov yn y cyfleuster Suchum groes rhwng gwahanol fathau o fwncïod, yn ogystal â rhwng mwncïod a phobl.

2) Rhaid sicrhau'r ymdrechion gan yr holl fesurau angenrheidiol a'u cyflawni dan amodau arwahanu llym menywod, heblaw am fod yn naturiol.

3) Rhaid cynnal arholiadau â chymaint o ferched â phosibl ...

merched Sofietaidd ond nid mor hygyrch, ac nid oedd anian Affricanaidd, felly problemau Athro Ivanov gyda ffrwythloni artiffisial er gwaethaf y ffaith bod y Comisiwn uchod cymeradwyo ei argymhellion. Beth oedd i fod i wneud? Canfuwyd yr ateb gan yr ymchwilydd ei hun - roedd yn rhaid iddo fynd i Affrica! Mae hyn yn llawn mwnïod a merched temperamental ... a byddai'n cael ei datrys. Tynnodd Ivanov at gefnogaeth ariannol y llywodraeth sy'n fynnu. Yn y blynyddoedd heriol o collectivization cyffredinol ei gyflwr wedi dyrannu bron ddoleri 30 000 ar alldaith i Guinea.

Taith i Affrica

Fodd bynnag, gwrthod merched lleol rôl mamau sy'n ymgartrefu. Roedd y brodorion, hyd yn oed gydag arian gwych, yn anghytuno ag unrhyw ffordd o groesi'r mwncïod a rhwystro cynnydd gwyddonol. Dioddefodd yr Athro Ivanov yr ail dro am fiasco. Ond nid oedd yn colli ei obaith a'i awydd. Cyngynnodd un meddyg i berfformio arbrofion tebyg yn yr ysbyty lleol.

Nid oedd y llywodraethwr lleol yn erbyn yr arbrofion yn gwrthwynebu, ond dywedodd na ellid ond ei wneud gyda chaniatâd y merched sy'n cymryd rhan. Ac eto, digwyddodd methiant cyflawn: gwrthododd y dynion i feichiogi artiffisial a chario'r hybridau.

Fodd bynnag, ni roddodd y gwyddonydd ystyfnig i fyny ac ysgrifennodd:

"Rwy'n rhoi pwysigrwydd mawr i genhadaeth Pygmeians Rabon, felly ni allant gael y problemau uchod ..."

Ni wyddys a yw'r gwyddonydd gweithredol am groesi gyda'r mwncïod. Mae olion ei weithgareddau yn Affrica yn cael eu colli. Hefyd, nid oedd canlyniadau arbrofion Gwarchod Dryum yn anhysbys. Roedd y naill na'r llall yn dod i ben oherwydd canlyniadau annigonol neu, i'r gwrthwyneb, roeddent yn gyfrinachol oherwydd y canlyniadau hyn.

ieti

Rydyn ni'n synnu bod XDMXX, dyluniad yr Athro V. Vedensky yn yr Himalayas wedi gweld geni benywaidd eto. Mabwysiadwyd y plentyn gan un o'r gwyddonwyr. Tyfodd y bachgen hwn yn iach. Fodd bynnag, roedd yn wyllt iawn, yn grwn, yn wyllt ac yn wallt iawn. Roedd hi'n amser mynd i ysgol elfennol. Roedd yn camgymryd i ddysgu, ar ôl gadael yr ysgol, a chael swydd fel llwythwr. Roedd gan y bachgen gryfder corfforol anferth.

I fod yn fanwl gywir, ni ddaeth yn weithiwr o'i ewyllys rhydd ei hun. Yn 1938, daeth ei dad mabwysiadol yn "gelyn y bobl" ac fe'i hanfonwyd i'r gwersyll crynodiad lle bu farw. Bu farw mab "menyw eira" yn ifanc iawn am reswm anhysbys. Mae'r nodiadau gwyddonol y mae ei athro wedi ysgrifennu amdano yn cael eu cadw dan yr enw "cyfrinachol" yn Academi y Gwyddorau ...

Yn y 1960au 20. Clyw gan y gwyddonydd enwog Boris Pornishov yn y Cawcasws gan yr hen dystion stori am y dynged a ddaliwyd a'i falu "Menywod eiraidd" ZanyPwy oedd yn byw am flynyddoedd lawer gyda'r ffermwr lleol oedd Jadgi Genabou grym rhyfeddol, arfer gwaith caled ... a esgorodd arno plant.

Mae'n ymddangos eu bod yn blant ei phartner oherwydd Zana ei gladdu yn y bedd teulu yn y fynwent ar ddiwedd 19. ganrif, ym mhentref Thina, ardal Oshamisra. Yn 1964, cwrddodd y gwyddonydd â dau o wyrion y wraig hon. Roedd ganddynt bŵer anhygoel a buont yn gweithio yn y cloddfeydd yn Tkvarchel. Roedd ganddynt groen tywyll a golwg annisgwyl. Gallai un o'r disgynyddion a enwir Shaliku ddal ei gadair gyda dyn eistedd a dawnsio ar yr un pryd! Pan oedd yn bosibl cyfuno dyn modern a'r ffyrnig (efallai y bydd rhai yn dweud cyntefig), felly beth am ganiatáu creu dynol hybrid a epa?

Embryonau menywod i wterws y chimpanzei

Yn 1998, fe wnaeth llawfeddygon y DU fewnblannu embryo tair wythnos o fenyw a fu farw mewn damwain car i wterws y tsimpen. Yn y seithfed mis o feichiogrwydd, rhoddodd y fam ardystiedig hon adran cesaraidd. Rhoddwyd y plentyn mewn deorydd lle bu'n esblygu fel arfer. Nid dyma'r ymgais gyntaf gan wyddonwyr i drawsblannu'r embryo dynol i'r anifail.

O'r fan hon nid yw bellach yn bell o gysylltiad rhywogaethau. Mae'n hysbys bod biolegydd Efrog Newydd, Stuart Newman, wedi creu a cheisio patentio'r dechnoleg gynhyrchu anifeiliaid hon, y mae'n galw chimeras.

Frank Hansen a'i arddangosfa

Mae gwyddonwyr yn dweud eu bod wedi dod o hyd i ffordd i gyfuno genynnau dynol ac anifeiliaid. Yn ychwanegol, dywedwyd bod America, yn 1968 am fwy na blwyddyn a hanner, yn teithio ffisegydd Frank Hansen sydd â chyfarpar arbennig. Yn y marchnadoedd da byw, mae'r Yankee mentrus (cyn-beilot milwrol) wedi dangos 1,75 fel doler i'w arddangosfa chwilfrydedd.

Yng nghanol y cerbyd modur casin metel yn (arch) gyda'r caead y gwydr pedwar-haen. Gorchuddiwyd corff dyn mawr mewn haen o iâ wedi'i orchuddio â gwallt brown tywyll. Roedd y ddyfais oergell arbennig yn cynnal y tymheredd isel angenrheidiol. Yr oedd Yeti. Pan glywodd am Bernard Heuvelmanns crybwyllwyd yn flaenorol, ynghyd â'i ffrind, yr ymchwilydd enwog Americanaidd, awdur a sŵolegydd Ivan Sanderson, aethant i Minnesota, lle mae Frank Hansen yn byw.

Am dri diwrnod, mae gwyddonwyr wedi astudio corff creadur anhysbys a gedwir mewn rhew. Fe wnaethon nhw arolwg, tynnu, ysgubo, fflachio, ffotograffio a chofnodi. Roeddent eisiau goleuo'r gwrthrych gyda pelydr-X a hyd yn oed ei ddadmerio i astudio ymhellach. Ond ni wnaeth Hansen, pan ddysgodd pwy oedd ef, ei ganiatáu, a chyfeiriodd at y gwaharddiad ar berchennog go iawn y corff wedi'i rewi.

Sut oedd edrych ar gorff yr arddangosfa?

Mae gwyddonwyr wedi archwilio'r arddangosfa i gadw gwybodaeth ar gyfer gwyddoniaeth. Mae'r corff yn enfawr. Mae ei bwysau yn ymwneud â 115 kg. Nid yw'r hull yn tyfu ar y waist, ond dim ond tuag at y cluniau. Mae lled y fron yn fawr oherwydd hyd y gwn. Mae cymhareb hyd y breichiau a'r coesau, yn ôl pob tebyg, yn cyfateb i gyfrannau'r dynol ... Yn wahanol iawn i ddimensiynau aelodau dynol gyfran y dwylo. Mae'r gwddf yn hynod o fyr. Mae'r ên yn enfawr, eang a heb sidyn arllwys. Mae cefn gwlad yn fwy na phobl, ond nid oes gen i wefusau bron. Mae'r ewinedd garw, melyn o'r math dynol.

Arddangosyn

Roedd y genitalion fel rhywbeth dynol, heb fwnci, ​​nad ydynt yn fawr. Mae manylion anatomegol y strwythur pen-glin a choes yn ddibynadwy yn profi bod y creadur hwn yn unionsyth. Mae rhai manylion yn dangos ei fod ar y tu mewn i'r traed, nid y tu allan, fel y mae'r mwncïod yn ei wneud. Mae hyn yn union yr un fath â olion Ape Cwaternaidd, a leolir yn Hwngari, neu yr un fath ag y trac byw paleoanthropa (dyn ffosil) yn y Tien Shan a'r Cawcasws.

Mae'r wybodaeth wyddonol hon o fodau anarferol o werth enfawr, meddai Hansen trwy gylchgrawn Saga. Adroddodd ymhellach fod y anghenfil hwn wedi ei ladd yn Minnesota gan reiffl math Mauser pan oedd ceirw. Yn ddiweddarach newidiodd ei dystiolaeth a dywedodd y gallai fod sgwrs gydag ef yn cael ei ddefnyddio yn ei erbyn (fel tâl llofruddiaeth) fel darparu gwybodaeth ar lw ac yn rhydd.

Addawodd iddo ddarparu ei arddangosfa ar gyfer ymchwil wyddonol os rhoddodd yr awdurdodau amnest i'r bobl hynny a oedd wedi torri'r gyfraith ffederal ar fewnforio gwrthrychau o'r fath a rhoi iddo'r anghenfil hwn iddo. Fel arall, boddi y creadur yn y môr. Yn ddiweddarach daeth yn ôl a disodli'r corff gyda mannequin. Yn ôl pob golwg, dysgodd am atafaelu'r "gwrthrych wedi'i smyglo" hwn.

Mae'n bosibl, felly, bod amlygiad Hansen yn ganlyniad i arbrofion cyfrinachol a wnaed yn y gwersylloedd Gibiaidd Siberia. A yw'n bosibl bod hyd yn oed y "Bigfoot", sydd i'w weld yn America, hefyd yn gyfuniad o Gulag?

Troed mawr

Ar ddechrau 1990, adroddodd y wasg Americanaidd ar enedigaeth plentyn "Bigfoot" Katie Martin. Yn 1987, daeth merch ifanc allan o'r Mynyddoedd Glaw a chwrdd â dyn eira dwy fetr. Treuliodd sawl diwrnod gyda'i gilydd ac yna 28. Roedd Ebrill 1988 yn dwyn mab Katy y mae ei ben a'i gwddf wedi'i orchuddio'n llwyr â gwallt cochlychaidd tywyll. Cynhaliodd y meddygon ymchwil DNA a chanfu bod sail genetig y bachgen yn rhannol ddyn yn unig. Roedd y mab yn gryf a gwallt i'w dad ac roedd ganddi fedrau artistig a mathemategol. "Rwy'n falch iawn ohono," meddai mam plentyn anarferol. "Mae'n gwybod bod ei dad yn ddyn eira."

Aeth Katy sawl gwaith i'r un mynyddoedd yn gobeithio cwrdd â thad ei phlentyn ...

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb