Hollywood: Mae Akta X Newydd yn datgelu'r gwirionedd am estroniaid

422057x 21. 02. 2016 Darllenwyr 2

Yn ôl dogfennau cyfrinachol a ddyfynnwyd gan Steven Greer, mae Hollywood a stiwdios ffilm cysylltiedig wedi'u llusgo i mewn i'r prosiect ers dechrau'r rhaglen gofod yr Unol Daleithiau.

Dwyn i gof o leiaf y stiwdio Disney, a oedd ar gais y gwasanaethau cudd baratowyd cartwnau gyda thema estron neu wedi helpu Wernher von Braun i wneud modelau o rocedi a efelychu hedfan yn ei raglenni addysgol.

Gellir ystyried ffilmiau'r diwydiant ffilm, er enghraifft, fel dyfeisiadau gwych Y Diwrnod y Stopiwyd y Ddaear (1951) Cysylltiadau Cau Trydydd Cais (1977), ET - Extraterrestrial (1982) a (endless) serials megis Star Treck (o 1966), Akta X (o 1993) Nebo Stargate (o 1997).

Cwestiwn ar wahân yw faint o wybodaeth mewn ffilmiau a serialau yn go iawn, ac i ba raddau dyma ffuglen greadigol - ffuglen wyddonol. Mae gan y wiki restr anghyflawn o ffilmiau allgyrsiol: Aliens yn y ffilm.

Cyfres newydd o'r gyfres Akta X yn gywir yn y rhan gyntaf yn crynhoi rhai ffeithiau sydd wedi dod i'r amlwg am y blynyddoedd diwethaf yn fwy na 70. Yn dilyn ceir dyfynbrisiau o'r ffilm.

[hr]

00: 17: 00 - Mulder: Ai dyna ddyblygu llong estron? ...

Gwyddonydd: Drwy ddangos i chi, rydym mewn gwirionedd yn peryglu llawer. Diffodd cydweithwyr y labordai i'r sylfeini a dinistriwyd eu gwaith gan ein llywodraeth ein hunain. Mae'n rhedeg ar ynni toroidal. Mewn geiriau eraill, dim sero. Symleiddio'r egni sy'n gyrru'r bydysawd.

M: Ydych chi'n siarad am ynni o ddim?

V: Ydw. Yr hyn sydd gennym ers 40. blynyddoedd. Dim tanwydd, dim llosgi, dim mwgwd. Maes electromagnetig syml. Y dechnoleg sy'n sychu 70 o flynyddoedd tra bod y byd i gyd yn gyrru ar olew.

M: Mae cwmnïau olew yn gwneud biliynau.

V: A beth rydw i am ei ddangos i chi yn anhygoel iawn.

(Mae'r gwyddonydd yn cyfarwyddo'r cynorthwy-ydd a'r anawsterau anwastad - anweledig.)

M: Gyrru disgyrchiant? Ond sut?

V: Elfen 115. Ununpentium.

M: Ble gawsoch chi?

[hr]

00: 30: 10 - M: Daeth i hynny. Mae popeth yn gwneud synnwyr. Yr holl flynyddoedd hynny, yn poeni i ni drwy'r amser hwn.

Scully: Nid wyf yn deall yr hyn yr ydych yn ei olygu.

M: Ni allaf ... eich galw am ei fod yn swnio'n wallgof. ... Nid yw hyn yn gynllwyn ag estroniaid. Mae'n gynllwyn o bobl.

[hr]

00: 32: 30 - M: Mae'r twistiau'n arwain tan y ganrif ddiwethaf, ond bu'n fuddugoliaeth yn Ewrop a Japan a'r Rhyfel Oer, pan oedd y sefyllfa wleidyddol ac economaidd yn berffaith iawn ar gyfer cyflawni'r cynllun. Cynllwyniaeth, yn fwy ac yn well cuddiedig na Phrosiect Manhattan. Yn fwy heriol a llawer mwy cymhleth.

M: Nid ydym hyd yn oed wedi difetha'r Almaenwyr pan ddaeth bygythiad newydd i America yn yr awyr.

[Hwylio soser hedfan.]

M: Tynnwyd y ddaear i'r risg ddiweddaraf o ddiflannu. Pwmp Hydrogen. - Mae'r Ffrwydradau [Niwclear] a ysgwyd y Ddaear, trwy'r llwyni llyn, wedi llusgo bywyd all-ddwys i mewn i longau gan ddefnyddio gyrru electro-gravity. Cyrhaeddodd ymwelwyr afreolaidd anturus, nad oeddent yn anffafriol i'r perygl o ddiffodd dynoliaeth, ac yn ceisio atal ein dinistr trwy ein hunan-aberth. - Y ddamwain yn Roswell. - A hyd yn oed yn bwysicach yn yr hen Aztecs.

arweinwyr y byd arwyddo cytundeb cyfrinachol ac wedi cynnal ymchwil technoleg a biocemeg estron gwyddonol mewn canolfannau milwrol S4, Groom Lake, Wright-Patterson a Dulce. Roedd yn tanysgrifio i'r feinwe estron. Profion yn cael eu cynnal ar bobl diniwed yn ystod ffug herwgipio o longau ddefnyddio technoleg estron a gafwyd o'r dadansoddiad [allfydol] llongau estron ... gan gynnwys hybrideiddio drwy drin o enynnau ac embryonau mewnblannu estron.

Wedi'i dipio: Pam mae hyn yn ei wneud a pham y mae ein llywodraeth ni'n poeni am y peth?

M: Mae ein llywodraeth ein hunain yn gorwedd mewn egwyddor, mae'n rhan o'i pholisi ... Mae Tuskegee yn arbrofi ar y duon yn 30. blynyddoedd, Henrietta Lacks.

U: Beth mae'n ceisio ei wneud?

M: Dyma'r darn coll o'r pos jig-so.

Ted O'Malley: Ond nid yw'n anodd dychmygu hynny. Mae'r llywodraeth yn cuddio ac yn casglu technoleg all-ddwys dros gyfnodau 70 ar gost bywydau dynol a dyfodol ein planed. A nid yn unig greed corfforaethol, ond rheswm llawer tywyllach. Cael grym dros yr holl America. Ac yna ar draws y byd, waeth pa mor dreisgar, mor greulon, a pha mor effeithiol ydyw. Trwy'r sychder eithafol sy'n achosi rhyfeloedd cyfrinachol y tywydd. Defnyddio halogiad aer a thonnau electromagnetig ar uchder uchel. Yng nghyflwr senarios artiffisial rhyfel ddiddiwedd, cânt eu creu atebion-ateb-broblem [taro ar yr olygfa ryfel], a fydd yn denu sylw'r Americanwyr a'u helfa yn eu cartrefi trwy offerynnau megis y gyfraith Deddf Gwladgarwr a Deddf Awdurdodi gweinidogaeth amddiffyn sy'n torri'r cyfansoddiad yn enw diogelwch cenedlaethol. Swyddogion heddlu milwrol mewn dinasoedd ar draws America. Adeiladu gwersylloedd carchardai gan yr asiantaeth rheoli argyfwng ffederal (FEMA) am unrhyw reswm amlwg. Cynnal corfforaethol o rym dros fwyd ac amaethyddiaeth, y diwydiant fferyllol a gofal iechyd, a'r fyddin mewn agendâu cyfrinachol, sy'n ein gwneud yn fraster, dwp ac anwastad, yn cael ei amsugno gan y defnydd. Maent yn eich annog i brynu mwy. Mae'r llywodraeth, sy'n gwrando ar ein ffonau, yn casglu gwybodaeth amdanom ni, yn monitro ein lleoliad, gyda phob un yn amhosibl. Mae'r llywodraeth yn paratoi i ddefnyddio'r wybodaeth hon yn ein herbyn pan ddaw a dechrau'r trosiant terfynol.

S: Trwy gymryd drosodd llywodraeth America.

T: Grŵp elitaidd aml-arfog wedi'i arfogi'n dda ac arfog, na fydd yn embaras i'w ladd a'i herio.

S: Beth sy'n digwydd nawr, pan fyddwn ni'n eistedd yma. [olygfa ystafell]

T: Mae'n digwydd o'n cwmpas. Mae'r cam nesaf yn anochel. Mae'n debyg y bydd yn dechrau ddydd Gwener. Bydd banciau'n cyhoeddi'r mesurau diogelwch y mae'n rhaid iddynt ddatgysylltu eu cyfrifiaduron ar gyfer y penwythnos cyfan.

M: Bydd arian rhith yn diflannu.

U: A allant nhw ddwyn ein harian?

M: Wedi'i ddilyn gan lansio bomiau pwls electromagnetig a leolir yn strategol a fydd yn niweidio'r grid pŵer.

T: Ac a fyddai'n edrych fel terfysgwyr neu Rwsia ymosod ar America.

M: Neu fel ymosodiad extraterrestrial efelychiedig gan ddefnyddio llongau estron sydd wedi eu efelychu sy'n bodoli ac yn cael eu defnyddio ers tro. [Edrychwch ar ein wiki: Carol Rosin]

S: Ymosodiad Alien i'r UDA ...!?

M: Rhoddodd y Rwsiaid ati i mewn 1947.

S: (ysgwyd ei ben) Ni allwch ddweud wrth unrhyw un yn agored.

T: Fe'i adroddaf yfory.

[hr]

I ddarlunio'r olygfa, yr wyf yn ychwanegu bod Scully, fel bob amser, yn gwrthwynebu'r syniad bod hi'n rhy ddeniadol i'w gwallt i fod yn wir. Ac os yw hynny'n wir, yna, yn ei barn hi, byddai'n eithriadol anghyfrifol i'w bostio. Mae Mulder yn gwrthwynebu mai dim ond y gwrthwyneb sydd ei angen i siarad amdano. Ted O'Malley yw siaradwr ei sgyrsiau trafod ei hun.

Yn y golygfeydd hyn, rydym yn dysgu bod y labordy gwyddonol gyfrinach ei dinistrio, yr awyren a adeiladwyd ar dechnolegau allfydol yn tanio ac yn siarad yn dangos Ted O'Malley yn cael ei ganslo. Ted O'Malley ar goll. Mewn geiriau eraill - mae popeth yn cael ei lanhau'n drylwyr ac nid oes unrhyw ddatguddiad (eto) a wnaed.

Gallwch ddadlau mai dim ond un o'r episodau 10 eraill yw hwn. cyfres cyson serial Akta X. Fodd bynnag, mae'r cwestiwn yn parhau i fod beth yw'r achos a'r canlyniadau? Gallwn ddyfalu a yw mythau a ffeithiau wedi'u seilio ar ffilmiau, neu a ydynt ar sail dogfennau sydd wedi'u datglasio sydd ar gael heddiw. Beth oedd yn flaenorol yn hysbys - p'un ai wy neu hen?

Os byddwn yn ystyried a oedd Hollywood ac mae bob amser yn rhan o'r propaganda am Exopolitics - yn amrywio o ble i ble y gwir sydd yn amlwg ac yn fwriadol boddi ymhlith pentwr mawr o ffuglen ...?

A yw rhai ffilmiau Hollywood yn cynnwys negeseuon cudd am bresenoldeb estroniaid?

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Sylwadau 4 ar "Hollywood: Mae Akta X Newydd yn datgelu'r gwirionedd am estroniaid"

  • Looper yn dweud:

    yn X-Act, yn y rhan gyntaf, datryswyd bod y rhan hon wedi'i ffilmio yn ôl y digwyddiad gwirioneddol

  • Looper yn dweud:

    Crëwyd y ffilm estron ET yn unig i gwmpasu bodolaeth estroniaid. Ers ffilmio'r ffilm, dywedwyd wrth y Llywodraeth Trolling bod y bobl yn gwybod yr estroniaid o'r ffilm.

  • wanda yn dweud:

    Avero Oz Cat, diolch yn fawr iawn oddi wrthyf, nid ydynt yn gwybod sut i helpu .mae'n digon o lyfrau, mae llawer o gyfeiriadau, rhywbeth at ddant pawb, ond mae hyn yn bom yn uniongyrchol i mi. Mwy na thebyg mae pawb sy'n edrych mewn afonydd hyn, yn sicr yn edrych concreteness hyderus heb wybod llyfrau darllen proč.Po dros nos, ond gallwn i dorri i ffwrdd, yr wyf yn sylweddoli bod llawer o ffeithiau a chwestiynau Spusta y mae nad ydych yn gwybod ar ôl darllen ei rady.Asi rhaid uzrát.Ale wir yn ddolen super yn eich annog i adolygu.

Ad a Ateb