Hanes a system y byddwn ni'n ein canfod ynddo

5678x 19. 10. 2018 Darllenydd 1

Sut mae dod creu system a chwmni, ble rydym ni nawr? Beth sy'n dylanwadu ar y cyfeiriad yr ydym yn mynd? Beth allwn ni ei wneud amdano?

Mae'n bwysig yn y gymdeithas heddiw i ddysgu o'u camgymeriadau neu eu cwmnïau eu hunain. Edrychwch ar yr hyn a wnaethom, sut yr oeddem am ei gael neu beth ddylem ni ei wneud, a'r hyn y gallwn ei wneud yn well y tro nesaf. A beth yw ein hanes? Mae'r gweithredoedd a wnaethom yn y gorffennol fel dynion. Felly, os ydym am ddatblygu a gwneud pethau'n well, mae'n rhaid i ni gymryd ein hanes a dysgu ohoni.

Historie

Mae hanes wedi'i chysylltu uwchraddau a therfynau o diroedd, cymdeithasau a delfrydau. Wedi colli gwobrau a chollwyr. Gan edrych am atebion i gwestiynau am sut mae'r byd yn y byd presennol, gallwn ni helpu gyda'r digwyddiadau yn y gorffennol.

Nawr rydym yn gwybod bod propaganda ac ymosodiadau ffug fesul cam Blaid Natsïaidd yn 30.letech ganrif ddiwethaf daeth i bweru grŵp o bobl a roddodd enedigaeth i rai o'r digwyddiadau mwyaf erchyll y ganrif hon. Dywedwn, pan fyddwn ni'n gweld sut y gellid bod yn bobl ddall fel hyn? Torfeydd o ddegau o filoedd o bobl yn fanatically sgrechian i gefnogi a ffydd y blaid wleidyddol newydd sydd i'w hallforio o'r cyfnod tywyll ar ôl y gorchfygiad yn y Rhyfel Byd Cyntaf a'r dirwasgiad economaidd y blynyddoedd blaenorol. Sut y gallent fod mor esgeulus a pheidio gweld trwy eu celwyddau dro ar ôl tro? I ni, wrth gwrs, yn hawdd o edrych yn ôl i weld yr hyn y maent hwy eu hunain yn gweld.

Yr Almaen Natsïaidd

Roedd y bobl hyn mewn perygl o gael eu hanghenion goroesi dynol sylfaenol. Anghenion megis y teimlad o ddiogelwch a'r teulu a'r angen am dwf. Byddai'r syniad o'u llywodraeth eu hunain yn gorwedd iddynt ac yn gwneud pethau mor ofnadwy yn gwneud yr ymdeimlad o ddiogelwch a diogelwch yn mynd drwy'r ffordd. Ni fyddwn yn cyfaddef hyn yn anymwybodol. Felly, ar lefel benodol, nid oes gan lawerau pobl bwer yn erbyn cynllun dyfeisgar o sawl arweinydd.

Felly, ni fyddwn yn siomedig bod y digwyddiad 20 gwaethaf y tu ôl i ni, ac nid yw rhyfeloedd y Dwyrain Canol yn ymwneud â ni. Rydyn ni mewn gwirionedd yn dda iawn ac nid ydym erioed wedi cael cymaint o ryddid symud a hunan-fynegiant. Yn naturiol mae hapus yn golygu datblygu'n gyson a symud tuag at ehangu. Rydym yn dysgu sut i ymddiried, anffrwg a gofyn cwestiynau. Un peth da yw, "pwy sy'n elwa ohono?"

Grymoedd yn groes i gydbwysedd

Mae'r bydysawd yn gweithio ar polaredd dwy heddlu sy'n gwrthwynebu'r naill ochr a'r llall sy'n cadw pethau mewn cydbwysedd. Pam mae pethau mor ofnadwy yn digwydd fel rhyfeloedd a threfniadau annymunol? Pam mae pobl sydd am drin, lladd a chael pŵer dros eraill? Er mwyn gallu maddau'r pethau hyn ac i beidio â meddwl yn negyddol yn y gorffennol, mae'n dda gwybod bod gan bopeth ei ystyr.

Dywedir na fyddwch chi'n gwybod y golau heb dywyllwch. A dyna'n union beth ydyw. O'r fath yn beth ofnadwy fel y gyfundrefn Natsïaidd, gall y cwmni yn dod i'r amlwg fel catalydd ar gyfer ein dadleoli yn fewnol. Pan fyddaf yn dweud ei fod o safbwynt ysbrydol o farn, felly rydym fel cymdeithas, rydym ar y cyd wedi galluogi dyfodiad y Natsïaid. Ddim yn ymwybodol, ond ar lefel ysbrydol, wrth i ni i gyd yn ceisio ehangu, datblygu ymlaen, ac yr ydym, neu os nad oeddem yn ddigon cryf yn fewnol ein bod yn gadael rhywbeth fel y gyfundrefn Natsïaidd. Ond nawr rydyn ni'n bell o flaen ac ni allai dim tebyg i hynny ddigwydd. Gadewch i ni ddweud bod y bydysawd ei eisiau, yr ydym am ei gael, rydym yn datblygu drwy'r amser ac yn y blaen "drwg" yn syml yn symud mewn mannau eraill, lle mae pobl angen dadleoli mwy mewnol. Yna ni fydd ei angen.

Felly rydym yn cyrraedd y system gyfredol ac yn gofyn lle mae'r drwg heddiw? Ble mae'r Ymerodraeth Rufeinig, yr Ymerodraeth Asiaidd, yr Eglwys, y llywodraethau, y Natsïaid, lle mae'r gymundeb nawr?

Ni all neb weithredu mor agored

Rydym eisoes wedi ein cyfarwyddo'n llawn, felly mae'n rhaid i'r drwg guddio mwy a mwy o'r cefndir. Ni all bellach weithredu mor agored. Os oes rhywun am reoli a thrin ni heddiw, beth mae'n rhaid iddo ei wneud? Beth sydd heddiw yn gyfwerth â phŵer? Arian, wrth gwrs.

Maent wedi bod yn offeryn ers eu sylfaen, felly maent hefyd wedi cael eu cyflwyno. Ar hyn o bryd, mae oddeutu 90% o gyfanswm perchnogaeth y byd yn nwylo 1% y cwmni. Mae'r holl gymdeithasau corfforaethol mawr, sefydliadau dylanwadol, yn ei hanfod popeth sy'n siapio ac yn dylanwadu ar ein bywydau ni, yn arwain at berchnogaeth rhai gant o bobl efallai. Ai hynny felly, oherwydd dim ond y rhai gorau all weithio allan? Neu a oes agenda nad yw'n darparu lle i hunan-wireddu pawb i gyd yn gyfartal, gan eu bod am ddal ati? Unwaith y byddwch chi'n rheoli'r cyfryngau a'r banc, gallwch wneud yr hyn yr ydych ei eisiau yn bôn.

Nawr mae'n ni i ni ufuddhau a dall ein hunain. Mae angen i ni gael anghenion dynol sylfaenol yn cael eu cyflawni a byw mewn ffordd gytbwys, fel na fyddwn ni'n rhoi ein pŵer yn rhad ac am ddim i unrhyw un sy'n cynnig ateb ymddangosiadol i ni. Mae'n bwysig bod gennym yr amser a'r lle i feddwl am faterion o'r fath. Er mwyn cael ystafell i feddwl yn gyffredinol.

Rhyfel Modern

Dywedir nad yw rhyfel fodern yn gorfforol gydag arfau, ond yn hytrach yn feddyliol. Rhyfel ar ein hymwybyddiaeth. Ffordd i gael pobl o dan reolaeth ac yn eu gwneud yn fuches ufudd trwy ymlacio ymennydd. Mae popeth yr ydym yn ei weld, yr ydym yn ei glywed, yr ydym yn ei weld, yr ydym yn teimlo a'r hyn yr ydym yn ei feddwl yr ydym yn ei roi yn yr isymwybod. Mae'r ymennydd yn rhagdybio bod yr hyn yr ydym yn delio â hi, yn cael ei wneud yn ymwybodol er ein gorau. Mae'n storio ac yn sefydlu sut yr ydym yn ymateb a sut yr ydym yn ymateb.

Pan fyddwn ni'n cael ein hamgylchynu bob dydd gan yr hyn y mae ein brawd drwg yn ei eisiau, ac yn dal i roi sylw iddo, yr ydym yn gyson â gwastraff yn gyson. Mae'r rhyfel fodern hon yn wahanol. Pan oeddwn i'n Iddew, ni allaf wneud unrhyw beth yn erbyn cael ei gipio a'i ladd. Nawr mae gen i gyfle i fynd â fy mywyd yn fy nwylo fy hun a beth bynnag y gallaf yn erbyn y garchar fodern hon. Y broblem yw bod y rhan fwyaf o bobl yn y rhyfel hwn hyd yn oed yn gwybod eu bod yn ceisio eu hanfon yn gyson.

Os edrychwn ar ein brawd drwg, rydym yn sylweddoli ei droseddau yn erbyn dynoliaeth. Rydym yn sylweddoli pam mae rhywbeth mor ofnadwy yn digwydd o gwbl ac yn dod o hyd i ffordd i faddeuant. Gall hyn ein harwain i ryddfrydoli enfawr o ysbryd a dealltwriaeth bywyd.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb