Heliobiology fel gwyddoniaeth

5935x 11. 10. 2017 Darllenydd 1

Yn yr Undeb Sofietaidd, gwaharddwyd sêr-ddewiniaeth, yn ogystal ag unrhyw ffugenw arall. Ni allai awdurdodau gael gwared ar arfer preifat, ond roedd censoriaeth yn cael ei reoli'n llym na allai unrhyw sêr-ddewiniaeth ddod i'r wasg, gan gynnwys y quads enwog Nostradam. Fodd bynnag, roedd yna hefyd ymchwilydd dawnus ymhlith gwyddonwyr Sofietaidd a oedd yn gallu rhoi sail wyddonol i sêr-dewiniaeth.

Adloniant Sul Čiževskij

Ystyrir mai Alexander Leonidovich Cizhevsky yw un o'r cosmists Rwsiaidd mwyaf sydd wedi creu athroniaeth newydd yn seiliedig ar undod prosesau dynol, daearol a chosmig. Heblaw, ymdriniodd â'r hyn a elwodd ef ei hun yn sêr-werin gyfoes.

Fe'i ganed yn 1897. Lle arbennig yn ei ddramâu plant oedd seryddiaeth. Dechrau gyda 20. Ganrif, Camilla Flammariona oedd y person mwyaf enwog, a dyna oedd poblogrwydd seryddiaeth.

Darllenodd y gwyddonydd yn y dyfodol, Čijevsky, ei lyfrau, a phan oedd yn ddeg, ysgrifennodd lyfr y llyfr o'r enw Popular Cosmography gan Klein, Flammarion, ac eraill. Mae'n amlwg ei fod hefyd yn ymwneud ag arsylwi seryddol, a dyna pam yr oedd eu telesgopau yn ymddangos yn eu tŷ.

Pan ddaeth yn wrandäwr rhyfeddol yn Sefydliad Archeolegol Moscow yn 1915, fe ddysgodd i wneud brasluniau o wyneb yr Haul. "Mae dweud wrthyf pam yr wyf yn troi at yr Haul bellach yn galed," ysgrifennodd wedyn, "Ond mae'n sicr nad yw fy mhysg addysgu hyd yn oed wedi dod â maeth meddwl i mi, yn enwedig dysgu gwyddorau hanesyddol ac archeolegol yn gwbl gofiadwy."

Roedd rhaglen y Sefydliad yn cynnwys astudio hen gronicles, anals, a chronicles. Cafodd Alexander ei drochi yn yr holl ffynonellau hyn. Yn fwy a mwy, roedd cydberthynas rhwng digwyddiadau "ffrwydrol" ar y Ddaear a'r Haul. Parhaodd i astudio archaeoleg a daeth yn fyfyriwr rheolaidd ym Mhrifysgol Busnes Moscow, lle bu'n dysgu mathemateg a gwyddorau naturiol yn fawr, a oedd yn ei dro wedi ei helpu gyda'i theori wreiddiol.

Mae dylanwad ein seren ar natur y blaned wedi cael ei ddarllen o fonograffau hynafol sydd wedi gweld ffenomenau anarferol yr Haul sydd wedi achosi trychinebau naturiol ar y Ddaear.

Mae'n ymddangos bod dim ond wedi aeddfedu ei euogfarn fel kosmita, ac oherwydd, yn ôl y cysyniad o undod cosmig a biolegol Rhaid Haul yn gweithredu nid yn unig ar y biosffer yn gyffredinol, ond hefyd ar organebau unigol, dechreuodd Čiževskij gyda arsylwi manwl am eu cyflwr corfforol bob dydd cofnodwyd hyn neu fod gwyriadau.

Yna awgrymodd i rai o'i ffrindiau wneud yr un peth yn ôl yr holiadur yr oedd wedi'i lunio. Pan gymharu data seryddol i weithgaredd haul ychydig fisoedd yn ddiweddarach (rhif Wolf), roedd yn synnu gan y graddau y cyrhaeddodd copa'r cromliniau.

Disgrifiodd y gwyddonydd ganlyniadau ei arsylwi mewn adroddiad o'r enw "Dylanwad Cyfnodol yr Haul ar Biosffer y Ddaear," a gyflwynwyd yn Kaluze ym mis Hydref 1915.

Hanes y Rhagolwg

Fodd bynnag, ni dderbyniodd y data ar gyfer cyffredinoliad ehangach, felly defnyddiodd yr ystadegau sydd ar gael o ffenomenau naturiol enfawr o bob math. Ar ddechrau'r flwyddyn chwyldroadol, roedd 1917 wedi casglu digon o wybodaeth, ac unwaith eto daeth i'r casgliad bod y newidiadau yn y bywyd gwyllt hefyd y tu ôl i'r newidiadau yn y gweithgarwch solar.

Er enghraifft, mae epidemigau màs yn dibynnu'n uniongyrchol ar ddiffygion solar. Roedd Cizhevsky ei hun yn ystyried ei hun yn ddilynwr uniongyrchol o astrolegwyr: "Mae'n ymddangos bod y syniad o'r cysylltiad rhwng dyn a lluoedd y natur y tu allan yn codi ar ddiwedd bodolaeth ddynol. Yn seiliedig arno, mae un o'r gwyddorau hynaf wedi cael ei eni a'i gyfoethogi, ac mae sêr-ddewiniaeth yn un o'r rheiny. "

Yn 1920, mae ei ymchwil wyddonol wedi dod yn ddolen gyswllt rhwng yr Haul a'r Ddaear, yn yr ystod lawn o'u harddangosiadau. Ystyriwyd yr awgrym fel mecanwaith o drosglwyddo dylanwad cosmig i feysydd seicoleg gymdeithasol.

Yn y llyfr ffactorau ffisegol y broses hanesyddol y mae ef yn ddiweddarach dod â llawer o anghyfleustra, daeth Alexander Leonidovich at y syniad bod "y ffenomena o awgrym, yn brin ac yn y cig y gellir ei egluro trwy excitation electromagnetig o un o ganolfannau unigol yn cyfateb i ganolfannau eraill."

Yn dilyn hynny, y gwyddonydd cyffwrdd y cwestiwn awgrymog: "History gyforiog ffeithiau huawdl o awgrym torfol. Mewn gwirionedd, nid hyd yn oed yn ddigwyddiad hanesyddol sengl gyda chyfranogiad y llu, na fyddai'n bosibl i gofnodi yr awgrym y atal ewyllys yr unigolyn. "Cymryd yn ganiataol Čiževskij bod y" pŵer awgrym, sy'n dylanwadu unigolion i màs yn cynyddu gyda chynnydd mewn gweithgarwch sunspot. "

Theori "Dibyniaeth Ymddygiad Màs Dynol ar Effaith Cosmig" nid fel tyniad athronyddol fel tyniad athronyddol, ond fel canllaw i weithredu: "Rhaid i bŵer y wladwriaeth wybod sut mae'r Haul yn ymddwyn yn y fan honno. Cyn gwneud unrhyw benderfyniadau, rhaid i'r llywodraeth roi gwybod i ni am gyflwr ein seren; ydy ei wyneb yn ysgafn ac yn lân, neu a yw wedi'i staenio â staeniau? Mae'r haul yn ddangosydd gwleidyddol milwrol gwych ac mae ei thystion yn ddibwys ac yn hyblyg. Dyna pam y mae'n rhaid i bŵer y wladwriaeth ddilyn ei ddwylo - diplomyddiaeth yn ôl y strategaethau misol, pedair awr ar hugain. "

Heliobiology fel gwyddoniaeth

Cyfarfu syniadau Cizhevsky â gwrthod sydyn. Yn 1935, cyhoeddodd y papur newydd Pravda erthygl o'r enw Enemy o dan fwg gwyddonydd lle cyhuddwyd Čijevsky o weithgaredd gwrth-chwyldroadol. Yna arbedodd ei gwaith. Yr oedd yn arbenigwr cyffredinol mewn aeriad ïon ac roedd yn ymwneud ag adeiladu awyradwyr ar gyfer Palas Sofietaidd Moscow. Ond fe wnaethant arestio 1942 hefyd ym mis Ionawr a'u dedfrydu i wyth mlynedd ar gyfer gweithgarwch gwrth-Sofietaidd. Roedd yn rhaid iddo ailsefydlu, er ei fod yn rhannol yn unig, aros tan 1962.

Heddiw, mae ei theori yn sail i ddisgyblaeth wyddonol o'r enw heliobiology. Mae'n amlwg ei bod wedi cael ei hamddifadu o sêr-dewiniaeth ac nid yw'n gwneud y galw i ragfynegi datblygiadau gwleidyddol gan nifer yr haulau haul. Serch hynny, mae gwyddonwyr y Gorllewin wedi cadarnhau cysylltiad clir rhwng prosesau ffisiolegol organebau byw ar y Ddaear a'r Haul.

Mae wedi cael ei dangos bod newidiadau mewn gweithgarwch solar yn effeithio ar y gyfradd twf y cylchoedd blynyddol, grawnfwyd ffrwythlondeb, copïo a mudo o bryfed, pysgod ac anifeiliaid eraill, ffurfio a gwaethygu o wahanol glefydau.

Tywydd Sunshine

Mae astroffiseg gyfoes yn dweud yn ffug ein bod i gyd yn byw yn awyrgylch yr Haul ac mae ei newidiadau "tywydd" yn dibynnu ar ein bywydau. Ac mae'n wir. Mae'r heliosffer yn ymestyn i ddeg biliwn cilomedr, ac oddi mewn iddo mae orbitau holl blanedau ein system haul. Felly, pa mor weithgar yw ein seren, mae ein hamgylchedd cyfan yn dibynnu hefyd.

Mae stormydd geomagnetig sy'n cael eu sbarduno gan brwydro haul rheolaidd yn cael yr effaith fwyaf ar bobl. Mae eu dylanwad yn cael ei gyfryngu. Mae'r rhythmau geomagnetig a grëwyd dros filiynau o flynyddoedd yn gosod ein clociau biolegol yn debyg i'r graddau goleuo, ac roedd y tymheredd yn ffurfio rhythm pedair awr ar hugain. Fodd bynnag, mae anhwylderau'r haul hefyd yn achosi methiannau ac yn achosi ymateb i straen, yn enwedig mewn salwch cronig.

Ar gyfer y rhai mwyaf agored i niwed y maent yn cael eu hystyried hyd yn y system gardiofasgwlaidd, system nerfol awtonomig a'r ysgyfaint. Yn unol â hynny, penderfynwyd y grwpiau risg sylfaenol, sef cleifion â patholeg y system gylchredol (yn enwedig, yna y rhai sydd wedi cael trawiad ar y galon), iechyd pobl agored i straen gormodol (cynlluniau peilot, gofodwyr, dosbarthwyr gweithfeydd pŵer, meysydd awyr a gwrthrychau tebyg) a phlant llencyndod.

Maent i gyd angen sylw ac atal arbennig. Mae gwasanaethau cyfatebol yn defnyddio rhagolygon 27 diwrnod, saith diwrnod, dwy ddiwrnod a bob awr yn seiliedig ar arsylwi cyson yr Haul a newidiadau lleol ger y Ddaear.

Er bod digon o ddata i'w gasglu, nid oes model eto a fyddai'n disgrifio'n gywir y prosesau cysylltiad rhwng yr Haul a'r Ddaear. Felly, mae'n bosibl credu bod rhagfynegiadau heliobiologwyr, ond gyda'r ffaith ein bod bob amser yn siarad am debygolrwydd y digwyddiad ac nid yn ymwneud â hi ei hun.

Mewn unrhyw achos, yn y dyddiau pan fydd yr haul yn weithgar, dylai pawb fod yn fwy gofalus, pobl gyffredin a gwleidyddion. A gadewch i ni gofio nad oedd ein hynafiaid gwych yn cuddio i'r Haul fel deity pwerus.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb