Crash UFO yn Roswell: A fydd y llywodraeth yn manteisio ar y dystiolaeth?

8750x 02. 08. 2018 Darllenydd 1

Yn 2011, darganfuwyd nifer o arteffactau yn Roswell, lle yr honnir bod 1947 yn cwympo llong ofod estron (UFO). Cymerodd Frank Kimbler ddarnau metel cyfrinach i sawl labordy i'w archwilio. Dangosodd y canlyniadau nad oedd y arteffactau dirgel yn dod o'r Ddaear.

".. Wedi gwneud camgymeriad dadansoddol yn y labordy, neu na ddaw'r deunydd o'r Ddaear."

Achos Roswell, a elwir hefyd Digwyddiad UFO Roswell, yn ymwneud â damwain llong ofod estron honedig yn Roswell 10. Gorffennaf 1947. Dynodwyd y digwyddiad hwn dyfodiad ffoleg fodern ac mae wedi arwain at nifer o ddadleuon a dyfyniadau ynghylch bodolaeth bywyd allfydol. Mae llawer o bobl eraill o'r farn bod yr hawliadau hyn yn gwbl ddi-sail. Er hynny, mae miliynau o bobl wedi dod credydwyr cadarn mewn bywyd allfydol. Daethon nhw yn gredinwyr, er gwaethaf yr amheuwyr a honnodd nad oedd y digwyddiad mewn unrhyw ffordd wedi'i gysylltu â bywyd allfydol.

Damwain Roswell - Frank Kimbler

Y gwir derfynol yw pan fyddwn ni'n siarad am ddamwain Roswell, mae angen i bawb brofi i gefnogi'r honiadau hyn. Ac er bod llawer o bobl wedi honni eu bod wedi darganfod darnau o'r UFO honedig sydd wedi methu yn New Mexico, nid oes neb wedi cysylltu â'r syniad gwyddonol hwn. Dyna pam yn 2011 dywedodd yr ymchwilydd UFO hynny darganfod deunydd arbennig. Fe'i canfyddodd ef mewn man lle credwyd bod y llong estron wedi cwympo. Rroedd wedi penderfynu perfformio profion labordy ar ddarn rhyfedd i brofi ei fod yn rhan o long gofod.

Y dyn y tu ôl i'r darganfyddiad "synhwyrol" hwn oedd Frank Kimbler, a oedd yn athro daeareg a Gwyddorau Daear yn Sefydliad Milwaukee yn Roswell, New Mexico. Pan ddaeth Kimbler i'r maes yn gyntaf fel athro, roedd o'r farn y byddai'n wych ymchwilio i'r chwedl UFO lleol: y ddamwain o'r llong ofod afiechyd honedig.

Roedd o'r farn y byddai'n hwyl i chwilio'r ardal lle mae UFOs yn 1947 yn cael ei ddamwain. Penderfynodd hefyd ymchwilio i sut y gallai'r fyddin geisio cuddio unrhyw dystiolaeth o long allgyrsiol posibl. Yn olaf, penderfynodd Mr Kimbler y byddai'n syniad da cychwyn ymchwiliad trwy ddadansoddi gwahanol ddelweddau lloeren. Canfu bod rhai ardaloedd lle'r oedd y llong honedig wedi colli yn ymddangos yn cael eu llosgi, gyda nodweddion daearegol annaturiol. Gan ddefnyddio synhwyrydd metel, llwyddodd i fynd i mewn i'r ardal a darganfod darnau o fetel od (aloion tebyg), ynghyd â rhai botymau a ddefnyddiwyd gan y tîm milwrol yng nghanol y ganrif ddiwethaf.

Yn ôl Alejandra Rojas o Openminds.Tv, darganfu Mr. Kimbler fod y gwrthrych yn debyg tua ¾ milltir o hyd a sawl cannedd llath o led. Nododd y cyfeiriad a adroddodd y tystion. Sylwodd hefyd fod gan yr ardal hon ymylon syth iawn, rhywbeth anarferol i ddigwydd yn naturiol.

Tystiolaeth gorfforol o ddamwain UFO yn Roswell

Roedd gwybodaeth a gasglwyd trwy ddelweddau lloeren ac yn y fan a'r lle yn cynnig mwy o gwestiynau nag atebion. Nod Mr Kimbler oedd dod o hyd i dystiolaeth gorfforol o ddamwain. Nawr ei fod yn ei chael hi, ei gam nesaf oedd darganfod beth oedd wedi'i ganfod. Y darganfyddiad pwysicaf oedd Mr Kimblera metel ariannaidd sy'n debyg alwminiwm. Wrth archwilio'r ardal lle mae'n honnir damwain estroniaid ddarganfyddir fwy o ddarnau arian oedd yn ymddangos i gael ei falu ac mae rhai arteffactau ymyl hyd yn oed yn ymddangos i fod yn toddi.

Ar ôl i Kimbler gael digon o dystiolaeth, troi at Amgueddfa Ryngwladol Roswell a Chanolfan Ymchwil UFO. Yno dangosodd ei ddarganfyddiadau i gyfarwyddwr Amgueddfa Julie Shuster, a gyflwynodd ef i Don Schmitt. Cynhaliwyd y profion cyntaf yn y labordy Pêl-droed yn New Mexico. Defnyddiodd gwyddonwyr microprojectors i ddarganfod bod y deunydd a ddarganfuwyd gan Kimbler yn cynnwys aloiwm alwminiwm, silicon, manganîs a chopr.

Mae data microsgopig o Brifysgol New Mexico yn dangos cyfansoddiad yr elfen. Data NMT gyda dadansoddiad yn dangos AL Si Mg Mg Cu gyda rhai Ff. (© Frank Kimbler)

Er nad yw'r deunydd yn "anhysbys" neu o fyd arall, nid yw fel arfer ar ffurf ffoil. Gyda mwy o gwestiynau nag atebion, penderfynodd Kimbler gael dadansoddiad isotopig o'r darn. Fe'i troi at Sefydliad Astudiaethau Meteorolegol ym Mhrifysgol New Mexico, lle bu'n siarad gydag arbenigwr isotop. Ni wnaeth Kimbler ddweud unrhyw beth am y deunydd a ddaeth i'r gwyddonwyr.

Maent am atafaelu'r dystiolaeth

Aeth Kibler i Sefydliad Ymchwil Metro ym Mhrifysgol New Mexico a dywedodd wrthynt ei fod am brofi'r rhan gan ei fod yn meddwl ei fod o fyd arall. Roedd pobl Awyrofod Bigelow yn awyddus i helpu Kimberl i gael dirgelwch. Fodd bynnag, ar ôl sawl mis yn rhedeg heb ganlyniadau, penderfynodd Kimbler fynd i rywle arall a dod o hyd i labordy arall lle gallai ei ran gael ei brofi'n ddigonol. Cafodd yr arian sydd ei angen ar gyfer yr ymchwil ei gael gan Amgueddfa UFO.

Yn olaf, daeth y canlyniadau, ac maent yn cael eu gadael yn rhoi arswyd: ". Nid yw naill ai labordy gynnal gwall neu ddeunydd ddadansoddol yn tarddu o Ddaear" meddai Kimbler bod Yn awr, saith mlynedd ar ôl astudio'r rhannau dirgel Kimbler dweud y BLM swyddfa (Swyddfa Rheoli Tir) am ddeunydd ei fod yn canfod, yn difyrru.

Nid Fel yr eglurwyd yn erthygl arall gan Rojas i Openmids.tv "prawf cymhareb isotopig cychwynnol a gynhaliwyd ar y cyd ag Amgueddfa UFO Rhyngwladol Roswell a Chanolfan Ymchwil yn bendant, ond yn awgrymu y gall y deunydd fod o darddiad wahanol nag o'r Ddaear. Mae Kimbler yn parhau i ymchwilio'r deunydd ac yn dweud ei fod yn agos at fod i brofi "ET o Roswell". Ac yn awr mae Kimbler yn dweud ei fod ar fin dangos bod llong estron yn torri i Roswell yn 1947, gall y llywodraeth atafaelu'r dystiolaeth.

Mae'r awdur Alexandr Rojas yn esbonio:

"Cysylltwyd â Kimbler yn ddiweddar a gofynnodd i ddod â'r deunydd ar ddydd Llun 25. Mehefin. Daeth yr adroddiad hwn llai na phythefnos cyn Gŵyl UFO Roswell. "

Darn o e-bost at Mr Kimberl a anfonodd Openmids.tv:

"Cysylltodd Swyddfa BLM fi heddiw, yn gofyn imi ddod â'r arteffactau a gefais i'w swyddfa Roswell. Maent am i'w Swyddog Gweithredol archwilio'r deunydd a gweld a ydw i'n torri cyfraith yr Unol Daleithiau. Mae [Eu] ddogfen gyhoeddedig ei hun yn nodi'n glir nad yw dim byd iau na 100 yn artiffisial. Mae hefyd yn siarad ym mhob un o gyfreithiau hawliau dynol yr Unol Daleithiau. Mae hwn yn ragdybiaeth i atafaelu neu ddirwyon, neu'r ddau. Yn ddifrifol, pobl, rwy'n colli un prawf gwyddonol i brofi mai Roswell yw'r asiant ET. "

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb