Genomau sy'n gyfrifol am law chwith wedi'u nodi!

9472x 11. 10. 2019 Darllenydd 1

Yn gyntaf, nododd yr astudiaeth newydd ranbarthau o'r genom dynol sy'n gysylltiedig â llaw chwith yn y gymdeithas ddynol ehangach a'u cysylltu â safle ymennydd dyfnach. Mae astudiaeth dan arweiniad ymchwilwyr o Brifysgol Rhydychen o dan adain Ymchwil ac Arloesi’r DU wedi canfod cysylltiad rhwng yr amrywiaeth genetig hon a synapsau rhwng meysydd ymennydd sy’n gyfrifol am leferydd ac iaith. Mae wedi bod yn hysbys ers tro bod genynnau yn chwarae rôl wrth bennu ochroldeb (- gelyniaeth) - mae astudiaethau efeilliaid wedi amcangyfrif y gellir priodoli gwahaniaethau 25% mewn dewisiadau dde neu chwith i enynnau - ond roedd yn dal yn aneglur pa enynnau yw asiant achosol y ffenomen hon.

Astudiaeth chwith newydd

Astudiaeth newydd, a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn Brain, nododd rai amrywiadau genetig ar y cyd ag astudiaethau llaw chwith o tua dinasyddion 400 000 38 UK o biobanks cenedlaethol, gan gynnwys 332 10 Llaw chwith. O'r pedwar rhanbarth genetig a amlinellwyd felly, roedd yn rhaid i dri ymwneud â phroteinau sy'n gofalu am ddatblygiad a strwythur priodol yr ymennydd. Yn benodol, mae'r proteinau hyn wedi bod yn gysylltiedig â microtubules, ffibrau sy'n gweithredu fel "sgaffald" i'r gell, a elwir gyda'i gilydd yn cytoskeleton. Ymhlith pethau eraill, mae'n rheoli adeiladu celloedd newydd a'u cychwyn. Gan ddefnyddio delweddu ymennydd manwl i gyd, darganfu cyfranogwyr 000 XNUMX fod yr effeithiau genetig hyn yn gysylltiedig â gwahaniaethau yn y rhannau o ymennydd o'r enw mater gwyn, sy'n cynnwys cytoskeleton ymennydd ehangach sy'n cysylltu'r canolfannau sy'n gyfrifol am brosesu iaith a chynhyrchu lleferydd.

Dywed Dr. Akira Wiberg, aelod o Gyngor Ymchwil Feddygol Prifysgol Rhydychen ac awdur y dadansoddiadau hyn:

“Mae tua 90% o’r holl bobl ar y ddaear yn llaw chwith ac wedi bod felly am o leiaf 10 000 ers blynyddoedd. Mae llawer o ymchwilwyr wedi edrych ar darddiad biolegol ochroldeb, ond mae wedi ein helpu i ddefnyddio biobanks a faint o samplau a gafwyd i ddatgelu strwythur y prosesau sy'n arwain at law chwith. Gwelsom fod canolfannau lleferydd ar ochr chwith a dde'r ymennydd yn gallu cyfathrebu'n well ac yn fwy cydgysylltiedig yn y cyfranogwyr chwith. Mae hyn yn agor cyfle diddorol ar gyfer ymchwil yn y dyfodol gyda'r nod o ffafrio pobl chwith i gyflawni tasgau sy'n canolbwyntio ar leferydd, ond dylid cofio bod y gwahaniaethau hyn wedi'u cofnodi fel cyfartaleddau yn ymchwil llawer o bobl yn unig ac ni fydd pob person llaw chwith yn dangos yr un peth, os o gwbl. , mantais. ”

Ychwanegodd yr Athro Gwenaelle Douaud, cyd-awdur y Ganolfan Niwroddelweddu Integreiddiol ym Mhrifysgol Rhydychen:

“Mae llawer o anifeiliaid yn dangos arwyddion o gryfder ochrol, fel malwod a’u cregyn wedi eu troelli i un ochr. Mae hyn oherwydd y sgaffald celloedd neu'r genynnau cytoskeleton. Roeddem hefyd yn gallu sefydlu am y tro cyntaf bod y gwahaniaethau cytoskeletonig hyn i'w gweld yn wirioneddol yn yr ymennydd. Mewn malwod a brogaod, mae'r prosesau hyn yn cael eu hachosi gan eneteg gynnar sy'n cael ei gyrru gan ddigwyddiadau, felly mae gennym ni amheuaeth resymol y bydd yr arwyddion o wahaniaethu ochr yn weladwy yn y groth. ”

Llaw chwith - llai o siawns o ddatblygu clefyd Parkinson

Canfu'r ymchwilwyr hefyd gydberthynas rhwng llaw chwith, gostyngiad bach yn y siawns o ddatblygu clefyd Parkinson a chynnydd bach yn y siawns o ddatblygu sgitsoffrenia. Fodd bynnag, maent yn pwysleisio mai mân amrywiadau yn unig yw'r rhain yn nifer gwirioneddol y bobl ac mai dim ond achosiaeth profedig y gallant gydberthyn. Beth bynnag, trwy astudio'r cysylltiadau hyn, gallai gwyddonwyr ddeall esblygiad y clefydau hyn yn well.

Dywed yr Athro Dominic Furniss, cyd-awdur arall yn Adran Orthopaedeg, Rhewmatoleg ac Ymchwil Cyhyrysgerbydol Nuffield ym Mhrifysgol Rhydychen: “Mae llaw chwith wedi cael ei ystyried yn anffawd neu’n arwydd o angharedigrwydd trwy gydol hanes, sydd hefyd yn arwain at ystyr symbolaidd dilysrwydd neu levity mewn sawl iaith. Mewn Tsiec, er enghraifft, defnyddir dilysrwydd, yn ogystal â phenderfyniad awdurdodol, fel cadarnhad o ddilysrwydd neu ddilysrwydd, tra bod lefty neu lefty yn golygu anwiredd a bwriad drwg. Wrth gwrs, ni fyddwn yn llwyddo i sefydlu’r idiomau, ond rydym wedi gwirio i raddau helaeth fod gan law chwith darddiad biolegol y gellir ei olrhain yn y corff dynol fel sgil-gynnyrch prosesau cymhleth ontogenesis genetig, ac mae’n rhan o fynegai cyfoethog o’r hyn sy’n ein gwneud yn ddynol. ”

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb