Exorciaeth: Ffuglen neu Realiti?

7265x 17. 03. 2017 Darllenydd 1

Er efallai y bydd yn ymddangos bod obsesiwn gydag eogiaid yn bodoli ond mewn arswyd, mae'r gwrthwyneb yn wir. Credu yn yr endidau drwg, ac mae eu gallu i reoli y meddwl dynol yn un o'r credoau mwyaf bythol yn hanes dyn. Pam, hyd yn oed y Beibl ei hun yn dod o hyd sôn am exorcism (er enghraifft, Iesu castio fyny gythreuliaid, sydd wedyn yn anfon i'r genfaint moch, sydd wedyn yn taflu eu hunain oddi ar y clogwyn i mewn i'r môr).

Mae'r syniad bod ysbrydion ymledol yn ôl natur drwg yn seiliedig ar y cysyniad Iddewig-Gristnogol. Mae llawer o grefyddau a systemau cred yn derbyn obsesiwn gyda'r math deuol: da a drwg. Nid yw'r ddau fath, fodd bynnag, yn ofnus iddynt, gan eu hystyried fel agweddau arferol ar fywyd ysbrydol. Yn 1800 ar draws America gyfan, crefydd a elwir yn " Ysbrydoliaeth, yr oedd eu cefnogwyr yn argyhoeddedig mai marwolaeth yn unig yw marwolaeth a bod yr ysbrydion yn gallu bod â dynol. Cynigwyr y mudiad Oes Newydd roeddent yn ceisio fwriadol i ymosod ar amrywiol endidau trwy'r hyn a elwir sianelu ac yn eu galluogi i feddu ar y cyfrwng a wasanaethodd fel math o sianel gyfathrebu rhwng byd y byw a'r meirw.

Exorciaeth ffug

Yn sicr, Hollywood sydd â'r rhan fwyaf o boblogi exorciaeth. Mewn gwirionedd, crewyd ffilmiau ar sail "digwyddiadau go iawn" Yr Eithriad olaf, Exorcism Emily Rose, The Devil Inside p'un a Mae'r Rite - roedd gan bob un ohonynt lefel wahanol o wahanol ansawdd a rhywfaint o ofid. Fodd bynnag, y dylanwad mwyaf, yn rhesymegol, Disgynwr Diafol. Ar ôl iddo gael ei ryddhau yn y sinemâu 1974, derbyniodd y Ganolfan Gatholig yn Boston y galw mwyaf am ddirprwyo trwy gydol ei oes. Mae'r sgript wedi ysgrifennu William Peter Blatty, yn ôl ei nofel o'r un enw. Seiliwyd hyn ar erthygl papur newydd gan 1949, a ddisgrifiodd achos meddiannu'r diafol mewn bachgen o Maryland. Roedd Blatty yn argyhoeddedig o'i wirionedd, ond yn ddiweddarach daeth yn amlwg nad oedd y stori gyfan yn gredadwy iawn.

Michael Cuneo yn eich llyfr Exorciaeth Americanaidd: Eithrio Demons yn Nhre'r Digon, yn ystyried Blatty's Devil's Devil yn ffynhonnell o ddiddordeb heddiw gydag obsesiynau ewyllysiau. Er bod Cuneo yn datgan bod y gwelliant cyfan yn ffantasi contrived unig gorffwys ar sylfeini dyddiadur sigledig o offeiriad, mae angen i ddweud bod yn wir roedd yn fachgen, yn byw yn Maryland a fynychodd y ddefod o ddadreibio, ond pan fydd yn gwneud unrhyw golygfeydd downright frawychus ac yn anweddus , yr ydym yn ei wybod o'r ffilm enwog ei hun.

Exorciaeth go iawn

Er bod llawer o bobl yn meddwl ei fod yn fater o ddadreibio yr Oesoedd Canol, nid yw mor, mae'n dal ei wneud ar bobl â phroblemau iechyd meddwl yn častokráte gredwr cryf iawn. Yn yr achos hwn, fodd bynnag, nid yw'r broses o wahardd yn gweithio, ond pŵer yr awgrym. Os yw dyn yn argyhoeddedig o'i obsesiwn (a bod yr exorciaeth yn gwella), efallai y bydd gwelliant tymor byr neu hirdymor.

Dechreuodd exorciaeth o'r gair Groeg am y llw: exousia. James Lewis yn eich llyfr Satanism Heddiw: a Gwyddoniadur Crefydd a Diwylliant Poblogaidd, yn esbonio bod exorciaeth yn golygu galw awdurdod uwch sy'n gorfodi'r ysbryd drwg i adael (gan orfodi i lw sy'n gadael corff ei westeiwr). Dyna pam mae'r offeiriad yn cyfeirio at y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân.

O leiaf, mae pen-gliniau a hunangofiant yn codi gwên ar y wyneb, oherwydd pe bai hynny'n wir, byddai o leiaf hanner y boblogaeth ar ein planed yn obsesiwn.
Cafodd y llawlyfr cyntaf ar gyfer exorcyddion ei ryddhau gan y Fatican yn 1614 a'i ddiwygio yn 1999. Rydym yn darllen ynddo sy'n cael ei nodweddu gan obsesiwn gyda chryfder superhuman, gwrthwynebiad i ddŵr sanctaidd a'r gallu i siarad ieithoedd tramor nad yw'r person yn siarad yn glir. Mae arwyddion posib eraill yn cynnwys chwistrellu, klein, a "hunan-dwyll aml".

Dim ond llond llaw o ddisodwyr cysegredig sy'n gweithredu yn y byd, ac mae cannoedd yn "amatur". Cymerodd Michael Cuneo ran mewn hanner canmlwyddiant yn ei fywyd. Erioed, fodd bynnag, dywedodd, ni welodd ddim byd arbennig: dim troi, dim crafiadau na chraeniau, yn sydyn yn ymddangos ar yr wyneb obsesiynol a dim diffygion. Dim ond llond llaw o bobl hynod gyffrous emosiynol ar ddwy ochr y ddefod.

Mae llawer o bobl yn mwynhau gwylio ffilmiau am obsesiwn, ond mae'n dda cadw mewn cof y gall exorciaeth gael canlyniadau angheuol mewn gwirionedd. Yn 2003, cafodd bachgen awtistig wyth mlwydd oed ei ladd yn ystod y defodau diddymu; ystyriodd ei rieni anabledd y bachgen fel tystiolaeth o obsesiwn gyda demon. Dwy flynedd yn ddiweddarach, bu farw nwylo yn lleian Rwmaneg offeiriad ifanc glymu i groes, rhowch ddistewi yn ei geg ac yn gadael am ddyddiau heb fwyd a dŵr. Ac yn 2010, yn ystod y Nadolig, yr oedd yn Llundain yn un bachgen oed curo ac yna boddi ei pherthnasau, a oedd hefyd yn ceisio i ddiarddel gythreuliaid.

Gadewch inni felly ofyn i ni ein hunain a yw'n bosibl bod obsesiwn gydag eogiaid. Os byddwn yn derbyn y ffaith eu bod yn endidau drwg go iawn (yn seiliedig ar nifer o ddogfennau, chwedlau a phrofiadau sy'n cael eu cofnodi o ddechrau amser), roeddem yn gallu oust y geiriau yn unig a ffydd mewn grym uwch? Neu yw'r ddefod cyfan yn ddiwerth ac yn niweidio'r rhai sydd allan o'r cysyniad cyffredinol o "normaledd"?

Eich barn am exorcism

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb