Cyfweliad Unigryw: cnewyllwr chwiban NASA Ken Johnston (1.

217801x 20. 11. 2016 Darllenydd 1

Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, roedd yn dal rhywfaint o gystadleuaeth rhwng America a Rwsia, ymhlith eraill, yn ogystal â ffyniant mawr technoleg ym maes ymchwil roced, ac yn amlwg, diolch i raglenni a oedd yn gweithio yn y Almaen Natsïaidd drechu. Dwyn i gof yn fyr Verner von Braun a'i dîm, a oedd gan yr Unol Daleithiau Clip gweithrediadau Papur cyrraedd diwedd y rhyfel i America ac roedd hynny ar enedigaeth raglen ofod America.

Bydd yn cael ei dweud bod angen y ffaith bod popeth yn mynd yn dda i bobl i gael y gofod llawer o ddewrder a photensial creadigol miloedd o bobl i wneud yr holl beth yn llwyddiant, a'r rhai sydd yn y pen draw yn sefyll yn llygad y cyhoedd a allai llwyddiannus edrych nid yn unig i'r rhaglenni bydysawd (Mercury a Gemini) ond yna i'r Moon (rhaglen Apollo).

Rydym yn dod â chyfres o gyfweliadau unigryw gyda dyn a oedd yn rhan o'r daith mawr i'r lleuad i chi, hyd yn oed os nad yn uniongyrchol, a fyddai'n cael y cyfle i deithio i'r gofod, wedi bod o fudd mawr i'r rhai sydd wedi eu hyfforddi i dir ar y lleuad (yr enwog Neil Armstrong Buzz Aldrin).

(20.11.2016) Helo Ken, rwyf mor falch y gallem gyfarfod trwy facebook a threfnu'r sgwrs anhygoel hon. Rwy'n teimlo parch mawr. Hoffwn eich cyflwyno i'r cyhoedd Tsiec a Slofacia, sydd â diddordeb mewn exopolitics.

C: A allech chi ddweud wrthym rywbeth amdanoch chi'ch hun? Eich enw lle cawsoch eich geni a'ch magu a beth oedd ar eich ffordd cyn iddi ddod yn rhan o'r rhaglen ofod o gwbl.

A: Pan fyddaf yn siarad â'r plant, mae rhywun bob amser yn gofyn, "Sut daethoch chi'n ofodwr?" :) Ac yna dw i'n dweud stori fer wrthynt am sut y digwyddodd.

Cefais fy ngeni yn 1942 yng Nghaer Arfau'r Fyddin yr Unol Daleithiau (Fort Sam Houston, Texas) fel trydydd mab Capten Abrham, Russell Johnston a Roberty White. (Dim ond nodyn bach heblaw fy mam, yn disgwyl iddi gael ei eni babi :) Roedd fy nhad yn beilot yn ystod II. Y Rhyfel Byd Cyntaf, yn ystod y cyfnod hwnnw, yn anffodus, bu farw. Yr unig lun a adawyd ar ôl yw pan gafodd ei gymryd fel peilot milwrol USAC (Army Army Air Corps). Fy freuddwyd oedd bod fel ef a dod yn beilot.

Pan fu farw fy nhad, symudasom i Plainview, Texas, lle'r oeddwn i'n byw yn fy mlynyddoedd 4. Mae fy mam yn priodi capten USMC (Gorfforaeth Morol yr Unol Daleithiau) arall. Ei enw oedd Capten Roger Wolmaldorf. Ar ôl dwy flynedd, bu farw o haint a gefais ar ddyletswydd yn ystod gweithrediadau Guadalcanal. Ddim yn ddiweddarach, cyfarfu fy mam â Staff y Fyddin yr UD Sargent TC Ray. Gydag ef symudom i dref fechan Hart, Texas. Fe wnes i feithrin yno ac aeth i ysgol elfennol. Ar y pryd, bu farw un o fy nghrawd hynaf Jimmy Charles Johnston. Fe'i lladdwyd yn Ysgol Hay Ride.

Bu blwyddyn arall yn fy helpu i gyrraedd Academi Milwrol Oklahoma (OMA) yn Claremore (Oklahoma). Dim ond yr OMA oedd, lle dysgais y ddisgyblaeth a sut i gyrraedd y nodau a osodais fy hun.

Pan gyrhaeddais safle milwrol capten (yn union fel fy nhad). Pan oeddwn yn ail flwyddyn yn OMA, yr wyf yn mynychu Ysgol Haf Prifysgol Oklahoma City. Un noson daeth fy ffrind gorau (Capten Jack Lancaster) at fy ngholeg a dywedodd, "Dyfalu beth? Llofnodais i Gorfforaeth Morol yr Unol Daleithiau. " Fy adwaith cyntaf oedd: "Ydych chi'n dweud uffern? Byddaf yno gyda chi! "Y diwrnod wedyn fe es i i'r USMC. Aethom oddi wrth ROTC (Corff Hyfforddi Swyddogion Gwarchod) i USMC Buck Privates yn MCRD (Marine Corps Recruit Depo) yn San Diego, California. Yr oedd hynny yn 1962 ym mis Awst. Nid oedd yn hir ar ôl i ni ddarganfod, pe baem yn mynd i sector gwasanaeth arall, y gallem sgipio dwy lefel o restr a dod yn Lance Corporals (E-3).

Canodd Jack a minnau yn Memphis, Tennessee, lle cawsom ni'n electroneg awyrennol. Wedi hynny, cawsom ein symud i Orsaf Awyr Corps yr Unol Daleithiau yn El Toro, oddi wrth Santa Anna, California. Roeddwn i eisiau hedfan.

C: Felly dywedwch chi eich bod yn awyrenydd fyddin? Mae hedfan yn sicr yn beth anhygoel! Rhaid i bobl sy'n gwneud gwaith o'r fath fod yn ddisglair a chyfrifol iawn. Beth wnaethoch chi hedfan ar yr adeg honno a sut fyddech chi'n nodweddu ar yr adeg honno? Beth ar y pryd y bu'n rhaid i'r aviator ddelio â hi?

Ddim yn fuan ar ôl i ni gael eu symud, gofynnodd ein swyddog gorchymyn i mi a oeddwn am fod yn beilot milwrol! Dywedodd: Mae gennych IQ ac addysg dda, felly dylech ei wneud. A dywedais, "Wel, yn siŵr! Roedd fy nhad yn beilot, ac roedd hyn bob amser yn freuddwyd! " Llenwi'r holl bapurau i law a ffeiliodd gais am gwrs hyfforddi awyr ym Mhensacola (Florida) a chafodd fy nghyfarfod! Yr oeddwn yn olaf ar fy ffordd i ddod yn beilot fel fy nhad.

Holloman AFB F-4 Phantom II

Holloman AFB F-4 Phantom II

Ar ôl dwy flynedd o hyfforddiant peilot, pan ddechreuais hyfforddiant ar awyrennau jet, fe wnaeth y milwyr ein cymryd allan o'r rhaglen a'u neilltuo i hyfforddiant hofrennydd. Doeddwn i ddim eisiau bod yn beilot hofrennydd. Roeddwn i eisiau cael adenydd cadarn. Ar fy nghais fy hun, caniatais imi symud yn ôl i sefyllfa gorfforol corfforaidd fel trydanydd yn El Toro.

Pan oeddwn yn yr hyfforddiant peilot, yr awyren gyflymaf yr oeddwn i'n gallu ei yrru oedd F-4 Phantom. Gallai hedfan yn gyflymach na Mach 2. (2x yn gyflymach na chyflymder sain.) Yn 1965 dyma'r awyren gyflymaf yn yr awyr!

Fe wnes i hedfan yng Nghlwb Aviation El Toro, lle cawsais y drwydded beilot (FAA) ar gyfer peiriannau lluosog a hyfforddwr peilot.

C: Yn 1966, fe adawoch y Marines UDA. Beth wnaeth eich arwain at y penderfyniad hwnnw? Oeddech chi'n gwybod beth fydd eich camau nesaf?

Ar ôl i mi gwblhau fy ngyletswydd milwrol, derbyniais fy rhyddhau anrhydeddus a symudais i Houston, Texas, lle mae fy mrawd Dr Gweithiodd AR Johnston ar gyfer NASA fel peiriannydd dylunydd ar gyfer SESL (Labordy Efelychu Amgylcheddol Gofod). SESL sydd â'r siambr wactod fwyaf yn y byd.

C: Rydych chi'n gweithio i Awyrennau Grumman. A allwn ni ddychmygu'r cwmni yr oeddech yn gweithio? Beth oedd ei swydd a pha rôl roedd hi'n ei chwarae yn erbyn NASA?

Dywedodd fy mhrawd AR i mi fynd i NASA / MSC (Man Spacecraft Centre, a enwyd yn ddiweddarach yn Ganolfan Gofod Johnson), lle bu llawer o gwmnïau hedfan a astroniaethau i weithio ar gyfer rhaglen Apollo. Ysgrifennais gais i'r pum cwmni mwyaf a rhoddais gynnig i mi. Dewisais weithio i Grumman Aerospace Corporation. Daeth yn y pedwar cyntaf astronawdau sifil - ymgynghorwyr ar gyfer peilotiaid! Golygai hyn ein bod wedi profi'r Modiwl Lunar yn y siambr gwactod SESL ac yna'n cynorthwyo gyda hyfforddi astronauts NASA go iawn pan ddysgon nhw i reoli LM.

C: Sut ydych chi'n dod yn ymgynghorydd peilot saronaidd sifil a beth oedd eich swydd chi?

Mae'r llywodraeth ar y pryd yn chwilio am y byddai unrhyw un bron yn barod i weithio ar gyfer unrhyw gwmni sy'n gweithio yn y rhaglen ofod, oherwydd eu bod yn gwybod bod unwaith y bydd y rhaglen Apollo ddod i ben, unwaith glanio ar y lleuad, bydd pawb yn ddi-waith - bydd y prosiect yn cael ei gwblhau.

Bu'n freuddwyd ers plentyndod pan wyliais Flash Gordon a Buck Rogers. Roeddwn i'n gwybod un diwrnod y byddwn i'n dod yn astronau !!!

Felly, pan ofynnais am waith yn Awyrennau Grumman, roedd gen i union brofiad yr oedd ei angen arnynt. Roeddwn i'n beilot ac yn arbenigwr mewn electroneg. Mae'n debyg y dywedasoch, "Ar y funud iawn yn y lle iawn" !!!

Fy ngwaith oedd fy mod i'n gweithio wyneb yn wyneb â astronauts NASA yn y Modiwl Lunar (LM).

C: Rydych chi'n iawn ei bod yn ffodus i wneud hynny. Rydych wedi bod yn gweithio ar Lunar Lander LTA-8 - beth allwch chi ei ddychmygu o dan? Oes yna unrhyw luniau? Fel arall, beth alla i ei gymharu?

Ble mae'r LTA-8 yn y Modiwl Lunar llawn-llawn cyntaf. Byddai'n gallu tir ar y lleuad pe na bai arnom ei angen ar gyfer yr holl systemau yn y siambr gwactod i wirio y gallai wneud ei waith. Wrth gwrs, roedd hefyd yn gweithio fel efelychydd ar gyfer astronawdau a ddewiswyd ar gyfer hedfan i'r lleuad. Ar hyn o bryd, LTA-8 yw'r Amgueddfa Smithsonian yn Washington DC

C: Felly roedd yn rhan o raglen Apollo. A yw hynny'n golygu eich bod yn bodloni astronawdau'r dyfodol? Allwch chi ddweud pwy oedden nhw? A pha mor aml ydych chi wedi cwrdd?

Fy hoff astronau oedd Jim Irwin. Treuliasom at ei gilydd fwy na 1000 awr yn LM pan wnaethon ni brofi mewn siambr gwactod. Daeth John Swigert a minnau ffrindiau da iawn. Yn ddiweddarach, fe wnaeth ein helpu gyda'n profion LTA-8.

Yn ddiweddarach, cefais y fraint gweithio gyda phobl fel Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Fred Asiaidd, Jim Lovel, Ken Mattingly, Harrison Schmitt, Charlie Dug ac yn wir pawb a hedfanodd i'r lleuad. Dwi'n cofio bod yna fwy na 286 o wahanol switshis, gosodiadau a thorwyr cylched yn LM. Heddiw, fe'i gwelir bron yn anhygoel fy mod yn gwybod am bob un ohonynt, yr hyn y maent yn ei wasanaethu a sut maen nhw'n gweithio.

Yn anffodus, bu mwyafrif o astronawdau Apollo wedi marw ers hynny. (Gadawodd Edgar Mitchell 2016.) Y tro diwethaf, pan wnaethom ni gyd gyfarfod, dathlwyd 10. pen-blwydd i lanio ar y lleuad. Yr unig beth yr wyf wedi'i weld yn y blynyddoedd diwethaf 5 oedd Buzz Aldrin a Dr. Harrison Schmidt.

C: Mae hynny'n wych! Mewn rhyw sgwrs arall, gwelais fod gennych ymroddiad personol gan rai ohonynt. A yw hynny felly?

Ie, mae'n. Mae gen i lythyrau o argymhelliad gan Neil Armstrong, Jack Swigert a Jim Irwin i fod yn un o'r gofodwyr NASA yn lle un yn unig o gofodwr sifil - ymgynghorydd ar gyfer y cynlluniau peilot Grumman. Yna, yn ystod y tendr 70. blynyddoedd.

Yr unig reswm pam na wnaethon nhw ddewis fi ar y pryd oedd oherwydd bod y llywodraeth yn ymyrryd yn y tendrwyr. Roeddent yn mynnu eu bod yn wyddonwyr PhD, nid yn unig "Jet Jocks," fel y dywedwyd wrthynt.

C: Sut ydych chi'n cofio'r cyfnod hwn? Mae'n rhaid bod wedi bod yn rhyfedd iawn i fod yn rhan o rywbeth mor rhyfeddol. A oes unrhyw ddiddordeb o'r amser y byddai'n werth ei gofio?

Yr hyn yr wyf yn cofio fwyaf oedd ein bod i gyd yn awyddus i gwrdd y nod a roddodd yr Arlywydd Kennedy (JFK) - i gyrraedd y lleuad a dychwelyd adref yn ddiogel i'r Ddaear cyn diwedd y ddegawd. Rydym yn gweithio 12 i 14 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos pan oedd angen. Mae'r llywodraeth wedi archebu o leiaf un gwyliau mewn pythefnos, oherwydd bu farw un technegydd yn Grumman am ddiffyg gorffwys - roedd yn gweithio.

C: Cefais gyfweliad gydag un o garregau Mercury - Gordon Cooper, a grybwyllodd, pan oedd yn hedfan, wedi gweld gwrthrychau anhysbys sawl gwaith - y goleuadau a oedd yn gwylio ei long. A gawsoch chi'r cyfle i gwrdd ag ef yn bersonol?

Na, ni chefais gyfle i siarad â Gordon. Mewn gwirionedd, nid oedd cyfle i siarad ag unrhyw un o'r astronawdau ar ôl iddynt ddychwelyd o'r lleuad. Teithiodd o gwmpas y byd a dywedasant wrth eu stori. Yn ddiweddar, sylweddolais fod rhai o astronawdau Apollo yn dod i'r cyhoedd gyda'u storïau am y posibilrwydd y gallent fod wedi gweld UFOs yn ystod eu teithiau hedfan. Dim ond y llynedd daeth Buzz Aldrin â'i stori am weld y llong ysgafn neu anhysbys a ddilynodd eu Apollo 11 yr holl ffordd i'r lleuad. Soniodd Gordon Cooper hyn, ac roedd Edgar Mitchell yn gwbl agored i'r cyhoedd yn fuan cyn ei farwolaeth.

C: Cofiwch fod cyngerdd Mercury (person sengl) a Gemini (criw dau ddyn) wedi rhagweld y prosiect Apollo. Ydych chi wedi cael cyfle i gwrdd â pheilot arall o'r rhaglenni hyn a chael hwyl gyda'u profiadau a'u profiadau?

Dim ond gyda Jack Swiger a Jim Irwin. Roedd yn rhaid i ni oll lofnodi datganiad cyfrinachedd cyn i ni gael ein hawdurdodi cyfrinach fawr (Clerance Top Secret). Yn anffodus, mae'r rhan fwyaf o bobl a oedd yn bresennol yn y rhai a allai ddweud unrhyw beth am eu profiadau arbennig eisoes wedi marw. Cymerodd eu cyfrinachau gyda nhw eu hunain.

C: Gadewch inni ddychwelyd i'ch gwaith fel ymgynghorydd peilot saronaidd sifil a phrosiect Apollo y bu eich gwaith yn perthyn iddo. Roedd am gofio bod y prosiect Apollo wedi cychwyn yn enwog. Ar ddechrau mis Ionawr, yn anffodus, bu 1967 yn lladd astronawdau yn y genhadaeth Apollo 1. Wyddoch chi nhw? Os felly, a allwch chi ddweud wrthym rywbeth amdanynt?

Do, cwrddais â hwy yn ystod hyfforddiant astronau Grumman. Maent yn marchogaeth y tu ôl i'n tîm tîm 4. Fel y dywedais o'r blaen, cafodd yr holl astronawdau eu pwysau i gyflawni eu cenhadaeth, ond pan oedd ganddynt amser i ymlacio ac ymlacio, roedd yn hwyl fawr.

Enghraifft dda allai fod pan yn un o'r hyfforddiadau cyntaf yr oeddwn yn eu mynychu gyda astronauts NASA yn y dyfodol. Anfonodd un o'r gwerthwyr un o'i wyddonwyr mwyaf profiadol i addysgu'r dosbarth (astronawdau'r dyfodol). Ar ôl daeth tua 30 munud i gofodwr dosbarth Deke Slayton (cyfarwyddwr y corfflu gofodwr) a dorrodd yr hyfforddwr. Gofynnodd iddo adael yr ystafell. Yna, buom ni i gyd yn trafod a oeddem yn teimlo y byddai'r athrawes yn gallu addysgu'r hyn yr oedd ei angen arnom. Gwahoddwyd yr hyfforddwr yn ôl a dywedwyd wrthym fod y wers hon drosodd ac y dylai ei gwmni anfon rhywun sy'n gwybod sut i ddysgu a pheidio â meddwl. Ers hynny, mae pob hyfforddwr a ddaeth i ddysgu i ni ei bwnc, dechreuodd ei ddarlith drwy ddweud, "Os ar unrhyw adeg yn ystod fy nghyflwyniad, byddwch yn cael y teimlad fy mod yn dysgu rhywbeth nad oes angen i chi hedfan gofod, rhowch wybod i ni a byddwn yn rhoi i rywun arall , a fydd yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. "WOW! Wedi'r cyfan, roedd angen i ni ddeall sut roedd popeth yn cydweithio, oherwydd ei fod yn dibynnu ar ein bywydau. Dyma'r arfer o hyd rhwng hyfforddwyr hedfan a pheilotiaid (myfyrwyr.

C: Soniais yr achos oherwydd hyd yn oed os oes adroddiad digwyddiad swyddogol, mae yna bobl sy'n dal amheuon ynghylch yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd. A glywsoch chi unrhyw beth amdano?

Yn bersonol, rwy'n falch nad oes gennyf brofiad uniongyrchol gyda Fire in Apollo 1. Gwn y dychwelwyd y cyfan atom am o leiaf flwyddyn yn ôl i gyflawni'r cynllun a roddodd yr Arlywydd Kennedy (JFK) atom. Ond rydym wedi dysgu llawer o'r drychineb. Mae wedi ein helpu i wneud hi'n llawer mwy diogel. (Nid wyf yn sôn am drychineb y gwennol, lle mae gennyf rywfaint o wybodaeth ...)

C: Mae gen i gannoedd o gwestiynau eraill yr hoffwn ofyn ichi. Byddaf yn falch iawn o barhau â'n sgwrs a chanolbwyntio mwy ar eich gwaith yn ystod prosiect Apollo ac yn enwedig yr hyn a ddigwyddodd ar ôl hynny. A oes unrhyw beth yr hoffech ei sôn amdano ar y diwedd? Efallai rhywfaint o bwnc a fyddai'n werth sôn amdano?

Hoffwn ofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth uniongyrchol am unrhyw beth am raglenni gofod mewn unrhyw wlad, i sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd a dywedodd wrth ei stori cyn iddo fod yn rhy hwyr. Pan fyddwch chi'n marw, bydd eich gwybodaeth yn marw gyda chi. Gwnewch hi nawr!

Rydym ar ddechrau rhywbeth y gellir ei alw Datgeliad Meddal (datguddiad golau), a dyma ddechrau'r gwirionedd am yr hyn a welwyd yn y bydysawd - ar y Lleuad ac ar Mars - sydd wedi dod i'r amlwg. Nawr yw'r amser cywir: "Bydd y gwir yn eich gosod am ddim!".

Sueneé: Diolch, Ken, am eich amser. Rwy'n edrych ymlaen at y sgwrs nesaf gyda chi. :)

Ydych chi wedi cael eich cyfweld gan Ken Johnston?

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Cyfweliad Unigryw: Chwythwr chwiban NAS John Ken Johnston

Mwy o rannau o'r gyfres

Sylwadau 2 ar "Cyfweliad Unigryw: cnewyllwr chwiban NASA Ken Johnston (1."

Ad a Ateb