A oes marwolaeth? Yn ôl un theori, na

7220x 08. 11. 2019 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Mae ofn marwolaeth ar lawer o bobl. Rhaid inni fyw gyda'n meddyliau am farwolaeth ar hyd ein hoes. Naill ai rydyn ni'n ei dderbyn a'i dderbyn, neu bydd yn ein dychryn ar hyd ein hoes. Ar ben hynny, nid yw llawer o bobl yn ymwybodol o farwolaeth ac yn teimlo y byddant yn byw yma am byth. Wedi'u hamgylchynu gan arian ac eiddo, maen nhw'n mynd ar drywydd rhithiau ac yn gwastraffu amser, sy'n werthfawr iawn. Ond mae marwolaeth yn dal i fod yno, mae'n rhan o'r daith hir. Felly mae angen i ni ddehongli'r cwestiwn, a oes unrhyw farwolaeth yr hyn rydyn ni'n ei ganfod?

Rydym yn credu mewn marwolaeth oherwydd dywedwyd wrthym y byddem yn marw. Rydyn ni'n ei gysylltu â'r corff oherwydd rydyn ni'n gwybod bod ein cyrff yn marw. Ond mae'r theori newydd yn awgrymu nad marwolaeth yw'r digwyddiad eithaf, fel rydyn ni'n meddwl. Mae yna lawer o ddamcaniaethau a barnau tebyg, ond mae'r ddamcaniaeth hon yn mynd yn llawer dyfnach.

Anfeidredd bydysawdau

Un agwedd adnabyddus ar ffiseg cwantwm yw na ellir rhagweld rhai pethau. Yn lle, mae arsylwadau, pob un â thebygolrwydd gwahanol. Mae un esboniad o'r dehongliad prif ffrwd o "lawer o fydoedd" yn nodi bod pob un o'r arsylwadau hyn yn cyfateb i fydysawd gwahanol (amlochrog).

Mae Multiverse yn theori bod yna lawer o fydysawdau. Mae'n derm a ddefnyddir mewn gwyddoniaeth. Mae'r aml-fydysawd yn ymddangos amlaf o ganlyniad i ddamcaniaethau cosmolegol neu yn un o'r dehongliadau o theori cwantwm.

Mae athroniaeth biocentrig neu biocentrism yn theori sy'n mireinio'r syniadau hyn. Rydym yn sôn am yr egwyddor athronyddol o feddwl, sy'n honni nad yw natur yma i wasanaethu pobl, ond i'r gwrthwyneb.

Mae yna nifer anfeidrol o fydysawdau, ac mae popeth sy'n digwydd yn digwydd yn un ohonyn nhw.

Enaid anfarwol mewn sawl bydysawd

Yn y senarios hyn, nid yw marwolaeth yng ngwir ystyr y gair yn bodoli. Mae pob bydysawd yn bodoli ar yr un pryd, ni waeth beth sy'n digwydd yn unrhyw un ohonynt. Er bod ein cyrff i fod i farw, dim ond ugain wat o egni yn ein hymennydd yw'r teimlad byw o bwy ydyn ni.

Ond ni fydd yr egni hwn yn diflannu ar ôl marwolaeth. Yn ôl gwyddoniaeth, nid yw egni byth yn marw. Ni ellir ei greu na'i ddinistrio. Ond a yw'r egni hwn yn pasio o un byd i'r llall? Yn y cylchgrawn Gwyddoniaeth Mae ymchwil wedi dod i'r amlwg yn ddiweddar y gall gwyddonwyr newid digwyddiad sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Yn eu harbrawf, roedd y gronynnau'n agored i holltwr trawst.

Yn ddiweddarach, gallai'r gwyddonydd sbarduno'r switsh maniffold ail neu gyntaf. Roedd hyn er mwyn dangos ei fod, fel y penderfynodd y gwyddonydd, wedi penderfynu sut roedd y gronyn wedi ymddwyn yn y gorffennol. Ni waeth sut rydych chi'n gwneud dewis, chi fydd yn profi'r canlyniadau. Mae'r rhyng-gysylltiad rhwng y gwahanol ddigwyddiadau a'r bydysawdau hyn yn mynd y tu hwnt i'n syniadau arferol o le ac amser.

Meddyliwch am ugain wat o egni fel dim ond taflunio hologram ar y sgrin. Nid oes ots a ydych chi'n diffodd neu ar y trawst cyntaf neu'r ail, mae'n dal i fod yr un modd sy'n gyfrifol am daflunio.

Nid yw gofod ac amser yn wrthrychau materol. Dim ond chwifio'ch llaw yn y gofod awyr. Pe gallech chi amgyffred popeth, yna beth fyddai ar ôl? Dim byd. Mae'r un peth yn wir am amser. Ond ni fyddwch yn gafael nac yn gweld unrhyw beth, yn union fel na fyddwch yn edrych y tu mewn i'r benglog sy'n amgylchynu'r ymennydd. Y cyfan yr ydych chi'n ei brofi ar hyn o bryd yw dim ond fortecs o wybodaeth sy'n ymddangos yn eich meddwl. Offer i roi popeth at ei gilydd yn unig yw gofod ac amser.

Nid yw marwolaeth yn bodoli mewn gwirionedd

Mewn gwirionedd, nid yw marwolaeth yn bodoli mewn byd bythol heb fylchau. Dim ond rhith parhaus yw'r gwahaniaeth rhwng y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Ond mae anfarwoldeb yn bodoli. Ond nid anfarwoldeb a fydd yn gwneud inni fyw mewn bodolaeth dragwyddol heb ddiwedd. Mae anfarwoldeb yn mynd allan o amser yn gyfan gwbl.

Profodd Christine un o'r straeon hyn. Ar y ffordd o'r briodas gyda'r dyn roedd hi'n ei garu i'r tŷ delfrydol y gwnaethon nhw ei brynu, digwyddodd damwain drasig. Daeth y car yn un na ellir ei reoli ar rew llithrig. Roedd y canlyniadau yn ofnadwy. Cafodd ei gŵr ffres Ed ei daflu allan o'r car, daeth i ben ag iau wedi'i rwygo a gwaedu enfawr.

A oedd Christine wedi marw ac yn fyw ar yr un pryd? O ganlyniad, dywedodd Ed ar ôl peth amser nad oedd ein bywyd mor gyfaddawdu â'n canfyddiad. Prynodd Ed glustdlysau diemwnt hardd i'w wraig farw. Mae'n credu pan fydd yn cwrdd â'i wraig weithiau ac yn rhywle, y bydd yn edrych yn hyfryd ynddynt.

P'un a yw'n newid switsh ar gyfer arbrawf gwyddoniaeth neu olwyn bywyd, y canlyniad fydd ugain wat o egni ... bob amser. Mewn rhai achosion mae'r car yn mynd oddi ar y ffordd ac yn torri i lawr, mewn eraill mae'n aros ar y ffordd ac mae'r person yn cyrraedd y gyrchfan. Rydym yn bodoli ar draws amser ac ar draws bydysawdau. Yr hyn yr ydych yn ei wneud nawr yw gwneud yn rhywle arall, ac mae gan eich tynged lawer o ddibenion posibl sy'n digwydd ar yr un pryd.

fideo

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Zdenka Blechová: Nid yw bywydau nac amser yn y gorffennol yn bodoli

Amser ddim yn bodoli, ac eto mae ein holl ddysgeidiaeth yn digwydd yn amser. Bydd awdur y llyfr hwn yn egluro sut mae enaid pawb ohonoch chi bywydau yn y gorffennol mae'n treiddio i fywydau'r dyfodol, sut mae'r cydgysylltiad hwn o fywyd yn amlygu ei hun yn eich bodolaeth bresennol.

Zdenka Blechová: Nid yw bywydau nac amser yn y gorffennol yn bodoli

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb