Mae Ewrop yn croesi twneli anferth o dan y ddaear

13026x 18. 03. 2018 Darllenydd 1

Mae yna ddaear di-dor, hynod o hen twneli a siambrau sy'n ymestyn ar draws cyfandir Ewrop. Mae'r rhain yn enfawr (12 mil o flynyddoedd oed) twneli o dan y ddaear yn gynnyrch ddynoliaeth hynafol a oedd yn fwy datblygedig ac addysgedig well na gwyddonwyr heddiw yn fodlon ei derbyn. A yw'r twneli hyn yn brawf pennaf o ddiwylliant coll sy'n byw yn Ewrop yn yr hen amser?

Yn fwy na 12 miloedd o flynyddoedd yn ôl, dechreuodd Ewropeaid hynafol adeiladu twneli anferth o dan y ddaear ar draws y cyfandir. Nid oes neb yn gwybod pam a sut y cafodd y twneli hyn eu hadeiladu ond mae'n un o'r gwrthrychau mwyaf anhygoel y mae pobl wedi'u hadeiladu dros filoedd o flynyddoedd. Mae archeolegwyr wedi darganfod yn yr Almaen heddiw filoedd o fetrau o dwneli tanddaearol sy'n dyddio'n ôl i Oes y Cerrig. Mae'r twneli hyn wedi lledaenu ledled Ewrop. Maent yn arwain o'r Alban i Dwrci, felly mae gwyddonwyr yn gadael dryswch am eu swyddogaeth wreiddiol. Beth oedd pwrpas y twneli dirgel hyn? A oeddent yn cael eu defnyddio fel beddrodau? A oes siambrau enfawr sydd wedi'u defnyddio ar gyfer defodau crefyddol? Neu a oedd y twneli hyn yn lloches i ddarparu amddiffyniad yn erbyn yr ymosodwyr? A yw'n bosibl bod miloedd o flynyddoedd yn ôl, creodd 12 y twneli hyn fel amddiffyniad rhag trychineb byd-eang?

Yn y llyfr "Giatiau dirgel dirgel i'r hen fyd"(Enw Almaeneg: Tore zur Unterwelt) yn ysgrifennu bod archeolegwyr wedi darganfod miloedd o dwneli tanddaearol sy'n dyddio'n ôl i Oes y Cerrig yn yr Almaen heddiw. Cyfeirir at y twneli enfawr hyn yn aml fel hen draffyrdd.

Yn ddiddorol, mae llawer o'r twneli mawr hyn yn dal i fodoli ledled Ewrop ac mae ymchwilwyr nawr yn dod o hyd iddynt a'u darganfod. Dr. Dywed Kusch: "Roedd miloedd o dwneli ledled Ewrop - o'r gogledd i'r Alban i'r Môr Canoldir. Mae siambrau gwasgaredig sy'n fwy mewn rhai mannau ac yn gwasanaethu naill ai i orffwys (efallai fel ystafell fyw) neu fel siambrau storio. Ni chânt eu creu ar wahân, ond roeddent yn ffurfio rhwydwaith helaeth o dan y ddaear. "

Yn ei lyfr Yr Athro Dr. Mae Heinrich Kush a'i wraig Ingrid yn dadansoddi'r rhwydwaith cymhleth o dwneli yn rhanbarth Styria o Awstria, ac mae ei ystyr yn gyfrinach ddwfn. Hyd yn hyn, nid oes unrhyw esboniadau twnnel i fodloni'r ymchwilwyr. Fodd bynnag, mae profion radio-carbon yn cael eu cynnal ar ddeunydd organig a geir mewn twneli. Mae oedran deunydd organig yn dyddio'n ôl miloedd o flynyddoedd.

Mae llawer o siambrau wedi'u cysylltu â lleoedd diddorol neu hen aneddiadau. Mae mynedfeydd twnnel wedi'u lleoli ger hen dai fferm, ger eglwysi a mynwentydd hynafol neu yng nghanol coedwigoedd. Adeiladwyd y twneli hyn gan bobl a oedd yn gwybod yn union beth oedden nhw'n ei wneud. Roedd adeiladwyr y twnnel yn barod i greu twneli fel bod y traffyrdd tanddaearol hynod wedi goroesi ers degau o filoedd o flynyddoedd. Mewn gwirionedd, roedd yr hen adeiladwyr yn defnyddio dull adeiladu zigzag a oedd yn caniatáu i'r twneli wrthsefyll pwysau eithafol y gorlif.

Mae twneli tebyg, megis y rhai a geir yn Awstria a'r Almaen, wedi'u darganfod ledled Ewrop. Mae llwybrau twneli tanddaearol yn bodoli yn Sbaen, Hwngari, Twrci, Lloegr, a hyd yn oed yn Bosnia. Fodd bynnag, nid oes neb wedi gallu egluro sut a pham y cafodd y twneli hynafol hyn eu hadeiladu.

Mae rhai arbenigwyr o'r farn bod rhwydwaith helaeth o dwneli yn ffordd y mae gwareiddiad hynafol yn ceisio amddiffyn ei hun rhag peryglon y byd tu allan. Mae llawer o wyddonwyr hefyd yn credu bod y twneli yn cael eu defnyddio fel rhyw fath o gysylltydd a oedd yn caniatáu i bobl symud o gwmpas y cyfandir yn ystod rhyfel neu epidemig. Ond mae rhai ymchwilwyr sy'n credu mai dim ond darganfyddiad bychan yw'r rhwydwaith twnnel yn Ewrop a fydd yn y pen draw yn arwain at y byd tanddaearol helaeth yn dal i ddisgwyl darganfod.

Fodd bynnag, mae'n bwysig deall bod pobl wedi creu'r twneli cymhleth hynod ddeg mil o flynyddoedd yn ôl. Tra bod archeolegwyr traddodiadol yn credu bod gwareiddiadau hynafol oedd darganfyddiadau cyntefig iawn, anhygoel megis Göbekli Tepe, Pyramidiau Giza ac adeiladu Côr y Cewri yn dangos bod ein hynafiaid meddu technegau uwch ben, technolegau ac adnoddau yn y pen draw alluogi i adeiladu rhai o'r adeiladau pwysicaf o gwmpas y byd .

Mae darganfod rwydwaith helaeth o dwneli o dan y ddaear yn dangos yn glir nad yw dyn hynafol yn gwario miloedd o flynyddoedd yn ôl fy nyddiau hela anifeiliaid a chasglu ffrwythau, ond ymroi ei hun i rannau adeiladu, a oedd angen adnoddau a phrosiectau deallusol enfawr. Mae'r rhain yn twneli yn cael eu nid yn unig yn Ewrop, mewn gwirionedd, mae llawer o ddiwylliannau hynafol o gwmpas y byd, sy'n dangos bodolaeth twneli tebyg i'r isfyd.

Yn ôl o Indiaid O'r lwyth Macwsi Amazonaidd yn cysylltu rhwydwaith helaeth o dwneli i'n byd gyda mannau dirgel sy'n gorwedd yn ddwfn o dan yr wyneb. Mae'r Indiaid Macuxi yn gartrefi yn yr Amazon mewn gwledydd fel Brasil, Guyana a Venezuela. Yn ôl eu chwedlau, plant yr Haul, crewyr tân a chlefyd ac amddiffynwr y "Daear fewnol". Mae eu chwedlau llafar yn siarad am ddod i'r Ddaear. Yn ôl chwedl hynafol, daeth yr Indiaid Macuxi i mewn i'r ogof yn y gorffennol a theithiodd 13 i 15 ddyddiau nes iddynt gyrraedd y Ddaear. Yna, ar ochr arall y byd, mae cewyni yn y Ddaear Mewnol, creaduriaid sy'n ymwneud â 3 i 4 metr.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb