Ether - y hanfod pur a'r bumed elfen cosmig

110559x 13. 07. 2018 Darllenydd 1

Yn yr hynafiaeth a'r Canol Oesoedd roeddent yn credu hynny Mae ether yn elfen ddirgel, sy'n llenwi'r bydysawd dros faes y ddaear. Defnyddiwyd y cysyniad o'r elfen ddirgel hon i ddisgrifio nifer o ffenomenau naturiol fel ysgafn a'i lledaeniad, neu ddifrifoldeb.

Ether - un o elfennau sylfaenol y bydysawd

Yn y gorffennol, credid ei bod hi ether fel un o elfennau sylfaenol y bydysawd. Ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn dadlau bod y gwyddonwyr ether treiddio gofod, gan alluogi symudiad goleuni mewn gwactod. Fodd bynnag, mae arbrofion wedi hynny wedi methu i brofi hyn.

Mewn mytholeg Groeg hynafol dywedwyd mai ether yw'r hanfod pur a lenwodd y gofod, lle'r oedd y duwiau yn byw ac yn anadlu, fel yr awyr y mae'r marwolaethau yn anadlu.

Plato

Mae Plato yn sôn am yr ether yn ei waith. Yn Timaios, lle mae Plato yn sôn am fodolaeth Atlantis, mae'r athronydd Groeg yn ysgrifennu o'r awyr, gan esbonio bod "yr elfen fwyaf tryloyw yn cael ei alw'n ether (ethereal)." Ymddengys y term hwn yn ffiseg Aristotelaidd a'r ddamcaniaeth electromagnetig ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Aristotle

Am Roedd Aristotle (384 322-CC) cydran ether o sy'n cael ei ffurfio gan yr hyn a elwir supralunar byd tra bod y byd sffêr sublunary yn cynnwys pedwar aelod hysbys: tir, dŵr, aer a thân. Mewn cyferbyniad, roedd Ether yn elfen finach ac ysgafnach, yn fwy perffaith na'r pedwar arall. Dylai ei gynnig naturiol fod yn gylchlythyr, tra bod symudiad naturiol y pedwar sy'n weddill yn syml (mae ffiseg Aristotle yn ansoddol, nid meintiol).

Aristoteles (© CC BY-SA 2.5)

India

Cyfeirir at yr elfen hefyd yn athroniaeth Hindŵaidd hynafol. Yn India, enwir yr ether akasha. Yn Sankhya cosmoleg yn siarad am Pancha maha bhūta (pum prif elfen), pob wyth gwaith meinach na'r blaenorol un: Gwlad (Bhumi), dŵr (UAP), tân (agni), aer (Vayu), ether (ākāśa). Samkhya neu Sankhya yn un o chwe ysgol o astických Hindwaidd, a oedd yn bennaf yn cynrychioli ysgolion Hindwaidd o Yoga.

Nikola Tesla

Soniodd hefyd am yr ether Nikola Tesla, un o'r meddylwyr mwyaf a fu erioed yn byw ar y Ddaear: "Daw'r holl elfennau o sylwedd sylfaenol, ether luminous."

Roedd yn eang yn Tsieina ac yn India, lle'r oedd Bwdhaeth a Hindŵaeth yn sylfaen.

Canol Oesoedd

Yn ystod yr Oesoedd Canol daeth y pumed elfen o'r enw ether, neu'n rhy Quinta Essentia, dim ond oherwydd ei fod yn y bumed elfen deunydd a ddisgrifir gan Aristotle. Dyma'r term quintessence, a ddefnyddir mewn cosmoleg gyfoes i ddynodi ynni tywyll.

Isaac Newton

Roedd cysylltiad agos rhwng Ether â disgyrchiant. Cyhoeddodd Isaac Newton yr ymadrodd hwn yn un o'i theorïau disgyrchiant cyntaf (Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica - Principia), lle y disgrifiodd yn y gyfraith ddamcaniaethol o ryngweithiadau dynamig holl ddisgrifiad y symudiad planedol. Yn "safbwyntiau Newton ar ether a disgyrchiant," rhoddodd Newton ymdrechion i fesur y math hwn o ryngweithio rhwng cyrff pell trwy gynnwys dylanwad ymlediad drwy'r cyfrwng dylanwadol, ac fe'i gelwir yn gyfrwng ether.

Yn ogystal, mae Newton yn disgrifio Ether fel cyfrwng sy'n "llifo" yn gyson i lawr i'r Ddaear ac yn cael ei amsugno'n rhannol a'i rhannu'n wasgaredig. Dylai'r cysylltiad â "chylchrediad" yr ether gyda'r grym disgyrchiant helpu i esbonio effeithiau disgyrchiant mewn modd anfecanyddol.

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Ether - y hanfod pur a'r bumed elfen cosmig"

Ad a Ateb