EnKi a NinTu: Creu Dyn

6481x 22. 01. 2018 Darllenydd 1

Mae trawsgrifiad electronig y stori o lenyddiaeth Sumeria yn cael ei adneuo ym Mhrifysgol Rhydychen. Ein nod yw gwneud mwy na gweithiau llenyddol 400 a ysgrifennwyd yn yr iaith Sumeria yn Mesopotamia hynafol yn ystod y trydydd mileniwm cynnar BC yn hwyr

Yn y dyddiau hynny, pan fydd y nefoedd ddaear greadigaeth, ac yn y nosweithiau hynny pan gawsant eu creu nef a daear, ac yn y blynyddoedd hynny, wedi cael eu tynged dynodedig pan cawsant eu geni duwiau Anuna, pan fydd y dduwies mynd i briodi pan y dduwies ei rannu cylchoedd nef a gwlad pan fydd y dduwies ... .. yn feichiog a rhoi genedigaeth, pan oedd y duwiau (?) ...... eu bwyd ...... uwch duwiau goruchwylio'r gwaith, tra bod y duwiau iau llafurio. Cogodd y duwiau'r camlesi a chasglodd y mwd yn Haral. Dechreuodd clai cloddio Duw gwyno am y bywyd hwn.

Testun Sumerian (darlun)

Ar y pryd, mae Duw ddoeth iawn, creawdwr holl dduwiau hynafol, yn gorwedd Enki ar ei wely ac nid oedd yn deffro o'i gwsg, oedd mewn trance dwfn, rhedeg dŵr, mewn lleoliad lle nad oes duw arall yn gwybod. Dywedodd y duwiau, wylo: "Ef yw achos ein lefain," Namma, mam primeval a roddodd enedigaeth i'r duwiau hyn a gasglwyd y dagrau y duwiau gyfer y rhai sy'n gorwedd cysgu, i ddeffro, a'i mab: "A oes mwy, ac ... nad ydych yn ddeffro? Mae'r duwiau, eich creaduriaid, mor wych ... Fy mab, deffro a mynd allan o'r gwely! Defnyddiwch eich sgiliau sy'n deillio o'ch doethineb a chreu lle ar gyfer y duwiau i duwiau gellid rhyddhau o'u llafur! "

Ar eiriau ei fam Namma, daeth Enki allan o'r gwely. Yn Hal-an-kug, ei ystafell ar gyfer myfyrdod, fe'i bawdiodd at ei glun. Yr wyf fi, yn ddoeth ac yn ddeallus, yn ofalus ... ... dylunydd ffurfiol o bopeth a adfywiodd dduwies geni (?). Ymestynnodd Enki ei law a'i droi atynt. Ac yna meddai Enki, y dylunydd ei hun, a dywedodd wrth ei fam, Namma: "Fe fydd yn rhaid i fy mam, creadur o'r fath godi. Cadwch ef i wisgo'r basgedi. Dylech ewineddu'r clai o frig Abzu; (Chi) dduwies geni, byddwch yn torri darn o glai ac yn ei gwneud yn fath o fod. Gadewch i Ninmah weithredu fel eich cynorthwy-ydd a Ninimma, Cu-zi -ana, Ninmada, Ninbarag, Ninmug, ... .. a Ninguna gwyliwch sut y cewch eich geni. Wedyn, mae fy mam yn penderfynu am ei ddynged, gadewch i Ninmah achub y gwaith o wisgo basgedi. "(Ar ben hynny, mae 6 yn linell wedi'i thorri)

Enki ...... dod â llawenydd i'w calonnau. Paratowyd wledd i'w fam Namma ac ar gyfer Ninmah. Roedd yr holl dduwies geni wych (?) ... ... yn bwyta coil iawn (?) A bara. Roedd An, Enlil, a'r Nudimmud nobel yn claddu plant sanctaidd. Canmolodd holl henuriaid y duwiau ef: "O Dduw o ddeall, pwy sydd mor ddoeth â chi, Enki, arglwydd wych, a all eich cyfuno â'ch gweithredoedd? Fel tad corfforol chi yw'r un sy'n penderfynu am fy nhynged, yn wir, rydych chi fy hun. "

Dechreuodd Enki a Ninmah gwrw, roedd eu calonnau mewn awyrgylch, ac yna dywedodd Ninmah i Enki:

"Gall y corff gwrywaidd fod yn dda neu'n ddrwg, ac os yw dynged yn ffafriol neu'n anffafriol, bydd yn dibynnu ar fy ewyllys."

Atebodd Enki Ninmah: "Byddaf yn gwrthbwyso pob dynged, da neu ddrwg, bydd yn digwydd yn fy mhenderfyniad." Cymerodd Ninmah dyrnaid o glai o ben Abzu (Abzu = Underground World.) yn y llaw a yn ei wneud ef yn berson cyntaf na allent blygu ei law estynedig. Edrychodd Enki ar y dyn na allent blygu ei law estynedig, a phenderfynu ar ei ddynged; bydd ef fel gwas brenhinol.

Y dyn arall y gwnaeth hi droi ei lygaid oddi wrth (?) goleuadau, oherwydd ei fod bob amser wedi cael llygaid ar agor (?). Edrychodd Enki arno pan droiodd o (?) Ysgafn ac a oedd ei lygaid yn agored ar agor (?), Felly penderfynodd dychryn y cerddor, ei brifathro ... yn brenin y brenin ..

Fel y trydydd, cynhyrchodd ddyn gyda'r ddau goes yn torri ac un gyda choes paralis. Edrychodd Enki arno gyda choesau wedi'u torri a thraed wedi eu paralio, a ... ... swydd a roddwyd iddynt ...... gwaith arian a ....... (Gwnaeth hi un o'r llall a aned fel idiot, ac edrychodd Enki arno a dywedodd, "I'r un a aned yn idiot, rwy'n gorchymyn ei ddynged ac yn ei benodi fel gwas brenin.

Fel pedwerydd, gwnaeth hi ddyn na allent ddal yr wrin. Edrychodd Enki ar yr un na allent ddal ei wrin, ac fe'i golchi ef yn y dŵr hud, a gyrrodd y demon ddigwydd allan o'i gorff.

Hi oedd y pumed i greu merch na allai ei dwyn. Edrychodd Enki ar y ferch na allent ddwyn a phenderfynu ar ei diddyniad: A wnewch chi (?) Darparu cartref y frenhines. (neu ... fel gwehydd a fydd yn perthyn i frenhines y cartref.)

Hi oedd y chweched dyn heb bimis neu heb fagina yn ei chorff. Edrychodd Enki arno a pharhaodd ei enw "Nibru eunuch (?)", A phenderfynu a oedd yn bwriadu sefyll gerbron y brenin ai peidio.

Tafodd Ninmah y clai crwst o'i law i'r llawr a'i thawelu. Dywedodd Big Enki, Ninmah: "Yr wyf wedi datgan tynged eich creaduriaid, a byddwch yn rhoi eu bara bob dydd iddynt. Nawr, byddaf yn creu rhywun i chi, a bydd ei ddynged yn debyg i dynged newydd-anedig. "

Creodd Enki greadur gyda'i ben ... yng nghanol ei geg, a dywedodd Ninmah, "Arllwyswch sberm i mewn i'r groth, a bydd y fenyw yn rhoi genedigaeth i'w chroth o'i ffetws."Roedd Ninmah yn sefyll ar y cyntaf-anedig ... a rhoddodd y fenyw genedigaeth ... ... yn ... .. (?), Roedd yn Umul: effeithiwyd ar ei ben yn hytrach na hi ... ei heintio, effeithiwyd ar ei lygaid, effeithiwyd ar ei wddf. Nid oedd yn gallu anadlu, mae ei asennau'n jammed, yr effeithiwyd ar ei ysgyfaint, a effeithiwyd ar ei galon, a effeithiwyd ar ei feichiau. Gyda'i ddwylo a'i ben hongian ni allai roi bara yn ei geg, cafodd ei asgwrn cefn a'i ben ei ddileu. Ni allai ei gagiau gwan a choesau treulio ei ddal. Fe wnaeth Enki ei wneud fel hyn.

Dywedodd Enki wrth Ninmah, "Ar gyfer eich anifeiliaid, rwyf wedi penderfynu ar y dynged ac wedi rhoi eu bara bob dydd iddynt. Nawr dylech wneud y dyfarniad a phenderfynu ar y dynged ar gyfer fy nghreadiad, rhowch ei fara bob dydd iddo.

"Edrychodd Ninmah ar Umul a'i droi ato. Cerddodd hi'n agosach at Umul a gofynnodd gwestiynau, ond ni allai siarad. Cynigiodd y bara iddo, ond ni allai ei gael. Nid oedd yn gallu gorwedd ar ......, ni allai ... Ni allai eistedd i lawr, ni allai eistedd i lawr, ni allai ... ... tŷ, ni allai bwyta bara. Atebodd Ninmah i Enkima, "Nid yw'r dyn a wnaethoch chi yn fyw nac yn farw, ni all ef hyd yn oed ddal ei hun (?)."

Enki Ninmah ateb: "Rwyf wedi penderfynu tynged ar gyfer y dyn cyntaf gyda dwylo gwan, rhoddais iddo bara. Penderfynais am dynged y dyn a droi yn ôl o olau, a roddodd iddo fara. Penderfynais ar dynged dyn gyda postiženýma, ochrnutýma traed, rhoddais fara ef. Penderfynais am dynged dyn na allent ddal yr wrin a rhoi bara iddo. Penderfynais am y dynged i fenyw na allent ddal a rhoi bara iddi. Penderfynais ar y tynged un a oedd naill pidyn nac fagina o'i gorff, rhoddais iddo bara. Fy chwaer ....... "(2 llinellau mwy yn cael eu rhwymo)

Ymatebodd Ninmah i Enki: (Darnau 9 o ddarnau)

(Ateb Ninmah yn parhau) "Chi (?) Mynediad .... Edrychwch, ni fyddwch yn byw yn y nefoedd nac ar y ddaear, felly peidiwch â mynd allan i edrych ar y wlad lle na fyddwch chi'n byw, ond lle mae fy nhŷ yn sefyll, ni ellir clywed eich geiriau. Ble rydych chi'n byw, ond lle mae fy ninas yn sefyll, rwyf yn dawel (?). Dinistrio fy nhref, dinistrio fy nhŷ, cafodd fy mhlentyn ei ddal. Rwy'n ffug sy'n gorfod gadael E-kur, ac ni allaf ddianc rhag eich dwylo eich hun. "

Atebodd Enki Ninmah: "Pwy allai newid y geiriau a adawodd eich ceg? Cymerodd Umul o'i glin .... Ninmah, efallai mai dyma'ch swydd ......, ... .. mae'n berffaith i mi. Pwy sy'n gallu gwrthwynebu (?). Y dyn a grëais ... ar ôl ichi ... gadewch iddo weddïo! Heddiw bydd fy mhisis yn cael ei ganmol, cadarnheir eich doethineb (?)! Gadewch Enkum a Ninkum ...... gyhoeddi eich gogoniant ... Fy chwaer, pŵer arwrol ... cân .... ffont (?) ....... Y duwiau a glywodd ... gadewch i Umul adeiladu (...) fy nhŷ ... "

Ni allai Ninmah gystadlu â'r Enki mawr. Tad Enki, mae'ch canmoliaeth yn melys!

Dyma rifyn cyntaf y snippet testun Sumerian. Mae'r rhifyn mwy manwl ac ail yn http://etcsl.orinst.ox.ac.uk.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb