Yr Aifft: Mae'r Old Journal yn datgelu adeiladu'r pyramid

1112774x 09. 09. 2016 Darllenydd 1

Un o'r papyrws mewn hen ddyddiadur yn dogfennu gwaith adeiladu'r Pyramid Mawr yn Giza

Mae dyddiadur sy'n cynnwys cofnodion manwl o adeiladu'r Pyramid Mawr yn Giza yn amlygu'r cyhoedd i'r Amgueddfa Aifft yn Cairo.

Y Pyramid Mawr yw'r mwyaf o dri pyramid a adeiladwyd yn Giza Aifft. Fe'i hystyriwyd yn un o ryfeddodau'r byd. Roedd yn olrhain 481 (146 metr) yn wreiddiol yn wreiddiol. Ar hyn o bryd mae'n mesur olrhain 455 (138 m).

Ysgrifennwyd y dyddiadur uchod gan hieroglyphics ar ddarnau o bapyrws. Yn ôl erthygl yn y Dwyrain Agos Archaeoleg Archeolegwyr PierraTalleta a Gregory Marouarda o 2014 yn awdur enw'r goruchwyliwr log Merer a arweiniodd gwmpas y dynion 200.

Arweiniodd Tallet a Marouard y tîm archeolegol o Ffrainc a'r Aifft. Ymddangosodd y log ym mhorthladd Vadi al-Jarfin ar y Môr Coch yn 2013. Mae'n hen am 4500 o flynyddoedd, gan ei gwneud hi'n ddogfen bapurws hynaf erioed wedi'i ddarganfod yn yr Aifft.

"Mae'r dyddiadur yn casglu cyfnod o sawl mis ar ffurf bwrdd lle mae pob colofn yn perthyn i bob dydd. Mae llawer o weithrediadau yn gysylltiedig ag adeiladu'r Pyramid Mawr yn Giza ac yn gweithio ar chwareli calchfaen ar lan arall Nile, "rwy'n ysgrifennu Tallet a Marouard.

Cofnododd Merer y protocolau yn 27. y flwyddyn o Pharaoh Chufu teyrnasiad. Dywed ei gofnodion fod y Pyramid Mawr cyn ei gwblhau. Roedd y gwaith yn ymwneud â'r cladin galchfaen allanol.

Cafodd y calchfaen a ddefnyddiwyd yn yr adeilad ei gloddio yn y tyredau ger Cairo heddiw ac fe'i cludwyd gan system long a sianel Nile i'r safle adeiladu. Bu un ffordd trwy gwch rhwng Tura a'r pyramidau yn para pedwar diwrnod mewn nodiadau.

Mae'r cylchgrawn hefyd yn dweud hynny yn 27. Goruchwyliwyd blwyddyn llywodraeth Chufu ar gyfer adeiladu'r Pyramid Mawr gan y Vizier Ankhaf, llysbrother Chufuov. (Roedd Vizier yn uwch swyddog yn yr hen Aifft a wasanaethodd Pharo).

Mae Papyrus hefyd yn nodi bod un o deitlau Ankhaf yn "gyfrifol am holl waith y brenin."

Er bod y cyfnodolyn yn dweud bod Ankhaf yn y swyddfa yn ystod 27. Blwyddyn teyrnasiad Pharo, mae llawer o wyddonwyr yn tybio bod gweledigaeth Hemiun yn cael ei oruchwylio gan lywodraeth gynnar Chufu am y gwaith ar y pyramidau.

Yn adroddiad y wasg, nid oedd cynrychiolwyr yr amgueddfa yn nodi pa mor hir fyddai'r cyfnodolyn ar gael i'r cyhoedd.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 11 ar "Yr Aifft: Mae'r Old Journal yn datgelu adeiladu'r pyramid"

 • Janaz yn dweud:

  Un sylw arall: y mwyaf addysgiadol fyddai cyhoeddi union destun y math hwnnw o ddyddiadur, yr hyn a grybwyllir yno mewn gwirionedd, fel y gall pobl wneud eu barn eu hunain o'r hyn y mae'n ei ddweud mewn gwirionedd. O'r hyn y buon nhw'n siarad amdano yn y ddogfen hon, mae rhywun yn teimlo fel pe bai nofel Merer i'w chael, nid ychydig o ddarnau o bapyrws.

 • Janaz yn dweud:

  Ar hyn o bryd rwy'n gwylio dogfen ar Viasat History The Secret of the Egyptian Pyramids, sy'n ymwneud yn llwyr â dyddiadur Merer a ffigyrau Eifftolegwyr (Lehner et al.), Sut yn union a phryd y cafodd ei adeiladu ac ati. Ar unwaith, ar wahân i'r cetris "a ddarganfuwyd" cyfleus yn y Pyramid Cheops, daeth dyn o Piltdown o hyd i mi, fel yr oedd wedi dod o hyd iddo'n gyfleus wrth chwilio am y ddolen goll (yn union fel nawr, pan mae llawer o amheuaeth ynghylch y dehongliad swyddogol o oedran a'r ffordd yr adeiladwyd y Pyramid Mawr) sut am ddegawdau y dehonglwyd ffuglen datblygiad dynol ar sail y canfyddiad, sut roedd “gwyddonwyr” yr oes yn adeiladu eu gyrfaoedd, yr hyn a ddisgrifiwyd amdano mewn gweithiau “gwyddonol”…. Mae peth o'r wybodaeth am hanes yn sicr yn wir, ond gan nad wyf yn gwybod beth, nid wyf yn ymddiried ynddynt mwyach.

  • Sueneé yn dweud:

   Yn ddiddorol, fe ddigwyddodd yr un peth i mi. :)

   Roedd y syniad yn syml: beth fyddai'n digwydd pe bai rhywun hyd yn oed heddiw yn sefyll i fod â mwy o dystiolaeth yn y casgliad nad yw'n bodoli. Gall bob amser Neco darganfyddwch beth sy'n gweithio fel y cetris Weiss unwaith.

   Nid wyf yn honni mai dyma'r achos, ond mewn egwyddor - fel y mae'r dystiolaeth yn cuddio - gall (ac, yn anffodus, Weiss ...) beth bynnag ei ​​ffugio.

   Dywedaf wrth y rhai sy'n dweud bod yr pyramid yn gweithio yn ystod cyfnodau Cheops. Maent ond yn cadw'r status quo. Maent yn ceisio ei ailadeiladu. Dyma hefyd yr hyn yr ydym yn ei wneud, er enghraifft, gyda phyramid stepiog yn Sakkaře. Yn yn briodol gallai dehongli testunau fod yn rhywun mewn ychydig filoedd o flynyddoedd i ddweud ein bod wedi ei hadeiladu FY. Mae rhywfaint o'r safbwynt.

   • Standa Standa yn dweud:

    Efallai y byddai'n dda pe baech yn ceisio disgrifio faint o waith adeiladu sy'n dal i gael ei gynnal a faint o waith adeiladu.

    Enghraifft: Edrychodd y Deml Sant Vitus ar 19. ganrif fel hyn:

    http://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2013/12/1877.jpg

    Wedi hynny, cwblhawyd y gwaith adeiladu. Ydych chi'n meddwl y gwahaniaeth rhwng ei ymddangosiad cyfoes a chyfoes trwy gynnal status quo, ailadeiladu neu adeiladu? A pham?

    • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

     Mewn synnwyr, mae'n ffug, yn derm well "camddehongli"

     Rwyf yn darllen yr hieroglyffau ar y papyrws, ac nid yw adeiladu'r Pyramid fel y cyfryw yn air ... na. Gelwir terminoleg yn ddogfen atgyweirio

    • Sueneé yn dweud:

     Nawr dydw i ddim yn siŵr a oedd GH neu RB na Yusef Awyan. Roedd y pyramid i weithio ar adeg Chufev. Fe wnaethant atgyweirio'r casin allanol. Pe baent yn newid / ailadeiladu rhai amgylchedd pyramid (hy rhywbeth sy'n debyg i deml Sant Vitus) yna does gen i ddim y wybodaeth. Gwyddom fod y llwyfan yn gweithio, ond ni chafodd y pyramid ei hadeiladu. Dim ond hi a gynhaliodd. Fodd bynnag, mae hefyd yn fater a oedd y gwaith cynnal a chadw yn gymwys neu'n union fel effaith, yn union fel y maent yn atgyweirio pyramid cam, trychineb (sef barn canllawiau "di-ddiddordeb")!

     • Standa Standa yn dweud:

      Ond nid dyna'r ateb i'm cwestiwn.

      Roeddwn yn meddwl tybed a wnaeth yr adeiladwyr gydag Eglwys Gadeiriol Sant Vitus, yn eich barn chi, cynnal a chadw, adeiladu neu ailadeiladu.

      Yr ail gwestiwn oedd, beth ydych chi'n ei feddwl?

      Fel arall: Swyddi yn y gadeirlan, er y byddai'r gorchymyn yn ysgafnach na'r pyramidiau, ond nifer o ddwsin o eglwysi cadeiriol yn golygu cyfaint gyfan o'r Pyramid Mawr Rhoddodd (Eglwys Gadeiriol cyfrif fel degau o filoedd i gannoedd o filoedd o dunelli o gerrig). Ac mae'n debyg bod y eglwysi eglwys yn llawer anoddach na'r pyramidau.

      • Sueneé yn dweud:

       Yn y St. Ni allaf ond ddweud y gallaf weld y gellir ei ddweud o safbwynt penodol ei fod wedi'i adeiladu yn 19. ganrif. Mae hyn yn digwydd yn unig yn achos pyramidau. Mae archeolegwyr yn ei gymryd yma yr haen leiaf ac eraill yn ei anwybyddu.

       Yn y St. Yr wyf yn ei groesawu fel estyniad. Pe bawn yn rhaid i mi gysylltu â'r Pyramid Mawr, mae'n debyg ei fod yn ailadeiladu. Pe bawn i'n newid y ffocws i lwyfan Gizka gyfan, mae'n bosib y bu'n rhaid cwblhau.

       Sut rwy'n defnyddio metrig:

       ailadeiladu = nid yw ymyrryd i'r wladwriaeth yn newid ei ymddangosiad / siâp o yn erbyn y cysyniad gwreiddiol.

       cwblhau = newid / ehangu / lleihau'r ardal adeiladu neu wneud addasiadau a fydd yn newid cymeriad yr adeilad, ei ddiben a'i ystyr.

       Mae Yousef yn ei ddangos mewn un ddogfen. Ar rai ardaloedd, maent yn gweld sut yr oeddent yn ceisio ailadeiladu'r adeiladau ac, fel y gwnaethom ni, nid oeddem yn deall yn iawn. Doedden nhw ddim yn gwybod pam ... ac mae hynny'n ddiddorol dim ond.

       • Standa Standa yn dweud:

        Diolch am y mireinio.

        Felly, byddaf yn parhau i ddarllen erthyglau fel y'u disgrifir.

        A yw eich disgrifiad hefyd yn berthnasol i'r eglwys gadeiriol yn Salamanca, a oedd yn erthygl yma? Oherwydd mai dim ond adeiladu'r rhan hynaf yn unig, ond nid oedd gair ar gwblhau'r gwaith adeiladu a oedd yn ychwanegu at 80-90%. Oni all y pyramidau fod yn enghraifft debyg (cwblhau'r rhan fwyaf o'r adeiladau pharaoh yr ydym yn eu hadnabod)?

   • ffero yn dweud:

    Dod o hyd i ddogfen o'r fath yw sut i ddod o hyd i rysáit ar gyfer Coca Cola. Mae'n utopia.

    Yn dal heddiw, mae'r pyramidau yn adeiladau sy'n syfrdanol, ac maent eisoes wedi adeiladu dehongliadau mwy cynnil. Mae'n rhaid bod y pyramidau wedi bod yn y gorffennol ar gyfer rhai nefoedd. Pe bai rhywun yn gwybod sut i'w hadeiladu, yn gwybod sut fyddai un o'r pethau mwyaf difrifol yn y byd. Byddai nid yn unig yn statws cyfoethog ond yn gymdeithasol.

    Dyna pam yr wyf yn ystyried y papyrws fel podiwm pur. Gwely glân a chant y cant.

Ad a Ateb