Yr Aifft: Dyddiad radiocarbon yr Hen Pyramid

18823x 25. 11. 2017 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Robert Bauval: Hyd at ddiwedd 1993 Credir yn gyffredinol bod y pyramidiau Giza canfod unrhyw arteffactau, unrhyw arwydd o unrhyw fath a allai fod o'r un cyfnod â'r henebion adeiladu ac, o ganlyniad, nid yw gwyddonwyr Nid oes unrhyw ddeunydd organig megis pren , esgyrn dynol neu ffibrau tecstilau, y gellid eu defnyddio ar gyfer dyddio pyramidiau atomau carbon radio gan C14 (yn y fan hon: dyddio C14)

Gwyddom am rai artiffactau a amheuir yn y Pyramidau Giza, a ellid eu defnyddio hyd yn hyn os ydynt yn goroesi, C14. Er enghraifft, dywedodd Abu Szalt, cylchgrawr Arabaidd canoloesol o Sbaen, pryd Caliph Ma'amoun Yn gyntaf rhoddodd y pyramid yn 9. ganrif ac aeth i'r gofod yn yr hyn a elwir neuadd brenhinol, "... cafodd y caead ei agor yn orfodol, ond ni ddarganfuwyd dim, ac eithrio rhai esgyrn a oedd yn hollol ddiddymu yn ôl oedran."[2] Yn 1818, pryd Belzoni mynd i'r ail pyramid (yr hyn a elwir yn " Chefre), canfuwyd sawl esgyrn y tu mewn i'r sarcophagus, yn ôl pob tebyg yn perthyn i'r tarw. Hefyd yn ystod yr awyren Howard Vyse Canfu 1836-7 adfeiliad y tu mewn i'r trydydd pyramid. Menkaure), sy'n cynnwys esgyrn dynol a rhannau o gudd arch bren. Ond datgelodd C14 ddyddiad bod yr esgyrn yn dod o'r cyfnod Cristnogol cynnar ac roedd y cwt yn benderfynol o fod o'r cyfnod Saite. Cyffro Howard Vyse hefyd wrth edrych ar y tu allan pyramid canol darganfod arall artiffact rhyfedd gyda ffrwydron. Plât haearn gyda dimensiynau 26 x 8,8 cm ac oddeutu 4 mm trwchus. Er gwaethaf y ffaith na ellir dyddio C14 mewn haearn, mae'n werth cofio stori ei ddarganfyddiad a'i brofi o ran awgrymiadau enfawr posibl a allai ddod ag oed y pyramid.

... tynnu ... ac felly gwnaeth archeoleg gyda chymorth trais, krumpáč a dynamite.
Ni ddarganfuwyd y plât haearn yn uniongyrchol Howard Vysem, ond yn beiriannydd yn ôl enw JR Hill, a oedd Howad's cyflogai. Hill canfuwyd slab wedi'i osod mewn cyd ar ochr ddeheuol yr heneb ger neu o dan fynedfa'r so- Sianel awyr. Hill yn argyhoeddedig bod yn rhaid i'r plât haearn fod o'r un pryd â'r strwythur pyramid, gan ei fod wedi gorfod tyn y ddwy haen allanol o flociau er mwyn cyrraedd ei ac aeth ag ef allan o'r cymalau cerrig neu ger aber siafft deheuol. Plât haearn rhoddwyd yn y pen draw i'r Amgueddfa Brydeinig ynghyd â datganiad Hilla ac eraill a oedd yn bresennol y wobr hon. Yn 1926, Dr. Archwiliodd A. Lucas bwrdd hwn ac er y dechrau cytuno gyda Mr Hill, sydd yr un oed â'r pyramid, newidiodd ei feddwl yn ddiweddarach pan sylweddolodd nad oedd yn smwddio darddiad meteoritic. Yn gyffredinol mae'n cael ei ystyried bod haearn yn hysbys ar adeg y pyramidiau ac mai'r unig ffynhonnell bosibl o haearn sy'n deillio o feteorynnau haearn, sy'n cynnwys tua 95 5% Fe% Ni [5].

Yn 1989, fodd bynnag, mae dau fyd metelegwr, Dr. El Gayar o'r Gyfadran Petrolewm a Mwynau yn Suez, yr Aifft a Dr. AS Jones o Goleg Imperial yn Llundain, gofynnodd yr Amgueddfa Brydeinig am sampl fechan o haearn i gynnal ymchwil wyddonol cyflawn. Ar ôl El Gayar a Jones wedi gwneud nifer o brofion cemegol a microsgopig ar y plât haearn, daeth y gwyddonwyr i'r casgliad: "Cafodd y bwrdd ei ymgorffori yn y pyramid ar yr adeg y cwblhawyd y gwaith adeiladu", Hy dechrau o bryd gyda'r pyramid [6]. Cemegol a dadansoddiadau microsgopig y plât haearn hefyd yn dangos olion bach iawn o aur, sy'n dangos bod y plât yn plated yn ôl pob golwg yn wreiddiol. Amcangyfrifwyd y maint gwirioneddol y plât i 26 26 x cm, sydd tua'r un maint y siafft cefn, sydd yn ei dro yn awgrymu y gall y plât wasanaethu fel porth i'r tai neu siafft. El Gayar a Jones hefyd eu sylw at y ffaith bod y byrddau x dimensiwn 26 26 cm awgrymu y cael ei fesur mewn penelin brenhinol, sy'n fesur o adeiladwyr pyramid a ddefnyddiwyd (hanner penelin brenhinol 52,37 26,18 cm cm).

Fel y crybwyllwyd eisoes, ni ellid dyddio C14 i'r bwrdd gan nad oedd yn cynnwys unrhyw ddeunydd organig. Er gwaethaf y canfyddiadau Gayer a Jones, Mae'r Amgueddfa Brydeinig yn dal yn tybio mai'r plât haearn yn ôl pob tebyg oedd darn o rwban wedi'i dorri a ddefnyddir gan yr Arabiaid yn yr Oesoedd Canol.

Reliquiad Dixon

Corn pêl hook (rheolwr)

Corn pêl hook (rheolwr)

Ym mis Medi roedd 1872 yn beiriannydd Prydeinig Waynman Dixon, yn gweithio yn yr Aifft Piazzi Smyth, Seryddwr Brenhinol yr Alban, felly roedd yn gwneud i rai arolygon y tu mewn i'r pyramidiau Giza. [7] O gwmpas yr amser hwnnw, a ddarganfuwyd Dixon twll dwy siafft ar y wal ddeheuol a gogleddol hynny. Siambr y Frenhines. Yn yr adran lorweddol o'r siafftiau sy'n arwain i'r siambr, daeth Dixon i dri chwith bach: Bachyn efydd bach, rhan o goed pren a gwenithfaen "cedar". [8] creiriau wedi eu pacio mewn bocsys pren ar gyfer sigarau a gludo i Loegr John Dixon, Waynman brawd hynaf, hefyd yn beiriannydd. Fe'u hanfonwyd Piazzi Smyth, a gofnododd nhw yn y dyddiadur, yna dychwelwyd iddi John Dixon, a drefnodd gyhoeddi erthyglau a lluniadau o'r chwithion yn y pen draw y cyfnodolyn gwyddonol Nature ac mewn papurau newydd poblogaidd yn Llundain Y Graffeg. [9] Reliquiad Dixon yna diflannodd yn ddirgel. Yn syndod, er bod darganfod y siafft, Siambr y Frenhines Waynman Dixon wedi ei gyhoeddi eto Flindersem Petriem yn 1881 a Dr. IES Edwards yn 1946 ac ymhellach dros yr ychydig flynyddoedd nesaf gan arbenigwyr pyramid eraill, Reliquiad Dixon Nid oedd byth yn cael eu crybwyll mwyach ac roedd eu bodolaeth wedi ei anghofio'n glir. Yr unig berson, os gallaf ei ysgrifennu fel hyn, a grybwyllodd y darlithoedd hyn wedi iddynt gael eu cyhoeddi ym mis Rhagfyr 1872 yn Nature and The Graphic, oedd seryddydd Piazzi Smyth. (gweler isod)

William Flinders Petrie: Aifftyddydd dadleuol

Dyma beth a ddigwyddodd mewn gwirionedd gyda chwithiau ar ôl Rhagfyr 1872: yn union gan mlynedd yn ddiweddarach, yn 1972, yn fenyw benodol Elizabeth Porteous, yn byw yn Hounslow ger Llundain, (yn ôl pob tebyg oherwydd y cythruddoedd Arddangosfeydd Tutankhamun ar y pryd) ei thaid-daid John Dixon Gadawodd y teulu bocs sigar y canfuwyd y darganfyddiadau ynddi Y Pyramid Mawr, a etifeddodd hi yn 1970 ar ôl marwolaeth ei thad. Merched Porteous yna cymerodd y chwith, yn y blwch gwreiddiol, i mewn O'r Amgueddfa Brydeinig. Fe'u cofrestrwyd gan Mr. Ianem Shore, yna Dr Cynorthwy-ydd IES Edwards, curadur yr adran Hen bethau Eifft. Fodd bynnag, mae'n debyg oherwydd y toriad a achosir gan yr arddangosfa Tutanchamon, oedd Reliquiad Dixon wedi'i sefydlu a'i anghofio.

Ym mis Medi 1993, pan ddeuthum ar draws sylw Piazzi Smytha yn un o'i lyfrau [11], penderfynais ddarganfod ble oedd ef Reliquiad Dixon maent yn darganfod. Cysylltais â mi Dr. IES Edwards (yna ymddeolodd o Rhydychen) a hefyd Dr. Carola Andrews a Dr. AJ Spencer z O'r Amgueddfa Brydeinig, ond ymddengys nad oedd y naill na'r llall ohonyn nhw wedi clywed am y pethau hyn. Yn olaf gyda'r help Dr. Mary Bruck, biolegydd Piazzi Smytha[12], rwy'n olrhain dyddiadur personol Piazzi Smytha v Arsyllfa Ediburgh a darganfyddais ei gofnod o chwithion 26. Tachwedd 1872, yn ogystal â'r llythyrau preifat y mae wedi eu derbyn ers hynny John Dixon ar y pryd. Drwy'r dogfennau hyn, dilynais yr erthyglau a gyhoeddwyd yn natur a Y Graffeg.

Er fy mod yn dal i chwilio am yr olion, roeddwn i'n cofio ei fod John Dixon, a drefnodd 1872-6 i gludo'r obelisg Thotmose III. (Needle Cleopatra) ar lan y dŵr Victoria yn Llundain ac, yn bwysicach fyth, roedd ganddo o dan ei pedestal John Dixon seremonïol yn achub gwahanol golygfeydd gan gynnwys blychau cigar! Wrth gwrs, dechreuodd llawer ohonom amau ​​y gallai hyn fod yr un bocs sigar a oedd yn cynnwys y goedwig hynafol a ddarganfuwyd yn y cyn- Siambr y Frenhines ve Y Pyramid Mawr. Yn ffodus, nid dyna oedd yr achos.

Hook a beli

Hook a beli

Yn y cam chwilio, penderfynais gyhoeddi erthygl mewn papur newydd Prydeinig The Independent[13] yn y gobaith y gallai rhywun gofio ble maen nhw Reliquiad Dixon. Roedd y tacteg hwn yn gweithio. Ian Shore, a gofrestrodd adfeiliad yn 1972 yn yr Amgueddfa Brydeinig, darllen yr erthygl a chofio eu bod yn cael eu rhoi gan Mrs. Porteous. Rhoddodd wybod ar unwaith Dr. Edwards, a droi at Dr. Viviana Daviese, curadur o hynafiaethau Aifft yn Amgueddfa'r Gwerin. Dechreuwyd chwiliad ac roedd y gwrthrychau ail-ddarganfod yn yr Amgueddfa Brydeinig yn Aberystwyth yr ail wythnos ym mis Rhagfyr 1993[14]. Yn anffodus, roedd ar goll darn bach o goed cedar, felly roedd hi'n amhosib i ni ddod i ben C14. Mae relics bellach wedi'u harddangos yn adran Aifft yr Amgueddfa Brydeinig.

Byddwn oll yn eich atgoffa mai ym mis Mawrth 1993, peiriannydd Almaeneg Rudolf Gantenbrink archwiliodd yr hyn a elwir yn " Siambr y Frenhines Pyramid Mawr gyda'r robot bach offer gyda chamera fideo. Roedd yn synnu i ddod o hyd a gafodd ei ymchwilio i'r pwll gogledd (yn ôl pob tebyg Dixon) wialen metal (sy'n cynnwys rhannau o fetel), gweddillion yn dal i'w gweld yn y siafft.

Mae'r rhoden fetel ei wthio tua 24 metr o ddwfn i'r siafft nes ei fod yn cyrraedd y pwynt lle y siafft troi yn sydyn i'r gorllewin a ffurfio cornel bron hirsgwar. Hefyd yn yr cornel roedd yn rhaid gweld beth oedd yn ymddangos fel darn hir o bren y mae ei siâp a'i edrychiad cyffredinol yn ymddangos yr un fath â'r darn byrrach a ddarganfuwyd Tîm Dixon yn 1872 ar waelod y siafft hon.

Zahi Hawass Nid yw bellach yn swyddogol yn Rheolwr Gyfarwyddwr Henebion yr Aifft. Eto i gyd, mae'n amlwg bod ei gefnffordd yn dal i fod yn sylweddol.
Mae'n ymddangos yn sicr bod y darn hwn o bren hirach (os yw'n bren) o'r un adeg â'r adeiladwaith Pyramidau gwych. Mae hwn yn sampl delfrydol y gellid dyddio C14 i ddarparu amser adeiladu pyramid manwl. Hyd yn hyn, fodd bynnag, ni chafwyd y ffon pren hon. Dr. Zahi Hawass, Mae Cyfarwyddwr Cyffredinol Henebion Giza yn rhwystro ei symud, er gwaethaf llawer o geisiadau Rudolf Gantenbrink ac eraill i ail-ymchwilio i'r hyn a elwir yn " Siambr y Frenhines.

Dr. Zahi Hawass: Cymysgedd yng Nghefndir yr Aiffteg (1.)

Relikvie Colovy
Roedd 1946 yn fferyllfa Brydeinig Herbert Cole, a oedd wedi'i leoli yn y Lluoedd Arfog Prydain yn yr Aifft, i sicrhau bod yr ail pyramid yn cael ei ddiffygio yn Giza, a gafodd ei gau yn ystod y rhyfel. Cole adeiladodd ei gyfarpar yn y Pyramid fel y byddai coesau llawer o gefnogwyr echdynnu yn cyd-fynd â chymalau agored y blociau calchfaen gwreiddiol. Wrth wneud hynny, sylweddoli bod nifer o gymalau wedi eu jamio sawl gwaith darnau o bren a esgyrn esgyrn[15]. Cole Cymerodd y gwrthrychau yn ôl i Loegr, lle maent yn aros yn ei dŷ yn Swydd Buckingham hyd ei farwolaeth yn 1993. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach ei fab, Mr Michael Cole, sy'n darllen amdanyn nhw Reliquion Dixon yn fy llyfr, penderfynodd gysylltu â mi a 5. Hydref 1998 anfonodd mi bys a darn pren. Oddi iddo fe wnes i ddarganfod bod ei dad cyn y Rhyfel Cyfarwyddwr Technegol Cymdeithas Fumigation Llundain, ac a ddychwelodd i'r lle hwn ar ôl y rhyfel. Yn 1946 roedd Herbert Cole a leolir yn Alexandria, lle'r oedd yn gyfrifol am ddiffyg llongau cyflenwad Prydain. Ar ddiwedd 1945 neu 1946 cynnar oedd Herbert Cole Gofynnodd i sicrhau bod y pyramid canol yn cael ei ddiffygio. Yn ôl ei fab Michael:

Cynhaliwyd ysgogi gan ddefnyddio hydrogen cianid i sicrhau mynediad i bob craciau, ac ati. Gosodwyd unedau sugno ... Yn ystod gosod yr unedau hyn, a oedd yn cynnwys mewnosod y gefnogaeth i rai mannau rhwng y blociau pyramid, darn o bren a darn o asgwrn, a nodwyd fel rhan o'r bys, wedi'u dileu o ddau floc. Fe dorrodd y goedwig i mewn i bedwar darn yn syth, a chafodd tri ohonyn nhw eu cadw gan fy nhad. Dod haen a chanol canol ynghlwm wrth y llythyr hwn. Honnodd fy nhad y canfuwyd y rhain mewn sefyllfa a allai fod yr un fath â pyramid. Ei theori yw bod yr esgyrn yn rhan o law gweithiwr a gafodd ei gipio rhwng y blociau pan oeddent yn eu lle.

Y peth cyntaf a wnes i oedd ymweld Michael Colei edrych ar y darnau o bren sy'n weddill. Michael Cole yna fe roddais imi bys a un darn o bren, a anfonodd fi yn gynharach, yn ceisio profi C14. Ychydig ddyddiau'n ddiweddarach, cymerais olwg yr Amgueddfa Brydeinig a dangosais nhw i'r meddyg Vivian Daviesi weld a allai drefnu profion C14. Meddyg Davies Awgrymaf fy mod yn eu cymryd Dr. Hawass yn yr Aifft.

Mae oedran y deunyddiau sy'n defnyddio dyddio C14 yn cael ei wneud, ymhlith pethau eraill, trwy gymharu â sampl gyfeiriol lle rydych chi'n gwybod amser yr achos. Chwilio am ddeunydd o ansawdd tebyg, lleoliadau tebyg, er y gallai fod o amser arall.
Ar ddiwedd mis Hydref, hedfanodd 1988 i'r Aifft i ddangos y clogwyn Dr. Hawass. Gan fy mod yn ffilmio dogfen ar y teledu, cofnodwyd y digwyddiad hwn gan gamerâu. [16] Dr. Hawass Mynegodd amheuon ynghylch tarddiad y chwithion ac am ddyddiad C14. Felly, ni welodd unrhyw reswm i brofi'r chwith. Dyna pam y cymerais y goblygiadau yn ôl i Loegr. Yna cydweithiwr yn Madrid, awdur Javier Sierra, roedd yn bwriadu mynd yn ôl i'r gwyddonydd y gwyddai, Dr. Fernan Alons z Labordai daearegol. Cynigiodd Dr. Alonso yn garedig ei help. Diolch iddo ariannu cwmni Mr Sierra, yn y pen draw Relikvie Colovy anfon at y labordy Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol v Arizona, UDA, i brofi C14. [17] Cymerodd fwy na blwyddyn i gael canlyniadau. Daeth y canlyniadau yn gyntaf darn o bren (a ddynodwyd fel A-38549) a oedd wedi'u dyddio i 2215 ± 55 BCE, a chafodd eu calibro wedyn i 395 BCE i 157 BCE gyda thebygolrwydd 95%. Mae'r canlyniadau hyn yn ddiddorol, os mai dim ond i godi materion pan fyddant yn eto daeth i mewn i mewn i'r pyramid canol ar ôl iddo gael ei rwystro ganddi go iawn adeiladwyr.

Herodotws, a ymwelodd â Giza yn 5. canrif CC, yn ôl pob tebyg, ddim yn gweld unrhyw fynediad i'r pyramid hwn [18]. Cyhoeddodd yr un peth Diodorus Siculus (1 ganrif CC) a Plinus yn hŷn (1 Ganrif AD) [19]. Dyna pam yr oedd i fod i fod pyramid canol Roedd treiddio cyntaf yn yr hen amser, yn ôl pob tebyg yn y tymor canolig cyntaf, felly mae'n mewnbwn eu gorchuddio yn y pen draw ac yn angof. [20] Fodd bynnag, gallai fod yn pyramid yn dal ar gau pan Herodotws Ymwelodd â Giza yn 450 BC? Ac os felly, gellid ei agor am y tro cyntaf a wedi'i ysbeilio v Amserau ptolemaidd? Still, pam na welwyd yr allbynnau Diodorus yn 60 BC?

Pyramid Canol

Fodd bynnag, mae'n sicr eu bod wedi mynd i'r pyramid canol am y tro cyntaf ArabiaidEfallai yn 13. Ganrif, trwy dwnnel wedi'i cherfio a gafodd ei harddangos ar ochr ogleddol yr heneb uwchben y fynedfa uchaf wreiddiol. [21] Nid oes unrhyw gofnodion o'r digwyddiad hwn, ac eithrio'r graffiti crai a geir ar waliau'r ddwy siambrau.

Roedd y mewnbynnau yn anghyffredin anhygoel neu'n cael eu gorchuddio eto, efallai trwy dorri'r blociau a achosodd y daeargryn gwych a ddaeth i'r rhanbarth Cairo yn 13. nl ganrif Twnnel Arabaidd ac ailagorodd y ddau fewnbyniad gwreiddiol Belzoni yn 1818, a gliriodd dim ond y mewnbwn gwreiddiol uchaf i fynd i mewn i'r pyramid. Yn ddiweddarach, yn 1837, Howard Vyse clirio'r mewnbwn gwreiddiol is.

Yn ddiddorol, canfu canlyniad y prawf C14 ar gyfer yr asgwrn bys Herbert Cole (Dynodedig fel A-38550) yn rhoi'r dyddiad 128 36 ± BCE (cymharol heb graddnodi) ar ôl calibro a'i roi rhwng tua 1837 1909 i'n gilydd. Dyddiad blwyddyn 1837 Isaf yn ddiddorol oherwydd ei fod yn disgyn yn union yr amser pan Howard Vyse cloddodd y ffordd i'r pyramid hwn gan ddefnyddio ffrwydron, felly mae posibilrwydd cryf y gall ei wneud bys yn dod o law un o'i weithwyr Arabaidd anhapus.

Ymchwiliad arall
Oherwydd trafodaethau diddiwedd am yr union oedran a phwrpas y pyramidiau Giza, yn ogystal â hanes aneglur ac ansicr ynghylch pryd a sut y cawsant eu herydu gyntaf a ysbeiliwyd, gallwn fath creiriau hynafol a modern, fel y disgrifir uchod, yn darparu llawer o wybodaeth, nid yn unig oherwydd dyddio C14, ond hefyd gan dechnegau gwyddonol eraill megis dadansoddi DNA a thechnegau fforensig arloesol newydd.

Yn bwysicach fyth, yn y siafft gogleddol heb ei archwilio hyd yn hyn, Siambr y Frenhines Mae'r Pyramidau Mawr yn parhau i fod llawer o bethau fel yr ydym wedi'u gweld: ffon prenY bydd bron yn sicr yn cael ei adael i'r adeiladwyr gwreiddiol. [22] Ac wrth gwrs, hyd yn oed yn fwy diddorol fyddai mor agored. y drws ar ddiwedd y siafft ddeheuol, a ddarganfuwyd yn 1993 gan Rudolf Gantenbrink [23]. Mae hyn Drysau, sy'n cael eu gwneud o galchfaen wedi'u sgleinio'n uchel, â dwy ddarnau efydd neu gopr bach wedi'u hymgorffori yn eu strwythur efydd yr offeryn a ddarganfuwyd Dixon yn 1872 ar waelod y siafft hon.

Beth yw y tu hwnt i gwestiwn yw 64 mil o ddoleri pyramid archaeoleg.

[hr]

Sueneé: Heddiw, gwyddom fod llai o le a drys arall y tu ôl i'r drws cyntaf. O'r gofod hwn, cymerwyd delweddau gan ddefnyddio camera bach.

Nodiadau gan Robert Bauval

Yn sicr roedd Edgar Cayce bwriadau yn sicr yn gyfeillgar. Diolch i'w mewnwelediadau helpu llawer o bobl. Sylfaen o'r un enw, fodd bynnag, mae ganddo enw da amheus o bobl sydd, er eu bod yn awyddus i fuddsoddi yn y chwilio am y Gwirionedd, ond hefyd yn treulio cryn ymdrech i ddod o hyd i wybodaeth yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Mwy yn y gyfres Zahi Hawass: Intriky yng nghefn yr Aifft
[1] Mewn gwirionedd, yr oedd dyddiad y deunydd organig C14 a geir yn y morter y cyffyrdd pyramid allanol a wnaed ar ddau achlysur. Ariannwyd y cyntaf yn 1984 Sefydliad Edgar Cayce a phrofi Dr. Herbert Hass na Prifysgol y Methodistiaid Deheuol ac Eidgennossische Technische Hochschule labordy yn Zurich Dr. Wiliem Wolfim. Yr ail oedd 1995, a ariennir gan entrepreneur David H. Kochem (gweler Ffig 'Datrys Pyramid' mewn Archaeoleg, sv. 52, 5, Medi / Hydref 1999).

[2] Wedi'i gasglu Mark Lehner yn Pyramid Cwblhau, Thames a Hudson 1997, 41

[3] Ibid. 124. Rainer Stadelmann yn credu bod yr esgyrn hyn wedi cael eu mewnosod i'r sarcophagus fel "anrheg Osirian" ymhell ar ôl yr amhariad pyramid. Cyn belled ag y gwn, nid oedd C14 wedi dyddio yn yr esgyrn hyn i wirio'r rhagdybiaeth hon.

[4] IES Edwards, Pyramidau'r Aifft, 1993 ed. 143. Mae'r cwt pren yn yr Amgueddfa Brydeinig.

[5] A. Lucas, Deunyddiau a Diwydiannau Hynafol yr Aifft, HMM Llundain, 1989, 237

[6] El Sayed El Gayar a AS Jones arolwg metelegol o'r plât haearn a ddarganfuwyd yn 1837 ym Mhyramid Mawr Giza'r Aifft, yn nyddiadur y Gymdeithas Metalurgy Hanesyddol, 23, 1989, 75-83.

[7] C.Piazzi Smyth, Ein Etifeddiaeth yn y Pyramid Mawr, 4. rhifyn, tudalen 427-9. Cydweithrediad agos iawn a chyfeillgar rhwng y ddau frawd Dixons ac mae Smile yn weladwy yn y gohebiaeth eang rhyngddynt, a chafodd y rhan fwyaf ohonynt eu storio yn y llyfrgell archifau Arsyllfeydd Seryddol Caeredin. Gweler hefyd The Orion Mystery Epilogue (Heinemann 1994), lle mae rhan o'r gohebiaeth hon yn cael ei atgynhyrchu.

[8] Piazzi Smyth op.cit. 429. Cadarnhad bod "coed cedar" a phêl wenithfaen i'w canfod yn y siafft gogleddol a darperir y "bachyn efydd" yn y siafft ddeheuol John Dixon mewn cyfweliad rhoddodd i Mr HW Chrisholm, Warden of the Standards, a adroddodd ei dystiolaeth yn yr erthygl yn NATURE 26. Rhagfyr 1872. Fodd bynnag, mewn llythyr preifat Piazzi Smyth, dyddiedig 23. Tachwedd 1872 ar ôl disgrifio'r siafftiau yn yr hyn a elwir yn " siambr frenhinol, Ysgrifennodd Dixon: "Canfuom yr offerynnau hyn yma yn y siafft gogleddol." O ystyried hynny John Dixon disgrifiodd bachyn efydd mewn mannau eraill fel rhywfaint o offeryn, mae amheuaeth pa ddarganfod a ddarganfuwyd. John Dixon nid oedd yn dyst i agor y siafftiau a'r darlithoedd a ddarganfuwyd gan ei frawd iau, Waynman ym mis Medi 1872. Yn anffodus, yr adroddiad manwl a gyflwynwyd yn ôl pob tebyg gan Waynman ar ddiwedd 1872 Piazzi Smyth, ei golli.

[9] NATUR, 26. Rhagfyr 1872, tudalen 146-9. GRAFFIG, 7. Rhagfyr 1872, 530 a 545.

[10] Edrychwch i mewn The Independent 6. Rhagfyr 1993, t. 3. Dr. IES Edwards Dywedwyd wrthyf: "Anghofiwyd bodolaeth y gwrthrychau. Maent yn anhygoel gyflawn i mi. Dydw i erioed wedi cwrdd â neb a erioed wedi clywed am y pethau hyn. " Cadarnhawyd y ffaith hon gan staff amrywiol yn yr Amgueddfa Brydeinig yn ystod cyflwyniad arbennig Rudolf Gantenbrink ar BM ar 22. Tachwedd 1993 (hefyd wedi ei ffacsio gan Dr. Carol Andrews o 24 Hydref 1993). Dechreuodd chwilio am geiriau mewn cydweithrediad â Dr. IES Edwards, Dr. MT Bruck o Gaeredin a Dr. Carolem Andrews a Dr. Spencer o'r Amgueddfa Brydeinig. Mae'r olionion yn olrhain yn y pen draw ym mis Rhagfyr 1993.

[11] Robert Bauval & Adrian Gilbert, Mae'r Orion Dirgelwch, William Heinemann 1993, epilogue.

[12] Mary T. Bruck a Hermann Bruck, Y Seryddydd Peripatetig, Adam Hilger, Bryste 1988. Yn union fel Piazzi Smyth roedd yn ei flaen ef Hermann Bruck yn y 1960au gan y Seryddwr Brenhinol ei hun.

[13] Yr Annibynnol 6. Rhagfyr, 1993.

[14] Yr Annibynnol 15. Rhagfyr, 1993, llythyr oddi wrth V. Davies. Gweler hefyd Ibid. 29. Llythyr 1993 Rhagfyr R. Bauvala. Hefyd Ibid. Jan.11, 1994, Mrs. Llythyr E. Porteous.

[15] Mae'r asgwrn yn dod o bawd y chwith.

[16] Teledu M-Net o Dde Affrica, cynhyrchydd a chyfarwyddwr D. Lucas.

[17] Profwyd y gweddillion gan Dr. Mitzi De Martino yn Cyfleuster AMS, Prifysgol Arizona, Adran Ffiseg.

[18] Herodotus, History, Book II, 127

[19] L. Cottrell, The Mountains of Pharaoh, Cymdeithas y Clwb Llyfrau. Llundain 1975, 116.

[20] M. Lehner, The Pyramids Cwblhau, Thames & Hudson 1997, 124.

[21] Ibid. Str. 49.

[22] Codwyd amheuon am darddiad y pren hwn gan Dr. Hawass, a honnodd ei fod wedi ei leoli yn y cyfnod modern yn union ar ôl agor y siafft Wayman Dixon yn 1872. Ond mae hynny'n annhebygol. Mae gan y pren hwn hyd o hyd at 80 cm a chroestor hirsgwar o tua 1,25 x 1,25 cm. Mae'n fach yn erbyn y wal ddeheuol hyd y gornel siafft gogleddol (tua 24 metr i fyny, lle mae'r siafft yn troi'n serth i'r gorllewin, gan wneud hyn hyd cornel bach ac yn protrudes am 30 cm i'r brif siafft, mae ei ben wedi'i dorri'n glir. Mae'r sefyllfa hon yn ei atal rhag cael ei leoli yn yr oes fodern. Mae yna ddarnau bach o galchfaen ar ben y coed, sydd, wrth gwrs, yn sleidiau a syrthiodd ar y gwaith brics yn ystod yr adeiladwaith. Hefyd siâp tebygrwydd cryptig o'r pren gyda'r rhan hyd 12 cm gan Dixon gweld ar waelod y siafft gogledd, sydd hefyd croes hirsgwar dimensiynau x 1,25 1,1 cm, a gafodd ei dynodi fel rhan o'r hyd mesur) bron yn sicr bod y ddwy ddarnau yn perthyn i'r un polion. Dim ond trwy dynnu'r darn hwn o'r siafft gogleddol a dyddio C14 y gellir cadarnhau'r ffaith hon yn llwyr. Gallwn wneud hyn hefyd yn pennu union oed y Pyramid Mawr.

[23] Edrychwch ar R. StadelmannDie der sogenannten Luftkanale Cheopspyramide Modellkorridore für den Aufstieg des Konigs zum Himmel, yn MDAIK Band 50, 1994, tt. 285 295-.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb