Yr Aifft: Arolwg swyddogol o le o dan y Sphing gan wyddonwyr Japan 1. rhan

118814x 23. 08. 2015 Darllenydd 1

O 22. Ionawr 1987 i 9. Cenhadaeth Ymchwil 1987 Chwefror Gwnaeth Pyramid Prifysgol Waseda ymchwil ger y pyramid yn Giza ger Cairo, yn Weriniaeth Arabaidd yr Aifft, system radar dan ddaear gan ddefnyddio tonnau electromagnetig. Prif bwnc yr ymchwil hon oedd gofod na chandod heb ei ddarganfod y tu mewn i'r Pyramid Mawr. Gwnaethpwyd hyn mewn cydweithrediad â Sefydliad Hynafiaethau'r Aifft (EAO) a'r tîm ymchwil Ffrengig a archwiliodd y pyramidau ers l986.

GizapyramidyI.castWasedaUniversities-1

GizapyramidyI.castWasedaUniversities-2

GizapyramidyI.castWasedaUniversities-3 GizapyramidyI.castWasedaUniversities-4 GizapyramidyI.castWasedaUniversities-5 GizapyramidyI.castWasedaUniversities-6

GizapyramidyI.castWasedaUniversities-7 GizapyramidyI.castWasedaUniversities-8 GizapyramidyI.castWasedaUniversities-9 GizapyramidyI.castWasedaUniversities-10 GizapyramidyI.castWasedaUniversities-11 GizapyramidyI.castWasedaUniversities-12 GizapyramidyI.castWasedaUniversities-13 GizapyramidyI.castWasedaUniversities-18

Yn ffodus, gallwn roi gwybod am ganlyniadau da a gallwn gyhoeddi'r adroddiad hwn trwy garedigrwydd ein ffrindiau yn yr EAO dan arweiniad Dr. Ahmed Kadry, Cadeirydd, a Dr. Gamal El-Din Mokhtar, cyn-gadeirydd. Rydym hefyd yn ddiolchgar am gefnogaeth y bobl Aifft, a oedd ar ôl ugain mlynedd cyfarch Waseda genhadaeth archaeolegol yr Aifft yn gynnes, byddai cenhadaeth Prifysgol Waseda hoffi fynegi ein diolch dyfnaf.

Rhoddwyd y dasg i Brifysgol Waseda gynnal yr ymchwil hwn, sef y cam cyntaf tuag at gyflwyno technolegau archeoleg modern. Roedd hi'n amser hir i'n harchaeolegwyr archwilio mewn safle dynodedig cyn y cloddio. Gall y system hon gynnal amgylchedd naturiol fel y mae a gellir ei ddefnyddio i archwilio safleoedd sy'n cael eu claddu mewn haenau hŷn.

Mae cenhadaeth Prifysgol Waseda wedi bod yn gwneud ymchwil ers dros ugain mlynedd, ac mae wedi cwrdd â dealltwriaeth a chydweithrediad cydymdeimladol Sefydliad Hynafiaethau'r Aifft drwy'r amser. Ni fyddai'r darganfyddiad hwn wedi bod yn bosibl heb eu cymorth, a hoffwn fynegi fy ngwerthfawrogiad dyfnaf iddynt.

Yn ystod fy ymweliad â'r Aifft yn 1984, gwelais mawredd diwylliant yr Aifft trwy lawer henebion ar hyd yr Nile. Gyda'r llwyddiant hwn yn y pyramid fel gwanwyn, gobeithio y gall Prifysgol Waseda gyfrannu hyd yn oed yn fwy i Aifftleg. Edrychaf ymlaen at rannu ffrwyth yr ymdrechion hyn.

Haruo Nishihara, LL.D,
Llywydd, Prifysgol Waseda

I. CEFNDIR A PHROSES

Sakuji Yoshimura

(1) Cefndir

Yn 1986 pan glywsom y newyddion am y tîm ymchwil Ffrainc a dod o hyd i'r ceudod newydd yn y pyramid ddefnyddio mikrogravimetrické technoleg, rydym Prifysgol Waseda Mae cynllun i egluro strwythur mewnol y pyramid ddefnyddio tonnau electromagnetig. Yn yr hydref y llynedd, Waseda
cenhadaeth ymchwil prifysgol yn chwilio am Dr. Ahmed Kadry, pennaeth y Sefydliad Hynafiaethau Eifftaidd, dull sy'n defnyddio tonnau electromagnetig, a elwir sganiwr electromagnetig. Mae Waseda University Mission wedi bod yn rhan o'r ymchwiliad yn yr Aifft 20 ers blynyddoedd, diolch i ddefnyddio technegau ymchwil uwch. Mae eisoes wedi cael ei asesu gan fod beddrodau a temlau 10 o flynyddoedd yn ôl, profi Luxor, nodwyd claddu yn y ddaear cyn eu bod yn cloddio ac rydym yn deall y gweddillion y cyfuchliniau na ellir cloddio.
Yn gyntaf, gwnaeth cenhadaeth Prifysgol Waseda ymgais ar ymchwil trydanol. Er gwaethaf y ffaith bod yr Aifft yn sych iawn, ni roddodd yr arolwg trydanol unrhyw ganlyniadau dymunol. Cynllun arall oedd bod ffrwydrad bach artiffisial mewn raddfa penodol yn cael ei ddefnyddio i fesur y cyfnod amser y maent yn cael eu cynhyrchu tonnau seismig sy'n cyrraedd y ddyfais mesur, ond nid yw'r dull hwn yn bosibl, oherwydd gall hyd yn oed ffrwydrad bychan ar lefel benodol yn gallu difrod pellach ymchwilio gwrthrych.
Yr ymgeisydd arall oedd y mesur disgyrchiant a ddefnyddiwyd gan dîm Ffrainc.

Difrifoldeb

Mae'r mesuriad wedi'i ddadansoddi fel a ganlyn: ① mesur disgyrchiant absoliwt, ② mesur disgyrchiant cywir, a ③ gwyriad mesur disgyrchiant.

Mae tīm Waseda yn profi mesur gwyriad disgyrchiant yn Japan ac mae wedi cael canlyniadau da. Ac yna mae'r dull electromagnetig a ddefnyddiwyd i chwilio am y beddrodau hynafol a ddarganfuwyd yn Nara, Japan, yn darparu canlyniad da. Cymeradwywyd y synhwyrydd electromagnetig fel offeryn ar gyfer archwiliad tanddaearol gan y Weinyddiaeth Adeiladu ym mis Awst 1986.

Cyflawnodd cenhadaeth Prifysgol Waseda, a oedd yn bwriadu defnyddio sganiwr electromagnetig, adroddiad ar arolwg pyramid Ffrangeg ym mis Medi 1986. Yn wir, tybiodd y tîm Ffrengig ganlyniadau da iawn. Ond roedd cenhadaeth Prifysgol Waseda o'r farn bod rhaid bod yn ffordd fwy defnyddiol. Rhoddwyd y cais i'r EAO am y defnydd o'r sganiwr electromagnetig presennol a nodwyd uchod i fesur ceudodion a geir yn y pyramid.

Ar 13. Derbyniwyd Ionawr 1987 gan yr EAO a Phrifysgol Waseda. Caniatawyd y genhadaeth i ddefnyddio sganiwr electromagnetig ar gyfer archwilio pyramid.

GizapyramidyI.castWasedaUniversities-4

GizapyramidyI.castWasedaUniversities-5

(2) Aelod

Y Waseda

Yr Athro yn Waseda

Yr aelodau yw:
Ymunom â'r genhadaeth Aifft dan arweiniad Dr. Rhestrir Ahamed Kadry, Cadeirydd Sefydliad Hynafiaethau'r Aifft, ar dudalen olaf 23. Ionawr 1987.

O 26. Ar Ionawr 1987, roeddem yn chwilio am long Khufe, dywedwyd wrthym fod yno ac yr oeddem yn edrych ar ran orllewinol South Rock. Ymhellach, archwiliwyd cylchdaith Sphinx ym mis Ionawr 27. Ionawr. Sganiwyd rhan fewnol y pyramid o 29. Ionawr i 31.1.1987. Rydym yn mesur y darn sy'n arwain at Siambr y Frenhines, a oedd yn perthyn i'r gwrthrych ymchwil, yn ôl y tîm Ffrengig, y llawr a'r pedair wal o amgylch a'r Siambr Frenhinol o 1. Chwefror. Samplwyd cerrig a cholchreg sydd eu hangen ar gyfer prosesu data, a chasglwyd data ychwanegol. Mae hynny'n golygu bod yr ymchwil wedi'i gwblhau. Isod ceir manylion ein hymchwil.

(3) Profi

Rhaid Dygwyd o Siapan i'r Aifft ddyfais yn cael ei brofi i weld sut y maent yn ymateb i cerrig a'r calchfaen Aifft, daear-radar treiddio - sganiwr wedi cael ei addasu yn unol â cherrig Siapan a chalchfaen; hefyd roedd yn rhaid mesur y cysondeb dielectrig o garreg a chalchfaen yr Aifft i galibro'r sganiwr. Gwnaed profion mewn dau gyfeiriad:

① cafodd y pwll ei gloddio yn y ddaear; gwifrau metel, crochenwaith caled, cerameg, ffabrig, pren, papur, ac rydym yn ail-gladdu 50 cm, 1 m, 2 m islaw wyneb y ddaear ac adlewyrchiad pynciau hyn Astudiwyd, ar gael fel lluniau.

② perfformiwyd y prawf i wybod i ba raddau y gall tonnau electromagnetig dreiddio yr haen o galchfaen a gwenithfaen Aifft (prawf dyfnder); oherwydd bod y delweddau o'r cavities rhwng y cerrig yn cael eu cadw; a pha mor eang a pha faint o gaphau y gellir eu cynnwys yn yr ymchwil uchod:
Cynhaliwyd ① yn yr anialwch 5 km i'r de o'r pyramid, a ddefnyddiwyd ar gyfer y profion uchod
② mae'n garreg (cael uchder canolig 2 m cm o drwch 70 a lled 3 m), sy'n rhan o'r twll nenfwd lleoli i'r dwyrain o amgueddfeydd Khufu llong ac yn gwasanaethu fel carreg gwenithfaen, sy'n rhan o'r nenfwd o neuadd fawr sy'n arwain at siambr brenhinol , a dyma'r canlyniadau canlynol.

① Sand
Mae cyson dielectrig y tywod yn addas ar gyfer sganio, gan ganiatáu i fyny i ddyfnder y metr 12 i'w gorchuddio. Ymhlith y pethau a gladdwyd yn y pwll, ymatebodd y gwifren fetel i tonnau electromagnetig fel mewn arbrawf yn Japan ac felly gellid eu hadnabod. Gellid chwilio'r llestri yn glir, dangoswyd y gellir adnabod prydau wedi'u claddu yn y ddaear cyn ei gloddio. Roedd serameg yn achosi adlewyrchiad gwych; canfuwyd bod cerameg i'w weld yn y ffigur tua dwywaith mor fawr â'u siâp gwirioneddol. Roedd yn anodd barnu coed, tecstilau a phapur a gladdwyd 1 metr neu islaw'r wyneb trwy brosesu syml.

② Calchfaen
Rhoddwyd yr antena ar ochr orllewinol y cerrig cyntaf (20 cm); gosodir yr ail garreg (84 cm) 10 cm o'r garreg gyntaf; a gosodwyd y drydedd garreg (67 cm) o 5 cm o'r ail garreg. Gyda dalen o alwminiwm a osodwyd ar ochr ddwyreiniol y garreg gyntaf, gwelwyd adlewyrchiad. Hefyd ar ochr orllewinol y mannau cyntaf, gwelwyd yr adlewyrchiad. Ar ochr orllewinol yr ail garreg, gwelwyd yr adlewyrchiad sy'n gostwng yn raddol. Ar ochr ddwyreiniol y drydedd garreg (2,66 m o'r antena), gwelwyd adlewyrchiad llawer llai, efallai oherwydd llifogydd trwy fyfyrio. Mae'n rhaid dweud y ffaith hon oherwydd bod cysondeb dielectrig y galchfaen Aifft yn 9,5 - 10) tua dwywaith mor uchel â chalchfaen Japan. Mae calchfaen yr Aifft yn drymach ac yn fwy viscous, oherwydd pan gafodd ei ffurfio, roedd yn cynnwys mwy o bwys dramor (mae proteinadau yn fwynau organig fel haearn, cobalt, copr, sinc, manganîs).

b) Gwnaed profion o'r ochr ddwyreiniol yn yr un ffordd. Gyda'r cerrig a drefnwyd fel y disgrifiwyd uchod, gellid sganio'r adlewyrchiad hefyd ar ochr ddwyreiniol y drydedd garreg fel y disgrifiwyd uchod. Gyda dalen o alwminiwm a osodwyd ar yr ochr orllewinol, gwelwyd adlewyrchiad bach, gan fod adlewyrchiad mawr trawiadol ar ochr ddwyreiniol y drydedd garreg wedi digwydd. Oherwydd bod y gofod yn dod yn uwch, gellir synhwyro'r adlewyrchiad o bwynt dyfnach.

Gwnaed y prawf gan ddefnyddio nifer o galchfaen (wedi'i ollwng o'r pyramid) gyda thwf o fetr 1, 3. Mae calchfaen yn ymateb da.

d) Mae prawf terfynol gynhaliwyd ar gerrig pyramid gwirioneddol trefnu mewn rhes o bum carreg (gyda thrwch chyfartaledd o tua 1 -5,2 m) trefnu yn olynol, gwelwyd ymateb gwan iawn; wyth cerrig wedi'u trefnu yn olynol (8,9 m), ni chofnodwyd unrhyw ymateb. Mae hyn yn dweud wrthym fod y dyfnder y cyfyngiadau ar y sganiwr oddeutu medr 5 pan cerrig trefnu mewn rhes nesaf at ei gilydd.

③ Gwenithfaen

Ni ellir dod o hyd i nifer o gerrig gwenithfaen na gwenithfaen eang cronedig y tu allan i'r pyramid. Felly roedd yn rhaid i'r prawf gael ei wneud yn y Siambr Frenhinol. Myfyrio ei gipio gan platiau alwminiwm a osodir ar ochr ogleddol y garreg gyntaf a'r ochr ddeheuol a gogleddol yr ail garreg, ond dim ond yn adlewyrchiad gwan iawn o'r teimlad ar ochr ddeheuol y drydedd garreg, ac ni welwyd unrhyw adlewyrchiad ar ochr ogleddol y drydedd garreg. Mae hyn yn golygu bod y cyson dielectrig o wenithfaen yn yr Aifft yn 6,7, sydd bron yr un fath â gweddith y gwenithfaen yn Japan. Defnyddir dau fath o wenithfaen ar gyfer y pyramid.
Un math yw Japanese Cniss, carreg gwenithfaen a elwir yn hynod, a fydd, os caiff ei newid mewn ansawdd, yn dod yn reddish. Defnyddir y math hwn o wenithfaen ar gyfer waliau yn y Siambr Frenhinol i'w haddurno.
Math arall yw diorrhea. Defnyddir y math hwn o wenithfaen ar gyfer lloriau a sarcophagi. Ar gyfer magnetiaeth, gwenithfaen Aifft, mae angen dadansoddi, yn deall gwyddoniaeth maint magnetedd tywod mwynol, magnetization remanent naturiol. Gyda chymeradwyaeth yr EAO, samplwyd nifer fechan o wenithfaen Aifft, a ddadansoddwyd yn Japan.

(4) Mynegai daearegol

Mae'r arolwg yn gyffredinol ac nid oedd yn caniatáu unrhyw ymchwil cywir. Mae nodweddion dilynol yn arwyddocaol:
① Mae'r sylfaen ar y pyramidau a adeiladwyd, yn enwedig y ddaear y cafodd y pyramid ei hadeiladu ar gyfer King Chufeva, yn sylfaen dda heb graciau a achosir gan aflonyddwch. Fodd bynnag, nid oedd y gwahaniaeth yn lefel y graig calchfaen, a leolir i'r gogledd o King Racheff, yn cael ei wneud gan iselder naturiol artiffisial ond yn seiliedig ar dîm, wrth greu'r wlad wrth iddi fynd i'r gogledd a'r de.
② Mae'r rhan yn cynnwys tywodfaen ac mae'r graig gwaddodol tywyll yn dangos yr haen a godwyd yn ddiweddarach.
③ Mae darnau calchfaen wedi'u clymu ar y pyramid yn galed ac yn rhyfedd iawn.

Charakteristika

Mae'r calchfaen yn wahanol i'r un sydd ar y safle, sy'n golygu bod y darnau hyn o galchfaen wedi'u dwyn o le arall. (Dywedir eu bod wedi cael eu cludo o chwarel o'r enw Tura, a leolir ar ochr arall Giza lle mae'r Nile yn cael ei groesi, ond ni ellir cadarnhau'r rhagdybiaeth hon oherwydd cyfnod byr.)
④ Mae'r galchfaen a ddefnyddir yn y pyramid cam, sydd wedi'i lleoli yn Sakkara, yn wahanol i hynny yn Giza, ac roedd yn ymddangos yn cael ei gloddio ger y lle (hy Sakkara).

Cafwyd rhai dadleuon mawr yn y pridd - y tir yn Giza sy'n wynebu'r gogledd orllewin. Mae pwysau'r pyramid yn cael ei ddefnyddio i'r gronfa ar ongl y graddau 45. Mae hyn yn dweud wrthym fod y dislocations yn cael eu hystyried wrth adeiladu'r pyramid.

(5) O fewn y pyramid

①Process yn arwain at Siambr y Frenhines

Mae lled y darn sy'n arwain at y siambr Frenhines 1,1 m, nad oedd yn caniatáu yr antena i symud fel arfer. Cafodd yr antena a osodwyd ar y bwrdd pren ei dynnu gan y rhaffau. Mae'r bwrdd pren yn amsugno adlewyrchiad ar yr wyneb, sy'n rhoi canlyniadau da. gwelliannau yn y dyfodol ddyfais gall gynnwys plât pren ar waelod y llinellau mesur waredu 25 cm o wal ochr ddwyreiniol y coridor a'r llinyn mesur arall a roddir 25 cm o ochr orllewinol. Mae tarddiad (sero pwynt) wedi'i bennu gan lefelau gwahaniaethol i'w cael 20 metr oddi wrth ddyfais siambr frenhines yn cael eu symud i ddarn mawr trwy 26 m. Mae'r ceudod Daethpwyd o hyd 1.5 metr yn is na llawr trwy metr 3 o'r mesuryddion lle 14 oddi wrth y pwynt sero.
Mae'r ceudod yn ymestyn i lawr o 2,5 i 3,0 metr. Nid yw gwaelod y ceudod wedi'i nodi gan y gall ehangu ymhellach i lawr neu fod rhywbeth ar y gwaelod. Canfuwyd bod sganio'r cavity yn cynnwys tywod. Rhoddodd y llinell ddwyreiniol ymateb cryfach, ac roedd y llinell orllewinol yn cymryd ymateb gwannach. Mae hyn yn dangos i ni y posibilrwydd uchel fod y ceudod yn debygol o redeg o'r ganolfan i ochr orllewinol y wal. Roedd y pwynt hwn yr un fath lle roedd y tîm Ffrainc yn gobeithio. O fewn pellter o fetrau 5 y tu mewn i'r wal ochr, ni chanfuwyd cawity na gwrthrych.

② Siambr y Frenhines

Rhoddwyd y llinellau mesur rhyng-gysylltiedig (pedwar i bob) ar y llawr i'w fesur. Yn 5 metr o dan y ddaear, dim ond craciau yn y cerrig, ac nid oedd y tywod yn teimlo. Mesur wal ochr metr 1 uwchben y llawr, gan dybio ymateb sy'n nodi presenoldeb ceudod yn rhan orllewinol y wal gogleddol. Mae yna garreg o'r wyneb hyd at fetrau 2, ac yna ceudod dros fetrau 4. Fodd bynnag, mae'r stop yn cael ei atal ac ni ellir pennu'r gwaelod yn iawn oherwydd adlewyrchiad stormus, felly ni ellir pennu ei uchder. Mae'n debyg na fydd y ddau, y brig a'r gwaelod yn tyfu yn llorweddol. Mae gwaelod y wal nenfwd wedi'i ddifrodi'n wael, efallai o ehangiad tebyg.

③ Y Siambr Frenhinol

Gan fod y Siambr Frenhinol yn wenithfaen, roedd gan y tîm Siapan bryderon am y cryfder magnetig a'r effaith o wenithfaen caled. Fodd bynnag, cadarnhawyd bod y prawf a wnaed ar frig y darn yn arwain at y Siambr Frenhinol yn cael ei gyson cyson (6,7); tonnau electromagnetig
treiddio gwenithfaen yn well na chalchfaen.
Mae'r llawr (10 x 20 m) wedi'i ymchwilio. Gosodwyd pedair llinell mesur i'r dwyrain a'r gorllewin, ac wyth llinell mesur i'r gogledd a'r de i arolygu. Down 5 metr islaw'r ddaear, ni chanfuwyd dim ond ychydig o grisiau a chafodau bychan iawn. Down i 2 gwenithfaen m dan y llawr yn gorwedd isod sy'n calchfaen (A) o fetrau trwch 2 a chalchfaen (B) yn cael m 1,5 trwch wedi ei lleoli ar y gyffordd rhwng (A) a (B) mae llawer o fylchau, rhai ohonynt yn cael eu hatgyfnerthu morter . Ni archwiliwyd unrhyw wal tan y tro hwn.

(6) Ardal i'r de o'r pyramid

Dyma siafft long Chufu, y dywedwyd wrthym mai dyma'r darganfyddiad mwyaf ar ôl yr Ail Ryfel Byd. I'r gorllewin ohoni, dywedwyd wrthym fod yna siafft llong Chufu arall nad oedd wedi'i nodi. Adeiladwyd y llinellau mesur uwchben y pwll amlwg i sganio'r safle o gwmpas. Daethpwyd o hyd i garreg sy'n ei orchuddio (gyda thrwch cyfartalog o 1,7 m). 3m neu ddyfnach o dan y ddaear, ni welwyd unrhyw ddelweddau clir. Mae hyn oherwydd y myfyrdod trawiadol sy'n dod o'r gwrthrychau ar y gwaelod. Gall pynciau gynnwys amrywiaeth fawr o ddeunyddiau.
Mae'r siafft bar solar yn ymwneud â mesuryddion 30 o hyd ac oddeutu 3 metr o led. Mae metr 1.5 o'r pen gogleddol yn gapasiti 2, sy'n atal ei lled arolwg.
Nid yw nifer y slabiau cerrig nad oeddent wedi'u harddangos yn glir yn llai na 20. Yn ogystal, gosodwyd pum llinell mesur ar y palmant i'w archwilio ac yn agos at y pyramid.
Canfuwyd cryn dipyn o graciau. Gellid achosi llefydd gan fras y pyramid, gan weithredu ar yr amrediad roc. Maent yn yr ystod o 50 cm i 3 m ac felly nid ydynt yn effeithio ar y pyramid yn gyflym. Yn drydydd, canfuwyd metr 15 o ben gorllewinol y llinell fesur, twll 3 gyda hyd o 2 m. Mae'r siafft yn ymestyn i lawr i mewn i 3-5 metr islaw wyneb y ddaear, ac mae'n ymddangos ei fod yn rhedeg o dan y pyramid. Ond nid yw hynny'n glir. Mae'r siafft gyfan wedi'i llenwi â thywod, ac ni ddeellir y rheswm pam na nodwyd y gwaelod. Mae siafft yn dwnnel, fel yr un sy'n ymestyn o'r tu allan i'r pyramid. Mewn unrhyw achos, roedd y cadarnhad o ddamcaniaeth o'r fath y tu hwnt i bŵer y ddyfais.

(7) Ardal o gwmpas y Sphinx

① Ardal i'r de o'r Sphinx

Mae saith llinellau mesur (sganiwr electromagnetig) yn gosod ar y dwyrain a'r gorllewin, a phedwar mesur llinellau i'r gogledd a'r de, sganio'r Sffincs - dros 70 Mz dwyrain i'r gorllewin a thros 10 metr o'r gogledd i'r de. Sylfaen Sffincs yn cynnwys mwy o leithder na pyramida.To yw oherwydd Sffincs ei leoli yn agosach at nant danddaearol. Ymateb Cafwyd (sganiwr electromagnetig), gan awgrymu bod yna ddŵr yn y m 2,5 3 o dan yr wyneb, ger y pawennau blaen de-ddwyreiniol y Sffincs. Ar y corff wedi cael eu nodi rhigol lled 2 m mewn dyfnder 3 2 ma hyd m, sydd, fel y mae'n ymddangos i ymestyn i ran isaf y corff. Arsylwyd craciau fertigol yng nghanol y creigiau deheuol. Fodd bynnag, nid yw'n ymddangos bod craciau yn cael unrhyw effaith ar y isbridd.

② Ardal i'r gogledd o'r Sphinx

Pedair llinell fesur eu gosod ar y dwyrain a'r gorllewin, a phum mesur llinellau i'r gogledd ac i'r de i sganio Sffincs - mwy na 60 metr o'r dwyrain i'r gorllewin a thros 7 metr o'r gogledd i'r de. Ymddengys bod y is-bridd gogleddol yn cynnwys mwy o leithder na'r isbridd deheuol. Crëwyd craciau fertigol, sy'n cael eu harwain i'r dwyrain a'r gorllewin ar draws y Sphin, yn naturiol. Ar y corff mae rhigol tebyg i'r un ar yr ochr ddeheuol, sy'n edrych fel ei fod yn ymestyn o dan y corff. Felly o dan y Sphinx mae twnnel. Ar ben hynny, ger blaen y penelin, y ceudod geometrig (x 1 1,5 7 x), cafwyd bod gall gynnwys metel neu wenithfaen.

③ Ardal i'r dwyrain o'r Sphinx (ger blaen y Sphinx)

Mae blaen y Sphinx yn cynnwys darnau o galchfaen sydd wedi'u trefnu'n artiffisial a'u hatgyfnerthu. Gyda threigl amser, mae darnau o galchfaen wedi'u plannu a'u hatgyfnerthu ac yn bwriadu eu hymgorffori. I ddechrau, roedd y tîm yn pryderu am ymchwil fel adlewyrchiad trawiadol ar yr wyneb - gallai ymyrryd â'r synhwyrydd. Penderfynwyd llinellau mesur (gan gynnwys grid o linellau 10 yr un) ar ôl y mesurydd i'r dwyrain a'r gorllewin a'r gogledd a'r de. Ar y tu mewn i'r ddau forelegs canfuwyd y ceudod geometrig (1,5 mx 3 m). Nid yw'r gwaelod wedi'i ganfod yn glir, oherwydd gall y gwaelod fod yn anwastad neu efallai y bydd rhai gwrthrychau. Mae'n ymddangos bod y ceudod yn pasio o'r dwyrain i'r gorllewin tuag at y frest, ond mae'r tabl gwenithfaen a gynigir yn atal archwiliad.
Yn y rhan orllewinol y tu allan i'r bwrdd aberthol, gosodwyd dwy linell fesur i'w archwilio yn y dwyrain a'r gorllewin. Cafodd yr arwyneb, nad yw'n cael ei wneud o galchfaen ac sydd â llawer iawn o grisiau, ei fesur yn anghywir oherwydd yr ymateb trychinebus cryf ohono. Dangosodd arolwg bras posibilrwydd uchel o'r ceudod l i 2 m o dan yr arwynebedd tir. Gall y ceudod fod ynghlwm wrth y ceudod uchod a leolir ar flaen y sffincs a gall ymestyn i'r Sphinx.

Fodd bynnag, os yw'r ceudodau hyn ar wahân, mae'n debygol iawn mai'r hen ceudod sydd wedi'i lleoli yng nghefn y sffincs yw Sertab lle gosodwyd y cerflun.

Ⅱ. YMCHWILIAD gan ddefnyddio tonnau electromagnetig

Shoji Tonouchi

(1) Nod

Diben yr ymchwiliad hwn yw edrych ar y darnau a cheudodau heb eu darganfod yn y pyramidiau, ac eithrio ystafell a choridorau sydd wedi eu darganfod hyd yn hyn, ac i archwilio henebion ddarganfod sy'n cael eu claddu o dan y ddaear o amgylch y pyramidiau. Oherwydd bod pyramidau'n bwysig yn ddiwylliannol ledled y byd, rydym yn honni bod ymchwil nad yw'n ddinistriol yn gyflwr absoliwt. Mae hyn yn golygu na ddylai ymchwil, mewn unrhyw achos, ddefnyddio dull sy'n gallu niweidio pyramidau. Felly, ni ddylai dull seismig o chwilio a drilio, dirgryniad, a ddefnyddir fel arfer ar gyfer ymchwil gwaith cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio y tro hwn · At y diben hwn, bydd system radar o dan y ddaear (dull yr arolwg tonnau electromagnetig) yn cael ei ddefnyddio y tro hwn.

7. Canlyniadau arolwg

①Arreal i'r de o'r Pyramid Mawr, yr ail long

Gwnaed mesuriadau lle'r oedd yr ail bwll. Dangosodd hyn adeilad clir o nenfwd carreg, diamedr metr 2. Dangosir delweddau o ddelweddau, a dadansoddir y canlyniad gan gyfrifiadur. Maent yn dangos cudd y cerrig ac mae'r ogof lle mae'r ail long Chufev yn cael ei storio (gweler y ffigwr 51) yn adlewyrchu cyd y clawr carreg, mae'n debyg llong. Roedd adlewyrchiadau pwls ar hap yn y bwlch rhwng dau garreg. Fe wnaethom gadarnhau ei fod yn adlewyrchu o dan yr ogof trwy'r ogof (Ffigur 55).
cadarnhau dadansoddiad cyfrifiadurol o rhesymu hwn y waelod y pwll oedd tua 4 metr o dan y ddaear ac uwchben gwaelod y mesurydd trwch 1 pentwr. Graddfa myfyrio yn cadarnhau bod y pentwr yn cynnwys rhannau, sydd â gradd isel o dreiddiad, megis pren, rhaff, ac ati Felly, y posibilrwydd o ail gwch yn y maes hwn wedi dod yn uchel iawn. Darllen y gyfradd adlewyrchiaeth y cydrannau sydd wedi eu lleoli ar waelod y pwll, hyd 30 m, mae ganddo radd isel myfyrio - nid pentwr yn cynnwys pethau difrifol oherwydd pentwr yn cynnwys rhai metelau, cerrig neu ddeunyddiau eraill sydd â lefel uchel o fyfyrio.
⑥ Yr un 42 m o ddiwedd, i'r de-orllewin o'r rhan ddeheuol hon o'r Pyramid Mawr, mae pwll sy'n metr 8 o hyd ac wedi'i lenwi â thywod. Ond ni ellir ei fesur yn glir oherwydd bod y adlewyrchiad o'r gwaelod yn drallod iawn. Felly, ni chadarnheir a ydyw
mae'r llong yn ymestyn o dan y Pyramid Mawr, neu beidio oherwydd y myfyrdod rhy gryf. Am y rheswm hwn, mae angen ail-fesur, ond mae'n debygol iawn bod y pwll yn ymestyn o dan y Pyramid Mawr.

② Ardal o gwmpas y Sphinx

a) Ar ochr ogleddol y Sphinx

Mae'r safle wedi ei leoli ar ochr ogleddol y Sffincs, ar ochr y penelin chwith eu canfod adleisiau cryf oddeutu 2 metr o ddyfnder a hyd 12 metr, a myfyrdodau hyn o gymharu â myfyrdodau arferol Rhoddwyd yn Fig.53 a 54. Dangosir y lluniadau, fel y'u mesurir gan y cyfrifiadur, yn Ffigur 56. Gwnaed lluniau'r lle hwn o'r ddelwedd CRT trwy fesur llinell B 18 yn ardal B.

b) Corff y Sphinx

Sandy cyfran ffos yn amlwg ei gydnabod yn y fan hon yn y llun sy'n pwyntio - llun ffigur, ar ôl cyfrifo cyfrifiadur, a ddangosir yn Ffig 57 a 17,16,15 mesur llinell B yn B. Ni allai'r ail ran yn cael eu canfod yn fanwl, ond cadarnhawyd bod. yn ymwneud â metr 5 o hyd.
Canfuwyd y ceudod geometrig (dimensiynau nas dangoswyd) i'r gorllewin o'r bwrdd aberthol gwenithfaen cyn y Sphinx; sy'n cynnwys deunyddiau cymharol anoddach na chalchfaen, y manylion i'w penderfynu trwy ddadansoddi cyfrifiaduron. Tybir bod yr ail ceudod hwn yn cael cysylltiad uniongyrchol â'r ceudod blaenorol.

Nid oedd y dadansoddiadau cyfrifiadurol o'r recordydd tâp data o'r ceudod yn ymddangos - ni ellid canfod yr union ganlyniad mewn perthynas â'r arwyneb a oedd yn rhy gadarn, ac felly roedd y myfyrdod yn rhy gymhleth. Dim ond gwerth rhifol y dyfnder 1,5 a'r lled 3 m sydd wedi'i gadarnhau. Rhaid i'r rhan hon o'r arolwg gael ei wneud eto'r tro nesaf.

③ Y tu mewn i'r Pyramid Mawr (ardal C)

Archwiliwyd y ddau ohonynt, y Siambr Frenhinol a Siambr y Frenhines yn y pyramid. Ond pan gafodd y ddyfais recordio ei gludo i'r pyramid, roedd y tu allan i'r swyddogaeth am ychydig resymau anhysbys. Felly, yn anffodus, rhaid inni ddweud na ellid cwblhau'r dadansoddiad cyfrifiadurol a gynlluniwyd ac a oedd i'w gynnal yn Japan. Mae angen i chi ei archwilio eto a'i ddadansoddi gan ddefnyddio'ch cyfrifiadur. Ni wnaed unrhyw gasgliad pellach na'r un a gyhoeddwyd yn flaenorol ar 2. Chwefror yn Cairo. Mae'r hysbysiad canlynol yr un fath â'r un blaenorol.

④ Mae bodolaeth y ceudod 2,5 uchder metr - m 3 (dimensiynau eraill beidio) i'r gorllewin o dreigl sy'n arwain at y frenhines siambr cadarnhawyd, yn ogystal â faint o dywod sy'n bresennol yn y ceudod, gyda chytundeb y Ffrangeg, mesur microdon. Mae gwir ddimensiynau o'r tywod a ganfyddir gan gynnwys y ceudod yn cael ei bennu gan ddadansoddiad cyfrifiadurol o'r data a gofnodir, a dylai gael ei gwblhau erbyn 15. Ebrill y flwyddyn 1987; ar gyfer hyn ac eitemau dilynol.

⑥ Roedd sganio hefyd yn datgelu bodolaeth ceudod arall - tu ôl i wal orllewinol siambr y frenhines. Mae gan y cavity uchder metr 1,5 gyda dyfnder amcangyfrifedig o tua 4 m.

(8) Mwynoleg Microsgopig

Pedair adran tenau caboledig archwiliwyd o dan y microsgop at ddibenion yr ymchwiliad hwn · Micrograff o dywodfaen, calchfaen a Giza diorite o'r llwyfandir yn cael eu rhoi yn obr.58,59,60 a 61.
Mae'r granodiorite o ochr orllewinol y pyramid o Khufu cwarts, biotit, hornblende (gwyrdd glas), plagioclas, magnetit a K-ffelsbar yn cael eu cydnabod. Mae K-feldspar yn dangos gwead perthynol, credir bod y strwythur hwn yn cael ei wneud o exsolution sodiwm, feldspar yn y broses oeri granodiorite. Credir bod mwynau magnetig yn effeithio ar y lluosogi tonnau electromagnetig, ond granodiorite cynnwys swm bach o fwynau magnetig, a magnetit, a titanomagnetite pyrmotite ac yn y blaen.
Mae calsiwm o plancton a foramnifera benthig yn aml yn cael ei arsylwi yn y galchfaen o Giza Plain ac mae'r ffurfamentifer ffosil yn aml yn dod o hyd. Mae cwarts a plagioclase yn amlwg mewn rhai ardaloedd o'r toriad. Mae'n ymddangos bod y galchfaen yn cael ei ailgystallu'n gryf. Mae carreg galch o Giza yn cynnwys cwarts, plagioclase a chalchfaen. Arsylwyd cyfanswm newid seremoni i galchfaen, gan awgrymu bod gweithgaredd folcanig yn digwydd yn yr hen ddyddiau yn yr ardal hon. Ystyrir bod y dywodfaen yn lithith lithtig citit.

(9) Astudiaethau gwaredu pelydr-X Powdwr

Calchfaen a thywod o'r ganolfan Giza yn cael eu malu i mewn i bowdwr a gwneud y slyri aseton ar blât gwydr wedi ei araenu · sbectrwm pelydr-X o bob sampl Cofnodwyd gan barhaus cyflymder sganio l / 2,20 / min, ac mae'r arbrofion yn cael eu cynnal gan ddefnyddio Ni-Cu hidlo K ac ymbelydredd a scintillation canfod neu osod ar Phillios goniometer. Prif calchfaen atomau yn cael eu Ca, C, O, Si, P, Mn ac Al. Felly mwynau pellach wedi'u cynnwys (CaCO3), calsiwm gyfres analsite B (CaAl2Si, 012.2H20) scawtite (Ca7Co3Si608.2H20) Cyfres pyrolusite (MnO2) hydrogrossular (Ca3Al2SiO4CO30H) grossular (Ca3Al2SiO4) a graffit (C). Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn contender imperial arall. mwynau mawr dywod o ogof Queen dreigl cynnwys Ca, C, O, P, Mn, A1, K, Na, OH, Fe a Mg cynnwys mwynau graig yn gwarts (SiO 2) Felly pellach (CaCO3) tridimite (SiO 2 ) pyroxmangite (MnSiO3), graffit (C) braunit (SiO MN7 2), vaterite (CaCO3) scawtite (Ol Ca7Si CO3 · 2H20) birnessite (MnO2) galaeth (MnAl204) rhad (Ca3Al65Si ,,. 5036 .H20) a wollastonite (CaSiO3), y rhan fwyaf o dywod yn cynnwys cwarts. Credir bod hyn yn wahanol i'r tywod tywod o gwmpas Cheops pyramid, fel y gellir ei ddwyn o unrhyw le.

Ⅲ. Arolwg, o safbwynt hanes pensaernïol

(1) CYFLWYNIAD

Takeshi Nakagawa
Kazuaki Seki

Ymhlith y nifer o henebion pensaernïol presennol yn y byd heddiw, mae'r Pyramid Mawr, sy'n denu diddordeb o bobl ledled y byd, yn un o'r cyfnodau pwysicaf yn hanes bodau dynol · Er gwaethaf astudio dwys arno wedi cael ei wneud gyda llawer o ganlyniadau ffrwythlon, mae'r Pyramid Mawr yn dal dan len o ddirgelwch. Mae ei werth academaidd, fel ased diwylliannol, yn sicr yn wych. Fodd bynnag, credwn mai dyma'r ffordd hysbys ac anhysbys, symlrwydd a chymhlethdod, cynefindra, a dyfnder eu cysylltu y tu hwnt i gwmpas y wybodaeth a'r ddealltwriaeth ddynol, sy'n denu llawer o bobl i heneb hon. cenhadaeth archaeolegol yr Aifft Prifysgol Waseda, sy'n gwerthfawrogi dealltwriaeth a chydweithrediad Sefydliad Hynafiaethau Eifftaidd i allu parhau 20 yn y blynyddoedd diwethaf, ymchwilio diwylliant hynafol Aifft. Y tîm i'r casgliad bod bellach yn gofyn am ymchwil cynhwysfawr o'r Pyramid Mawr, ac adolygiad trylwyr o astudiaethau a materion sy'n deillio ohonynt blaenorol, rhaid i astudiaeth a dulliau newydd yn cael eu deillio. Mae gennym ddiddordeb ac rydym yn parchu astudiaeth bwysig iawn a gynhaliwyd gan y teithiau Ffrainc yn y flwyddyn ddiwethaf, ac yn enwedig eu damcaniaethau sy'n deillio o'r dadansoddiad strwythurol ac ymchwilio gan ddefnyddio offerynnau uwch. Rydym hefyd yn gwerthfawrogi'n fawr y cyfle i gymryd rhan mewn ymchwil ar y cyd â gwyddonwyr Eifft, Ffrangeg a Siapan. Mae hyn yn ein hadroddiad ar yr astudiaeth ragarweiniol, sydd yn aros am astudiaeth gynhwysfawr yn y dyfodol.

(2) Sylwadau ar y syniad o benseiri Ffrengig

① Rhagdybiaeth am gyfansoddiad cyffredinol y Pyramid Mawr

Mae'r genhadaeth Ffrengig wedi cyflwyno i gyd, ynghyd â dadansoddi strwythurol, ddamcaniaeth bod y system gyffredinol yn cynnwys cynlluniau ac adnoddau angladd er mwyn atal lladron oedd y sail ar gyfer y cyfansoddiad cyffredinol edrych ar y Pyramid Mawr. Mae hyn yn wych oherwydd byddai'n arwain at ddealltwriaeth gynhwysfawr o'r strwythur hwn. Ar oed Brenin Khufua, rhesymoledd yw'r ffordd y dylent eu dilyn meddyliau pobl ac arwain gryfach nag yn y byd heddiw. Fodd bynnag, nid yr un peth yw i gael ei reoleiddio gan resymoli. Mae'r syniad o farwolaeth yn cyfarwyddo pobl hynafol yr Aifft, fel pe bai'n bodoli go iawn. Ni ddylai rhesymoldeb arwain at ddealltwriaeth o'r hen Aifft. Dyna pam yr ydym wedi dod i'r casgliad bod symboliaeth y Pyramid Mawr yn ffactor pwysicach.

② CYFLWYNIAD

O ran y fynedfa ogleddol - trefniant symbolaidd y gwaith maen a'r strwythur megalithig yw'r eiddo mwyaf arwyddocaol. Fodd bynnag, mae'n anodd credu bod y rhain yn awgrymu bod yna fynedfa gudd arall - coridor nad yw'n llorweddol sy'n arwain at Oriel Fawr. I'r gwrthwyneb, ymddengys bod y nodweddion hyn am symbolaidd yn cynrychioli'r brif fynedfa. Er mwyn cyrraedd y casgliad terfynol, mae astudiaeth ar adnewyddu pensaernïol, yn cefnogi'r union fesur ac ymchwil sy'n angenrheidiol.

GizapyramidyI.castWasedaUniversities-15

GizapyramidyI.castWasedaUniversities-16

GizapyramidyI.castWasedaUniversities-17

③ Gwaith maen gyda chymalau syth yn y coridor llorweddol i siambr y Frenhines

Fel y dywedodd ymchwilwyr Ffrengig, nid oes gan y waliau brics hyn fel arfer ar y cyd. Ond ni ddylid cymryd hyn fel arwydd o ystafell anhysbys neu ceudod cudd. Os edrychwn ar wal lleoli yn y man o gwrdd oriel a llorweddol coridorau mawr, hefyd gyda chymalau syth, mae'n amlwg bod y wal hon yn gweithredu fel addurniadol ac nid fel elfen strwythurol.
Adeiladwyd y coridor llorweddol i Siambr y Frenhines, sy'n barhad o'r wal uchod, gyda'r un bwriad.

GizapyramidyI.castWasedaUniversities-18

④ "Ystafell Ddimnabyddedig" wedi'i leoli yn Siambr y Gogledd Brenin

Mae ymchwilwyr Ffrengig wedi awgrymu bod yna "Ystafell Ddienw," i'r gogledd o'r Siambr Frenhinol. Maent yn cymryd yn ganiataol bod "Room Davisons" ei hadeiladu i ddiogelu'r hyn yn "Ystafell anhysbys," ac yn nodi bod grym anghytbwys a wnaed craciau yn y trawstiau. Fodd bynnag, os ydym yn galw gwaith maen fynedfa gogledd megalithig, felly mae'n rhesymol i ddweud bod waliau enfawr tebyg eu hadeiladu i amddiffyn Siambr ac Oriel Grand y Brenin, dau le pwysig iawn ac lwytho drwm y tu mewn i'r pyramid. Ar ben hynny, heblaw am y rhesymau adeiladu hyn, mae'n bwysig sylweddoli'r ystyr symbolaidd anweledig a gludir gan y strwythur hwn. Hefyd yn y ben y "ystafell Davison" cawsom gadarnhau ar y ystumio trawst a achosir gan straen exerted mewn cyfeiriad sy'n groes i'r hyn a nododd genhadaeth Ffrangeg. Mae mesuriad ystafell gywir a monitro hirdymor, gyda phwyslais ar nodweddion dylunio, yn hanfodol.

GizapyramidyI.castWasedaUniversities-19

⑤ Oriel wych

Mae'r genhadaeth Ffrengig yn tybio bod yr Oriel Great wedi'i rhannu'n ddwy lefel, gyda chefnogaeth gan golofnau pren, trawstiau a slabiau, gan roi ffordd i gael mynediad i'r ystafell ddirgel. Yma dylid rhoi sylw i amcanestyniadau yng nghanol y waliau ar y ddwy ochr. Ychwanegwyd y rhagamcaniadau hyn ar yr adeg y cwblhawyd yr adeilad, er mwyn rheoleiddio llethr y wal. Mae'n bosibl, yn wir, rhowch trawstiau a byrddau yma pren, ond dim pileri, fel y dangoswn wrth adfer brasluniau cynrychiolwyr y genhadaeth Ffrengig. Ar y llaw arall, rydym yn credu systemau gwaith maen medrus, cywirdeb mewn adeiladu a gorffen, a chyfansoddiad gofodol unigryw iawn, yw nodweddion amlycaf. Mae hwn yn lle dramatig iawn yn hyn o heneb symbolaidd, gyda'r nod a fwriadwyd a sgiliau ymwybodol. Rydym yn dod o hyd gynyddol parapetau ramp sy'n debyg grisiau deml, a ddewiswyd ar gyfer lampau a phileri addurnedig, sy'n cael eu hailadrodd yn rhythmig, ac yn y gyfrol enfawr o amgylch gofod cysylltiedig ddynamig. Mae'n "ffordd Pharo", a agorwyd yn sydyn, ar ôl treiglo coridor hir a chul. Rhaid i'r effaith symbolaidd yma fod ar ei huchaf.

GizapyramidyI.castWasedaUniversities-20

(3) Datblygiad hanesyddol pyramidau Aifft a chymeriad symbolaidd
Pyramidau Mawr Chufu.

① Cyfnod pyramid cymhleth

Hoffem dynnu sylw at y nodweddion canlynol o'r cymhleth Zoser pyramidol stepiog yn Sakkara.
Gyda'r heneb hon, gellir olrhain y broses ddatblygu o'r "masta" i'r pyramid troed trwy nifer o atodiadau a newidiadau. Cafodd y "mastaba" gwreiddiol ei ymestyn a'i haenu nes iddo dyfu i'r pyramid cam fertigol y gallwn ei weld heddiw.

⑥ Y tu mewn i'r waliau ffens uchel, ardaloedd hirsgwar mawr, mae yna nifer o wahanol fathau o adeiladau "ffug". Mae'r efelychiad hwn (mewn gwirionedd, nid pensaernïaeth, ond cerflunwaith) wedi ymgynnull y claddfa gyfan ar gyfer y brenin farw.
O fewn y campws, nid yw'r Pyramid Stepped ei hun yn wrthrych symbolaidd ynysig. Fe'i hintegreiddir i'r cyfansoddiad cyffredinol, gan ymateb yn symbolaidd i rannau eraill megis y Grand Court, Pafiliynau Uchaf ac Isaf yr Aifft, a'r gofod Nadolig ar gyfer HB-SD, ac ati.

② Trosglwyddo i'r pyramidau "go iawn" a'r Pyramidau Mawr

④ Rhwng y pyramid stepiog a'r pyramidau "go iawn" bu sawl ymdrech i geisio camgymeriad. Gwrthododd Pyramid yn Meidum yn ystod y gwaith adeiladu. Mae'r Pyramid Bent a'r Pyramidau Coch yn Nahshura wedi methu â gyrraedd y llethr serth a siâp go iawn y pyramid perffaith. Cyrhaeddodd y dechnoleg adeiladu pyramid ei pinnau gydag adeiladu'r Pyramid Mawr yn Giza, sef canlyniad pennaf yr holl wybodaeth a gafwyd mewn arbrofion blaenorol.

⑥ Mae'r Pyramid Mawr yn sefyll fel gwrthrych symbolaidd, gyda'i berffaith crisial a chyfrol enfawr. Mae ei natur unigryw hefyd yn cael ei wella gan gymhlethdod mannau mewnol fel y labyrinth a'r union sgiliau y gwnaethpwyd y cysyniad dyluniad mor ymhelaeth ag ef.
Mae strwythurau eraill, megis Deml y Dyffryn, y Rhwystr Hir, y Deml Dome a'r Wal Ffens yn perthyn i'r prif pyramid ac fe'u hadeiladwyd i'w wella.

③ Pyramidau yn ystod y Deyrnas Ganol

Ar ôl adfer y deml gladdu Mentunetep yn Dér el Bahari, gallem weld cyflwr hollol ffurfiol o'r seilwaith pyramidol.

⑥ Roedd y pyramid bach hwn yn bwynt canolog yr estyniad, a adeiladwyd ar ben y llwyfan gyda ffasâd piler. Y tu ôl i'r pyramid ceir y cwrt a'r oriel a'r darn sy'n mynd i lawr i'r siambr dan y ddaear.

@ The heneb cyfan yn beddrod symbolaidd neu'n ddefodol yn hytrach na bedd gwirioneddol ar gyfer y pohřbení.Pyramida bresennol yn heneb hon gwaith yn unig fel arwydd y bedd y Brenin.

④ Cymeriad symbolaidd y Pyramid Mawr

Drwy astudio datblygiad hanesyddol y pyramidau Aifft, gallwn sylweddoli bod y pyramidau wedi cael trawsnewidiad tebyg i "godiad" y Dwyrain. Yn wreiddiol, roedd y beddrodau yn bedd yn cynnwys esgyrn y Bwdha, ond yn y pen draw esblygu yn strwythur symbolaidd templau Bwdhaidd godig.
Mewn cysylltiad â datblygiad hanesyddol, mae'r Pyramid Mawr yn unigryw oherwydd mae cyfansoddiad y strwythur claddu, y gallwn ei ddweud, â nifer o awgrymiadau symbolaidd.

(4) Safle'r safle claddu pyramid

Gan edrych ar y lleoliad, echelin a chyfeiriadedd y sphinx, deml y Cwm Chefren a'r argae, gallwn dybio bod Pyramid Mawr King Cheops a 2. gosodwyd pyramid King Chefrenus yn ôl cynllunio bwriadol y rhanbarth cyfan, hy y "Mynwent Pyramid". Dylid archwilio pyramidau a'r ardaloedd cyfagos o safbwynt cynllunio rhanbarthol.
Ystyriwyd y Sphinx yn strwythur sy'n gysylltiedig â pyramid y Brenin Chefren fel symbol o'r ddelwedd amddiffynnol. Mae'r farn hon, fodd bynnag, nid yw'n deall ystyr Leo - Sffincs, neu pam yr argae a'r echel ganolog drwy'r Sffincs croestorri yn y fath fodd rhyfedd.

GizapyramidyI.castWasedaUniversities-21

GizapyramidyI.castWasedaUniversities-22

Er mwyn egluro'r pwyntiau hyn, rydym wedi ystyried y syniad o gynllunio yn ganolog adeiladu safleoedd o gwmpas y Sphinx.

① Cyn y pyramid y Brenin Khufu adeiladu, Sffincs ei adeiladu am ryw reswm. Lleoliad y pyramid y Brenin Khufu yn benderfynol o ran trefnu cyfres o byramidiau o amgylch y Sffincs yn y dyfodol. Mae dwy echelin sy'n croestorri yn bwynt a ddylai fod yn bwysig iawn: un yn rhedeg o'r dwyrain i'r gorllewin, a oedd yn symbol y ffordd y duw haul, ac mae'r ail gogledd-orllewin cysylltu a chorneli de-ddwyrain o pyramid y Brenin Khufu. Amserlennu pyramidiau necropolis (Ffig. 72).

GizapyramidyI.castWasedaUniversities-23

② O ran y rhyng-gysylltiad agos pyramidiau Brenin Khufu a'r Brenin Chephren cael ei bennu gan y pwynt lle mae'r llinell estynedig yn mynd trwy'r gogledd-orllewin a chorneli de o'r pyramidiau Khufu ac o flaen y ganolfan yn bodloni Sphinx. Mae King Chefren Pyramid wedi'i alinio yn union i'r gorllewin o'r pwynt hwn. Mae'r llwybr claddu wedi'i leoli'n iawn. (Ffig. 73)

GizapyramidyI.castWasedaUniversities-24

Dylai'r diagram uchod ddatgelu amlinelliad o safle claddu pyramid sy'n ymestyn i'r de-orllewin o lwyfandir Giza.

(5) Strwythur pensaernïol ac olion anhysbys

① craciau a phwysau anarferol ar y trawstiau, "Davison siambr" yn dangos bodolaeth o waith maen fregus neu ofod rhydd yn y de-orllewin o'r Brenin Siambr. (Ffig. 68)

② lle gwag, gan gynnwys y Brenin a'r Frenhines yn siambrau, oriel, darnau llorweddol ac uchod, a rhan o dreigl disgynnol, nid mewn lleoliad canolog, ond yn gwyro tuag at yr allanfa. Yn y bôn, mae'r Pyramid yn gorwedd ar y cydbwysedd rhwng y gwaith maen a'r gwag, felly mae'n debyg fod yr ystafell anhysbys wedi'i leoli i'r de-orllewin o'r ganolfan. Mae'r genhadaeth Ffrengig yn tybio nifer o l / 10.000 o lefydd gwag o'r gyfrol pyramid cyfan. Wrth gwrs, mae hyn yn annerbyniol ac nid yw'n ymddangos i gymryd i ystyriaeth y cydbwysedd rhwng pwysau a gofod gwag.
Mae cyfres o gamau, gan gynnwys dealltwriaeth fwy cywir o ofod a elwir yn gyffredinol, ardaloedd anghyfarwydd damcaniaethol gan ddefnyddio gravimeter gwahaniaethol rhagfarnllyd, ac yn olaf yn cadarnhau yr arolwg uchod gan donnau electromagnetig, yn angenrheidiol.

③ oriel mawr rhagori crefftwaith confensiynol, o ran prosesu carreg a threfniadaeth gofodol. Mae'n anodd categoreiddio fel muriau strwythurol bwysau-dwyn. Yn ogystal, mae hyn maen corbel trawiadol yn cael ei ailadrodd tan awgrymog yn y toriad ar ochr ddwyreiniol y Frenhines siambr · Os tybir ei fod yn set symbolaidd o waith maen, byddai'n egluro pam eiddo gwag yn cael eu crynhoi yn y nghanol y strwythur.

Dylai trefniadaeth Gyfun tu mewn i'r hynodion pyramid hwn y Brenin Khufu, ac y bydd yn bosibl, gan fod y rhan hon o'r pyramid, diogelu yn y dyluniad cyffredinol y system ei adeiladu bron heb llwyth enfawr.

GizapyramidyI.castWasedaUniversities-26

(6) Casgliad

Mae ein hymchwiliad pyramid rhagarweiniol o safbwynt hanes pensaernïol wedi dangos mai'r tro nesaf y dylid eu cynnwys mewn ymchwil gynhwysfawr:

① Mesuriad cywir a manwl o'r fynedfa a'r amgylchfyd, Oriel Fawr a
rhan uchaf y Siambr Frenhinol.

② Hirdymor (blynyddoedd 2), gan fonitro cyfeiriad y straen ar y cydrannau yn rhan uchaf y Siambr Frenhinol, gan ddefnyddio mesurydd gwyrdroi awtomatig.

③ Yr ymchwil pyramid newydd yn Giza o safbwynt Necropolis.

④ Astudiaeth gynhwysfawr a chymharol o hanes pyramid.

❛ Ymchwil archeolegol

Sakuji Yoshimura

Ar gyfer archaeoleg a phensaernïaeth y tŷ trysor pyramid, sy'n darparu cyfoeth o wybodaeth ar gyfer yr astudiaeth, ond yr hyn a gyflawnwyd a ddarperir gan archeoleg Ni all brofi heb archwilio pensaernïaeth, bydd y pyramid yn rhoi fawr iawn o wybodaeth am drefniant carreg, tu nodweddion carreg i ddosbarthu'r pwysau mwy na chwe miliwn o dunelli, sut nad yw atal pwysau yn cael effaith negyddol ar y pridd, ac ati.
Ar hyn o bryd, canolbwynt y sylw yn y trafodaethau pyramid yw presenoldeb ei helfeydd. Mae ymchwilydd Ffrengig, yn seiliedig ar ei gyfrifiadau gan ddefnyddio techneg microgravimetrig, yn nodi bod gan ceudodau 15 y cant neu fwy o'r pyramid. Yn y gorffennol, ystyriwyd bod y pyramid wedi'i lenwi â cherrig, ac nid oedd unrhyw ddata a fyddai'n gwrthddweud y rhagdybiaeth hon. Dim ond Siambr y Brenin, y Llwybr Mawr, Siambr y Frenhines a'r darn, gan gynnwys yr Ystafell Davison, a ddarganfuwyd yn gynharach, hyd yn hyn sydd wedi cael eu cydnabod hyd yn hyn fel gwagrau yn y pyramid. Nid yw ystafelloedd tanddaearol yn cael eu hystyried yn ystadegau pyramid. Cyfyngwyd trafodaethau ynghylch ceudodau eraill gan bresenoldeb mwyaf neu ddwy siambrau: siambr lle mae mummies brenhinol yn cael eu lleoli a siambr sy'n storio ategolion claddu. Ond mae'r nifer o dai 15 y cant yn ffrwydro fel rhagdybiaeth. Dr. Takeshi Nakagawa, Athro Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Prifysgol Waseda, y pwnc yw hanes pensaernïaeth, adroddiadau ar
yn seiliedig ar ei gyfrifiad nad yw'r cavities hysbys presennol yn meddiannu dim mwy na 1 y cant o'r gyfrol pyramid cyfan. Mae'r cavities hysbys hyn, ynghyd â'r cyfrolau a grëwyd wrth osod cerrig, yn cynyddu nifer yr achosion o ddim mwy na 3 y cant. Mae hyn yn awgrymu y gall y pyramidau gynnwys ceudodau eraill bum neu fwy o weithiau mor fawr â chavities hysbys; mae pyramid fel rhywfaint o fri. Oherwydd na ellir disgrifio'r pyramid, nid oes unrhyw ddull arall o archwilio na'r techneg uwch a ddefnyddiwyd gennym i ymchwilio i fewn y pyramid. Defnyddiwyd adlewyrchiad mewn ymchwil y tro hwn, gall tonnau electromagnetig trwy ddull treiddio, sy'n gallu cwmpasu dyfnder 150 m, ganiatáu i'r strwythur cyffredinol gael ei adnabod yn y pyramid. Chwiliwyd y Pyramid am y tro cyntaf gan dîm Prifysgol UDA Stanford gan ddefnyddio pelydrau gofod. Yn l970, maent yn archwilio'r pyramid trwy ddefnyddio pelydrau cosmig. Ni chafodd canlyniadau'r ymchwil eu cydnabod am y dyddiau hyn oherwydd y dechneg.

Er bod problemau, dibynadwyedd, amlder y ceudeddau 15 y cant, cyflwynwyd y ffigur hwn gan dîm Ffrainc a siocodd y byd i gyd. Mae'r ysgolheigion clasurol blaenllaw yn gwrthwynebu'r cynnig hwn, gan honni nad oes mwy o siambrau ac olion yn y pyramid.

Ond yr Athro. Dr. Nakagawa yn dweud beth sy'n poeni iddo. Presenoldeb y Siambr Frenhinol, y Llwybrau Mawr, Siambr y Frenhines, a'r darn a ddarganfyddir heddiw, yn gyfrinachol i'r dwyrain o'r ganolfan pyramid. Mae presenoldeb cavities yn y rhan ddwyreiniol yn unig yn groes i ystyriaethau strwythurol. Mae'r ffaith, y prawf bod ystafell Davis wedi'i ymestyn i'r dwyrain, yn dweud y gall y rhan orllewinol fod yn ysgafnach, ac felly'n cynnwys mwy o fwydydd.

Y cawodau a'r rhai a ddarganfyddir yn y dyfodol, pa fath o natur sydd ganddynt? Mae'n anodd dweud. Mae un o'r ddau fwlch a geir yn siambr y Frenhines yn cynnwys tywod ac efallai na fydd y ceudod arall yn cynnwys unrhyw beth, felly efallai y bydd perthynas rhwng dwy fwlch. Roedd yr hen Aifftiaid yn gwybod am ddaeargrynfeydd; gall y cawod sy'n llawn tywod fod yn brawf o ddaeargryn gan ei strwythur. A syniad arall yw bod rhaid i fyrddau ar drws to serth gael eu cefnogi gan dywod. Ni welwyd tywod yma. Syniad arall mai'r llwybrau hyn yw llwybrau ar gyfer cyflenwi ategolion claddu, ac ar ôl i'r trafnidiaeth hon gael ei lenwi â thywod. Wedi'i derfynu hyd yn hyn y rhoddir y cavities llawn o dywod o dan lawr siambr y Frenhines. Mae hyn yn rhoi'r posibilrwydd i ni ystyried y gallant fod yn derbynnydd blwch tywod.

Mae'r cavity yn y Siambr Frenhinol wedi'i leoli ar yr ochr orllewinol, yn gymesur â'r ail ceudod, oherwydd y daith sy'n arwain o'r Llwybr Mawr iddo. Ni ellir deall ei lled, uchder, dyfnder yn glir; fodd bynnag, cyflwynwyd tri rhagdybiaeth. Y rhagdybiaeth gyntaf yw bod y ceudod yn ymestyn yn llorweddol, yn gyfochrog â'r llwybr dwyreiniol, yn yr achos hwn lle y gellid cyrraedd y ceudod? Er bod ei ragdybiaeth yn bodloni strwythur cymesur adeilad yr Aifft, ni ellir deall strwythur y man cychwyn. Yr ail ragdybiaeth yw bod y ceudod yn gostwng. Os yw hyn yn wir, fe all y ceudod fod ynghlwm wrth darn wedi'i llenwi â thywod a ddarganfuwyd gan dîm Ffrainc a'i dynodi gan dîm Siapan. Gall hyn chwarae rôl ar gyfer y pibellau tywod a ddefnyddir yn nenfwd siambr y Frenhines. Mae canlyniad y sgan pyramid yn dangos bod y cerrig yn cael eu pentyrru 1.5 metr uwchben y llawr yn y Siambr Frenhinol. Mae rhai ymchwilwyr yn honni bod y coridor yn gostwng yn arwain at siambr anhysbys i'r brenin. Ond byddai'n annoeth bod siambr mor bwysig wedi'i adeiladu ger yr wyneb.

Y drydedd ddamcaniaeth yw bod y ceudod yn codi. Mae'r rhagdybiaeth wedi'i seilio ar y rhagdybiaeth bod strwythur sy'n debyg i ac yn gymesur â'r Siambr Frenhinol, y Llwybr Mawr, a Siambr y Frenhines yn bosibl yn y rhan orllewinol. Fe'i canfuwyd yn unig yn awr, gan barchu canolfan y pyramid, ac mae'n seiliedig ar theori strwythur dwbl y pyramid. Fe'i derbyniwyd gan ymchwilwyr sy'n honni bod y ceudod yn codi ar bellter penodol, gan droi i'r gorllewin mewn cromlin petryal,
yn disgyn i'r de, gan gyrraedd ail siambr y Frenhines. Ni chafwyd unrhyw wybodaeth arall oherwydd gall yr offer a ddefnyddir gan dîm Siapaneaidd ond gwmpasu'r dyfnder hyd at fetrau 5. Pe bai'r ddyfais yn gallu cwmpasu'r dyfnder hyd at 10, gellir dod o hyd i'r ceudod newydd y tu ôl i'r waliau eraill. Mae hyn hefyd yn berthnasol i'r Siambr Frenhinol.

Dylid defnyddio'r Dull Atgyweirio i archwilio mesuryddion 10 neu ddyfnach o dan wyneb y Ddaear. Dechreuodd y tîm Siapaneaidd ddylunio Marc II pwysau ysgafnach, sy'n gallu cynhyrchu allbwn cynyddol gyda thanfedd gwahanol. Mae gan Mark II y tasgau canlynol:

① Mae hyd, dyfnder a lled y craciau o amgylch y lle pyramid yn Giza yn cael eu harchwilio a bydd yn gwirio a fydd hefyd yn gallu cefnogi pyramidau yn y dyfodol.

② polariskop ei osod ar do serth trawstiau ystafell Davison i fesur grym tynnol a'i gyfeiriad, ac felly penderfynu ar y cyfeiriad y Pyramid Mawr yn cael ei hymestyn a faint o elongation.

③ Cynnwys dŵr yn yr isbridd lle mae'r Sphinx wedi'i adeiladu. Fe'i harchwilir er mwyn deall ei effeithiau ar y Sphing.

④ Mae mesuriad gan ddefnyddio offerynnau golau laser syml yn cael ei ddefnyddio i nodi data a fesurir yn anghywir ar y tu mewn i'r pyramid a'r ceudodau a adnabyddir ar hyn o bryd,

⑤A'r rhai yn y pyramid, gan gynnwys pwll i'r de o'r pyramid, cavities newydd,

⑥ cwch pren sydd y tu mewn i bwll sy'n gorwedd wrth ymyl y llong Khufu,

@ twnnel sy'n debygol o redeg ogledd a de o dan gorff y Sphinx, a

④ ceudod, sydd wedi ei leoli o dan y flaen y Sffincs ac mae'n ymddangos bod y gorau yn cael eu canfod a'u nodi yn fanwl y deunyddiau a dimensiynau'r cynnyrch a gynhwysir yn y ceudodau.

Ni ellir defnyddio unrhyw dechneg heblaw tonnau electromagnetig fel dull ymchwil. Mae'n parhau i fod y dosbarth uchaf mewn ymchwil, gan gynnwys y pyramid a'r Sphinx, na ellir eu cloddio yn rhwydd.

Bydd perfformiad gwell o gyfleusterau ymchwil yn caniatáu mynediad i ran fewnol y pyramid a'r Sphinx heb eu niweidio.

Lle arolygu dan y Sffing

Mwy o rannau o'r gyfres

Un sylw ar "Yr Aifft: Arolwg swyddogol o le o dan y Sphing gan wyddonwyr Japan 1. rhan"

Ad a Ateb