Yr Aifft: Mae tystiolaeth ddaearegol yn awgrymu bod y Sphinx yn hedfan 800000 hynafol

34181x 06. 06. 2018 Darllenydd 1

Un o'r pethau mwyaf dirgel a'r rhai mwyaf dirgel ar wyneb y Ddaear yn sicr Sphinx yn yr Aifft ar y Plateau Giza. Mae'n hen strwythur sy'n cyflogi ymchwilwyr o'i ail-ddarganfod i'r presennol. Nid oes neb yn gallu pennu ei oedran hyd yn hyn. Nid oes unrhyw gofnodion ysgrifenedig annisgwyl o amser y Sphinx. Mae dau ymchwilydd Wcreineg nawr wedi siarad am theori ysgogol lle maen nhw'n tybio bod y Sphinx Fawr yn yr Aifft yn hen o leiaf 800 000 ers blynyddoedd. Cefnogir y syniad chwyldroadol hwn gan wybodaeth wyddonol.

Sphinx ac astudiaeth wyddonol

Cyflwynwyd astudiaeth wyddonol yn y Gynhadledd Ryngwladol ar Geoarchaeology ac Archaeomineralogy yn Sofia o dan y teitl Agwedd ddaearegol o ddyddiad Sphinx Great Egypt.

Mae'r awduron yn ddau wyddonwyr: Manichev Vjacheslav I. (Institute of Geocemeg Amgylcheddol yr Academi Genedlaethol y Gwyddorau o Wcráin) a Alexander G. Parkhomenko (Sefydliad Daearyddiaeth yr Academi Genedlaethol y Gwyddorau o Wcráin).

Y man cychwyn ar gyfer gwaith y ddau arbenigwr hyn oedd y gwaith a gyflwynwyd gan John A. West a PhD. Robert M. Schoch (Athro Gwyddorau Naturiol yng Ngholeg Astudiaethau Cyffredinol). Cychwynnodd nhw ddadl gyntaf gydag Awdolegwyr Uniongred ar y pwnc y gallai'r Sphinx ddod o oed cynharach. Y dystiolaeth allweddol yw olion erydiad dŵr ar yr wyneb ac o gwmpas yr heneb ei hun ar y Giza Plateau.

Adroddiad Manichev a Parkhomenko

"Mae'r mater dyddio Sphinx yn dal i fod yn gyfredol, er gwaethaf hanes hir yr ymchwiliad. Mae golwg daearegol, ynghyd â dulliau gwyddoniaeth naturiol eraill, yn ein galluogi i ateb cwestiwn oedran cymharol y Sphinx. O arolwg gweledol, gallwn ddod i'r casgliad bod dŵr wedi chwarae rhan arwyddocaol yn y modd y mae Sphinx yn edrych ar hyn o bryd. Gallwn weld bod yr heneb wedi'i rhannu'n llifogydd. Gallwn ei weld ar waliau perimedr fertigol. "

Y broses Eolian yw gallu'r gwynt i ffurfio wyneb y Ddaear. Gall y gwynt erydu'r wyneb neu drosglwyddo neu ddirywio deunyddiau ar ei wyneb.
Mae strwythur y ffurfiannau hyn yn cyfateb i ffurfiannau sy'n creu lan y môr. Ffurflenni tebygrwydd genetig erydu a chyfansoddiad petrographic o greigiau gwaddodol yn arwain at y casgliad bod y ffactor tyngedfennol yn y dinistrio henebion hanesyddol wedi bod yn don o ynni, nid dim ond eolian broses malu tywod. Mae nifer fawr o lenyddiaeth daearegol yn cadarnhau y ffaith o fodolaeth o lynnoedd dŵr croyw mewn gwahanol gyfnodau y Cwaternaidd Pleistosenaidd Isaf i Holosen. Mae'r llynnoedd yn cael eu lleoli mewn ardaloedd ger y Nîl. Y pwynt uchaf o erydiad ar raddfa fawr ar y Sffincs yn cyfateb i lefel y dŵr ar yr wyneb gyda chyfnod sy'n cyfateb i pleistocen gynnar a. Mae hyn yn golygu bod y Sffincs mawr ar y llwyfandir Giza yn sefyll yn barod ar yr adeg hanesyddol hon.

Mae'r ddadl gref hon gan wyddonwyr Wcrain yn cefnogi astudiaethau daearegol ar yr un pryd ag astudiaeth RA Schoch a'i farn am ddyddiad y Sphinx. Canolbwyntiodd Manichev a Parkhomenko ar y difrod i gorff y Sphinx. Maent yn gadael y difrod erydol o'r neilltu i'r lle y mae'r Sphinx wedi'i leoli, a archwiliwyd gan RA Schoch o'r blaen.

Sffing a'i ddifrod erydol

Gwyddonwyr traddodiadol cynnig esboniad bod y Sphinx tywodlyd a thywodlyd. Yna mae'r afon yn cael ei achosi gan fod haenau anoddach y creigiau'n fwy gwrthsefyll erydiad, ac roedd yr haenau meddal yn cael eu heffeithio yn fwy.

Gwrthrych Manichev a Parkhomenko: Ond pam rydym yn gweld difrod o'r fath i flaen y Sffincs - ar ei phen? O ran y dadleuon a godwyd gan yr RA Schoch o law trwm yn ystod y gorffennol 13000 CC, mae'r gwyddonwyr Wcreineg cydnabod Schochovu rhagdybiaeth. Ond maent yn mynd ymhellach o lawer ac yn tueddu at y syniad bod dod o hyd i eiddo erydol yn llawer hŷn na phan 13000 CC.

Mae Manichev a Parkhomenko o'r farn bod arfordir y Cawcasws a'r Crimea yn adnabyddus. Dyma achosion nodweddiadol o erydiad gwynt, ond sy'n wahanol i'r rhai y gallwn eu gweld yn Sphinx. Yn y bôn yn dadlau y dylai gwahaniaethau daearegol erydu gwynt fod yn debyg waeth beth yw cyfansoddiad daearegol y creigiau.

Sphinx: wal perimedr

Sphinx: wal perimedr

Manichev a Parkhomenko cynnal

"Yn ein teithiau daearegol i wahanol fynyddoedd ac ardaloedd arfordirol y Crimea a'r Cawcasws, gallem yn aml yn arsylwi ffurfiau o hindreulio eolian, er bod eu natur yn wahanol iawn i'r hyn y gallwn ei weld ar y llwyfandir Giza ger y Sffincs (CCRh). Mae'r rhan fwyaf o ffurfiau naturiol o hindreulio yn cael eu ffurfio mewn modd tebyg yn annibynnol ar gyfansoddiad llythrennol y creigiau.

Mae ein profiad personol gyda'r ymchwiliad gwyddonol o ddaeareg yr arfordir môr oherwydd y gydweddiad â GES a'n hymdrechion i gynnig ffordd arall iddo yn cael ei ddifrodi. daearegwyr arbenigol a fu'n gweithio ar geomorffoleg arfordirol, ffurflenni tebyg hysbys boglynnog retort tonnog ceudod (Morskaya Geomorfologiya, 1980). Gall achosion o'r fath fod yn un neu fwy llawr. Yna, caiff y lloriau unigol eu trefnu'n llorweddol â lefel y dŵr. Gall Yn enwedig corrugations dwfn (tebyg i GES) i'w gweld yn y clogwyni serth, sy'n cynnwys creigiau carbonaidd.

Mae'r mathau hyn o ryddhad yn adnabyddus ac yn cael eu hastudio'n fanwl yn y Môr Du ar arfordir y Cawcasws a'r Crimea (Popov, 1953, Zenkovich, 1960). Popov (1953, 162, 3) a ddisgrifir y model cyffredinol ar gyfer creu cribog o'r fath yn y creigiau o hedfan hedfan Caucasiaidd. Yn y broses ddeinamig o wrinkling rhychog, gellir sylwi bod ynni'r tonnau'n cael ei droi i'r haen graig ar lefel y dŵr. Ymhlith pethau eraill, mae dŵr saeth a ffres yn gallu diddymu creigiau. "

Sffinx a wrinkles

Mae Manichev a Parkhomenko yn cynnig mecanwaith naturiol newydd y gall esboniwch achosion y wrinkles Sphinx. Mae'r mecanwaith hwn yn seiliedig ar egwyddor tonnau digwyddiad ar yr arfordir creigiog. Gallai rhywbeth o'r fath ddigwydd dros gyfnod o filoedd o flynyddoedd. Gallwn weld rhywbeth fel hyn yn y Môr Du. Mae'r broses hon, sy'n gweithredu'n llorweddol (hy pan fydd y tonnau'n taro arwyneb creigiog), yn achosi'r creigiau i ddiddymu a diddymu.

Y ffaith yw, os ydym yn cymharu GES â'r hyn y gallwn ei weld mewn mannau eraill, mae gwyddonwyr Wcreineg yn credu hynny gallai'r heneb hon gael ei heffeithio fel y disgrifiwyd gan drochi hirdymor mewn ardaloedd dwr mawr ac nid llifogydd rheolaidd yn unig o'r Nile.

Mae Manichev a Parkhomenko yn awgrymu hynny Mae cyfansoddiad daearegol corff y Sphinx yn gyfres o haenau sy'n cynnwys calchfaen gyda chydrannau bach o glai. Mae Manichev a Parkhomenko yn esbonio bod gan y creigiau hyn raddau amrywiol o wrthwynebiad dŵr. Os bydd unrhyw un yn honni bod y toriadau GHG yn cael eu hachosi yn unig trwy malu tywod, byddai'n rhaid i'r haenau yn y ceudodau gyfateb i rai cyfansoddiadau llythrennol. Maent yn awgrymu bod y ceudodau ar y Sphinx Fawr mewn gwirionedd yn cael eu ffurfio mewn sawl haen, neu fod gan rai rhannau o'r haenau gyfansoddiad homogenaidd.

Sffinx: erydiad dŵr ar y corff

Sffinx: erydiad dŵr ar y corff

Manichev a Parkhomenko yn credu'n gryf fod y Sphinx wedi cael ei drochi mewn dŵr ers blynyddoedd lawer. Maent yn cefnogi'r rhagdybiaeth hon trwy awgrymu llenyddiaeth bresennol ar astudiaethau daearegol yn y Giza Plateau. Yn ôl yr astudiaethau hyn, ar ddiwedd y cyfnod daearegol Pleistosen (tua rhwng 5,2 1,6 i miliwn o flynyddoedd i'r gorffennol), dŵr y môr i mewn i'r dyffryn Afon Nîl ac yn raddol yn creu llifogydd. Arweiniodd hyn at gwaddodion llyn, sydd yn dal i'w gweld ar 180 metr uwchben lefel bresennol y Môr Canoldir.

Amcangyfrif o Oes Sphinx

Yn ôl Manicheva a Parkhomenkova, lefel y môr yn ystod cyfnod Calabria yw'r un agosaf at y lefel uchaf o wrinkling GES. Mae lefelau uchel o ddŵr môr hefyd wedi achosi gorlifo Nile ac ardaloedd dŵr parhaol. O ran amseru, mae'r agosaf yn cyfateb i'r cyfnod o gwmpas 800000 o flynyddoedd i'r gorffennol.

Yr hyn sydd gennym yma yw tystiolaeth sy'n groes i ddamcaniaethau confensiynol am y difrod a achosir gan thywod a dŵr. Mae'r ddamcaniaeth wedi beirniadu'r Gorllewin JA ac RA Schoch, a oedd yn cofio bod yn ystod y canrifoedd, corff y Sffincs yn ei gladdu yn y tywod anialwch, felly roedd gan y erydiad y gwynt a thywod cyfle i wneud ychydig o ddifrod i'r Sffincs dirgel.

Fodd bynnag, lle RA Schoch weld yn glir y llif y dŵr a achosir gan law parhaus, daearegwyr Wcreineg yn gweld yr effaith o erydiad a achoswyd gan lynnoedd dŵr gysylltiad uniongyrchol a ffurfiwyd yn y Pleistosen i gorff y Sffincs. Byddai hyn yn golygu bod y Sphinx Fawr yn yr Aifft yn un o'r tirnodau hynaf ar y Ddaear. Byddai hyn yn drafferth yn darddiad dynoliaeth a gwareiddiad yn y gorffennol. Mewn gwirionedd, byddem yn agosach at yr hyn y mae cofnodion hanesyddol ein hynafiaid yn ei ddweud - chwedlau Mayan neu Indiaidd.

Gallai un ddweud bod y theori a gynigir gan Manichev a Parkhomenkov yn eithriadol o eithafol oherwydd ei fod yn adeiladu'r Sphynx Fawr nes nad oedd yna bobl yno. Heblaw, fel y dangoswyd, fe adeiladwyd y ddau deml megalithig, sydd wedi'u lleoli yng nghyffiniau'r Great Sphinx, o'r un garreg. Mae hyn yn golygu y bydd dyddiad newydd y Sphinx yn llusgo'r golygfeydd hyn yn ôl i'r amser cyn hedfan 800 000. Mewn geiriau eraill, mae'n golygu bod yn ein hen blaned gwareiddiad yn yr hen ddyddiau, nad ydym yn gwybod llawer amdanynt. Ond mae hyn i gyd yn ddarn yn y llygad gwyddonol prif ffrwd.

Eisiau dysgu mwy am dechnolegau hynafol? Byddwn yn siarad amdanynt heddiw, 6.6.2018 o 20.hour ar ein pennau ni Sianel YouTube Suenee Bydysawd. Byddwn yn sôn am:

  • Yr Aifft ac ansefydlog acwstig
  • Ynglŷn â sut mae'r pyramidau'n gweithio a'r hyn maen nhw'n fwyaf tebygol o wasanaethu
  • Y gwareiddiadau enfawr a diflannwyd yn y cartref ac o amgylch y byd
  • Mystig Ysbrydol
  • Clogfeini dall
  • Ymagwedd wyddonol at ddod o hyd i realiti

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb