Yr Aifft: Roedd Pharaohiaid yn rhyfeddodau estron

1522220x 23. 12. 2018 Darllenydd 1

Rydym yn cofio'r erthygl hon. Mae astudiaeth genetig newydd yn awgrymu bod llinellau pharaoh yr Aifft wedi bod yn destun triniaeth genetig bwriadol gan ras uwch dechnoleg.

Mae rhai yn ei alw'n dystiolaeth ddiffiniol bod gan adeiladwyr pyramid gysylltiad cryf â chreaduriaid yn dod o rywle yn y bydysawd.

Pobl o'r bydysawd

Stuart Fleischmann, cynorthwy-ydd athro genomeg cymharol i'r Brifysgol Swistir yn Cairo a'i dîm cyhoeddi astudiaeth ganlyniadau 7leté sy'n mapio'r genomau 9 Pharoaid yr Aifft hynafol yn ddiweddar. Os yw eu canfyddiadau yn gywir, gallai o bosibl newid hanes y byd.

Mae Fleischmann a'i dîm wedi ymchwilio i sampl prin o DNA hynafol mewn proses o'r enw adwaith cadwyn polymerase (PCR). Ym maes bioleg moleciwlaidd, defnyddir y dechneg hon yn aml i ailadrodd ac ehangu un copi o ddarn o DNA sy'n rhoi darlun clir o wybodaeth genetig unigolyn i wyddonwyr.

Roedd gan wyth o'r naw sampl ganlyniadau diddorol ond nodweddiadol. Roedd y nawfed sampl yn perthyn i Achnaton, y pharaoh dirgel sy'n byw yn 14. ganrif CC, pwy oedd yn dad Tutankhamun.

Darn bach o feinwe'r ymennydd sych oedd ffynhonnell y sampl DNA, a chafodd y prawf ei ailadrodd hefyd gan ddefnyddio meinwe asgwrn gyda'r un canlyniadau.

Roedd gan un o'r pynciau genyn o'r enw CXPAC-5, sy'n gyfrifol am dwf y rhisgl. Gellir gweld anomaledd yn y llun isod.

dna3

Ymddengys bod y gweithgaredd cynyddol hwn yn y genome Achnaton yn dangos bod ganddo'r gallu cranial mwyaf sydd ei angen ar gyfer corten yr ymennydd mwy. Ond pa fath o dreiglad fyddai'n gwneud ymennydd dynol yn tyfu? Rhaid inni ddarganfod technegau o'r fath mewn geneteg.

Trin genetig?

A allai'r 3300 hwn roi hen bwynt tystiolaeth i drin genetig hynafol? Onid oedd y gwaith o fodau uwch-ddaearol uwch?

A yw mytholeg yr hen Aifft yn fwy na chasgliad o storïau arograffaidd? Mae'r Athro Fleischman yn esbonio:

"Telomerase (ensym genetig) yn cael ei ddiddymu gan ddau broses yn unig: oedran eithafol a treiglad eithafol. Mae data genetig ac archeolegol yn awgrymu bod Amenhotep IV / Achnaton wedi profi 45 o flynyddoedd. Mae hyn yn bell o ddigon i ddioddef pob telomerase chromosomal, sy'n gadael i ni ond un esboniad priodol ond posib. "

"Mae'r ddamcaniaeth hon hefyd yn cael ei chefnogi gan y ffaith bod dadansoddiad microsgop electron wedi datgelu arwyddion cytatrix nucleotidig, sy'n arwydd o broses iacháu DNA helix ar ôl bod yn agored i dreigladau cryf."

A yw hyn yn golygu bod Achnaton, un o'r pharaohiaid hynaf dirgel yr Aifft, wedi cael ei addasu genetig yn ystod ei oes? Mae'r datganiadau hyn yn cefnogi theori hen estroniaid a fu unwaith yn ymweld â'n gwareiddiad ac yn byw ar lannau'r Nile.

Mae tystiolaeth ddiddorol arall yn rhoi cefnogaeth ar gyfer y rhagdybiaeth hon. Mae'r llun isod yn dangos dau ffotograff microsgopig o feinwe esgyrn o sampl o benglog Achnaton a chymysgeddau eraill o'r un oed.

dna21

Mae meinwe ar y chwith yn llawer dwysach ac yn sylfaenol wahanol mewn graddfa nanosgopig. A allai'r cynnydd hwn mewn cryfder penglog esgyrn fod yn arwydd o ddatblygiad cynyddol ymennydd?

Meinweoedd esgyrn

"Mae'n ganfyddiad cyffrous," Argraffiadau Afon Fleishmann. "Rhoddodd fy nhîm a minnau'r papurau i'w hadolygu, ond gwnaethom ac ail-brofi'r profion gymaint o weithiau rydym yn argyhoeddedig o'u cywirdeb. "

"Dwi ddim yn gwybod goblygiadau llawn ein canfyddiadau, ond rwy'n sicr yn credu y gallent o leiaf gyfeirio'r gymuned wyddonol yn y cyfeiriad y cafodd ei adael yn sydyn sawl degawd yn ôl."

Os yw'r astudiaeth hon yn gywir, bydd yn sbarduno newid digynsail yn y paradigm. Pe bai rasys extraterrestrial yn cymryd rhan weithgar filoedd o flynyddoedd yn ôl i fywydau'r unigolion mwyaf pwerus, a yw'n golygu y byddant yn dychwelyd? Ydyn nhw erioed wedi gadael y Ddaear?

Ond yr agwedd bwysicaf yw bodolaeth unigolion, disgynyddion uniongyrchol y genws brenhinol Aifft, sy'n dal i fod â genynnau anghyffredin sydd wedi eu mewnblannu yn y genome o'u hynafiaid.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 15 ar "Yr Aifft: Roedd Pharaohiaid yn rhyfeddodau estron"

 • 26leonidas 26leonidas yn dweud:

  Helo Darllenwyr a thrafodwyr. Rydw i'n dod i weld hyn yn gyflym ac nid wyf wedi cael blas ar yr erthygl hon, ond mae sylwadau 14 wedi fy ngallu o chwilfrydedd i ddarllen y sylwadau hynny ac yna'n rhuthro i erthygl. Rwyf eisoes wedi clywed am "broblem" hon o'r hen Aifft. Ar y dechrau, hoffwn alw ar bawb i gael eu hatal a pharchus. Gwyddom ein bod ni'n wahanol ac yn y bôn yn eich difetha'n iawn, ond mae'n rhaid i chi sylweddoli y gall eich datganiadau weithredu fel mesur o'ch ffyrdd a'ch gwybodaeth. Yn sicr nid oes angen i chi farnu, nid ydym yn farnwyr. Ac nid oes angen camddefnyddio'r gair "demons" a "shorts" - fel sy'n briodol. Nid ydym eisiau moesoli'n ddiangen, rydym ni'n oedolion a gallwn ymddwyn yn unol â hynny. Ni ddylai anhysbysrwydd gyfiawnhau'r ymddygiad hwn. Rwy'n darllen yma (suenee.cz) yn erthygl fer a oedd hefyd yn cynnwys fideo. Roedd rhai pobl ar y cwch lle'u cofnododd nhw ar y fideo. Ar ôl ychydig ar 1 sec 2, roedd yn weladwy i hedfan ar frig y pwnc ar gyflymder uchel. Nid oedd yn ymddangos i mi ymddiried ynddo, a dyna pam yr ysgrifennais yr hyn yr wyf yn meddwl amdano. Rwy'n credu mewn bywyd estron a hyd yn oed yr un deallus. Er nad oedd gen i brofiad personol o'r fath. Ond nid wyf yn credu popeth sy'n "eisiau" edrych fel hynny. Yn haws - i feirniadu'n adeiladol popeth nad yw'n cwrdd â'r rhagofynion sylfaenol o leiaf i'w gyfiawnhau â rhai dadleuon gweddus. Ni ddylai fod inni ddefnyddio barn a phrifysgolion "gwyddonol" ar unwaith i farnu lefel bosibl neu amhosib. Hoffwn, ac efallai llawer ohonoch, wneud y wefan hon yn fwy dibynadwy, neu fel arall gallwch chi ei becyn yma! Mae pawb yn gallu derbyn i ba raddau y mae'n credu. Yr hyn sy'n wir neu beidio am rywun, yn seiliedig ar eu profiad eu hunain, y ffynhonnell maent yn ei gredu a'r hyn maen nhw'n ei feddwl am eu bodolaeth, neu fodolaeth ac ystyr y bydysawd cyfan. Nid wyf am fygythru fy hun gyda chyfraniadau hir, felly byddaf yn ychwanegu'r canlynol. I rai, ni fyddai'n ddigon neu brofiad personol gyda rhywbeth sydd heb fod yn brofiad cyffredin ac i rai byddai'n gadarnhad o'r hyn maen nhw'n ei gredu a beth, mae "dyn" yn sôn am ddiflastod yn y farchnad. Bydd y gwir yn rhywle arall yn gyntaf. Ble? Mae i fyny i chi, rydych chi'n barod i wirio. Dymunaf bob blwyddyn newydd lwyddiannus i chi, 2019, sy'n llawn iechyd, cariad, tawelwch, a gadael i bawb eich llenwi â'r cyffyrddiadau mwyaf dymunol yr ydych yn eu haeddu. Cael diwrnod braf.

 • OKO OKO yn dweud:

  Oni ddiflannodd fy nghyddeimladau o'm incest arferol?

 • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

  Os nad ydych chi'n hoffi barn rhywun, does dim rhaid i chi ymddwyn fel Neanderthalaidd. Mae cenhedlaethiaethau wedi ymladd dros ddemocratiaeth cyn i chi allu mynegi yn rhydd ac yn rhydd, felly rwy'n gobeithio mai dim ond hunllef oedd eich golygfeydd trawiadol.

  • OKO OKO yn dweud:

   Rwy'n jyst hawlio gwrthrychedd (cyfieithu: tebygolrwydd). Mae demagogau a nadroedd, o dan y clust o dda, yn ddigon digon ac yn ddigon. Fy mhwynt yw bod angen inni ymladd yn ei erbyn. Nid oes rhaid i bobl fod yn ddefaid. Mae angen helpu gydag addysg gyffredinol, oherwydd fel arall creir y cyfle hwn ar gyfer trinyddion addysgiadol i reoli defaid anymwybodol ac ymddiriedol.
   Mae'n debyg ei fod yn ymddangos mai democratiaeth a'r defnydd o reswm yw'r peth olaf sy'n addas i chi.

  • OKO OKO yn dweud:

   Gyda llaw, fy nghenhedlaeth i hefyd oedd :-) Nid wyf yn ddyn ifanc.

 • V. yn dweud:

  Standie, ni fyddai rhywbeth amheus?
  Onid yw eich cwpan o goffi ???

  • S S yn dweud:

   Roeddwn i'n meddwl bod yr erthygl yn edrych yn eithaf anhygoel ynddo'i hun. Ond os na wnewch chi, byddaf yn ychwanegu ychydig o gwestiynau caled i feddwl amdanynt.

   Ceisiais wirio gwybodaeth o'r erthygl, y dylid ei olrhain hyd yn oed mewn ffynonellau cyhoeddus. Ond nid oeddwn yn llwyddiannus iawn. Wrth gwrs, dim ond fy anesmwythder i ddod o hyd i hyn yw hwn. Efallai y gallwch chi helpu i ateb rhai cwestiynau:

   1. Beth yw "Prifysgol Swistir Cairo"? Fe wnes i ganfod prifysgolion Aifft a enwyd gan wahanol wladwriaethau, ond nid Swistir. A oes unrhyw beth tebyg i hynny? Neu ai'r brifysgol yn unig yw ffuglen awdur yr erthygl? Os na, ble alla i ddod o hyd i ddolen?

   2. Pwy yw "Stuart Fleischmann"? Ceisiais ddod o hyd i academi o'r fath ond doeddwn i ddim yn llwyddiannus. Ydy'r dyn o gwbl? Os felly, byddai gennyf ddiddordeb mewn cysylltu â'i dudalen proffil.

   3. Ble mae'r genws CXPAC-5 yn y genom dynol? Byddai gennyf ddiddordeb mewn cyfeiriad at y disgrifiad o'r genyn hwn. Doeddwn i ddim yn gallu dod o hyd i unrhyw un. Neu a yw bodolaeth genyn o'r fath yn erthygl yr awdur yn unig?

   4. Beth yw dimensiwn y ffotograff microsgopedig honedig? Mae'r raddfa lliw, sydd i fod i ddisgrifio dyfnder y rhyddhad, yn nodi maint sy'n debyg i faint ychydig o atomau. Ar gyfer meinwe sy'n cynnwys gorchmynion 3-4 gyda chelloedd mwy, mae datrysiad o'r fath yn gwneud synnwyr i mi. Ond gadewch i mi ddysgu rhai cysylltiadau i chi lle defnyddir y raddfa a ddefnyddir yn yr erthygl ar gyfer dadansoddiad meinwe asgwrn.

   • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

    Mae'r syniad a ddisgrifir yn yr erthygl yn hollol wir, ac mae gennych Stando ynddi, hyd yn oed os ydych chi'n diogelu eich ewinedd o'ch dannedd. Nid yw rhywbeth yn rhywbeth i'w weld yn golygu nad yw'n bodoli, gweler yr olygfa gyfleus yma: https://www.youtube.com/watch?v=Jmgdw-mjj_I
    rhywbeth i chi ..https://socioecohistory.wordpress.com/2015/06/01/new-genetic-study-suggests-the-pharaohs-of-ancient-egypt-were-alien-hybrids/
    hyd yn oed. o'r hyn / o ble daethoch chi / a ydych chi'n meddwl am hil ddynol?

    • S S yn dweud:

     O ran yr erthygl a gyfeiriwyd ar wefan y blog:
     Y rhan gyntaf yw'r un erthygl yn ymarferol fel yma. Ac yn union fel nad oes cyfeiriad at brifysgol honedig y Swistir nac i'r Mr Stuart Fleischmann honedig.

     Yn yr ail ran, mae'r safle yn dyfynnu erthygl y papur newydd am benglogiau, sydd, er enghraifft, maint y benglog o Beriw yn gorwedd yn uchel. Mae'r benglog yn llawer llai (yn fras 2-3x), a ddisgrifir yn 50 cm. 50 cm yw hyd bras y corff cyfan a'r penglog (o leiaf yn ôl y deunydd y gellir ei olrhain a'r rhaglen deledu o'r amgueddfa, lle gellir cymharu maint y person arferol â maint y corff a'r penglog).

     Bydd y syniadau penodol o'r erthygl yn dechrau cymryd yn fwy difrifol pan fydd rhywun yn rhoi dolen sy'n profi bodolaeth Mr Fleischmann a bodolaeth y brifysgol y mae'n ymwneud â hi. Yn y cyfamser, byddwn yn ystyried yr erthygl fel ymdrech braf i mystify.

     Yn achos y sioe ffilm: Dydw i ddim yn dweud bod yr hyn na welir, nid yw o reidrwydd yn bodoli. Felly, mae eich taflegryn yn llwyr.

     Ar y llaw arall, yr wyf yn argyhoeddedig bod y syniadau sydd eu hangen ar yr awduron yn dal i fod yn ddrwgdybus yn rhywfaint o amheus ac yn gofyn am anadl trylwyr iawn cyn eu cymryd.

     • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

      Ni fydd neb Stando yn eich saethu, rydym yn estroniaid heddychlon. . rydym yn bennaf yn poeni am gofio.

      • S S yn dweud:

       Nid yw'n anodd cofio llenyddiaeth ffuglen a ffilm.

      • OKO OKO yn dweud:

       Mae'n ddrwg gennym, ond byddai'n rhaid i chi fod yn wael iawn. Ac nid ydych chi. Dim ond pan fydd celwydd, mae'n gelwydd, hyd yn oed os yw'n rhigymau â'ch "euogfarn". Ac os na allwch chi gyfaddef neu ddeall hyn, yna nid ydych chi wir yn gofalu am unrhyw beth. A llai am eich chwedlau tylwyth teg am y gwirionedd. Yn yr achos hwnnw, ewch yn syml a dim ond pethau i'w storio.

    • OKO OKO yn dweud:

     Beth ydych chi'n swingio? Ydych chi'n wirioneddol yn golygu hynny? Felly, mae bod yn liarwiol ffug yn iawn? Sut mae'n cyfuno â'r "all-ddwysiol" hwnnw'n dda, beth ydych chi'n ei wneud yma gydag ef drwy'r amser? Er mwyn bridio defaid anymwybodol, beth fydden nhw yn ei feddwl mewn unrhyw fwrw coch yn iawn? Nid yw'n egwyddor na gwirionedd o gwbl. Rydych yn gwneud yn dda i chi gynhesu eich hun ar fat o Jude "New Age" nad ydynt hyd yn oed yn gwybod pam mae metel yn drymach na dŵr. Ond maen nhw'n eithaf siŵr bod Achnaaton yn estron.

     • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

      Os nad ydych chi'n hoffi barn rhywun, does dim rhaid i chi ymddwyn fel Neanderthalaidd. Mae cenhedlaethiaethau wedi ymladd dros ddemocratiaeth cyn i chi allu mynegi yn rhydd ac yn rhydd, felly rwy'n gobeithio mai dim ond hunllef oedd eich golygfeydd trawiadol.

Ad a Ateb