Edgar Cayce: Y Ffordd Ysbrydol (3.): Duw yn byw - Mae'n weithgar ac yn dderbyniol

7100x 16. 01. 2017 Darllenydd 1

Cyflwyniad

Yr wyf yn eich croesawu i drydedd ran y gyfres ar egwyddorion hapusrwydd oddi wrth esboniadau Edgar Cayce y Proffwyd Datgelu. Diolch yn fawr iawn i bawb a rannodd y profiad o gwaith yn y gorffennol. Atebion 20 anghredadwy ...! Ysgrifennais yr holl enwau ar fy nghardiau a thynnais un person a dderbyniodd y therapi ar gyfer biodynameg craniosacral yn rhad ac am ddim. Andrew.

Dyma'r hyn yr wyf am ei wahodd i bobl eraill sy'n awyddus os yw unrhyw un yn ei ddarllen ac nad yw'n ddiangen: Fy annwyl, nid yw'n ddianghenraid. Dim ond trwy'r weithred ysgrifennu byddwch yn clirio cymaint o bethau yn eich penna wyddoch chi hyd yn oed ... ac efallai y cewch gariad am ysgrifennu yn ogystal â mi :). Felly, yn feiddgar, ar ddiwedd erthygl, hyfforddiant a ffurflen heddiw, yn barod eto i chi.

Principle No.3: Duw yn byw - mae'n weithgar ac yn dderbyniol
Rhaid imi gyfaddef mai fi yw teitl y bennod Mae Duw yn weithredol ac yn dderbyniol nid yw'n swnio'n dda i'm clustiau. Ac roeddwn i'n synnu ychydig. Athroniaeth Edgar Cayce Nid yw wedi'i seilio ar y syniad deuol o Dduw. Yn olaf, canfyddais yn yr un modd yr hyn yr oeddwn yn chwilio amdano. Rwy'n llenwi. Felly ysgrifennaf a gallwch ddarllen.

"Mae Duw wedi marw!"
"Mae Duw wedi marw!", Dywedodd Friedrich Nietzsche ar ddiwedd 19. ganrif. Arweiniodd ei gais wedyn at greu symudiad newydd dan arweiniad ysgrifenwyr, artistiaid ac athronwyr a alwodd eu hunain yn existentialists eu hunain. Yn eu barn hwy, nid oes unrhyw rym, ar wahân i'n hymdrechion unigol, i'n helpu ni. Pe bai Duw yn bodoli, mae wedi marw yn hir.

Rhywle y tu mewn rydym yn teimlo ei fod yn wahanol. Edrychwch o gwmpas a gweld bod Duw yn byw, mae'r creigiau'n bodoli, mae'r sêr yn bodoli, bod mewn ni. Pan fyddwn yn arsylwi ar y lleoliad Haul, mae'r awyr yn llawn coch, mae ein corff yn llanw rhyfedd awyrgylch sanctaidd, a fydd yn dawel, yn smoothen, yn uno gyda'n hanfod. Dyna i Edgar Cayce Duw. Mae llawer o bobl yn credu mewn Duw mewn ffordd wahanol, fel mewn rhiant pell sydd â rhywfaint o ddisgwyliad. Mae rhywun yn ei ystyried fel pŵer hollbwerus hollbwerus. Gadewch inni feddwl am y rhinweddau fel creadigol, hanfodol, deinamig, gweithgar, derbyniol a thosturiol. Onid yw'r geiriau hyn y gallwn eu disgrifio ein hunain pan fyddwn ni'n teimlo'n llawn bywyd? Oni fyddai'n ateb yr un disgrifiad i'r Duw byw?

Mae Duw yn weithgar ac yn dderbyniol yn ein bywydau
Gyda heddluoedd sy'n amlwg i'n bywydau, gallwn sefydlu perthynas bersonol iawn. P'un a ydym yn ymwybodol ohono ai peidio, gellir deall nifer o ddigwyddiadau a sefyllfaoedd fel ymyriadau yn ein bywydau. Yn sicr, mae heddluoedd creadigol yn dymuno cynnal perthynas agos â nhw. Sut allwn ni ddechrau adeiladu cynghrair deinamig o'r fath â Duw? Y cam cyntaf yw ei ystyried yn bosibl.

Sut allwn ni brofi mai Duw yw?
Ble mae'r dystiolaeth?

  1. Dyma'r profiadau sy'n dod fel anrhegion. Weithiau, gallwn weld awgrymiadau ymyriadau allanol heb eu disgwyl. Mae'r sefyllfaoedd hyn fel arfer yng nghanol problemau anhygoel. Gadewch i mi roi un enghraifft sy'n arbennig o berthnasol i chi: Yn fuan ar ôl yr ysgariad, oeddwn i'n fach 'n sylweddol o arian a phrin Fi jyst talu nájem.V y tro rwy'n gwerthu yr esgidiau. Un diwrnod pan oedd yn rhaid i mi dalu'r rhent, yr wyf yn colli pum cant o goronau. Weithiau aeth gyda mi yn wraig hŷn i sgwrsio. Daeth i mewn i'r siop, gan iddi roi'r bagiau siopa bob amser, yn edrych i mewn i'm llygaid a dweud, "Nid oes gennych chi arian. Mae gen i bum darn ychwanegol. Hyd nes nad oes angen arnoch, byddwch yn rhoi yn ôl i mi. "Mae hi'n rhoi'r bil ar y silff, cymerodd ei fag, gwenu ac i'r chwith. Roedd hi hyd yn oed yn fwy prydferth ei bod hi wedi dod ato dim ond y diwrnod roedd hi'n byw ynddo. Mae'r ail profiad yn fwy siriol: Es un diwrnod ar ôl Square Palacky yn Prague, ac yr wyf yn ticio ewin, a oedd yn gyfan gwbl casineb. Roeddwn i'n gwybod fy mod yn cael fy backpack, lle bydd yn cael ffeil ewinedd, ond dim ond pwrs bach, felly Fi jyst sighed: "Pe bai'n yma yn awr yn rhywle Ffeil" ... Fe wnes dri cham o fy mlaen ar y teils lleyg mewn ffeil ewinedd casin du ewinedd. Rwy'n gwenu a diolch i.
  2. Gall yr ail ffynhonnell dystiolaeth ddarparu ein ffydd, mewn geiriau eraill "rhowch gyfle i Dduw." Ni allwn brofi effeithiolrwydd y cyffur nes ein bod yn ei brofi. Yn yr un modd, gall Duw ddatgelu ei hun yn ein bywydau yn unig trwy roi cyfle iddo sefyll gyda ni, gan rannu gyda ni ein llawenydd, ein poeni, gan roi cefnogaeth i ni. Pan gawn ei ganiatáu, teimlwn ni.

Cân am botel dŵr a neges oddi wrth Anialwch Peta
Beth mae ffydd yn ei olygu yn ein bywydau? Mae'n debyg i gân o drio Kingston. Mae'n gân am ffynnon llwchog, potel o ddŵr, a llythyr o'r "Desert Peta" dirgel. Yn y gân hon, mae dyn yn colli ei ffordd yn yr anialwch ac mae'r sychedig yn troi ar yr hen bwmp. Mae'n ceisio pwmpio, ond dim. Mae'r crac wedi'i eistedd o dan y goeden, ac i'w syndod, mae'n dod o hyd i botel o ddŵr o'r Pwll Anialwch: Bwriedir i'r dŵr hwn roi'r pwmp i rym. Mae angen arllwys cynnwys y botel yn y ffynnon ac yna bydd gennych gymaint o ddŵr ag y dymunwch. Mae'r dyn hwn yn embaras, byddai wedi hoffi yfed y botel a chwistrellu ei syched ... yn y pen draw, fodd bynnag, mae'n penderfynu i weithredu gweithred ffydd. Wrth gwrs, gall hi ddod o hyd i ddŵr, yfed hi gymaint ag y gall hi, a gadael y botel yn llawn i deithiwr arall.

Yn yr un modd, rydym yn aml yn sychedig. Gallwn amau ​​bodolaeth ffynhonnell rhyddhad anghyfyngedig, ond ni fyddwn yn ei chael yn unig pan fyddwn rhowch gyfle i Dduw.

Athroniaeth Dwyreiniol a Duw
Dyma'n bod ni'n dod ar draws Duw fel undod pob cread. Mae'r creadur yn Dduw byw sy'n werth pob amlwg o'r byd deunydd. Enwi hyn ym mhobman yw'r TAO, sy'n golygu "llif cywir" bywyd. Duw, yna grym sy'n ceisio cytgord a chydbwysedd

O'n bywydau. Os byddwn ni fel unigolion sydd â rhad ac am ddim yn creu anghydbwysedd yn ein bywydau, gallu Duw harmoneiddio ymdrechu i sicrhau cydbwysedd, nid am fod rhai "prif cydlynydd" yn flin y cymylau ac yn gweiddi "Cywilydd arnoch chi!", Ond oherwydd bywyd, sydd yn Mae Duw yn ymdrechu i gael cydbwysedd, harddwch a harmoni.

Ond nid yw Duw yn gyfyngedig i fod yn wrthbwyso i'n gweithredoedd diangen. Mae gan bŵer creadigol gynllun ar gyfer pob rhan o'i chreu, gan gynnwys ni. Diolch i'r cynllun hwn, mae bywyd yn dod â ni'r profiad sydd ei angen arnom ar hyn o bryd er mwyn gallu dangos ein potensial yn llawn. "Pan fydd y disgybl yn barod, bydd yr athro / athrawes yn ymddangos." Gall athro ddod yn berson, llyfr, ffilm neu sefyllfa bywyd. Mae'r cyfle i gywiro'r anghydbwysedd a wnaethom gan ein gweithredoedd yn ddi-rif. Dim ond canfod a derbyn diolch.

Ymarferiad

Gan fy mod bob amser yn cynnig cyfle heddiw i ddefnyddio ymarferion Edgar. Pwy sydd â'r anwylith a'r dewrder i rannu, ysgrifennwch ataf yn ystod yr wythnos tan ddydd Gwener 20.01.2017 eich profiadau ar y ffurflen a amgaewyd o dan yr erthygl. Unwaith eto mae'r holl lythyrau yn cael eu siedio ac mae un darllenydd yn derbyn triniaeth biodynamig craniosacral rhad ac am ddim. Edrychaf ymlaen at eich ysgrifennu. Anfonwch awgrymiadau neu sylwadau i mi, mae croeso i bopeth o'r galon.

Mae'r ymarfer hwn yn canolbwyntio ar ehangu eich canfyddiad i fod yn ymwybodol o'r teimladau y mae'r rhan fwyaf ohonoch chi'n gollwng.

  • Ceisiwch weld mwy o sylw i'ch byd mewnol ac allanol.
  • Byddwch yn ymwybodol o ddod ar draws "hap" gyda rhai pobl a fydd yn eich helpu chi.
  • Byddwch yn ofalus i'ch breuddwydion. Yn ystod y rhain gallwch arwain at lwybr penodol.
  • Ceisiwch ddod â'ch "syniadau greddfol" i fywyd ymarferol.
  • Beth ydych chi'n ei wahodd? I fod yn fwy creadigol neu'n dosturiol yn eich bywyd chi? Bydd pawb yn darganfod ar eu ffordd y cyfle i gwrdd â'r teimlad o gysylltiad mewnol â Duw, boed trwy'r galon neu'r profiad cyflawn.

Edgar Cayce: Y Ffordd Tu Tu Allan

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb