Edgar Cayce: Y Ffordd Ysbrydol (24.): O blaid Duw a maddeuant

3795x 20. 08. 2018 Darllenwyr 2

Annwyl ddarllenwyr, y tro diwethaf rwy'n agor y llyfr heddiw Sut i fyw'n iawn ac yr wyf yn anfon ychydig o eiriau at y byd yn llawn o ffydd, cariad a gwirionedd, y tro hwn ar bwnc ffafr Duw a maddeuant. Ambell waith roedd yn rhaid i mi roi'r gorau iddi ar y daith hir hon, blygu fy mhen, ac yn ddal i stopio, i beidio â diflannu mewn tro gyda phrofiad y llinellau hyn.

Gyda'r gyffes ddyfnaf a gostyngiad o hunanoldeb, mae angen i chi gyfaddef: Fe'i ysgrifennais i mi fy hun. Hyd nes oedd ganddi ei hun Nid yw pasio giât ysgafn, nes i ni ddysgu sut i ganu cân y sfferau mor dda i mi dros y tywyllwch daeth eu cysgodion, yn y cyfamser, mae hyn i gyd yn unig eiriau. Dyna beth rhoddais o'r Golygu galon, sef calon yr un mor gariadus Edgar neu unrhyw un ohonoch yn un neges:

Gwnewch hynny!

Tan rhywbeth dim ond darllen, siarad neu freuddwydio, na fydd yn dod yn realiti byth. Mae'r ddeddf yn ddolen rhwng "Nid wyf i"A"Fe'i got i". Rwy'n hir am lwc? A ydw i'n awr yn mwynhau hapusrwydd, nawr, nawr, nawr, rwy'n hir am gariad? Nawr, gadewch imi garu nawr, nawr, nawr. Y foment hon yw'r unig beth sydd gennyf. Y teimlad o heddwch yw'r unig beth a all wirioneddol wirioneddol i mi, a'r teimlad o ddiogelwch yw'r unig beth sy'n gwneud i mi deimlo'n ddiogel. Nid yw'n gymhleth, ond mae angen i chi ei wneud.

Aros am blaid Duw a maddeuant

Yn y gemau hynafol, roedd y duwiau, a oedd yn gallu datrys y sefyllfa anhygoel gydag ymyrraeth gyflym ac effeithiol o'r tu allan, yn dod i'r cam yn ystod eiliadau olaf y perfformiad. Yn bennaf, fe gyrhaeddant rai peiriannau i gael y ffugenw: "Deus ex machina" neu Dduw o'r peiriant. Yn dal fel pe baem ni'n gweld gras Duw fel taro o'r brig, a fyddai'n datrys popeth ar unwaith a sefydlu trefn.

Mae pob un ohonom wedi clywed hanes dyn a effeithiwyd gan y llifogydd yn sicr. Roedd yn gredwr cryf ac yn sicr y byddai Duw yn ei arbed. Daliodd ef i do'r tŷ a bu'n aros am drugaredd Duw. Ar ôl peth amser cyrhaeddodd y cwch a gwnaeth achubwyr y dynion eu gwahodd i ymuno â nhw ac achub eu hunain. Ond yr oedd y dyn yn eu hanfon nhw, ac fe wnaeth Duw ei achub. Un awr yn ddiweddarach, wrth i'r dŵr gyrraedd ymyl y to, cyrhaeddodd y llong a chynigiodd ei help. Y tro hwn gwrthododd y dyn ddibynnu ar ei ffydd. Ar ôl dwy awr arall pan oedd y dyn yn eistedd ar y simnai, daeth yr hofrennydd i mewn ac fe olliodd yr ysgol i helpu'r ysgol. Roedd yn credu bod Duw yn profi ei ffydd yn unig ac felly'n gwrthod dringo'r ysgol. Yn fuan roedd y dŵr yn ei olchi a'i boddi. Pan ddechreuodd ei enaid ar y drws perlog, gofynnodd esboniad i St Peter: "Pam na wnaethoch chi fy achub? "Darllenodd ef. Atebodd St Peter Stuted: "Rydym yn ceisio! Fe wnaethon ni anfon yr achubwyr, y llong a'r hofrennydd i chi!".

Deyrnas Dduw

Mae'n ymddangos bod stori'r llifogydd yn ddoniol, ond edrychwch ar ein bywydau cymaint o weithiau ag y disgwyliwn i'r ateb ddod o'r tu allan. Yr ydym yn aros am heddwch, heddwch, iechyd - lle mae wedi colli hyn pan na fyddwn ni'n teimlo? A ble mae'n dod pan fyddwn ni'n cau i lawr eto? Ble oedd heddwch pan nad oedd gyda ni? Neu a oedd bob amser gyda ni? Beth a phwy ydym felly yn atal iddo deimlo eto? Yn awr, yn awr, yn awr ... ie, mae poen, ydych yn gwrthwynebu yn gywir, diymadferthedd, ofn, cenfigen, dicter cyfiawn, trwyddo ef ni allwn uno gyda rhinweddau o heddwch ynom.

Emosiwn a phoen yw gwesteion yn unig

Gofynnaf ichi am ymarfer bach y byddwch yn eistedd mewn cadeirydd cyfforddus gyda llygaid ar gau. Mae rhywbeth yn brifo, tynnu neu mewn rhywle yn y corff. Edrychwch yn fanwl ar y fan hon, cofiwch dalu munud o sylw, a gofynnwch a all y boen neu'r tensiwn fynd yn awr. Ac yna dim ond gwylio. Onid yw'n digwydd? Nesaf, gwyliwch a gofyn eto: "Tensiwn, a allwch adael y lle hwn ar hyn o bryd?"Ac yna byddwch chi'n gwylio'r rhyddhad ac yn enwedig yr egni presennol y tu ôl iddo. Roedd yn rhywbeth nad oedd yn bwysig. Mae wedi mynd. A gallwch fynd am dro, gwnewch eich cinio cariad neu guddio gyda'ch plant.

Mae'n fywyd, dyma'r rhodd sydd gennym yma ar y Ddaear a dylem ei werthfawrogi bob eiliad, diolchwch, diolch pryd bynnag y gallwn anadlu ac anadlu. Nid oes neb yn gwybod faint o anadlu ac anadlu yr ydym wedi eu gadael, a'r ddadl y byddwn ni'n teimlo'n dda ar ôl marwolaeth yn y pen draw yw'r dianc rhag y boen a allai ddod yn fflam puro. Edgar Cayce yn ysgrifennu yn ei lyfr stori merch ifanc Iddewig.

Tystiolaeth Anna Frank

6. Gorffennaf 1942 yn Amsterdam, yr Iseldiroedd, merch tair ar ddeg oed, ynghyd â'i theulu, wedi cuddio oddi wrth y Natsïaid i ddianc rhag erledigaeth Iddewon. Am bum mis ar hugain roedd Anna yn un o wyth o bobl yn cuddio mewn sawl ystafell dros y stoc. Roedd eu cymheiriaid cyson yn ofni ac yn amhosibl symudiad rhydd. Roedd nerfau cyffrous a ffrithiant teuluol bob dydd. Yn y pen draw, darganfuwyd y grŵp ychydig fisoedd cyn rhyddhau'r Iseldiroedd a bu farw pob un ohonynt yn y gwersyll canolbwyntio, heblaw am dad Annina.

Ble mae gras Duw o'r stori hon?

Pan guddiodd Anna, treuliodd y rhan fwyaf o'i hamser yn ysgrifennu'r dyddiadur. Mae wedi'i gadw fel gwyrth, ac ers hynny mae miliynau o bobl ledled y byd wedi ei ddarllen. Trwy'r dyddiadur, fe ddysgon nhw am y harddwch y gallai Anna eu gweld er gwaethaf ei gyfyngiadau allanol ac am y ffydd y bu'n gobeithio amdano mewn gwell dyfodol.

15. Ym mis Gorffennaf, mis cyn y daliad, ysgrifennodd:

"Rwy'n teimlo bod camddefnyddio miliynau, ond pan fyddaf yn edrych ar fy mhen fy hun, rwy'n credu y bydd popeth yn mynd yn dda. Rydw i wedi darganfod bod yna ddigon o bethau hardd o hyd o ran natur, haul, rhyddid y tu mewn i ni, maen nhw'n gallu eich helpu chi. Edrychwch ar y pethau hyn, yna byddwch chi'n dod o hyd i chi a Duw eto, felly byddwch yn adennill heddwch a serenity. "

Ym mis Mawrth, bu farw 1945 Anna yng ngwersyll canolbwyntio Tyfus. Dywedodd un o'r carcharorion a ddywedodd ei bod yn marw: "Bu farw fel petai dim wedi digwydd iddi."

Stori Anna yw'r tyst gyffrous o gras Duw y gallai Anna ei ddefnyddio. Nid yn unig y cefnogodd ei hun â phŵer ffydd ond daeth yn ysbrydoliaeth i ddioddefwyr eraill ar draws y byd.

Ymarfer:

Trwy'r ymarfer syml hwn, gallwch gael gwared ar y rhan fwyaf o'ch cyfyngiadau, boed yn seicig neu'n gorfforol. Y cyfan sydd ei angen yw HO DO.

  • Eisteddwch am ychydig funudau a chau eich llygaid. Yn eich corff, ar ôl tro bydd tensiwn y byddwch chi'n ei wylio. Yna gofynnwch iddo a all adael ar hyn o bryd. Os na fydd yn gadael, ceisiwch eto nes ei fod yn wir. Byddwch gydag ef, peidiwch â chwilio am dynnu sylw yn y byd tu allan. Dim ond chi a'ch corff.
  • Cysylltwch ag ynni sy'n cael ei ryddhau i'r corff cyfan pan fydd y tensiwn yn mynd i ffwrdd. Teimlwch ef dros eich corff ac wedyn ei symud ymlaen, cusanwch eich cariad, caress eich ci, neu atgyweirio'r gwneuthurwr law yn olaf!
  • Mae Bywyd ar y Ddaear yn brydferth pan fyddwn yn ei ganiatáu. Peidiwch â gorddefnyddio'r anghysur dros gyfnod rhy hir, mae rhywun sydd ei angen arnoch chi bob amser, mae yna rywbeth y gallwch chi ei wneud bob amser gyda chariad. Byw, chwerthin, cefnogwch eich hun ac eraill. Rydym yn cario Teyrnas Dduw yn ein hunain.

Gyda chariad a llawenydd i fod gyda chi mae tîm cyfan Suenee Universe yn gobeithio Golygu Silent, yn y therapydd byd hwn, mam, cariad, ffrind. Roedd yn anrhydedd imi dreulio cymaint o wythnosau gyda chi mewn perthynas nad oedd yn gyffyrddadwy, ond roeddwn i'n teimlo hynny. Rwy'n anfon cariad ymhellach.

Eich Golygu Silent

Edgar Cayce: Y Ffordd Tu Tu Allan

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb