Tystiolaeth o Hanes Amgen Dynoliaeth

519959x 29. 10. 2018 Darllenydd 1

Ai hanes yw'r unig un yr ydym yn ei ddysgu yn yr ysgol? Mae yna dystiolaeth y gall hanes fod ychydig yn wahanol. Gadewch i ni ddangos rhai enghreifftiau.

Morthwyl craig hanner biliwn o flynyddoedd, tua 400 am filiynau o flynyddoedd

Ym mis Mehefin 1936, cerddodd Max Hahn a'i wraig, Emma, ​​mewn rhaeadr yn agos i Lundain, Texas, gan eu bod yn sylwi ar glog gyda darn o bren yn tyfu o'i wyneb. Fe benderfynon nhw gymryd y carreg gartref, a'i dorri gyda chisel a morthwyl. Yr hyn a ganfuwyd yn synnu ar y gymuned archeolegol a gwyddonol. Roedd y graig yn drwchus gyda'r hyn a ymddangosai oedd rhyw fath o forthwyl hynafol. Dadansoddodd a daeth tîm o archeolegwyr y graig yn gorchuddio'r morthwyl. Roedd hi'n hŷn na 400 am filiynau o flynyddoedd. Gwnaeth y morthwyl ei hun fod yn fwy na 500 miliynau o flynyddoedd oed. Dechreuodd rhan y trin pren newid ar y glo. Roedd y pen morthwyl, a wnaed o fwy na 96% haearn, yn llawer glanach na'r hyn y gall natur ei wneud heb gymorth dulliau toddi cymharol fodern.

Ffigwr clai wedi llosgi

Yn 1889 yn Nampa, Idaho, tra bod gweithwyr yn glanhau ffynnon celf, roeddent yn dod o hyd i ffigur wedi'i wneud o glai llosgi a dynnwyd o ddyfnder traciau 320. Er mwyn cyflawni'r dyfnder hwn, roedd yn rhaid i weithwyr drilio pymtheg o haenau trwchus o lafa a llawer o haenau eraill o dan y ddaear. Nid yw'n edrych yn debyg iddo hyd nes eich bod yn gwybod bod yr haen uchaf o lafa o leiaf 15 am filiynau o flynyddoedd oed! Ar hyn o bryd mae'n cael ei dderbyn gan wyddoniaeth a daeareg bod glo yn is-gynnyrch o lystyfiant pydru. Mae'r llystyfiant dros amser yn cynhyrchu gwaddod, sydd yn y pen draw yn cadarnhau ac yn dod yn graig. Mae'r broses naturiol o gynhyrchu glo yn para hyd at 400 am filiynau o flynyddoedd. Rhaid i'r cyfan a geir yn y gwelyau glo yn ystod y mwyngloddio gael ei osod neu ei fewnosod yn y llystyfiant cyn i'r gwaddodion gael eu claddu.

Y gloch y tu mewn i'r glo brown

Yn 1944, bachgen deng mlwydd oed o'r enw Newton Anderson, cafodd ddarn o glo brown yn yr islawr, a phan syrthiodd i'r llawr fe dorrodd i fyny hanner. Yr hyn y mae'n ei ddarganfod o fewn, yn gwrthod esboniadau yn seiliedig ar y credoau gwyddonol cyfredol. Roedd y tu mewn yn gloch wedi'i wneud â llaw o aloi haearn pres a thrin â thros dro. Pan ddadansoddwyd, canfuwyd bod y gloch yn cael ei wneud o gymysgedd anarferol o fetelau yn wahanol i unrhyw aloi modern hysbys (gan gynnwys copr, sinc, tun, arsenig, ïodin a seleniwm). Amcangyfrifwyd yr ardal lle'r oedd y glo hwn yn 300 am filiynau o flynyddoedd!

Nid yw darganfyddiadau rhyfeddol o'r fath, hyd yn oed os ydynt yn rhyfedd, yn unigryw nac yn anarferol. Mae bron i filoedd ohonynt yn gorchuddio llwch pan gânt eu cloi o flaen ymchwil gyhoeddus, o dan y llosgfeydd o amgueddfeydd ledled y byd. Mae llawer o ganfyddiadau anghyffredin eraill yr adroddwyd arnynt

Canfyddiadau anarferol o hanes amgen

  • Morrisonville, Illinois, Diwrnod 11. Mehefin 1891, dywedodd Mrs. SW Culp, mae hi'n dod o hyd cadwyn aur osmikarátový hir tua 10 centimedr yn rhan annatod o clogfeini glo ar ôl iddo dorri ei roi i scuttle. Disgrifiwyd y gadwyn fel "hen bethau, wedi eu prosesu'n chwilfrydig".
  • Yn yr amgueddfa yn Glen Rose, Texas, mae bot haearn bwrw wedi'i adneuo, a ddarganfuwyd gan 1912 mewn darn mawr o lo gan weithiwr a ddaeth â glo i mewn i ffwrnais drydan. Pan dorrodd y clogfeini, dywedodd glo fod y pot wedi disgyn allan a gadael ei argraff yn y glo.
  • adroddiad arall, a ymddangosodd yn y cylchgrawn Epoch Times, wrth y bugeiliaid yn Colorado, sydd yn ei 1800 torrodd darn o lignit a gloddiwyd o'r wythïen am draed 300 o dan yr wyneb, lle y darganfu gwniadur haearn rhyfedd-edrych.
  • Mae Ciwb Salzburg yn bos jig-so arall a ddarganfuwyd gan weithiwr o'r enw Reidl mewn ffowndri Awstria yn 1885. Fel mewn achosion eraill, torrodd y dyn hwn y clog glo a chanfod ciwb metel y tu mewn. Dangosodd dadansoddiad diweddar fod y gwrthrych yn cael ei wneud o haearn wedi'i ffagio ac, wrth gwrs, wedi'i wneud â llaw. Roedd y glo y canfuwyd y ciwb yn filiynau o flynyddoedd oed.

Croeso i fyd Oopart

Mae'r rhestr o'r eitemau hyn yn mynd ymlaen ac ymlaen. Croeso i fyd Oopart, neu wrthrychau y tu hwnt i arteffactau cyffredin. arteffactau Extraordinary (Ooparts) yn cael eu henwi felly oherwydd bod y doethineb confensiynol gwyddonol (oxymoron os bydd rhywun yn dweud byth) yn dweud y dylai arteffactau hyn fod yn seiliedig ar y wybodaeth a dderbynnir ar hyn o bryd am ein gwreiddiau a hanes. Mae'r darganfyddiadau hyn yn mynd "tu allan i ni," yn echel erthyglau o hanes dynol.

Dulliau arferol cymuned wyddonol sy'n cydymffurfio wrth wynebu anomaleddau o'r fath yw ceisio herio oedran adroddedig, neu geisio anwybyddu ffynhonnell yr adroddiad neu hyd yn oed ei awdur. Os bydd yr ymagwedd hon yn methu, bydd artiffactau fel arfer yn cael eu taflu i silwyr tywyll amgueddfeydd a warysau, ac ni fydd neb yn eu gweld mwyach.

Pe bai'r arteffactau anhygoel hyn yn "unwaith ac am byth", efallai y byddai'n bosibl maddau i dderbyn y farn y mae'r brif gymuned wyddonol ac archeolegol yn ei ddal, a'u bod yn straeon ffug neu gam-gynrychioliadol. Fodd bynnag, pan fyddwn yn sylweddoli bod miloedd a miloedd o'r arteffactau anffurfiol hyn wedi'u darganfod a'u hadrodd dros nifer o flynyddoedd, yna mae angen inni ailasesu ymdeimlad cywirdeb prif ffrwd archeoleg a gwyddoniaeth. O bryd i'w gilydd, bydd archeolegydd onest yn ceisio datgelu i'r cyhoedd oedran a tharddiad gwirioneddol gwrthrychau anarferol o'r fath. Bydd yn cwestiynu credoau derbyniol ei brif wrthwynebwyr. Ond fel arfer mae'n dod o hyd i'w yrfa yn eithaf sydyn.

Mae'r rhan fwyaf o archeolegwyr yn derbyn yr hyn a ddysgwn yn yr ysgol

Yn anffodus, mae'r rhan fwyaf o archeolegwyr yn derbyn yr hyn y maent yn ei ddysgu yn yr ysgol a'r brifysgol heb unrhyw gwestiynau. Dyma sut mae ein system addysg wedi'i chynllunio. Nid yw'n cefnogi unigoldeb a gwreiddioldeb. Fe'i cysylltir yn gyfan gwbl â ffydd a dogmasau a sefydlwyd yn ddiamwys. Os oes angen tystiolaeth o'r un o'r "brif ffrwd" hwn o feddwl, nid oes angen edrych ymhellach nag ym maes seiciatreg. Mae seiciatreg modern yn ceisio dadlau a datgan fel rhywun sy'n sâl yn feddyliol unrhyw un sy'n gwyro o'r hyn a ystyrir fel arfer. . Mae'r rhain fel y'i gelwir, gweithwyr proffesiynol yn y iechyd meddwl 'hyd yn oed yn dyfeisio anhwylder meddwl newydd o'r enw, Anhwylder Herio Gwrthryfelgar' neu ODD (anhwylder gwrthryfelgar gwrthryfelgar - cariad y llwybrau byr eironi).

Mae'r statws clefyd sydd newydd ei dyfeisio yn cael ei restru yn y rhifyn diweddaraf o Llawlyfr Diagnostig ac Ystadegol o Anhwylderau Meddwl, neu DSM, sy'n dilyn yn cyfeirio at bobl sy'n anghytuno â'r hyn y mae'r person awdurdodedig yn honni eu bod normal, fel salwch meddwl. Felly, mae gennych chi'ch prawf yma - wrth gwrs, mae'n ddi-nod ac yn gwbl wallgof. O leiaf dyna'r holl awduron swyddogol i fod i gredu!

Theori 2

Ar y naill law mae gennym y Darwinists a'u hesblygiad, ac yn ymdrechu i greu syniad ddiffygiol dros ben ein bod rywsut datblygu i fod yn ddeallus iawn bodau ymdeimladol o darn cychwynnol o protoplasm, a ddaeth wyrthiol yn fyw gan biliynau storm drydanol o flynyddoedd yn ôl. (Efallai y gallai un o ddilynwyr y cults hyn esbonio pan ddatblygodd yr ymwybyddiaeth a rhoi prawf i mi, rwy'n aros am obaith!)

Ar y llaw arall, mae gennym y gred creationist bod rhywle hollbresennol fodolaeth anweledig sy'n byw yn yr awyr, chwifio ei ffon hud o gwmpas flynyddoedd 7000 yn ôl ac greodd y ddaear a phopeth arni. Unwaith eto, nid yw ymlynwyr y theori braidd yn anghywir yn dibynnu ar ddim ond llyfr o'r enw y Beibl, a'i brawf o'r cysyniad hwn. Mae'r ffaith bod y llyfr hwn wedi cael ei chyfieithu sawl gwaith drosodd, mewn llawer o achosion hailysgrifennu gan nifer dewisiadau personol, ac mae llawer o benodau o'r cynnwys wedi cael ei diystyru yn gyfan gwbl allan, mae'n amherthnasol i'w gefnogwyr. Y cyfan sydd ei angen arnynt yw ffydd. Nid yw prawf yn bodoli!

Pan oedd un yn ceisio dehongli, ni allai gael trwy euogfarnau mwy gwrthddweud, ac roedd y ddau wersyll yn cadw eu ffydd yn anniogel. Fodd bynnag, nid yw'r ddau farn yn seiliedig ar unrhyw dystiolaeth gadarn neu gadarn. Y realiti yw bod tarddiad hil dynol yn ddirgelwch gyflawn. Does neb yn gwybod lle mae hen ddyn, sut a ble mae'n dod. Mae'n gyfrinach berffaith. Eto o'r dechrau, caiff ei ddosbarthu yn un neu i'r llall o'r ffracsiynau uchod, heb ofyn cwestiynau neu dderbyn barn amgen.

Mae darganfod arteffactau yn dinistrio'r theori esblygiadol ddiweddar

Y broblem y mae'r brif ffrwd gyda'r canfyddiadau anarferol hyn yw maen nhw'n cwestiynu'r holl ffydd cyson yn ein gorffennol. Mae'n ymddangos, lle bynnag yr ydym yn edrych, yn dod o hyd i bethau sy'n gwrth-ddweud llawer o orthodoxy gwyddonol heddiw. Nid yw'r gymuned wyddonol byth yn cyfaddef bod y pethau hyn yn ddilys. Er mwyn gwneud hynny, byddai'n rhaid cyfaddef bod eu barn yn gwbl anghywir â'n tarddiad ac o ganlyniad yn ysgogi'r holl lyfrau a ddefnyddir i ddylanwadu arnom ni a'n plant.

Mae darganfod y arteffactau hyn yn llwyr ddinistrio theori esblygiadol ychydig yn ddiweddar. Os ddamcaniaeth hon arwain at y ffaith bod bodau dynol modern esblygu cyn flynyddoedd 200 000 yn ôl (neu hynny), mae angen i chi ofyn sut arteffactau o waith dyn a geir mewn is-haenau tarddu o gyfnod o filiynau o flynyddoedd yn ôl, gellid ei egluro? Fel arall, mae eiriolwyr creadigrwydd yn ffordd anhygoel o gydnabod bod y pethau hyn yn bodoli ac yn anhygoel o'r farn eu bod yn cyfiawnhau eu barn byd.

Mae crewyrwyr yn anwybyddu'r dulliau dyddio sefydledig ac yn honni bod unrhyw broses archeolegol a daearegol cydnabyddedig yn ansicr. dylai pob Credwn y wythïen lo, haenau creigiau, ffosilau, mwynau, meini gwerthfawr ac unrhyw elfen hen ffasiwn eraill, yn hen dim ond ychydig filoedd o flynyddoedd. Fodd bynnag, gallai'r sefydliad seiciatrig fy marcio fel pyped i hawlio'r stupidrwydd hyn. Ceisiwch ddarganfod! Yn ddiau, bydd darllenwyr sydd, fel archaeolegwyr ceidwadol rhagweladwy, yn ôl pob tebyg oherwydd eu system gred zažitému hefyd yn gwrthod y arteffactau uchod, megis twyll neu ffug. Efallai y dylent ystyried a chynnig esboniadau am y ffeithiau canlynol.

Mae'n ffaith gydnabyddedig nad oedd pobl a deinosoriaid yn bodoli gyda'i gilydd

Yn ôl academyddion confensiynol deinosoriaid crwydro y ddaear cyn i 65 225 i miliwn o flynyddoedd oed, tra bod y humanoid unionsyth hynaf, ymddangosodd Homo erectus tua 1,8 miliwn o flynyddoedd. Yn 1968, fodd bynnag paleontologist Dechreuodd Stan Taylor yn cloddio olion traed deinosor ffosileiddio wedi cael eu darganfod yn y wely'r afon Afon Paluxy ger Glen Rose, Texas. Yr hyn a ddatguddodd oedd ysgwyd a synnu'r gymuned wyddonol. Ochr yn ochr â'r llwybrau dinosaur, yn union yr un haenau ffosil, roedd olion dynol wedi'u cadw'n dda.

Ymateb uniongyrchol esblygiadwyr, archeolegwyr a gwyddonwyr yn gyffredinol oedd datgelu y canfyddiad fel twyll. "Cafodd y sgamwyr eu torri i mewn i'r graig," neu "nid ydynt yn olion dynol, ond drysau mwy dinosaur sydd wedi'u erydu i edrych yn ddynol," oedd y dadleuon a awgrymwyd yn fwyaf cyffredin. Fodd bynnag, roedd eu meddyliau ychydig yn wastad pan ofynnodd rhywun pam mai dim ond olion dynol yn cael eu erydu, ac nid olion dinosoriaid tri-bysedd? Nesaf, mae'n rhaid ichi ystyried a yw olion dynol yn sgam? Sut wnaeth y sgamwyr lwyddo i gracio traciau dynol eraill a oedd yn parhau o dan yr isbridd a gafodd ei dynnu oddi ar wely'r afon yn ddiweddarach?

Ers y darganfyddiad cychwynnol, cafodd cannoedd o lwybrau dynol eraill eu darganfod a'u darganfod yn Paluxa, a llawer o leoedd eraill ar draws y byd. Naill ai mae gan y twyllwyr amser a chyllideb anghyfyngedig neu mae rhywun yn dweud ei fod yn fochyn!

Bys dynol ffosil

Mae angen hefyd ystyried y darganfyddiad nesaf a ddarganfuwyd yn 100 o filiynau o flynyddoedd o galchfaen Cretasaidd. Meir dyn ffosil wedi'i ganfod gyda dannedd baban a gwallt dynol. Mae'r bys hwn wedi bod yn destun nifer o brofion a dadansoddiadau gwyddonol. Datgelodd y toriad y strwythur esgyrn poenog nodweddiadol a ddisgwylir yn y bys dynol. Yn ogystal, roedd delweddu resonans magnetig yn adnabod cymalau a thendonau ar hyd hyd y ffosil. Dyma un canfyddiad na all gwyddoniaeth esbonio fel sgam.

Cannoedd o beli dirgel - lle maen nhw'n cyrraedd yno?

Fodd bynnag, mae canfyddiad arall o flynyddoedd diweddar sy'n rhestru'r holl ganfyddiadau eraill â bys uwch, o ystyried oedran y canfyddiad. Dros y degawdau diwethaf, mae glowyr yn Ottosdal yn West Transvaal, De Affrica, wedi bod yn cloddio cannoedd o peli metel dirgel. Mae gan y peli hyn ddiamedr o 25 i 100 mm ac mae rhai yn cael eu crebachu gan dri rhigolyn cyfochrog sy'n rhedeg o gwmpas eu cyhydedd. Daethpwyd o hyd i ddau fath o bêl. Mae un yn cynnwys metel bluish solet gyda mannau gwyn, mae'r llall yn cael ei falu a'i lenwi â mater gwyn sbyng.

Mae'r meysydd hyn yn cael eu cofnodi mor fras cytbwys y byddai'n rhaid gwneud technolegau modern hyd yn oed mewn amgylcheddau difrifoldeb sero er mwyn cyflawni'r rhinweddau hyn. Daeth y gwrthrychau hyn yn adnabyddus fel gleiniau Klerksdorp. Mae daearegwyr wedi ceisio datgelu'r arteffactau hyn fel ffurfiau naturiol neu "gyfyngiadau limonit". Ni allant egluro digon pam y daeth y ffurfiadau hyn yn naturiol, gyda rhigolion gwbl syth a berffaith o amgylch y canolfannau.

Y rheswm go iawn am ymgais o'r fath i ganfod twyll gan y gymuned wyddonol yw bod y graig lle mae'r arteffactau hyn i'w canfod. Mae'r graig yn dod o Precambria ac mae'n dyddio'n ôl i 2,8 biliwn mlwydd oed! P'un a ydym am dderbyn y pethau creadigol hyn yn wir neu beidio, mae'n debyg ei fod yn dibynnu ar eich euogfarnau personol yn unig.

Mae hen offer yn symud amser cerrig a gwybodaeth am wenwynau yn ôl i 20 000 o flynyddoedd.

Mae dadansoddiad newydd o arteffactau o'r ogof yn Ne Affrica yn helpu i lenwi bwlch mewn gwareiddiad dynol

Mae pobl wedi eu meddiannu gan Ogofau Border yn Ne Affrica ers degau o filoedd o flynyddoedd. Yn ôl Stephanie Pappas, dechreuodd Oes y Cerrig yn hwyr yn Affrica yn gynt na'r disgwyl - tua 20 000 o flynyddoedd. Mae dadansoddiad newydd o arteffactau o'r ogof yn Ne Affrica yn datgelu bod y trigolion yn cerfio allan o esgyrn. Roeddent hefyd yn defnyddio pigmentau, yn gwneud gleiniau a gwenwyn a ddefnyddiwyd hyd yn oed cyn 44 000 hedfan. Roedd y math hwn o arteffactau ynghlwm yn flaenorol â diwylliant San, a ymddangoswyd i fod wedi ymddangos am 20 000 o flynyddoedd yn ôl.

Meddai'r Gweithiwr Paola Villa, curadur ym Mhrifysgol Colorado, Adran Hanes Naturiol yn ei datganiad:

"Mae ein hymchwil yn profi bod diwylliant wedi dod i'r amlwg yn Ne Affrica ymhell cyn iddo ddigwydd, ac roedd yr un pryd â dyfodiad pobl modern i Ewrop."

Ymddangosodd Oes y Cerrig Hwyr yn Affrica ar yr un pryd â'r cyfnod Paleolithig hwyr yn Ewrop pan symudodd dynion modern o Affrica i Ewrop a chwrdd â'r Neanderthaliaid cyn 45 000 hedfan.

Paola Villa:

"Mae'r gwahaniaethau mewn technoleg a diwylliant rhwng y ddwy ardal yn gryf iawn, yn dangos bod pobl o'r ddau ranbarth yn dewis lwybrau gwahanol iawn i ddatblygiad technoleg a chymdeithas." (Yn y llyfr 10 cyfrinach y bobl gyntaf - https://www.livescience.com/12937-10-mysteries-humans-evolution.html).

Barn ar ddiwylliant

Mae olion gwareiddiad wedi cael eu darganfod yn Affrica, bron i bedwar ugain mil o flynyddoedd oed, ond mae darnau hyn - offer esgyrn, cerfio gleiniau yn diflannu o'r cofnod archeolegol am flynyddoedd 60 000 yn ôl. Yn wir, nid oes bron dim yn hysbys am yr hyn a ddigwyddodd yn Ne Affrica cyn 40 000
20 000, ysgrifennodd Villa a'i chydweithwyr ar-lein yn y cylchgrawn Trafodion Academi y Gwyddorau Cenedlaethol. Mae'r bwlch hwn mewn data yn ei gwneud yn anodd cysylltu cwmnïau carreg canol gyda'r rhai a ddaeth yn ddiweddarach.

Mae gwyddonwyr wedi cymhwyso'r technolegau dyddio diweddaraf ar safle De Affrica a Gwlad Swazi, a elwir yn Ogof y Ffin. Canfuon nhw fod llawer o arteffactau yn yr ogof hon yn llawer hŷn na'r disgwyl. (Gweler y llun Ogof Caffi, https://wanderwisdom.com/misc/10-Most-Amazing-Caves-in-the-World)

Gleiniau o blisgyn wyau estrys, pigau miniog esgyrn hyn a ddefnyddir yn ôl pob tebyg ar gyfer saethau a darnau esgyrn tolciog oedd rhwng y miloedd yn dyddio'n ôl o flynyddoedd cyn iddynt i'r amlwg Shan. Addurnwyd un offeryn o'r esgyrn hir gyda thoriad helical. Fe'i llenwi wedyn â pigment o glai coch. Mae'r set o fapiau o foch gwartheg yn dangos marciau o malu a chrafu. Mae esgyrn eraill yn cael eu marcio â rhodyn fel pe baent yn cael eu defnyddio ar gyfer rhai dyddio.

Fe wnaeth ymchwilwyr hefyd ddod o hyd i gleiniau, rhai yn ôl pob tebyg yn cael eu tynhau'n fwriadol gan dân, yn dyddio'n ôl i fwy na 38 000 o flynyddoedd. Roedd darn o bren ynghlwm wrth garreg gyda thwll wedi ei ddyddio o gwmpas 35 000 o flynyddoedd yn ôl. Ymddengys mai dyma'r offeryn hwn yw'r math cyntaf o fath a ddefnyddiwyd gan San yn ddiweddarach i ganfod gwreiddiau a larfâu termites. https://en.wikipedia.org/wiki/Stone_Age

Y gwenwyn hynaf

Hefyd, canfu'r ymchwilwyr darn caked o cwyr gwenyn gymysgu gyda resin gwenwynig a ddefnyddiwyd yn ôl pob tebyg ar gyfer bondio neu cysylltu awgrymiadau gwaywffon cerrig. Roedd Gwyr Gwenyn dyddio am flynyddoedd 35 000 yn ôl, gan ei wneud yn yr enghraifft cwyr gwenyn hynaf hysbys defnyddio fel offeryn.

Yn olaf, canfu'r gwyddonwyr ffon pren a oedd wedi'i orchuddio â chrafiadau perpendicwlar. Datgelodd dadansoddiad cemegol olion asid ricinoleic, gwenwyn naturiol mewn ffa gwenyn. Mae'n debyg mai'r gwialen oedd cymhwysydd a ddefnyddiwyd i gymhwyso sylwedd gwenwynig i'r saeth neu i'r darn ysgafn. Yn ôl pob tebyg, mae'r cymhwysydd 20 000 yn cadarnhau'r defnydd cyntaf o wenwyn hir-sefydledig.

Meddai Paola Villa:

"Mae esgyrn tenau iawn Oes y Cerrig yn Ogof y Gororau yn dystiolaeth dda ar gyfer defnyddio bwâu a saethau. Gweithio Errico a chydweithwyr (a gyhoeddwyd yn adroddiad y Villa yn yr un cylchgrawn) yn dangos bod y brig yn lled a thrwch y sbôcs, a gynhyrchodd y diwylliant Oes y Cerrig, a oedd yn byw yn yr ardal yn y cyfnod cynhanesyddol, y mae eu pobl yn hysbys i gael bwâu a ddefnyddiwyd yn debyg iawn a saethau gydag esgyrn gwenwynig o'r esgyrn fel ffordd o hela llysieuol canolig a mawr. "

Mae'r data hynafol yn helpu i lenwi'r bylchau yn natblygiad gwareiddiad dynol

Meddai'r awdur Astudio, Lucinda Backwell, ymchwilydd mewn paleoandropoleg ym Mhrifysgol Witwatersrand, De Affrica:

"Mae'r dyddio a dadansoddi deunydd archeolegol a ddarganfuwyd yn Ogof Border yn Ne Affrica ein galluogi i ddangos bod llawer o elfennau o ddiwylliant materol sy'n nodweddu'r diwylliant ffordd o fyw helwyr a chasglwyr yn ne Affrica, yn rhan o ddiwylliant a thechnoleg o boblogaeth yr ardal hon cyn flynyddoedd 44 000 yn ôl."

Mae'n debyg y dechreuodd y technolegau hyn yn Affrica cyn 50 000 i 60 000 blynyddoedd ac wedyn lledaenu i Ewrop.

O'n eshop Suenee Bydysawd rydym yn argymell llyfr ar y pwnc hwn:

Erthyglau tebyg

Sylwadau 5 ar "Tystiolaeth o Hanes Amgen Dynoliaeth"

Ad a Ateb