Dr. Zahi Hawass: Cymysgedd yng Nghefndir yr Aiffteg (5.): Ysgwydd a Chasglu

214287x 21. 10. 2016 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

SCA dan arweiniad Dr. Mae gan Hawass reolaeth gyflawn dros y rhan fwyaf o gloddiadau archeolegol ac ymchwil yn yr Aifft, a phryd a sut y byddant yn cael eu hadrodd. Mae hyn yn amlwg yn achos Gantenbrink, a dorrodd rheolau a hefyd yn achos Dr. Abbas, y papur newydd swyddogol Adroddiad Giza wedi blocio am amser hir yn cyhoeddi unrhyw erthyglau. Mae fy ffynonellau wedi cadarnhau imi y bydd yn rhaid iddynt aros am amser hir cyn i'r erthyglau ddod allan ac a ydynt o gwbl. Nid yw hyn yn bendant yn ddull gwyddonol difrifol. Mae'n gweithredu fel rheolaeth wedi'i dargedu a sensoriaeth. Efallai y bydd rhywun yn nodi bod diddordeb mewn cuddio rhywfaint o wybodaeth amhoblogaidd.

Yn ddifrifol ofyn pam mae SCA yn rhoi cosbau difrifol o'r fath i rywun gyhoeddi canlyniad eu gwaith heb eu caniatâd? Mae cosb fel arfer yn cynnwys y ffaith bod y person yn cael ei atal rhag mynd i mewn i safleoedd archeolegol yr Aifft. Mewn rhai achosion, caiff ei atal rhag mynd i mewn i'r Aifft ei hun.

Ni all unrhyw un yn dadlau bod yr Aifft ei hun wedi y gallu i benderfynu pryd, ble ac i ba raddau y bydd cloddio o ran y SCA cyswllt clir a ARCE. Os ydych eisoes ond rhoddir caniatâd, dylent gael eu cynnwys gwyddonwyr a threfnwyr yr hawl i benderfynu pryd a ble y byddant yn cyhoeddi canlyniadau eu gwaith ar y safle i gael eich rhwymo gan y SCA penderfyniad, sy'n arwain yn llym iawn rheolaethau (sensro?) Heb unrhyw allanol rheolaethau.

Aeth un o'r ffynonellau i'r graddau y dywedwyd bod dull Hawasse yn seiliedig yn bennaf ar wybodaeth anghywir: oherwydd bod Hawass yn ofalus iawn yn troi canlyniadau'r gwaith gwyddonol nad yw'n cyd-fynd â golwg safonol hanes hynafol yr Aifft; ac pan fydd yn arfer rheolaeth unigryw ac yn bersonol cyfryngau ei hun (mae ef ei hun yn rhoi datganiad i'r wasg ei hun), gall gadw'r sefyllfa bresennol o hanes yr Aifft yn eithaf syml. Mis Yma Argraffiad Hawass gellir ei weld yn eglur yn ei adroddiad ar ddŵr daear o dan Sphinx 2009. Mae'r cwestiwn allweddol yn parhau i fod: Pam? Pam mae hyn yn digwydd?

Rhoddwyd yr ateb mewn gwirionedd: mae Hawass yn ceisio cynnal consensws ynglŷn â dealltwriaeth sefydledig o hanes hynafol yr Aifft. Dyna pam mae'n aml yn protestio yn erbyn pobl fel Graham Hancock, Robert Bauval, neu John Anthony West. Mae Hawass yn ymwybodol eu bod yn un o'r rhai mwyaf swnllyd a pheryglus partïon a all fynd yn ei erbyn. Ond nid ydynt yn unig yn eu dicter. Mae Hawass yn gwadu unrhyw ganfyddiadau nad ydynt yn cyd-fynd â'i agenda. Mae unrhyw un sy'n ddewr yn dod o hyd i syniad gwahanol o hanes - nid pwy bynnag sy'n cyflwyno'r mater yw'r ffordd swyddogol trwy ei SCA.

Cyflwynodd yr Athro Barry Kemp yn 2008 ei ymchwil ar ddinas hynaf Aifft, Amarna, a adeiladwyd gan y gwrthryfel Pharo Achnaton. Yn amlwg, cafodd Pharaoh ei ddiarwas, ac ar ôl ei farwolaeth, ceisiodd yr Eifftiaid ddileu unrhyw sôn am ei fodolaeth. Dywedwyd bod yr Athro Kemp a'i dîm wedi dod o hyd i weddillion ysgerbydol yn ninas Achetaton, ar sail y maent yn dod i ben arwyddion o ddiffyg maeth, gwaith eithafol ac oedran marwolaeth isel ... Mae'r dystiolaeth hon, yn ôl ei syniadau, yn cadarnhau bod Achnaton wedi creu trefn frwdfrydig y mae rhai yn falch ohonyn nhw.

Cafodd darganfyddiadau'r Athro Kemp eu beirniadu ar unwaith gan Dr. Hawasse. Fe'i defnyddiodd Gwasanaeth cudd-wybodaeth gwladwriaeth yr Aifft i gyhuddo ymchwilwyr o ystumiad hanes. Datganodd eu canfyddiadau se nid ydynt yn sefydlu unrhyw dystiolaeth wyddonol dderbyniol ac ychwanegodd hynny město Achetaton oedd obsesiwn yr hen Eifftiaid, fel Pyramidau Giza, ac roedd y gweithwyr yn dymuno ar bob cost i wireddu prosiect cenedlaethol y gallent fod yn falch ohonynt. Cafodd Hawass ei gyhuddo'n ddiweddarach o gael mae'n ei ddefnyddio mewn chauviniaeth wag.

Mae Hawass hefyd yn falch o gael bu'n gweithio i'w atgyfnerthu O Ddeddf Antiques yr Aifft ac yn 2002, mabwysiadwyd cyfraith newydd i wahardd y gwaith cloddio yn yr Uchel Aifft ... i gefnogi dogfennu a chadwraeth yn hytrach na chodi. Yn y bôn, mae Hawass yn falch o roi'r gorau i bob gwaith cloddio yn yr Aifft Uchaf. Byddai un yn dal i feddwl pam! Ni fydd unrhyw un yn amau ​​bod dogfennaeth ac archifo yn bwysig, ond yn eithrio'r gyfraith o unrhyw beth arall, yn hytrach na gorfod mynd trwy gyfarwyddeb fewnol yn unig?

Yn olaf, gadewch i ni ddweud pan oedd e gyda Dr. Cynhaliodd Hawass gyfweliad am y darganfyddiadau a wnaed gan y daearegwr Robert Schoch, a ddaeth â'r theori i'r Sphinx ac yn llawer hŷn na'r pyramidau, a atebodd Hawass: Os yw daearegwyr yn profi beth mae Schoch yn ei ddweud, mae'n fy marn i, fel egyptolegydd, fod dyddiad y Sphinx yn glir i ni. Yn fyr, waeth beth fo'r dystiolaeth, mae Hawass yn honni bod popeth yn glir. O hyn, gellir tybio mai ar gyfer Hawasse Egyptology yw crefydd, nid gwyddoniaeth. Byddai llawer o bobl yn cytuno â'r honiad hwn mai dyma'r achos Aiffteg dan Hawass, ac y byddent yn hoffi ei newid.

... yr wythnos nesaf ...

Dr. Zahi Hawass: Intriky yng nghefn yr Aifft

Mwy o rannau o'r gyfres

Sylwadau 2 ar "Dr. Zahi Hawass: Cymysgedd yng Nghefndir yr Aiffteg (5.): Ysgwydd a Chasglu"

Ad a Ateb