Dr. Zahi Hawass: Cymysgedd yng Nghefndir yr Aiffteg (2.): Sifinx Fingers in the Dry

89492x 30. 09. 2016 Darllenydd 1

Gadewch i ni fynd yn ôl i Dr. Hawass a Sfinze Roedd y fframwaith gwaith uchod (dylanwad sefydliadau) yn amlwg yn weithredol hyd yn oed yn ystod mis Ebrill 2009 pan ddywedodd Hawass: O dan fy arweiniad, mae'r Goruchaf Cyngor Cofebion, yn gweithio i leihau lefelau dŵr daear o gwmpas henebion ar draws yr Aifft. Rydym wedi cwblhau ymdrechion a ariennir gan yr Unol Daleithiau i ddraenio Karnak a Luxor a gweithio ar lawer o leoliadau eraill. Un o'r cyflawniadau mwyaf diweddar oedd datblygu system a oedd yn atal taith y Sphynx Fawr yn Giza.
Yn syndod, Dr. Hawass yn ei adroddiad The Story of the Sphinx: Efallai y canlyniad pwysicaf y draeniad prosiect oedd ei fod yn ein galluogi i roi cysgu dyfalu am y twneli tanddaearol dirgel ac ystafelloedd wedi'u cerfio i mewn i'r graig o dan y Sffincs yn olaf gwareiddiadau hynafol. Am flynyddoedd lawer rwyf wedi bod yn trafod gyda phobl fel John Anthony West, Robert Bauval a Graham Hancock. Maent yn dweud bod y disgynyddion sydd wedi goroesi o'r wareiddiad a gollwyd 10000 BCE wedi claddu eu cyfrinachau o dan y Sphinx. Mae'r bobl hyn hefyd yn dweud bod dwr yn achosi erydiad y Sffincs gan ddŵr, ac o reidrwydd yn golygu y byddai ei oedran yn disgyn ymhell y tu hwnt i'r Hen Reiliad (Hen Deyrnas yr Aifft). Nid oes unrhyw un o'r damcaniaethau hyn yn seiliedig ar y gwir. Mae eu cefnogwyr yn mynnu y dylem drifftio i'r isbridd i ddod o hyd i'r siambrau cudd hyn. Rwyf bob amser wedi gwrthod caniatáu prosiectau o'r fath yn y gorffennol oherwydd nad oedd unrhyw brawf gwyddonol am y fath beth. Ac oherwydd bod drilio o'r fath yn rhan hanfodol o'n gwaith i ddiogelu'r Sffin o ddŵr daear. Er ein bod ni wedi gyrru'n agos at y cerflun, fe wnaethom ganfod nad oes coridorau neu siambrau cudd.

Traed sych

Fel bob amser, mae Hawasse yn mynd am ei hype arferol, gan geisio tynnu sylw at ei gyflawniadau mwyaf. Yn anffodus, maent yn gasgliadau anffodus ac aneffeithiol. Mae yna nifer o astudiaethau, megis y gwaith seismolegol 1992 neu'r radar Schor 1996, sy'n dangos anghysonderau daearegol (ceudodau clir) yn glir. Mae rhai (wrth gwrs) yn naturiol, ond mae eraill y tu hwnt i derfynau natur.

Gallai un dadlau nad yw'n gwneud synnwyr (yr hyn y mae Hawass yn ei ddweud). Profodd Hawass brofiad penodol o bresenoldeb dwr daear yn yr ardaloedd penodol hyn, fel y dywedodd, yr oedd yn hollol sicr nad oes unrhyw fwydydd, naturiol neu artiffisial coridorau neu siambrau cudd, nid ydynt. Eto i gyd, rhoddodd Hawass roared yn yr ardal o gwmpas y Sphinx ... (Mae rhywbeth o'i le yn eiriau Hawass.)

Dr. Abd'El Hakim Awayan dywedodd ei fod yn chwarae yn y coridorau o dan Giza fel plentyn, bod y coridorau yno ac wedi cael eu llifogydd yn rhannol yn ei amser.
Mae'n ffaith heb unrhyw ddadl bellach fod yna gynefinoedd yn y Sphinx. Dot-diwedd. Mewn gwirionedd, dywedodd Hawass ei hun yn bersonol wrth 14.04.1996 yn y wasg Aifft fod yna dwneli cyfrinachol yn yr ardal o dan y Sphinx ac o gwmpas y pyramid. Dywedodd hefyd ei fod yn credu'r rhain gallai twneli ddod â (goleuo?) nifer o gyfrinachau sy'n gysylltiedig ag adeilad pyramid ...

Adroddiad Hawass Cyrhaeddiad y Sphinx hefyd yn groes i'r canfyddiadau bod Dr Abbase a'i dîm a gyhoeddwyd yn NRIAG (Sefydliad Ymchwil Cenedlaethol Seryddiaeth a Geoffiseg) a gynhaliwyd yn 2007.

Y lle i ddelio â sylwadau sylweddol i gyd academaidd a gyhoeddodd ei ganlyniadau mewn cyfnodolyn gwyddonol, gyda Hawass, am resymau sydd yn ôl pob golwg wedi unrhyw beth i'w wneud â gwyddoniaeth, yn bwydo i mewn bobl fel y gorllewin, Bauval a Hancock. A pham Sffincs hŷn (yn ôl Hawass) penderfynu ar sail erydiad dŵr, wedi ddim i'w wneud â phresenoldeb siambrau dan y cofadail, nid hefyd yn glir. Ond o ran arall anwyddonol llamu Dr. Hawass ni ac nid yw hyn yn syndod.

Pan edrychwn ar ei adroddiad yn fanwl, fe welwn ni bethau mwy diddorol. Gwyddom fod ar ddechrau 2008 Y Goruchaf Cyngor Henebion gweithio gyda Prifysgol Peirianneg Cairo - Canolfan Archaeoleg a'r Amgylchedd. Maent yn drilio cyfanswm o dyllau 4 gyda diamedr o centimetrau 10 a dyfnder o fetrau 20 i isbridd graig Sphinx. Fe wnaethant anfon camera i bob un o'r tyllau i archwilio'r is-bridd daearegol.

adroddiad The Story of the Sphinx yn cynnwys nifer manylion pwysig, a ddylai Hawass ymgysylltu (yn fanwl) nag wrth greu sgrin mwg.

Mae adroddiad gwyddonol ar wahân yn cynnwys gwybodaeth bod mwy na 260 m wedi'i bwmpio3/ h o ddŵr trwy bibellau draenio. Mae'n rhoi 6240 m3/ diwrnod neu 6,2G1 / ​​dydd (gigalitres y dydd). I'w gymharu: mae un pwll Olympaidd yn cynnwys dŵr 2,5Gl. Byddai hyn yn golygu, yn fyr, bod pyllau dŵr pwmpio 3 bob dydd allan o'r gofod o dan y Sphinx. Byddai'r Sphinx ei hun yn mynd i mewn i'r pwll Olympaidd. Mae'r adroddiad yn parhau ac yn nodi ei bod wedi gallu lleihau lefel y dŵr yn yr ardal cyn y Sphinx i tua 70% o'r gyfrol wreiddiol. Ond y foment: Sefydlwyd cyfanswm o bwyntiau monitro rheoli 33 i fonitro symudiad corff Sphynx o fewn mis. Cadarnhaodd y mesur bod Sphinx yn sefydlog.

Nawr rydw i'n wir ddryslyd gan lawer iawn o ddŵr y mae'n rhaid ei ddraenio. Gellir canfod bod pwll o leiaf un ceudod o faint (bach) sy'n cael ei llenwi'n gyson â dŵr yn gyson. Rhywbeth fel llyn o dan y ddaear. Mae'r adroddiad ei hun yn dangos bod Hawass yn twyllo.

Mae Mark Lehner yn un o brif wrthwynebwyr yr OCT. Yn 90. y blynyddoedd oedd gwrthwynebydd JA West a'i gyfaill Robert Schoch ynglŷn â darganfyddiad daearegol y Sphing dyddio hyd at o leiaf 7000 BCE. Cymerodd ran hefyd yn y ffilm ddogfen, y buom yn ysgrifennu adolygiad yn y gorffennol dan y teitl Dangosodd y Sphinx drwyn hir i'r Aifftiaid.
Mae hyn yn ein harwain i gwestiwn arall: Pam maen nhw'n ceisio dianc dŵr o'r llyn tanddaearol? Oherwydd sefydlogrwydd rhywbeth arall? Efallai y bydd rhai yn dadlau y gall draeniad y dŵr fod yn fygythiad i sefydlogrwydd ardal gyfagos y Sphinx sydd wedi'i fonitro. Fel yr ydym wedi'i ddysgu, nid yw'r draeniad o ddŵr wedi niweidio statig adeiladau ar yr wyneb. Felly pam wnaethon nhw geisio tynnu dŵr allan o'r ardal cyn y Sphinx? I gadw'r traed Sphinx yn sych?

Aeth un ffynhonnell, a welodd wrthwynebiad rhyngof i a Hawass, mor bell â dweud bod Hawass, mewn cydweithrediad â Mark Lehner, wedi dod o hyd i'r llyn mewn gwirionedd lawer o flynyddoedd yn ôl. Mae'r llyn wedi ei leoli islaw'r llwyfan cyfan. Mae wal concrid wedi'i amgylchynu gan yr ardal (dechreuodd ei adeiladu yn 2002). Ychwanegodd fod y prosiectau hyn, yn ei farn ef, yn paratoi ar gyfer archwilio'r byd dan y ddaear o dan Giza.

... yr wythnos nesaf ...

[hr]
Yn ôl i: Dr. Zahi Hawass: Cymysgedd yng Nghefndir yr Aiffteg (1.)

Dr. Zahi Hawass: Intriky yng nghefn yr Aifft

Mwy o rannau o'r gyfres

Sylwadau 8 ar "Dr. Zahi Hawass: Cymysgedd yng Nghefndir yr Aiffteg (2.): Sifinx Fingers in the Dry"

 • OKO OKO yn dweud:

  Rwy'n ymddiheuro am yr adfywiad, ond fe wnaeth sylw FB uchod fy annog i. Mae hynny'n cŵl iawn :-) Ydych chi wir eisiau gweithio fel yna a mynd i'r afael â'r un hwnnw? Suenee? Ydw?

  • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

   Dydw i ddim yn Suenee, rwy'n cuddio ymateb Oka.

   Er bod y sylwadau uchod y tu hwnt ymyl gwedduster, ac eto yr ydym yn byw mewn cymdeithas rydd lle mae gan bawb yr hawl i hunanbenderfyniad a rhyddid mynegiant, hyd yn oed os ydynt yn cael rhywfaint o fynegiant sleisio, maent yn fodau dynol.

   Diolch i chi am eich adferiad eilaidd :-)

  • Sueneé yn dweud:

   Nid wyf yn barnu JL. Mae i fyny ato. O ran symudiadau'r dŵr o dan y pyramidau, mae'n deillio o'r ffaith bod cymhlethdod o dwneli y mae'r dŵr yn llifo drostynt yn y pyramidau. Roedd llif y dŵr trwy'r darnau hyn yn cynhyrchu tâl electrostatig o leiaf sy'n pasio drwy'r siafftiau / tyllau yn y ddaear.

   Mae effaith y Natsïaid ar ddatblygiad yr Unol Daleithiau yn amlwg. Heb y SS Natsïaidd, ni fyddai gan yr Unol Daleithiau raglen roced a hedfan gofod confensiynol. Mae dylanwad cymuned Iddewig yr Israeliaid yn amlwg hefyd yn ffaith oherwydd bod ganddynt ddylanwad gwleidyddol cryf yn yr Unol Daleithiau. Mae'r gweddill yn anfantais ddiangen.

   • Standa Standa yn dweud:

    Nodyn ar y Rhaglen Daflen: Roedd gan Americanwyr o leiaf ddau raglen. Anfonodd y ddau y lloerennau. Dim ond yn un ohonynt yr oedd yr Almaenwyr yn gweithio.

    Yn yr un modd, datryswyd hyn gan y Rwsiaid, a oedd hefyd yn gadael i'r tîm Rwsia a thîm yr Almaen weithio ochr yn ochr â datblygiad y tegyrrau. Yn y pen draw, fodd bynnag, dim ond eu prosiect a ddefnyddiwyd ganddynt.

    Nodyn ar drydan statig:

    Sut ydych chi'n dychmygu symudiad y tâl yn ôl siafftiau? Mae canolbwynt foltedd uchel yn llifo dros yr arwynebau allanol, ac mae pwysau isel yn codi trwy gyfrwng màs y dargludydd. Mae siafftiau yn rhwystr i drydan.

 • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

  Rwy'n gwybod pob un o'r pedwar cyfansoddwr yn y llun.

  Yn ddiddorol, ychydig iawn sy'n gwybod pwy ... Roedd Hawass yn aelod o sylfaen ECF / edgar cayce / yn ogystal â M. Lehner. Pwy bynnag sydd â rhodd, bydd yr hyn sydd wedi bod yn digwydd ers blynyddoedd.

 • Sueneé yn dweud:

  Oeddech chi'n gwybod bod JAWest a Dr. Z. yn ffrindiau? Ysgrifennaf fwy yn yr erthygl.

 • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

  I mi, mae hyn yn un am dr. I liarw fel gwasgu i mewn i nyth gwenyn.

  Mae'r darlun wedi'i wreiddio yn chwedlonol / mae'r pedwar yn edrych fel ffrindiau ar bicnic, ond mae'r gwrthwyneb yn wir / yn ddiweddar, fodd bynnag, roedd Hawass yn rhyfeddu fel hyster

Ad a Ateb