Dr. Zahi Hawass: Cymysgedd yng Nghefndir yr Aiffteg (1.)

11633x 23. 09. 2016 Darllenydd 1

Ymyriadau niferus yn erbyn cloddwyr mewn nifer o safleoedd archeolegol yn yr Aifft ac agweddau gwrth-ddweud Mae Zahi Hawasse (yr Aifft) ar fodolaeth twneli a chaeadau yn ardal Giza yn awgrymu bod yna agenda gudd yma.

Cyn i 10 hedfan, darparodd tri llyfr arolwg o ddadleuon o amgylch ardaloedd Giza a Pyramid:Y Gwir gan Chris Ogilvie-Herald ac Ian Lawton), Conspiracy Stargate (gan Lynn Picknett a Cliva Prince) a Siambr Ysgrifennydd (Y Siambr Secret gan Robert Bauval).

Y cwestiwn allweddol oedd a oedd unrhyw siambrau heb eu darganfod neu wedi'u cuddio'n fwriadol, boed y tu mewn pyramid neu'n agos at y Sphinx. Yn ystod y degawd diwethaf, mae diddordeb yn yr ardal wedi dychwelyd, yn rhannol trwy theorïau Robert Bauval a Graham Hancock, a darganfod darn yn rhan anhygyrch y Pyramid Mawr. Gwnaed y darganfyddiad hwn ar 22. Mawrth 1993 gan y peiriannydd robotig Almaeneg Rudolf Gantenbrink wrth osod y system aerdymheru. Arweiniodd y darganfyddiad at nifer o honiadau, honiadau, ac anfanteision a ddiflannodd yn araf gyda dyfodiad y mileniwm newydd.

Ymddengys bod y diddordeb yn nheuddwch yr hen Aifft heddiw yn lleihau ac yn cael ei lywodraethu gan farn o driw. Ond ar ôl siarad â phobl yn y maes a thu hwnt, mae darlun hollol wahanol yn codi. Mae'n debyg mai beirniadaeth ydyw Goruchaf Cyngor Henebion - Goruchaf Cyngor Hynafiaethau (SCA), yn arbennig Dr. Zahi Hawass, sydd wedi bod yn Ysgrifennydd Cyffredinol ers 2002. Mae llawer o archeolegwyr yr Aifft yn honni bod y sefydliad yn cael ei reoli gan reolaeth dictatorol, ond mai dim ond blaen y rhewgell o anhwylderau, ymosodiad, ac efallai rhywbeth sy'n fwy. Am ddeg mlynedd, ymddengys nad oes neb yn ysgrifennu amdano, ond mae'r sefyllfa o leiaf mor ddrwg â 1999.

Y Goruchaf Cyngor Henebion yn rhan o Weinyddiaeth Diwylliant yr Aifft ac mae'n gyfrifol am gadwraeth, diogelu a rheoleiddio pob hynafiaeth a chloddiadau archeolegol yn yr Aifft. Dros y deng mlynedd diwethaf, gallai'r gwyliwr teledu gredu yn hawdd mai dim ond un Aifftyddydd ydyw, ac mae'r person hwnnw Dr. Hawass. Mewn gwirionedd, mae Hawass yn fwy swyddogol na archaeolegydd; gellid hyd yn oed honni pe byddai ganddo ddigon o amser i reoli'r cloddiadau, ni fyddai'n gallu cyflawni ei ddyletswyddau swyddfa. Ond mae'r camera teledu yr un mor ddeniadol â golau i'r gwyfyn. Mae Hawass yn ffigwr dadleuol. Roedd yng nghanol y ffug 1990, ac yn aros ynddi hyd yn oed heddiw, nawr yn yr Aifft yn hytrach na thramor.

Yn ôl Robert Smith, a ysgrifennodd gofiant Edgar Cayce, honnir mai Hugh Lynn Cayce (mab hynaf yr EC): Rhoddais ysgoloriaeth iddo ym Mhrifysgol Pennsylvania yn yr Aiffteg i gael PhD. Rhoes i ysgoloriaeth iddo drwy'r person ARD ar Fwrdd Ysgoloriaethau Fulbright. Mae Hawass yn datrys rhywbeth mor benderfynol, er ei bod yn anochel wir fod Hawass wedi'i dderbyn i Brifysgol Pennsylvania trwy ysgoloriaeth.

Digwyddiadau dramor

Er bod pawb yn dilyn ARD, mae yna sefydliad arall - ARCE (Canolfan Ymchwil America yn yr Aifft), sy'n cael ei anwybyddu ac mae'n ymddangos mai dyna'r un i dynnu'r mwyaf. Dywedodd un ffynhonnell a gysylltwyd i ysgrifennu'r erthygl hon: "Rwy'n ymweld yn aml â'r Aifft, a bob amser pan fyddaf yn siarad â swyddogion y llywodraeth, nid ydynt fel arfer yn hoffi Hawasse. Mae yna lawer o archeolegwyr yn yr Aifft sy'n gwneud gwaith gwych. Bydd unrhyw un sy'n ymweld â'r Aifft ac yn ymdrin ag Egyptology yn ei adnabod ar yr olwg gyntaf. Yr unig broblem yw Hawass a SCA. Pam? Oherwydd bod Hawass yn cael ei roi yn yr Aifft gan rai dieithriaid, ers amser maith. Maent yn tynnu sylw at y anwybodus, gwastad iddo, rhoddodd y teitl iddo trwy ARCE. Ond dim ond pyped yw ef. " Ar y cwestiwn brys, pam fod hyn felly, ychwanegodd y ffynhonnell: "Dyna pam nad yw cyfrinachau yn mynd allan a hefyd y swyddi archaeolegol gorau. Mae Hawass yn aros yno dim ond oherwydd ei fod yn gwybod sut i ddefnyddio cenedligrwydd. Gallaf ei glywed bob dydd yn dweud wrth ddieithriaid sut i ddwyn yr Eifftiaid, a thirnodau'r Aifft. Mae'n glyfar, oherwydd mae'n creu argraff ei fod yn ymladd dros yr Eifftiaid ac ni fydd yn cael ei ddileu o'i swydd. " Nododd y ffynhonnell hefyd: "Mae SCA yn gwneud gorchmynion gan rai tramorwyr ac yn helpu i ddiogelu eu buddiannau." Yn wir, er ei bod yn ymddangos bod yr Eifftiaid dan reolaeth eu gwlad eu hunain, efallai y bydd yr ymddangosiad yn dwyllo.

Y sefydliad sy'n tynnu'r llinynnau yw Canolfan Ymchwil America yn yr Aifft ARCE. Mae gwefan ARCE yn nodi: "Am ein llwyddiant mawr, rydym yn ystyried ein perthynas â'r Goruchaf Cyngor ar Golygfeydd yr Aifft (SCA) o dan nawdd Gweinidogaeth Diwylliant yr Aifft, heb y byddai ein gwaith wedi bod yn bosibl hebddo. Mae ARCE yn cael ei ystyried fel cyfraniad pwysig i helpu'r Aifft yn uniongyrchol yn ei hymgais i warchod y dreftadaeth ddiwylliannol. " Sefydlwyd ARCE yn 1948 "Mae consortiwm o sefydliadau addysgol a diwylliannol," ac mae'r sefydliad yn pwysleisio ei fod wedi'i fwriadu i gryfhau cysylltiadau diwylliannol America-Aifft ac yn arbennig i ddarparu cefnogaeth swyddogol i fyfyrwyr Gogledd America yn yr Aifft.

Yn ddiddorol, dywed gwefan ARCE hefyd: "Gyda chymorth a chefnogaeth Adran yr Unol Daleithiau yn 1962, newidiodd ARCE ei sefydliad mewnol i mewn i gonsortiwm mwy strwythuredig. Mae hyn wedi ei gwneud hi'n bosibl dosbarthu a rheoli 500000 USD o Public Law 480 (Food for Peace). "

Er ei bod yn ymddangos bod ARCE yn gweithio gyda Swyddfa Dramor yr Unol Daleithiau, gallai un ofyn a oedd ARCE yn cael ei ddefnyddio neu ei gamddefnyddio at ddibenion polisi eraill, gan ystyried diddorol y gorffennol gwleidyddol rhwng Dwyrain a Gorllewin yn yr Aifft.

Gall lloerennau heddiw wneud dadansoddiad daearegol manwl iawn o dan yr wyneb. Fe'u defnyddir gan gwmnïau preifat hefyd i chwilio am adnoddau mwynau - megis olew.
Yn ystod ysgrifennu'r erthygl hon, cysylltwyd â mi gan un ffynhonnell a honnodd fod SCA yn casglu delweddau lloeren yn rheolaidd gan yr NSA (US NSA) gyda gwybodaeth ynghylch a yw rhai cyfleusterau tanddaearol wedi'u lleoli o gwbl ai peidio.

Ychydig ddyddiau i'w wneud, 11. Mai, cyhoeddodd llywodraeth yr Aifft, trwy'r Gweinidog dros Ddiwylliant, Farouk Hosni (Hawass Chief) mae arolygon a gynhaliwyd gan delweddau lloeren wedi cadarnhau bodolaeth safleoedd archeolegol 132 na chawsant eu hymweld eto.

Er bod gan yr Aifft lloerennau yn yr orbit o gwmpas y Ddaear, nid yw Hosni wedi nodi ffynhonnell y ffotograffau hyn. Dim ond yn datgan bod y prosiect heneb ffotograffig trwy lloerennau yn cael ei weithredu mewn cydweithrediad â Awdurdod Cenedlaethol yr Aifft ar gyfer Arsylwi o Bell a Gwyddor Gofod (NARSS) a Mubarak City for Research Research (Dinas Mubarak ar gyfer Ymchwil Wyddonol) delweddau awyr a mesuriadau wyneb laser.

Dr. Zahi Hawass: Intriky yng nghefn yr Aifft

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb