Nid oes angen gwaith cartref!

5430x 09. 03. 2018 Darllenydd 1

Risa mi ar ôl cyrraedd o ysgol ar ôl eiliad yn cario gydag golwg euog i lofnodi nodyn dyddiadur memo, gan ddechrau gyda'r clasurol coch-croesi "V", a oedd yn sicr yn rhy agos gyfarwydd: "Missing TI yn dudalen písance: 9. Nid yw Reich yn barod i ddysgu ".

A yw'r nodiadau a'r graddau hyn hefyd yn mynd trwy'ch gwddf weithiau? Mae gen i fest eisoes. Mae Ríša yn gwneud bron pob tasg fy hun, yr wyf yn cynnig cymorth ymlaen llaw, ond rwy'n ei adael arno. Ac os na fydd yn digwydd, mae'n nodyn coch dros ychydig o linellau, ac edrych trist y cynhaeaf, sydd wedyn yn ei gario i mi lofnodi. Cymerais waith cartref fel aseiniad gwirfoddol i blant ymarfer y pethau a ddysgais yn yr ysgol. Am ryw reswm, fodd bynnag, mae'r athro / athrawes yn cymryd hyn fel rhan orfodol o'r paratoad ar gyfer addysgu, sydd i'w orfodi ar y plant (ac yn rhannol ar y rhieni).

Mae ein hamdden hamdden teuluol yn cael ei ystyried yn gysegredig, ac yr wyf yn argyhoeddedig nad oes gan neb yr hawl leiafaf i yrru neu ein cyfyngu o'r tu allan. Ac mae hyn yn cynnwys ysgol gyda TU. Rwyf wedi penderfynu y byddaf yn ymateb i sylw'r athro y tro hwn nid yn unig trwy arwyddo, ond y byddaf yn darganfod sut mae popeth yn gweithio'n gyfreithiol, neu yn hytrach sut y dylai weithio. Felly, fe wnes i ymlacio yn theori addysg sylfaenol i gael ymateb pen a chroen, ac nid dim ond jolt oedd yn y dŵr.

Felly cymerais y swydd ac astudiais Gyfraith yr Ysgol a Rhaglen Addysgol y Fframwaith yn ofalus er mwyn i mi allu ymateb yn wybodus. Fe wnes i nodiadau gofalus a phapur papur yn ofalus, bob tro yr wyf yn darllen y ddolen "gwaith cartref" wrth ddarllen cyfraith yr ysgol a'r RVP, ac yna maent i gyd yn cyfrif.

Nid unwaith, fy ffrindiau! Mae'r gwaith cartref nad ydych yn dod o hyd i sôn sengl. Yn yr un modd, yr wyf wedi dod o hyd nid gair yn rheolau'r ysgol ysgol Ríšova. Ond hyd yn oed os oedd, ni fyddai'n ddilys oherwydd bod yn rhaid rheolau'r ysgol yn unol â Deddf Addysg a gall codi rhwymedigaethau newydd y tu hwnt. A all Dim ond mireinio rhwymedigaethau presennol, megis addysgu yn dechrau i ymddiheuro am yr oriau a gollwyd fel. Dyma sut mae'n dangos hyd yn oed yn ei gyfarwyddiadau i Gyfarwyddwr ffurfiad y bwrdd ysgol a'r Weinyddiaeth Addysg nad yw amserlenni ysgol mewn unrhyw ffordd yn amharu ar yr amser rhydd plant a Maent yn berthnasol yn unig i ddosbarthiadau.

Yn olaf, atebais sylw Ríšov gan yr athro a diolchodd imi am y wybodaeth, a gofynnodd beth yw athro'r TU fel dyletswydd. Cefais yr ateb y buasem yn ei drafod yn yr wythnos mewn cyfarfodydd magu plant.

Mewn cyfarfodydd magu plant, gofynnais sut mae'r athro / athrawes yn ei gweld hi gyda'r dyletswyddau gwaith cartref. Yn ôl yr athro, maent yn orfodol, gyda'r aseiniadau anghofiedig 15 yng nghanol y semester yn rhybudd athro dosbarth, ac ailadrodd y cerydd. Rwyf wedi sylwi nad wyf wedi dod o hyd i unrhyw beth tebyg i hyn yn nhrefn yr ysgol a gofynnodd pam y mae'r athro / athrawes yn rhoi dyletswydd o'r fath oherwydd nad wyf yn deall. Dywedodd yr athro mai fi oedd yr un cyntaf a thrwy hynny yn gofyn, ac mae'n wir bod y rheolau ysgol nad yw'n, ond TI yw iddynt fod yn seiliedig ar reoliadau mewnol yr ysgol, rhyw fath o athrawon cytundebau, dirprwy gyfarwyddwr y cosbau posibl, sydd, fodd bynnag, Nid oes unman ar ffurf ysgrifenedig. Pan ymunais â'r "gorchymyn ysgol fewnol", fe wnes i nwylo.

Dechreuais yr analogau canlynol:

- Syr, a ydych chi'n gwybod pam ein stopio chi?
- Dwi ddim yn gwybod
- Rydych chi'n gyrru 46km / h, felly mae gennym 1000K dirwy i gael mwy na chyflymder uchaf 45km / h.
- Ond nid oes marc yma, felly mae'r cyflymder uchaf 50km / h yn cael ei ganiatáu yn ôl y gyfraith. Felly, beth mae fy nyletswydd yn codi o beidio â bod yn fwy na 45kh / h?
- Mewn gwirionedd, mae 50 yn bosibl, ond mae gennym reoliadau mewnol o'r fath y byddwn ni'n cael dirwy gan 45km / h.
- A allaf ddarllen eich testun yn rhywle?
- Na, gwnaethom y math hwnnw o beth ar yr orsaf gyda'r pennaeth.

Dyna sut roeddwn i'n teimlo fel y rhiant hwnnw. A yw hynny'n teimlo fel eich gwallt? Beth sy'n wahanol amdano?

Efallai eich bod yn meddwl pam fy mod yn datrys terfyn tasgau 15 yng nghanol y semester (y mwyaf fel nad oedd gan Risa ond 4). Rwy'n credu ei fod hi oherwydd ei fod yn fy nhrin yn y bôn. Bod rhywun o graders cyntaf yn dinistrio y llawenydd cychwynnol o ddysgu dyletswyddau yn aml yn ddiystyr ar ymarfer y pethau nad ydynt bellach yn gallu neu ail-lenwi'r y cwricwlwm, nad yw'n ddigon i siarad am yn yr ysgol, a hyd yn oed y bygythiad o sancsiynau, sydd wedyn yn mwyach yn cael y cymhelliant a dysgu mewnol am bleser dysgu, cyffredin iawn. Sut ddylai hyn wneud synnwyr i'r plant hyn?

Rwyf wedi cyfnewid nifer o negeseuon e-bost gyda fy athro. Yn yr olaf, dadleuodd â phwynt rheolau'r ysgol fod "yn ofynnol i ddisgyblion ddilyn cyfarwyddiadau'r staff addysgu". Ar fy awgrym, cafodd ei gymryd allan o gyd-destun, oherwydd dyna yw trefn ychwanegu "o ganllawiau staff addysgu a gyhoeddwyd yn unol â'r gyfraith a'r rheoliadau ysgol," Rwyf wedi ysgrifennu eisoes ateb sydd i ddod. Nid ydynt yn cydymffurfio naill ai â rheoliadau'r ysgol neu â deddfwriaeth nad yw'n sôn am ddyletswyddau o'r fath yn unrhyw le.

Fodd bynnag, roedd yr athro yn fy ngalw yn yr ystafell gadw a dweud wrthyf na fyddai'r post yn ateb i'r post ar ôl y cytundeb gyda'r dirprwy gyfarwyddwr a bod y gwaith cartref bob amser wedi'i wneud a'i wneud. Dot. Yma rydw i wedi cofnodi faint ydyw gyda'r system ADs orfodol ar sail y system, a faint mae'n ei gadw i rai athrawon oherwydd na allant hyd yn oed ddychmygu'r byd heb TUau gorfodol.

Rwyf eisoes wedi hysbysu'r athro, os na fyddwn yn dod i'r casgliad, y gallwn geisio gofyn am gymorth gan brifathro'r ysgol a allai ddod â mwy o olau inni. Felly digwyddodd. Rwyf wedi anfon cwestiwn i'r cyfarwyddwr yn ôl 106 / 1999 Sb. am fynediad am ddim i wybodaeth, amlinellodd ei sefyllfa a gofynnodd a yw ei ddyletswyddau gwaith cartref yn ddyletswyddau ac a ellir disgyblu eu methiant i'w disgyblu.

Roedd y pennaeth yn sefyll i fyny at yr athro, gyda'r farn nad yw fy marn bod y TUs yn ddewisol yn cael ei ystyried. Felly, anfonais gwestiwn arall gyda'r cwestiwn, o dan ba ddarpariaeth gyfreithiol y mae'r TI yn ei ystyried fel dyletswydd y gellir ei orfodi. Atebodd y Cyfarwyddwr nad yw'n ymwybodol o ddarpariaeth gyfreithiol o'r fath, ond nad yw gofyniad o'r fath hyd yn oed yn erbyn unrhyw gyfraith. Fodd bynnag, yn anffodus (neu yn hytrach, anwe) mewn gweinyddiaeth gyhoeddus lle mae'r ysgol yn perthyn nad yw'n gweithio. Ni ellir gorfodi unrhyw un i rwymedigaethau nad yw'r gyfraith yn eu gosod - gweler, er enghraifft, y gymhariaeth â'r ddirwy uchod.

Ar ôl ymgynghori a chynorthwyo'r cyfreithiwr, rhoddais y cyfeiriad canlynol i'r Cyfarwyddwr. Rwy'n credu y gallai helpu rhywun arall, felly fe'i rhoddaf i gyd yma:
--------------
Helo, Mr. Cyfarwyddwr.

Rwy'n crynhoi fy ateb i'm cwestiwn trwy ddweud nad yw'r gofyniad i wneud y gwaith yn gwrthdaro â'r gyfraith, ond nid ydych yn dadlau â'r honiad hwn.
O ran agweddau cyfreithiol y mater, mae'r ysgol yn gorff gweinyddu cyhoeddus, hynny yw, holl egwyddorion gweithgarwch yr awdurdodau gweinyddol a gynhwysir yn y Cod Gweithdrefn Weinyddol. cael ei alw'n un o'r rhain. Mae'r egwyddor o gyfreithlondeb (§ paragraff 2. 2 Cod Gweinyddol), yn ôl y mae'r awdurdod yn arfer ei bwerau yn unig ar gyfer y dibenion y mae wedi cael ei ymddiriedwyd gan y gyfraith, a dim ond i'r graddau ei fod yn ymddiried. Felly, nid yw'n bosibl gosod rhwymedigaethau nad ydynt yn cefnogi'r gyfraith yn benodol. Mae rheolau ar gyfer addysg disgyblion ysgol ac asesiadau o ganlyniadau addysgol wedi'u cynnwys yn rheoliadau ysgol a dosbarth ysgolion unigol, ac ni ddylent wrthdaro â Deddf yr Ysgol. Unwaith eto, ni ddylai gynnwys unrhyw rwymedigaethau y tu hwnt i'w sgôp. Yn ôl y Ddeddf Addysg, mae cymhwysedd yr ysgol yn gyfyngedig i hyd yr addysgu. O ystyried hyn, yr wyf yn siŵr nad oes unrhyw dasgau cyfreithiol gorfodol yn seiliedig ar gyfraith, hyd yn oed os oes angen eu aseiniad am flynyddoedd. O ganlyniad, nid yw'n bosibl gwneud hynny os, yn achos aseiniad "gwaith cartref", mae'n ofynnol dan sancsiwn.

Yn olaf, rydych chi'ch hun yn cytuno â hyn pan ddywedwch yn eich ateb nad oes darpariaeth gyfreithiol yn gosod rhwymedigaeth i'r ysgol roi swydd orfodol i ddisgyblion weithio ar ôl diwedd y dosbarth. Fodd bynnag, os ydych yn dal i fynnu ar y ddyletswydd hon ar gyfer eich disgyblion, mae'n briodol i'r ysgol, fel awdurdod cyhoeddus, allu cyfiawnhau hyn trwy gyfeirio at yr angor cyfreithiol.

Os wyf yn edrych ar bethau yn unig gan lygaid tad cyffredin, mae gwaith cartref yn ymyrryd â'n teulu teulu preifat, ac nid wyf yn meddwl. Mae mab yn hoffi rhai ohonynt, ac os yw'n hoffi, hoffwn helpu gyda nhw. Ond nid yw rhai tasgau'n dymuno, ac mae fy nhrefniadaeth bosibl i weithio arnynt hefyd yn ymyrryd â'n perthynas. Pa un sy'n fy nghyffroi hefyd.

O safbwynt seicolegwyr, mae'r ddyletswydd yn cael ei osod gan y bygythiad o sancsiwn gan gymhelliant allanol, nad yw'n gweithio ers amser maith, ac yn dinistrio'r cymhelliant mewnol. Mae'r plentyn, ar sail yr ysgogiad allanol hwn, yn cyflawni'r tasgau o ofni na chaiff ei gosbi, nid yn unig oherwydd ei fod am ddysgu rhywbeth. Hoffwn i roi blas aros fy mab mewn dysgu a hunan-wella cyn belled ag y bo modd, ac nid wyf yn hoffi i weld sut mae hyn flas naturiol a llawenydd o ddysgu y rhwymedigaeth i fod i'w wneud BDC, a orfodir gan ofn cosb dinistrio. Efallai eich bod yn gwybod bod, ee. Yn y Ffindir eu diddymu gwaith cartref fflat, ac eto mae'n amser hir yn y Ffindir ar y brig yn llwyddiant ledled y byd Safle myfyrwyr (Os oes gennych ddiddordeb, rwyf wedi bodloni pob ffynhonnell ar gyfer eu ceisiadau). Felly, o'm safbwynt proffesiynol a phersonol, nid yw fy ngwaith cartref, fel dyletswydd, yn annirweddol.

Rwy'n deall bod rhai rhieni yn dal i fod angen gwaith cartref ar gyfer eu disgyblion. Nid wyf felly'n gofyn am ganslo fflat o'u aseiniad fel y cyfryw. Nid wyf ond yn gofalu am y ddyletswydd honno a'r bygythiad o gosb ddisgyblu. Fel cyfaddawd, ymddengys i mi fod yn adneuo'r TI fel aseiniad gwirfoddol i ymarfer ar gyfer disgyblion sydd â diddordeb mewn gwella eu hunain, gan ddiogelu eu cymhelliant mewnol a'r awydd i ddysgu a gwella. Fodd bynnag, nid wyf yn hoffi'r ffordd y mae dyletswydd yr ysgol i sicrhau bod addysg yn cael ei drosglwyddo i'm cartref, neu i mi, yn dasg o orfodi gwaith cartref. Credaf y byddai'r rhan fwyaf o randdeiliaid yn derbyn yr ateb cyfaddawd ar gyfer gwaith cartref gwirfoddol. Byddwn yn ei dderbyn yn bersonol gyda breichiau agored.

Byddwn yn falch iawn pe bai eich ysgol yn ysgol gynyddol, yn gyfeillgar i ddisgyblion a rhieni, sy'n parchu unigolrwydd y disgyblion, ac yn eu hannog a'u cymell mewn athrawiaethau heblaw am ddyletswyddau a chosbau. Os oedd hi'n ysgol y mae hi'n hoffi dysgu lle mae hi'n hoffi dysgu, ac nid oes raid iddi gael ei haddysgu gydag ymdeimlad o ofn cosb. Hoffwn i chi gredu bod gennych yr un peth. I mi, mae'r gwaith cartref (cartref) yn fater hollbwysig yr wyf am barhau i fynd i'r afael ag ef nes byddaf yn cael ateb boddhaol i'm cwestiynau neu ateb boddhaol.
Yn bendant, mae'n well gennyf ddod i gonsensws gyda chi. Os oes gennych ddiddordeb, hoffwn dderbyn gwahoddiad i gyfarfod personol, lle gallem egluro mannau cychwyn posibl a chamau pellach.
Dymunaf ddiwrnod llwyddiannus i chi.
-----------------

Nid yw'r Cyfarwyddwr wedi ymateb i'r post hwn eto. Ar ôl bythefnos, galwais a buom yn sôn am y mater mewn cyfarfod personol.
Cyrhaeddodd Dirprwy Gyfarwyddwr Ysgol Reich y cyfarfod hefyd. Ar ôl tua hanner awr o drafodaeth gymharol ddymunol dros y pwyntiau o'r post diwethaf daethom at ei gilydd i'r casgliad canlynol yn y cofnodion:

"Cytunodd arweinwyr ysgol a thadau na ddylid gwerthuso neu orfodi gwaith cartref dan fygythiad mesurau disgyblu, gan gynnwys atgofion llafar neu ysgrifenedig."

Addawodd y dirprwy i sicrhau bod yr athro'n parchu'r casgliad hwn, a wnaeth. Ni fydd yn galw am waith cartref mwyach, ac os nad oes gan y Reich sylw negyddol, ac nid oes angen poeni am wrthdaro. Gadewais y cyfarfod gyda theimlad cynnes yn fy nghalon. Gyda'r ymdeimlad o fod y tu ôl iddi, os yw'n iawn ar fy ochr, ac yn amyneddgar yn dyfalbarhau er gwaethaf yr ymwrthedd cychwynnol.
Mae'r rhan fwyaf ond chwaraeodd y syniad o Risa, a gydag ef y bydd llawer o blant eraill yn cael rhywbeth brafiach plentyndod, llai o straen ac yn fwy heddwch i ddysgu a threulio amser rhydd gyda dad a mom yn ôl eich dewis.

Gall y rhai sy'n parhau i gymryd y dyletswyddau gwaith cartref ar gyfer eu plant wneud mor heddychlon gartref. Nid oes gennyf unrhyw beth i'w wneud â sut i ddatrys fy amser gyda phlant yn y cartref. Ond nid wyf yn gweld yr unig reswm pam mae rhywun (a hyd yn oed y rhan fwyaf) eisiau eu gwaith cartref y tu hwnt i'r gyfraith ar gyfer eu plant, dylai olygu rhwymedigaeth tiriogaethol i bawb arall. Mae'r ffordd yr ydym yn delio â'n hamser rhydd ein hunain gartref a pharatoi ar gyfer y gwersi a gymerwn ni yw ein peth ni nad yw neb yn ei wneud.

Cyn belled ag y gwn, mae'r rhan fwyaf o rieni yn y TU yn dal i fodoli. Mae'r rhai sydd wedi profi ei fod, yw eu bod am y rhan fwyaf ar gyfer eu plant, oherwydd eu bod yn cynrychioli aml teimlad o rywbeth cyfarwydd, yn wahanol i'r byd heb DU gorfodol yn fyd anhysbys i lawer, efallai hyd yn oed yn y byd o anhrefn llwyr ac anarchiaeth. Ond mae'n gweithio hebddynt, a dw i'n dweud bod hynny'n llawer gwell - gweler y Ffindir. Mae'n debygol y bydd mosgitos arferol gwaith cartref gorfodol yn rhedeg ar lawr gwlad. Ni all yr un hwn newid dad, hyd yn oed fy ngolwg.
Credaf, fodd bynnag, fod llawer o bobl, fel fi, yn byw ac y gallant barhau i fyw gyda dyletswydd (un) y TI mewn anwybodaeth, a gall y profiad hwn roi cipolwg arall iddyn nhw.

Dywedais wrth Reish y newyddion hynny yr wythnos diwethaf. Maent yn darlunio ei lygaid a dywedodd ei lawenydd: "Dense!".

Rwy'n credu ei fod yn braf pan fydd plant yn gweld y byddai rheolau a chyfreithiau yno y bydd yr un mor berthnasol i bob un (os yw'n gwneud bob amser erbyn hyn, ar wahân), ac nid oes rhaid iddynt fod yn ddefaid, sy'n gwyro'n ôl ar y gwrthdaro cyntaf gyda artiffisial "Awdurdod" neu yn bennaf.
Mae'r Reich yn gweld fy mod yn cyflawni fy nyletswyddau yn y cartref ac yn y gwaith, gan ei fod yn gwneud synnwyr imi, sy'n ei arwain ef trwy ei enghraifft ei hun i gyflawni ei ddyletswyddau ei hun. Ond ar yr un pryd, rwyf hefyd o'r farn na ddylai popeth y mae rhywun yn gofyn amdano fod yn ddyletswydd. Efallai fy mod wedi cael fy alw'n "ddyletswydd gyntaf, yna hwyl", gan wneud mynediad i ddyletswydd yn ddiffygiol yn bennaf, fel pe na fyddai'r dyletswyddau'n gallu bod yn hwyl ar yr un pryd.

Diolch i'r holl borth SvobodaUčení.cz am gefnogaeth ac ysbrydoliaeth. Rydych chi'n gwneud ysgolion a'r byd yn lle gwell i fyw. Diolch hefyd i chi o'r grŵp Datrys problemau yn yr ysgol, cwynion am athrawon ac ysgolion, am help wrth ddatrys. Mae'n dda gwybod nad ydw i ar fy mhen fy hun.

Dymunaf i bawb gael eu plant eu hunain ynghyd â'u plant yn eu gwaith cartref ac addysg gyffredinol. Er mwyn gallu i wario ar gartref gyda phlant gymaint ag eiliadau dymunol bosibl heb straen a phwysau o TI yn ddiangen, ac yn hytrach yn cael y cyfle y tro hwn i lenwi ychydig o hwyl personol ac mae mwy a ffordd fwy naturiol o ddysgu trwy o'u dewis eu hunain, ac yn enwedig plant. Mae'r rhyddid Dydw i ddim yn gadael i unrhyw un yn cymryd oddi, a byddaf yn parhau i amddiffyn ein hamdden a rennir, gan fy mod yn gwybod na fydd neb arall yn ei wneud i mi.

A beth amdanoch chi? Pleidleisiwch yn y bleidlais, neu ysgrifennwch atom yn y sylwadau sut mae hyn yn cael sylw.

A ydych chi i ganslo'r dyletswyddau gwaith cartref ar gyfer plant?

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb