Deg Cwestiwn i Awdolegwyr Tsiec

89858x 20. 09. 2015 Darllenydd 1

Ar dudalen Facebook Sefydliad Tsiec yr Aiffteg, Prifysgol Charles yn Prague Rwyf wedi gosod un o gynrychiolwyr y grŵp hwn o gwestiynau 10:

Sueney: 1) Sut ydych chi'n esbonio bod y ddeiniaeth iau wedi methu â chreu yr un pyramidau ansawdd â'r llinach flaenorol?
Mae technoleg a chymdeithas wedi newid. Ni allai yr Aifftiaid wybod sut y byddent yn edrych fel 3-4 am filoedd o flynyddoedd ar ôl gorffen yr adeiladau. Er enghraifft, pyramid Neferirkare neu Niuserre o 5. mae dynasties yn cael eu cadw'n eithaf da.
S: Yn 2003, cefais y cyfle i fynd i Abusir. Mae'r pyramid mewn cyflwr gwael iawn yn erbyn y rhai yn Giza neu Dashsur. Mae'n llawer llai na'r disgrifiadau a ddarllenais ar y Rhyngrwyd, mae'n debyg, o'i gymharu â fersiynau mwy, mae'n rhan sylweddol o galchfaen a blociau bach yn unig. Mae technoleg a chymdeithas wedi newid yn sicr. Yn yr achos hwn, ymddengys bod y dyniaethau hŷn wedi adeiladu llawer mwy manwl a gwell na'u disgynyddion.

S: 2) Sut ydych chi'n esbonio nad oes pyramid sengl y gellir dweud ei fod wedi bod yn bedd yn wirioneddol? (Ni chafwyd hyd i mam, a phryd oedd yn amhosib penderfynu pa bryd y cafodd ei roi yn y pyramid.)
Nid yw'n wir, canfu Evžen Strouhal yn yr erthygl: Adnabod gweddillion ysgerbydol brenhinol o byramidau Aifft / Eugen Strouhal ... [et al.]. - 6 il. Yn: Anthropoleg. - ISSN 0323-1119. - Vol. 39, rhif. 1 (2001), t. 15-23. Yn y pyramid Raneferef, olion y mam a ddarganfuwyd yng nghyd-destun archeolegol 5. dynasty ac yn perthyn i reolwr Raneferef.
S: A sut y gellir ei benderfynu'n glir bod y mummy wedi ei roi yn y pyramid yn union ar ôl ei gwblhau ac nid nifer o gannoedd (mil) mlynedd yn ddiweddarach?

S: 3) Beth yw eich barn chi am waith yr Athro Robert M. Schoch, a benderfynodd oedran y Sphinx i gyfnod o 5000 o leiaf - 10.000 years BC?
Mae gan y rhan fwyaf o ddaearegwyr farn wahanol, e.e.
S: Mae awdur yr erthygl gyfeiriedig yn ceisio gwrthwynebu'r RMS trwy wneud y Sphinx yn ddiweddarach, a bod y wal perimedr wedi bod yn agored i glaw trwm a dyfroedd llanw. (Mae'r awdur yn cytuno gyda'r RMS). Fodd bynnag, mae dadl yr awdur yn afresymol oherwydd a) nid oes rheswm rhesymegol pam y byddai rhywun yn torri oddi amgylch amgylch Sphinx yn y dyfodol ac yna ei osod ers sawl canrif. b) Yn ôl yr awdur, perfformir yr astudiaeth yn weledol heb ddata cadarn neu fesuriadau daearegol.

S: 4) Yr wyf yn cymryd eich bod yn gyfarwydd â Göbekli Tepe, a gyflwynwyd yn ddiweddar yn swyddogol i'r cyhoedd ei oedran amcangyfrifir o leiaf 10.000 BC Beth yw eich barn ar yr effaith y ddealltwriaeth darganfod gronoleg ddatblygiad yr Aifft.? (Afraid dweud bod ZH ceisio wrthwynebu gwaith RMS a ddyfynnir ei gyfaill a'i gydweithiwr M. Lehner, a oedd wedi datgan bod tua yr amser 10.000 BC. Yno, dim gwareiddiad a oedd yn gallu o unrhyw beth heb sôn yn adeiladu pyramidiau neu'r Sffincs.)
Mae Göbekli Tepe yn arbennig o bwysig ar gyfer Dwyrain Twrci, ac mae rhestrau safle'r prosiect yn dyddio o gwmpas 9000 CC, a byddwn wedi credu. Nid yw hyn yn golygu nad oedd Affrica wedi'i setlo ar yr adeg honno. Mesolithig a neolithig yn nwyrain Affrica ond roedd yn edrych yn wahanol, fel awyren Tsiec Sabalace yn y Sudan
S: Rydych chi wedi osgoi ateb.

S: 5) Yr cetris y Pyramid Mawr yn dweud i gamsillafu neu yn fwy cywir, gan ddefnyddio "sillafu", nad yw'n cyfateb i deyrnasiad Pharo Khufu, ac mae o oedran iau. A allwch chi egluro hyn?
Mae'r cerdyn yn dal i fod ar gael heddiw ac nid oes camgymeriad, mae'n ffordd o ysgrifennu enw Chuf, sydd wedi'i ddogfennu gan ffynonellau eraill yr Hen Reyrnas. Nid oedd unrhyw "sillafu" yn yr Hen Refeniw, defnyddiwyd sawl math gwahanol o ysgrifennu'r un geiriau a defnyddiwyd gwahanol fathau o farciau. Yn yr arysgrifau adeilad o'r Old Kingdom, mae sillafu gwahanol Aa1, hyd yn oed yn yr un adeiladau, wedi'i ddogfennu. A hefyd ffurf hir a byr enw Chufu, Chufu a Chnemchufvej.
S: Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod yna rai rheolau ar gyfer ysgrifennu hieroglyffau ac mae'n debyg y bydd y rheolau hyn wedi newid dros amser. Yn yr ieithoedd presennol, gallwn weld achosion lle mae gennym fwy o eiriau i labelu un peth, neu rydym yn defnyddio gwahanol ymadroddion "answyddogol" neu wedi troi atynt. Fodd bynnag, y cwestiwn yw a ellir deall hyn fel cofnod enw gwahanol (yn ychwanegol at y sofran). Rwy'n rhywle rwy'n darllen bod yr enw yn ffactor cymdeithasol pwysig iawn yn yr Aifft. Heddiw, gallem ei gymharu â'r teitlau cyn ac ar ôl yr enwau. Ar gyfer yr Eifftiaid dylai fod wedi bod hyd yn oed yn ddyfnach. Felly nid yw newid cofnod yr enw neu fyrhau / estyniad yn fater o gyd-ddigwyddiad - mae'n bwysig - gan gynnwys y posibilrwydd mai rhywun arall ydyw.

S: 6) Mae'n debyg eich bod chi'n gwybod am grŵp archaeolegwyr yr Almaen a gymerodd 2013 mewn sampl fach o'r lliw o gwmpas y cetris. Dadansoddwyd y sampl hon. Mae canlyniad dadansoddiad labordy wedi dangos bod y cetris o oedran llawer iau. Oes gennych chi unrhyw wybodaeth bellach?
Nid oeddent yn archeolegwyr, hyd yn oed honnodd nad oeddent wedi difrodi'r cetris, dim ond samples o gerrig a gymerodd nhw. Ni allant ei wneud Dadansoddiad 14C. Pan ddychwelodd yr Almaenwyr, ni chafwyd dadansoddiad arnynt ... Roedd llawer o ddata eraill o'r Hen Realaeth a Chanolig, yn ogystal â pyramid Chufu, yn a gyhoeddir yma.
S: Dyddio carreg, er nad, ond os wyf wedi deall y mater yn gywir, yna lliw gyda gyfansoddion organig, ie. Rwy'n cyfeiriwyd yn eich erthygl yn y dystiolaeth o Robert Bauval bod Egyptologists Almaen cartouche ddifrod, gan ei fod yn brifo neb arall erbyn yr amser rhwng 2004 2006 i ac yn ôl pob tebyg o dan dohledemem Zahi Hawass (yn fwy penodol, roedd yn rhaid iddo wybod am y peth).

S: 7) A ydych chi'n gyfarwydd â theori peiriannydd Orion Robert Bauval? Sut ydych chi'n esbonio bod aliniad y pyramid yn Giza a sawl templ arall yn cyfateb i'r orion cyfansoddol yn 10.ooo BC?
Nid yw'r theori, er enghraifft, yn egluro bodolaeth pyramid lloeren yn Giza. A llawer o bobl eraill materion.
S: Yn anffodus, ni wnes i ddim dod o hyd i unrhyw beth adeiladol am y cyswllt a grybwyllwyd gennych. Cyn belled ag y gwn, mae'r darlun cyffredinol o gysyniadau Giza a Orion yn bodoli. Gallwch chi weld hyn yn dogfen C. Bulter, sydd hefyd yn darlledu Teledu Tsiec. Yn y gwreiddiol o dan yr enw Cod Pyramid, fe welwch chi ar YT. O ran pyramidau lloeren, yna (a) y cwestiwn yw a ydynt yn rhan o gysyniad gwreiddiol y llwyfan cyfan neu a oeddent yn cael eu hadeiladu hefyd; (b) mae hefyd yn gwestiwn o raddfa gyffredinol. A ydym ni'n siŵr nad oes cyrff llai o gwmpas y prif sêr sy'n gyfwerth â rhif a lleoliad y pyramid lloeren?

S: 8) Beth ydych chi'n ei feddwl am y symbolau a ddarganfuwyd gan y robot Djedi y tu ôl i'r Drws Gantembrick? (Mewn gwirionedd, dywedodd ZH ar fy nghwestiwn fy hun nad oes dim byd tebyg i hynny, ond mae'r gwefannau yn weladwy ar wefan Djedi.)
Mae'r rhain yn arwyddion adeiladu, a geir hefyd ar adeiladau cerrig eraill yr Hen Reiliad.
S: A pham maen nhw jyst yn y rhan hon o'r coridor ac nid o flaen y drws? Ydy nhw wedi dod o hyd i frandiau cyfatebol yn rhywle arall?

S: 9) Dim ond un sillaf o enw Cheops sy'n cael ei adrodd ar y rhestr. Dyma'r sillaf gyntaf "Che" y tu ôl i'r sillaf yn seibiant - mae'r seren yn cael ei niweidio. Nid oes arwydd o gardouche o gwmpas y sillaf, sy'n nodweddiadol o enwau'r monarch. Ydych chi'n gwybod unrhyw beth yn nes at hyn?
Gallwch wirio hyn eich hun, mae'r dadansoddiad Stori Inventory yn cynnwys y llyfr hwn ar dudalen 218-246.
S: A all rhywun helpu gyda chyfieithu o Ffrangeg?

S: 10) Ydych chi'n gwybod y ddogfen ddogfen a gynhyrchwyd gan PBS Nova - Riddes of The Sphinx? Yn amlwg fe'i ffilmiwyd ar gyfer y BBC a gallwch hefyd ddod o hyd iddo ar YT. Mae Mark Lehner, ymhlith eraill, yn ceisio profi bod yr hen Eifftiaid yn defnyddio offer copr a morthwylion cyntefig ar gyfer adeiladu'r Sphynx. Beth yw eich barn chi?
Ar yr adeg honno, roedd yr Eifftiaid yn defnyddio copr arsenig, aloi copr gydag arsenig, sy'n anoddach na chopr pur. Yn ôl pob tebyg roeddent eisoes yn gwybod efydd ac roeddent hefyd yn gwybod haearn meteorig. Ond roeddent hefyd yn defnyddio offer cerrig, a mathau o gerrig yn galetach na chalchfaen. Yn fanwl gyda thechnolegau prosesu cerrig Ymgysylltu gan Denys Stocks Peiriannydd:
S: Dim prosesu calch ond triniaeth diorithiwm. Gellid defnyddio haearn meteorig, ond yr ydym yn sôn am y cynhyrchiad màs o offer haearn nad oedd yn gadael unrhyw olrhain.


S: Efallai na fydd barn yr unigolyn yn farn y mwyafrif. Dyma darn o drafodaeth agored gydag un aelod CEFFUK, nid barn swyddogol.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 8 ar "Deg Cwestiwn i Awdolegwyr Tsiec"

 • S S yn dweud:

  Mae sawl cwestiwn am Belt Orion Sueney:
  - Rydych chi'n gofyn am theori Orion. Pam nad ydych chi'n ymchwilio i theori debyg, pa sefyllfa pyramid sy'n aseinio'r Swans cyfansodd?
  - Rydych chi'n ysgrifennu am gêm gyda'r belt Orion cyn 12000 hedfan. A wnaethoch chi geisio cyfrifo siâp y belt? Heddiw, nid yw'r sefyllfa pyramid yn mesur i ddegau o fetrau (yn dibynnu ar ba ddwy sêr rydych chi'n pinning ar y pyramidau a chyfrif y gwyriad y trydydd un). Cyn 12000, roedd y gwahaniaeth ychydig yn fwy (pe na bai i ddim yn rhan o'r cyfrifiad - felly byddai gennyf ddiddordeb yn eich un chi)

  • Sueneé yn dweud:

   - Rwy'n gwybod theori y cyfansoddiad Swan. Ond mae ganddo graciau: 1) nid oes cydberthynas â'r prif seren Deneb. Mae yna rywbeth ychwanegol, ac roedd yr ymdrech i'w egluro yn eithaf am y crutches. Mae hefyd yn broblemus gyda'r sêr eraill o'r cyfansoddiad. 2) pan fydd cyfuniad Orion yn cael ei gydberthyn â Giza, ar yr un pryd, mae ar yr un pryd yn cywiro cyfyngiad arall (enw wedi gostwng) dros y cymhleth deml Angkor wat. Mae gen i deimlad bod GH yn siarad â chyfeiriadau eraill - arwyddion seren eraill sy'n eistedd. Gallaf roi fideo i chi lle maen nhw'n siarad amdano. - Mae'n hanfodol, gyda Swan over Giza, nad yw hyn yn gweithio'n syml!

   - 12t. nid yw'n gwbl ffit. Amcana GH a RB ddangos y flwyddyn 11500 pnl. Mae angen cyfrifo'r cylch precession. Unwaith eto, eglurir hyn yn uniongyrchol gan yr awduron y soniwyd amdanynt uchod. Hynny yw. yn hytrach, rwy'n credu gyda'r ffaith eich bod wedi gwneud rhywbeth yn anghywir ... Os na, ni fyddai RB yn cefnogi academyddion ac ni fyddai'n pasio'r erthygl pwnc PR hon ymlaen. ;)

   • S S yn dweud:

    Yn achos y cydberthynas: ceisiwch ddod o hyd iddi, gallwn geisio asesu gradd y cydberthynas.

    Fel ar gyfer Swan: Gadewch i ni geisio ei ddefnyddio yn unig fel mesur o gywirdeb theori Orion.

    Os yw theori Orion yn gywir, yna mae'n rhaid iddo roi gwell canlyniadau (mwy o bwyntiau cyswllt) na chanlyniadau'r Swan. Ydych chi'n cytuno?

    Ac i'r flwyddyn ymlaen llaw:

    Doeddwn i ddim yn delio â'r rhagolygon. Fe wnes i rywbeth arall:

    Cymerais gyfesurynnau'r copa pyramid a chydlynu sêr y Belt Orion.

    Nodais y seren Alnitak gyda phen pyramid Chufu, Alnilam gyda phen y pyramid rachef, ac edrychodd lle roedd Mintaka yn mynd. Yn fy syndod, nid yn unig oedd y seren yn colli pen pyramid Menkauer, ond dim ond taro'r pyramid.

    Edrychais ar baramedrau cynnig y tair sêr hynny, ac yn y gorffennol dywedwyd wrthyf fod y gwall hyd yn oed yn fwy.

    Nid wyf hyd yn oed yn eithrio fy nggymeriad. Dyna pam yr wyf yn gofyn sut y daeth y tebygrwydd hwn oddi wrthych.

    Os ydych chi am ddelio â hyn yn fwy manwl, byddwn yn awgrymu symud y drafodaeth i'r fforwm trafod. Bydd brasluniau a chyfrifiadau yn fwy manwl.

    Yna gallwn geisio cymharu mewn modd tebyg siâp gwregys y orion gyda swan yr Swan (nid wyf wedi ei gyfrifo eto).

    • S S yn dweud:

     errata: gwell ac nid slic.

    • Sueneé yn dweud:

     par par:

     1. A yw'r cydwybod yn edrych yr un peth? Ni fyddwn i wneud hynny'n fawr. Tzn. faint o flynyddoedd y mae'n rhaid ichi adael i gael y trydydd seren i mewn i gydberthynas? Os credaf ei fod o safbwynt y cyfansoddiad heddiw, yna nid wyf yn tybio na all fod yn gwbl gywir.

     2. Yr wyf wedi anghofio dweud bod OBT fel ffaith allweddol arall, ar hyn o bryd o wrthsefyll y sêr, yn gwylio'r sffinx ar ei ddelwedd ei hun {cyfansoddiad y lew} dros y gorwel. Nid yw hyn yn gweithio yn achos cyfieithiad.

     3. os wyf yn deall yn gywir, yna ffaith allweddol arall yw bod un sachet awyrennau a elwir yn hynod debyg i'r seren Syrius ar hyn o bryd.

     Nicm0 Rwy'n cyfeirio at waith Robert Bauval. Siaradwch amdano lle mae'r rheolwr a gewch ar YT.

     • S S yn dweud:

      1. Nid yw'n edrych yr un peth. Mae'r pyramid yn wahanol i'r pyramid mewn mwy nag un milimedr. Wedi'r cyfan, ysgrifennais amdano ("... yn y gorffennol, daeth allan bod y gwall hyd yn oed yn fwy").

      2. Pa fath o seren sy'n cwmpasu?

      3. Yn cwmpasu pa sêr a beth?

      4. A oes gennych chi rywle ar ffurf testun a brasluniau? Mae fideos yn anghywir i ddod o hyd i wybodaeth benodol. Cadarnheir problemau wrth chwilio am wybodaeth gennych chi'ch hun, os ydych chi'n cyfeirio'n llwyr at "rhywfaint o ddarlith"

      • MartinHorus MartinHorus yn dweud:

       S, os ydych chi eisiau canolbwyntio gywir Giza Plato vs: Belt Orion a chymryd i ystyriaeth y ffaith bod y cyfandiroedd ar ôl y symud, er bod ychydig, ond degau o filoedd o flynyddoedd, mae'n gwneud ychydig o raddau, mae'n cael ei alw'n "drifft cyfandirol" Rwyf eisoes wedi unwaith y bydd atebion a awgrymwyd, ond yr ydych wedi hyn sylwi mewn gwirionedd, ac yn eich ysgubo at y bwrdd ... dwi ar y ffeithiau a gefnogir ei syniad, oherwydd os bydd y Pyramid Mawr yn canolbwyntio yn ystod y gwaith adeiladu yn union ar yr echelin gogledd-de, a heddiw yw'r gwahaniaeth 2 gradd a gorllewin - 5, ond dwi ar y fan a'r lle. Yn wahanol i nid oedd yn mesur / cyfrifo felly pan gafodd ei adeiladu nad oedd yn broblem.

       Eto i gyd yn canolbwyntio mor fanwl gywir Pyramid gyda llain o Orion, yr wyf yn darllen llyfr gan GH a RB mae model union fathemategol gyfrifiadurol o precession ac yn eu dod yn union 10.500 BC Rwy'n credu bod hyn yn cael ei greu gan raglen gyfrifiadurol. Ond gall fod hyd yn oed yn hŷn, gan ystyried y drifft cyfandirol. indicia eraill yr Sffincs hun koukající ar y pryd yn y names Leo. Yn yr achos hwn, rydym yn syth arwydd arall, gan fod y names o gwregys Orion wedi ei leoli yn awr ar ongl wahanol oherwydd y dyddodiad o echelin ein ddaear (360 graddau y blynyddoedd 25.920 neu radd 1 dros y blynyddoedd 72), ond mae'r union leoliad y names yn gwbl yn cyd-fynd yn union â lleoliad y flwyddyn cyfatebol 10.500 BC Hmmm, daw'n ddiddorol beth rydych chi'n ei ddweud?

       Un arall o'm canfyddiadau, a ymgynghorais â Suene. Pan oeddwn eto cyfrif cymarebau Great Pyramid, felly deuthum Pi i dri lle degol, fel y gallaf wneud copi o'i 1 raddfa: 10.000 nid yw'n bosibl i wneud oedd pren mesur yn well na 1 gwyriad milimetru..oni o 1 raddfa: 1 gwyriad centimetr 1.5 mesur heddiw, yn y drefn honno. mewn gwirionedd dim, oherwydd gellir ei briodoli i'r cyfrifon uchod. Felly beth fyddai'n driftu..takže Great Pyramid yn canolbwyntio? laser! Yn y llyfr K2-hymgais yr awdur llyfrau duwiau fod mesur mae lleoliad siambrau yn y Pyramid Mawr yn cynrychioli union leoliad y cyfandiroedd ar y Ddaear!

       Ar ôl mapio onglau y Pyramid Mawr i'r map, mae'r canlyniad yn driongl gyda'r un cymarebau â'r Pyramid Mawr. A yw'n gyd-ddigwyddiad? Ni chredaf felly.

       • S S yn dweud:

        Ceisiwch symud y drafodaeth i fforwm trafod lle rwyf eisoes wedi sefydlu'r edafedd gyda'r data cyntaf (y gallwch chi ei adolygu ac efallai ei atgyweirio neu ei ychwanegu). Mae ganddo fantais fawr mewn mewnosod delweddau uniongyrchol.

        Unwaith eto, dwi'n cofio: yr wyf yn delio â dim ond un o'r cwestiynau rhannol nad oes gan y precesiwn na'r drifft cyfandirol unrhyw effaith ar:

        Y cwestiwn yw sefyllfa gyffredin sêr y Belt Orion o'i gymharu â sefyllfa'r pyramidau unigol.

        Mae sefyllfa'r sêr ar y cyd yn golygu tair sêr disglair Orion's belt tuag at ei gilydd.

        Ystyr sefyllfa'r pyramid ar y cyd yw lleoliad y tri pyramid mwyaf yn Giza o'i gymharu â'i gilydd.

        Drift, precession a lluniau, dad-ymgynnull mewn trafodaethau ar wahân, waeth pa mor anghyffyrddus ydyw.

Ad a Ateb