David Wilcock: Mae'r amser yn dri dimensiwn

1724105x 26. 07. 2018 Darllenydd 1

Weithiau byddwn yn siarad am fydau cyfochrog neu brifysgol cyfochrog lle mae amser yn dri dimensiwn. Mae'n ymddangos bod yna egwyddor arall ar wahân i'r bydau cyfochrog sy'n categoreiddio'r bydysawd hon dwysedd o ymwybyddiaeth. Dwysedd Ymwybyddiaeth yn yr ystyr hwn, nid dyma'r un dimensiwn, o ran dimensiwn na byd cyfochrog. Mae dwysedd yn y cysyniad hwn yn gysylltiedig â chyflymder oscillation gronynnau ar lefel y cwantwm.

Mae David Wilcock yn esbonio mai'r mwy yr ydym yn symud yn y byd deunydd ar lefel ddeunydd bras, mae osciliad y gronynnau yn arafach ac felly mae'r pethau'n ddwysach - yn drwchus - yn gryfach - yn fwy diriaethol. Os, ar y llaw arall, rydym yn mynd i'r cyfeiriad arall, lle mae gronynnau mewn atomau'n dechrau oscili ar gyflymder llawer uwch, yna fe gawn ni rywle lle mae gan y byd nodweddion cyffredin fel bydau astral a breuddwydion. Nid oes amser llinellol yma, ac mae ein hymwybyddiaeth yn gwneud realiti yn gyflymach na bysedd clymu. Mae hedfan a chyrraedd y waliau yn driphlyg llwyr.

Bydoedd aml-drosens

David Wilcock: Mae'r holl ddwysedd yn 3D - maent yn uchder, lled a dyfnder. Yn y gorffennol, soniais fod gwyddonwyr confensiynol wedi dod i'r afael â'r syniad bron o ddi-sail o fydau amldimensiynol. Mae hwn yn gysyniad mathemategol-hudol sydd heb unrhyw beth i'w wneud â realiti. Oherwydd beth bynnag y byddwch chi'n symud gofod 3D, ni allwch chi ddod o hyd i chi mewn twll llyngyr. Yn sicr, gallwch chi bwyntio twll du neu adeiladu porth amser-ofod yn ymwybodol ... Ond mae'r hanfod yn parhau i fod y gofod bob dydd yr ydym yn symud i ni yn 3D.

Ein Bydysawd, yr ydym yn byw ynddi yn ymwybodol (ymwybyddiaeth) ynddo'i hun, yn fyw ac mae'r deunydd y mae'n cael ei ffurfio ohono yn dod o'r ffotonau sy'n gwneud golau. Hynny yw, mae ffotonau'n gwneud ein Bydysawd. Mae'n swnio'n rhyfedd, gan ein bod wedi canfod mai dim ond amlygiad o rywbeth y mae rhai yn ei alw yn ffotonau ynni deallus, sydd yn ei dro yn unig yn amlygiad o'r hyn y cyfeirir ato fel infinity deallus.

Infinity Deallus eisiau profi deuoliaeth. Felly mae'n ymdrechu i greu agweddau amrywiol ei hun, ac mae'n rhyddhau'i hun ar gyfer yr agweddau hyn ohono'i hun. Mae hyn yn golygu y gall pob agwedd gael ei hun annibyniaeth, ac nid oes rhaid i ryw ymwybyddiaeth ganolog gael ei reoli. Dim ond mewn modd o'r fath y gallwch chi gael profiad go iawn o greu ar y cyd - cydweithrediad.

Dymuniad am ryddid

Ewyllys am ddim yw un o egwyddorion egwyddor cosmig pwysicaf ac mae'n tanlinellu sylfeini egwyddorion karma. Mae'n debyg i'r Cyfansoddiad Americanaidd, sy'n rhoi rhyddid i bawb ar sawl lefel. Gwyddom gan wahanol gwythwyr chwiban (fel Snowden) ein bod yn colli rhyddid ac rydym yn gyson yn cael eu gwylio, ond mae'r hanfod yn parhau. Mae rhyddid yn bennaf ynom ni - rhyddid ysbrydol.

Mae mwy a mwy o bobl yn galw am ryddid (corfforol). Nid oes ots eich cred - p'un a ydych chi'n anffyddiwr neu'n gredwr. Mae eich karma yn dibynnu ar yr ewyllys rhydd, sy'n deillio o'r ymwybyddiaeth gyfunol. Os ydw i'n rheoli emosiynau un, rwy'n rheoli ei ewyllys rhydd. Felly mae'n bwysig iawn sut rydym yn cyfathrebu ag eraill.

Mae hanes yn dangos inni eu bod yn ceisio rhannu ni trwy ddweud wrthym beth y dylem ni ei gredu ynddo, pa fath o gyfeiriadedd rhywiol y gallwn ni ei siarad, pa hil neu genedligrwydd sy'n iawn, ac ati. Roedd y triniaethau hyn yn hanesyddol a ddefnyddir gan heddluoedd negyddol i reoli'r masau. Yn y gofod, mae hyn yn bosibl oherwydd ein bod i gyd yn rhan o fatrics hunan-greu. Ac os nad ydych chi'n deall pam fod y bydysawd yn bodoli (beth yw ei swydd), gallwch chi wneud pethau drwg.

Mae popeth yn ymwneud â chael mynediad i eraill

Pobl yn mynd drwodd dwysedd ymwybyddiaeth, dysgu meistroli gwahanol wersi ysbrydol. Mae gennym y cryfder eisoes i symud i'r lefel nesaf. Nid yw'r allwedd i hyn yn broses mystig, ond mae'n ymwneud â mynediad i eraill, pŵer eich cariad, maint eich tosturi. Efallai y bydd rhai pobl yn ei chael hi'n chwerthinllyd. P'un a ydych chi'n ei hoffi ai peidio, dyna'n union y mae'r Bydysawd yn gweithio. Mae'r bydysawd yn ein cyfeirio i ddod yn enaid cariadus a thosturiol. Mae'r llwybr yn mynd trwy brosesu karma.

Os nad ydym yn caru, byddwn yn ymosod ar ewyllys rhydd eraill. Bydd popeth yr ydym yn ei roi ynddi yn dod yn ôl i'n bywyd fel boomerang. Mae hyn wrth gwrs yn ein harwain i fod yn gyfrifol am yr hyn yr ydym wedi'i greu. Mae'r broses hon yn digwydd nid yn unig ar lefel y bobl (dynol), ond hefyd ar lefel planedol.

Mewn geiriau eraill - mae yna bobl sydd â phlant yn cau'r drws ar eu cartrefi, gan eu datgelu i straen a cham-drin ei (weithiau hyd yn oed yn rhywiol), ac yn edrych i bobl cystal nad ydynt yn credu mewn unrhyw beth drwg. Mae eu plant yn cael eu trawmateiddio, eu cam-drin, ac yn dioddef o syndromau amrywiol (seicoidd). Efallai y bobl hynny (nid) ymwybodol ffurfio pŵer tywyll - cabal cyfrinach du pan fyddant yn fodau unloving tuag at eu plant neu eu hanifeiliaid anwes (cŵn, cathod, ac ati). Ar yr olwg gyntaf, efallai y bydd y bobl hyn yn edrych yn dda, ond pan fyddwn ni'n edrych islaw'r wyneb, fe welwn eu ochr dywyll.

Cyn gynted ag y datgelir y realiti hwn i'r cyhoedd ehangach, mae'n debyg y bydd yn sioc wych oherwydd bod llawer o bobl yn sylweddoli eu bod yn gorwedd i ni (llywodraeth, gwyddonwyr, eraill sy'n tynnu'r edau ...).

Cyfryngau gwybodaeth

Yn 1992, es i ar y cwrs seicoleg. Roedd gennym athro a ddywedodd wrthym fod dau gwmni olew / Automobile Americanaidd yn ariannu'r ffatrïoedd datblygu tanc Hitler. Pan ddinistriwyd y ffatrïoedd hyn, roedd cynghreiriaid, yr un criw, yn cyfrannu at eu hadferiad. A phan wnaethom ofyn sut y mae'n bosibl nad oes neb yn gwybod am hyn, atebodd ei fod oherwydd bod gan yr un cwmnïau reolaeth dros y cyfryngau gwybodaeth.

Pan ddewch chi ddiddordeb, fe welwch fod pob cyfryngau prif ffrwd yn y byd yn rheoli oddeutu rhyng-wledydd 5-6. Mae llawer o bobl yn dechrau sylweddoli bod yna lawer o gelynion gwleidyddol yma, a bod agenda gyfrinachol o grwpiau diddordeb.

Yr hyn yr ydym heb ei weld eto, hyd yn oed ym myd cynllwynio, yw cynllwynio ar lefel gwyddoniaeth sy'n mynd trwy bopeth. Nid dim ond cwestiwn o system addysg, system fancio ac economeg, y cyfryngau mawr, y diwydiant fferyllol yw hyn, ac nid yw'n ymwneud ag olew na'r elw o ryfeloedd. Mae'r rhain yn driniaeth fwriadol o wybodaeth yn y gymuned wyddonol. Os ydych chi'n dechrau cyhoeddi erthyglau gwyddonol am y technolegau rydw i'n mynd i siarad amdanynt heddiw, cewch eich cywilyddio a'ch bod yn ddiffygiol. Os ydych chi'n ffodus, ni fyddant ond yn ceisio tawelwch chi (heblaw am gynadleddau a pheidio â chyhoeddi eich erthyglau). Yn y pen draw, byddant yn eich prynu i roi'r gorau i'ch gwaith chi er budd uwch eraill.

Beth am batentau?

Rwyf wedi clywed y stori, os oes gennych batent nad ydych am ei werthu, a bod gan y cymhleth milwrol-ddiwydiannol ddiddordeb yn eich patent, maen nhw'n gadael i chi weithio arno, ond maen nhw'n dechrau rheoli datblygiad pellach y patent. Ond mae eiliad pan na fyddant yn gadael i chi fynd.

Mae mwy o batentau 5000 wedi'u dogfennu sy'n cael eu cadw'n gyfrinachol ar gyfer diogelwch cenedlaethol, gan gynnwys patentau ynni am ddim. Mae unrhyw beth a fyddai'n gwahardd o gysyniadau a ddefnyddir yn aml yn cael ei datglasu'n awtomatig neu wedi'i dagio fel cyfrinach uchaf.

Pe baem gennym wyddoniaeth a gwyddonydd sy'n anrhydeddu ein cenhadaeth yna byddai rhywbeth fel hyn yn cael ei anwybyddu ar unwaith, a na fyddai cyfrinachedd neu beidio ar y lefel honno yn bosibl. Er enghraifft, hoffem ganslo ac ail-werthuso am amser hir y model gronynnau atomig.

Infinity Deallus

Mae gwaith Law One yn dylanwadu ar ffiseg Dewey Larson. Wrth siarad am dwysedd, maen nhw'n dweud y gallwch gael atomau a gronynnau, er nad yw gronynnau fel yr ydym wedi meddwl amdanynt hyd yma. Yn ôl Cyfraith Un, mae popeth yn dechrau infinity deallus. Fe'i ffurfiwyd ynni deallus ac fe'u rhannir dwysedd o ymwybyddiaeth. Dwyseddau ymwybyddiaeth yw'r haenau ynni yn y Bydysawd sydd o gwmpas ni. Mae ffotonau bob amser yn cyfateb i'r dwysedd priodol. Mae gan ffotonau yn y bond hwn y gallu i greu bywyd yn dibynnu ar ddwysedd yr ymwybyddiaeth y maent ynddo.

Y lefel gyntaf o ddwysedd ymwybyddiaeth

Mae'r lefel gyntaf o ddwysedd ymwybyddiaeth yn elfennol iawn. Mae'n lefel y mwynau. Gellir gweld y lefel gyntaf ar y blaned hon. Cerrig, dŵr, tân, aer - i gyd ar y lefel gyntaf. Mae'r mwynau a'r elfennau sylfaenol yr ydym yn eu gweld yn y tabl cyfnodol yn holl atomau, ond gall yr atomau hyn gael dwysedd gwahanol o ymwybyddiaeth.

Yr ail lefel o ddwysedd ymwybyddiaeth

Yr ail lefel o ddwysedd ymwybyddiaeth - popeth o organebau unellog i bopeth nad yw ar yr egwyddor o fywyd humanoid. Mae organebau wedi "rhybuddio?" Ond nid oes ganddynt y gallu i fod yn hunan-ymwybodol. Yn ôl y Gyfraith Undod, os gallwch chi sylweddoli'ch hun, yna byddwch chi'n symud ymlaen i'r drydedd lefel o ddwysedd ymwybyddiaeth. Yn y bywyd nesaf, gallwch ail-garni i mewn i ffurf humanoid.

Symud i lefel uwch o ddwysedd ymwybyddiaeth

Yn ôl Deddfau Undod yw'r anifeiliaid domestig sy'n gallu adnabod eu hunain yn hytrach na bywyd gwyllt. Gall anifeiliaid domestig ddweud, Dwi'n newynog ac rwyf am i chi fy nhorthru.

Y cysyniad cyfan o ddeall "I" yw sifft dimensiwn anifail i fod yn ddeallus uwch. Pan fyddant yn sylweddoli eu hunain y gallant drin pobl trwy fwyd er mwyn eu bwyta, maent yn ennill gallu lefel uwch o ymwybyddiaeth bod gan un ohonynt ar lefel uwch. Dim i'w ddweud am rinweddau bod. Yr hyn sy'n bwysig yw a all adnabod ei hun fel bod ar wahân. Os felly, yna mae'n barod i symud i'r drydedd lefel o ddwysedd ymwybyddiaeth.

Mae gen i stori bersonol. Cawsom gath anhygoel Candy. Pan fu farw fe ymddengys i mi mewn breuddwyd fel merch hardd. Mae wedi rhoi i mi ddagrau. Roedd y gath yn byw gyda ni am flynyddoedd 13 ac roedd hwn yn brofiad gwych i mi. Rwyf wedi clywed am y ffenomen hon rywbryd o'r blaen. Mae'n ymddangos ei bod hi'n gallu dychwelyd fel dyn yn ei bywyd nesaf.

Cyfraith Undod

Yn ôl Cyfraith Undod mae pob rhywogaeth yn y galaeth hon yn tueddu i ddatblygu yn yr un cyfeiriad - i fodau humanoid. Y ffurf humanoid yw'r porth i fywyd deallus a lefelau uwch o ymwybyddiaeth, ac i aduno gyda'r Crëwr.

Dwysedd y trydydd lefel o ymwybyddiaeth

Mae'r trydydd lefel o ymwybyddiaeth yn cyfateb i'r math o fywyd humanoid, ac mae ein dynoliaeth bellach yn symud i'r pedwerydd lefel.

Y pedwerydd lefel o ddwysedd ymwybyddiaeth

Mae pedwerydd lefel y dwysedd ymwybyddiaeth yn hollol wahanol. Ar y lefel hon, mae gennych gorff ysgafn, mae gennych telepathi parhaus, ac mae'n gwbl amhosibl i unrhyw achos neu achosi anghytgord, mewn unrhyw ffordd, ac yn bwysicaf oll y gallwch i basio trwy amser.

Dim ond ar ddechrau'r cyfnod pontio ydyn ni!

Yn ôl Cyfraith Undod ar ôl diwedd y cylch a ddigwyddodd rhwng 2012 a 2014, bydd cyfnod pontio. Dylai hyn gymryd 100 i 700 o flynyddoedd. Felly, dim ond ar ddechrau'r cyfnod pontio hwn yr ydym.

Yn fy llyfr Mae'r allwedd, a elwir yn synchronicity, Deuthum o'r ffynhonnell Cyfraith Undod. Hyd yn oed yn ystod y cyfnod pontio, pan fydd gennym gorff corfforol, gallwn weithredu (cyflymu) y broses o drosglwyddo i lefel uwch o ddwysedd ymwybyddiaeth. Mae'n eithaf tebygol, os bydd unrhyw guddio, cynllwyn a Du / prosiectau yn cael eu datgelu i'r gyfrinach bod os yw pobl yn agor eu meddyliau i syniadau newydd, bydd yn dechrau newid natur yr egwyddorion ffisegol fel y gwyddom ei fod. Rhaid cofio bod ein bodolaeth yn cael ei ffurfio gan ymwybyddiaeth (ar y cyd). Os bydd nifer ddigonol o bobl yn newid ymwybyddiaeth, yna bydd yr egwyddorion ffisegol o'n cwmpas yn newid yn eu hanfod.

Dywedodd fy nghyfarwyddwyr wrthyf fod ffiseg yn beth arbennig iawn oherwydd bod deddfau corfforol (fel y gwyddom hwy ac yn eu diffinio) yn dibynnu ar yr arsylwr. A hyd yn oed yn fwy na gallwn ni feddwl neu ddychmygu.

Dim ond yn credu hynny!

Dychmygwch, er enghraifft, bod gennych rywun sy'n gallu ysgogi'r plât cawl uwchben y bwrdd ar ôl i chi fwyta cinio. Os mai'r ystafell yw'r unig un i ddweud, "Dydw i ddim yn credu y gall y plât fod yn ysgafn!" Yna, ni fydd y plât yn gallu ysgogi. Yn debyg i arsylwi ysbrydion mewn pêl grisial neu mewn drych. Os gwelwch yn y drych yr ysbryd a'r ystafell gyfan y tu ôl i chi, yna ni welwch yr ysbryd yn yr ystafell oherwydd na fydd y meddwl yn eich gadael. Nid yw ysbrydion yn bodoli. Ar y llaw arall, mae rhai pobl yn y drych neu bêl grisial yr ysbryd yn gweld oherwydd nad oes ganddynt ragfarnau yn ei erbyn a chredant ei fod yn bosibl.

Dywedodd un o'm hysbyswyr a fu'n gweithio ar gyfer amddiffyniad wrthyf ei fod yn chwilio am bobl a allai wneud yn ffurfio poeth - galwodd ef. Roedd toddi metelau gyda'ch pwer ewyllys eich hun (cofiwch blygu llwyau). Roedd y person hwn yn ei chael hi'n anodd i bob llwy blygu. Mae'n llawer symlach i'r bobl hyn ofyn am i leau gael eu plygu. Ac os dechreuodd y llwy gyda chi cyfathrebu a rhoi'r gymeradwyaeth ichi, yna bydd yn gweithio. Mae'n bwysig bod yn argyhoeddedig y gallwch chi blygu'r llwy. Os oes gennych yr amheuaeth neu'r rhagfarn lleiaf, yna ni fydd yn gweithio. Mae hyn yn debyg i sylfeini hanfod ffiseg gyfoes. Os yw ein hymwybyddiaeth yn newid, bydd yn newid y ffordd y mae ffiseg yn gweithio fel y gwyddom.

Ar hyn o bryd, pan fyddaf yn eich dysgu am egwyddorion sylfaenol gweithrediad y Bydysawd, rydym mewn gwirionedd yn newid ein hymwybyddiaeth ar y cyd ac felly natur ein ffiseg. Ar ôl i chi ddeall sut mae'r Bydysawd yn gweithio, gallwch ddechrau defnyddio ei egwyddorion cyffredinol er budd eich hun.

Mae gofod ac amser wedi'u cysylltu

Fel y dywedais o'r blaen, mae Dewey Larson yn gwneud gwahaniaeth mawr diolch Y Gyfraith Undod. Mae'n nodi bod gofod ac amser yn gysylltiedig â'i gilydd. Nid yw'r amser ei hun yn un dimensiwn, ond mewn gwirionedd mae tri dimensiwn. Mewn gwirionedd nid oes gan y gofod yn ein bydysawd dim ond tri dimensiwn yr ydym yn ein canfod ynddo. Mae'r dimensiynau hyn i'w gweld mewn dwy realiti cyfochrog. Maent wedi'u cysylltu'n agos â'i gilydd.

Egwyddorion sylfaenol

Symudiad (amser) ffynhonnell egni maes mewn un realiti yn cynrychioli sefyllfa sefydlog (gofod) Energie yn y llall. Mae egwyddor berffaith rhwng y realiti hyn. Mae cyfnewid cyson o lif egni (fel hylif).

Fel y dywedais o'r blaen, mae model confensiynol ffiseg Einstein yn dweud bod gofod-amser fel ffabrig (grid). Ond pan fyddwn yn symud trwy'r gofod, yna nid ydym yn symud o amgylch y grid, oherwydd nid yw disgyrchiant yn gweithredu yn unig ar y polyn de, ond ym mhob cyfeiriad hefyd.

Er mwyn cywiro'r gwall hwn, rhaid deall amser-ofod fel maint tri dimensiwn. Daw'r cyfan o'r ffaith fod y blaned ei hun yn symud mewn lle tri dimensiwn. Felly, mae'n rhaid i amser fod â thri dimensiwn. Rhaid, na allwch wneud amser un-dimensiwn, nid yw'n gwneud synnwyr. Trwy'r Tyllau Worm gallwch chi fynd i mewn i realiti gyfochrog lle mae cyfnewid cyson yn digwydd gyda'n realiti. Yn model Larson, mae popeth sy'n bodoli, a gofod ei hun, wedi'i ddiffinio gan ynni'r wladwriaeth gadarn.

Dywedwch fod y ciwb hwn yn ofod a gadewch i ni ddweud bod hyn yn debyg i wyth awr. Mae'r ciwb yn taro wrth i'r egni fynd trwy'r twll ac yna'n ehangu eto. Felly mae'n llifo'r hyn yr ydym yn galw amser. Mae un math o realiti uchod, isod yn ffurf arall o realiti. Mae atomau'n llifo o realiti yn gyson i realiti. A dyna'r allwedd i osod amser. Felly gadewch i ni ddweud rhywbeth mwy am hanfod gofod-amser.

Amser-gofod

Mae gennym bedwar dimensiwn mewn model cyffredin. Roedd gan Kaluza a theori electromagnetig Klein i ychwanegu pumed i electromagneteg gwaith. Ond yn y model Einstein sylfaenol mae pedwar dimensiwn y bydysawd. Nid yw hyn yn hollol wir. Larson, yn ei model yn dweud bod dwy realiti gyfochrog nad yw mewn gwirionedd yn bodoli. Dim ond tri dimensiwn go iawn sy'n jyglo yma ac yno. Yn ein realiti eu bod dimensiwn 3 amlwg, ac mae'n ymddangos bod amser yn symud ymlaen mewn llinell syth fel afon, fel y gallwn symud yn y gofod, ond rydym yn sownd mewn pryd. Mae'n niferoedd gyson sy'n mynd trwy'r realiti gyfochrog hon. Yn amser gofod, mae gennym yr hyn a welwn fel tri dimensiwn o amser yn ein realiti. Pan fyddwn ni yno a symud o le i le, rydym yn llythrennol yn symud mewn amser.

Amser a gofod

Mae'n newid gwych mewn ymwybyddiaeth, gan ddychmygu bod yr amser a'r gofod yn union yr un fath. Ond cofiwch, fel yr ydym wedi egni - a gofod yn symud yn rhydd-egni ac amser yn egni yn symud, cofiwch y bennod yn yr wyf yn cofio George Van Tassel a'i ddod ar eu traws gyda Smith estron a BB.

Esboniad o'r estron

Dywedodd y dieithr wrth Georg van Tassel mai'r unig reswm yr ydym yn canfod amser ar y Ddaear yw bod y Ddaear yn symud yn y gofod. Ni all amser ei hun symud, dim ond ein symudiad amlwg trwy'r awyren gyfeiriol o'r hyn sy'n ymddangos fel lle mewn gwahanol leoedd, ond nid yw'n bodoli mewn gwirionedd. Felly, mae'n ymddangos i ni fod yr amser hwnnw'n dod. Felly, wrth i chi fynd yno, rydych mewn realiti cyfochrog, mae'r atomau'n cael eu gwrthdroi. Maent yn dal i fod yno, ac yr un peth, gallwch weld yr ystafell. Bydd yn edrych yr un peth. Ac eithrio na fyddwch byth yn cyrraedd yno heb wybod am gyfrinachau sut i fynd i'r bydysawd gyfochrog hon. Pan fyddwch chi'n cyrraedd yno, bydd yn dal i edrych fel gofod, ond byddwch yn symud yno, a beth sydd wedi bod yn ystafell yn ein realiti bellach yn amser.

Cofiwch nad yw'r ddau ddimensiwn hyn yn bodoli yn ein realiti. Dim ond tri dimensiwn go iawn sy'n rhydd o le ac heb amser, felly mae canolfan y bydysawd ymhobman, ac yn sicr mae hynny'n un o'r allweddi i teleportation.

Teithio mewn Amser

Gwybodaeth yw'r unig beth sydd mewn gwirionedd yn bodoli yn atomau a moleciwlau pob pwnc, a gellir eu lleoli yn unrhyw le yn y bydysawd unrhyw bryd. Gellir symud gwybodaeth unrhyw le yn unrhyw le yn y bydysawd. Felly, rydym yn symud mewn amser, ond mae'n ymddangos i ni fel lle arall yr ydym ni. Fe'i defnyddiwn yn gyson, creodd y bydysawd am ryw reswm. Mae'n lle lle mae gennym freuddwydion, rhagamcanion astral, ac wrth gwrs, gallwn ni weld y realiti hwn yn hawdd yn y dyfodol, gan ragweld beth fydd yn digwydd yn ein realiti. Mae'r pellter y byddwch chi'n ei deithio yn y realiti cyfochrog hon yn golygu teithio mewn pryd.

Dyna syniad diddorol arall. Mae'r pellter y byddwch chi'n mynd iddo yn symud dros amser mewn gwirionedd. Felly, mae pwyntiau mynediad ac ymadael yn bwysig iawn. Bydd y pwyntiau mynediad ac ymadael yr ydych yn mynd drwodd yn effeithio ar ble rydych chi.

Mae'n chwedl am gylchoedd gwyrthiol. Mae'n bodoli yn y Philippines, yn ogystal ag mewn llawer o fywydau Ewropeaidd. Mewn gwirionedd mae'r cylchoedd hyn yn gylchoedd cnwd. Mae llawer o weithiau'n dod ar draws glaswellt rhydd ar ffurf cylch. Mae'n ymddangos bod estroniaid yn defnyddio cylchoedd cnwd fel ffordd o farcio agoriad y pwyntiau hyn ar y Ddaear mewn rhai mannau sy'n fanteisiol o ran eu heiddo ynni ar amser penodol.

Mae chwedl cylchoedd gwyrthiol yn y Llyfr Caneuon Canoloesol yn dweud, pan fyddwch chi'n mynd i mewn i gylch, yn mynd i mewn i unysawd arall. Mae llawer o amser rydym yn gweld y corachod, tylwyth teg, dwarves, corachod, corachod ac ati Mae'r rhain bodau yn ôl pob golwg yn bodoli ar y Ddaear, ond fel y dywedasom, mae gwahanol lefelau, a ble i fynd i mewn a ble maent yn mynd allan, yn penderfynu beth a welwch. Felly gallwch chi weld gwahanol bethau, gallwch fynd trwy gyfnodau gwahanol o amser. Gallwch chi fynd i'r cylch ar yr ochr hon a dod allan ar yr ochr arall, a dim ond trwy fynd i mewn i ddull arall o ddamwain, gallwch deithio mewn amser yn y pen draw.

Y stori ar y diwedd

Mae'r ddelwedd hon yn enghraifft o ddigwyddiad a ddigwyddodd yn 18. ganrif. Mae dau ddyn sydd wedi tyfu yn Lloegr yn cipio cartref o'r bar, un o'r enw Rise a'r llall Llewellyn (fe'i gelwir yn gyhoeddwr esoteric). Mae Rise yn gwrando ar y gerddoriaeth ac yn dweud, "Rwyf am ddarganfod pa gerddoriaeth sydd." Ac nid yw Llewellyn yn mynd ag ef, ond mae'r ddau yn gweld cylch cnwd yn y pellter. Rise yn mynd ato, mae Llewellyn yn mynd adref yn feddw, ac nid yw Rise yn mynd adref. Mae'r amser yn mynd ymlaen ac mae'r ymchwiliad llofruddiaeth yn dechrau.

Tyllau Worm

Y diwrnod wedyn yw Llewellyn yn y carchar, oherwydd mae pobl wedi eu gweld yn gadael y bar. Mae Llewellyn yn dychwelyd adref, ond nid yw Rise yn dychwelyd, mae ei wraig yn rhyfeddu ac yn credu bod Llewellyn wedi llofruddio ef a chymryd ei arian. Mae Llewellyn yn y carchar, ac mae un o'r ymchwilwyr, arbenigwr yn yr Oesoedd Canol, yn dweud, "Oeddech chi'n dweud eich bod chi wedi gweld cylch? A dywedwch eich bod wedi clywed y gerddoriaeth? Mae'n swnio fel chwedl ganoloesol am gylchoedd gwyrthiol. Gadewch i ni fynd yn ôl yno a'i adolygu! ".

Bydd yr Heddlu yn dychwelyd i'r cylch, a phan Llewellyn yn dod i mewn, mynd i mewn i'r un realiti cyfochrog, ac yn gweld Risa dawns gyda chreaduriaid bach fel y llun. Ac yna, pan fydd y cops yn cyffwrdd â Llewellyn, byddant yn gweld yr un peth. Rise dawnsio a mwynhau'r gerddoriaeth, ond mae'r syniad bod y creaduriaid y tu mewn ffrâm amser gwahanol, felly pan fyddwch yn tynnu gan Risa yr argraff bod yna ychydig funudau, ond mewn gwirionedd roedd yn dair wythnos yn ôl.

Rise sâl, ofn beth sydd wedi digwydd ac nid ydynt yn deall sut y gallai gymryd iddo mor fuan ac ar gyfer y tair wythnos arall, yn marw o fewn ychydig wythnosau oherwydd y wallgof.

Felly mae'n enghraifft fodern o 18. canrifoedd o sut mae'r cymeriadau hyn yn gweithio, wedi'u dogfennu gan lygaid tystion.

Ffarwel

Hwn oedd y cyntaf o ddwy ran. Yn yr adran nesaf, byddwn yn gweld sut mae'r cyfan yn gweithio ar lefel cwantwm, beth yw cyfrinach dadfeddiannu, teleportio a theithio mewn pryd. Oherwydd unwaith y byddwch chi'n deall hyn a deall y cysyniad yn eich meddwl, byddwch chi'n gwybod sut mae'r prosesau meddwl yn caniatáu i chi ddeall cyfreithiau'r bydysawd, a byddwch yn credu ei fod yn bosibl. Ac os ydych chi'n dysgu i gredu, byddwch yn fwy tebygol o ddatblygu'r sgiliau hyn.

Dyma ddoethineb am yr wythnos hon, dwi'n David Wilcock o Gaiam TV. Diolch am wylio ni.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 17 ar "David Wilcock: Mae'r amser yn dri dimensiwn"

 • OKO OKO yn dweud:

  Mae'n dda bod peiriant yr haf yn adfywio erthyglau ynghyd â sylwadau fel hyn :-)

  • Monika yn dweud:

   Mae gan beiriant yr haf enw, boneddigesau :- Fel arfer mae Erthyglau wedi eu haddasu ychydig, o bosibl wedi'u hatodi a'u hadfywio. Mae'n werth cofio rhywfaint o wybodaeth ;-) Ond mae o leiaf 1 yn dal i fod yn newydd bob dydd heblaw am y penwythnos…! Ac felly mae'n aros. Cadwch i fyny a chyfarchwch. Monika (geiriau eraill yr haf automaton :-))

 • Standa Standa yn dweud:

  Byddaf yn ei gymryd o'r diwedd:

  8. Rhoi sylw i'ch gwybodaeth â phethau newydd. Ac mae eu cymharu a'u rheolaeth yn ôl y rheolau yn disgyn at bwy rydych chi'n syrthio.

  7. Rwy'n golygu canlyniadau Fizeau, Michelson, Sagnace, mesur GPS, mesur ar gyflymwyr, llawer mwy, ond byddwn wedi dechrau gyda nhw.

  Os yw rhywun wedi dyfeisio model mwy cywir, ac mae'n rhoi canlyniadau gwell ar gyfer canlyniadau'r arbrofion hynny, dewch ag ef! Wrth gwrs, mae gennyf ddiddordeb mewn model ymarferol y gellir ei ddefnyddio i bennu'r canlyniadau.

  6. Mae'n mynd heb ddweud nad yw hynny'n golygu. Rwyf wedi gwrthdroi'r honiad ffug yn unig bod hwn yn gysyniad newydd.

  5. Rwy'n cytuno bod meddwl am gig yn wastraff amser. Pam, felly, yw'r awdur yn colli amser meddwl ac ysgrifennu am y grid?

  4. Rhoddir theori perthnasedd ym mhob system anadweithiol yn wahanol i rifau canlyniadau (ac eithrio eithriadau). Mae'n eich galluogi i gyfrif yn unrhyw un o'r rhain a chyfieithu'r canlyniadau hyn i mewn i unrhyw system anadweithiol arall trwy drawsnewid Lorentz.

  Mae'n nodwedd bod ffiseg Newton gyda throsglwythiad Galileo. Yma, gallwch hefyd ddod o hyd i werthoedd gwahanol cyflymder, safle, ynni a momentwm mewn gwahanol systemau anadweithiol, ond gellir eu trawsnewid yn systemau eraill. Felly, mae ffiseg Newton yn rhy ddrwg?

  3. Os yw rhywun neu yn ymyrryd â'r camau gweithredu, dylai fynd i fesur (fel methiant yn erbyn plot heb ei gychwyn).

  2. Mae amlder egni fel arfer yn cynyddu mewn dwysedd ynni. Rydych chi'n dweud ei fod yn wahanol. Mae angen tystiolaeth gref ar hawliadau cryf. Yn enwedig os oes gennym brawf ar gyfer yr hawliad arall.

  1. Gall disgrifiad o'r ffiseg gyfredol fod yn fraslun, ond os yw'n cynhyrchu gwellt, mae'n anghywir wrth ddisgrifio neu ddisgrifio rhywbeth.

 • Standa Standa yn dweud:

  Ychydig o sylwadau:

  1. Mae'r erthygl yn ofalus yn osgoi gwybodaeth a data penodol. Er enghraifft:

  - "Mae dwysedd yn y cysyniad hwn yn gysylltiedig â chyflymder oscillation gronynnau ar lefel y cwantwm." - Nid yw, fodd bynnag, yn datgelu jakou (pa werth dwysedd y mae'r cyflymder osciliad penodol yn cyfateb iddo - boed ar enghreifftiau o barau y gwerthoedd hynny neu ar ffurf perthynas gyffredinol â gwerthoedd penodol y cysonion).

  2. Nid yw'r erthygl yn diffinio termau. Er enghraifft:

  - "Dwysedd ymwybyddiaeth yn y cysyniad hwn není yr un dimensiynau â'r dimensiwn, neu'r byd cyfochrog " - dyna beth mae'n ei ddisgrifio není, ond nid yw'n dweud beth yw'r dwysedd je. Dwysedd yn yr ystyr arferol yw'r gwahaniaeth (terfyn y gyfran) o faint endid (sylwedd, maes, ymbelydredd, ...) yn ôl un neu fwy o ddimensiynau. Ond nid yw'r awdur yn dweud a yw ei "ddwysedd o ymwybyddiaeth" yn cadw'r dryswch hon, neu mai dim ond sillafu yw dod â'r cysyniad yn gymdeithasau camarweiniol.

  3. Mae erthygl yn honni pethau anwir neu gamarweiniol

  Er enghraifft:

  - "Mae fy hysbyswyr wedi dweud wrthyf fod ffiseg yn beth arbennig iawn, oherwydd bod deddfau corfforol (fel y gwyddom ni ac yn eu diffinio) yn dibynnu ar yr arsylwr. Hyd yn oed hynny llawer mwy oni bai y gallwn ni feddwl neu ddychmygu. "

  Dyna yr oedd yr hysbyswyr yn ei ddweud yn anghywir.

  Mae deddfau corfforol yn dibynnu ar yr arsylwr mewn modd a fesurir a diffiniwyd yn fanwl. Yn benodol, mae'n disgrifio'r egwyddor ansicrwydd (sy'n rhwymo'r momentwm y gellir ei gyflawni ar yr un pryd a mesur y sefyllfa) a theori realtia (sy'n yn union yn disgrifio'r berthynas rhwng cyfesurynnau'r arsylwr a'r ffenomenau a arsylwyd). Mae'r ffisegwyr yn gallu dychmygu'n eithaf da ac, yn anad dim, cyfrifwch faint y mae'r arsylwr yn dylanwadu arno.

  - "Fel y dywedais yn gynharach, mae model confensiynol ffiseg Einstein yw bod amser gofod fel ffabrig (grid)."- Rhif Mae model Einstein yn continwwm pedwar dimensiwn parhaus. Mae'r grid yn cael ei dynnu i mewn i lyfrau popoutlarization yn unig, fel y gall laymen yn hawdd ei weld (neu o leiaf).

  - "I gywiro'r camgymeriad hwn, rhaid deall amser-ofod fel maint tri dimensiwn. "

  Rhif Amser-gofod není dim maint na thri dimensiwn. Mae gofod amser yn non-ewclidig pedwar dimensiwn gofod. Priodoldeb yw'r penderfyniad i benderfynu pwynt penodol yn y gofod hwnnw, gan ddefnyddio peth paramedr o'r gofod hwnnw. Ond nid yw gofod yn fawr, a deall mai dim ond y bai ydyw.

  - "Mae'n newid gwych o ran gwybod bod yr amser a'r gofod yn union yr un fath"

  Sut i'w gymryd. Mewn theori perthnasedd, defnyddir y farn hon dros 100 o flynyddoedd (er bod gan y dimensiwn tymhorol rai anghyffredin). Ond mae'n ffaith bod llawer o bobl yn gwneud y mewnwelediad hwn yn unig.

  - "ac mae'n ymddangos bod yr amser yn symud ymlaen mewn llinell syth fel afon,"

  Dim ond rhywun y mae'n ymddangos yn wir.

  Mewn gwirionedd, mae'r amser yn wahanol mewn gwahanol leoedd ac, ar ben hynny, mae'n gymharol i'r arsylwyr. Nid yw'r llinell syth mor llwyr. Pan oedd eisoes yn afon, cafodd ei chwistrellu a chyda gwahanol gyflyrau cyflym.

  - "Felly, mae'n rhaid i amser gael tair dimensiwn "

  Nid yw hyn yn dilyn o'r ddadl flaenorol. Pam na allai'r amser hwnnw gael unrhyw nifer arall o ddimensiynau na dim ond tri? Cynigiodd Stephen Hawking, er enghraifft, gyflwyno amser dau ddimensiwn i osgoi nodweddion unigryw mewn cosmoleg. A beth am amser pedwar dimensiwn, a fyddai'n addas ar gyfer gofod mathemategol y quaternion?

  Fel arall, os yw'r awdur yn cyflwyno amser tri dimensiwn, mae'n cael amser gofod chwe dimensiwn. Ddim yn Proc yn eglur yn yr erthygl hon?

  -

  Rwy'n gadael y gweddill i'r eraill. Yn y rhannau hynny fy mod o leiaf ar lefel amatur, yr wyf yn canfod yr erthygl yn eithaf camarweiniol - fel petai'r awdur ddim yn gwybod beth oedd yn sôn amdano. Ond efallai y bydd rhywun yn ei esbonio. Gorau ar enghreifftiau penodol.

  • hmmh yn dweud:

   Standa, beth ydych chi am brofi hyn? Mae eich beirniadaeth heb ei awdurdodi. Nid oes gan wyddoniaeth gyfredol ddigon o wybodaeth i wneud syniadau a chysyniadau newydd yn yr erthygl yn ddisgrifiadol ac yn ddealladwy. Gyda'ch barn chi, dim ond ychwanegu at y goulash o wybodaeth eto ...

   • Standa Standa yn dweud:

    Os ydych chi wedi sylwi, mae gennyf ddiddordeb arbennig yn y datganiadau a ddisgrifir gan awdur ffiseg gyfoes. Gellir eu gwirio'n dda ac mae gwyddoniaeth eu disgrifiad yn ddigon.

    Gan ddibynnu ar ba mor dda y mae'r awdur yn disgrifio pethau hysbys, mae'n bosibl o leiaf ddyfalu sut y gellir ymddiried yn ei hawliadau mewn ardaloedd na ellir eu gwirio.

    Fel arall, efallai y bydd iaith y mathemateg y mae gwyddoniaeth yn ei ddefnyddio wrth gwrs hefyd yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio pethau anhysbys.

    • hmmh yn dweud:

     Sylwais nad yw'r awdur yn disgrifio ffiseg gyfoes, ond yn ddi-amser. Ni ellir ei adolygu heddiw. Ac ymhell o wybod nad yw'n ddigon i ddisgrifio realiti, dim ond ar y dechrau y mae ei ddatblygiad.

     Fodd bynnag, ni fydd yr erthygl yn profi unrhyw beth mewn cyfrwng an-wyddonol. Mae gan iaith fathemateg ddiffygion sylweddol a bydd ganddo. Ni ellir mynegi popeth yn union gan rifau megis bioleg neu seicoleg, hy ymwybyddiaeth ddynol. Ac mae gwall theori yn seiliedig ar ffantasi a fynegwyd yn fathemategol i addasu i'r hyn sydd wedi dod yn gyffredin yn y gorffennol ...

     • Standa Standa yn dweud:

      Rwyf wedi sylwi bod y ffiseg gyfoes yn disgrifio (er enghraifft: Mae gofod Einstein yn grid, mae deddfau corfforol yn dibynnu ar yr arsylwr).

      Ynghyd â chywirdeb gwyddoniaeth, mae'n nodi ac yn rheoli ei gywirdeb (nid) yn gyson. Os teimlwch fod y canlyniadau'n hollol gywir, mae'n eithaf posibl eich bod yn tynnu ar adnoddau gwyddoniaethol neu boblogaidd, ond nid yn llym, yn wyddonol.

      Mae'r un peth yn berthnasol i gywirdeb bioleg a seicoleg.

      Ar gyfer y ddamcaniaeth ffantasi, byddai'n dda os rhowch enghreifftiau penodol. Dywedwch ei fod yn gyffredin yn ddiweddar, felly mae'n debyg y byddai'n broblem cael sampl o'r enghreifftiau.

  • hmmh yn dweud:

   Felly yn benodol yn ôl y rhestr ...

   1. Nid oedd angen bod yn fanwl. Nid yw'r erthygl yn gweithredu fel tystiolaeth wyddonol.

   2. Yn fy marn i, y mwyaf yw'r osciliad, yr isaf y dwysedd. Nid yw ei gymharu â dwysedd swmp o bwys. Mae'n faint newydd, rhywbeth fel "dwysedd cwantwm".

   3. Rhaid deall bod ymwybyddiaeth ddynol yn ymyrryd â digwyddiadau yn y gymdogaeth ac, yn unol â hynny, mae'r newidiadau yn y canlyniad corfforol. Erbyn heddiw, nid oes gan wyddoniaeth wybodaeth glir. Nid yw hyd yn oed y swyddogaeth donau a ddefnyddir yn rhoi'r union ganlyniad, ond mae'n debyg. Ac mae'r theori arbennig o berthnasedd yn anghywir i gynnal cyfwerthedd systemau anadweithiol. Mae gan wyddoniaeth yn y cyfeiriad hwn ddiffygion sylweddol.

   - Mae syniad disgyrchiant Einstein yn geometrig. Crëir disgyrchiant trwy gylchdroi'r gofod amser, a gellir ei ddangos gyda grîn.

   - Dyfyniad: "... rhaid i amser gofod gael ei ddeall fel maint tri dimensiwn." Bydd hwn yn dipyn yn yr erthygl. Mae hyn yn cyfeirio at amser y dylid ei ddeall fel tri dimensiwn.

   - Mae perthnasedd yn unig yn dangos dibyniaeth amser ar ddwysedd maes cyflymder a disgyrchiant y corff. Mae amser fel lle 3D yn gysyniad newydd.

   - Mae gweledigaeth fomentig gwyddoniaeth yn ystyried amser i fod yn un dimensiwn. Felly, "mae'r amser yn symud ymlaen mewn llinell syth fel afon," er bod y gyfradd llif yn amrywio.

   - Mae gan yr amser gymaint o ddimensiynau ag y mae'n addas ar hyn o bryd, gan ei fod yn gallu disgrifio realiti yn gywir.

   Nid yw awdur y cyfnod chwe dimensiwn yn sôn am hyn oherwydd nad yw'n addas ar gyfer y system gydlynu hon. Nid yw gofod ac amser yn dymuno'i gilydd fel Einstein.

   • Standa Standa yn dweud:

    1. Nid yw'n dystiolaeth ond disgrifiad. Mae rhywbeth sy'n gysylltiedig â rhywbeth yn weddol fach o wybodaeth, oherwydd - wedi dod i'r eithaf - mae popeth yn gysylltiedig â phopeth. Mae natur a maint y cysylltiad hwnnw felly'n hanfodol.

    2. Beth yn union ydych chi'n ei olygu wrth ddwysedd cwantwm? Gweithredydd Dwysedd System Quantum? Neu dwysedd y tebygolrwydd o ddigwyddiad y gronyn? Neu rywbeth arall? Hoffwn wybod pa o'r dwyseddau sy'n gysylltiedig â ffiseg cwantwm yr ydych chi'n eu cymharu.

    Nid yw hyd yn oed yn glir beth ydych chi'n ei olygu "oscillation mwy". Amlder mwy? Amlediad mwy? neu rywbeth arall?

    3. Ar gyfer ffeiliau mawr, mae'r tebygolrwydd yn cael ei newid i werthoedd penodol (rhywbeth yn yr ystyr "mynd allan ac i lawr o'r ffeil gymaint o linellau"). A gellir mesur hynny.

    4. Mae theori arbennig o berthnasedd yn arbennig gan ei fod yn archwilio achos arbennig yn unig. Arsylwr sy'n symud yn yr un modd, effaith ddibwys disgyrchiant. Po fwyaf yw'r gwahaniaeth o'r rhagdybiaethau, y mwyaf yw anghywirdeb y canlyniadau. Ond mae'n hysbys ac mae maint y trawiadau hynny yn hysbys hefyd.

    5. Gellir dangos y grid, ond nid yw'r grid. Yn union fel y darlunir yr haul ar fwrdd gyda gwydraid o win, ond nid yw'r haul go iawn yn wydraid o win.

    6. Soniwyd am amser aml-ddimensiwn (yn fwy cymhleth) eisoes gan Stephen Hawking sawl degawd yn ôl fel un o'r opsiynau. Y broblem yw sut i'w brofi.

    7. Os nad yw'n dod â gofod ac amser ynghyd, sut y cewch ganlyniadau'r byd go iawn sy'n deillio o'r cyfuniad o le ac amser?

    • Optimus.prime yn dweud:

     Rwy'n teimlo nad wyf wedi deall yr erthygl hon yn ei gyfanrwydd ac yn yr un modd. Mae'n union fel ceisio'i gyfrifo, agor eich llygaid a dod o hyd i ysbrydoliaeth. Nid yw ein byd cyfan gyda'r holl sydd o'n cwmpas yn unig du a gwyn. Rydym zabudame ofnadwy faterol a'r dimensiwn ysbrydol a natur NASH o fod. Y gwir yw bod y pŵer meddwl yn annhebygol. Pwy bynnag a wnaeth hynny yn gwybod - rydych chi am eisiau :-))) .... A hyd yn oed er bod A fyddwch plygu ... llwy fwrdd a AFAIK Típek yr Almaen, sydd wedi gwneud yn dda yn y teledu maent hefyd yn ymchwilio gwahanol wyddonwyr a ffisegwyr ... .nuz a'u 1 mathemategol + = 2 3 iddynt egluro am nad oes digon o ... Felly, felly .... :)))

     • Standa Standa yn dweud:

      Mae'r dynwr, y mae ei areithiau yn cael eu disgrifio yma, yn honni llawer o honiadau ffug neu gamarweiniol am ddisgyblaethau y gallaf eu gwirio. Pam ddylwn i feddwl ei bod hi'n dweud y gwir am yr hyn na allaf ei wirio ar hyn o bryd?
      Felly dwi'n meddwl pam ei fod yn gwneud pethau fel hynny.

  • hmmh yn dweud:

   1. Mae'n fras bras ac mae'n ddatblygiad. Dwi ddim yn gwybod pa mor ddwfn ydyn nhw.
   2. Rhywbeth arall, felly mae mewn dyfynbrisiau. Mae'r osciliad yn gysylltiedig ag osciliad neu amlder.
   3. Nid yw hyn yn ddigon i gael copi manwl gywir. Mae ymwybyddiaeth yn cyrraedd eisoes, gan ei anwybyddu, ni fydd y cywirdeb yn cynyddu.
   4. Dyna a ddywedais yn ysgafn. Mae'r theori arbennig o berthnasedd yn ddiffygiol oherwydd mae canlyniad trawsnewid lorentz ym mhob cymareb anadweithiol. systemau ac felly nid yw eu newidiadau yn anweledig.
   5. Wrth gwrs, nid yw'r grid, nid awdur yr erthygl oedd hi. Beth fyddai'r grid yn ei gynnwys? A fyddai'n fater? Mae meddwl am stupidrwydd yn wastraff amser.
   6. Wel, beth wnaeth Hawking feddwl amdano? Nid yw hyn yn golygu na fydd neb arall yn meddwl amdano chwaith.
   7. Pa ganlyniadau amser real? Dim ond theori yw'r amserlen a chadarnhawyd unrhyw arbrawf. Dim ond model ydyw. Bydd gwyddonydd anghonfensiynol arall yn dyfeisio ei fodel ei hun, a all ddisgrifio realiti yn fwy manwl.

   Beth yw'r mater gyda chi? Gwybod pethau newydd neu amlygu eich gwybodaeth gaffael eich hun?

Ad a Ateb