David Wilcock: Arbrofiad Philadelphian

457424x 04. 05. 2020 Darllenydd 1

Fel y gwyddoch eisoes efallai, mae stori Thomas Townsend Brown yn ddiddorol iawn - roedd y dyn hwn yn un o dadau cyfrinachol technoleg gwrth-bwysau. Mae'r rheswm pam y syrthiodd ei enw i ebargofiant (o ran hanes prif ffrwd o leiaf) yn syml - cadwyd ei waith yn gyfrinachol yn swyddogol am resymau "diogelwch cenedlaethol". Fodd bynnag, Brown a ddarganfuodd dechnoleg gwrth-bwysau swyddogaethol yn y 20au - ac efallai hyd yn oed cyn hynny. Nikola Tesla.

Arbrofi Philadelphian

Er bod yna lawer o gysylltiadau gwych â Tesla, mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol - ymhlith pethau eraill oherwydd ei fod yn disgrifio cynnwys 4. penodau o'r un llyfr, y mae ei 7. bydd y bennod yn cael ei thrin yma. Dyma bennod ar yr arbrawf Philadelphian. O'r erthygl hon, gallwn dynnu yn y dyfodol wrth ysgrifennu rhai erthyglau eraill.

Nikola Tesla

Nikola Tesla

Thomas Brown

Thomas Brown

Hyd yn oed mwy o wybodaeth anhygoel

Dr. Townsend T. Brown canfu bod caeau electromagnetig cryf yn cynhyrchu effaith gwrthgymraith. Dros amser, mae ei waith wedi cael sylw. Mae'r ddelwedd isod yn dangos un o'i brototeipiau prototeip silindrog.

image004

Fel yr wyf eisoes ar y gweill Cosmos Dwyfol Dywedodd, os ydych yn creu llif cyfredol yn ddigon cryf rhwng y polyn negyddol a chadarnhaol yn ymddangos Antigravity "coup" fod eich peiriant yn dechrau rhuthro tuag sy'n dangos ei polyn cadarnhaol. Dyma fraslun o sut mae'n gweithio o'r safbwynt "Llif" "Prediva"gofod-amser, gan y byddai'n ei alw Einstein.

Mewn gwirionedd, mae'n gyfraith gorfforol syml iawn sy'n datgelu undod cudd disgyrchiant ac electromagnetiaeth. Y cyfan sydd ei angen yw foltedd uchel - yn uwch nag y byddwn ni fel arfer yn ei ddefnyddio ar gyfer offer cartref.

casglwr

Yn ôl Awgrymiadau Brown je polyn negyddol llawer mwy na'r cadarnhaol. Os ydych eisiau gwneud UFO ar yr egwyddor hon, yna roedd y gwaelod cyfan y cwch i gael eu gwneud i fyny o catod a sffêr bach ar frig y llong fyddai'r anod. Ship gallech yrru fel eich bod cathod rhannu yn nifer o adrannau triongl a phob un ohonynt yn mentro ffrwd arall.

modul

Mewn cyfarfod o'r enw Datgeliad Prosiect ym mis Mai 2001 Cyfarfûm â Mark McCandlis, a ddywedodd wrthyf fod y llun uchod yn gyflwyniad manwl gywir Mae "Replicas of Extraterrestrial Machine" neu "Llongau Torrent" sydd eisoes yn cael ei ddefnyddio gan rai heddluoedd a heddluoedd cyfrinachol.

Cyfrinachau gofod, amser a mecaneg cwantwm

Ar gyflymder y golau, mae ffurfiad geometrig o'r enw y torws yn cael ei greu - y gwelwch chi yn y ffigwr nesaf. Gellir deall y gofod bellach fel ei wyneb allanol, amser fel arwyneb mewnol.

pe6

Beth sy'n digwydd pan fyddwch yn cuddio cyflymder NAD y golau? Mae'r torws yn ail-ymddangos - ond y tro hwn bydd yn NARUBA.

Yr amser a gynhaliwyd yn flaenorol y mae INNER SURFACE bellach yn ALLANOL.

Yr hyn a oedd o'r blaen, bellach yn dod yn ofod.

Mae popeth yn troi drosodd. Ac os yw ein cyflymder yn cynyddu ymhellach (o'n persbectif) neu'n lleihau (o safbwynt yr ochr arall), mae'r twrws yn ail-ymddangos yn yr ardal ac yn dod yn awyren sefydlog, sy'n byw ynddi.

Rydych chi newydd ei greu "Amser gofod" giât - realiti cyfochrog lle mae amser yn dri dimensiwn (yn ôl inni) a gofod un-ddimensiwn (o'n safbwynt ni). Yn y realiti hwn, mae tri dimensiwn yr amser yn dod yn y lle yr ydym yn symud a pha le ydyn ni'n ei brofi - ac un dimensiwn o ofodi ni) yn dod yn gyfnod hyd yn oed o amser yma.
Rwy'n ymwybodol y gallai hyn ymddangos yn ddryslyd iawn i chi. Yr hyn rwyf wedi ei ddisgrifio yw'r man lle mae "awyren yr ether" neu'r "awyren astral" yn digwydd. Yn llythrennol mae'n "fersiwn gefn" ein realiti. Mae popeth yn cael ei wrthdroi. Beth sydd yma "Gronyn", yn ymddangos yno fel "Tonnau" ac i'r gwrthwyneb. Os ceisiwch gael rhan o'r màs yma hefyd yn sydyn, bydd yn troi'n gyflym iawn ac yn ffrwydro. Fe fyddem yn ei alw "Antimatter" - felly mae gofod amser mewn rhyw fodd "Awyren Antimatter".

Crescendo (ymhelaethu)

Gyda llif foltedd uchel ddigon cryf, gallwch chi symleiddio'r lle i fyny at ZA "Pwynt torri" golau a chyrhaeddiad "Crescenda". Ar y pwynt hwnnw, gwnaethoch greu porth gofod uniongyrchol. Os yw unrhyw berson neu beth o'n realiti yn mynd i mewn i ofod, mae'n dod yn anweledig i'n safbwynt.

Gall swirl i ofod-amser ymddangos yn ddu tywyll "Hole" yn yr ardal o'ch blaen neu fel arwyneb llwyd - fel sy'n wir am rai technoleg porth seren; neu - yn yr achosion eraill yr wyf yn gwybod amdanynt - fel effaith tebyg i swigen "Lens" Mae ail-dorri yn yr ystafell o'ch cwmpas yn hoffi aer poeth.

Mewn amser a lle, gallwch chi gerdded ac yna symud unrhyw le yn ein gofod ac yn ein hamser. Ond nid yw'n hawdd o gwbl, ac yr ydym yn cyrraedd yr hyn a ddigwyddodd yn yr arbrawf Philadelphian. Ni allaf ond gyffwrdd â thrawd yr iâ am fod y maes ymchwil hwn yn helaeth ac yn gymhleth iawn. Po fwyaf o ddeunydd rydych chi'n ei ddarllen yma, y ​​gorau rydych chi'n ei ddeall.

Pwyntiau nodal y grid planedol

Mewn rhai mannau ar y Ddaear, mae gan y cae torsedd ddwysedd uwch - gelwir y pwyntiau hyn "Nodau grid planetig". Yn y pwyntiau hyn, gall y gofod fod yn grwm yn gyflymach ac yn haws, gan ysgogi gwrthgydedd A "Diffyg" effeithiau. Darllenwyr tri llyfr Cydgyfeiriosydd ar gael ar y wefan hon yn yr adran "Darllenwch Llyfrau Am Ddim Yma" (Ystafell ddarllen am ddim), dylent fod yn gyfarwydd â bodolaeth grid planedol. Yr oeddwn yn poeni fwyaf amdano yn y gwaith cyntaf "Turn of the Ages" (Symud oedran).

s1205

Ymddengys hynny Norfolk yn Virginia - wedi'u lleoli ar yr un lledred ac yn agos at y safle Virginia Beach, lle mae Edgar Cayce yn gweithio - o'r safbwynt "Llithriadau" ar wyneb y Ddaear yn bwynt allweddol. Gan fod meysydd electromagnetig o ddwysedd uchel oherwydd y weldio parhaus o weldwyr arc yn y dociau norfolk, bu sylwadau rhyfedd yn rhyfedd "Diffyg" effeithiau. Cyn gynted ag yr oedd yr adroddiadau hyn yn cyrraedd y swyddi uchaf, galwodd llywodraeth yr UD ar Dr Thomas Brown i ymchwilio i bopeth - ac enillodd arbrawf Philadelphian o'i ymchwil a'i ymchwil yn olaf.

Gwyddoniaeth goll wedi'i darganfod eto!

Yn y gynhadledd ddiwethaf, dywedodd fy nghysylltiad â mi fod yr holl wybodaeth ar y mater hwn i'w weld yn seithfed pennod y llyfr Gerry Vassilatose "Lost Science"(Gwyddoniaeth Ar goll) - ac i'm pleser rydw i bellach wedi darganfod y bennod gyfan ar-lein! O leiaf unwaith y ceisiais archebu fy llyfr, (y mae fy nghytundebau eraill yn argymell yn gynnes), ond ni ddaeth y bwndel i mi erioed. Nawr, wrth gwrs, mae'r holl destun perthnasol ar-lein.

Mae rhan allweddol y llyfr yn dilyn, yn ôl pob tebyg, yn seiliedig ar o leiaf ddau neu dri o dystiolaeth tystion llygad. Rwyf wedi addasu'r testun yn ôl y dadansoddiad paragraff modern, sef safon rhyngrwyd heddiw - gan wneud darllen yn haws.

Mae'r anawsterau ariannol cynyddol a achosir gan y Dirwasgiad Mawr wedi gorfodi Dr. Brown gadaelNRL - Labordy Ymchwil Naval (Labordai Ymchwil Navy) ac yn cyrraedd Corfflu Cadwraeth Sifil (Brigadau achub sifil) yn Ohio. V blwyddyn 1939 wedi dod Dr. Browncynghtenydd wrth gefn ac ar ôl cyfnod byr yn Aberystwyth Glenna L. Martina ei drosglwyddo iSwyddfa'r Llongau (Swyddfa'r Glasfa). Yma ymdriniodd ag agweddau magnetig ac acwstig o longau rhyfel.

Bryd hynny y dechreuodd stori anturus ddatblygu, sef newid ei yrfa am byth. Mae llawer o ffeithiau a manylion y stori hon wedi cael eu dallu gyda'i gilydd dim ond trwy ddadorchuddio rhwydwaith cymhleth o gynllwynion a chynllwynion y llywodraeth yn fedrus. Diolch i wybodaeth a gasglwyd o amrywiol ffynonellau gwyddonol ag enw da, daeth ymwybyddiaeth o'r digwyddiad yn gyhoeddus o dan yr enw "Arbrofi Philadelphian". Beth oedd y digwyddiadau a ysgogodd yr NRL i ddechrau ar gyfleoedd ymchwil "Anweledig" llongau rhyfel?

Anweledigrwydd llongau rhyfel

Dechreuodd y cyfan pan ofynnodd nifer o ymchwilwyr y Llynges i ymchwilio i'r ffenomenon ryfedd a ddigwyddodd mewn cyfleuster gyfrinach lle mae'n aml yn perfformio weldio arc. Cedwir y ddyfais hon yn gyfrinachol oherwydd ei fod yn cynnwys proses gynhyrchu newydd o gulliau arfog iawn a ddatblygodd y Llynges.

Defnyddiodd weldio mannau gwrthsefyll ryddhau anhygoel o grym trwm. Roedd yn broses debyg i weldio MIG modern (weldio arc gyda thrydan doddi mewn rhyngweithiwr), ond fe'i gwnaed mewn cyfrannau mamothiaid. Cyflenwyd yr egni trydanol sydd ei angen ar gyfer y broses hon gan fatris enfawr o gynwysyddion foltedd uchel. Yn y modd hwn, gallai sawl plât metel gael eu weldio gyda'i gilydd yn drylwyr, ac roedd y metel yn anhygoel o gryf a chryno hyd yn oed wrth y welds. Fodd bynnag, roedd y gollyngiad mor ddwys a pheryglus fel na chaniatawyd i'r gweithwyr eu hunain fynd i'r lleoedd lle digwyddodd y weldio ar ôl gosod y platiau i'r safle cydfuddiannol cywir. Fodd bynnag, nid siociau peryglus oedd y peth mwyaf pryderus a ddigwyddodd yn y gweithle hwn. Llawer mwy annifyr oedd y pelydrau-X a ryddhawyd i gyffiniau'r gollyngiad glas-a-gwyn sy'n chwythu.

Daeth y sioc allan o ddyfais fel braich fecanyddol a oedd â inswleiddiad amddiffyn mawr. Roedd y rhyddhau a'r braich yn cael eu rheoli o bell, y cyflenwad pŵer sy'n cael ei ddarparu gan batris y cynwysorau. Cyn gynted ag y rhoddwyd y signal, trychineb mawr fel mellt yn ysgwyd yr adeilad cyfan. Roedd dyfeisiau sy'n cofnodi ymbelydredd yn mesur cynnydd sylweddol mewn pelydrau-X. Roedd y broses yn flaen llaw arall mewn technoleg morol.

Nid oedd peryglon trydanol neu ymbelydredd eithafol yn atal y ddyfais hon rhag cael ei ddefnyddio mewn sefydliadau morol eraill hefyd. Roedd mesurau diogelwch ar y lefel uchaf. Y tu allan i'r siambr weldio, nid oedd gweithwyr yn agored i unrhyw risgiau. Ond roedd ffenomenau rhyfedd yn yr adeilad nad oedd ganddynt esboniad rhesymol.
Archwiliodd Ymchwilwyr yr adeilad cyfan, gweithwyr gwrando ar wahân, er mwyn sicrhau bod y sibrydion dechreuodd i ledaenu'r yw hynny'n wir, ac yna eu hunain yn arsylwi'r broses gyfan o'r bwth rheoli.

Roedd yr hyn a welsant yn wirioneddol heb ei debyg. Ar ôl i'r sioc ddechrau, roedd yr un mor ddwys "Methiant gweledol". Mewn gwirionedd, creodd y sioc sydyn a achoswyd gan y pwls weldio trydan fethiant optegol dirgel yn y canfyddiad o'r gofod. Credwyd ar y dechrau fod y ffenomen ryfedd hon yn fater o'r llygad. Roedd pawb o'r farn bod y toriad anghyffredin yn ganlyniad i wynnu dwys a llwyr y retina - ei fod yn ymateb cemegol y llygad i olau dwys a "sydyn". Esboniad traddodiadol oedd hwn i ddechrau. Yr hyn a aeth y tu hwnt i synnwyr cyffredin, fodd bynnag, oedd bod yr effaith yn treiddio i'r ystafell reoli hefyd, a "Colli golwg ar y retin" gweithwyr profiadol hefyd a gafodd eu hamddiffyn gan sawl wal amddiffynnol.

Gellid defnyddio unrhyw effaith a allai dreiddio'r wal ac achosi anallu o'r fath i fod yn arf ofnadwy. Roedd anwybyddiaeth weledigaeth, a drosglwyddwyd ar draws y wal, yn adwaith niwrolegol a oedd yn ffisioleg wedi'i berseli fel nad oedd yn gallu ymateb i symbyliadau allanol. Dyna yr oedd pawb yn ei feddwl.

Cyfrinachedd milwrol

Bob dydd, enillodd yr ymchwil radd uwch ac uwch o gyfrinachedd milwrol. Roedd pobl yn delio â'r posibilrwydd o ffenomen ymledu a oedd yn niwtraleiddio ysgogiadau nerf, trosglwyddiad ac ymateb dros dro. Roedd arbenigwyr arfau yn gwybod y byddai unrhyw ymbelydredd trydanol a allai ddisodli nwy nerf yn dod â mantais dactegol fawr wrth ymladd. Byddai ganddyn nhw gyfle "Trosglwyddo" ei tonnau ar y gelyn ac achosi'r effaith ddymunol arnynt. Pe bai popeth ar amser, gallant fod yr unig un "Fflach drawiadol"Cafodd pob un o filwyr eu dileu.

Roedd y dioddefwr anffodus o amlygiad aml i'r ffenomenau hyn yn sicr William Shaver. Roedd Mr Shaver yn welder y Llynges a oedd yn gweithio gyda fersiynau hŷn a llawer llai o faint o'r ddyfais hon. Roedd y dyfeisiau hyn yn darlledu cyflymder dwys gyda chyfradd ailadrodd fer. Ar ôl i egni'r ysgogiadau hyn gael eu hamlygu dro ar ôl tro, dechreuodd y Shaver i niweidio. Canlyniad anffodus oedd niwed i niwed i'r gell - mae ei synnwyr cyffredin yn dechrau dadelfennu yn y cegin.

Weithiau collodd dyn cytbwys gysylltiad â realiti dros amser. Dechreuodd ysgrifennu pamffledi rhyfedd a pharhaodd hyn am weddill ei fywyd. Yn y diwedd, roedd y testunau hyn yn gannoedd, ac roedd pob un ohonynt yn ofnadwy"Pobl o dan y byd". Yn dilyn hynny, gwelwyd bod amlygiad i corbys dwys sydyn o botensial trydanol ac amledd isel iawn achosi salwch ofnadwy, ac mewn rhai achosion, hyd yn oed niwed niwrolegol a allai yn y pen draw yn arwain at wallgofrwydd.

Effaith toriad

Roedd astudiaeth newydd o'r ffenomen hon gan yr NRL yn ddryslyd. Heblaw hynny "Effaith colli" roedd hi'n bosibl ei brofi, yr oedd yr un mor hawdd i'w llunio. Ni allai, mewn unrhyw achos, fod yn adwaith niwrolegol yn unig i rywfaint o ymbelydredd dirgel. Gwnaeth y rhyddhau cwympo rywbeth gyda gofod ei hun. Mae ymchwilwyr wedi trochi eu hunain yn yr ymchwiliad hyd yn oed yn fwy diddorol nag o'r blaen.

Effaith "Allt" enillodd gymaint o sylw gan y swyddogion marchog fel ei fyddin yn ôl pob tebyg. Ar ôl astudio'r gwaith ymchwilwyr a ariennir gan grantiau NRL yn ofalus, canfyddais fod yr holl feysydd hyn yn gysylltiedig â diddordeb heb ei debyg yn y canfyddiad.

Ond roedd yna "agweddau eraill" o'r ffenomen hon, y maent yn rhewi ohoni. Lledaenodd rhai sibrydion rhyfedd ymysg rhai o'r gweithwyr gwreiddiol a oedd yn gweithio yn yr ystafell lle roeddent yn weldio. Cofiwch fod y bobl hyn wedi gweithio yn y gweithle hwn drwy'r amser roedd y prosiect yn destun cyfrinachedd. Roeddent hefyd yn dyst i rai ffenomenau eraill na allai'r rheswm egluro hynny.
Cododd y staff rannau metel y ffiwslawdd, a thynnwyd y platiau unigol at ei gilydd i gael eu weldio. Cyn gynted ag y bydd signal rhybuddio'n swnio, gadawodd yr holl staff a'r timau arolygu'r ystafell. Yn aml, roeddent yn aml yn gadael yr offer a'r offer sy'n gorwedd lle'r oeddent yn gweithio.

Roedd codi tâl ar y cynhwysydd yn cymryd sawl munud. Yna roedd yn ddigon i wasgu'r bwlch, a daeth y gweithle yn ysgwyd fel rhyddhau pwerus. Digwyddodd y methiant, a phryd y cwblhawyd y weithdrefn a datganwyd yr ystafell yn ddiogel eto, dychwelodd y gweithwyr iddo.

Dros gyfnod o amser, gweithwyr hyn sylwi bod offer a phethau cymharol drwm eraill gadael ar y llawr yn yr ystafell neu yn ei gyffiniau, yn ystod y weithdrefn weldio rhywle "adleoli". Maent yn ystyried ei bod yn rym sioc enfawr gwthio i mewn corneli neu rywsut gwasgu i mewn i'r wal, felly mae'r adeilad cyfan Weldio chwilio yn drylwyr. Tools, ond yr oedd yn peidio â dod o hyd. (Puharich) Ar y pwynt hwn, bellach yn y dirgelwch dyfnhau gymaint bod yr holl beth wedi gofyn am astudiaeth gynhwysfawr a thrylwyr a gwybodaeth Casglu ofalus am y ffenomen hon, o'r foment gwelwyd gyntaf. Gwahoddwyd i bob gweithiwr nodi bod byth yn gweld ac yn teimlo. gêm unigol eu datganiadau i'r graddau bod y "sibrydion" Roedd yn rhaid diwygio ac mae bellach yn cymryd fel "tystiolaeth llygad-dyst." Pob cofnod mor gyfrinachol bod gan eu cynnwys gwirioneddol ddim syniad hyd yn oed rhai asiantau milwrol. Gweithwyr ymchwilwyr yn honni bod eu hoffer ac eiddo arall o'r adeilad yn syml "colli", a bod "y da". Mae'r arweinwyr yn chided dro ar ôl tro ar ei gyfer ac yn ystyried ei fod yn hurt, hyd nes yr un peth yn digwydd iddyn nhw. Un peth yn sicr: unwaith y bydd y larwm wedi cael ei sbarduno sioc a dechreuodd i weldio, eitemau dechreuodd diflannu. Lle, allai neb ddweud. cadarnhau ffilm o CCTV ei fod wedi digwydd mewn gwirionedd.

Dadleoli gwrthrychau

Rhoddwyd y gwrthrychau ar y pedestals yn agos at arc y rhyddhau. Unwaith y cafodd ei lansio, gwrthodwyd y gwrthrychau - maen nhw wedi diflannu. Mae'r lluniau wedi profi hyn. Nid oes dim yn enfawr "Heb ei daflu i ffwrdd"nac yn gwasgu i mewn i'r wal. Yn gyntaf, cynigiwyd esboniad cwbl confensiynol ar gyfer hyn. Roedd yr effaith fethiant yn cael ei ystyried fel egni rhyfeddol rhyfedd, o bosibl yn amrywiad o pelydrau-X.

Roedd gan y pelydrau hyn y gallu i niwtraleiddio adweithiau niwrolegol dynol a dadelfennu mater yn eu hamgylchedd uniongyrchol. Roedd yn ymddangos bod "pelydrau marwolaeth" posib yr oedd y fyddin wedi bod yn ceisio eu datblygu ers blynyddoedd lawer wedi'u darganfod. Roedd yr Ail Ryfel Byd yn gynddeiriog ar y pryd, roedd y Môr Tawel yn araf ond yn sicr yn dod yn faes brwydr newydd, ac roedd potensial milwrol aruthrol i'r darganfyddiad arloesol hwn. Y potensial i ddod â'r rhyfel i ben. Dim ond a dim ond hynny. Pe bai'r ffenomen yr ydym yn sôn amdani yma yn cael ei thrawsnewid yn arf, byddai'n cael ei defnyddio ar unwaith. Byddai rhaglen arfau o'r math hwn yn gofyn am feddyliau gwyddonol amlycaf y wlad, yn ogystal â'r lefel uchaf o gyfrinachedd a'r trylwyredd a'r caethiwed cysylltiedig. Felly, gwahoddwyd sawl gwyddonydd o'r Llynges i ymchwilio.

Gofynnwyd am archwiliad o'r "ffenomen" hon hefyd Dr. Brown. Ei wybodaeth am ffenomenau Mae "straen trydanol" ac roedd y gweithgareddau weldio arc yn ei gwneud yn ymgeisydd perffaith ar gyfer y swydd hon. Ond roedd ei uwchwyr yn gwybod na fyddai'n hawdd ei gadw "Mewn anwybodaeth"o ran eu disgwyliadau hiraethus. Roedd gan Brown enw da fel breuddwydiwr enwog. Pan ddaeth Dr. Aeth Brown trwy'r deunyddiau, gan ddod i gasgliad a oedd yn hollol wahanol i'r rhai a ddidynnwyd gan y lleill. Er bod academyddion yn mynnu’n ystyfnig mai’r diflaniadau a welwyd oedd y canlyniad "Irradiation" ac anweddiad dilynol, ni chafwyd tystiolaeth erioed o'r "anweddiad" hwn.

Nid oedd dadansoddiad gofalus o'r amgylchedd yn y siop weldio yn cyfateb i unrhyw gasgliadau o'r fath. Yn ystod y weldio, nid oedd unrhyw olrhain o fetelau a droswyd yn nwy yn yr awyr. Dirgelwch go iawn. Ond roedd angen i'r NRL wybod mwy. Dr. Roedd Brown yn siŵr ei fod yn gwybod beth oedd yn digwydd mewn gwirionedd. Er nad oedd erioed wedi gweld ffenomenau o'r fath gyda'i lygaid ei hun, gadawodd iddo'i hun gael ei arwain gan reddf iawn. Ni welodd ef ei hun erioed effaith y toriad yn ystod ei arbrofion, ond Syr William Crookes ie. Yn ei ymchwil, sydd bellach yn adnabyddus Crookes Vacuum Tube, gwnaeth arsylwadau arbennig.

Uchod y cathod roedd yna fan fan du ynddo, sydd "Glowing". Roedd yr ymbelydredd hwn, o dan rai amgylchiadau penodol, hefyd yn ymledu y tu allan i'r waliau tiwb. Nid oedd Syru yn ei gwneud hi'n anodd i William dderbyn y ffaith ei bod hi'n dywyll "Lle Pervading" - ymbelydredd, y mae ei arwyddocâd yn mynd ymhell y tu hwnt i ffenomen gorfforol yn unig. Credai Crookes fod y pelydriad hwn yn giât ysbrydol - y cysylltiad rhwng y byd hwn a dimensiynau eraill.

Giât ysbrydol - y cysylltiad rhwng ein byd a dimensiwn arall

Fodd bynnag, wrth arbrofi gyda'r effaith gollwng, Dr. Darganfu Brown ystumiau gofod. Beth oedd terfyn uchaf dwysedd y deformations hyn? Pa anghysondebau eraill allai fynd gyda nhw? Ymddengys bod ei ddisgynyddion bach ei ddisgyrchiant bach ei hun nawr "Yn rhy fach".

O'i gymharu â'r dyfeisiau a ddefnyddiwyd ganddynt yn y siop weldio newydd, roeddent yn fach iawn. Fodd bynnag, cadarnhaodd ei arbrofion fodolaeth deformations gofodol bychain. Un o'r ffenomenau sy'n cyd-fynd â nhw oedd chwalu pethau. Yn fyr, tybiodd Brown y gellir priodoli unrhyw anader anarferol i effaith y dadffurfiadau gofodol hyn.
Wrth arholi pob agwedd ar y ffenomen hon, ni ddylai unrhyw un ohonynt fod wedi mynd drwyddo - gallai pob un ohonynt fod yn bwysig iawn. Dr. Roedd Brown yn gwybod bod hyd yn oed y lluoedd wedi chwarae eu rhan yma. Mewn rhai ffyrdd "Lledaenu" maes trydan a phenderfynu ar ei siâp. Roedd arc yr arc yn canolbwyntio ar y garn gyda braich mecanyddol yn wir yn ffynhonnell ynni drawiadol.

Ond roedd rhywbeth "mwy". Cyn gynted ag y bydd yr adeilad yn ffrwydro â rhyddhau arc, dechreuodd realiti arall ymddangos ar y fan a'r lle. Brown oedd yr unig berson, efallai yn ogystal â dau arbenigwr arall ar draws y wlad a gyflwynodd y theori bod y ffenomen hon yn ganlyniad i ryngweithio sy'n gynhenid"Electrogravity". Roedd y rhain yn ffenomenau electrogravity.

Digwyddiadau

Fodd bynnag, roedd ei gydweithwyr yn camarwain y farn hon ac yn gwrthod ei ddadansoddiadau trylwyr. Ond roedd angen rhai canlyniadau ar y fyddin. Os Dr Byddai dull Brown tuag at y nod yn y pen draw o ddatblygu arf marwol yn well i'w hesboniad. Daliodd Brown sylw arbenigwyr y fyddin uchaf, a gofynnasant iddo egluro popeth i'w dîm elitaidd.

Dr. Brown Esboniodd anffurfiol hyn a oedd yn argyhoeddedig bod digwydd mewn gwirionedd, a ddyfynnwyd gan rai o'u gwaith a grybwyllwyd hefyd fod y graddau y mae problemau o ffenomenau hyn cyfarwydd. Er bod ei offer arbrofol hun Peidiwch byth achosi crymedd gofodol ddwys a chanolbwyntio o'r fath, roedd yn gallu arsylwi effaith debyg, a ddylai symud yn yr un modd cryfder torfol.

Gan na chafwyd unrhyw esboniad o fyd trydan, yr unig opsiwn oedd cymhwyso theori Einstein o undod grymoedd trydan a disgyrchiant yma. Yr hyn sy'n bwysig, fodd bynnag, yw sut arweiniodd hyn i gyd yn y pen draw at greu technoleg a wnaeth y llong llynges gyfan yn anweledig. Maent yn argymell eich bod yn argraffu'r testun cyfan a'i ddarllen ar ffurf papur, oherwydd nid yw'r testun yn darllen yn dda iawn yn uniongyrchol ar-lein.

Mae'r gwir yn dod allan

Bob amser rwy'n casglu gwybodaeth ar gyfer fy llyfr ar ddiwedd y nawdegau Turn of the Ages (gweler yr adran Darllen Llyfrau Am Ddim Yma), Roeddwn am i lyfr fynd yn fy nwylo Morris K. Jessup "Yr Achos ar gyfer UFO" (Achos UFO), wedi'i gyfoethogi gan sylwadau honedig gan dri o bobl wahanol o weithrediadau cyfrinachol a oedd hefyd wedi cael gwybodaeth allweddol ar arbrawf Philadelphian.

Soniais hyn yn yr adran flaenorol, ond os nad ydych chi'n ei wybod, yr arbrawf Philadelphian oedd ymgais honedig i drosglwyddo llong y Llynges UDA (teleported) o'r iard long yn Norfolk i borthladd Philadelphia yn Pennsylvania ac yn ôl eto.

Roedd yr effaith yr oedd yr ymgais hon wedi'i chael ar yrwyr mor ddrwg. Mae rhai ohonynt yn dweud eu bod wedi tyfu i mewn i'r darn. Mae rhai wedi marw yn unig. Roedd eraill yn wallgof, "roedden nhw'n swnllyd, neu maen nhw'n rhedeg i ffwrdd fel ymdeimlad o amddifadedd." Dechreuodd rhai ohonynt fod yn aneglur ar wahanol gyfnodau, ac mae'n sicr y sonnir amdanynt yn feirniadol - mewn un achos wedi'i ddogfennu, roedd dau morwr yn y bar yn cymryd rhan mewn ymladd a diflannodd un ohonynt yn y canol. Rhoddwyd rhyw fath i'r unigolion hyn "Meinciau", a ddylai eu cadw yn yr un cam â'n system màs ac egni.

Mae'n debyg y dechreuodd rhai morwyr gymryd amser gwahanol - llawer yn arafach na'r bobl arferol. Pan wnaethoch chi gyffwrdd â nhw a chrafu eu dwylo, am gyfnod, roedd y tu allan i'w wladwriaeth anffodus, ond cawsoch lawer o amynedd gyda nhw. Dim ond ychydig eiliad y gallai dwy awr o grafu yn eu ffrâm amser. Pe bai unrhyw un ohonom yn edrych arnynt, dylem deimlo ein bod yn gwylio rhywun sy'n dioddef o stiffrwydd ac anallu i symud. Ond pan gawsant ddigon o sylw, roedd hi'n bosibl dod â nhw yn ôl i realiti.

Datblygiad arloesol mawr yn y digwyddiad cyfan

Prif ddatblygiad yn y digwyddiad hwn digwydd yn 1997, ar hanner canmlwyddiant damwain Roswell. Cymerodd ofal iddo Cyrnol Philip Corso gyda'i lyfr Y Diwrnod Ar ôl Roswell. Datgelodd Corso nad oedd yn long USS Eldrige a oedd wedi gwneud taith trwy hyperspace, ond dim ond "Sgirt". Aeth y daith hon trwy fwyngloddwr a adwaenir fel IX-97. Dyna pam yr oedd ymchwilwyr a oedd am nodi'r holl beth fel sgam, neu i Eldrige nac wrth holi ei chriw, canfuwyd unrhyw dystiolaeth y byddai arbrawf Philadelphian erioed yn digwydd.

Yn y rhan gyntaf, buom yn delio â darganfyddiadau a gwybodaeth newydd hyfryd Gerry Vassilatos. rhyddhau electrostatig o dwysedd uchel iawn, sy'n cael ei ddefnyddio mewn weldio platiau dur llongau mawr, a achoswyd yn ein hardal wedi creu rhwyg - rhyw fath o agendor tywyll. Gallai'r gwrthrychau a gafodd eu dal yn y parth ei awdurdodaeth ddiflannu'n llwyr o'n realiti. Cafodd ei alw Dr. Thomas BrownMae hynny'n rhywbeth tebyg - gyda chraciau tywyll ac ymddygiad afreolaidd o fater corfforol yn yr amodau hyn - cyfarfu yn ystod ei waith ymchwil.

Rwyf yn darllen yr un peth yn digwydd i Cyrnol Tom Bearden wrth iddo arolygu'r "ymyriadureg sgalar", hy. Pwyntio dau generaduron maes dirdro gwahanol i mewn i un lle, i donnau torri ar wahân ac nad oedd "ymyrraeth". Pan welodd achosi sinistr du rift gaping - sy'n debyg hirgrwn hirgul - mae'n debyg ei fod yn eithaf ofnus a dyfais i ffwrdd. Ers hynny, nid oedd am chwarae gyda'r pethau hyn - am nad oedd yn gwybod beth allai fynd i mewn. Peidiwch â'i geisio gartref!] Rhoddodd Brown, a oedd eisoes wedi cael profiadau tebyg, yr argraff y gellid gwneud yr ymgais gyda llong yn llawn o morwyr. Casgliad dur y llong ond yr effeithiau y mae'n ymddangos eu bod wedi eu gwasgaru i bob ochr. Credir bod yr Arbrawf Philadelphia oedd difetha oherwydd nad oedd y strwythur y fuselage yn gyson, felly parth perygl o ymledu ymbelydredd i fannau lle ar y hyn o bryd hyd i'r criw - er bod ymbelydredd oedd y cynllun gwreiddiol yn unig yn gweithredu y tu allan i'r llong a phobl yn gyffredinol i beidio â ymyrryd.

Golwg newydd ar wrthrywedd

Datguddiad allweddol arall a wnaed yn y bennod G. Vassalitose (yn y bennod am Dr Brown) yn dweud am hyn: mae'r effaith gwrthgymraredd yn rhywbeth y gallwch ei redeg, a bydd yn gweithio am beth amser - fel siphon. Mae'r effaith yn plygu mewn camau ac yn pylu'n esmwyth.

Roedd yn rhywbeth fel datguddiad i mi. Rydw i wedi bod yn astudio'r cysyniad ers blynyddoedd Brwdfrydedd acwstig Tibetaidd (The Science of Oneness, adran 8.9), ond nid wyf erioed wedi deall sut mae'n gweithio. Fe wnaeth darganfyddiad Brown fy helpu i ddeall - a nododd nodiadau'r mewnol yn ei lyfr amlinelliadau clir. Dyma esgob fer:

8.9 Ardoll acwstig Tibet

pe8Adlewyrchir y defnydd tebyg o sain i ysgogi levitation hefyd yn stori enwog am levitation acwstig Tibetaidd. Mae'r Rhyngrwyd mewn amrywiaeth o erthyglau ar y pwnc o UFOs ac ynni am ddim ac ar wahanol fforymau trafod yn ymddangos gwybodaeth fras am y ffenomen hon, ond y mater hwn yn cael ei wneud orau yn yr erthygl Bruce Cathie, sy'n rhan o Gwrth-ddiffyglondeb a'r Byd Grid (Aa'r grid planedol).

Mae cyfieithiad yr adroddiad yn gyfieithiad Saesneg a gymerwyd o gylchgrawn Almaeneg, a byddwn yn cychwyn lle mae'r erthygl gyfieithu yn dechrau.

Mae'r mynachod o'r Dwyrain Pell, rydym yn gwybod eu bod yn gallu codi i uchder mawr ac yn cario cerrig trwm gan ddefnyddio gwahanol synau ... gwybodaeth o wahanol sbectrwm dirgryniad acwstig o wyddonwyr-ffisegwyr yn dangos y gall y dirgryniadau a maes sain tew gwrthdroi effeithiau disgyrchiant. Ysgrifennodd am y ffenomen hon yn 13. y cylchgrawn Implosion a'r peiriannydd Sweden Olaf Alexanderson.

Mae'r adroddiad canlynol yn seiliedig ar sylwadau a wnaed cyn hedfan 20 yn Tibet. Daeth y testun ataf trwy fy ffrind Henry Kjellon, a wnaeth ei gyhoeddi yn ei lyfr Y Technegau Coll. Dyma'r neges:

Dr. Jarl, astudiodd meddyg Sweden a ffrind Kjelson yn Rhydychen. Yna gwnaeth ffrindiau gyda myfyriwr o Tibet. Ar ôl sawl blwyddyn, yn 1939, Dr. Ymadawiad Jarl i'r Aifft dan y nawddCymdeithas Gwyddonol Lloegr (Cymdeithasau gwyddonol Saesneg). Yno roedd y cennad ei gyfaill Tibet lle gofynnodd bod, os yn bosibl, yn union aeth i Tibet lle syrthiodd yn sâl un lama uchel-ranking. Roedd Jarl yn mynd i'w drin.

Unwaith y cafodd Dr. cymeradwyaeth Jarl, dilyn y cennad ac ar ôl taith hir mewn awyren a gyrhaeddodd ar iacod yn ôl i'r fynachlog, lle byw hen lama ag ef ffrind y Jarl yn o Rydychen, a oedd yno eisoes erbyn hyn, bu'n dal swydd uchel.

Dr. Arhosodd Jarl yn Tibet am beth amser, ac oherwydd iddo gyfeillio â'r Tibetiaid, fe wnaethant ddysgu llawer o bethau iddo nad oedd tramorwr arall erioed wedi clywed amdanynt neu wedi cael cyfle i'w cyrraedd. Unwaith aeth ei ffrind ag ef i le ger y fynachlog, lle roedd dôl ar lethr wedi'i hamgylchynu gan greigiau uchel. Yn un o'r waliau creigiau roedd tua uchder Metr 250 twll mawr, sy'n edrych fel ceg yr ogof. O flaen y twll hwn roedd llwyfandir lle adeiladodd y mynachod wal gerrig. Roedd y llwyfan yn hygyrch yn unig o ben y graig, ac roedd yn rhaid i'r mynachod gael eu gostwng i lawr i'r llwyfan gyda rhaffau.

pe9

Yng nghanol y ddôl, tua naw troedfedd o sawd y graig, roedd clog fflat, wedi'i sgleinio â bowlen yn y canol.

[Nodyn: Mae'r canlynol yn ddisgrifiad o sut mae'r swn resonance wedi'i chyfeirio at y pwnc.] Roedd gan y deintydd ddiamedr o un metr a bu'n ymwneud â 15 centimetr yn ddwfn. Yn y toriad, daeth y mynachod (gyda chymorth y gelynion) darn o garreg. Roedd y garreg yn fetr o led a metr o hyd. Yna, ar raddau 90, gosodwyd yr offerynnau cerddorol 19, pob un o bellter o fetrau 63 o'r clogwyn sgleinio. Mesurwyd pellter metr 63 yn gywir. Roedd yr offerynnau cerdd yn cynnwys drymiau 13 a chwe thromedyn (Ragdons).

[Sylwer: Dilynwyd y lle hwn gan union ddimensiynau'r holl offer yr ydym yn eu hepgor yn fyr oherwydd eu bod yn dal i ysgrifennu amdanyn nhw.]

Roedd yr holl ddrymiau ar agor ar un pen, ac ar y pen arall roedd papur "metel" metel lle'r oedd y mynachod yn drymio gyda ffynion lledr mawr. Roedd nifer o fynachod yn sefyll y tu ôl i bob offeryn. Dangosir y sefyllfa yn y diagram uchod.

Pan oedd y garreg yn ei le, rhoddodd y mynach signal bychan, a gallai'r cyngerdd ddechrau. Roedd gan y drwm bach sain dreiddgar iawn, a chlywswyd hyd yn oed pan oedd yr holl offerynnau eraill yn gwneud sŵn sy'n byddar. Roedd yr holl fynachod yn canu gweddi ac yn cyflymu cyflymder y sain anhygoel honno yn raddol.

Nid oedd y pedwar munud cyntaf yn gwneud dim, oherwydd bod y cyflymder drwm yn cynyddu ac roedd y sain yn ennill cryfder. Ond yna dechreuodd y clogfeini swingio a swing, yna yn sydyn rhoddodd i mewn i'r awyr a dechreuodd symud i'r llwyfan, a oedd 250 metr o uchder ar y graig. Ar ôl tri munud o ddringo, glaniodd y clogfeini ar y llwyfan.

[Nodyn: Noder ei fod yn cymryd tri munud i'r graig godi i uchder o fetrau 250. Nid ydym yn sôn am effaith y "bêl canon", ond bod grym ysgogiad yn goresgyn yn rhy grym disgyrchiant, ac mae'r garreg yn ddrwg yn olaf.]

Ychwanegwyd cerrig mwy a mwy yn raddol i'r ddôl ac roedd y mynachod yn eu cludo i fyny (cyflymder o tua clogfeini 5 i 6 yr awr) ar ôl trajectory parabolig yn hir am fetrau 500 a metr 250 sy'n gorgyffwrdd. Weithiau digwyddodd fod y clogfeini yn torri, ac roedd cerrig o'r fath yn neilltuol. Anhygoel.

Dr. Roedd Jarl yn gwybod am y cerrig hedfan roedd yn gwybod yn gynharach. Siaradodd arbenigwyr ar Tibet amdanynt hwy Linaver, Spalding a Huc, ond nid oes yr un ohonynt erioed wedi ei weld o'r blaen. Felly roedd yn Dr. Jarl, a ddaeth yn estron cyntaf i wylio'r olygfa gyda'i lygaid ei hun.

Oherwydd ei fod yn ymddangos i fod wedi dioddef seicosis màs i ddechrau, ffilmiodd ddau fideo o'r digwyddiad. Yr oedd yr union beth yr oedd yn tystio llygad wrth ffilmio.

Mae'r cwmni Saesneg, y bu Jarl yn gweithio iddo, yn atafaelu'r ffilmiau hyn a'u datgan yn gyfrinachol. Ni chawsant eu datgelu tan 1990. Pam oedd hi, mae'n anodd egluro, hyd yn oed i ddeall. "Diwedd cyfieithu."

[PMark: A nawr o ddechrau sylwadau Cathie:]

Nid yw'r ffaith bod bodolaeth ffilmiau wedi cael ei ddileu yn syth mor annerbyniol gan fod un yn sylweddoli beth a gafodd eu dal arnynt. Roedd yn dystiolaeth bod mynachod Tibet yn gwbl gyfarwydd â'r deddfau sy'n disgrifio strwythur y mater, y mae gwyddonwyr yn y gymdeithas fodern heddiw heddiw yn dechrau archwilio ac i ddeall yn araf. Mae'r cyfrifiadau'n dangos nad oedd y rhain yn weddïau mynachaidd a fyddai'n achosi'r carreg yn uniongyrchol - nid oedd yn ddiffuant ac ymroddiad crefyddol ond yn wybodaeth gywir iawn o'r wyddoniaeth sydd â swydd ysbrydol uchel.

Mae'r gyfrinach yn gorwedd yn y dosbarthiad geometrig o offerynnau cerddorol a'u safle cymharol o'i gymharu â'r clogfeini sydd i'w symud. Hefyd yn bwysig oedd twnio drymiau a thwmpedi. Ymddengys bod canu uchel yr mynachod yn gwella'r effaith - lleisiau dynol o uchder penodol a rhythm - ond ni chredaf fod ystyr y geiriau yn chwarae rhan arwyddocaol yma.

Yna mae testun Cathie yn egluro sut mae'r canfyddiadau hyn yn cyfateb i'w ymchwil a'i ddarganfyddiadau ei hun ym maes cytgord ynni'r Ddaear. Mwy am ei waith yn y llyfr Turn of the Ages.

Mae gwybodaeth Cathie yn ein harwain i gredu bod yr ether yn cryfhau mewn resonance harmonig a bod modd mesur y meintiau hyn a'u mesur yn gywir. Nawr, rydym yn gweld nad dim ond gwneuthuriad yw levitation, oherwydd bod y broses gyfan wedi cael ei arsylwi, ei fesur a do, hyd yn oed wedi'i ffilmio.

Cymerodd dri munud i'r graig godi i'r lefel briodol, felly ni all fod unrhyw gathbwyll - roedd yn symudiad araf a gofalus.

8.9.1 Dadansoddiad gwyddonol o ardoll acwstig Tibet

I'r rhai sydd â diddordeb, mae yna erthygl gan Dan Davidson a fydd yn ein helpu ni i ddisgrifio'r digwyddiad anhygoel hwn fel iaith wyddoniaeth. Os nad yw'r niferoedd a'r termau technegol yn bwysig i chi, dim ond sgip a darllen y darn canlynol, ni fydd unrhyw beth o'r ddealltwriaeth gyffredinol o'r peth cyfan yn eich cael i ffwrdd.

Monks gyda Cafodd offerynnau cerddorol 19 - y drymiau 13 a phum trumpedi ohonynt - eu dadelfennu ar ongl o raddau 90 o flaen y clogfeini. Roedd gan yr offer y paramedrau canlynol:

  • Roedd drymiau 8 1 metr mewn diamedr x mesurydd uchder 1,5 3 x mm ddalen denau o fetel, ac yn pwyso y cyfan 150 kg.
  • Roedd gan ddrymiau 4 metr 0,7 ar gyfartaledd x metr 1 mewn uchder
  • Roedd gan y drwm 1 mesurydd 0,2 x mewn diamedr x metr 0,3 mewn uchder
  • Roedd gan yr holl trumpedi hyd 3,12 metr x 0,3 metr

Cadarnhaodd y cyfrifiadau fod cyfaint y drymiau mawr yn debyg i gyfaint y clogfeini. Roedd gan y drwm canol drydedd gyfrol o'r drymiau, ac roedd cyfaint y drwm bach yn fwy na chyfaint y canolamseroedd 41 llai ac yn erbyn cyfrolau mawr Amseroedd 125. Nid yw union gyfaint y clogfeini ar gael, fodd bynnag, gellir ei ddidynnu o'r cysylltiadau harmonig rhyngddo a'r drymiau y mae ganddo gyfaint yn fras Metr ciwbig 1,5.

Agwedd ddiddorol arall o'r arddangosiad hwn o levitation yn ymarferol yw'r swm bach o bŵer sydd ei angen i'w wneud. Mae'r pwysau acwstig mwyaf uchelgeisiol y gall dyn ei gymryd oddeutu Dynion 280 / cm2. Mae hyn yn yr araith o ddadansoddiad corfforol tua Wat 0,000094 / cm2.

Os ydym yn credu bod pob dyn yn cynhyrchu, dyweder, hanner y swm hwnnw o egni cadarn, (sy'n annhebygol iawn), ac yna gwnaeth amcangyfrif garw arall mai dyma'r swm sy'n cyrraedd y clogfeini (mae'r sain mewn gwirionedd yn gwasgaru'n gyflym yn yr awyr), yna byddem yn mynd o gwmpas Watiau 0,04 (hy (Offer 19 + 19 amser mynachod 4) yn amseroedd 0,000094) a fyddai'n taro cragen enfawr.

Dyna ychydig bach o egni i symud clogfaen 1,5-metr. Codwch y garreg ychwanegol i'r brig Metr 250 mae angen cyfran llawer mwy. Ar gyfer creigiau fel gwenithfaen a chalchfaen Trac ciwb 1 (tua 0,3 m ciwbig) pwysau 60-80 kg. Os ydym yn cymryd y canol pwysau 70 kg fesul troed ciwbig, yna rhan fwyaf y gyfrol Pwyso mesurydd ciwb 1,5 dros dunelli 4!!! Byddai codi bron 250 yn codi pwysau mesuryddion 7 miliynau o bunnoedd (Uned waith neu ynni Anglo-Americanaidd) - byddai joules hyd yn oed yn fwy, 1 stopo-bunt = 1,3558 joules (Nodyn: trawsnewid).

Gan fod y swm hwn wedi'i gynhyrchu ar gyfer 3 munud, perfformiad yn cael ei ddefnyddio 70 horsepower. Mae hyn yn gyfartal 52 kW. Felly mae'r ffactor perfformiad uned wedi'i seilio 5 250 000 fesul uned.
Mae'r mynachod naill ai yn ôl pob golwg gorchfygu symiau enfawr o ynni am ddim i clogfeini symud, neu iddynt ar ôl eu bod yn deall waith disgyrchiant, dim ond ychydig bach o nerth i allu darian ei effeithiau.

Yn ei ddadansoddiad, mae Davidson wedi anghofio hynny "Levitation" cryfder gyda chryfder "Disgyrchiant" bron yn syth, felly nid oedd symud y cerrig mor anodd ag y gallai ymddangos. Cafodd popeth ei addasu a'i drefnu'n union i greu tonnau soniarus, a oedd i ddirgrynnu'r clogfaen fel ei fod yn symud, ac ar yr un pryd i amsugno neu adlewyrchu'r grymoedd sy'n gweithredu ar y ddaear, gan achosi ardoll. Dychwelyd i leoli mynachod â thrwmpedau (gyda ffyrnau), gwelwn eu bod yn ffurfio cylch chwarter manwl a chyfeiriwyd at yr holl bwysau acwstig ato "Bowl" toriad yn y tir lle'r oedd y graig yn gorffwys.

Pan gyrhaeddodd y tu mewn i'r lefel a ddymunir o garreg cyseiniant, a barodd sawl munud, agorodd y porth, gallem ddechrau llifo i mewn i'n ynni aether gwirionedd, ac o amgylch yr adeilad i greu cae spherical polar "Unedau Cydwybodol".

O ganlyniad, cafodd disgyrchiant ei amsugno gan y garreg, yn union fel y gludwyd y dŵr gan y troellog, felly nid oedd ganddo unrhyw effaith ar y garreg ac nid oedd yn ei ddenu i'r ddaear. Diolch i hyn, mae wedi ennill gormod o wendidau, gwarthus dros y garreg "Lifft" yr heddlu a oedd yn creigiog i fyny. Os ydych chi erioed wedi gweld swigen aer yn symud i fyny gyda hylif trwchus, yna mae gennych syniad clir o sut y gall y newid pwysau achosi effaith ysgogiad araf.

Gadewch inni gofio hefyd nad oedd Cathie yn credu bod canu neu ganolbwyntio mynachod yn cael effaith ar yr effaith. Fodd bynnag, mae'r gwaith a gyflwynir gan rai cyfryngau dawnus (pobl sy'n feddyliol yn feddyliol), fel Nina Kulaginová, yn ein hatgoffa bod egni ymwybyddiaeth, sy'n canolbwyntio ar un lle trwy ganu a myfyrio, yn sicr yn cael mwy o ddylanwad ar levitation.

Mae'n eithaf posibl y byddai'r arbrawf yn methu heb y myfyrdod a gyfrannodd at broses egni ymwybyddiaeth a pha drefnodd yr hyn a oedd eisoes wedi'i ffurfio.
Mae'r arddangosiad dramatig ymddyrchafael yn gwneud hyd yn oed mwy o synnwyr pan fyddwn yn cymryd y gallai Tibet yn etifeddion hanfodol colli gwyddoniaeth hynafol, a oedd yn meddu cyn gwareiddiad technolegol. Mwy am hyn yn y llyfr Y Shifft Oedran.

Fe ddeallais hyn yn y gorffennol pan oeddwn i'n gweithio Mae'r Gwyddoniaeth o Unity, ond ar yr adeg honno yr wyf yn dal i golli bod y disgyrchiant hwnnw'n brif rym o lefydd rhyngddynt a chymhelliant gan brif rym amser gofod. Pan fyddwch chi'n creu "pwynt pasio" i mewn i ofod gofod, byddwch yn sbarduno gwrthgydedd ynghyd â phorth gofod. Mewn gwirionedd, mae'n ymddangos, heb y treiddiad i mewn i le ofod, nad yw gwrthgymhlethdod yn bosibl.

Mae hyn yn esbonio popeth o nodweddion rhyfedd y llwyfan hedfan Dr. Viktor Grebenikov, ar ôl gwybodaeth ddiweddar Dr. Ralpha Ringa, a ymddangosodd mewn fideo ar Project Camelot. Yn y ddau achos, ymddengys y bydd y defnydd o wrth-ddisgyrchiant yn mynd â chi i mewn i ofod - gan fynd trwy'r maes ffydd. Dydw i ddim yn hoffi eich gwthio, ond bydd yn rhaid i ni adael mwy o fanylion yn rhan nesaf yr erthygl hon.

Ac ychwanegiad

Rwy'n credu y bydd y gwir am ddim chi - a diolch i'r wybodaeth geirfa a ddarllenais yn y gorffennol"Achos UFO" mae'n fwy na chlir bod yn rhaid inni ddelio â go iawn "Lleihau" gwybodaeth o'r tu mewn. Rwyf wedi postio'r ddolen hon ar hyn o bryd, er nad wyf wedi darllen y testun cyfan eto. Rwy'n credu ei fod ef"Ymchwilio i gyfyngiadau cyfredol gwybodaeth," ac mae gennych y gallu i ddarllen y testun gyda mi ar yr un pryd. Efallai na fydd rhywbeth am hyn yn ddealladwy, ond gydag amser a'r nifer gynyddol o "gollyngiadau" sydd wedi deillio o'r dechrau, gallem ddeall y rhannau yn fwy a mwy ac yn y pen draw yn deall yn eithaf.

Rydym yn parhau ein trafodaeth a dadansoddiad o'r nodiadau, a oedd yn llyfr Jessupovu "UFO Achos" osod dieithriaid, yn gweithredu o fewn yr Adran gweithrediadau cudd, ac mae hefyd yn stori poodhalíme dau cweryla ac yn rhyfela gwareiddiadau hynafol ar y ddaear! Un ffordd o ddarllen y llyfr yw mai dim ond darllen y nodiadau ymylol (dehongliadau) bod testun y gweithrediadau cudd uned runes aelodau. Os gwnewch hynny, fe welwch bethau diddorol. Ystyriwch hyn, ond o'r dechrau: grŵp hwn o leiaf unwaith gyflwyno fel "Sipsiwn" (Sipsiwn). Ni fyddwn yn argymell i chwilio am unrhyw beth yn arbennig, yn ymddangos i fod braidd trafod cod, cipher o grŵp neu grwpiau gyfrinach o fewn grwpiau - fel y Goleuedigion neu'r gwrthwynebiad (gwrthryfela) grŵp o ran y un gan a esblygodd Majestic / NSA (Asiantaeth Diogelwch Cenedlaethol) / echelin neoconservatives. [Cyfweliadau gyda Dr. Dan Burisch mi dawel eu meddwl bod yna ddau brif grwpiau gwrthblaid rebel -. Amser hir roedd gen i amheuaeth fod hyn yn wir] Yn y nodiadau hyn am bobl y cyfeirir atynt fel cultists - y term "hoyw". Mae'n eithaf normal bod y deunyddiau cywir yn dod o bobl "o'r tu mewn" i gwrdd â phobl amharchus sy'n sefyll "y tu allan". Gyda'r wybodaeth gyfrinach aml yn dod ymdeimlad o superiority.

Pan fyddwch yn pori nodiadau hefyd yn aml yn dod ar draws y materion sy'n gysylltiedig â system grid planedol, am ba Ysgrifennais ym mhob Cydgyfeirio llyfrau - y sôn am "haenau diemwnt," ac ati Hefyd, yn ysgrifennu yn hynod ddiddorol hyn am Antigravity a'r Arbrawf Philadelphia. darnau mwyaf cŵl ond mae pryder dau ryfel hynafol rhwng grwpiau rhyfelgar oedd glossarist enw "LM" a "SM".

"Dyn bach" - "Dyn bach"

Mae'n amlwg, ac mae'n deillio o ragor o ddarnau sy'n "LM"Pwysau "Dynion Bach" - "Little People" neu hefyd "Pobl Lemurian " - "Dynion Lemurian"… Mae'r ddau derm yn gyfnewidiol oherwydd eu bod tua'r un grŵp. Mae'r lemwria y siaradir amdano yma yn fwyaf tebygol yr un wlad yr oedd yn siarad amdani Cayce yn eu darlleniadau fel "Rama" tir. Felly, roedd yn rhaid i grŵp poblogaeth benodol ymgartrefu yn India heddiw. Yn wir, mae eu gwybodaeth yn cael ei chadw yn yr hen ysgrifau o'r enw Vedas, sy'n dal i fod yn ffynonellau crefyddol allweddol y ffydd Hindŵaidd.

Yn yr ysgrythurau Vedic hynafol i ddarllen am beiriannau hedfan o'r enw Vimana, rhyfel ofnadwy rhwng dwy garfan cystadleuol, a byddwch yn dod o hyd i'r is-adrannau sydd bron yn sicr disgrifio'r defnydd o arfau niwclear yn y gwrthdaro hwn ... Mae crynodeb cynhwysfawr o'r holl ffiseg Vedic, yr wyf yn ceisio i ddod yn 14. Pennod Gwyddoniaeth o Undod.

Ers Lemuria oedd reportedly colli rhan o'i thiriogaeth yn sgil y llifogydd dinistriol, eu bod wedi trigolion wladychu yr ynys ac ardaloedd eraill o'r Cefnfor Tawel, sydd wedyn suddodd, fel sy'n digwydd yn y chwedl Atlantis. Naill ffordd neu'r llall, y Môr Tawel yn anialwch gwag enfawr, lle mae bron dim ardaloedd dan ddŵr y gallai'r cyfandiroedd ynys mawr yn y gorffennol fod.

Felly, credaf fod gan yr Ymerodraeth Lemurian ei ganolfan India, Tsieina ac Indonesia - yn y Philippines. Wrth i'r mwyafrif llethol o wareiddiadau ymgartrefu mewn mannau fel hyn gael mynediad i'r môr, gallai fod wedi dioddef colledion mawr mewn bywyd a dinistrio nifer o ddinasoedd porthladdoedd. Ond gallai'r Lemuriaid gyrraedd glannau gorllewinol De America, fel y dywed un o ddarlleniadau Cayce.

chinese-pyramid6chinese-pyramid2

Práce Graham Hancock, fel "Underworld" (Goleuadau cefn(i) yn datgelu gwrthrychau o dan ddŵr megalithig cudd ger glannau Indiaidd (o gerrig mawr wedi'u hadeiladu) pensaernïaeth. Gallai hyn fod yn esboniad o chwedl "Sychu" Lemuria.

Pan fyddwn yn ychwanegu ymchwil Hartwig Hausdorf sy'n ymdrin â pyramidiau hynafol yn Tsieina, Shaanxi dalaith - ymchwil hwn yn ymddangos gyntaf ar y wefan Laura Lee - ardal crisialu gwareiddiadau hynafol hyd yn oed mwy disglair.

china-pyramid02pyramid tseiniaidd

Ond gwnaeth rhywun y swydd, a thynnodd Laura Lee y data hawlfraint, felly daeth y lluniau i gylchrediad y rhyngrwyd a chânt eu cyhoeddi ar safleoedd eraill hefyd.

"Space-men" (SM) / Space people = yr Atlanteans gwreiddiol

O'r testun, ni fyddwn yn gwybod beth mae'n ei olygu ar unrhyw adeg "SM", ond os yn yr achos blaenorol"L" roedd yn golygu'n syml "Little" (bach), yna "S" yn sicr yn golygu rhywbeth fel hyn yn ddibwys. Yn fy marn i, gallai hyn fod y gair "Space" (gofod), sy'n cefnogi'r rhan fwyaf o'r dystiolaeth o gwmpas. Llwyddodd yr Atlanteans i lwyddo i boblogi'r Lleuad, ac efallai Mars, felly pan ddaeth yr ynys i ben, nid oedd bron pob un ohonynt yn diflannu.

Os gellir eu hystyried yn etifeddiaeth y rhai a oroesodd drychineb Atlantean, arysgrifau yn ysgrifennu lletem, yna gall "S" i gyfeirio ato "Pobl Sumerian" - ond mae'n ymddangos bod ar ôl y goroeswyr llifogydd gadael y blaned a'r rhai a arhosodd ar y Ddaear, wedi gadael gormod o wybodaeth - roedd y bobl oedd ar ôl y llifogydd mewn cyfnod cyntefig o ddatblygiad. Mae o leiaf un darn sy'n awgrymu bod y ddau gwareiddiad wrthwynebydd Dechreuodd fel cymdeithas daearol uwch - sef Felly Atlantis ac Ymerodraeth Rama. Yna dywedir wrthym fod y rhyfelwr Atlantiaid wedi symud i'r bydysawd - felly eu enwadau "Pobl gofod". Yna, maen nhw'n dweud, cawsant eu asteroidau eu dal gan eu llongau enfawr, ac fe'u metat ar y Ddaear yn y pencadlys Lemuřany / Rámanů, a fyddai'n eu gorfodi i symud eu cartrefi dan y dŵr.

Roedd technoleg y ddau grŵp yn llawer mwy datblygedig na'r hyn sydd gennym yn awr, gan gynnwys y gallu i symud masau enfawr o ddŵr i adeiladu eu dinasoedd o dan y môr. Gallai hyn fod wedi bod yn dechnoleg gwrth-graidd.

Mae'r holl beth yn dod yn ddieithryn pan gwelwn fod Lemuria ac yna aeth trwy fath o newidiadau genetig a threigladau, a oedd yn ganlyniad anochel o fywyd hir o dan y dŵr. Roedd y broses addasu Datblygwyd tagellau gyda nhw, felly, i ryw raddau heb y drafferth nofio ac anadlu o dan y dŵr.

Gellir defnyddio'r gefnogaeth i gefnogi'r cais hwn John Kearns, y mae'n aml yn dyfynnu amdano Dr. Bruce Lipton. Yn ôl ei, os ydych yn cymryd bacteriwm sy'n gallu treulio lactos, a'i roi mewn amgylchedd lle lactos yw'r unig ffynhonnell sydd ar gael o fwyd, a addaswyd yn enetig bacteria yn y pen draw eu cegau i dderbyn a threulio gallai lactos. Mae hyd yn oed ein DNA yn fath o dderbynnydd sy'n gallu adaptively newidiol-treiglo, os yn agored i amodau ffafriol i oroesiad gofyn eiddo newydd.

Mae'r "Byd Dwr" mewn gwirionedd yn cadarnhau hyn. Mae'r gwyliwr yn dysgu gwybodaeth ddiddorol am y cymeriad y mae'n ei chwarae Kevin Costner, mae ganddo wyau. Gyda'i rywogaeth o anifail, datblygodd y gyllau ar ôl llifogydd enfawr a ddiddymodd y rhan fwyaf o boblogaeth y ddaear. Mewn cysylltiad â hyn yn dawel bosibl bod rhywun o'r genhedlaeth nesaf o bobl y tu mewn sefydliad gyfrinach y mae eu rhagflaenwyr yn awduron y ddadansoddwyd dehongliadau ni yn gyfrifol am bresenoldeb y wybodaeth gyfrinachol yn y ffilm gyllideb uchel a grybwyllwyd.

"Y Byd Dŵr" bydd yn wahanol "Cyfeiriad" - sylweddoli, yn hytrach na stori o'n dyfodol, y gallai fod yn stori o'n gorffennol - grŵp bach o bobl a oroesodd "Llifogydd Mawr yr Iwerydd", y gallai rhai ohonynt fod wedi esblygu i fod yn greaduriaid sy'n gallu byw o dan y dŵr.

Awgrymiadau ar gyfer llyfrau o e-siop Sueneé Universe

Nikola Tesla, Fy Bywgraffiad a'm Dyfeisiadau

Fel pe bai ganddo gysylltiad uniongyrchol â'r duw, ni ddyfeisiodd y darganfyddiadau yn ôl ei eiriau, honnir iddynt orfodi eu hunain ar ei feddwl ar ffurf delweddau gorffenedig.

Nikola Tesla, Fy Bywgraffiad a'm Dyfeisiadau

Philip J. Corso: Y Diwrnod Ar ôl Roswell

Digwyddiadau i mewn Roswell Gorffennaf o 1947 yn cael eu disgrifio gan Cyrnol Byddin yr Unol Daleithiau. Gweithiodd i mewn Yr Adran Technoleg Dramor ac Ymchwil a Datblygu'r Fyddin ac felly roedd ganddynt fynediad at wybodaeth fanwl am syrthio UFO. Darllenwch y llyfr anhygoel hwn ac edrychwch y tu ôl i len y dirgelwch yn y cefndir gwasanaethau cudd Byddin yr Unol Daleithiau.

Philip J. Corso: Y Diwrnod Ar ôl Roswell

Erthyglau tebyg

Sylwadau 4 ar "David Wilcock: Arbrofiad Philadelphian"

Ad a Ateb