Tystiolaeth arall o Roswell

2624x 20. 02. 2020 Darllenydd 1

Yn ôl llawer o lyfrau ar Roswell, chwaraeodd y Cyrnol William "Butch’ Blanchard ran allweddol yng nghefndir yr holl ddigwyddiad, yn enwedig wrth gaffael plât Roswell a datblygu clawr y mae llawer yn credu sy'n dal i gael ei ddefnyddio heddiw.

Fel myfyriwr graddedig o West Point Blanchard yn ystod yr Ail Ryfel Byd, fe ddatblygodd yn gyflym mewn rhengoedd ac ym 2 fe'i hystyriwyd yn seren addawol o'r Llu Awyr. Yn 1947, roedd yn gadfridog pedair seren, yn ddirprwy bennaeth staff ac yn "lifer clir" ar gyfer penaethiaid cyffredin. Yn anffodus, daeth ei yrfa wych yn y Pentagon i ben gyda thrawiad difrifol ar y galon. Er gwaethaf ei gyflawniadau yn y Llu Awyr, mae Blanchard bellach yn fwyaf adnabyddus fel swyddog arweiniol yr 1966fed Adain Fomio a Sylfaen Awyr yn Roswell adeg y digwyddiad Roswell.

Cyhoeddwyd digwyddiad Roswell gyntaf pan fydd y Swyddog Gwybodaeth Gyhoeddus yn por. Datganiad i'r wasg enwog Walter Haut ar Orffennaf 8, 1947. Mae llawer o ymchwilwyr UFO yn credu bod y Pentagon wedi archebu cyrnol. Blanchard i gyhoeddi'r datganiad hwn fel rhan o'r sylw i fodolaeth llong allfydol go iawn a'i chriw. Fe wnaeth adroddiadau’r soser hedfan a ddaliwyd annog llawer o ohebwyr i gysylltu â’r cyrnol. Blanchard a gofynnodd iddo am sylwadau ar y digwyddiad, ond y cyfan a glywodd gan ei swyddfa ar Orffennaf 8 oedd: "Nid oedd mwy o fanylion ar gael."

Yn ddiweddarach yn y prynhawn ar Orffennaf 8fed, dywedwyd wrth y galwyr fod ganddyn nhw col. Blanchard "wedi cymryd gwyliau" !! Mae cefnogwyr digwyddiad Roswell wedi dadlau ers amser mai dim ond tric oedd y gwyliau hyn i gael Blanchard allan o’r chwyddwydr wrth oruchwylio’r ymdrechion i adfer yr holl falurion yn llwyr, a symudodd wedyn ynghyd â’r cyrff i ardaloedd mwy diogel. Mae'r datganiad hwn yn seiliedig ar ragdybiaethau a datganiadau rhai tystion (ond nid pob un!) Y siaradodd yr ymchwilwyr â nhw.

Felly ble roedd y cyrnol. Blanchard yn ystod pythefnos gyntaf Gorffennaf 1947?

(Mae'r erthygl hon yn rhan o ymchwilydd UFO Robert Todd. Gellir gweld ei ddadansoddiad llawn yn ei gylchlythyr a gyhoeddwyd yn Cowflop Quarterly, Gorffennaf 5, 1996)

Am fwy nag 20 mlynedd, mae ymchwilwyr wedi chwilio dogfennau DRhG di-ri, erthyglau papur newydd, a straeon i chwilio am dystiolaeth derfynol i gadarnhau eu honiadau.

O ran y man preswyl plk. Datgelodd ymdrechion Blanchard rywfaint o wybodaeth ddiddorol:

Mae tystiolaeth gymharol glir bod y Col. Blanchard a'i wraig wedi bod ar wyliau am fwy na phythefnos, a ddechreuodd ar Orffennaf 9, 1947!

Gadewch i ni edrych ar y dystiolaeth a gasglwyd hyd yn hyn.

- Yn adroddiad bore Sylfaen Awyr Roswell ar 8 Gorffennaf 1947 rydym yn canfod y Cyrnol hwnnw. Cymerodd Jennings, a oedd yn ail yng ngofal yr 509fed Adain Fomio, reolaeth swyddogol ar y 509fed a seiliau Roswell. Mae hon yn weithdrefn safonol ar ganolfan filwrol pan fydd y swyddog gorchymyn yn gadael y ganolfan am amser hir.

- Mae gennym hefyd delegram dyddiedig Gorffennaf 9, 1947 yn hysbysu Llu Awyr yr Unol Daleithiau yn gorchymyn bod Blanchard wedi cael cyfarfod â Llywodraethwr New Mexico ar Orffennaf 9 i ofyn iddo am y cyhoeddiad am Ddiwrnod yr Awyrlu yn New Mexico.

"Tua TWX AFDOI One Five Zero, dyddiedig Gorffennaf XNUMX, mae'r Cyrnol William H Blanchard a Mr. Oliver LaFarge yn cael cyfarfod gyda'r Llywodraethwr Mabry ar Orffennaf XNUMX i ofyn iddo gyhoeddi Diwrnod Stop Llu Awyr."

- Yna cyhoeddwyd yr erthygl AP Gorffennaf 10 hon yn yr Albuquerque Journal a’i ddyddio fel Roswell, NM, Gorffennaf 9: “Mae William Blanchard, swyddog arweiniol Roswell Air Base, wedi mynd ar wyliau tair wythnos yn Santa Fe a Colorado heddiw.”

Hefyd, yn ôl rhifyn Gorffennaf 9 o'r Albuquerque Journal, roedd disgwyl i'r Llywodraethwr a Mr Mabry adael am daith car sawl wythnos yng nghynhadledd llywodraeth Salt Lake City ar Orffennaf 9. Felly mae'n debyg bod Blanchard wedi teithio i Santa Fe ac roedd i fod i gwrdd â Mabry cyn iddo adael am Salt Lake City, ond ni arwyddodd Mabry gyhoeddiad Diwrnod y Llu Awyr oherwydd nad oedd ganddo amser neu fethu â chyfarfod.

- Adroddodd rhifyn Gorffennaf 15 o’r Atomic Blast (papur newydd Roswell Air Base): Cyhoeddodd y Llywodraethwr Dros Dro Montoya heddiw (Gorffennaf 14) 1 Awst Diwrnod y Llu Awyr i goffáu 40 mlynedd ers sefydlu’r Llu Awyr ac wythnos o’r 21ain i’r 27ain Gorffennaf XNUMX ar gyfer Wythnos Awyr…

Plk. William H. Blanchard, Prif Swyddog Sylfaen Llu Awyr Roswell, ac Oliver LaFarge, awdur Santa Fe a oedd yn Ardal Reoli Trafnidiaeth y Fyddin yn ystod y rhyfel ac sydd bellach yn cynrychioli Cymdeithas y Llu Awyr, sefydliad cenedlaethol o gyn-awyrenwyr sy'n ceisio trefnu 'adain' yn New Mecsico, roedden nhw'n bresennol.

- Argraffodd rhifyn Gorffennaf 18 o Atomic Blast telegram llongyfarch am y lle cyntaf yng nghystadleuaeth Grŵp yr Wythfed Awyrlu a anfonwyd gan Blanchard. Daeth yr ornest i ben ar Orffennaf 11, felly bu’n rhaid anfon y telegram rhwng y dyddiad hwnnw a dyddiad cau’r papur newydd sylfaenol cyn Gorffennaf 18.

- Ar dudalen flaen rhifyn Gorffennaf 25, 1947 argraffwyd Atomic Blast lun o’r Llywodraethwr Dros Dro Montoy wrth iddo arwyddo cyhoeddiad Diwrnod y Llu Awyr, ynghyd â LaFarg a Blanchart, sy’n ei wylio. Felly mae'n ymddangos bod Blanchard yn Santa Fe ar Orffennaf 9, ac roedd yno ar Orffennaf 14, ac mae'n debyg trwy'r amser yn y canol. Mae'n debyg bod y telegram wedi'i anfon i Roswell o Albuquerque oherwydd daeth yr ornest i ben ar Orffennaf 11 ac roedd Blanchard eisiau gwybod canlyniad ei grŵp yn y digwyddiad pwysig hwn.

Yn olaf, mewn fideo 7/90 yn cipio cyfweliad â Haut dan arweiniad Fred Whiting ar gyfer y Gronfa ar gyfer Ymchwil UFO, gofynnodd Whiting i Haut a yw'n cofio i Blanchard sôn erioed am y mater "soser hedfan" ar ôl i'r datganiad swyddogol gael ei wneud gyda balŵn meteorolegol.

Dywedodd Haut ie, yn ystod cyfarfod staff wythnos neu ddwy yn ddiweddarach. Roedd yn cofio bod Blanchard wedi dechrau’r cyfarfod gyda nodyn a oedd yn swnio fel hyn: “Wel, yn amlwg, roeddem mewn trafferth gyda’r fiasco balŵn. Roedd yn rhywbeth o brosiect Alamogordo ac roedd eu pobl hefyd yn ein canolfan ni. Fodd bynnag, mae eisoes wedi'i ddatrys. '

Cadwch mewn cof bod Haut wedi dweud hyn cyn i Bob Todd allu cysylltu tîm NYU yn Alamogordo a Project Mogul â digwyddiad Roswell!

Rydym yn argymell:

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb