Beth mae Consumerism yn ei olygu?

11027x 10. 07. 2019 Darllenydd 1

Gyda mynegiant prynwriaeth rydym yn aml yn cyfarfod yn aml iawn mewn trafodaethau, yn y cyfryngau, ond hefyd mewn pobl bob dydd. Fe'i hystyrir yn "felltith" amser heddiw yr ydym yn byw. Mae fel pe baem wedi colli gwerth gwirioneddol ac wedi ceisio hapusrwydd wrth ddefnyddio nwyddau a gwasanaethau. Ond a yw hynny'n wir mewn gwirionedd?

  • Gyda marcio "FFORDD BYWYD DEFNYDDWYR" Daeth economegydd a chymdeithasegwr Americanaidd Thorstein Veblen yn 1899. Roedd yn economaidd y farn bod prynu a chymryd nwyddau yn fuddiol i gymdeithas. Er bod yr awydd am nwyddau a gwasanaethau y tu hwnt i angen yn unig wedi bod yn hollbresennol trwy gydol hanes, rhesymu yn effeithio'n uniongyrchol ar ganlyniadau'r chwyldro diwydiannol.
  • Pan fydd peiriannau a threfniadaeth gwaith yn cael eu harwain Ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg i gynyddu cynhyrchiant, daeth nwyddau defnyddwyr yn fwy hygyrch. Sylwodd Veblen ar gynnydd galw am nwyddau yn deillio o welliannau yn y sefyllfa ariannol a phŵer prynu dosbarthiadau canol ac uwch newydd yn Ewrop, a arweiniodd ato yn y diwedd i gydnabod hynny mae'r cwmni yn mynd i ddefnyddio nwyddau oherwydd ei fwyta ei hun.
  • Mae cysylltiad agos rhwng defnyddwyriaeth s Veblen cysyniad o ddefnydd ysblennydd, o fewn nid yw'r rheswm dros gaffael nwyddau a gwasanaethau yn eu defnyddioldeb, ond mewn ymdrech i ddangos cyfoeth a statws cymdeithasol.

Defnydd ysblennydd

Defnydd Sylweddol = Caffael nwyddau a gwasanaethau i'w harddangos yn gyhoeddus. Veblen yn ei lyfr Theori Dosbarth Idle (1899) Yn tynnu sylw at nodwedd glir y dosbarth uchaf diwedd y 19eg ganrif sydd newydd ei greu a'r dosbarth canol sy'n dod i'r amlwg yn yr ugeinfed ganrif, sef yn cronni nwyddau a gwasanaethau moethus at ddiben clir, sef dangos bri, cyfoeth a statws cymdeithasol.

  • Mae bwriad y brolio hwn yn wahanol i gaffael nwyddau a gwasanaethau oherwydd eu gwerth eu hunain neu eu diben arfaethedig. Y peth diddorol yw hynny gall defnydd ysblennydd ddigwydd ym mhob dosbarth economaidd-gymdeithasol, o'r cyfoethocaf i'r tlotaf. Mae'n bosibl cael pethau'n pwyntio at statws cymdeithasol mewn unrhyw amgylchedd cymdeithasol. Os byddwn yn canolbwyntio ar yr elfen "defnydd", yna Mae defnydd ysblennydd yn cyfeirio at gaffael ac arddangos nwyddau nad ydynt yn gwbl angenrheidiol, ac yn ymwneud yn bennaf â'r dosbarthiadau canol ac uwch, sydd wedyn yn nodi patrymau ymddygiad cymdeithasol a defnydd pobl eraill.
  • Mae treuliant ysblennydd yn dod â hyn "Treth moethus"sy'n cynyddu pris nwyddau a gwasanaethau yn bennaf mae'n dangos dylanwad i godi elw ac ailddosbarthu cyfoeth heb fawr o golled i ddefnyddwyrsy'n prynu oherwydd eu sefyllfa ac nid oherwydd angen.

Mae ffordd o fyw yn mynd ymhellach fyth ac mae'n awgrymu ei bod yn dda i aelodau o gymdeithas gymryd rhan mewn gwariant a defnydd cyson, nid oherwydd cynnal eu statws cymdeithasol, ond hefyd oherwydd eu bod yn gyrru economi'r economi, gan gyfrannu at ddatblygu nwyddau defnyddwyr. Mae effaith prynwriaeth ar gymdeithas y Gorllewin wedi arwain at ddatblygu busnesau cryf ac economïau anferth, ond hefyd at ddibyniaeth gynyddol ar gredyd a dyled.

Cyfweliad gyda Marcela Hrubošová ar Gyllid ar gyfer RAdost

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Marcela Hrubošová: Gwthio ar gyfer busnes llwyddiannus

Y llyfr gan Marcela Hrubošová Gwthio ar gyfer busnes llwyddiannus yn dod â chi farn gwbl unigryw a chynhwysfawr o'r busnes. Mae'r llyfr yn “ddalen twyllo” ysgol go iawn: mae'n cynnwys yr holl bethau hanfodol y mae angen i chi eu gwybod a'u gwybod er mwyn llwyddo yn yr arholiad "busnes eich hun" a mwynhau'r broses gyfan.

Gwthio ar gyfer busnes llwyddiannus

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb