Digwyddiad Roswell - beth ddigwyddodd mewn gwirionedd?

110890x 29. 01. 2020 Darllenydd 1

Oedden nhw yma neu ydyn nhw yma? Ydyn ni ar ein pennau ein hunain yn y gofod? Efallai mai'r ardal fwyaf dirgel sy'n gysylltiedig ag allfydolion yw Ardal 51 - Canolfan Ymchwil y Llu Awyr sydd wedi'i gwarchod yn llym, wedi'i lleoli yn nhalaith Nevada yn yr UD yn yr anialwch poeth. Mae'r cymhleth y tu hwnt i gyrraedd lloerennau, mae'n cael ei wahardd yn llwyr i hedfan dronau drosto a cheisio cyrraedd bod yn ofer yn y bôn. Rydych chi'n cofio bod cynnwrf yn ddiweddar o amgylch Ardal 51 pan geisiodd grŵp o gynllwynwyr gyrraedd yno. Yn y diwedd, fodd bynnag, roedd yn ddigwyddiad bach, ac yn gyffredinol roedd yn fwy o gynnwrf ar y Rhyngrwyd a rhwydweithiau cymdeithasol.

Symudodd UFOs wleidyddiaeth hefyd

Nid ydym yn gwybod beth oedd yn digwydd ac yn digwydd yno. Efallai bod Byddin yr UD yn profi awyrennau cyflym newydd a thechnolegau uwch-dechnoleg eraill yno. Ond mae cefnogwyr UFO yn credu bod estroniaid marw ac o bosib yn fyw a soseri hedfan damwain. Mae rhai o'r gwleidyddion wedi arddel y safbwyntiau hyn hefyd.

Yn 2016, addawodd Hillary Clinton i America, pe bai’n ethol, y byddai’n datgelu’r holl wybodaeth UFOs ac Ardal 51. A oedd hi'n denu sylw yn unig neu a oedd hi o ddifrif? Dangosodd Hillary a Bill Clinton eu brwdfrydedd dros UFOs unwaith.

Yn y 90au, ceisiodd y Mudiad Datgelu ryddhau'r holl wybodaeth gyfrinachol a chyfrinachol a oedd gan awdurdodau'r UD ynghylch UFOs. Mae damcaniaethwyr cynllwyn wedi dadlau bod gan amrywiol lywodraethau dystiolaeth o ymweliadau allfydol sydd wedi cael eu cadw gan y cyhoedd oherwydd pryderon am yr effaith bosibl ar grefydd a rheolaeth y gyfraith. Mae popeth yn ailadrodd fel mewn troell, oherwydd heddiw mae'r diddordeb mewn UFOs ac Ardal 51 wedi cynyddu eto. Cymerodd Bill a Hillary gamau hyrwyddo yn y 90au i ddarganfod y gwir, ond ni weithiodd yn dda. Beth ddigwyddodd mewn gwirionedd?

Yn ystod un cyfweliad ar gyfer New Hampshire Dywedodd Hillary y byddai'n cyrraedd y gwaelod ac yn cyhoeddi popeth. A fethodd yn y pen draw, wrth gwrs. Neu efallai nad dyna oedd Mrs Clinton eisiau. Erys y cwestiwn pa rôl a wnaeth John Podesta - yna pennaeth ymgyrch Clinton, a oedd wedi gweithio yn llywyddiaeth ei gŵr o'r blaen, ac a oedd hefyd yn gynghorydd i Barack Obama. Ailddatganodd hefyd ei ymrwymiad i gyhoeddi dogfennau cyfrinachol ar UFOs. Efallai bod Hillary a Bill wedi cymryd rhan. Ar ôl i Hilary gael ei ethol, roedd Podesta yn ystyried mai ei fethiant yn hyn o beth oedd y siom fwyaf.

Ai dim ond cael pleidleisiau ychwanegol gan gefnogwyr UFO oedd hi? Unwaith eto, dyfalu. Ac mae gennym ni grŵp arall - Paradigm. Roedd ganddi ddiddordeb nid yn unig i'r allfydolion ymweld â'r Ddaear, ond hyd yn oed i ddechrau gweithio gyda ni. Stephen Bassett, 69, yw'r unig lobïwr UFO yn America ers 20 mlynedd. Roedd hyd yn oed yn credu y dylai'r Clinton fod wedi ceisio datgelu'r gwir, yn union fel yn y 90au.

Dewch i ni ddychmygu un cymeriad pwysig yn y stori - Laurence Rockefeller. Roedd yn rhan o deulu a ystyriwyd yn un o'r rhai mwyaf pwerus yn hanes America diolch i asedau olew a bancio. O 1993 dechreuodd gael mynediad at Bill Clinton.

Digwyddiad Roswell

ffynhonnell youtube

Yn ogystal, trwy friffio Dr. John "Jack" Gibbones, a oedd ar y pryd yn gyfarwyddwr Swyddfa Gwyddoniaeth a Thechnoleg y Tŷ Gwyn ac yn Gynghorydd i'r Llywydd, ym 1993 daeth Rockefeller ag adolygiad o achos chwedlonol Roswell. Ger Roswell, New Mexico, fe wnaeth Llu Awyr yr Unol Daleithiau ddarganfod gweddillion soser hedfan ym 1947. Yn y diwedd roedd i fod i fod yn falŵn meteorolegol wedi'i ddifrodi.

Ond roedd tystion a honnodd fod y malurion ynghyd â'r cyrff allfydol yn cael eu cludo i Ardal 51. Yna daeth cymuned UFO i'r casgliad na ddarparwyd tystiolaeth ddigonol. Daeth Llu Awyr yr Unol Daleithiau i’r casgliad ei fod yn falŵn cyfrinachol uchaf a ddyluniwyd i ganfod arfau niwclear ac a oedd i’w brofi bryd hynny. Er mwyn diogelwch cenedlaethol, dywedwyd ei fod yn falŵn meteorolegol.

Ysgrifennodd Rockefeller at y Llywydd ar y pryd, Bill Clinton, lythyr uniongyrchol ac agored gyda bygythiadau i eithrio ei hysbysebion etholiad o'r wasg pe na bai'n datgelu'r ffeithiau am yr hyn a ddigwyddodd yn Roswell mewn gwirionedd. Roedd yn ymddangos bod perthnasoedd Clinton a Rockefeller yn chwalu. Derbyniodd Dr. Gibbon rybudd cryf bod y llythyr at Clinton a hysbysebion papur newydd yn barod i'w ddefnyddio fel arf wedi'i amseru cyn ei ailethol ym 1996.

Methodd y Clints

ffynhonnell youtube

Ond mae'n debyg na ddaeth y bygythiad yn realiti erioed. Yn ogystal ag adroddiad achos Roswell ym 1994, datganodd yr Arlywydd Clinton filiynau o gofnodion milwrol a chudd-wybodaeth, ond nid oedd yr un ohonynt yn gysylltiedig ag UFO. Datgelodd cyfres o nodiadau a llythyrau ymhlith pawb a gymerodd ran hyd a lled eu trafodaethau. Mae'r dogfennau'n dangos bod Clinton wedi cymryd rhan yn y fenter hon.

Ac yna fe oerodd. Bu Mrs. Clinton yn rhan o'r ymdrechion i gyhoeddi holl ddogfennau'r llywodraeth ar yr UFOs i'r cyhoedd, ond methodd hynny, a phenderfynodd hi ac aelodau eraill o weinyddiaeth Clinton gadw'n dawel. Methodd ymdrechion Hillary i gael gweinyddiaeth Obama i agor yr hyn a ddechreuodd hi a'i chymdeithion yn y 90au yn llwyr. Nid oedd unrhyw atebion i'w llythyrau agored.

cwmni Express.co.uk yn 2016 cysylltodd â Mrs Clinton trwy wefan yr ymgyrch a'r Arlywydd Clinton trwy Sefydliad Clinton.

Gofynnwyd iddynt pa fath o ymglymiad oeddent a pham y methodd eu menter. Ond doedd dim ateb.

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Digwyddiad Roswell - beth ddigwyddodd mewn gwirionedd?"

Ad a Ateb