Beth petai'r holl loerennau'n stopio gweithio?

335985x 06. 09. 2019 Darllenydd 1

Yn aml, nid ydym yn sylweddoli cymaint yr ydym yn dibynnu ar y lloerennau sy'n cylchdroi'r blaned Ddaear. Ond sut olwg fyddai arno pe byddem yn colli pob cysylltiad â'r lloerennau?

Mewn cynhadledd ryngwladol ddiweddar ar "risgiau gofod", clywais nifer o siaradwyr yn amlinellu'r sefyllfa. Roedd yn storm solar enfawr yn tarfu ar gyfathrebu lloeren, ymosodiad seiber yn dadactifadu'r system GPS yn rhannol, a malurion yn gwrthdaro â lloerennau yn monitro'r Ddaear.

Mae'r bygythiadau i'r seilwaith gofod hwn yn real, ac mae llywodraethau ledled y byd yn dechrau meddwl o ddifrif am wella gwytnwch y systemau rydyn ni'n dibynnu arnyn nhw. I ddychmygu'r broblem hon yn well, dyma senario posibl o'r hyn a fyddai'n digwydd pe bai diwrnod heb Staelites yn digwydd yn sydyn.

08: 00

Ni ddigwyddodd dim yn sydyn. Ni ddechreuodd yr awyrennau ddisgyn o'r awyr, ni stopiodd y goleuadau, a methodd y cyflenwad dŵr. O leiaf am y tro. Peidiodd rhai pethau â gweithio'n sydyn, ond i'r rhan fwyaf o bobl dim ond anghyfleustra bach ydoedd, dim byd sylfaenol. Roedd colli lloerennau teledu yn golygu bod teuluoedd dirifedi yn colli gwên siriol cyflwynwyr y bore ac yn cael eu gorfodi i siarad â’i gilydd yn lle arferion arferol. Nid oedd unrhyw newyddion tramor ar y radio, ac nid oedd canlyniadau'r gemau chwaraeon rhyngwladol diweddaraf ychwaith.

Yn allanol, fodd bynnag, roedd colli cyfathrebiadau lloeren yn golygu perygl. Yn y byncer, rhywle yn yr Unol Daleithiau, collodd y sgwadron peilot gysylltiad â dronau arfog yn hedfan dros y Dwyrain Canol. Fe wnaeth colli cyfathrebiadau lloeren diogel dorri milwyr, llongau a lluoedd awyr oddi ar orchymyn a'u gadael yn agored i ymosodiad. Heb loerennau, roedd bron yn amhosibl i arweinwyr y byd gyfathrebu â'i gilydd heb ledaenu tensiynau byd-eang.

Yn y cyfamser, dros yr Iwerydd, bu miloedd o deithwyr digynnwrf yn gwylio eu ffilmiau heb ganfod anhawster y peilot i gyfathrebu â rheolaeth traffig awyr. Heb ffonau lloeren, roedd llongau cargo yn yr Arctig, pysgotwyr ym Môr Tsieineaidd, a gweithwyr meddygol yn y Sahara yn cael eu hynysu oddi wrth weddill y byd.

Roedd yn anodd i weithwyr swyddfeydd yn Tokyo, Shanghai, Moscow, Llundain ac Efrog Newydd gysylltu â'u gweithwyr cow o wledydd eraill. Roedd yn ymddangos bod e-bost a'r Rhyngrwyd yn iawn, ond methodd llawer o alwadau rhyngwladol. Mae'r systemau cyfathrebu cyflym a ddaliodd y byd gyda'i gilydd wedi dadfeilio. Yn lle ymddangosiad rapprochement y byd, roedd yn ymddangos bod pobl yn llawer pellach nag yr oeddent o'r blaen.

11: 00

Collwyd GPS ar yr wyneb. Fe wnaeth y mwyafrif ohonom ni GPS helpu i fynd o A i B heb fynd ar goll. Mae wedi newid bywydau cwmnïau cludo, wedi helpu gwasanaethau brys i fod yn gyflymach yn yr olygfa, wedi caniatáu i awyrennau lanio ar redfeydd ynysig, ac wedi caniatáu olrhain, olrhain, ac olrhain tryciau, trenau, llongau a cheir. Fodd bynnag, dangoswyd bod GPS yn chwarae rhan lawer mwy yn ein bywydau nag y mae llawer ohonom wedi'i sylweddoli.

Mae lloerennau GPS yn rhywbeth fel cloc atomig manwl uchel yn y gofod sy'n anfon signal amser yn ôl i'r Ddaear. Mae'r derbynyddion ar lawr gwlad (yn eich car neu ffôn clyfar) yn dal y signalau amser hyn o dri lloeren neu fwy. Trwy gymharu'r signal amser o'r gofod i'r amser yn y derbynnydd, mae'r derbynnydd yn gallu cyfrifo pa mor bell ydyw o'r lloeren.

Fodd bynnag, mae yna lawer o ddefnyddiau eraill ar gyfer y signalau amser cywir hyn o'r gofod. Fel y digwyddodd, mae ein cymdeithas yn dibynnu fwyfwy arnynt. Mae ein seilwaith yn dal at ei gilydd dros amser (o amserlenni i drafodion ariannol i brotocolau sy'n dal y Rhyngrwyd gyda'i gilydd). Pan fydd cydamseru rhwng data a chyfrifiaduron yn stopio gweithio, mae'r system gyfan yn damweiniau. Heb amser manwl gywir, mae unrhyw rwydwaith a reolir gan gyfrifiadur mewn perygl. Sy'n golygu bron i gyd heddiw.

Pan amharwyd ar drosglwyddo signalau GPS, defnyddiwyd systemau wrth gefn gan ddefnyddio cloc daearol cywir. O fewn ychydig oriau, fodd bynnag, dechreuodd y bwlch ehangu. Ffracsiwn o eiliad rhwng Ewrop a'r UD, gwahaniaeth bach rhwng India ac Awstralia. Dechreuodd y cwmwl ddadfeilio, roedd y peiriannau chwilio'n arafach, a dechreuodd y Rhyngrwyd weithio hanner. Daeth y cyfyngiadau mawr cyntaf gyda'r nos pan geisiodd rhwydweithiau trosglwyddo gyfateb i'r galw. Triniaeth ddŵr a reolir gan gyfrifiadur, newidiodd peirianwyr i systemau wrth gefn â llaw. Yn y mwyafrif o ddinasoedd, methodd traffig oherwydd goleuadau traffig a signalau trên yn camweithio. Yn y pen draw, cwympodd hyd yn oed gwasanaethau ffôn anhrefnus, yn ddiweddarach yn y prynhawn, yn llwyr.

16: 00

Ar yr adeg hon, penderfynodd yr awdurdodau hedfan yn anfodlon atal teithio awyr. Oherwydd colli cyfathrebu lloeren a GPS, roedd angen canslo'r mwyafrif o hediadau, ond y gwellt olaf oedd y tywydd.

Er gwaethaf balŵns meteorolegol ac arsyllfeydd daear neu ddŵr, sy'n bwysig iawn, mae rhagolygon y tywydd wedi dod yn fwy dibynnol ar loerennau. Defnyddiodd manwerthwyr ddata a ragwelwyd i archebu'r bwyd cywir (collodd prynu cyflenwadau barbeciw awyr agored ystyr pan oedd y rhagolwg yn gymylog). Roedd ffermwyr yn dibynnu ar ragolygon y tywydd ar gyfer plannu, dyfrio a chynaeafu. Yn y diwydiant awyrofod, roedd angen rhagolygon y tywydd i wneud penderfyniadau a allai effeithio ar fywydau teithwyr.

Mae gan awyrennau radar i ganfod tywydd gwael neu ffynonellau cynnwrf eraill, ond maent yn cael gwybodaeth newydd o'r ddaear yn gyson. Mae'r rhagfynegiadau cyson hyn yn caniatáu iddynt fonitro'r tywydd a gweithredu yn unol â hynny. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth deithio dros y cefnforoedd, lle mae'r arsyllfeydd hyn wedi'u gwasgaru'n fawr ar longau.

Pe bai teithwyr yn ymwybodol o hyn ar draws y cefnfor, mae'n debyg y byddent yn newid eu meddwl am fynd ar fwrdd. Heb ddata o'r lloerennau sy'n monitro'r tywydd, nid oedd unrhyw gwmwl storm yn ffurfio'n gyflym dros y cefnfor, ac roedd yr awyren wedi hedfan yn uniongyrchol iddi. Achosodd y cynnwrf anafiadau i sawl teithiwr a gadawodd brofiad trawmatig i'r gweddill. Yn y pen draw, fodd bynnag, fe wnaethant orffen eu taith. Yn y byd, mae teithwyr eraill wedi cael eu gorfodi i aros filoedd o filltiroedd oddi cartref.

22: 00

Nawr mae'r ystod lawn o'r hyn a fyddai'n cael ei alw'n "ddiwrnod heb loerennau" wedi dod i'r amlwg. Amharwyd yn ddifrifol ar systemau cyfathrebu, trafnidiaeth, ynni a chyfrifiaduron. Mae economi'r byd wedi cwympo ac mae llywodraethau wedi brwydro i wneud iawn amdani. Rhybuddiwyd gwleidyddion y bydd cadwyni cyflenwi bwyd yn cwympo’n fuan. Yn bryderus ynghylch trefn gyhoeddus, gorfodwyd y llywodraeth i gyflwyno mesurau brys.

Pe bai'r gwrthdrawiad hwn yn parhau, byddai'n dod â heriau newydd bob dydd. Ni fyddai unrhyw loerennau i ddangos faint o gnwd, mewngofnodi anghyfreithlon i Amazon, na'r llen iâ pegynol. Ni fyddai'r lloerennau a ddefnyddir i greu delweddau a mapiau ar gyfer achubwyr sy'n mynd i ardaloedd trychinebus yn bodoli, yn yr un modd â lloerennau sy'n cynhyrchu cofnodion hinsawdd tymor hir. Fe wnaethon ni gymryd hyn i gyd yn ganiataol nes i ni golli'r lloerennau.

A allai hyn i gyd ddigwydd mewn gwirionedd? Dim ond os methodd popeth ar unwaith, ac mae hynny'n annhebygol iawn. Yr hyn sy'n sicr, fodd bynnag, yw bod y seilwaith yr ydym i gyd yn dibynnu arno wedi dod yn ddibynnol iawn ar dechnoleg gofod. Heb loerennau, byddai'r Ddaear yn lle hollol wahanol.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 3 ar "Beth petai'r holl loerennau'n stopio gweithio?"

 • jablon yn dweud:

  Y peth cadarnhaol yw y byddai Americanwyr o'r diwedd yn rhoi'r gorau i ddrilio gyda'r dronau nid yn unig yn y Dwyrain Canol.
  Fel arall, dychwelwch i fywyd normal :-)
  Ond heb drydan, byddai cwymp.
  Jabloň

 • Standa Standa yn dweud:

  Mae llawer o'r canlyniadau negyddol a ddisgrifir wedi'u gorliwio'n sylweddol.
  - Fel rheol mae gan awyrennau a llongau, yn ogystal â lloeren, gyswllt radio tonnau canolig a hir clasurol. Er bod llawer o warant mewn stormydd solar, gellir defnyddio'r cysylltiad hwn o hyd. Hyd yn oed heddiw, mae'r cysylltiad hwn fel arfer yn gynradd, felly ni fyddai unrhyw beth yn digwydd. Gallai alldeithiau hynod fach a allai ddibynnu ar ffôn lloeren yn unig roi hyn mewn perygl.
  - mae'r union amser fel arfer yn cael ei gydamseru trwy rwydweithiau daearol. Unwaith eto, ni fyddai methiant lloeren yn effeithio.
  - mewn trafnidiaeth awyr, dim ond fel system ategol y defnyddir GPS. Mae awyrennau offeryn yn hedfan gan bannau radio daear (ee system VOR). Mae hyd yn oed awtobeilot ar awyren fel arfer wedi'i glymu â gyro ac offerynnau eraill ar awyren, ac nid i GPS.
  - yn yr un modd mewn sawl maes arall

 • mer yn dweud:

  Os gwelwch yn dda rhoi'r gorau i wasanaethu seicopathiaid y Gorllewin a lledaenu ofn yn fwriadol. Maent yn nonsens llwyr at y diben o ledaenu ofn trwy anwybodaeth y darllenwyr. Cywilydd arnoch chi eich bod wedi ei dywallt arno. Byddwch yn ofalus y tro nesaf, diolch.

Ad a Ateb