Beth oedd Aton, disg solar Pharo Akhenaten?

7163x 29. 10. 2019 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Un o'r cymeriadau sydd wedi denu sylw cefnogwyr damcaniaethau am ofodwyr hynafol yn fwy nag unrhyw un arall Pharo Akhenaten. Mae'r cerfluniau a'r engrafiadau sy'n darlunio'r brenin heretig, fel y llysenwodd rhai ef, eisoes ar yr olwg gyntaf yn debyg i fod yn estron. Roedd gan ei wraig, y Frenhines Nefertiti, eu merch Meritaten, a'i fab Tutankhamun, a oedd ganddo gyda gwraig arall, bennau hirgul ac aelodau hir, cul.

Estroniaid?

Yn eironig ddigon, mae Akhenaten a Nefertiti heddiw yn un o lywodraethwyr enwocaf yr Aifft. Pam? Mae hyn oherwydd bod y rhai a'u dilynodd, gan gynnwys yr enwog Tutankhamun, wedi ceisio dileu eu stori o hanes. Dim ond ar ôl i safle Amarna gael ei ddatgelu yn 19 y cafodd ei ddatgelu. Y gwir yw mai enw gwreiddiol Tutankhamun oedd Tutankhaton, ond pan eisteddodd ar yr orsedd, rhoddodd y gorau iddi ac, gydag ef, gyfeiriad at ei dad. Mae'n debyg mai'r rheswm dros yr ymwadiad hwn oedd y chwyldro crefyddol a achoswyd gan ei dad, a ddinistriodd gwlt y duw Amon. Yn raddol enillodd offeiriaid Amon gyfoeth a dylanwad gwleidyddol i'r fath raddau fel y gallent gystadlu â Pharo ei hun.

Roedd Pharo Akhenaten ar flaen y gad yn y Chwyldro Amarna pan symudodd y brifddinas o Thebes i ddinas Akhethon, a adeiladwyd o'r newydd, a elwid yn ddiweddarach yn Amarna. Ynghyd â'r Frenhines Nefertiti, ceisiodd drosi'r Aifft i gyd yn gred mewn duw sengl, Aton neu Athena, a oedd ar ffurf disg solar. Hwn oedd yr achos cynharaf o undduwiaeth mewn byd lle roedd duwiau dirifedi yn norm. Mae enw Achetaton ei hun yn golygu “gorwel Aton. 'Roedd y chwyldro hefyd yn ymdrin â phob mynegiant artistig. Er bod y llywodraethwyr bob amser wedi cael eu portreadu mewn ystumiau afrealistig, gogoneddus, roedd darlunio’r teulu brenhinol yn ystod y cyfnod hwn yn rhyfedd o realistig ac yn aml yn dal eiliadau agos-atoch y teulu brenhinol.

Dywed y Gwyddoniadur Britannica:

“Roedd darlunio’r teulu brenhinol yn dwyn arwyddion y byddai’n ymddangos eu bod yn gorliwio’n sylweddol o gymharu â safonau celf gonfensiynol yr Aifft: gên hirgul, gwddf cul, ysgwyddau ysgubol, bol cryf, cluniau llydan a morddwydydd, coesau hir. Nodweddid yr wyneb gan lygaid cul hirgul, gwefusau llawn a chrychau nosoret, tra bod tywysogesau yn aml yn cael eu harddangos â phenglog siâp wy wedi'i chwyddo. "

Yn rhyfedd iawn, mewn rhai achosion nid yw'n bosibl gwahaniaethu p'un a yw'n gerflun o ddyn neu fenyw. Fel petaent yn wirioneddol ymgyfnewidiol. Gellir gweld y nodweddion hyn sy'n dod i'r amlwg ar ffurf sydd wedi'i gorliwio'n fawr, gan gynnwys un sy'n amlwg yn darlunio brenin heb organau cenhedlu dynion, yn enwedig ar y Karnak colossi. Nid yw p'un a oedd y cerfluniau hyn wedi'u bwriadu i gynrychioli undeb yr elfen wrywaidd a benywaidd mewn un ffigur o Frenin Duw neu a ydynt yn syml yn gerfluniau Nefertiti heb eu datrys yn foddhaol eto.

Mae ymddangosiad y teulu brenhinol mor rhyfedd nes bod rhai gwyddonwyr yn credu bod y teulu'n dioddef o anhwylder genetig o'r enw syndrom marfan. Ar y llaw arall, mae cefnogwyr damcaniaethau am ofodwyr hynafol yn credu bod y rhain yn arwyddion o'u tarddiad allfydol. Am y tro, nid yw eu mumau wedi'u nodi â sicrwydd, felly ni allwn fod yn sicr, er bod rhai dadansoddiadau wedi'u cynnal ar y Brenin Tutankhamun. Fodd bynnag, credir bod y dadansoddiadau hyn, a oedd yn awgrymu bod Tutankhamun yn un o ddisgynyddion llosgach ac yn dioddef o ystod o broblemau iechyd, yn annibynadwy.

Beth yw Aton?

Fel yr unig gyfryngwyr rhwng Aton a'r bobl, roedd Akhenaten ac aelodau'r teulu brenhinol yn bwysicach o lawer nag offeiriaid Amon. Dim ond iddyn nhw siarad ag Aton, yr unig wir dduw. A oedd Pharo mewn gwirionedd yn cael neges gan Aton, neu a oedd y cyfan yn ystum symbolaidd? Boed hynny fel y bo, gorchmynnodd Pharo gau'r temlau a gwahardd a dinistrio'r hen ffyrdd o addoli. Mae'r testun sydd wedi goroesi, o'r enw Emyn i Atona, hefyd yn disgrifio Aton fel y crëwr hollbresennol o bob natur, sy'n cymryd miliynau o ffurfiau, nid yr haul rydyn ni'n ei adnabod yn unig.

“Roedd y dynion yn cysgu fel petaen nhw'n farw; ond nawr gyda chanmoliaeth codwch eu dwylo, adar yn hedfan, naid pysgod, planhigion yn blodeuo a gwaith yn dechrau. Mae Aton yn rhoi genedigaeth i fab yng nghroth ei fam, had dyn, a chreodd yr holl fywyd. Mae'n gwahaniaethu rhwng rasys, eu natur, eu tafodau a'u croen, ac yn diwallu anghenion pawb. Creodd Aten y Nîl yn yr Aifft a glaw, fel y Nîl nefol, mewn tiroedd tramor. Mae ganddo filiwn o ffurfiau yn ôl amser y dydd a'r lle y gwelir ef ohono; ac mae bob amser yr un peth. '

Moses ac Aton

Mae'r emyn yn swnio'n eithaf tebyg i stori Iesu, ond mae'n dod o hanner 14. ganrif CC

“Mae ganddo draed, oherwydd chi sydd wedi creu’r ddaear. Rydych chi'n eu gyrru am eich mab, a ddaeth o'ch corff.

Sylwodd y seicolegydd adnabyddus Sigmund Freud ar y tebygrwydd i'r testunau Beiblaidd ac fe'i hysgrifennwyd yn ei waith "Moses and Monotheism" o 1939. Credai Freud y gallai Moses, y gellir ei gyfieithu o'r Aifft fel "plentyn," fod yn Aifft a ddilynodd gwlt Aton. Mewn gwirionedd, gallai fod wedi bod yn Pharo Thutmose, a oedd wedi diflannu o'r cofnodion hanesyddol ac wedi ailymddangos fel y Moses Beiblaidd. Mae'n credu, ar ôl marwolaeth Akhenaten, i Moses gael ei ddiarddel. Yna, fel y gwyddom, ganwyd crefydd newydd, yn seiliedig ar un gwir Dduw a newidiodd y byd. Cyn Akhenaten, roedd y byd wedi arfer â chrefyddau amldduwiol. Mae rhai eiriolwyr damcaniaethau am seryddwr hynafol yn meddwl y gallai Akhenaten fod wedi ceisio dileu syniadau crefyddol blaenorol i guddio gwir darddiad y rhywogaeth ddynol - rhywogaeth a grëwyd gan fodau allfydol trwy drin genetig. Esboniad mwy cyffredin yw bod Pharo wedi ceisio adennill pŵer gan offeiriaid Amon, a ddaeth yn rhy bwerus a llygredig. A oedd Akhenaten eisiau arwain ei ddilynwyr o'r gwir, neu a wnaeth eu harwain trwy'r cysylltiad ag ymwybyddiaeth uwch?

Doethineb o'r Nefoedd

Mewn celf, mae Aton yn cael ei bortreadu fel disg disglair sy'n pelydru, goleuo a bendithio'r teulu brenhinol wedi'i gynysgaeddu â statws a doethineb ddwyfol ar ffurf sunrays. Dywed arbenigwyr mwyafrif mai dim ond yr Haul oedd Aton, ond a allai Aton fod yn llawer mwy? Yn ôl eiriolwr damcaniaethau am ofodwyr hynafol Giorgie A. Tsoukal, mae disgrifiad Aton yn awgrymu eu bod ymhell o fod yr Haul yn unig. “Disgrifiwyd Aton fel disg solar yn hedfan. Dywed Eifftolegwyr nad oedd yn ddim ond yr Haul, ond y cwestiwn yw: a all yr Haul ddysgu gwahanol ddisgyblaethau i chi? A’r ateb yw na, ”eglura Tsoukalos. "Felly mae'n rhaid i ni feddwl a yw ein cyndeidiau wedi dod ar draws technoleg yr oeddent yn ei dehongli ar gam fel rhywbeth naturiol," ychwanega.

Fideos:

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Cyfrinach Eifftoleg

O bryd i'w gilydd, mae Eifftoleg wedi cyd-fynd â chwedlau Osiris. Roedd ei ben yn dal i gael ei geisio yn ninas Abydos yn yr Aifft. Mae GFL Stanglmeier ac André Liebe wedi bod yn chwilio am holl olion duw dirgel marwolaeth ers 1999. Ond pwy oedd yn wirioneddol Usir? Brenin o'r oesoedd cynnar, un o'r duwiau hynafol, y duwdod mwyaf pwerus erioed, neu ofodwr a ymwelodd â'n planed filoedd o flynyddoedd yn ôl?

Pa ddirgelion eraill sy'n gysylltiedig â phen Usir? Mae'r awduron yn codi cwestiynau cyffrous: Yn wir, mae'n bosibl yn ystod teyrnasiad y Pharaoh Ramesses II amlwg o'r Aifft. a sefydlodd yr Eifftiaid gysylltiadau ag America? A wnaethant fewnforio cyffuriau oddi yno? Sut wnaeth henebion aur yr Aifft gyrraedd Bafaria? Pam y cododd myth melltith y Pharoaid? Beth yw'r gyfrinach y tu ôl i ddod o hyd i sgarab euraidd gyda chartouche brenhinol yn Israel?

Cyfrinach Eifftoleg

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb